Информатика_11 сынып ЖМБ


«Информатика» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

11-сынып

(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Нұр-Сұлтан, 2020

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 11-сынып білім алушының «Информатика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар 11-сынып «Информатика» пәні бойынша ұзақ мерзімді оқу бағдарламасы негізінде дайындалған 11-сыныпта жиынтық бағалау 1, 2, 3 және 4-тоқсандарда өткізіледі.

 Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге Білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

 Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

 Әдістемелік ұсыныс жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайтындағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жасанды интеллект» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.3.4.1

машиналық оқыту, нейрондық желілер (нейрондар

және синапстардың) қағидаттарын түсіндіру;

11.3.4.2

өнеркәсіпте, білім беруде, ойын индустриясында,

қоғамдажасандыинтеллектқолданусаласын

сипаттау;

11.3.4.3

электрондық кестелердегі/математикалық модельдеу

бағдарламаларындағынейрондықжелілерді

жобалау.

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • машиналық оқыту, нейрондық желілер (нейрондар және синапстардың) қағидаттарын түсіндіреді;
 • өнеркәсіпте, білім беруде, ойын индустриясында, қоғамда жасанды интеллект қолдану саласын сипаттайды;
 • электрондық кестелердегі/математикалық модельдеу бағдарламаларындағы нейрондық желілерді жобалайды.

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырмалар

 • «Нейрон» және «Синапс» түсініктерінің байланысын сипаттаңыз.
 • Нейрондық желінің түрлеріне түсінік беріңіз және мысал келтіріңіз.

 ТүрлеріЖіктеуБолжауТану Қызметі

Мысал

 • Өнеркәсіпте шығынды азайту үшін қолданылатын ЖИ түріне мысал келтір.

4. Жасанды интеллектіні қолдану аймағын сәйкестендіріңіз.

А

B

C

Медицина

Білім беру

Өнеркәсіп

1

2

3

Әділ бағалау

Өнім сапасын арттыру

Тексеріс диагностикасы

1

2

3

5. Мәселені шешу үшін төмендегідей нейронды желі құрылды.

X1W1N1W4=0,1N4Y1

X2W2N2

W3

X3N3N5Y2

Егер, 𝑓(𝑥) = 0, x < 0,3 болған жағдайда, төменде берілген кестеде нейронды желі

{

1, x ≥ 0,3

жұмысының моделін құрыңыз.

Элементтер

Мәндері

Х1

0

Х2

1

Х3

1

W1

0,1

W2

0,4

W3

0,2

N

1

N

2

N

3

N

4

N

5

Y1

Y2

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

машиналық оқыту, нейрондық желілер (нейрондаржәне синапстардың)

қағидаттарын түсіндіреді

1

«Нейрон» немесе«Синапс»ұғымының

ерекшелігін анықтайды

Олардың байланысын сипаттайды

1

1

2

«Жіктеу» түрінің қызметін сипаттайды

«Жіктеу» түріне мысал келтіреді

«Болжау» түрінің қызметін сипаттайды

«Болжау» түріне мысал келтіреді

«Тану» түрінің қызметін сипаттайды

«Тану» түріне мысал келтіреді

1

1

1

1

1

1

өнеркәсіпте,білім

беруде,ойын индустриясында, қоғамдажасанды интеллектқолдану саласын сипаттайды;

3

4

Өнеркәсіптешығындыазайтуүшін

қолданылатын ЖИ түріне мысал келтіреді

Жасанды интеллектіні қолдану аймағын дұрыс сәйкестендіреді

1

1

электрондық кестелердегі/математи калықмодельдеу бағдарламаларындағы нейрондықжелілерді жобалайды.

5

Берілген мәндерді қолданып N1,N2,N3

мәндерін табады

Аралық мәндер арқылы N4 мәнін табады

Y1мәнін табады

Аралық мәндер арқылы N5 мәнін табады

Y2 мәнін табады

1

1

1

1

1

Барлығы:

15

 «Жасанды интеллект» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

машиналық оқыту, нейрондық желілер (нейрондар және синапстардың) қағидаттарын түсіндіреді

Ұғымдардыңбайланысын сипаттауда / «Жіктеу» / «Болжау»

/«Тану»түрініңқызметін сипаттауда / «Жіктеу» / «Болжау»

/«Тану» түріне мысал келтіруде қиналады

Ұғымдардың байланысын сипаттауда /

«Жіктеу» / «Болжау» /«Тану» түрінің қызметінсипаттауда/«Жіктеу»/

«Болжау»/«Тану»түрінемысал келтіруде қателіктер жібереді.

машиналық оқыту, нейрондық желілер (нейрондар және синапстардың) қағидаттарын дұрыс түсіндіреді

өнеркәсіпте, білім беруде, ойын индустриясында,қоғамда жасанды интеллект қолдану саласын сипаттайды

Өнеркәсіпте шығынды азайту үшін қолданылатын ЖИ түріне мысал келтіруде / Жасанды интеллектіні қолдану аймағын сәйкестендіруде қиналады

Өнеркәсіпте шығынды азайту үшін қолданылатын ЖИ түріне мысал келтіруде / Жасанды интеллектіні қолдану аймағын сәйкестендіруде

қателікер жібереді

өнеркәсіпте, білім беруде, ойын индустриясында,қоғамда жасанды интеллект қолдану саласын дұрыс сипаттайды

электрондық кестелердегі/математикалық модельдеу бағдарламаларындағы нейрондық желілерді жобалайды

Берілген мәндерді қолданып N1,N2,N3 мәндерін /Аралық мәндер арқылы N4 мәнін /Y1мәнін

/Аралық мәндер арқылы N5 мәнін

/Y2 мәнін табуда қиналады

 Берілген мәндерді қолданып N1,N2,N3 мәндерін /Аралық мәндер арқылы N4 мәнін /Y1мәнін /Аралық мәндер арқылы N5 мәнін /Y2 мәнін табуда қателікер жібереді

электрондық кестелердегі/математикалық модельдеу

бағдарламаларындағы

нейрондықжелілердідұрыс жобалайды

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«3D - жобалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.4.1.1

виртуалдыжәнекеңейтілгеншындықтың

мақсатын түсіндіру;

11.4.1.2

виртуалдыжәнекеңейтілгеншындықтың

психикалықжәнефизикалықденсаулыққа

әсері туралы айту;

11.4.1.3

бірінші тұлға көрінісі бар 3D-панорама жасау

(виртуалды тур).

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • виртуалды және кеңейтілген шындықтың мақсатын түсіндіреді;
 • виртуалды және кеңейтілген шындықтың психикалық және физикалық денсаулыққа әсері туралы айтады;
 • бірінші тұлға көрінісі бар 3D-панорама жасайды (виртуалды тур).

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырмалар

1. Төмендегі суреттерге қарап түсінік беріңіз.

 • Виртуалды шындық құралдарын тізімдеңіз.

1.

2.

3.

 • Виртуалды және кеңейтілген шындықтың адам өміріне әсерін көрсетіңіз.

Физикалық әсері

Психикалық әсері

Виртуалды шындық

Кеңейтілген шыңдық

 • 3D-панорама жасау кезінде суреттерді біріктіру алгоритмін дұрыс ретпен көрсетіңіз.

Әрекеттер

Проекция, параметрлерін баптау

Суретті импорттау

Панорама шекараларын қолмен басқару немесе автоматты таңдау

 • Виртуалды тур құру кезеңдерін толықтырыңыз.
  • Виртуалды турдың жоспарын құру.

2.

3.

 • Навигация құралдарын қосу.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

виртуалдыжәне кеңейтілген

шындықтың мақсатын түсіндіреді;

1

1-ші суретке түсінік береді

2-ші суретке түсінік береді

1

1

2

Виртуалдышындықтың1-шіқұралын

атайды

Виртуалдышындықтың2-шіқұралын

атайды

Виртуалдышындықтың3-шіқұралын

атайды

1

1

1

виртуалдыжәне кеңейтілген

шындықтың психикалықжәне физикалық

денсаулыққаәсері туралы айтады

3

Виртуалды шындықтың физикалық әсерін

сипаттайды

Виртуалды шындықтың психикалық

әсерін сипаттайды

Кеңейтілген шындықтың физикалық

әсерін сипаттайды

Кеңейтілген шындықтың психикалық

әсерін сипаттайды

1

1

1

1

бірінші тұлға көрінісі бар3D-панорама жасайды (виртуалды тур)

4

3D-панорама жасау кезінде суреттерді

біріктірудің 1-ші қадамын көрсетеді

3D-панорама жасау кезінде суреттерді

біріктірудің 2-ші қадамын көрсетеді

1

1

5

Виртуалды тур құрудың 2-ші кезеңін

жазады

Виртуалды тур құрудың 3-ші кезеңін

жазады

1

1

Барлығы:

13

 «3D - жобалау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

виртуалды және кеңейтілген шындықтыңмақсатын түсіндіреді

1-ші /2-ші суретке түсінік беруде / Виртуалды шындықтың 1-ші / 2- ші / 3-ші құралын атауда қиналады.

1-ші /2-ші суретке түсінік беруде / Виртуалды шындықтың 1-ші / 2-ші / 3- ші құралын атауда қателіктер жібереді.

виртуалды және кеңейтілген шындықтың мақсатын дұрыс түсіндіреді

виртуалды және кеңейтілген шындықтың психикалық және физикалық денсаулыққа әсері туралы айтады

Виртуалдышындықтың физикалық / психикалық әсерін сипаттуда / Кеңейтілген шындықтыңфизикалық

/психикалық әсерін сипаттауда қиналады.

Виртуалды шындықтың физикалық / психикалық әсерін сипаттуда / Кеңейтілген шындықтың физикалық

/психикалық әсерін сипаттауда қателіктер жібереді

виртуалды және кеңейтілген шындықтың психикалық және физикалық денсаулыққа әсерін дұрыс айтады

бірінші тұлға көрінісі бар 3D- панорама жасайды (виртуалды тур)

3D-панорама жасау кезінде суреттерді біріктірудің 1-ші / 2-ші қадамын көрсетуде / Виртуалды тур құрудың 2-ші / 3-ші кезеңін жазуда қиналады

3D-панорама жасау кезінде суреттерді біріктірудің 1-ші / 2-ші қадамын көрсетуде / Виртуалды тур құрудың 2- ші / 3-ші кезеңін жазуда қателіктер жібереді

бірінші тұлға көрінісі бар 3D- панораманы дұрыс жасайды (виртуалды тур)

«Аппараттық қамтамасыз ету» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты11.1.2.1

11.1.1.1

11.1.2.2

виртуалды машиналардың мақсатын сипаттау; мобильдіқұрылғылардыңнегізгі компоненттерінің сипаттамаларын салыстыру: планшеттер, телефондар;

аппараттық және программалық қамтамасыз етуде даму заңдылықтарын сипаттайтын мысалдар келтіру;

Бағалау критерийіБілім алушы

  • виртуалды машиналардың мақсатын сипаттайды;
  • мобильді құрылғылардың негізгі компоненттерінің сипаттамаларын салыстырады: планшеттер,

телефондар;

  • аппараттық және программалық қамтамасыз етуде даму заңдылықтарын сипаттайтын мысалдар келтіреді;

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну, жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты20 минут

Тапсырмалар

 • «Компьютер ішіндегі компьютер» ұғымын қалай түсінесіз? Өз ойыңызды дәлілдеңіз.
 • Виртуалды машинаны қолданудың себептерін сипаттаңыз. Қосымша операциялық жүйені тестілеу

Түрлі программаларды тестілеу

 • Төмендегі кестеде Nokia 8110 телефонының және Lenovo Yoga Pro YT3-X90F планшетінің негізгі мінездемесі берілген.

МОДЕЛІ

Телефон Nokia 8110

Lenovo Yoga Pro YT3-X90F

планшеті

ЖАЛПЫ БЕРІЛГЕНДЕР:

Экран диагоналі, см

7.11

10.1

Дисплей рұқсатнамасы, пкс

240х320

2560х1600

Операциялық жүйе

Qualcomm

Snapdragon 205

Android 6.0 (Marshmallow)

Тактілік жиілігі

2000 MHz

2240 MHz

Процессордің ядролар саны

2

4

GPS қолдауы

GPS

GPS, GLONASS

Құрылғылардың салыстырмалы артықшылықтарын анықтаңыз.

 • Түрлі жылда шығарылған екі телефон интерфейсінің мысалы берілген. Соңғы кездері телефон таңдау кезінде бірінші орынға операциялық жүйе шығып отыр. Нақтырақ айтқанда операциялық жүйе құрылғының жақсы жұмыс жасайтынын, қолдануға ыңғайлылығын анықтайды.

2000 ж.

2016 ж.

Заманауи ұялы телефондардың операциялық жүйесіндегі өзгерістерді сипаттаңыз.

 • Аппараттық құрылғы дамыған сайын бағдарламалық жабдықтауға қойылатын талаптың жоғарылайтын себебін түсіндіріңіз.

Бағалау критерийі

Тапсыр ма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

виртуалды машиналардың мақсатын сипаттайды

1

«Компьютер ішіндегі компьютер» ұғымын

түсіндіреді

Өз ойын дәлелдейді

1

1

2

Қосымша операциялық жүйені тестілеуді

сипаттайды

Түрліпрограммалардытестілеуді

сипаттайды

1

1

мобильді құрылғылардыңнегізгі компоненттерінің сипаттамаларын салыстырады:

планшеттер, телефондар

3

Смартфондардыңартықшылығын көрсетеді

Планшеттердің артықшылығын көрсетеді

1

1

аппараттықжәне программалық қамтамасыз етуде даму заңдылықтарын сипаттайтынмысалдар келтіреді

4

Ұялытелефондардыңоперациялық

жүйесіндегі 1-ші өзгерісті атайды

Ұялытелефондардыңоперациялық

жүйесіндегі 2-ші өзгерісті атайды

Ұялытелефондардыңоперациялық

жүйесіндегі 3-ші өзгерісті атайды

1

1

1

5

Аппараттыққұрылғыныңдаму

қажеттілігін көрсетеді

Бағдарламалық қамсыздандырудың даму

қажеттілігін көрсетіңіз

1

1

Барлығы:

11

 «Аппараттық қамтамасыз ету» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

виртуалдымашиналардың мақсатын сипаттайды

«Компьютер ішіндегі компьютер» ұғымын түсіндіруде / Өз ойын дәлелдеуде/Қосымша операциялық жүйені тестілеуді / Түрлі программаларды тестілеуді сипаттауда қиналады.

«Компьютер ішіндегі компьютер» ұғымын түсіндіруде / Өз ойын дәлелдеуде / Қосымша операциялық жүйені тестілеуді /

Түрлі программаларды тестілеуді сипаттауда қателіктер жібереді.

виртуалдымашиналардың мақсатын дұрыс сипаттайды

мобильді құрылғылардың негізгі компоненттерінің сипаттамаларынсалыстырады: планшеттер, телефондар

Смартфондардың / Планшеттердіңартықшылығын көрсетуде қиналады.

Смартфондардың /

Планшеттердіңартықшылығын көрсетуде қателіктер жібереді.

мобильді құрылғылардың негізгі компоненттерінің сипаттамаларындұрыс салыстырады:планшеттер,

телефондар

аппараттық және программалық қамтамасыз етуде даму заңдылықтарын сипаттайтын мысалдар келтіреді

Ұялытелефондардың операциялық жүйесіндегі 1-ші/2- ші/3-ші өзгерісті атауда / Аппараттыққұрылғыныңдаму қажеттілігінкөрсетуде/ Бағдарламалық

қамсыздандырудыңдаму қажеттілігін көрсетуде қиналады.

Ұялы телефондардың операциялық жүйесіндегі 1-ші/2-ші/3-ші өзгерісті атауда / Аппараттық құрылғының даму қажеттілігін көрсетуде / Бағдарламалық қамсыздандырудың даму қажеттілігін көрсетуде қателіктер жібереді.

аппараттық және программалық қамтамасыз етуде даму заңдылықтарын сипаттайтын дұрыс мысалдар келтіреді

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Заттар интернеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.3.4.8

«заттар интернетінің» жұмыс қағидаларын

сипаттау;

11.5.2.1

конструктордеыңғайлымобильдік

қосымшасының интерфейсін құру;

11.5.2.3

әзірленгенмобильдіқосымшаныорнату

жолын түсіндіру;

11.5.2.4

ақылды үй датчиктерінен алынған деректерді

шығаруды ұйымдастыру;

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • «заттаринтернетінің»жұмысқағидаларын сипаттайды;
 • конструктордеыңғайлымобильдік қосымшасының интерфейсін құрады;
 • әзірленген мобильді қосымшаны орнату жолын түсіндіреді;
 • ақылды үй датчиктерінен алынған деректерді шығаруды ұйымдастырады;

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырмалар

 • «Заттар интернеті» түсініктемесін анықтаңыз

BI GROUP құрылыс компаниясы «Robot HOUSE» атты ақылды үй салды.

 • Ақылды үй құру үшін заттар интернетінің рөлін түсіндіріңіз.

Интернет арқылы заттардың байланысына мысал келтіріңіз.

 • Ақылды үйді басқару үшін мобильді қосымша құру қажет болды. Компанияға мобильді қосымша интерфейсін құруға көмектесіңіз.
 • Мобильді қосымшаны смартфонға орнату кезіндегі файлдардың қызметін көрсетіңіз.

.aia типті файл

.apk типті файл

 • Ақылды үйдің қақпасын ашу ісін автоматтандырды. Қақпа қандай жағдайда

«ақылды» болатынына екі мысал келтіріңіз.

 • Қақпаны автоматтандыру үшін қолданылған датчиктерді атаңыз.

Датчик қызметін түсіндіріңіз.

Бағалау критерийі

Тапсыр ма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

«заттар

интернетінің» жұмыс қағидаларын сипаттайды;

1

«Заттаринтернетінің»түсініктемесін

анықтаңыз

1

2

Заттар интернетінің рөлін сипаттайды

Заттардың интернет арқылы байланысына

мысал келтіреді

Заттардың интернет арқылы байланысына

мысал келтіреді және оны түсіндіреді

1

1

1

конструкторде

ыңғайлымобильдік қосымшасының интерфейсін құрады;

3

Эранның жоғарғы бөлігінің элементтерін көрсетеді

Экранның негізгі бөлігінің элементтерін

көрсетеді

Экранның төменгі бөлігінің элементтерін көрсетеді

1

1

1

әзірленген мобильді

қосымшаныорнату жолын түсіндіреді;

4

.aia типті файлының қызметін атайды

.apk типті файлының қызметін атайды

1

1

ақылдыүй

датчиктерінен алынғандеректерді шығаруды

ұйымдастырады;

5

«Ақылдықақпаның» мүмкіндігіне1-ші

мысал келтіреді

«Ақылдықақпаның» мүмкіндігіне2-ші

мысал келтіреді

1

1

6

Датчикті атайды

Датчик қызметін көрсетеді

1

1

Барлығы:

13

«Заттар интернеті» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

«заттаринтернетінің»жұмыс қағидаларын сипаттайды;

Заттар интернетінің рөлін сипаттауда/Интернет арқылы байланысатынзаттарды көрсетуде/Заттардың интернет арқылы байланысына мысал келтіруде қиналады.

Заттаринтернетініңрөлін сипаттауда/Интернетарқылы

байланысатынзаттарды көрсетуде/Заттардың интернет арқылы байланысына мысал келтіруде қателіктер жібереді

 «заттар интернетінің» жұмыс қағидаларындұрыс сипаттайды

конструктордеыңғайлы мобильдікқосымшасының интерфейсін құрады;

Эранның жоғарғы бөлігінің / негізгі бөлігінің / төменгі бөлігінің элементтерін көрсетуде қиналады.

Эранның жоғарғы бөлігінің / негізгі бөлігінің / төменгі бөлігінің элементтерін көрсетуде қателіктер жібереді.

 конструктордеыңғайлы мобильдік қосымшасының интерфейсін дұрыс құрады

әзірленген мобильді қосымшаны орнату жолын түсіндіреді;

 .aia/.apkтиптіфайлдардың қызметін атауда қиналады.

.aia /.apk типті файлдардың қызметін атауда қателіктер жібереді.

әзірленгенмобильді қосымшаны орнату жолын дұрыс түсіндіреді

ақылды үй датчиктерінен алынған деректердішығаруды ұйымдастырады;

«Ақылдықақпаның» мүмкіндігіне 1-ші / 2-ші мысал келтіруде/ Датчикті атауда/ Датчикқызметінкөрсетуге қиналады

«Ақылды қақпаның» мүмкіндігіне 1-ші / 2-ші мысал келтіруде/ Датчикті атауда/ Датчик қызметін көрсетуде қателіктер жібереді

ақылды үй датчиктерінен алынған деректерді шығаруды дұрыс ұйымдастырады

«IT Startup» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.5.3.1

11.5.3.2

11.5.3.3

Startup түсінігін баяндау;

Crowdfundingплатформасыныңжұмыс принциптерін сипаттау;

өнімді нарықта алға жылжыту және сату жолдарын сипаттау.

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Startup түсінігін баяндау;
 • Crowdfunding платформасының жұмыс принциптерін сипаттау;
 • өнімді нарықта алға жылжыту және сату жолдарын сипаттау.

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырмалар

 • Бекжан өзінің азық-түлік дүкенін ашты. Дүкендегі тауар ассортименті де, бағасы да басқа дүкендермен бірдей, сату әдісі де стандартты еді. Бекжанға жеке кәсібін стартап ретінде ұсыну үшін қойылатын талаптарды көрсетіңіз.

1.

2.

3.

 • Бекжан жеке кәсібін талапқа сай дамыту мақсатында Crowdfunding платформасының көмегіне жүгінді. Crowdfunding-нің тиімді түрін ұсыныңыз және өз таңдауыңызды дәйектеңіз.
 • Төмендегі кестені толтырыңыз.

 Crowdfunding түріАртықшылығыКемшілігі Несиегенегізделген

сrowdfunding

Сыйақығанегізделген сrowdfunding

 • Коммерциялық пайда Startup-тың белгісі болып табылады ма? Жауабынызды түсіндіріңіз.
 • Әлеуметтік желілер арқылы бизнесті алға жылжытуға мысал келтіріңіз.

Таңдаған әлеуметтік желінің жарналауға ыңғайлы мүмкіндіктерін сипаттаңыз.

1.

2.

 Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Startup баяндау

түсінігін

1

Стартапқа ұсынады

Стартапқа ұсынады

Стартапқа ұсынады

қойылатын

қойылатын

қойылатын

1-ші

2-ші

3-ші

талапты

талапты

талапты

1

1

1

Crowdfunding платформасыны ңжұмыс

принциптерін сипаттау

2

Crowdfunding-нің тиімді түрін ұсынады

Өз таңдауын дәйектейді

1

1

3

4

Несиегенегізделгенсrowdfunding-нің

артықшылығын сипаттайды

Несиегенегізделгенсrowdfunding-нің

кемшілігін сипаттайды

Сыйақыға негізделген сrowdfunding-нің

артықшылығын сипаттайды

Сыйақыға негізделген сrowdfunding-нің

кемшілігін сипаттайды

Дұрыс жауып береді

Жауыпқа толық түсініктеме береді

1

1

1

1

1

1

өнімдінарықта алғажылжыту жәнесату жолдарын сипаттау

5

Бизнесті алға жылжыту үшін әлеуметтік

желіні көрсетеді

Әлеуметтікжелініңжарналауға ыңғайлы 1-ші мүмкіндігін атайды

Әлеуметтікжелініңжарналауға ыңғайлы 2-ші мүмкіндігін атайды

1

1

1

Барлығы:

14

«IT Startup» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Startup түсінігін баяндау

Стартапқа қойылатын 1-ші / 2-ші

/3-ші талапты ұсынуда қиналады.

 Стартапқа қойылатын 1-ші / 2-ші /3-ші талапты ұсынуда қателіктер жібереді.

 Startupтүсінігіндұрыс баяндау

Crowdfundingплатформасының жұмыс принциптерін сипаттау

Crowdfunding-нің тиімді түрін ұсынуда/ Өз таңдауын дәйектеуде

/Несиегенегізделген сrowdfunding-нің артықшылығын

/ кемшілігін сипаттауда / Сыйақығанегізделген сrowdfunding-нің артықшылығын

/кемшілігін сипаттауда /

«Инвестор» ұғымына түсінік беруде қиналады.

Crowdfunding-нің тиімді түрін ұсынуда/ Өз таңдауын дәйектеуде / Несиеге негізделгенсrowdfunding-нің артықшылығын / кемшілігін сипаттауда / Сыйақыға негізделген сrowdfunding-нің артықшылығын /кемшілігін сипаттауда /

«Инвестор» ұғымына түсінік беруде қателіктер жібереді.

Crowdfunding

платформасыныңжұмыс

принциптеріндұрыс сипаттайды

өнімді нарықта алға жылжыту және сату жолдарын сипаттау

Бизнестіалғажылжытуүшін әлеуметтік желіні көрсетуде / Әлеуметтікжелінің жарналауға ыңғайлы 1-ші / 2-ші мүмкіндігін атауда қиналады.

Бизнесті алға жылжыту үшін әлеуметтік желіні көрсетуде /

Әлеуметтік желінің жарналауға ыңғайлы 1-ші / 2-ші мүмкіндігін атауда қателіктер жібереді.

өнімді нарықта алға жылжыту және сату жолдарын дұрыс сипаттайды

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Сандық сауаттылық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.3.4.6

Қазақстандацифрландырупроцесініңағымдағы

үрдістерін талдау;

11.3.4.5

Blockchain технологиясының мақсаты мен жұмыс істеу

қағидатын түсіндіру;

11.6.2.1

ақпараттарды және зияткерлік меншікті (1996 жылғы 10

маусымдағы «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар

туралы», 2015 жылғы 16 қарашадағы «Ақпаратқа қол

жеткізу туралы», 2003 жылғы 7 қаңтарғы «Электрондық

құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы»

ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңдары)қорғаудың

қажеттілігін негіздеу;

Электрондық сандық қолтаңба мен куәліктің мақсатын

11.6.2.2

сипаттаңыз

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қазақстанда цифрландыру процесінің ағымдағы үрдістерін талдайды;
 • Blockchainтехнологиясыныңмақсатыменжұмысістеу қағидатын түсіндіреді;
 • Ақпараттардыжәнезияткерлікменшіктіқорғаудың қажеттілігін негіздейді;
 • Электронды цифрлық қолтаңба және сертификат қызметін сипаттайды.

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырмалар

 1. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасында Модельдік сандық фабриканы құру жобасы бар. Ақылды зауыт шикізатты өңдеуден бастап тауарды жеткізуге дейінгі барлық өндірістік циклдерді автоматтандыруға, сондай-ақ барлық процестерді бірыңғай сандық жүйеде басқаруға мүмкіндік береді.

 Осы жобаға жататын бағыттардың аттарын жазыңыз. Жауабын негіздеңіз. а) «Өнеркәсіпті цифрландыру»

б) «Сандық мемлекетке көшу»

в) «Сандық Жібек Жолын енгізу» г) «Адами капиталды дамыту»

д) «Инновациялық экожүйе құру»

Жауабы:

Негіздеу:

  • Сәуле Арманға «Кaspi.kz» қосымшасы арқылы ақша аударымын жасады. Blockchain технологиясының жұмыс принципі бойынша сызбаны толтырыңыз. Әрекеттер тізімін қарап шығыңыз және олардың сандарын рет-ретімен 1-схемаға жазыңыз

Схема 1

  • Айдана «Транзит» атты ақша аударымын жеңілдететін мобильді қосымша құрды. Бірақ, қосымшаны басқа компания жарнамалап, өзінің өнімі екенін көрсетті. Айдана өзінің автор екенін негіздей алатын әрекеттерді сипаттаңыз.

а)

b)

Зияткерлік меншікті негіздеудің маңыздылығын түсіндіріңіз.

  • Авторлық құқық сертификатын алу үшін электронды цифрлық қолтаңбаның қажеттілігін сипаттаңыз.
  • Электронды цифрлық қолтаңбаны қолданудың артықшылығын көрсетіңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қазақстанда цифрландыру

процесінің ағымдағы үрдістерін талдау;

1

Жобаға жататын 1-ші бағытты көрсетеді

Жобаға жататын 2-ші бағытты көрсетеді

Өз жауабын негіздейді

1

1

1

Blockchain технологиясының мақсаты мен жұмыс істеуқағидатын түсіндіру;

2

Blockchainтехнологиясыныңжұмыс

принципінің 1-ші қадамын көрсетеді

Blockchainтехнологиясыныңжұмыс

принципінің 2-ші қадамын көрсетеді

Blockchainтехнологиясыныңжұмыс

принципінің 3-ші қадамын көрсетеді

Blockchainтехнологиясыныңжұмыс

принципінің 4-ші қадамын көрсетеді

Blockchainтехнологиясыныңжұмыс

принципінің 5-ші қадамын көрсетеді

1

1

1

1

1

Ақпараттарды және зияткерлік меншікті қорғаудың

қажеттілігін негіздеу;

3

ҚР заңы арқылы негіздеуді сипаттайды

Арнайы сертификат арқылы негіздеуді

сипаттайды

Зияткерлікменшіктінегіздеудің

маңыздылығын түсіндіреді

1

1

1

Электронды

цифрлық қолтаңба және сертификат қызметін сипаттау

4

5

Авторлық құқық сертификатын алу үшін

электрондыцифрлыққолтаңбаның қажеттілігін түсіндіреді

Электрондыцифрлыққолтаңбаны

қолданудың артықшылығын атайды

1

1

Барлығы:

13

 «Сандық сауаттылық» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Қазақстанда цифрландыру процесініңағымдағы үрдістерін талдайды

Жобаға жататын 1-ші /

2-ші бағытты көрсетуде / Өз жауабын негіздеуде қиналады.

Жобаға жататын 1-ші /

2-ші бағытты көрсетуде / Өз жауабын негіздеуде қателіктер жібереді.

Қазақстанда цифрландыру процесініңағымдағы үрдістерін дұрыс талдайды

Blockchain технологиясының мақсаты мен жұмыс істеу қағидатын түсіндіреді

Blockchain технологиясының жұмыс принципінің 1-ші/ 2-ші / 3-ші / 4-ші / 5-ші қадамын көрсетуде қиналады.

Blockchainтехнологиясыныңжұмыс принципінің 1-ші/ 2-ші / 3-ші / 4-ші /

5-шіқадамынкөрсетудеқателіктер жібереді.

Blockchain технологиясының мақсаты мен жұмыс істеу қағидатын дұрыс түсіндіреді

Ақпараттарды және зияткерлік меншіктіқорғаудың қажеттілігін негіздейді

ҚР заңы арқылы негіздеуді / Арнайы сертификат арқылы негіздеуді сипаттауда / Зияткерлік

ҚР заңы арқылы негіздеуді / Арнайы сертификат арқылы негіздеуді сипаттауда

/ Зияткерлік меншікті негіздеудің маңыздылығын түсіндіруде қателіктер жібереді

Ақпараттарды және зияткерлік меншіктіқорғаудың қажеттілігін дұрыс негіздейді

Электрондыцифрлық қолтаңба және сертификат қызметін сипаттайды

Авторлық құқық сертификатын алу үшін электронды цифрлық қолтаңбаныңқажеттілігін түсіндіруде / Электронды цифрлық қолтаңбаны қолданудың артықшылығын атауда қиналады

Авторлық құқық сертификатын алу үшін электронды цифрлық қолтаңбаның қажеттілігін түсіндіруде / Электронды цифрлық қолтаңбаны қолданудың артықшылығын атауда қателіктер жібереді

Электрондыцифрлық қолтаңба және сертификат қызметін дұрыс сипаттайдыТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу