информатика тест


$$$ 1 AПікір дегеніміз не? A. жалған немесе ақиқат болуы мүмкін қандай да бір пайымдауB. Жалған немесе ақиқат болуы мүмкін қандай да бір жобаC. Жалған немесе ақиқат болуы мүмкін қандай да бір мақалD. Жалған немесе ақиқат болуы мүмкін қандай да бір ғылымE. Жалған сөйлем$$$ 2 AЛогикалық көбейту деп нені айтады?A. Және жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір құрамдасқа бірігуі логикалық көбейту коньюнкция деп аталады. B. Және жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір құрамдасқа бірікпеуі логикалық көбейту коньюнкция деп аталады;C. немесе жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір құрамдасқа бірігуі логикалық көбейту дизьюнкция деп аталады; D. Және арқылы терістеуE. Арифметикалық амал$$$ 3 AДизьюнкция дегеніміз не?A. Немесе жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір құрамдасқа бірігуі логикалық қосу дизьюнкция деп аталады.B. Және жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір құрамдасқа бірігуі логикалық көбейту дизьюнкция деп аталады;C. немесе жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір құрамдасқа бірікпеуі логикалық көбейту дизьюнкция деп аталады. D. Емес арқылы терістеуE. Қарапайым арифметикалық амал$$$ 4 AЛогикалық терістеу деп нені айтады?A. Қарапайым А айтылымына емес шылауын қосу логикалық терістеу деп аталадыB. Қарапайым А айтылымына басқа сөзін қосу логикалық терістеу деп аталады. C. Қарапайым А айтылымына және сөзін қосу логикалық терістеу деп аталады. D. Қарапайым А айтылымына немесе шылауын қосуE. Қарапайы А айтылымына және шылауын қосу$$$ 5 AДизъюнкция логикалық амалы қандай схема бойынша жүзеге асырылады?A. НЕМЕСЕ;B. ЖӘНЕ;C. ӘРІ;D. ЖОҚ;E. ИӘ.$$$ 6 Aa=0, b=1 болғанда мына логикалық өрнектің мәні неге тең A. 0;B. 1;C. -1;D. 2;E. дұрыс жауабы жоқ.$$$ 7 Aлогикалық өрнегінің a=1, b=0 болғандағы мәні нешеге тең?A. 1B. -1C. 0D. 2E. дұрыс жауабы жоқ$$$ 8 Aa=1, b=1 болғанда мына логикалық өрнектің мәні неге тең A. 1B. -1C. 0D. 2E. Дұрыс жауабы жоқ$$$ 9 Aлогикалық өрнегінің a=0, b=0 болғандағы мәні нешеге тең?A. 0B. -1C. 1D. 2E. Дұрыс жауабы жоқ$$$ 10 Aa=0, b=0 болғанда мына логикалық өрнектің мәні неге тең A. 0;B. 1;C. -1;D. 2;E. Дұрыс жауабы жоқ$$$ 11 Aлогикалық өрнегінің a=1, b=1 болғандағы мәні нешеге тең?A. 1;B. -1C. 0D. 2E. дұрыс жауабы жоқ.$$$ 12 A(конъюнкция) логикалық функциясының мәндерінің кестесін көрсетіңдерA.00011011f0001B.00011011f0111C.00011011f1101D.00011011f1001E.00011011f0110$$$ 13 A(дизъюнкция) логикалық функциясының мәндерінің кестесін көрсетіңдерA.00011011f0111B.00011011f0001C.00011011f1101D.00011011f1001E.00011011f0110$$$ 14 AЛогикалық көбейту қалай аталады?A. конъюнкция B. инверсияC. дизъюнкцияD. импликацияE. эквиваленция$$$ 15 AТерістеу үшін қандай таңба қолданылмайды?A. │¦B. ЕмесC. D. NOTE.$$$ 16 AКелесі ақиқаттық кесте қай логикалық функцияға тиісті:111101011000A. дизъюнкция B. инверсияC. конъюнкцияD. импликацияE. эквиваленция$$$ 17 AЛогика алгебрасы тілінде келесі айтылымды жазыңыз: Осы қыс суық емес және қарлы A. B. C. АD. А және ВE. А немесе В$$$ 18 AА = 0, В = 1. Келесі формулалардың қайсысында нәтиже 1 (ақиқат) болады?A. B. C. А және ВD. E. $$$ 19 AҚарапайым логикалық функцияны жүзеге асыратын логикалық схеманың бөлігі қалай аталады?A. инверторB. Компьютердің логикалық схемасыC. Компьютердің логикалық элементіD. Компьютердің электронды элементіE. триггер$$$ 20 A... айтылымы ақиқат болады егер А жалған болса, жалған болады егер А ақиқат болсаA. А емесB. А және ВC. А немесе ВD. (А және B. емесE. А емес емес$$$ 21 A...айтылымы жалған болады тек сонда егер А айтылымы да, В айтылымы да жалған болса. A. А немесе ВB. А және ВC. А емесD. (А және B) емесE. В емес$$$ 22 B... айтылымы ақиқат болады егер А айтылымы да, В айтылымы да ақиқат болса. A. А немесе ВB. А және ВC. А емесD. (А және B. емесE. В емес$$$ 23 AЛогикалық қосу қалай аталады?A. дизъюнкцияB. инверсияC. конъюнкция D. импликацияE. эквиваленция$$$ 24 AҚандай белгілеу конъюнкция үшін қолданылмайдыA. B. ЖӘНЕC. ANDD. &E. 25. Қай пікір ЖАЛҒАН: a. нағыз өмір шындығында болып жатқан өзгерістерді пайымдау, адамның ақпаратты өңдеуінің бір түрі болып табалады; b. салыстыру, сұраптау, яғни анализ жасау және синтездеу, адамның ақпаратты өңдеуінің бір түрі болып табалады; +c. басылым өнімдерін тираждау ақпаратты өңдеуінің бір түрі болып табалады; d. ақпарат көрсетімінің пішінін түрлендіру, ақпаратты өңдеуінің бір түрі болып табалады; e. дискретизациялау, адамның ақпаратты өңдеуінің бір түрі болып табалады. 26. Пікірлердің қайсысы АҚИҚАТ: a. ақпараттық үрдістер ақпараттың материалдық тасымалдауыштары болып табылады; b. ежелгі адам, ақпаратты тасымалдауышы ретінде қағазды қолданған; c. ақпараттың материалдық тасымалдауыштары ретінде білім, мәліметтер немесе хабарлар болуы мүмкін; +d. ақпараттың тасымалдауыштары ретінде, материалдық заттар (қағаз, тас, магниттік диск және т. б.) болуы мүмкін; e. ақпараттың тасымалдауыштары ретінде тек қана жарық сәуле және дыбыс толқындары болуы мүмкін. 27. X = 3, Ү = 5, Z = 2 үшін, емес (X Z) және емес (X = Ү) логикалық өрнегінің мәнін анықтаңыз: a. ақиқат; b. анықталмайды; +c. жалған; d. терістеу; e. дұрыс жауап жоқ. a. ақиқат; 28. max (X,Y,Z) және min (X,Y,Z) Ү болмайды деген шарттар орындалғанда ақиқат болатын, логикалық өрнектің дұрыс жазылымын нұсқаңыз: a. b. +c. Ø d. e. ))); 29. Пікірлердің қайсысы ЖАЛҒАН: a. кез келген организмнің тіршілік әрекетіне, ақпаратты алу және өңдеу, қажетті шарт болып келеді; b. адамдар арасында ақпарат алмасу үшін, тілдер қызмет етеді; c. ақпараттың көрсетім пішініне байланысты, шартпен түрлерге бөлуге болады; +d. техникалық құрылғылармен ақпаратты өңдеу үрдісі мағыналылық мінезге келеді; e. басқару үрдістері – табиғатта, қоғамда, техникада жүріп жатқан ақпараттық үрдістердің айқын мысалы. 30. Қай пікір ЖАЛҒАН: a. басқару жүйесі ретінде, светофорлады және жол белгілерін қолданған, жол жүрісін реттеу жүйесін қарастыруға болады; b. жол жүрісін басқару жүйесінің элементі ретінде, анықтамада сипатталған, жол белгілерінің жүйесін қарастыруға болады; c. көшеде қозғалу, жол жүру ережелерін, адамдардың мінез- құлқын басқару жүйесінің элементі ретінде, қарастыруға болады; d. елдің Конституциясын, мемлекетті басқару жүйесінің элементі ретінде қарастыруға болады; +e. адамдардың мінез-құлқын басқару жүйесі ретінде компьютердің операциялық жүйесін қарастыруға болады. 31. X = 0, Ү = 1, Z = 19 үшін, емес (X Z) және емес (X = Ү) логикалық өрнегінің мәнін анықтаңыз:+ a. ақиқат; b. анықталмаған; c. жалған; d. терістеу; e. дұрыс жауап жоқ. 32. X,Y,Z сандарының әр қайсысы оң деген шарттар орындалғанда ақиқат болатын, логикалық өрнектің дұрыс жазылымын нұсқаңыз: a. b. ( c. d. +e. 33. Пікірлердің қайсысы ЖАЛҒАН: a. ақпаратты сақтауды компьютерсіз де жүзеге асыруға болады; b. ақпаратты сақтауды басылым өнімдерінсіз де (кітаптар, газет, фоторепродукциялар, т. б.) жүзеге асыруға болады; c. ақпаратты сақтауды кітапханада, видеотекаларда, архивте, т. б. жүзеге асыруға болады; +d. ақпаратты сақтауды материалды тасымалдауыштарынсыз жүзеге асыруға болады; e. ақпаратты компьютердің жадында сақтауды жүзеге асыруға болады. 34. Пікірлердің қайсысы АҚИҚАТ: a. тұрғын үйлердің электр өткізгіштері компьютерлік желілерінде байланыс жолдары ретінде қолданылады; b. жоғары кернеулі электр кабельдері компьютерлік желілерінде байланыс жолдары ретінде қолданылады; c. оптоталшықты кабельдері жоғары кернеулі электр тоғын беру үшін және бір уақытта - компьютерлік желілерінде байланыс жолдары ретінде қолданылады; d. радио байланыс жолдары компьютерлік желілерінде байланыс жолдары ретінде қолданылады; +e. телефон байланыс жолдары компьютерлік желілерінде байланыс жолдары ретінде қолданылады 35. X = 5, Ү = 0, Z = -8 үшін, емес (X Z) және емес (X = Ү) логикалық өрнегінің мәнін анықтаңыз: a. ақиқат; b. анықталмаған; +c. жалған; d. терістеу; e. дұрыс жауап жоқ. 36. 0 X ≤ 3 және Ү5 болуы қате деген шарттар орындалғанда ақиқат болатын, логикалық өрнектің дұрыс жазылымын нұсқаңыз: a. b. c. +d. e. 37. Пікірлердің қайсысы біле тұра ЖАЛҒАН: a. мектептегі мейрамды бейнетаспаға түсіру ақпаратты өңдеу мақсатында жүзеге асырылады; b. мектептегі мейрамды бейнетаспаға түсіру ақпаратты беру мақсатында жүзеге асырылады; c. мектептегі мейрамды бейнетаспаға түсіру ақпаратты сақтау мақсатында жүзеге асырылады; +d. мектептегі мейрамды бейнетаспаға түсіру ақпаратты құпиялау мақсатында жүзеге асырылады; e. мектептегі мейрамды бейнетаспаға түсіру ақпаратпен алмасу мақсатында жүзеге асырылады. 38. Пікірлердің қайсысы ЖАЛҒАН: a. досыңнан хат алу, ақпаратты берудің мысалы бола алады; b. мәтінді оқыған кезде, автордың ойларын оқырманның қабылдауы, ақпаратты берудің мысалы бола алады; +c. ақпараттың дәлдігі және анықтылығы, ақпаратты берудің мысалы бола алады; d. светофордың сигналы ақпаратты берудің мысалы бола алады; e. екі абоненттің телефонмен сөйлесуі ақпаратты берудің мысалы бола алады. 39. X = 9, Ү = -9, Z = 9 үшін, емес (X Z) және емес (X = Ү) логикалық өрнегінің мәнін анықтаңыз: +a. ақиқат; b. анықталмаған;c. жалған; d. терістеу; e. дұрыс жауап жоқ. &&&@@@ Ақпараттар теориясы және алгоритмдер теориясы$$$ 1 AБір алфавит символдарын екінші алфавит символдарына түрлендіру кезінде алфавит әріптерінің бірмәнді сәйкестігін сипаттайтын ереже қалай аталады?A. код B.таңбаC.әріпD.тәсілE.декодтау$$$ 2 CҚазіргі уақыттағы компьютерлерде тексттік информация қандай түрде беріледі?A. он алтылық;B.сегіздік;C.ASCII;D.ANSI;E.бір де бір жауабы дұрыс емес.$$$ 3 DЭЕМ - нің дамуындағы екінші буынының элементтік базасы:A. үлкен интегралды схемалар;B. интегралдық микросхемалар;С) микросхемалар;D.жартылай өткізгішті дискретті элементтер; Е. электрондық шамдар;$$$ 4 BОрындалу барысында программа қайда сақталады?A. клавиатурада; B.оперативті жадыда; C.процессорда; D.мониторда; Е. винчестерде.$$$ 5 BТьюринг машинасының қай жерінде жазу орындалады?A. жады;B.лента;C. базаD.қатар.$$$ 6 CТьюринг машинасының ақырғы автоматтан айырмашылығыA. Тьюринг машинасының қайталануыB.Тьюринг машинасының ауысу ережесіC.Тьюринг машинасында есептелетін жазылатын басы кіріс лентасының кез келген бағытына жылжиды D.айырмашылық жоқE.Алфавитінде;$$$ 7 B1930 жылдардын ортасында алгоритмдер теориясында кімдердің жұмыстары басылымға шықты?A. Евклид, Макаров, Калмагоров;B. Тьюринг, Черче, Пост;C.Пост, Макаров, Калмагоров;D.Макаров, Черче, Калмагоров. Е) Клод Шеннон;$$$ 8 AБіріктіру, қиылысу, толықтыру операцияларын қандай операциялар деп атаймыз.A. Бульдік операцияларB.Негізгі операцияларC.Қосалқы операцияларD.Біріктіру оперцияларыE.Маңызды операциялар$$$ 9 BТьюринг машинасын қандай түрде көрсетуге болады?A. ақырлы автомат;B.жүйе;C.КБ-тіл;D.грамматиа;E.алфавит.$$$ 10 BЖүйе түрінде қандай машинаны көрсетуге болады?A. ақырлы автоматB.Тьюринг машинасыC.Пост машинасыD.автоматE.ЭЕМ$$$ 11 CТьюринг машинасы ішкі және сыртқы элементтерінен тұрады, мұндағы 0- бос ұяшық, ал мен - сәйкесінше бастапқы және соңғы стандартты күйінде тұр. Егер лента бойында 11011 сөзі тұрса, онда машина қай командамен жұмыс жасауды бастайды? A. ; B. ; C.; D. ; E..$$$ 12 CТөменде келтірілген өлшемдердің қайсысы ақпаратты өлшеу үшін қолданылмайдыA. АддитивтіB.СтатикалықC.ДинамикалықD.СемантикалықE.Комбинаториялық$$$ 13 BАқпаратты өлшеудің аддитивті өлшемі (Хартли өлшемі):A. , мұндағы - i-ші оқиғаның ықтималдығыB., N санының берілген ұзындығы және тереңдігіC., мұндағы және — мақсатқа жетудің бастапқы (ақпарат алынғанға дейінгі) және соңғы (ақпарат алынғаннан кейінгі) ықтималдықтарыD., мұндағы m(i) - i оқиғасының мазмұндылығының өлшемінің функциясыE., мұндағы N тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны, ондағы k әртүрлі типтері, ал i-ші нәтиже рет қайталанады$$$ 14 AОқиғаның энтропиясы келесі формуламен анықталадыA. , мұндағы - i-ші оқиғаның ықтималдығыB., N санының берілген ұзындығы жңне тереңдігіC., мұндағы және — мақсатқа жетудің бастапқы (ақпарат алынғанға дейінгі) және соңғы (ақпарат алынғаннан кейінгі) ықтималдықтарыD., мұндағы m(i) - i оқиғасының мазмұндылығының өлшемінің функциясыE., мұндағы К тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны$$$ 15 CАқпаратты өлшеудің семантикалық өлшемі:A. , мұндағы - i-ші оқиғаның ықтималдығыB., N санының берілген ұзындығы және тереңдігіC., мұндағы және — мақсатқа жетудің бастапқы (ақпарат алынғанға дейінгі) және соңғы (ақпарат алынғаннан кейінгі) ықтималдықтарыD., мұндағы К тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саныE., где N мұндағы К тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны, оның k әртүрлі типті, ал i-ші нәтиже рет қайталанады$$$ 16 DКедергісі жоқ байланыс каналдары бойынша ақпараттарды жіберу жылдамдығы мына формуламен анықталады:A. B., мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясыC., мұндағы — каналдың жиілік жолағы (Гц); W — сигналдың орташа қуаттылығыD.E.$$$ 17 BКедергісі бар байланыс каналдары бойынша ақпараттарды жіберу жылдамдығы мына формуламен анықталады: A. B., мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясыC., мұндағы — каналдың жиілік жолағы (Гц); W — сигналдың орташа қуаттылығыD.E.$$$ 18 CШуылы бар каналдардың өткізгіштік қабілеті мына формуламен анықталады:A. B., мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясыC., мұндағы — каналдың жиілік жолағы (Гц); W — сигналдың орташа қуаттылығыD.E., где H(i) — мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясы$$$ 19 Aкомандасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай боладыБастапқы командадан кейінA. B. C. D. E. $$$ 20 Bкомандасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай боладыБастапқы командадан кейінA. B. C. D. E. $$$ 21 CM m командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай боладыБастапқы командадан кейінA. B. C. D. E. $$$ 22 DC m командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай боладыБастапқы командадан кейінA. B. C. D. E. $$$ 23 EТоқта n командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай боладыБастапқы командадан кейінA. B. C. D. E. $$$ 24 BПост машинасы үшін келтірілген программа көмегімен қандай есеп шешіледі1.232.13.44.М55.тоқтаA. оң жағынан бірді қосады+B.сол жағынан бірді қосадыC.бос лентаға белгіні жазуD.бастиекті сол жағындағы бірінші бос ұяшыққа алып келуE.бастиекті оң жағындағы бірінші бос ұяшыққа алып келу$$$ 25 DПост машинасының автоматын іске қосқанда төмендегі жағдайдың қайсысы туындамайдыA. автомат орындалмайтын командаға дейін орындап жетті (бос емес ұяшыққа белгіні жазу, бос ұяшықта белгіні өшіру); программаның орындалуы тоқтатылады, автомат тоқтайды, нәтижесіз тоқтату боладыB.автомат тоқта командасына дейін жетті, программа орындалды деп есептеледі, нәтижесі бар тоқтату боладыC.автомат нәтижелі де, нәтижесіз де тоқтатуға жетпеді, шексіз жұмыс істеу болады (автомат тұрып қалады)D.автомат лента аяғына дейін жетті; программа жұмысы тоқтайды, автомат тоқтайды, нәтижесіз тоқтау боладыE.автомат лентада белгіні жазуды жүзеге асырды және келесі команданы орындауға көшеді$$$ 26 CТьюринг машинасының келтірілген функционалды схемасы қандай есепті шешеді a012345qz1Sz2Sz3Sz4Sz5Sq0Lz1SA. бестік санау жүйесіндегі екі санды қосуB.бестік санау жүйесіндегі екі санды азайту C.бестік санау жүйесіндегі санға бірді қосуD.бестік санау жүйесіндегі саннан бірді азайтуE.ондық санау жүйесіндегі санды бестік санау жүйесіне ауыстыру$$$ 27 EТьюринг машинасының келтірілген функционалды схемасы қандай есепті шешеді AqzSaqbRbqaRA. бірінші таңбаны сөз соңына ауыстыруB.соңғы таңбаны сөз басына ауыстыруC.a символын b символымен ауыстыруD.b символын a символымен ауыстыруE.a символын b символымен ауыстыру және b символын a символымен ауыстыру$$$ 28 AПост машинасы үшін келтірілген программа көмегімен қандай есеп шешіледі1. М 22. 33. М 44. тоқтаA. бос лентаға екі белгі жазуB.бастиекті солға бірінші бос позицияға дейін қозғалтуC.бірнеше санның біреуіне бірді қосуD.екі көрші ұяшыққа анализ жасау (кіріс ұяшықтары) және үшінші ұяшықты өзгерту (шығыс ұяшығы). Егер кіріс ұяшықтары белгіленген болса, онда шығысында белгі өшіріледі; егер кіріс ұяшықтарының ең болмағанда біреуінде белгі болмаса, онда шығыс ұяшықта белгі қойыладыE.лентада кез келген ара қашықтықта жазылған a және b екі санын қосу$$$ 29 AТьюринг машинасында қолданылатын символдарды ... деп атайды:A.ӘріптерB. КодтарC. СандарD. МнемониктерE. Биттер$$$ 30 AТілде қолданылатын әріптер жиынтығын ... деп атайды:A.АлфавитB. КодC. ЖиынD. ЖиымE. Жазбалар$$$ 31 AҚандай-да бір алфавиттегі әріптер тізбегі ... деп аталады:A.СөзB. СөйлемC. КодD. ТізбекE. Жиын$$$ 32 AТьюринг машинасының енгізу символдарының алфавиті:A. A={a0, a1, ..., am }B. Q={q0, q1, ..., qp}C. X={x0,x1, ...,xn}D. {ЛПН}E. Дұрыс жауабы жоқ$$$ 33 BТьюринг машинасының қалып-күйлер алфавиті:A. A={a0, a1, ..., am }B. Q={q0, q1, ..., qp}C. X={x0,x1, ...,xn}D. {ЛПН}E. Дұрыс жауабы жоқ34. Үш хабар берілген: 1) Тиын сан жағымен жоғары қарап түсті; 2) Ойын сүйегінің үш ұпайлы қабырғасы жоғары қарап түсті; 3) Светофордың қызыл түсі жанып тұр. Ақпарат теориясына байланысты осылардың қайсысында көбірек ақпарат бар? +a екіншіде; b біріншіде; c үшіншіде; d барлық хабарларда ақпаратлар саны бірдей; e сұрақ дұрыс қойылмаған. 35. Вагонның 16 жолдың қайсысында тұрғанын анықтау үшін, иә немесе жоқ деген жауап алатын, саны минималды қанша сұрақ қою қажет: a 16; b 3; +c 4; d 5; e 8. 36. Кәрзенкеде ақ және қызыл шарлар жатыр. Оның ішінде 18 қызыл шарлар. Кәрзенкеден ақ шар алынды деген хабар 2 бит ақпарат екелді. Кәрзенкеде барлығы қанша шар болғаны? a 32 b 26 c 28 d 24 e 16 4. 1 ден N дейін аралықтағы бүтін санды табуда 8 бит ақпарат алынды. N нешеге тең болғаны?a 128 b 254 c 242 +d 126 e 256 37. 1 ден N дейін аралықтағы бүтін санды табуда 8 бит ақпарат алынды. N нешеге тең болғаны?a 128 b 254 c 242 d 126 +e 25638. Хабар 3 беттен, оның әр қайсысы 25 жолдан тұрады. Жолдың әр қайсысында 60 символдан жазылған. Егер хабар 1125 байттан тұрса, онда пайдаланылған алфавит неше символдан тұрады? a 3 символ; b 8 символ; c 16 символ; d 5 символ; +e 4 символ. 39. Ақпараттың мөлшері, алушы үшін, хабарда жаңалық болуына тәуелді деген тұрғыдан, ақпаратты өлшеуге бола ма? a иә, әлбетте; + b болмайды; c иә, болуы мүмкін; d болады дегеннен гөрі, жоқ деу тезірек; e бүгінгі таңда, бұл сұраққа үзілді-кесілді жауап беру мүмкін емес. 40. Ақпарат теориясы бойынша, лақтырылған тиынның “сан” жағымен түскені туралы хабардағы бит саны мынаған тең: a 0; b 4; c 2; +d 1; e 8. 41. Кәрзенкеде 64 шүйке жүн жатыр. Оың ішінде – 8 қызыл. Қызыл шүйке жүн алынды деген хабар қанша ақпарат әкеледі? a 4 b 2 c 5 d 1 +e 3 42. 16 символдық алфавиттің көмегімен жазылған хабарда неше символдың болғаны, егерде оның көлемі Мбайттың 116 бөлігін құраса? a 131016 символ; b 130056 символ; c 132032 символ; +d 131072 символ; e 136064 символ. 43. Хабарды жазуға 64 символдық алфавит пайдаланылды. Әрбір бет 30 жолдан тұрады. Барша хабардың ішіндегі ақпарат 8775 байт және 6 бетті құрайды. Жолда неше символ бар? a 75 символ; +b 65 символ; c 60 символ; d 70 символ; e 85 символ. 44. Егер ақпаратты, анықталмағандықтың азаю мөлшері ретінде қарастырса, онда хабардағы ақпарат саны ..?. тәуелді: a хабардағы символдар санына; b хабардағы екілік кодтың ұзындығына; +c тап осы оқиғаның болу ықтималдылығына; d хабарды алушының білімінің көлемінен;e хабарды жіберушінің білімінің көлемінен. 45. Ақпарат теориясы бойынша, лақтырылған тиынның “сан” немесе герб жағымен түскені туралы хабардағы бит саны мынаған тең: a 1; +b 0; c 2; d 4; e 8. 46. Қорабта ақ шарлар және 15 қызыл шарлар жатыр. Қорабтан ақ шар алынды деген хабар 2 бит ақпарат әкелді. Қорабта барлығы қанша шар болғаны? a 32; b 40; c 21; +d 20; e 25.47. Кейбір диапазоннан бүтін санды тапқан кезде 7 бит ақпарат алынды. Осы диапазонда қанша сан бар? a 1024; +b 128; c 256; d 64; e 126. 48. ДНК молекуласында неше бит ақпарат бар, мұғалім білесіз бе, деп сұрақ қойдыңыз. Ол Жоқ деп жауап берді. Мұғалімнің жауабында қанша ақпарат бар? +a 1 бит; b 3 бита; c 102 бит; d 1024 бит; e 3 байта. 49. Жәшікте ақ және қара биялайлар жатыр. Олардың арасында – 6 қос қара биялай. Жәшіктен қос ақ биялай алынды деген хабар 2 бит ақпарат әкелді. Жәшікте барлығы неше қос биялайлар болды? a 6; +b 8; c 9; d 7; e 10. 50. 2048 символдан тұратын хабардың көлемі, Мбайттың 1512 бөлігін құрады. Хабарды жазу үшін қолданылған алфавиттің өлшемі қандай болғаны? +a 256; b 128;c 64; d 512;e 1024. 51. 2 беттік хабардың ішіндегі ақпарат Кбайттың 116 бөлігін құрайды. Әр бетте 256 символ жазылған. Пайдаланылған алфавиттің қуаттылығы қандай? a 3 символ; b 8 символ; c 5 символ; +d 2 символ; e 4 символ 52. Светофорда қызыл түс жанып тұрғаны туралы мәліметтегі ақпарат өлшемі неге тең деуге болады?: +a 0;b 1битке; c 2 битке; d 1 байтқа; e 1 биттен артық. 53. Хабарды жіберу және кодттау теориясында бит ол: a бір символды кодтауға арналған, екілік сегіз орынды код;b кез келген хабардың ақпаратық көлемі; c латын алфавитінің символы; +d {0,1} екілік алфавитінің екілік белгісі; e 1024 байт. &&&@@@ Ақпараттық жүйелер$$$ 1 CИнформацияның компьютерде бейнелену формасын көрсетіңіз:А. аналогты және аудиальдыВ. аудиальды және визуальдыС. дискретті және үзіліссіз D. визуальды және тактильдіЕ. машиналық және цифрлық$$$ 2 BИнформацияның берілу тәсілі мен қабылдануына байланысты мынадай түрлері болады:А. аудиальді информацияВ. барлық жауаптары дұрыс С. тактильді информацияD. машиналық информацияЕ. визуальды информация$$$ 3 AМәліметтерді қайта жаңғырту және өңдеудің техникалық әдістерін келесідей топтарға бөледі:A. программалық және аппараттықB. программалық және жүйелікC. аппараттық және жүйелікD. жүйелік және қолданбалыE. қолданбалы және программалық$$$ 4 DЕсептеуіш техникасында кодтаудың қандай түрі қолданылады:А. сегіздік кодтау;B. он алтылық кодтау;C. ондық кодтау;D. екілік кодтау;E. әр түрлі санау жүйелерінің белгілері арқылы.$$$ 5 CСемантикалық талдау дегеніміз не?А. өрнектер мен операторлардын негізгі қателер туралы информация;B. бастапқы программаға компьютер тіліндегі объектілік модульді туындатады;C. программаны аралық тілге ауыстыру жұмысына байланысты;D. программадағы мәліметтерге арнайы адрестер тағайындау;E.тілдің сыртқы мәтіндік құрылымдарына байланысты$$$ 6 AКодтарды генерациялау дегеніміз не?A. бастапқы программаға семантикалық тұрғыда эквивалентті болатын объектілік программаны туындату;B. программадағы мәліметтерге арнайы адрестер тағайындау;C. программадағы командаларға арнайы адрестер тағайындау;D. өрнектер мен операторлардын негізгі қателер туралы информация;Е. тілдің сыртқы мәтіндік құрылымдарына байланысты информация. $$$ 7 BКелесі тұжырымдардың қайсысының информатикаға қатысы жоқ: А. ақпараттарды компьютерлер көмегімен түрлендіру және компьютерлердің қолдану ортасымен өзара әрекеттесу процесстерімен байланысты адам қызметінің саласы; B. әр түрлі – техникалық, биологиялық, әлеуметтік және т.б. жүйелердегі басқарудың жалпы принциптері туралы ғылым;C. компьютерлік ақпараттық жүйелер негізінде кез-келген объектілерді басқару процестеріне ақпараттық жасаудың методологиясын құрумен айналысады;D. ақпараттық процесстердегі заңдылықтарды (жинақтау, өңдеу, тарату) зерттеумен айналысады;E. адам қызметінің әр түрлі саласындағы ақпараттық модельдердің байланыстарын құрумен айналысады;$$$ 8 CТеориялық информатика нені зерттемейді:А. жалпы ақпараттар теориясы;B. цифрлы автоматтар теориясы;C. ақпараттандыру құралдары;D. алгоритмдер теориясы;E. ақпараттық модельдеу;$$$ 9 AФилософияда атрибуттық концепция ақпаратты былайша саралайды:A. барлық материалдық объектілердің қасиеті, яғни материя атрибуты ретінде;B. өзара ұйымдасатын жүйелер, олардың қызмет етуіне қажетті атрибут ретінде;C. ақпаратты ақпараттық процесстердің динамикасы арқылы анықтайтын динамикалық аспект;D. сыртқы дүниеден алынған мазмұнға байланысты сыртқы дүниеге бейімделуді білдіреді;E. анықталмағандық шешілетін процесстегі байланыс;$$$ 10 BФилософияда функционалдық концепция ақпаратты былайша саралайды:А. барлық материалдық объектілердің қасиеті, яғни материя атрибуты ретінде;B. өзара ұйымдасатын жүйелер, олардың қызмет етуіне қажетті атрибут ретінде;C. материалдық объектілердің оны қолдану процесіне тәуелсіз статикалық аспект;D. сыртқы дүниеден алынған мазмұнға байланысты сыртқы дүниеге бейімделуді білдіреді;E. анықталмағандық шешілетін процесстегі байланыс;$$$ 11 AАқпараттық жүйе дегеніміз:A. қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу және шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобыB. кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін және қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырыладыC. ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығыD. ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттарE. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы$$$ 12 EАқпараттық жүйенің математикалық және программалық жасауы дегеніміз: А. қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу және шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобыB. кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін жңне қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырыладыC. ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығыD. ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттарE. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы$$$ 13 DАқпараттық жүйенің техникалық жасауы дегеніміз:А. қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу жңне шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобыB. кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін және қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырыладыC. ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығыD. ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттарE. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы$$$ 14 CАқпараттық жүйенің ақпараттық жасауы дегеніміз:А. қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу және шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобыB. кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін жңне қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырыладыC. ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығыD. ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттарE. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы$$$ 15 AЖедел (жүйелік) деңгейдегі ақпараттық жүйелердің қызметі:A. фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат жңне материалдар ағынын) бақылау және ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беруB. ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмекC. мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау және басқаруD. ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйеE. ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын және қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру$$$ 16 BАқпараттық жүйелердің мамандарының қызметі: А. фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат және материалдар ағынын) бақылау және ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беруB. ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмекC. мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау жңне басқаруD. ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйеE. ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын жңне қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру$$$ 17 CОрта буын менеджерлері үшін ақпараттық жүйелердің қызметі:А. фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат және материалдар ағынын) бақылау және ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беруB. ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмекC. мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау және басқаруD. ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйеE. ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын және қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру$$$ 18 DСтратегиялық ақпараттық жүйелердің қызметі:А. фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат және материалдар ағынын) бақылау жңне ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беруB. ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмекC. мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау жңне басқаруD. ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйеE. ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын және қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру$$$ 19 AАқпараттық технология бұл ...A. объект, процесс немесе құбылыстың (ақпараттық өнім) күйі туралы жаңа сапа туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, өңдеу және жеткізу (алғашқы ақпараттар) құралдары мен өңдістерінің жиынтығын қолданатын процессB. дербес компьютер және телебайланыс құралдарын қолданатын қолданушының жұмысының "достық" интерфейсі бар ақпараттық технологияC. қолданушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін белгілі бір типті компьютер үшін бір немесе бірнеше өзара байланысқан программалық өнімнің жұмыс технологиясыD. ұйымның алдыңғы қатарлы мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдауды қолдайтын компьютерлік ақпараттық жүйеE. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы$$$ 20 BЖаңа ақпараттық технология бұл ...А. объект, процесс немесе құбылыстың (ақпараттық өнім) күйі туралы жаңа сапа туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, өңдеу және жеткізу (алғашқы ақпараттар) құралдары мен әдістерінің жиынтығын қолданатын процессB. дербес компьютер және телебайланыс құралдарын қолданатын қолданушының жұмысының "достық" интерфейсі бар ақпараттық технологияC. қолданушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін белгілі бір типті компьютер үшін бір немесе бірнеше өзара байланысқан программалық өнімнің жұмыс технологиясыD. ұйымның алдыңғы қатарлы мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдауды қолдайтын компьютерлік ақпараттық жүйеE. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы$$$ 21 CАқпараттық технология инструментариі ...А. объект, процесс немесе құбылыстың (ақпараттық өнім) күйі туралы жаңа сапа туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, өңдеу және жеткізу (алғашқы ақпараттар) құралдары мен әдістерінің жиынтығын қолданатын процессB. дербес компьютер және телебайланыс құралдарын қолданатын қолданушының жұмысының "достық" интерфейсі бар ақпараттық технологияC. қолданушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін белгілі бір типті компьютер үшін бір немесе бірнеше өзара байланысқан программалық өнімнің жұмыс технологиясыD. ұйымның алдыңғы қатарлы мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдауды қолдайтын компьютерлік ақпараттық жүйеE. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы$$$ 22 EАқпараттық технология (АТ) бола алмайды:А. деректерді өңдеудің АТ-сыB. басқарудың АТ-сыC. шешім қабылдауды қолдаудың АТ-сыD. экспертті жүйелердің АТ-сыE. қаржының АТ-сы$$$ 23 AАқпараттардың артықтығын алып тастау жолымен хабардың бір өлшеміне келетін символдардың орташа санын айтарлықтай азайтатын кодтау ... деп аталады. A. тиімді (оптимальды)B. артықC. кедергіге орнықтыD. жеткіліксізE. тривиальды$$$ 24 EАқпараттық жүйе құрамына енбейді:А. компьютерлік құрал-жабдықтан;B. программалық қамтудан;C. мәліметтерден;D. қызмет көрсетушілер құрамы (пайдаланушылар, әкімші) құралады. E. Кітапханадан$$$ 25 AАқпарат және оның қасиеттерін, жинау, өңдеу, сақтау және беру әдістерін зерттейтін ғылым ...:А. ИнформатикаB. ИнформацияC. КибернетикаD. Ақпаратты қорғауE. Информациялық ресурс$$$ 26 ВАқпарат дегеніміз:А. Берілгендердің өзара әрекеттестігі және адекватты тәсілдер. B. Адамның дамуына әсер ететін қоршаған орта туралы мағұлматтар. C. Политиктер инструменті. D. Оқылған кітаптар. E. Құрылған бағдарламалар.$$$ 27 ВАқпараттандыру дегеніміз:А. Білімді жинақтау процесі.B. Кез келген адамның қажетті ақпаратты алуына жасалатын жағдайлар процесі. C. Өнеркәсіпке енгізілетін жаңа технологиялық жабдық.D. Бұкаралық ақпарат қүралдарымен жаңалықтар тарату.E. Компьютерлік технологияның жаңа мүмкіндіктері.$$$ 28 AАқпараттық процесс дегеніміз:А. Ақпарат қабылдау, беру, қолдану, түрлендіру процессі. B. Білім берудің жаңа технологиясын қүру, енгізу. C. Адамдардың білімін саясат төңірегінде үздіксіз қолдану.D. Есептеу техникасының көмегімен ғылыми-техникалық есептерді шығару. E. Бағдарлама беру процесі және жою.$$$ 29 А Ақпараттық жүйе дегеніміз:А. Объект, процесс және құбылыс туралы жаңа сапалы ақпараттарды алу үшін құралдар мен өңдеу тәсілдері және алғашкы ақпараттарды берудің жиынтығын қолдану процесі. B. Ақпараттарды қабылдау, тасмалдау, түрлендіру және қолдану процесі.C. Кез-келген адамның қажетті ақпаратты алуын қамтамасыз ететін жағдайларды жасау процесі.D. Берілген алгоритмге сәйкес бастапқы берілгендерді нәтижеге жеткізу үшін түрлендіру процесі.E. Сурет, диаграмма, кесте және формула қатысатын жоғарғы сапалы қужаттарды құру және басу технологиясы. $$$ 30 ВИнформатика сабағы дегеніміз:А. Компьютерлік жүйенің компонентерімен оны қолданушылар арасындағы өзара байланыс B. Есептеуіш техника көмегімен ақпаратты құру, сақтау және өңдеу, тасымалдау әдістерін жүйелендіретін техникалық ғылым.C. Информациялық жүйе.D. Білім базасы.E. Информациялық ресурс.$$$ 31 АИнформатика ғылымы – ол:А. ЭЕМ арқылы ақпараттарды өндеу заңдарын оқытатын ғылым.B. Оқу процесінде ЭЕМ-ді пайдалану.C. Мәліметтерді таңдау.D. Интеллектуалды есептерді шығару.E. Магнитті жинақтауыштарда ақпараттарды сақтау.$$$ 32 ВАқпараттың қандай қасиеті ақпараттың сапасын білдіреді:А. Адекваттылығы. B. Толықтығы. C. Өзектілігі.D. Нақтылығы.E. Қол жетерлігі.$$$ 33 ВХабардағы ақпараттың көлемі:А. Хабардағы сөз саны.B. Хабардағы символ саны.C. Хабардағы бос орын саны.D. Мәтін саны.E. Цифрлар саны.$$$ 34 DҚажетті ақпаратты алу мүмкіндігі:A.Маңыздылығы.B. Көпшілігі.C. Толықтығы.D. Қол жетерлігі.E. Сенімділігі.&&&@@@ Компьютер құрылғылары$$$ 1 ВАқпараттың қандай қасиеті ақпараттың сапасын білдіреді:A. Адекваттылығы. B. Толықтығы. C. Өзектілігі.D. Нақтылығы.E. Қол жетерлігі.$$$ 2ВЭЕМ-нің бірінші буыны:A.1936-1956.B. 1949-1958.C. 1964-1970.D. 1960-1964.E. 1970-1980.$$$ 3ВЭЕМ-нің екінші буыны:A.1946-1960.B. 1955-1963.C. 1960-1964.D. 1956-1966.E. 1964-1970.$$$ 4ВЭЕМ-нің үшінші буыны:A.1946-1960.B. 1964-1970.C. 1960-1964.D. 1970-1980.E. 1980-1991$$$ 5DЭЕМ-нің төртінші буыны:A.1946-1960B. 1964-1970.C. 1960-1964.D. 1970-осы күнге дейін E. 1980- осы күнге дейін.$$$ 6DБірінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:A.транзисторға.B. микросхемаларға.C. микропроцессорларға.D. электроннды лампаларға.E. интегралды схемаларға.$$$ 7AЕкінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:A.транзисторға.B. микросхемаларға.C. микропроцессорларға.D. электроннды лампаларға.E. интегралды схемаларға.$$$ 8ЕҮшінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:A.транзисторға.B. микросхемаларға.C. микропроцессорларға.D. электроннды лампаларға.E. интегралды схемаларға.$$$ 9СТөртінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:A.транзисторға.B. микросхемаларға.C. үлкен интегралды схемаларға.D. электроннды лампаларға.E. интегралды схемаларға.$$$ 10AЕң алғашқы ЭЕМ қалай аталды:A.ENIAC. B. APPLE.C. БЭСМ-6. D. ЭЛЬБРУС.E. МИНСК-1.$$$ 11DЕң алғашқы есептеуіш машина:A.Лейбництің Зубчатое колесо машинасы.B. Паскаль арифмометрі.C. Шикардтың механикалық машинасы.D. Бэйббидждің Аналитикалық машинасы.E. Тьюринг машинасы.$$$ 12AЕң бірінші программист:A.Ада Лавлейс.B. Блез Паскаль.C. Г.Лейбниц.D. Алан Тьюринг.E. Никлоус Вирт.$$$ 13АЭЕМ аррхитектурсы кімнің принциптеріне негізделген:A.Джон фон Нейман.B. Блез Паскаль.C. Г.Лейбниц.D. Никлaус Вирт.E. Алан Тьюринг$$$ 14ЕЭЕМ жылдамдығы:A.Берілген уақыт аралығында ЭЕМ-нің өз функцияларын қатесіз орындау қасиеті.B. Прогаммалық және аппараттық жабдықтарды алуға жұмсалатын жалпы шығын.C. Ақпаратты сақтауға қолданылатын жадының ұяшықтарының жалпы саны. D. ЭЕМ-ді құру кезеңіндегі жұмсалатын аппарттық шығын көлемі.E. 1 секунда орындалатын амалдар саны.$$$ 15АЭЕМ-нің сенімділігі:A.Берілген уақыт аралығында ЭЕМ-нің өз функцияларын қатесіз орындау қасиеті.B. Прогаммалық және аппараттық жабдықтарды алуға жұмсалатын жалпы шығын.C. Ақпаратты сақтауға қолданылатын жадының ұяшықтарының жалпы саны.D. 1 секунда орындалатын амалдар саны.E. ЭЕМ-ді құру кезеңіндегі жұмсалатын аппарттық шығын көлемі. $$$ 16ВЭЕМ-нің құны:A.Берілген уақыт аралығында ЭЕМ-нің өз функцияларын қатесіз орындау қасиеті.B. Прогаммалық және аппараттық жабдықтарды алуға жұмсалатын жалпы шығын.C. Ақпаратты сақтауға қолданылатын жадының ұяшықтарының жалпы саны.D. ЭЕМ-ді құру кезеңіндегі жұмсалатын аппарттық шығын көлемі. E. 1 секунда орындалатын амалдар саны.$$$ 17СЭЕМ-нің жады сыйымдылығы:A.Берілген уақыт аралығында ЭЕМ-нің өз функцияларын қатесіз орындау қасиеті.B. Прогаммалық және аппараттық жабдықтарды алуға жұмсалатын жалпы шығын.C. Ақпаратты сақтауға қолданылатын жадының ұяшықтарының жалпы саны.D. ЭЕМ-ді құру кезеңіндегі жұмсалатын аппарттық шығын көлемі.E. 1 секунда орындалатын амалдар саны.$$$ 18BЕсептеуіш техника – ол:A.Өзара байланысатын құрылғылар мен бағдарламалар нақты жиыны.B. Автоматты түрде мәліметтерді өңдеу құрылғылары.C. Автоматты түрде мәліметтерді құратын, сақтайтын, өндейтін және тасмалдайтын электронды прибор.D. Басқарушы жүйенің бастапқы жоғарғы элементінен әр элементке лек-легімен берілуі. E. Калькулятор.$$$ 19AЕсептiуіш жүйе – ол:.A.Өзара байланысатың құрылғылар мен бағдарламалар нақты жиыны.B. Автоматты түрде мәліметтерді өңдейтін құрылғыларC. Автоматты түрде мәліметтерді құратын, сақтайтын, өндейтін және тасмалдайтын электронды прибор.D. Басқарушы жүйенің бастапқы жоғарғы элементінен әр элементке лек-легімен берілуі.E. Электронды күнтізбе$$$ 20CКомпьютер – ол:A.Өзара байланысатың құрылғылар мен бағдарламалар нақты жиыны.B. Автоматты түрде мәліметтерді өңдейтін құрылғылар.C. Автоматты түрде мәліметтерді құратын, сақтайтын, өндейтін және тасмалдайтын электронды құрылғы.D.Басқарушы ішкі жүйенің бастапқы жоғарғы элементінен сол ішкі жүйнің әр элементіне лек-легімен берілуі.E. Калькулятор$$$ 21BПринтер – ол:A.Магниттіклентадаберілгендердісақтайтынқұрылғы.B. Ақпаратты басып шығару құрылғысы.C. Компьютерге ақпарат енгізу құрылғысы.D. Ақпаратты компьютер экранына шығару құрылғысы.E. Дербес компьютерді перне арқылы басқару құрылғысы.$$$ 22DАқпаратты өндеудегі негізгіо перацияларды орындауышы ЭЕМқұрылғысы:A.ЖадB. Принтер.C. Пернетақта.D. ПроцессорE. Тышқан.$$$ 23DКомпьютердің негізгі бөлшектері:A.Монитор, пернетақта, тышқан.B. Жүйелі блок, пернетақта, тышқан.C. Принтер, монитор, пернетақта.D. Жүйелі блок, монитор, пернетақта, тышқан.E. Жүйелі блок, монитор, принтер.$$$ 24BПроцессордың жұмысын сипаттайтын шама:A.Байт.B. Тактілік жиілік. C. Көлем.D. Ұзындық.E. Масса.$$$ 25AДербес компьютердің базалық конфигурациясы:Жүйелі блок, монитор, пернетақта.Монитор, пернетақта, тышқанЖүйелік блок, монитор.Монитор, пернетақта, тышқан, принтер.Модем, монитор, пернетақта, тышқан.$$$ 26BКомпьютердің ішкі құрылғыларының жұмысын және аналық тақшаның (материнская платA. негізгі функцияналдық мүмкіндіктерін басқаратын микросхема жиынтығы:A.Қатты диск.B. Процессор.C. Шиналар.D. Жедел жады. Тұрақты жады.$$$ 27CКомпьютерде мәліметтерді тұрақты сақтайтын микросхема жиынтығы:A.Қатты диск.B. ПроцессорC. Тұрақты жады.D. Жедел жады. E. Сыртқы жады.$$$ 28CМатематикалық және логикалық операцияларды орындайтын негізгі микросхема:A.Сыртқы жады.B. Чипсет.C. Процессор.D. Шиналар. E. Слоттар.$$$ 29CҚосымша құрылғыларды қосатын ажыратпалар:A.ШиналарB. ЧипсетC. СлоттарD. Процессор.E. Дұрыс жауабы жоқ.$$$ 30BПернетақта:A.Басу құрылғысыB. Енгізу құрылғысы. C. Есептеу желісі құрылғысы.D. Манипулятор. E. Дұрыс жауабы жоқ.$$$ 31DСтандартты иілгіш дискілердін көлемі:A.5,25 дюм (1,4 МгБ).B. 5,25 дюм (1,2 МгБ).C. 3,25 дюм (1,4 МгБ).D. 3,5 дюм (1,4 Мгб).E. 3,5 дюм (120 КБ).$$$ 32BҚатты диск:A.Манипулятор типті басқару құрылғысы.B. Мәліметтерді ұзақ мерзімге сақтайтын негізгі құрылғы.C. Мәліметтерді уақытша сақтайтын негізгі құрылғы. D. Компьютерлер арасында ақпарат алмасуға арналған құрылғы.E. Дұрыс жауабы жоқ.$$$ 33EЖүйелік блоктағы негізгі тақша қалайша аталады?A.қатты дискB. лазерлі дискC. иілгіш дискD. ФлешкаE. жүйелік тақша$$$ 34BМониторлар қалайша бөлінуі мүмкін?A.мәтіндік, графикалық B. cұйық криссталды, электронды сәулелі трубкалыC. екілік, сегіздікD. қарапайым, күрделі E. қызыл және жасыл$$$ 35AТышқан құрылғысы қалайша бөлінуі мүмкін?A.болат шарикті, оптикалықB. cұйық криссталды, электронды сәулелі трубкалы C. екілік, сегіздікD. қарапайым, күрделіE. мәтіндік, графикалық$$$ 36BШиналар нешеге бөлінеді?A.ЕкігеB. ҮшкеC. бөлінбейді D. БескеE. төртке$$$ 37 CМонитор экранының өлшемі немен өлшенеді?A.ПикаB. килограмммониторC. ДюймD. сантиметрE. Метр$$$ 38BАдам денсаулығына зиян келтіретін құрылғы:A.процессорB. мониторC. джойстикD. тышқанE. клавиатура$$$ 39CҚосымша құрылғыға жататын құрылғыA.ПроцессорB. МониторC. ДжойстикD. ТышқанE. Клавиатура$$$ 40ЕДыбыстарды өңдеумен байланысты операцияларды орындайтын.A.құрылғы:B. қатты дискC. ПроцессорD. ШиналарE. дыбыстық карта$$$ 41DБерілгендерді уакытша компьютердің жұмыс жасап тұрған уақытында ғана сақтайтын микросхемалар жиыныA.қатты дискB. ПроцессорC. ШиналарD. ОЗУ(жедел жады)E. ВЗУ(сыртқы жады)$$$ 42EЛазерлік принтердің сия бүріккіш принтерден артықшылығы:A.жылдамдығы жоғары және басып шығару сапасы нашарB. жылдамдығы төмен және басып шығаруы сапалыC. жылдамдығы төмен және басып шығару сапасы нашарD. Еш айырмашылығы жоқE. жылдамдығы жоғары және басып шығаруы сапалы$$$ 43AКез-келген дербес жұмыс істеп тұрған компьютерлердің арасындағы ақпарат алмасуды жүзеге асыратын техникалық құрылғыA.желілік адаптерB. ДисководC. ПринтерD. ТышқанE. Перне$$$ 44CЖүйелік блок мыналардан тұрадымикропроцессор, монитор, дискпринтер, монитор, дискмикропроцессор, оперативті есте сақтаушы құрылғы, тұрақты есте сақтаушы құрылғықоректену блогы мен мәлімет енгізу-шығару порттарытұрақты есте сақтаушы құрылғы, оперативті есте сақтаушы құрылғы$$$ 45CҚай кұрылғы негізгіге жатпайды:A.Процессор.B. Тұрақты жады.C. Ксерокс.D. Сыртқы жады (дискілік).Монитор$$$ 46BПернетақтаның оң жағындағы цифрларды қолдануға немесе қолданбауға мүмкіндік беретін перне ... :Ргіnt SсrееnNum LoсkСарs LoсkAltВасk Sрасе$$$ 47CОперативті жадының жұмысын сипаттайтын шама:Байт.Тактілік жиілік.Көлем.Ұзындық.Масса.$$$ 48CПлоттер не үшін қолданылады:A.Ақпаратты сканерлеу үшін.B. Графикалық ақпаратты оқу үшін.C. Графикалық ақпаратты шығару үшін. D. Ақпаратты енгізу үшін.Мәтінді тану үшін.$$$ 49DМонитор — ол:A.Магниттік лентада берілгендерді сақтайтын құрылғы.B. Ақпаратты басып шығару кұрылғысы.C. Компьютерге ақпарат енгізу құрылғысы.D. Ақпаратты компьютер экранына шығару құрылғысы.Дербес компьютерді перне арқылы басқару құрылғысы.$$$ 50ЕЭлектронды естептеуіш машинаның жылдамдығы деп ... :A.Берілген уақыт аралығында ЭЕМ-нің өз функцияларын қатесіз орындау қасиеті.B. Прогаммалық және аппараттық жабдықтарды алуға жұмсалатын жалпы шығын.C. Ақпаратты сақтауға қолданылатын жадының ұяшықтарының жалпы саны. D. ЭЕМ-ді құру кезеңіндегі жұмсалатын аппарттық шығын көлемі.E. 1 секунда орындалатын амалдар саны.Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу