Информатика_11 сынып ҚГБ


Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Информатика 11 СЫНЫП

(қоғамдық-гуманитарлық бағыты)

Нұр-Сұлтан, 2020

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 11-сынып білім алушыларына «Информатика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) негізгі орта мектептің (10-11 сыныптары) «Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 11-сыныпта жиынтық бағалау барлық тоқсанда өткізіледі.

 Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

 Әдістемелік ұсыныс жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Бұлттық технологиялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

    • бұлтты технологияның не екенін түсіндіру
    • жалпыға қолжетімділікке арналған файлдарды (мәтіндік құжаттар, күнтізбелер, презентациялар, кестелер) қолдану, қашықтан және бірлесіп өңдеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Бұлттықтехнологияныңтүрлісалада қолданылуын сипаттайды
 • Жалпыға қолжетімді құжатты құруда бұлттық қызметті пайдаланады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырмалар

 • Білім беру саласына байланысты бұлттық технологияны қолданудың екі мақсатын анықтаңыз және оларды сипаттаңыз.

(1)

(2)

 • Бұлттық қызмет түрлеріне мысал келтіріңіз.
 • Төменде суретте бұлттық қызметтің бірінде мәтіндік құжатпен жұмыс жасау режимдері берілген. Олардың қызметін сипаттаңыз.
  • Төмендегі суреттерге қарап бұлттық қызмет ортасында құрылған құжатта жүзеге асырылған іс-әрекеттерді анықтаңыз.
  • Бұлттық қызмет ортасында құрылған құжатты жалпыға қолжетімді етудің үш түрлі режимін анықтаңыз.

(1)

(2)

(3)

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Бұлттық технологияныңтүрлі саладақолданылуын сипаттайды

1

2

бұлттықтехнологиянықолданудың

бірінші мақсатты анықтайды;

бұлттықтехнологиянықолданудың

бірінші мақсатын сипаттайды;

бұлттықтехнологиянықолданудың

екінші мақсатты анықтайды;

бұлттықтехнологиянықолданудың

екінші мақсатын сипаттайды;

бұлттық қызметке мысал келтіреді;

1

1

1

1

1

Жалпығақолжетімді құжаттықұруда

бұлттыққызметті пайдаланады

3

«Өзгерту» режимін сипаттайды;

«Ұсынылады» режимін сипаттайды;

«Көру» режимін сипаттайды;

1

1

1

4

құжатқа қолданылған бірінші іс-

әрекеттерді анықтайды;

құжатқа қолданылған екінші іс-

әрекеттерді анықтайды;

1

1

5

құжатты жалпыға қолжетімді етудің

бірінші режимін анықтайды;

құжатты жалпыға қолжетімді етудің

екінші режимін анықтайды;

құжатты жалпыға қолжетімді етудің

үшінші режимін анықтайды.

1

1

1

Барлығы:

13

«Бұлттық технологиялар» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Бұлттықтехнологияныңтүрлі салада қолданылуын сипаттайды.

Бұлттық технологияның түрлі салада қолданылуын сипаттауда қиналады.

Бұлтты технологияны қолданудың бірінші/ екінші/ мақсатын анықтауда/ сипаттауда/ бұлттық қызметке мысал келтіруде/ қателіктер жібереді.

Бұлттық технологияның түрлі салада қолданылуын дұрыс сипаттайды.

Жалпығақолжетімдіқұжатты

құрудабұлттыққызметті пайдаланады.

Жалпығақолжетімдіқұжатты

құрудабұлттыққызметті пайдалануға қиналады.

Құжатты жалпыға қолжетімді ету

режимін сипаттауда/құжатқа қолданылған бірінші/екінші әрекетті/ сипаттауда/ бірінші/ екінші/ үшінші режимді анықтауда қателік жібереді.

Жалпығақолжетімдіқұжатты

құруда бұлттық қызметті дұрыс пайдаланады.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«3D модельдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.2.4.1виртуалдыжәнекеңейтілгеншындықтың мақсатын түсіндіру

11.2.4.3 бірінші тұлғадан көрінісі бар 3D панорама (виртуалды саяхат) жасау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Виртуалдыжәнекеңейтілгеншындықтың мақсатын айқындайды және салыстырады
 • 3D панорама жасайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырмалар

 • Суреттің виртуалды немесе кеңейтілген шындыққа тиісті екенін анықтаңыз.

 • Берілген мақсаттар виртуалды немесе кеңейтілген шындықтың қайсысына тиісті екенін анықтаңыз. Жалауша(✔) белгісін қойыңыз.

МақсаттарВиртуалды Кеңейтілген шындық шындық

Ойын, бейне, 3D фильмдер және т.б. елестететін шындықты жасау және жетілдіру

Шынайылықты айқын, сан қырлы және жарқын ету Белгілі бір дағдыларға тәжірибе жасай алатын шындық имитациясын жасай отырып адамдарға

белгілі бір оқиғаға дайындалу мүмкіндігін беру

 • Кез-келген қызмет саласын таңдап, сол салада виртуалды немесе кеңейтілген шындықты пайдаланудың екі артықшылығын анықтаңыз.

Қызмет саласы

(1)

(2)

 • 3D панорама жасау редакторында берілген командалық батырмалардың қызметін сипаттаңыз.
 • Виртуалдытурғапанорамалардыжинақтаудапанорамалықсуреттердіимпорттау алгоритмін жазыңыз.

(1)

(2)

 • Виртуалды турдың бастапқы панорамасын орнату командасын анықтаңыз.

 Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Виртуалды және кеңейтілген шындықтың мақсатын айқындайды және салыстырады

1

виртуалды шындыққа тиісті суретті анықтайды;

кеңейтілген шындыққа тиісті суретті анықтайды;

1

1

2

виртуалды шындыққа тиісті мақсатты анықтайды;

кеңейтілген шындыққа тиісті мақсатты анықтайды;

1

1

3

таңдалғансаладавиртуалдынемесекеңейтілген шындықтықолданудыңбіріншіартықшылығын

анықтайды;

таңдалғансаладавиртуалдынемесекеңейтілген

шындықтықолданудыңекіншіартықшылығын анықтайды;

1

1

3Dпанорама жасайды

4

бірінші батырманың қызметін анықтайды;

екінші батырманың қызметін анықтайды;

үшінші батырманың қызметін анықтайды;

1

1

1

5

панорамалықсуреттердіимпорттаудыңбірінші

командасын анықтайды;

панорамалықсуреттердіимпорттаудыңекінші

командасын анықтайды;

1

1

6

бастапқы панораманы орнату командасын анықтайды.

1

Барлығы:

12

 «3D модельдеу» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Виртуалды және кеңейтілген шындықтыңмақсатын айқындайды және салыстырады.

Виртуалды және кеңейтілген шындықтыңмақсатын айқындауда және салыстыруда қиналады.

Виртуалды/ кеңейтілген шындыққа тиісті суретті/ мақсатты / нақты салада виртуалды немесе кеңейтілген шындықтыңбірінші/екінші артықшылығын анықтауда қателіктер жібереді.

Виртуалды және кеңейтілген шындықтың мақсатын дұрыс айқындайды және салыстырады.

3D панорама жасайды.

3D панорама жасауда қиналады.

3D панорама жасау редакторының бірінші/ екінші/ үшінші батырманың қызметін/ панорамалық суреттерді импорттаудың бірінші/ екінші командасын / бастапқы панораманы орнату командасын анықтауда қателіктер жібереді.

3D панораманы дұрыс жасайды.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Мобильді қосымшалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.4.1.1конструкторде ыңғайлы мобильдік қосымшасының интерфейсін құру

11.4.1.3әзірленген мобильді қосымшаны орнату жолын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Конструкторда мобильді қосымшаның ыңғайлы интерфейсін құрады
 • Мобильді қосымшаны орнату жолын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және қолдану Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырмалар

 • Жансаямобильдіқұрылғығаарналған«Калькулятор»қосымшасынқұрды. Қосымшаның интерфейсі төменде берілген.

Қосымшада қолданылған үш компонентті анықтаңыз.

 • Жансаяға қосымша интерфейсін жақсартуға үш кеңес ұсыныңыз.
  • Screen1 орнына Калькулятор деп жазу үшін
  • «х=» мәтінінің өлшемін үлкейту үшін
  • Нәтижені шығару терезесінің енін экран еніне сәйкес ұлғайту үшін
 • Мобильді қосымшаны ұялы телефонда іске jқосу командасын анықтаңыз.
 • Қосымшаны эмулятор арқылы іске қосуjдың негізгі шартын анықтаңыз.
 • Мобильді қосымшаны ұялы телефонда іске қосуда қолданылатын командаларды сипаттаңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Конструкторда мобильді қосымшаның ыңғайлы интерфейсін құрады

1

мобильдіқосымшадақолданылған

бірінші компонентті анықтайды;

мобильді қосымшада қолданылған екінші

компонентті анықтайды;

мобильдіқосымшадақолданылған

үшінші компонентті анықтайды;

1

1

1

2

қосымша интерфейсін жақсартуға бірінші

кеңесті ұсынады;

қосымша интерфейсін жақсартуға екінші

кеңесті ұсынады;

қосымша интерфейсін жақсартуға үшінші

кеңесті ұсынады;

1

1

1

Мобильді қосымшаны орнату жолын сипаттайды

3

4

мобильді қосымшаны ұялы телефонда

іске қосу командасын анықтайды;

мобильді қосымшаны эмулятор арқылы

іске қосудың негізгі шартын анықтайды;

1

1

5

мобильдіқосымшаныіскеқосуда қолданылатынбіріншікоманданы

сипаттайды;

мобильдіқосымшаныіскеқосуда қолданылатынекіншікоманданы

сипаттайды.

1

1

Барлығы:

10

«Мобильді қосымшалар» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Конструктордамобильді

қосымшаныңыңғайлы интерфейсін құрады..

Конструктордамобидьді қосымшаныңинтерфейсін құруда қиналады.

Мобильді қосымшада қолданылған бірінші / екінші / үшінші компонентті / бағдарлама интерфейсін жақсартуға бірінші / екінші / үшінші кеңесті анықтауда қателіктер жібереді.

Конструкторда мобидьді қосымшаның интерфейсін дұрыс құрады.

Мобильдіқосымшаныорнату жолын сипаттайды.

Мобильді қосымшаны орнату жолын сипаттауда қиналады.

Мобильді қосымшаны ұялы телефонда іске қосу командасын / эмулятор арқылы іске қосудың негізгі шартын / мобильді қосымшаны іске қосуда қолданылатын бірінші / екінші команданы сипаттауда қателіктер жібереді.

Мобильдіқосымшаны орнату жолын дұрыс анықтайды.

«IT Startup» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

    • Startup түсінігін баяндау;
    • Crowdfundingплатформаларыныңжұмысістеу қағидаларын сипаттау
    • өнімді насихаттау және сату жолдарын сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Startup кезеңдерін сипаттайды
 • Crowdfundingплатформаларыныңерекшелігін сипаттайды
 • Дайынөнімдіалғақарайжылжытутәсілдерін сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Орындау уақыты

15 минут

 • Startup-тың даму кезеңдерінің кейбіреулері берілген. Кезең атауы мен оның сипаты арасында сәйкестік орнатыңыз.

Startup кезеңіСипаты

Pre-Seedинвестордыңқатысуыменөнімжарыққа шығады.

Startupбизнес жоспар бойынша мақсаттарға жету, жаңа нарықтар игеріледі.

Growthкомпанияның даму шыңына жетеді

идеялар мен оларды жүзеге асыру әдістері

Expansionзерттеледі

нарықтағыөнімгедегенсұраныс,

жоспарланған нарық орны дамытылады

 • Startup-тың кез-келген екі кезеңінің ерекшелігін сипаттаңыз.

(1)

(2)

 • Startup-тың түрлеріне екі мысал келтіріңіз және оларды сипаттаңыз.

(1)

(2)

 • Crowdfunding-тің келесі платформасының ерекшеліктерін анықтаңыз. Kickstarter

Indiegogo

5. Startup-ты алға қарай жылжытудың келесі әдістерін сипаттаңыз. E-mail маркетинг

Блог және әлеуметтік желілер

Жарияланымдар

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Startup кезеңдерін сипаттайды

1

Pre-Seed кезеңін сәйкестендіреді;

Startup кезеңін сәйкестендіреді;

Growth кезеңін сәйкестендіреді;

Expansion кезеңін сәйкестендіреді;

1

1

1

1

2

Бірінш таңдалған кезеңнің ерекшелігін

сипаттайды;

Екінші таңдалған кезеңнің ерекшелігін

сипаттайды;

1

1

3

Startup-қа бірінші мысал келтіреді;

Startup-қа екінші мысал келтіреді;

1

1

Crowdfunding платформаларының ерекшелігін

сипаттайды

4

Kickstarterплатформасының

ерекшелігін сипаттайды;

Indiegogo платформасының ерекшелігін

сипаттайды;

1

1

Дайын өнімді алға қарай жылжыту тәсілдерін сипаттайды

5

«E-mail» маркетинг өнімді алға қарай

жылжыту әдісін сипаттайды;

«Блог және әлеуметтік желілер» өнімді

алға қарай жылжыту әдісін сипаттайды;

«Жарияланымдар» өнімді алға қарай

жылжыту әдісін сипаттайды.

1

1

1

Барлығы:

13

 «IT Sturtup» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Startup кезеңдерін сипаттайды.

Startup кезеңдерін сипаттауда қиналады.

Pre-Seed/ Startup/ Growth/ Expansion кезеңін сәйкестендіруде/ бірінші/ екінші таңдалған кезеңнің ерекшелігін/ Startup-қа бірінші/ екінші мысал келтіруде қателіктер жібереді.

Startup кезеңдерін сипаттайды.

дұрыс

Crowdfunding платформаларының ерекшелігін сипаттайды.

Crowdfunding платформаларының ерекшелігін қиналады.

сипаттауда

Kickstarter/ Indiegogo платформасының ерекшелігін анықтауда қателіктер жібереді.

Crowdfunding платформаларының ерекшелігін сипаттайды.

дұрыс

Дайынөнімді жылжыту сипаттайды.

алғақарай тәсілдерін

Дайын өнімді алға қарай жылжыту тәсілдерін сипаттауда қиналады.

E-mail маркетинг/Блог және әлеуметтік желілер / Жарияланымдар өнімді алға қарай жылжыту әдісін сипаттауда қателіктер жібереді.

Дайын өнімді алға қарай жылжыту тәсілдерін дұрыс сипаттайды.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Сандық сауаттылық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.3.1.1

Қазақстандацифрландырупроцесінің

ағымдағы үрдістерін талдау

11.1.2.2

Электрондықцифрлыққолтаңбаныңжәне

сертификаттың мақсатын сипаттау

11.1.2.3

Электрондық үкімет порталында электрондық

цифрлық қолтаңбаны қолдану

11.3.1.2

Электрондықүкіметпорталының

функцияларын сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қазақстанда цифрландыру процесін бағалайды
 • Электрондық қолтаңба сертификатының міндетін сипаттайды
 • ЭЦҚ қолдану мүмкіндігін анықтайды
 • Электрондық үкімет ұсынатын қызметті анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15 минут

 • Қазақстанда цифрландыру процесінің даму деңгейін бағалаңыз. Өз ойыңызды дәйектеңіз.
 • Берілген ұғымдардың міндетін сипаттаңыз. Электрондық қолтаңба сертификаты.

Электрондық қолтаңбаның ашық кілті.

Электрондық қолтаңбаның жабық кілті.

 • Кестені толтырыңыз.

 Жеке тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланудың

екі мүмкіндігін анықтаңыз

Заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланудың екі

мүмкіндігін анықтаңыз

 • egov.kz порталында «Денсаулық сақтау» бөлімінде алуға болатын екі қызмет түрін ұсыныңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қазақстанда цифрландыру процесін бағалайды

1

цифрландыру процесінің даму деңгейін

бағалайды;

өз ойын дәйектейді;

1

1

Электрондық қолтаңба сертификатының міндетін сипаттайды

2

электрондық қолтаңба сертификатының

міндетін сипаттайды;

электрондыққолтаңбаның

кілтінің міндетін сипаттайды;

электрондыққолтаңбаның

кілтінің міндетін сипаттайды;

1

ашық

жабық

ЭЦҚ

мүмкіндігін анықтайды

қолдану

3

жеке тұлғаныңэцқ-ны қолдануының

бірінші мүмкіндігін анықтайды;

жеке тұлғаныңэцқ-ны қолдануының

екінші мүмкіндігін анықтайды;

заңды тұлғаның эцқ-ны қолдануының

бірінші мүмкіндігін анықтайды;

заңды тұлғаның эцқ-ны қолдануының

екінші мүмкіндігін анықтайды;

1

1

1

1

Электрондық ұсынатын анықтайды

 үкімет қызметті

4

электрондық портал ұсынатын бірінші

қызметті анықтайды;

электрондық портал ұсынатын екінші

қызметті анықтайды.

1

1

Барлығы:

11

«Сандық сауаттылық» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Қазақстанда цифрландыру процесін бағалайды.

Қазақстандацифрландыру процесін бағалауда қиналады.

Цифрландыру процесінің даму деңгейін бағалауда/ дәйектеуде қателіктер жібереді.

Қазақстандацифрландыру процесін дұрыс бағалайды.

Электрондық сертификатының сипаттайды.

қолтаңба міндетін

Электрондық сертификатының сипаттауда қиналады.

қолтаңба міндетін

Электрондыққолтаңба сертификатының/ ашық/ жабық кілтінің міндетін сипаттауда қателіктер жібереді.

Электрондық сертификатының дұрыс сипаттайды.

қолтаңба міндетін

ЭЦҚқолдану анықтайды.

мүмкіндігін

ЭЦҚқолданумүмкіндігін анықтауда қиналады.

ЭЦҚ-ның қолданылуына бірінші/ екінші/ үшінші мысал келтіруде/ жеке/ заңды тұлғаның ЭЦҚ-ны қолдануының бірінші/ екінші мүмкіндігін анықтауда қателіктер жібереді.

ЭЦҚ қолдану мүмкіндігін дұрыс анықтайды.

Электрондық үкімет ұсынатын қызметті анықтайды.

Электрондық үкімет ұсынатын қызметті анықтауда қиналады.

Электрондық үкімет ұсынатын бірінші/ екінші қызметті анықтауды қателіктер жібереді.

Электрондықүкімет ұсынатын қызметті дұрыс анықтайды.Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу