👈 қаріп өлшемі 👉

Қазақ әдебиеті ЖМБ 10 сынып


«Қазақ әдебиеті» пәнінен

(оқыту қазақ тілінде)

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып

(жаратылыстану-математика бағыты)

Нұр-Сұлтан, 2019

Құрметті мұғалім!

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 10-сынып білім алушыларына «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

 Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

 Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

 Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстар дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

МАЗМҰНЫ

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.1.5.1ұлттыққұндылықтардыңмаңыздылығын контекстермен үндестіру

10.2.2.1авторбейнесініңшығармадағыбелгілібір оқиғадағы көрінісін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 •  Ұлттыққұндылықтардыконтекстермен байланыстырады
 • Шығарма оқиғасындағы автор бейнесін анықтайды

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • А.Құнанбаевтың «Масғұт» поэмасындағы Масғұт бейнесі арқылы дәріптелетін құндылықты анықтап, шығармадан мысал келтіріңіз.

Дәріптелетін құндылықШығармадан мысал

1

2

 • Масғұт образы арқылы дәріптелген құндылықтың қазіргі қоғам үшін қаншалықты маңызды екенін өмірден мысал келтіріңіз.
 • Берілген үзіндідегі автордың көңіл күйін анықтаңыз, пікіріңізді жазыңыз. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,

Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, Қайдан ғана бұзылды сартша сыртың? Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, Аузымен орақ орған өңкей қыртың.

Өзімдікі дей алмай өз малыңды,

Күндіз күлкің бұзылды, түнде – ұйқың.

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығармадағы

1-2

кейіпкер бейнесі арқылы дәріптелген 2

құндылықтарды

құндылықты анықтайды;

2

анықтап, маңыздылығын

шығармадан 2 мысал келтіреді;

2

контекстермен

құндылықтың маңыздылығын түсіндіреді;

1

байланыстырады

өмірден мысал келтіреді;

1

Шығармадағыавтор

3

өлеңжолдарынанавторбейнесін

1

бейнесін анықтайды

анықтайды;

көңілкүйісипатталғанжолдарды

1

анықтайды;

өзіндік тұжырым жасайды.

1

Барлығы

9

«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика) Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығармадағы құндылықтарды анықтап,

маңыздылығын контекстермен

байланыстырады

Кейіпкер бейнесі арқылы дәріптелген 2 құндылықты анықтауда, шығармадан 2 мысал келтіруде,құндылықтың маңыздылығынтүсіндіріп, өмірден мысал келтіруде қиналады.

Кейіпкер бейнесі арқылы дәріптелген

2құндылықтыанықтауда, шығармадан 2 мысал келтіруде, құндылықтыңмаңыздылығын түсіндіріп, өмірден мысал келтіруде қателер жібереді.

Кейіпкер бейнесі арқылы дәріптелген 2 құндылықты анықтайды, шығармадан 2 мысал келтіреді,құндылықтың маңыздылығынтүсіндіреді, өмірден мысал келтіреді.

Шығармадағыавтор бейнесін анықтайды

Өлең жолдарынан автор бейнесін анықтауда, көңіл күйі сипатталған жолдарды талдау, өзіндік тұжырым жасауда қиналады.

Өлең жолдарынан автор бейнесін анықтауда, көңіл күйі сипатталған жолдарды талдауда, өзіндік тұжырым жасауда қателер жібереді.

Өлең жолдарынан автор бейнесін анықтайды, көңіл күйі сипатталған жолдарға талдайды, өзіндік тұжырым жасайды.

«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.3.2.1 көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығармадакөтерілген жаңашылдығына баға береді

мәселені

анықтап,

Ойлау деңгейі

дағдыларының

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. А.Құнанбаевтың «Сегіз аяқ» өлеңінде көтерілген мәселерді анықтаңыз.

Көтерілген мәселеШығармадан мысал

1

2

3

2. Автордың көтерген мәселені шешуде ұсынған жолын қазіргі заман мәселесімен

байланыстырып, баға беріңіз.

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығармадакөтерілген

1

өлеңде көтерілген 3 мәселені анықтайды;

3

мәселеніанықтап,

өлеңнен 3 мысал келтіреді;

3

жаңашылдығынабаға береді

2

автордыңұсынғаншешужолынқазіргі

кездегі мәселемен байланыстырады;

1

өз пікірімен баға береді.

1

Барлығы

8

 «Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика) Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығармада көтерілген мәселеніанықтап, жаңашылдығына баға береді

Өлеңде көтерілген 3 мәселені анықтап, мысал келтіруде, автор ұсынған шешу жолын қазіргі кездегімәселемен

байланыстырып, тиімділігіне баға беруде қиналады.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.1.3.1көркемшығармадағыкейіпкерлержүйесін жинақтау мен даралау

10.2.1.1әдебишығарманыңкомпозициялық ерекшеліктерін талдау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығармадағыобраздаржүйесінсалыстырып, кейіпкерлер бейнесін анықтайды
 • Шығарманыңкомпозициялықерекшелігін ажыратады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • М.Сәрсекенің «Қаныш Сәтбаев» роман-эссесінің «Қанат ұшқанда қатаяды» бөліміндегі кейіпкерлерге тән ортақ мінез-құлықтарды анықтаңыз. Ойыңызды дәлелдеңіз. (3-4 сөйлем)
 • «Қанат ұшқанда қатаяды» бөліміндегі Қаныштың мінез-құлық ерекшелігін анықтаңыз. Ойыңызды дәлелдеңіз. (3-4 сөйлем)
 • «Қанат ұшқанда қатаяды» бөліміне композициялық талдау жасаңыз. (5-6 сөйлем)

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығармадағы образдар жүйесін салыстырып, кейіпкерлер бейнесін анықтайды

1

кейіпкерлергеортақмінез-құлықтарды

анықтайды;

шығармадан мысал келтіреді;

2

2

2

бастыкейіпкердіңерекшелігін

сипаттайтын мінез-құлықты анықтайды;

шығармадан мысал келтіреді;

2

2

Шығарманың композициялық ерекшелігін ажыратады

3

бөлімніңкомпозициялықерекшелігін анықтайды;

ойын дәлелдейді.

1

1

Барлығы

10

 «Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика) Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығармадағы

образдаржүйесін салыстырып,

кейіпкерлербейнесін анықтайды

Кейіпкерлерге ортақ мінез- құлықтардыанықтауда, шығармадан мысал келтіруде, басты кейіпкердің ерекшелігін сипаттайтынмінез-құлықты анықтауда, шығармадан мысал келтіруде қиналады.

Кейіпкерлерге ортақ мінез- құлықтарды анықтауда, шығармадан мысал келтіруде, басты кейіпкердің ерекшелігін сипаттайтын мінез- құлықты анықтауда, шығармадан мысал келтіруде қателер жібереді.

Кейіпкерлерге ортақ мінез- құлықтардыанықтайды, шығармадан мысал келтіреді, басты кейіпкердің ерекшелігін сипаттайтынмінез-құлықты анықтайды, шығармадан мысал келтіреді

Шығарманың композициялық ерекшелігін ажыратады

Бөлімніңкомпозициялық ерекшелігін анықтауда, ойын дәлелдеуде қиналады.

Бөлімнің композициялық ерекшелігін анықтауда, ойын дәлелдеуде қателер жібереді.

Бөлімніңкомпозициялық ерекшелігін анықтайды, ойын дәлелдейді.

«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.3.1.1 шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, пікір білдіреді

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

М.Сәрсекенің «Қаныш Сәтбаев» роман-эссесінің «Бәрі де майдан үшін» бөлімінің тарихи және көркемдік маңызын анықтаңыз. Өз ойыңызбен байланыстырып, 3 мысал келтіріңіз.

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығарманың тарихи жәнекөркемдік құндылығын анықтап, пікір білдіреді

1

тарихи маңыздылығын талдайды;

көркемдік ерекшелігін анықтайды;

өз ойымен байланыстырады;

өз ойын дәлелдеп, мысалдар келтіреді.

2

2

1

3

Барлығы

8

 «Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика) Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығарманың тарихи жәнекөркемдік құндылығын анықтап, пікір білдіреді

Бөлімде көтерілген мәселенің тарихи маңыздылығы мен көркемдік ерекшелігін анықтауда, өз ойымен байланыстырып, дәлелдеме мысалдар келтіруде қиналады.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.1.1.1әдебишығармағасюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну

10.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығарманың сюжеттік құрылымы арқылы идеясын анықтайды
 • Көркемдегіш құралдардың қолданылуын түсіндіреді

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • А.Кемелбаева «Шашты» әңгімесінің сюжеттік құрылымын көрсетіңіз.
 • А.Кемелбаева «Шашты» әңгімесінің идеясына талдау жасаңыз, өз ойыңызбен байланыстырыңыз (3-4 сөйлем).
 • Үзіндіде (Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға») қолданылған көркемдегіш құралдарға талдау жүргізіңіз.

Бөленіп онда бәрің байлық, баққа, Тіпті ие болсаңдар да атақ, даңққа,

Бірге ұрпақ барсын жарқын болашаққа, Бұрыңдар көшті атамекен жаққа.

Қазағың жетті ежелгі арманына, Жағдайдың қарамаңдар бар, жоғына, Ілінбеу үшін елдік бірлік керек

Ешқашан енді ешкімнің қармағына. Уақытша көрсендер де қиыншылық, Мың артық күн кешуден қорқып-бұғып, Қожа боп өз жеріңде өз еліңе

Не жетсін тер төгуге соны ұғып.

Көркемдегіш құралҮзіндіден мысалҚолданылу мақсаты

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығарманыңсюжеттік

1

әңгіменің басталуын анықтайды;

1

құрылымынарқылы

бастыоқиғағатүрткіболғаноқиғаны

1

идеясын анықтайды

(байланысын) анықтайды;

басты оқиғаны, оқиғаның дамыған сәтін

1

(шиеленісін) табады;

оқиғаның шегіне жеткен тұсын (шарықтау

1

шегін) анықтайды;

оқиғаның шешімін табады;

1

2

әңгіменің идеясына талдау жасайды;

1

өз ойымен байланыстырады;

1

Көркемдегіш

3

үзіндідегікөркемдегішқұралдарды

2

құралдардың

анықтайды;

қолданылуын түсіндіреді

көрдемдегішқұралдыңтүрлерін

2

ажыратады;

көркемдегішқұралдардыңқолдану

2

мақсатын түсіндіреді.

Барлығы

13

.

 «Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика) Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығарманың сюжеттік құрылымын арқылы идеясын анықтайды

Әңгіменің басталуын, басты оқиғаға түрткі болған оқиғаны (байланысын), басты оқиғаны, оқиғаның дамыған сәтін (шиеленісін), оқиғаның шегіне жеткен тұсын (шарықтау шегін), оқиғаның шешімін анықтауда, әңгіменің идеясына талдау жасауда, өз ойымен байланыстыруда қиналады.

Әңгіменің басталуын, басты оқиғаға түрткі болған оқиғаны (байланысын), басты оқиғаны, оқиғаның дамыған сәтін (шиеленісін), оқиғаның шегіне жеткен тұсын (шарықтау шегін), оқиғаның шешімін анықтауда, әңгіменің идеясына талдау жасауда, өз ойымен байланыстыруда қателер жібереді.

Әңгіменің басталуын, басты оқиғаға түрткі болған оқиғаны (байланысын), басты оқиғаны, оқиғаның дамыған сәтін (шиеленісін), оқиғаның шегіне жеткен тұсын (шарықтау шегін), оқиғаның шешімін анықтайды, әңгіменің идеясына талдау жасайды,өзойымен байланыстырады.

Көркемдегіш құралдардың қолданылуын түсіндіреді

Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды анықтауда, түрлерін ажыратуда, қолдану мақсатын түсіндіруде қиналады.

Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды анықтауда, түрлерін ажыратуда, қолдану мақсатын түсіндіруде қателер жібереді.

Үзіндідегікөркемдегіш құралдарды анықтайды, түрлерін ажыратады, қолдану мақсатын түсіндіреді.

«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.3.3.1 шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығарманыңидеясынадамгершілікқұндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

Т.Сұлтанбековтың «Көшпелі алтын» әңгімесінің идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, идеяны жеткізудегі автор шеберлігіне баға беріп, 100-150 сөзден тұратын эссе жазыңыз.

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазады

1

шығармадакөтерілгенадамгершілік

құндылықтарды анықтайды;

шығарманың идеясын анықтайды;

автор шеберлігіне баға береді;

көзқарасын дәлелдейді;

өзіндік түйін жасайды;

логикалық бірізділікті сақтайды.

2

1

1

1

1

1

Барлығы

7

 «Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика) Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығарманың идеясын адамгершілік

құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазады

Шығармадакөтерілген адамгершілік құндылықтарды,

 идеяны анықтауда, автор шеберлігін бағалап, көзқарасын дәлелдеп, өзіндік түйін жасауда, логикалық қисынын сақтауда қиналады.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

10.2.4.1 көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс (өлең, әңгіме ) жазу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады
 • Көтерілгенмәселеніанықтап,шығармашылық жұмыс жазады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Ш.Мұртазаның «Бесеудің хаты» шығармасынан алынған үзіндіні мұқият оқып, қарамен берілген Мүсіреповтың сөзіне талдау жасаңыз.

Нұрхан: Апыр-ай, Сталиннің жаны ашымаса, құдайдың да жаны ашымағаны ғой. Мүсірепов: Солай болғаны да. (Ойланып.) Ал Голощекиндікі көпе-көрнеу зорлық. Зорлықтың түбі – қорлық. Қорлықтың түбі – қу тақыр. Соны да көрдік біз пақыр.

Нұрхан: Голощекин біздің жерді өртей беретіндей не жаздық? Осы өрттің отына бас- сирақ үйіте ме, қайтеді? Сондай бір зымиян ойы жоқ па?

Мүсірепов: Елдің – егесі, бөрінің – тәңірісі бар. Мәскеудегі азаматтарымыз: Рысқұлов, Нұрмақов... қарап қалмас.

Нұрхан: Ал... Алматыдағы азаматтар не бітіріп отыр? Тек бас шұлғи бере ме?

Мүсірепов (күрсініп, алысқа қарап): Ұлық өзінен акылдыны ұнатпайды. Орнымды алып қояды деп қорқады. Біздің бетке ұстар, білімді, арлы азаматтарымызды Голощекин сырттатып жіберді. Алматыда қалғандарына күн көрсетпейді. Ал соның сөзін сөйлеп, сойылын соғатын Құрамысов сияқтылар қомпиып отыр.

 • Үзіндіден ақпараттар қолдана отырып, «Ұлық өзінен ақылдыны ұнатпайды» деген ойды ашып жазыңыз, көзқарасыңызды білдіріңіз.
 • «Балым (торыққандай). Әй, білмеймін, енді ел болып оңбаспыз да...

Мүсірепов (өтінгендей). Олай деме, жеңеше. Омыртқаң опырылса да, рухың сынбасын» Солбіразаптыбасынанкешіріпжатқанадамдарғаарнап,рухтандыратын, жігерлендіретін мәтін (шығармашылық жұмыс, өлең т.б) жазыңыз.

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Үзінділерді шығармашылық

жұмыстарда қолданады

1

қарамен берілген үзіндіге талдау жасайды;

көзқарасын білдіріп, дәлелдейді;

1

1

2

берілген ойды ашып жазады;

үзіндідегі ақпаратты қолданады;

көзқарасын білдіреді;

ойын тұжырымдайды;

1

1

1

1

Көтерілгенмәселені анықтап, шығармашылық жұмыс жазады

3

мәселені анықтайды;

өзіндік көзқарасын білдіреді.

көркемдік қолданыстарды қолданады;

ойын шығармашылықпен жеткізеді.

1

1

1

1

Барлығы

10

 «Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика) Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Үзінділерді шығармашылық

жұмыстарда қолданады

Қарамен берілген үзіндіге талдау жасауда, көзқарасын білдіріп, дәлелдеуде, берілген ойды ашып жазуда, үзіндідегі ақпаратты қолдануда, ойын тұжырымдауда қиналады.

Қарамен берілген үзіндіге талдау жасауда, көзқарасын білдіріп, дәлелдеуде, берілген ойды ашып жазуда, үзіндідегі ақпаратты қолдануда, ойын тұжырымдауда қателер жібереді.

Қарамен берілген үзіндіге талдау жасайды, көзқарасын білдіріп, дәлелдейді, берілген ойды ашып жазады, үзіндідегі ақпаратты қолданады, ойын тұжырымдайды

Көтерілгенмәселені анықтап, шығармашылық жұмыс жазады

Мәселені анықтауда, өзіндік көзқарасын білдіруде, көркемдік қолданыстарды қолдануда, ойын шығармашылықпен жеткізуде қиналады.

Мәселені анықтауда, өзіндік көзқарасын білдіруде, көркемдік қолданыстарды қолдануда, ойын шығармашылықпенжеткізуде қателер жібереді.

Мәселені анықтайды, өзіндік көзқарасын білдіреді, көркемдік қолданыстарды қолданады, ойын шығармашылықпен жеткізеді.

«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.3.4.1ғылымиеңбектерді шығармаға әдеби сын жазу

негізге

ала

отырып,

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ғылыми еңбектер негізінде әдеби сын жазады

Ойлау деңгейі

дағдыларының

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

Төмендегі пікірді негізге ала отырып, «Жалғыз» поэмасы мен автордың ақындық стиліне әдеби сын жазыңыз. Көзқарасыңызға 2-3 дәлел келтіріңіз.

Қазақ поэзиясында өзін жаңа бір әлемге айналдырып жіберетін ақындар болмады емес, болды. Бірақ олардың бәрі бірдей сол құдіретті поэзия есігін ашты деп айта алмаймыз. Дегенмен, «Жалғыз» («Қазақ әдебиеті» №1, 2009 ж) поэмасымен қазақтың талантты, біртуар ақыны Жәркен Бөдешұлы сол есікті ашқан сыңайлы.

Ардақ Нұрғазыұлы

Бағалау критерийі

тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ғылымиеңбектер негізінде әдеби сын жазады

1

өзіндік көзқарасын білдіреді;

2-3 дәлел келтіреді;

пікірді негізге алады;

әдеби сын форматы сақталады;

логикалық бірізділікті сақтайды.

1

2

1

1

1

Барлығы

7

 «Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика) Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Ғылымиеңбектер негізінде әдеби сын жазады

Өзіндік көзқарасын білдіруде, ойын дәлелдеуде, пікірді негізге алуда, әдеби сын форматы сақталуда, логикалық бірізділікті сақталуда қиналады.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» NIS-тің мың домбырашысы Гиннесс рекордтар кітабын бағындырды 26.05.2022
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы