👈 қаріп өлшемі 👉

Қазақ әдебиеті 9 сынып


«Қазақ әдебиеті» пәнінен

(оқыту қазақ тілінде)

бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

9-сынып

Нұр-Сұлтан қ., 2019

Құрметті мұғалім!

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 9-сынып білім алушыларына «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

 Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

 Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

 Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстар дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

МАЗМҰНЫ

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 «Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқылатын шығармаЖ. Баласағұн «Құтты білік»;

Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба «Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?»;

Төле би «Ердің бақыты –әйел», Әйтеке би «Қасқакөл дауы», Қазыбек би «Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?»

Оқу мақсаты9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау

жасау

9.2.4.1авторстилінесүйенеотырып,шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау критерийіБілім алушы

 • Шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасайды
 • Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты15-20 минут

Тапсырма

 • Шығарманың сюжеттік желісі бойынша кестені толтырыңыз.

Ж.Баласағұнның адамбойындағы жағымды-жағымсыз

қасиеттерітуралы ойын жазыңыз.

Адал достық пен амал достықтың сипаты қандай?

Ақыл-білімтуралы не айтылды?

Тіл туралы не деді?

 • Сұраққа жауап бере отырып, автор стилі бойынша өз нұсқаңызды жазыңыз.

Сұрақ

Қазыбек бидің жауабы

Менің жауабым

Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

шығармаға сюжеттік- композициялық талдау жасайды

1

ақын ойын талдайды;

достықты сипаттайды;

ақыл-білім туралы ой айтады;

шығарма сюжетіндегі тіл туралы ойды

жазады;

1

1

1

1

автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады

2

сұрақтарға жауап береді;

шығармашылық жұмысты орындайды;

автор стилін сақтайды.

1

1

1

Барлығы

7

«Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Ж. Баласағұн «Құтты білік»; Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба «Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?»; Төле би «Ердің бақыты –әйел», Әйтеке би «Қасқакөл дауы», Қазыбек би «Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?»

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Әдебишығарманың сюжеттікжелілерін анықтап, талдайды

Шығармасюжетіндегі ақынның жақсы-жаман қасиет, достық, ақыл-білім, тіл туралы ойын анықтап, сипаттауда қиналады.

Шығарма сюжетіндегі ақынның жақсы-жаман қасиет, достық, ақыл- білім, тіл туралы ойын анықтап, сипаттауда қателеседі.

Шығарма сюжетіндегі ақынның жақсы-жаман қасиет, достық, ақыл-білім, тіл туралы ойды дұрыс айқындайды, нақты сипаттайды.

Автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазады

Сұрақтарға жауап беруде, автор стилін сақтап, шығармашылық жұмысты орындауда қиналады.

Сұрақтарға жауап беруде, автор стилін сақтап, шығармашылық жұмысты орындауда қателеседі.

Сұрақтарға жауап береді, автор стилін сақтап, шығармашылық жұмысты орындайды.

«Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқылатын шығарма

Сырым Датұлы «Бала би мен Сырым»; Бұқар жырау

«Тілек», «Әй, Абылай, Абылай», «Асқар таудың өлгені»;

«Біржан-Сара» айтысы

Оқу мақсаты

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығарманымазмұндастуындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма

 • Берілген формула бойынша «Біржан – Сара» айтысының тарихи құндылығына баға беріңіз.

Менің ойымша Себебі мен оны былай түсіндіремін Оны мен мына мысалдармен, фактілермен дәлелдей аламын Осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім

 • Бұқар жыраудың «Тілек» толғауы несімен құнды? Шығарманың көркемдік құндылығы туралы ойыңызды 5-6 сөйлеммен сабақтап, нақты 2 мысал келтіріңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығарманы мазмұндас

1

өз ойын шаблонға сүйеніп жеткізеді;

1

туындылармен салыстырып,тарихи жәнекөркемдік құндылығынабаға береді

айтыстыңтарихиқұндылығынабаға

береді;

өзойынмысалдармен,фактілермен

дәлелдейді;

қорытынды жасайды;

1

1

1

2

шығарманыңкөркемдікқұндылығын

1

анықтайды;

өз ойын нақты 2 мысалмен дәлелдейді;

2

ойын 5-6 сөйлеммен жинақы жеткізеді.

1

Барлығы

8

«Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Сырым Датұлы «Бала би мен Сырым»; Бұқар жырау «Тілек», «Әй, Абылай, Абылай», «Асқар таудың өлгені»; «Біржан-Сара» айтысы

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығарманы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді

Өзойыншаблонғасүйеніп жеткізуде,шығармалардың тарихи-көркемдік құндылығына баға беру үшін ойынмысалдармен, фактілермендәлелдеуде, өзіндікқорытындыжасауда қиналады.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқылатын шығарма

Нысанбай жырау «Кенесары – Наурызбай»,

МахамбетӨтемісұлы«МахамбеттіңБаймағамбетке айтқаны», «Мен, мен, мен едім», «Бағаналы терек»

Оқу мақсаты

9.1.3.1көркемшығарманыңидеясынасайкейіпкерлер жүйесін анықтау

9.2.2.1авторбейнесініңидеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығарманың идеясы бойынша кейіпкерлер жүйесін анықтайды
 • Идеялық-стилистикалықтұтастырушыретінде автор рөліне баға береді

Ойлау деңгейі

дағдыларының

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма

1. Нысанбай жыраудың «Кенесары – Наурызбай» шығармасында кездесетін 3 кейіпкерді

атап, байқалған басты құндылықтарды анықтаңыз. «Кейіпкер кестесін» толтырыңыз.

Шығарма кейіпкерлеріКейіпкерлер өміріндегіМенің ойым

құндылықтар

1.

2.

3.

2. Махамбет Өтемісұлының «Мен, мен едім, мен едім» өлеңінің идеясын анықтаңыз. Ақын

қолданған «меннің» мағынасын ашыңыз.

Өлеңнің идеясы

МЕН –

МЕН –

МЕН –

3. Махамбет өлеңдеріндегі ақынның заманға деген көзқарасын анықтап, өлеңдеріндегі ортақ

тақырыпты, ой үндестігін табыңыз, 2 сөйлеммен түйін сөз жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығарманың идеясы бойынша кейіпкерлер жүйесін анықтайды

1

3 кейіпкерді атайды;

басты құндылықтарды анықтайды;

өз ойын білдіреді;

1

1

1

2

өлеңнің идеясын анықтайды;

«мен» ұғымының мағынасын ашады;

ойын жинақы жеткізеді;

1

1

1

Идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретінде автор рөліне баға береді

3

ақынныңзаманғадегенкөзқарасын анықтайды;

өлеңдердегіортақтақырыпты

анықтайды;

ой үндестігін табады;

түйін сөзді 2 сөйлеммен жазады.

1

1

1

1

Барлығы

10

«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Нысанбай жырау «Кенесары – Наурызбай», Махамбет Өтемісұлы «Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны»,

«Мен, мен, мен едім», «Бағаналы терек»

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығарманыңидеясы бойыншакейіпкерлер жүйесін анықтайды

Шығарма кейіпкерлері мен басты құндылықтарды, өлең идеясын анықтауда, өз ойын білдіруде, ақын қолданған

«мен» сөзінің мағынасын ашуда қиналады.

Шығарма кейіпкерлері мен басты құндылықтарды, өлең идеясын анықтауда, өз ойын білдіруде, ақын қолданған «мен» сөзінің мағынасын ашуда қателеседі.

Шығарма кейіпкерлері мен басты құндылықтарды, өлең идеясын анықтайды, өз ойын білдіріп, ақын қолданған «мен» сөзінің мағынасын ашады.

Идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретінде автор рөліне баға береді

Ақынның заманға деген көзқарасын, өлеңдердегі ортақ тақырыптыанықтауда, шығармаларындағыой үндестігін тауып, ойын түйіндеуде қиналады.

Ақынның заманға деген көзқарасын, өлеңдердегі ортақ тақырыпты анықтауда, шығармаларындағы ой үндестігін тауып, ойын түйіндеуде қателеседі.

Ақынның заманға деген көзқарасын, өлеңдердегі ортақ тақырыптыанықтайды, шығармаларындағы ой үндестігін тауып, ойын түйіндейді.

«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқылатын шығарма

Ш.Уәлиханов «Ыстықкөл күнделігі»

Оқу мақсаты

9.3.2. 1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығармадағыұрпақтарсабақтастығының көрінісінсалыстырып,жаңашылдығынабаға

береді

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма

 • «Ыстықкөл күнделігінде» сол уақыттағы тұтас халықтың тұрмыс-тіршілігінің көрінісі қалай сипатталды? Халықтың қазіргі жағдайымен салыстырыңыз.
 • «Ыстықкөл күнделігінің» ерекшелігі неде деп ойлайсыз? 3 ерекшелігін жазыңыз.

1.

2.

3.

 • Шоқанныңөзгееңбектеріменсалыстырғанда«Ыстықкөлкүнделігінен» қандай жаңашылдықты байқай алдыңыз, сіз оны қалай бағалайсыз? (6-7 сөйлем)

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығының көрінісінсалыстырып, жаңашылдығынабаға береді

1

халықтың тұрмыс-тіршілігінің көрінісін

сипаттайды;

халықтыңқазіргіжағдайымен

салыстырады;

ұрпақтар арасындағы заман көріністерін

анықтайды;

өз ойын жеткізеді;

1

1

1

1

2-3

3 ерекшелігін көрсетеді;

автордыңбасқаеңбектерімен

салыстырады;

өзіндік жаңашылдығын анықтайды;

жаңашылдығына пікір білдіреді.

1

1

1

1

Барлығы

8

«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған рубрика

Ш.Уәлиханов «Ыстықкөл күнделігі»

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығармадағыұрпақтар сабақтастығының көрінісін салыстырып, жаңашылдығынабаға береді

Халықтыңтұрмыс-

тіршілігінің көрінісін сипаттап, қазіргі жағдайымен салыстыруда,ұрпақтар арасындағы заман көріністерін анықтап, ойын тиімді

Халықтыңтұрмыс-тіршілігінің көрінісін сипаттап, қазіргі жағдайымен салыстыруда, ұрпақтар арасындағы заман көріністерін анықтап, ойын тиімді жеткізуде қателеседі.

Халықтың тұрмыс-тіршілігінің көрінісін сипаттап, қазіргі жағдайыменсалыстырады, ұрпақтар арасындағы заман көріністерін анықтап, ойын тиімді жеткізеді.

жеткізуде қиналады.

Шығарманың3ерекшелігін

атап,автордыңөзге

шығармаларымен

салыстыруда,өзіндік

жаңашылдығын анықтап, оған

Шығарманың 3 ерекшелігін атап, автордың өзге шығармаларымен салыстыруда,өзіндік жаңашылдығын анықтап, оған пікір білдіруде қателеседі.

Шығарманың 3 ерекшелігін атап, автордың өзге шығармаларымен салыстырады,өзіндік жаңашылдығын анықтап, оған пікір білдіреді.

пікір білдіруде қиналады.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Адам жанының құпиясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқылатын шығарма

І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы,

Б.Майлин «Шұғаның белгісі» хикаяты

Оқу мақсаты

9.1.4.1көркемшығармаларданалғанүзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

9.2.4.1авторстилінесүйенеотырып,шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады
 • Авторстилінесүйеніп,шығармашылықжұмыс жазады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма

 • «Бұл күнде ондай қыз қайда? Ажары тәуірлеу біреу болса, соны көтере алмайды ма, білмейсің ешкіге ұқсап шошаңдап жүргені. Заман бұзылған ғой... иә...». «Шұғаның белгісі» шығармасынан алынған үзіндідегі асты сызылған тіркестерді қолданып, қазіргі қазақ қыздарының бейнесі туралы ойыңызды жазыңыз. (7-8 сөйлем)
 • Автор стиліне сүйене отырып, Ақанның Құлагерді емірене жоқтауын әрі қарай өз шығармашылығыңызбен жалғастырыңыз. (Өлең немесе қарасөз түрінде)

Не болды-ай, бай – бай, саған Құлагерім?! Суалдың, сорлы иеңнің бұлағы едің...

Тірегі көңілімнің, бәйтерегім,

Бұл жерге қалайынша құлап едің?!

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады

1

қазіргіқазаққыздарыныңбейнесі

туралы өз ойын жазады;

үзіндідегіұсынылғантіркестерді

қолданады;

шығармашылығын көрсетеді;

1

1

1

Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады

2

шумақты жалғастырады;

үзіндідегі ойды сақтайды;

автор стиліне сай жазады;

шығармашылық танытады.

1

1

1

1

Барлығы

8

«Адам жанының құпиясы» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы, Б.Майлин «Шұғаның белгісі» хикаяты

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады

Үзіндідегіұсынылған

тіркестердіқолданып, шығармашылық жұмысты орындауда, өз ойын жеткізуде қиналады.

Үзіндідегі ұсынылған тіркестерді қолданып,шығармашылық жұмысты орындауда, өз ойын жеткізуде қателеседі.

Үзіндідегі ұсынылған тіркестерді қолданып,шығармашылық жұмысты орындайды, өз ойын еркін жекізеді.

Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады

Автор стилін, ойын сақтап, шумақты шығармашылықпен жалғастыруда қиналады.

Автор стилін, ойын сақтап, шумақты шығармашылықпен жалғастыруда қателеседі.

Автор стилін, ойын сақтап, шумақты шығармашылықпен жалғастырады.

«Адам жанының құпиясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқылатын шығарма

Ғ.Мүсірепов «Ұлпан» романы, Т.Айбергенов «Сағыныш»,

Ф.Оңғарсынова «Өлең, мен сені аялап өтем»

Оқу мақсаты

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік

құндылығын бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығарманы өзге өнер түрлеріндегі мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма

1. Берілген сілтеме бойынша Нұржан Тажикеновтің «Сағыныш» күйін тыңдаңыз. Т.Айбергеновтің «Сағыныш» өлеңімен үндестігі неде деп ойлайсыз? Екі туындыны салыстырып, өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Шығарманың көркемдік құндылығына баға беріңіз.

https://www.youtube.com/watch?v=t44wrMO1KCo

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығарманы өзге өнер түрлеріндегі мазмұндас туындылармен салыстырып,тарихи жәнекөркемдік құндылығынабаға береді

1

шығарманы күймен салыстырады;

екі туындының ұқсастығын анықтайды;

екі туындының өзіндік ерекшеліктерін

анықтайды;

өзіндік көзқарасын білдіреді;

шығарманыңкөркемдікқұндылығын анықтайды;

-жанрлық ерекшелігі

-тілі, сөз айшықтары

-өлең өлшемі (ырғақ,буын, ұйқас, т.б.)

тарихи тұрғыдан пікір білдіреді;

мысалдармен дәлелдер келтіреді.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Барлығы

9

Адам жанының құпиясы жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Ғ.Мүсірепов «Ұлпан» романы, Т.Айбергенов «Сағыныш», Ф.Оңғарсынова «Өлең, мен сені аялап өтем»

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығарманыөзгеөнер

Шығарманы

күймен

Шығарманыкүйменсалыстырып,

Шығарманы күймен салыстырып,

түрлеріндегімазмұндас

салыстырып,

өзара

өзараұқсастықтарыменөзіндік

өзара ұқсастықтары мен өзіндік

туындылармен

ұқсастықтары

менөзіндік

ерекшеліктерінанықтауда,

ерекшеліктерінанықтайды,

салыстырып, тарихи және

ерекшеліктерін

анықтауда,

көзқарасын білдіруде қателеседі.

көзқарасын білдіреді.

көркемдікқұндылығына

көзқарасын

білдіруде

баға береді

қиналады.

Шығарманыңкөркемдік

Шығарманыңкөркемдік

Шығарманыңкөркемдік

құндылығын жанры, тілі, т.б.

құндылығын жанры, тілі, т.б. және

құндылығын жанры, тілі, т.б. және

және тарихи тұрғыдан талдап,

тарихитұрғыданталдап,

тарихитұрғыданталдайды,

мысалдармендәлелдер

мысалдармендәлелдеркелтіруде

мысалдармен дәлелдер келтіреді.

келтіруде

қателеседі.

қиналады.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқылатын шығарма

Н.Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы,

Қажығали Мұхамбетқалиев «Тар кезең» романы

Оқу мақсаты

9.1.3. 1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау

9.2.4. 1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды
 • Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма

 • ҚажығалиМұхамбетқалиев«Таркезең»романындағыкейіпкерлербейнесін анықтаңыз.

КейіпкерлерШығармадағы бейнесіЭпизодтардан мысал

 • «Бақытым басымда тұр талай күткен,

Сеземін келмегенін оңайлықпен...» деп жырлаған ақын ойын өлең шумақтарымен немесе қарасөзбен жалғастырып жазыңыз. Автор стиліне сүйеніңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды

1

шығарма сюжеті арқылы кейіпкерлерді

анықтайды;

кейіпкердіңшығармадағыбейнесін

сипаттайды;

эпизодтардан мысал келтіреді;

2

2

2

Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады

2

үзіндінішығармашылықпендамытып

жазады;

автор стиліне сүйенеді;

үзіндідегі ойды сақтайды.

1

1

1

Барлығы

9

«Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Н.Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы, Кнут Гамсун «Аштық» романы

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Шығарманың идеясына сай кейіпкерлержүйесін анықтайды

Шығарма сюжеті бойынша кейіпкерлердіңбейнесін сипаттап, эпизодтардан мысал келтіруде қиналады.

Шығарма сюжеті бойынша кейіпкерлердің бейнесін сипаттап, эпизодтардан мысал келтіруде қателіктер жібереді.

Шығарма сюжеті бойынша кейіпкерлердің бейнесін сипаттап, эпизодтардан мысал келтіреді.

Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады

Автор стилі мен ойын сақтап, үзіндіні шығармашылықпен дамытып жазуда қиналады.

Автор стилі мен ойын сақтап, үзіндінішығармашылықпен дамытып жазуда қателіктер жібереді.

Автор стилі мен ойын сақтап, үзіндінішығармашылықпен дамытып жазады.

«Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқылатын шығарма

Н.Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы,

Қажығали Мұхамбетқалиев «Тар кезең» романы

Оқу мақсаты

9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сыни мақала

жазу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Әдебишығарманықазақжәнеәлемәдебиеті үлгілерімен салыстырып, сыни мақала жазады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма

1. Қажығали Мұхамбетқалиев «Тар кезең» романы қазақ әдебиетінде қай шығармаға ұқсас болып келеді? Өзіңіз білетін шығармалармен салыстыра талдап, шағын сыни мақала жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Әдеби шығарманы қазақ

1

шығарманықазақәдебиетіндегі

жәнеәлемәдебиеті

мазмұндас шығармамен салыстырады;

2

үлгілерімен

ортақ идеясын көрсетеді;

1

салыстырып,сыни

тақырыпты ашады;

1

мақала жазады

құрылымын сақтайды;

1

сыни пікірін білдіреді;

1

қорытынды жасайды.

1

Барлығы

7

«Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Н.Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы, Қажығали Мұхамбетқалиев «Тар кезең» романы

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Әдеби шығарманы қазақ және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, сыни мақала жазады

Шығарманықазақ әдебиетіндегі үлгілерімен салыстырып, ортақ идеясын табуда, құрылымын сақтап, тақырып бойынша өз көзқарасымен сыни мақала жазуда қиналады.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022
» Мектепте оқушы зорланды: мектеп директоры мен мұғалімдері соттала ма? 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы