👈 қаріп өлшемі 👉

Дүниежүзі тарихы_11 сынып_ЖМБ


«Дүниежүзі тарихы» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

(жаратылыстану-математикалық бағыт)

11-сынып

Нұр-Сұлтан қаласы, 2020 жыл

Құрметті мұғалім!

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 11-сынып білім алушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

 Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

 Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

 Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстар дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

МАЗМҰНЫ

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Өркениет: даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Жоспарлы (социалистік) экономика Нарықтық экономика

Мемлекеттердің экономикалық дамуындағы табиғи- географиялық шектеуші факторларға төтеп берудің тарихи мысалдары

Оқу мақсаты

    • Экономикалық жүйелердің түрлері туралы

білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшелітерін түсіндіру

    • Елдердің мысалында нарықтық экономикаға тән белгілерді анықтау

11.1.2.3 Қазіргі заман тарихында шектеуші табиғи- географиялық факторлар жағдайындағы мемлекеттердің сәтті экономикалық дамуының мысалдарын тұжырымдау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Экономикалық дамудың ерекшелітерін түсіндіреді
 • Нарықтық экономикаға тән белгілерді көрсетеді
 • Шектеуші табиғи-географиялық факторлар

жағдайындағы мемлекеттердің сәтті экономикалық дамуының мысалдарын қарастырады

Ойлау дағдыларының деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Төменде көрсетілген экономикалық жүйелердің әр қайсысының бір тиімді тұсын және бір тиімсіз тұсын көрсетіңіз:

Дәстүрлі экономика

Жоспарлы экономика

Аралас экономика

+

-

 • Төменде әр түрлі елдердегі, әр түрлі экономикалық жүйелердің белгілерінен нарықтық экономикаға тән белгілерді анықтаңыз:

А) Ұрпақтан-ұрпаққа берілетін дәстүрлер қандай тауарлар мен қызметтер қалай және кім үшін өндіру керектігін анықтайды

 • Реттеудің нарықтық тетіктері негізінде негізгі экономикалық мәселелерді еркін шешу
 • Өндірістің артта қалған технологиясы
 • Жеке меншіктің басымдылығы
 • Экономикалық шешімдерді негізінен мемлекеттік билік өкілдері қабылдайды
 • Еркін бәсекелестік
 • Нарықтық экономиканың кемшіліктері мемлекеттік реттеумен реттеледі
 • Мемлекеттің ең төменгі әсері

Нарықтық экономикаға тән белгілер

 • Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының табиғи-географиялық орналасуының экономикалық дамуымызға шектеуші факторды атаңыз және одан тиімді шығу жолын көрсетіңіз:

Шектеуші фактор

Тиімді шығу жолы

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескрипторлар

Білім алушы

Балл

Экономикалық

дамудың ерекшелітерін түсіндіреді

1

Дәстүрлі экономикалық жүйесінің бір

тиімді тұсын көрсетеді

Дәстүрлі экономикалық жүйесінің бір

тиімсіз тұсын көрсетеді

Жоспарлы экономикалық жүйесінің бір

тиімді тұсын көрсетеді

Жоспарлы экономикалық жүйесінің бір

тиімсіз тұсын көрсетеді

Аралас экономикалық жүйесінің бір тиімді

тұсын көрсетеді

Аралас экономикалық жүйесінің бір тиімсіз тұсын көрсетеді

1

1

1

1

1

1

Нарықтық экономикаға тән белгілерді көрсетеді

2

нарықтық экономикаға тән белгіні

анықтайды

нарықтық экономикаға тән белгіні

анықтайды

нарықтық экономикаға тән белгіні

анықтайды

нарықтық экономикаға тән белгіні

анықтайды

1

1

1

1

Шектеуші табиғи- географиялық

факторлар

жағдайындағы мемлекеттердің сәтті экономикалық

дамуының мысалдарын қарастырады

3

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының табиғи-географиялық орналасуының экономикалық дамуымызға шектеуші

факторды атайды

Тиімді шығу жолын жазады

1

1

Жалпы балл

12

«Өркениет: даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Экономикалықдамудың ерекшелітерін түсіндіреді

Экономикалықжүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудыңерекшелітерін түсіндіруде қиналады

Экономикалықжүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудыңерекшелітерін түсіндіруде қателіктер жібереді

Экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалықдамудың ерекшелітерін түсіндіреді

Нарықтық экономикаға тән белгілерді көрсетеді

Нарықтықэкономикағатән белгілерді анықтауда қиналады

Нарықтық экономикаға тән белгілерді анықтауда қателіктер жібереді

нарықтық экономикаға тән белгілерді анықтайды

Шектеушітабиғи- географиялық факторлар жағдайындағы мемлекеттердіңсәтті экономикалықдамуының мысалдарын қарастырады

Қазіргі заман тарихында шектеуші табиғи-географиялық факторларжағдайындағы мемлекеттердіңсәтті

экономикалықдамуының мысалдарынтұжырымдауда қиналады

Қазіргі заман тарихында шектеуші табиғи-географиялық факторлар жағдайындағы мемлекеттердің сәтті экономикалық дамуының мысалдарынтұжырымдауда қателіктер жібереді

Қазіргі заман тарихында шектеуші табиғи-географиялық факторлар жағдайындағы мемлекет тердің сәтті экономикалықдамуының мысалдарын тұжырымдайды

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Саяси-құқықтық процестер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Құқықтық мемлекет түсінігі

Азаматтық қоғамдағы үкіметтік емес ұйымдар Әлем құрылысының постбиполярлық жүйесі

Оқу мақсаты

11.2.1.2Құқықтықмемлекеттіңқалыптасуының алғышарттарын зерттеу

11.2.1.9Мемлекеттердегіүкіметтікемесұйымдардың қызметін бағалау

11.2.2.3 Қазіргі кездегі халықаралық қатынастарды сипаттау үшін «постбиполярлық жүйе», «көпвекторлы саясат», «бір

полярлы әлем» ұғымдарын қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Құқықтықмемлекеттіңқалыптасуының алғышарттарын зерттейді
 • Мемлекеттердегіүкіметтікемесұйымдардың қызметіне баға береді
 • «Постбиполярлық жүйе», «көпвекторлы саясат», «бір полярлыәлем»ұғымдарынқолданып,қазіргі

халықаралық қатынастарға сипаттама береді

Ойлау дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 •  Құқықтық мемлекет жайлы әр түрлі кезеңдерде, әр түрлі ойшылдардың ойларын сәйкестендіріңіз.

А. К. Маркс

B. Ш. Монтескье

C. Платон

А. Заң-билеушілерге иелік ету, ал олар- оның құлдары

B. Мемлекет үшін адам емес, мемлекет адам үшін.

C. Мемлекет дін негізінде емес, ақыл мен еркіндік негізінде құру керек...

Антикалық дәуір

Орта ғасыр

Жаңа заман

Автор

Пікірі

 • Өз біліміңізді пайдалана отырып, өзіңіз білетін бір үкіметтік емес ұйымды таңдап, оның мақсаттары мен міндеттеріне шолу жасап, қызметіне баға беріңіз.
 • Қазіргі кездегі халықаралық қатынастарды сипаттайтын ұғымдармен олардың анықтамаларын сәйкестендіріңіз.

1

«постбиполярлық

жүйе»

А

Экономикалықжәне саясиықпалетудіңбірбасты

орталығы бар әлемнің геосаяси құрылымы

2

«көпвекторлы саясат»

В

Биполярлы жүйеден өтпелі кезең-халықаралық байланыста биполярлы жүйесін демонтаждау және заманауи жүйенің қалыптасуымен байланысты үдерістер қатары. Қазіргі уақытта осы үдерістің хронологиялық шеңбері туралы пікірталастар жалғасуда, алайда зерттеушілердің көпшілігі өтпелі кезең 1980 жылдардың ортасында басталды және әлі күнге дейін жалғасуда деп

тұжырымдайды.

3

«бір полярлы әлем»

С

мемлекеттің сыртқы саясатының тепе-теңділігін, сарабдалдығын, сындарлылығын және аса икемділігін, әр түрлі мемлекет мүдделерінің алуан реңкті кең ауқымы

ескерілуін қамтитын ұғым.

Жауаптары

1

2

3

«Саяси-құқықтық процестер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Құқықтықмемлекеттің қалыптасуының алғышарттарын зерттейді

Құқықтықмемлекеттің қалыптасуының алғышарттарын зерттеуде қиналады

Құқықтықмемлекеттің қалыптасуының алғышарттарын зерттеуде қателіктер жібереді

Құқықтықмемлекеттің қалыптасуының алғышарттарын зерттейді

Мемлекеттердегіүкіметтік емес ұйымдардың қызметіне

Мемлекеттердегі үкіметтік емес ұйымдардың қызметін бағалауда қиналады

Мемлекеттердегі үкіметтік емес ұйымдардың қызметін бағалауда қателіктер жібереді

Мемлекеттердегіүкіметтікемес ұйымдардың қызметін бағалайды

«Постбиполярлық жүйе»,

«көпвекторлы саясат», «бір полярлы әлем» ұғымдарын қолданып,қазіргі халықаралық қатынастарға сипаттама береді

Қазіргі кездегі халықаралық қатынастарды сипаттау үшін

«постбиполярлықжүйе»,

«көпвекторлы саясат», «бір полярлы әлем» ұғымдарын қолдануда қиналады

Қазіргі кездегі халықаралық қатынастарды сипаттау үшін

«постбиполярлықжүйе»,

«көпвекторлы саясат», «бір полярлы әлем» ұғымдарын қолдануда қателіктер жібереді

Қазіргікездегіхалықаралық қатынастардысипаттауүшін

«постбиполярлықжүйе»,

«көпвекторлы саясат», «бір полярлы әлем» ұғымдарын қолданады

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Қоғамдық-саяси ойдың дамуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Мартин Лютер Кингтің ұлы арманы

Н. Манделла –апартеидке қарсы күресуші

Франклин Делано Рузвельт және оның «жаңа бағыты»

Оқу мақсаты

11.3.2.4 АҚШ-тағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін

«нәсілдік кемсітушілік», «сегрегация» ұғымдарын қолдану;

11.3.2.6 Оңтүстік Африка Республикасындағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «апартеид» ұғымын қолдану

11.3.3.4 Бейбіт және соғыс кезеңіндегі Ф. Рузвельттің ішкі

және сыртқы саясатының ерекшеліктерін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • «Нәсілдік кемсітушілік», «сегрегация» ұғымдарын қолданып, АҚШ-тағы тарихи оқиғаларды

түсіндіреді

 • «Апартеид» ұғымын қолданып, Оңтүстік Африка Республикасындағы тарихи оқиғаларды түсіндіреді
 • Ф. Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатының

ерекшеліктерін көрсетеді

Ойлау дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Өз біліміңізді және иллюстрацияларды пайдалана отырып, пирамидадағы сұрақтарға

«нәсілдік кемсітушілік», «сегрегация» ұғымдарын қолданып жауап беріңіз.

 • «ФИШБОУН» әдісі арқылы Оңтүстік Африка Республикасындағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «апартеид» ұғымын қолданып схеманы толтырып беріңіз.

(ПРОБЛЕМА – СЕБЕБІ – САЛДАРЫ - ҚОРЫТЫНДЫ)

 • Өз біліміңізді пайдалана отырып, бейбіт және соғыс кезеңіндегі Ф. Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін таблицаға жазып беріңіз:

Бейбіт кезең

Ішкі саясат

Ф.

Рузвель т саясаты

Сыртқы саясат

Соғыс кезеңі

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескрипторлар

Білім алушы

Балл

«Нәсілдік кемсітушілік»,

«сегрегация» ұғымдарын қолданып, АҚШ-тағы

тарихи оқиғаларды түсіндіреді

1

Қандай оқиғалар туралы екенін жазады;

Оқиғаның ерекшелігін «нәсілдік

кемсітушілік», «сегрегация» ұғымдарын ашып көрсетеді;

Тарихи оқиғаның орны мен уақытын

анықтап жазады;

Сол кездегі басты оқиғаларды «нәсілдік кемсітушілік», «сегрегация» ұғымдарын

пайдаланып көрсетеді

Тарихи оқиғалардың басты кейіпкерлерін

көрсетеді

Тарихи оқиғаға байланысты «нәсілдік кемсітушілік», «сегрегация» ұғымдарын пайдаланып өзінің қорытынды ойын

жазады

1

1

1

1

1

1

«Апартеид» ұғымын қолданып, Оңтүстік Африка

Республикасындағы тарихи оқиғаларды түсіндіреді

2

Оңтүстік Африка Республикасындағы

«апартеидтің» себебін жазады

Оңтүстік Африка Республикасындағы

«апартеидтің» салдарын жазады

Оңтүстік Африка Республикасындағы

«апартеид» жайлы өзінің қорытынды ойын жазады

1

1

1

Ф. Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін көрсетеді

3

Бейбіт кездегі Ф. Рузвельттің ішкі

саясатының ерекшелігін жазады

Бейбіт кездегі Ф. Рузвельттің сыртқы

саясатының ерекшелігін жазады

Соғыс кезеңіндегі Ф. Рузвельттің ішкі

саясатының ерекшелігін жазады

Соғыс кезеңіндегі Ф. Рузвельттің сыртқы саясатының ерекшелігін жазады

1

1

1

1

Жалпы балл

13

«Қоғамдық-саяси ойдың дамуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

«Нәсілдіккемсітушілік»,

«сегрегация»ұғымдарын қолданып,АҚШ-тағы

тарихиоқиғаларды түсіндіреді

АҚШ-тағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «нәсілдік кемсітушілік»,«сегрегация» ұғымдарын қолдануда қиналады

АҚШ-тағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «нәсілдік кемсітушілік»,«сегрегация» ұғымдарын қолдануда қателіктер жібереді

АҚШ-тағы тарихи оқиғаларды түсіндіруүшін«нәсілдік кемсітушілік»,«сегрегация» ұғымдарын қолданады

«Апартеид»ұғымын қолданып, Оңтүстік Африка Республикасындағы тарихи оқиғаларды түсіндіреді

ОңтүстікАфрика

Республикасындағытарихи оқиғалардытүсіндіруүшін

«апартеид»ұғымынқолдануда қиналады

ОңтүстікАфрика

Республикасындағытарихи оқиғалардытүсіндіруүшін

«апартеид»ұғымынқолдануда қателіктер жібереді

Оңтүстік Африка Республикасындағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін

«апартеид» ұғымын қолданады

Ф. Рузвельттің ішкі және сыртқысаясатының ерекшеліктерін көрсетеді

Бейбіт және соғыс кезеңіндегі Ф. Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатыныңерекшеліктерін анықтауда қиналады

Бейбіт және соғыс кезеңіндегі Ф. Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатыныңерекшеліктерін анықтауда қателіктер жібереді

Бейбіт және соғыс кезеңіндегі Ф. Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатыныңерекшеліктерін анықтайды

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Білім мен ғылымның дамуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Мектептегі білім беру: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін Жоғары білім беру жүйесі: өткені мен бүгіні

Ғылыми-техникалық прогресстің тарихи кезеңдері

Оқу мақсаты

11.4.1.5 Мектептегі білім берудің заманауи үлгілерін, оның ерекшеліктері мен артықшылықтарын анықтай отырып салыстыру

11.4.1.9 Заманауи жоғары білім беру үлгілерін салыстырып, артықшылықтары мен ерекшеліктерін анықтау

11.4.2.2 Мемлекеттердегі өнеркәсіп революциясының

ерекшеліктерін анықтап, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Мектептегібілімберудіңзаманауиүлгілерін салыстырады
 • Заманауи жоғары білім беру үлгілерін салыстырады
 • Мемлекеттердегіөнеркәсіпреволюцияларын салыстырады

Ойлау дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Өз біліміңізді пайдалана отырып, төменде берілген мемлекеттердің екуін таңдап, олардың мектептегі білім берудің заманауи үлгілерін, оның ерекшеліктері мен артықшылықтарын анықтай отырып салыстырыңыз:
  • Финляндия
  • Оң түстік Корея,
  • Гонконг
  • Сингапур
  • Қазақстан

Мемлекет атауы

Мемлекет атауы

Ерекшеліктері

Артықшылықтары

 • Өз біліміңізді пайдалана отырып, Батыс мемлекеттері мен посткеңестік елдері жоғары оқу орындарын, заманауи жоғары білім беру үлгілерін салыстырып, артықшылықтары мен ерекшеліктерін анықтай отырып салыстырыңыз.

Батыс елдеріндегі заманауи жоғары білім беру

үлгілері

Посткеңестік елдеріндегі заманауи

жоғары білім беру үлгілері

Ерекшеліктері

Артықшылықтары

 • Өз біліміңізді пайдаланып, мемлекеттердегі өнеркәсіп революциясының ерекшеліктерін, олардың ұқсастықтарын жазыңыз.

Ұлыбритания

Ерекшелігі:

Ресей империясы

Ерекшелігі:

Ұқсастығы:

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескрипторлар

Білім алушы

Балл

Мектептегі білім берудің заманауи үлгілерін салыстырады

1

Таңдаған бірінші мемлекетінің, мектептегі білімберудіңзаманауиүлгілерінің

ерекшелігін анықтайды.

Таңдаған екінші мемлекетінің, мектептегі білімберудіңзаманауиүлгілерінің

ерекшелігін анықтайды.

1

1

Таңдаған бірінші мемлекетінің, мектептегі

білімберудіңзаманауиүлгілерінің артықшылығын анықтайды.

1

Таңдаған екінші мемлекетінің, мектептегі білім берудің заманауи үлгілерінің артықшылығын анықтайды.

1

Заманауи жоғары білім беру үлгілерін салыстырады

2

Батыс елдеріндегі заманауи жоғары білім

беру үлгілерінің ерекшелігін анықтайды

Посткеңестік елдеріндегі заманауи жоғары

білімберуүлгілерініңерекшелігін анықтайды

1

1

Батыс елдеріндегі заманауи жоғары білім беруүлгілерініңартықшылығын

анықтайды

1

Посткеңестік елдеріндегі заманауи жоғары

білімберуүлгілерініңартықшылығын анықтайды

1

Мемлекеттердегі

3

Ұлыбританиядағыөнеркәсіп

1

өнеркәсіп

революциясының ерекшелігін анықтайды

революцияларын

салыстырады

Ресейимпериясындағыөнеркәсіп революциясының ерекшелігін анықтайды

1

ұқсастығын анықтайды

1

Жалпы балл

11

«Білім мен ғылымның дамуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Мектептегі білім берудің заманауиүлгілерін салыстырады

Мектептегі білім берудің заманауи үлгілерін, оның ерекшеліктері мен артықшылықтарынанықтауда қиналады

Мектептегі білім берудің заманауи үлгілерін, оның ерекшеліктерімен артықшылықтарын анықтауда қателіктер жібереді

Мектептегі білім берудің заманауи үлгілерін, оның ерекшеліктерімен артықшылықтарын анықтайды

Заманауи жоғары білім беру үлгілерін салыстырады

Батыс елдеріндегі / посткеңестік елдердегі жоғары білім беру үлгілерінсалыстырып, артықшылықтарымен ерекшеліктерін анықтауда қиналады

Батыс елдеріндегі / посткеңестік елдердегі жоғары білім беру үлгілерінсалыстырып, артықшылықтарымен ерекшеліктерінанықтауда қателіктер жібереді

Батыс елдеріндегі / посткеңестік елдердегі жоғары білім беру үлгілерінсалыстырып, артықшылықтарымен ерекшеліктерін анықтайды

Мемлекеттердегіөнеркәсіп революцияларын салыстырады

Мемлекеттердегіөнеркәсіп революциясының ерекшеліктерін анықтап, олардың ұқсастықтарын анықтауда қиналады

Мемлекеттердегіөнеркәсіп революциясының ерекшеліктерін анықтап, олардың ұқсастықтарын анықтауда қателіктер жібереді

Мемлекеттердегіөнеркәсіп революциясының ерекшеліктерінанықтап, олардыңұқсастықтарын анықтайды


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы