Еңбек Кодексі тест - Мектеп әкімшілігі мүшелері тапсыратын тесттер


01.Жұмысшы еңбек шартының тоқтатылуы туралы жұмыс берушіге ескертуге құқылы:

Ж: 1 ай аралығында

2.Еңбекті ұйымдастыру және басқару қызметін жүзеге асыратын органдар мен лауазымды тұлғаларжиынтығынан тұратын еңбек құқығы субьектілерінің біреуі:

Ж: кәсіподақ

3.Зиянды жұмыстардағы жұмыс уақытының ұзақтығы аптасына неше сағаттан аспауы керек?

Ж:36 сағаттан.

4.Кәсіподақтың негізгі атқаратын қызметі:

Ж. Еңбек адамдарының мүдделерін қорғау.

5.Жұмысшы ретінде еңбектік міндеттерді жүзеге асыруға кеткенжұмысшының уақытының календарлық санаудакөрсетілуі:

Ж: жұмыс уақыты.

6.Еңбек аумағындағы адамдардың негізгі құқықтары:

Ж: Еңбек ету құқығы.

7.Маусымдық жұмыстармен айналысатын тараптың жеке еңбек шартын өз қалауы бойынша мерзімінен бұрын бұзу үшін екінші тараптықанша уақыт бұрынескертуі керек?

Ж. 7 күн бұрын

8.Жұмыс берушінің ұсынуы бойынша жеке еңбек шартымынадай жағдайларда бұзылуы мүмкін?

Ж.Жоғарыда көрсетілгеннің бәрі

9. Ұжымдық шарт тоқтатылуы мүмкін

Ж.Дұрыс жауап жоқ

10.Жұмысшының еңбекке уақытша жарамсыздығы салдарынан қанша уақыт жұмыста болмау еңбек шартының бұзылуына себеп болады?

Ж. 2 ай.

11. Кәсіпорын әкімшілігі жұмысшыдан нені талап етуге құқығы жоқ?

Ж. Еңбек шартында көрсетілмеген жұмыстарды.

12. Еңбек кітапшасына қандай мәліметтер енгізіледі?

Ж. Барлық жауап дұрыс.

13. еңбек демалысын қатарынан қанша уақыт тиым салынады?

Ж.2 жыл қатарынан.

14.Ұжымдық шарт дегеніміз не?

Ж.Әлеуметтік еңбек қатынастары тараптарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған құқықтық реттеу.

15.Еңбек заңнамасының мақсаты..

Ж. Еңбек қатынастары тараптарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған құқықтық реттеу.

16.Еңбек құқығының субьектісін атаңыз?

Ж: Жұмыскер және жұмыс беруші.

17. Жұмыс беруші жұмысшыны еңбек қызметін тиімді жүзеге асыру ушін қажетті еңбек жағдайымен қамтамасыз етуге міндетті , ал жұмысшы мемлекеттік актілерде белгіленген және сол актілеу негізінде жұмыс беруші белгіленген тәртіп ережесін қатаң сақтауға міндетті бұл?

Ж.Еңбек тәртібі.

18.Сынақ қортындысы қанағаттандырғысыз болған жағдайда жұмыстан босату қалай жүзеге асырылады?

Ж. Дұрыс жауап жоқ.

19.Еңбек ұжымы дегеніміз:

Ж.бір-бірімен ортақ мүдделері арқылы байланыстағы адамдар тобы.

20.Жұмысшының жұмыс күні аяқталғаннан келесі күнгі жұмыс басталғанға дейін күнделікті демалыс уақыты неше күннен кем болмауы керек?

Ж.12сағаттан.

21. Бір-бірімен жақын туыс адамдар (ата-анасы, балалары, жұбайы, ағасы, апайы, және т.б.), егер олардың қызметі тікелей бағыныштылық немесе бірін-бірі бақылаушы қызметте болса, бір кәсіпорында бірге қызмет істеуіне:

Ж. Жол беріледі.

22.Жүкті әйелдерді түнгі жұмысқа тартуға жол берілеме?

Ж.Тек өздерінің келісімі арқылы жол беріледі.

23. Ұйымның қызметіне өзінің еңбегі арқылы қатысатын азаматтардың бірігуін білдіретін еңбек құқығы субьектілерінің бірі:

Ж.Еңбек Ұжымы.

24.Жұмысшының еңбек қызметінің негізгі құжаты болып нетабылады?

Ж.еңбек кітапшасы

25. Егер сынық мерзімі өтіп,

Ал жұмысшы немесе қызметкер жұмысты жалғастыра берсе, ол:

Ж.Сныақтан өткен және жұмысқа қабылданған болып есептеледі.

26.Заңдылыққа сәйкес жұмысшыны басқа жұмысқа ауыстыру тек келісім бойынша мүмкін

Ж.Жұмысшы мен жұмыс беруді.

27.Еңбек шарты:

Ж.Еңбек қатынастарының туындауын, өзгеріуін немесе тоқтатылуын байланыстыратын жағдайлар.

28.Жұмыс беруші.

Ж.Еңбек шартын жасасқан заңды тұлға

29.Еңбек кодексі қабылданған жыл?

Ж.2016 ж

30.Еңбек шарты

Ж.Еңбек қатынастарының туындауын, өзгеруін немес тоқтатылуын байланыстыратын жағдайлар.

31. Неше жасқа толған азаматтармен еңбек шарты жасалады?

А) 14 жасқа

В) 15 жасқа

С) 16 жасқа

Д) 18 жасқа

Е) дұрыс жауап жоқ

32. Белгіленген қалыпты немесе қысқартылған жұмыс уақыты ұзақтығының бір бөлігі:

А) үзіліс

В) толық емес жұмыс жұмыс уақыты

С) демалыс

Д) кезекшілік

Е) дұрыс жауап жоқ

33. Еңбек құқығының принцптері

А) еңбек бостандығы

В) мәжбүрлі еңбекке жол беру

С) кәмелетке толмағандарды үстеме жұмыстарқа тарту

Д) қауіпсіздік және гигиена талаптарымен қамтамасыз етілмеуі

Е) еңбек саласындағы кемістушілікке жол беру

34. Маусымдық жұмысқа қабылдау барысындағы сынақ мерзімі қанша уақытқа белгіленеді?

А) 1 апта

В) 10 күн

С) 1 ай

Д) 3 ай

Е) сынақ белгіленбейді

35. Тәртіптік жазаны қолдануды мерзімі оны қолданған күннен бастап қанша уақыттан аспауы

А) 12 айдан

В) 9 айдан

С) 8 айдан

Д) 7 айдан

Е) 6 айдан

36. Маусымдық жұмысқа қабылдау барысында жұмысшының оған тапсырылған жұмысқа икемділігін тексеру мақсатында белгіленетін сынақ мерзімі

А) 7 күн

В) 10 күн

С) 15 күн

Д) 30 күн

Е) белгіленбейді

37. Жұмысшы еңбек жағдайының өзгерілуі туралы жазбаша түрде қанша мерзімде хабарлануы керек?

А) 1 айда

В) 15 күн ішінде

С) 2 ай ішінде

Д) 3 ай аралығында

Е) 6 ай аралығында

38. Жұмыс беруші акт қабылдауға құқығы барма?

А) құқығы бар, заң шеңберінде

В) құқығы жоқ

С) тек қызмет барысы бойынша

Д) жұмыскерлермен ортақ келісімге келе отырып , Еңбек Кодексіне сәйкес қабылдауға құқылы

Е) заңды тұлғаға қатысты актілер қабылдауға құқылы

39. Ұйымның меншік иесі ауысқан жағдайда ұжымдық шарттың әрекет етуі

А) бір айға дейін сақталады

В) бір жарым айға дейін сақталады

С) алты айға дейіен сақталады

Д) үш айға дейін сақталады

Е) сақталмайды

40.Азаматтардың кәмелеттік жасы қай жастан басталады?

А) 14 жастан

В) 16 жастан

С) 18 жастан

Д)

Е)

41) Түнгі жұмыстарға неше жастан бастап жіберіледі?

А) 14 жастан

В) 15 жастан

С) 16 жастан

Д) 17 жастан

Е) 18 жастан

42) Еңбек аумағындағы адамдардың негізгі құқықтары:

А) еңбек ету құқығы.

В) еңбектегі мендік

С) ассоциацияға құқығы

Д) еңбек жағдайына құқығы

Е) барлық жауап дұрыс

43) Қай кезде еңбек даулары сотта қаралады?

А) егер комиссия дауы шеше алмаған жағдайда.

В) жұмысшының қалауы бойынша.

С) егер жұмысшы не қызметкер еңбек даулары бойынша комиссияның шешімімен келіспесе .

Д) егер кәсіподақ жұмысшы құқығы қорғаудан бас тартса.

Е) дұрыс жауап жоқ.

44) Жұмыс беруші акт қабылдауға құқылыма?

А) құқығы бар, заң шеңберінде

В) құқығы жоқ

С) тек қызмет барысы бойынша

Д) жұмыскерлермен ортақ келісімге каеле отырып, Еңбек Кодексіне сәйкес қабылдауға құқылы

Е) заңды тұлғаға қатысты актілер қабылдауға құқылы

45.Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына неше сағат?

А) 41 сағат

В) 45 сағат

С) 40 сағат

Д) 29 сағат

Е) 35 сағат

46) Зиянды жұмыстардағы жұмыс уақытының ұзақтығы аптасына неше сағаттан аспауы керек?

А) 40 сағаттан

В) 38 сағаттан

С) 36 сағаттан

Д) 34 сағаттан

Е) 24 сағаттан

47) Он алтыдан он сегіз жас аралығындағы жұмысшылар үшін қалыпты жұмыс уақытының ұзақтығы:

А) 40 сағат

В) 24 сағат

С) 36 сағат

Д) 30 сағат

Е) дұрыс жауап жоқ

48) Жұмысшыны жұмыс берушінің нұсқауымен еңбек міндеттерін орындау үшін тұрақты жұмыс орнына басқа жерге жіберу:

А) іссапар

В) басқа жұмысқа ауыстыру

С) жұмыс уақыты

Д) демалыс уақыты

Е) дұрыс жауап жоқ

49. Жалақының түрлері

А) уақытша

В) қосымша

С) айлық

Д) тұрақты

Е) жоғарыдағылардың барлығы

50. Демалуға және тамақтануға берілген үзіліс

А) 0,5 сағат

В) 1 сағат

С) 1,5 сағат

Д) 2 сағат

51 Жұмысшыны жұмыс берушінің нұсқауымен еңбек міндеттерін орындау үшін тұрақты жұмыс орнына басқа жерге жіберу:

А) іссапар

В) басқа жұмысқа ауыстыру

С) жұмыс уақыты

Д) демалыс уақыты

Е) дұрыс жауап жоқ

52. Жұмыс беруші жұмысшының өтініші бойынша жалақы мөлшері туралы анықтаманы қанша күнде беруге міндетті?

А) 1 күнде

В) 2 күнде

С) 3 күнде

Д) 4 күнде

Е) 5 күнде

53.Ұжымдық шарт кіммен жасалады?

А) Кәсіпорынның барлық қызметкерлері және жұмысшылармен

В) тек кәсіпорын әкімшілігімен

С) тек кәсіпорын жетекшісімен

Д) кәсіподақ мүшелерімен

Е) тек еңбек шартына отырмаған адамдармен

54. Жұмыс берушінің актісін талқылыап, ұсыныс беру үшін қызметкерлерге берілетін уақыт

А) 10 жұмыс күні

В) 7 жұмыс күні

С) 5 жұмыс күні

Д) 3 жұмыс күні

Е) 15 жұмыс күні

55. Үстеме жұмыстарға неше жастан бастап жіберіледі?

А) 14 жастан

В) 15 жастан

С) 16 жастан

Д) 18 жастан

Е) 20 жастан

56. Еңбек қатынастарын реттейтін мемлекеттік органдар.

А) Үкімет және парламент

В) Еңбек инспекциясы және үкімет

С) мемлекеттік органдар және парламент

Д) жергілікті атқарушы орган және парламент

Е) президент және парламент

57. «Еңбек туралы» заңның әрекет етуі кімдерге қолданылмайды?

А) Қ.Р.-ның аумағында жұмыс істейтін Қ.Р-ның азаматтарына

В) Құрылтайшылары шетел азаматтары болып табылатын Қ.Р-ның аумағында орналасқан Ұйымның жұмысшыларына

С) Қ.Р-да еңбек қызметтерін жүзеге асыратын азаматтығы жоқ тұлғаларға

Д) Қ.Р-ның аумағынан тыс жерлерде жұмыс істейтін Қ.Р-ның азаматтарына

Е) Қ.Р-ғы жалдамалы жұмысшыларға

58. Еңбекті ұйымдастыру және басқару қызметін жүзеге асыратын органдар мен лауазымды тұлғалар жиынтығынан тұратын еңбек құқығы субьектіліерінің беруі.

А) кәсіпорын әкімшілігі

В) кәсіподақ

С) кооператив

Д) басқару

Е) еңбек коллективі

59. Жұмысшы құқылы

А) кәсіпорында тегін тамақтануға

В) жалақыға үнемі үстемақы алуға

С)демалуға

Д) мезгілсіз сыйақы алуға

Е) ең жоғарғы мөлшердегі жалақыны талап етуге

60. Еңбек құқығын субьектісі ретінде кәсіпорын әкімшілігінің құрамында шешуші роль атқаратын:

А) мастер

В) әкімшілік басшысы

С) кәсіпорын басшысы

Д) бригадир

Е) Еңбек коллективі

61.Жұмысшылардың қысқартылуына байланысты еңбек шартының бұзылуын жұмыс беруші еңбек келісім шартының бұзылуы туралы жазбаша түрде жеткізуге міндетті

А) 1 ай аралығында

В) 1,5 ай аралығында

С) 15 күн ішінде

Д) 3 ай аралығында

Е) 6 ай аралығында

62. Азаматтапрдың еңбекке қабілеттілігін тікелей жүзеге асырумен байланысты әрекет, ол:

А) еңбек құқығының пәні

В) еңбек құқығын обьектісі

С) өзіндік еңбек

Е) Еңбек құқығын институты

63. Жұмысшыны жұмыстан босату мынандай мерзімдерде жүзеге асырылады?

А) белгісіз мерзімге

В) Үш айға

С) бір айға

Д) он бес күнге

Е) босатуға негіз болған себепті анықтағанға дейін

64. Ұжымдық шарт дегеніміз....

А) адам мен қоғамның өміріне қажетті материалдық, рухани құндылықтары

В) ҚР Еңбек заңнамасындағы міндеттерді жүзеге асыру үшін тараптардың арасында туындайтын қатынас

С)еңбек тәртіп ережелері

Д) дұрыс жауап жоқ

Е)әлеуметтік –еңбек қатынастарын реттейтін, қызметкердің уәкілеттік берілген өкілдері арқылы олардың ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келісім нысанындағы құқықтық акт

65. Еңбек заңнамасының мақсаты.....

А) еңбек қанысындағы тараптарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған құқықтық реттеу

В) еңбек қатынастары мүдделерінің тенгеріміне әлеуметтік тұрақтылыққа қажетті құқықтық жағдай жасау

66.Қазіргі еңбек құқығының жүйесіне қандай институт кірмейді?

А) қылмыстық жауапкерлілік

67. Егер жеке еңбек шартында оның әрекет ету мерзімі көрсетілмесе, шарт неше жылға бекітілген болып есептеледі?

А) 1 жылға

68. Кәсіпорын басшысының өкілеттігі немен анықталады?

А) жарғымен

69. Еңбек қатынастарын реттейтін мемлекеттік орган?

А) Еңбек инспекциясы және үкімет

70. Жұмысшының жұмыс күні аяқталғаннан келесі күнгі жұмыс басталғанға дейін күнделікті демалыс уақыты неше сағаттан кем болмауы керек?

А) 12 сағаттан

71. Маусымдық қызметкермен жеке еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасымен қандай жағдайларда бұзылуы мүмкін?

А) жұмыс берушідегі жұмысты өндірістік сипаттағы себептер бойынша екі аптадан астам мерзімге тоқтатқанда

72. Еңбек құқығының субьектісін атаңыз

А) жұмыскер жә»не жұмыс беруші

73. Тәртіптік жазаны қолданудың мерзімі оны қолданған күннен бастап қанша уақыттан аспауы?

А) 6 айдан

74. Еңбек ұжымы дегеніміз:

А) бір-бірімен ортақ мүдделері арқылы байланыстағы адамдар тобы

75. Кооператив түрлерін атаңыз:

А) тұтынушы және өндірістік

76. Еңбек Кодексі қабылданған жыл?

А) 2016 ж

77. Тәртіптік жазалардың түрлері

А) ескерту жасау

78. Кәсіподақ комитеті кімнің мүддесін қорғайды?

А) кәсіподақ мүшелерін

79. Еңбек шарты дегеніміз...

А) жұмыс беруші мен жұмыскердің құқықтары мен мүдделерін белгілеуге, өзгертуге, тоқтатуға бағытталған жазбаша келісімі

80. Еңбек шартын бұзатын жағдайда маусымдық қызметкер бұл туралы жұмыс берушіге қанша уақыт бұрын ескертуге міндетті?

А) жеті күн бұрын

81. Еңбек заңнамасының міндеті ...

А) еңбек қатынастары мүдделерінің теңгеріміне, әлеуметтік тұрақтылыққа қажетті құқықтық жағдай жасау

82.Азаматтардың еңбектік құқық субьектілігі неше жастан бастап белгіленеді?

А) 16 жастан

83. Үстеме жұмыстардың мөлшері әр жұмысшыға бір күнтүзбелік күн ішінде неше сағаттан аспауы керек?

А) 2 сағаттан

84. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына неше сағат?

А) 40 сағат

85. Жұмыс беруші жұмысшыны еңбек қызметін тиімді жүзеге асыру үшін қажетті еңбек жағдайымен қамтамасыз етуге міндетті, ал жұмысшы мемлекеттік актлерде белгіленген және сол актлеу негізінде жұмыс беруші белгіленген тәртіп ережесін қатаң сақтауға міндетті, бұл

А) еңбек тәртібі

86. Заңмен белгіленген жұмыс күндерінің ішіндегі жұмыстан бос уақыт

А) демалыс

87. Белгіленген қалыпты немесе қысқартылған жұмыс уақыты ұзақтығының бір бөлігі:

А) толық емес жұмыс уақыты

88. Жұмысшы әскери қызметке шақырылған жағдайда жеке еңбек шарты қанша күнге тоқтатылады?

А) 3 күнге

89. Еңбек демалысын қатарынан қанша уақыт бермеуге тиым салынады?

А) 2 жыл қатарынан

90. Заңды тұлға дегеніміз ...

А) коммерциялық және коммерциялық ұйымдар емес

91. Еңбек дауларын қарауды қай орган жүзеге асырады?

А) келісім комиссиясы

92. Еңбек шартын жасауға қойылатын шектеулер:

А)

93. Еңбек шарты қандай формада жасалуы мүмкін?

А) жазбаша түрде

94. Жұмысшының еңбек шартында белгіленген еңбек қызметін орындағаны үшін төленетін ақы:

А) еңбек ақы

95. Еңбекақы төленеді әр бір:

А) айда

96.Заңмен белгіленген жұмыс күндерінің ішіндегі жұмыстан бос уақыт

А) демалыс

97. Жұмыс берушінің актісін талқылап, ұсыныс беру үшін қызметкерлерге берілетін уақыт

А) 5 жұмыс күні

98. Жүйелі еңбек дегеніміз не?

А) бір саладағы әртүрлі маман жұмысшыларының еңбегі

99. Ұжымдық шарттың құрамына қандай ережелер енгізіледі?

А) дұрыс жауап жоқ

100. Еңбек шарты жасалады:

А) белгілі бір жұмысты орындау уақытына

101. Үстеме жұмыстардың мөлшері әр жұмысшыға бір күнтүзбелік күн ішінде неше сағаттан сапауы керек?

А) 2 сағаттан

102. Демалуға және тамақтануға берілген үзіліс

А) 0,5 сағат

103. Бұрынғы жұмысына қайта орналастырылған жұмысшыға жеке еңбек шартына заңсыз бұзылуына байланысты :

А) бос жүрген уақытының барлығына орташа еңбек ақы төленеді

104. Еңбек құқығының принциптері

А) еңбек бостандығы

105. Кәсіподақ жайлы заңды бұзғаны үшін лауазымды тұлғалар қандай жауапкершілікке тартылады?

А) тәртіптік

106.Еңбек қатынасының обьектісі болып не табылады?

А) жұмыс

107.Еңбек шартының талаптары бір жақты тәртіпте өзгеруі мүмкін бе?

А) мүмкін, егер келесі тарапты енгізілген өзгерістер туралы жазбаша хабарландырылса

108. Бірінші кезекте еңбек дауларын қарау

А) еңбек даулары туралы комиссиямен

109. Еңбек шарты дегеніміз....

А) жұмыс беруші мен жұмыскердің құқықтары мен мүдделерін белгілеуге өзгертуге, тоқтатуға бағытталған жазбаша каелісімі

110. Кәсіопдақ комитеті кімнің мүддесін қорғайды?

А) кәсіподақ мүшелерін

111) Жүйелі еңбек түрі дегеніміз не?

Әртүрлі саладағы жұмысшылар еңбегі

Жеке меншік иелерінің және меншігі жоқ адамдардың ұжымдық еңбегі

Бір саладағы әр- түрлі маман жұмысшыларының еңбегі

Бір мамандықтағы жұмысшылар еңбегі

Дұрыс жауап жоқ

112) Еңбек құқығын пәні не болып табылады?

Қоғамдық қатынас

Еңбек дауларын қараудың барысындағы қатынас

Еңбектік қатынас

Өзіндік еңбек

Тұлғаның қоғамға қауіпті әрекетті жасауына байланысты қатынастар

113) Кооператив түрлерін атаңыз?

Мемлекеттік және өндірістік

Шаруашылық және өндірістік

Тұтынушы және өндірістік

Құрылтайшы және өндірістік

114) Жұмысшы қанша жұмыс берушімен отыруға еңбек шартына құқығы бар?

А. 1- жұмысшы берумен

В. 2- жұмысшы берумен

С. 3-жұмысшы берумен

D. 4- жұмысшы берумен

Е. Жоғарыда көрсетілгеннің бәрімен

115) Вахтаның ұзақтығы неше күннен аспау керек?

А. 25 күннен

В. 15 күннен

С. 10 күннен

D. 30 күннен

Е. 40 күннен

116) Ұжымдық шарт бойынша міндеттердің орындалуына бақылауды кім жүзеге асырады?

Кәсіп орынның кәсіп одаң комитеті

Кәсіп орын әкімшілігі

Кәсіп орын ұжымы

Кәсіп орын басшысы

Қазақстан Республикасының прокуратурасы

117) Еңбек ұжымы дегеніміз не?

Бір-бірімен ортақ мүделері арқылы байланыстағы адамдар

Өзін-өзі басқару өкілеттігі бар өзіндік құқық субьектісі

Еңбек даулары бойынша комиссия мүшелері

Әр түрлі топ өкілдері

Дұрыс жауап жоқ

118) Аптасына қалыпты норма 40 сағат болғанда, күнделікті жұмыс уақытының ұзақтыңы неше сағаттан аспауы керек?

А. 8 сағаттан

В. 7 сағаттан

С. 10 сағаттан

D. 9 сағаттан

Е. 12 сағаттан

119) Еңбек дауларын қарауды қай орган жүзеге асырады?

Сот

Келісім комиссиясы

Кәсіподақ

Жоғарыдағы аталғандардың барлығы

Дұрыс жауап жоқ

120) Жұмысшылар және қызметкерлер еңбек даулары бойынша комиссияға қандай мерзімде хабарласа алады?

А. 1 жыл ішінде

В. 5 ай ішінде

С. 6 ай ішінде

D. 3 жыл ішінде

121)Кәсіподақтың негізгі атқаратын қызме:

А) еңбек адамдарының мүдделерін қорғау.

В)Ұйымдардың мүдделерін қорғау.

С)жұмыс берушілердің мүдделерін қорғау

D)Мемлекет мүддесін қорғайды.

Е)Әділдікті қалпына келтіреді

122) Еңбек заңнамасының міндеті...

А) еңбек қатынастары тараптарынан құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған құқықтық реттеу

В)еңбек қатынастары мүдделерін теңгеріміне, әлеуметтік тұрақтылыққа қажетті құқықтық жағдай жасау

D)ҚР Конструкциясына негізделген нормативтік актілерді реттеу

С)Еңбек принциптерін басшылыққа алу

Е)барлық жауабы дұрыс

123) Кімдер еңбек дауларының қатысушысы болып табылады?

А)әйелі, күйеуі

В)жұмысшы, жұмыс беруші

С)еңбек ұжымы

D) жұмысшы, еңбек ұжымы

Е) жұмысшы және кәсіп одақ

124) Кезекті демалыс Ұзақтығы төмен болмауы керек

А) 24 күн

В) 25 күн

С) 20 күн

D) 15 күн

Е) 18 күн

125) Тәртіптік жаза дегеніміз...

А) жұмыскердің еңбек тәртібін бұзуы

В) жұмыскердің өз міндеттерін тиісінше орындауы

С) тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін жұмыс берушінің жұмыскерге қолданатын тәртіптік әсер ету шарасы

D) еңбек міндеттеріне қайшы келетін жұмыстарды орындау

Е) барлық жауабы дұрыс

126) Жұмыс беруші жұмысшыны қандай жағдайда жұмыстан босатуға міндетті?

А) жұмысқа мас күйінде келген жағдайда

В) себепсіз жұмыста 3 сағаттан артық болмаған жағдайда

С) ауырған жағдайда

D) жұмысшы жұмыстан шаршаған жағдайда

E) дұрыс жауабы жоқ

127) Кезекті демалыс Ұзақтығы төмен болмауы керек

А) 24 күн

В) 25 күн

С) 20 күн

D) 15 күн

Е) 18 күн

128) Еңбек құқығы дегеніміз...

А) жалдамалы жұмысты реттейтін құқық саласы

В) жұмыс беруші мен жұмыскердің құқықтарын реттейді

С) тараптардың арасында еңбек, ұжымдық шарт негізінде туындайтын қатынастарды реттейтін құқық саласы

D) еңбек дауын, ұжымдық дауды реттейтін құқық саласы

Е) мемлекеттік органдардың қызметін реттейтін құқық саласы

129) Жұмыс беруші

А) еңбекпен қамтамасыз етуші тұлға

В) еңбек шартын жасасқан заңды тұлға

С) ұйыммен шарт жасасқан тұлға

D) жеке тұлға мен қоғамдық Ұйымдар

Е ) дұрыс жауабы жоқ

130) Еңбек құқығы пәні не болып табылады?

А) қоғамдық қатынас

В)еңбек дауларын қарау барысындағы қатынас

132) Жұмысшының еңбек шартында белгіленген еңбек қызметін орындағаны үшін төленетін ақы.

А) еңбек ақы

В) жәрдем ақы

С) вознаграждение

Д) сый ақы

Е) зейнетақы

133) Жұмыс берушінің үй шаруашылығында қызмет көрсетуге еңбек шартын бекіткен жұмысшылар қалай аталады?

А) үй қызметкерлері

В) күтушілер

С) вахта жұмысшылары

Д) маусымдық қызметкерлер

Е) дұрыс жауап жоқ

134) Аптасына қалыпты норма 40 сағат болғанда, күнделікті жұмыс уақытының ұзақтығы неше сағаттан аспауы керек?

А) 8 сағаттан

В) 7 сағаттан

С) 10 сағаттан

Д) 9 сағаттан

Е) 12 сағаттан

135) Үстеме жұмыстарға неше жастан бастап жіберіледі?

А) 14 жастан

В) 15 жастан

С) 16 жастан

Д) 18 жастан

Е)20 жастан

136) Заңды тұлға дегеніміз:

А) азаматтар және коммерциялық ұйымдар

В) коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар

С) мемлекеттік органдар

Д) жеке тұлғалар

Е) азаматтығы жоқ адамдар

137) Егер еңбек шартының мерзімі аяқталса да, іс жүзінде құқықтық қатынастар ары қарай жалғасып, оның тоқтатылуын тараптардың ешқайсысы талап етпесе, онда шарттың әрекет етуі:

А) тоқтатылған болып есептеледі.

В) белгісіз мерзімге ұзартылған болып есептеледі

С) бір жылға ұзартылған болып есептеледі

Д) екі жылға ұзартылған болып есептеледі

Е) дұрыс жауап жоқ

138) Жұмысқа қабылдау қандай құжатпен рәсімделеді?

А) кәсіпорын жетекшісінің қаулысымен

В) кәсіпорын жетекшісінің шешімімен

С) бір жылға ұзартылған болып есептеледі

Д) екі жылға ұзартылған болып есептеледі

Е) дұрыс жауап жоқ

138) Жұмысқа қабылдау қандай құжатпен рәсімделеді?

А) кәсіпорын жетекшісінің қаулысымен

В) кәсіпорын жетекшісінің шешімімен

С) кәсіпорын жетекшісінің нормативтік актісімен

Д) кәсіпорын жетекшісінің бұйрығымен

Е) кәсіпорын жетекшісінің жарлығымен

139) Азаматтардың еңбекке қабілеттілігін тікелей жүзеге асырумен байланысты әрекет, ол:

А) еңбек құқығының пәні

В) еңбек құқығының объектісі

С) жалдамалы еңбек

Д) өзіндік еңбек

Е) еңбек құқығын институты

140) Еңбек құқық қатынастарының өзгеруі не тоқтатылу жағдайлары қалай заңда аталады?

А) заңды айғақ

В) еңбек келісімі

С) құқық әрекеті

Д) жете алмайтын күш

Е) дұрыс жауап жоқ

141.Кімдер еңбек дауларының қатысушысы болып табылады?

А) әйелі, күйеуі

В) жұмыссы, жұмыс беруші

С) еңбек ұжымы

Д) жұмысшы, еңбек ұжымы

Е) жұмысшы және кәсіподақ

142. Жұмысшы міндеті:

А) еңбек тәртібін сақтауға

В) «Еңбек туралы» заңды жатқа білуге

С) еңбек шартының орындалуына қадағалау жасауға

Д) кәсіпорын ұжымымен жақсы қарым-қатынаста болуға

Е)жұмыс күні аяқталмағаннан кейін өз уақытында жұмыс орнынан кетуге

143. Тәртіптік жазалар түрлері

А) арест

В) ескерту жасау

С) айыппұл

Д) шығынның орнын толтыру

Е) дұрыс жауап жоқ

144. Еңбек құқығын субьектісі ретінде кәсіпорын әкімшілігінің құрамында шешуші роль атқаратын:

А) мастер

В) әкімшілік басшысы

С) кәсіпорын басшысы

Д) бригадир

Е) еңбек коллективі

145. Азаматтардың еңбектік құқық субьектілігі неше жастан бастап белгіленеді?

А) 15 жастан

В) 14 жастан

С) 13 жастан

Д) 16 жастан

Е) 17 жастан

146. Кісіпорын басшысының өкілеттігі немен анықталады?

А) жарғымен

В) шартпен

С) міндеттілікпен

Д) кәсіподақ шешімімен

Е) еңбек туралы заңмен

147. Ұйымның қызметіне өзінің еңбегі арқылы қатысатын азаматтардың бірігуін білдіретін еңбек құқығы субьектілерінің бірі:

А) кооператив

В) фермерлік шаруашылық

С) еңбек ұжымы

Д) кәсіпорын әкімшілігі

Е) дұрыс жауап жоқ

148. Жалақының түрлері

А) уақытша

В) қосымша

С) айлық

Д) тұрақты

Е) жағарыдағынын барлығы

149. Еңбек шартын жасасуға қойылатын шектеулер:

А) қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдар

В) ауыр,денсаулыққа зиянды жұмыстар үшін кәмелет жасқа толған адаммен жасалса

С) медициналық қорытынды бойынша адамның денсаулығына қйшы келетін жұмыстарды орындауға

Д) шетелдік қызметкерлер жергілікті атқарушы органның рұқсаты алынғанға дейін

Е) барлық жауабы дұрыс

150. Азаматтардың кәмелеттік жасы қай жастан басталады?

А) 14 жастан

В) 16 жастан

С) 18 жастан

Д) 20 жастан

Е) 22 жастан

151. Еңбек шарты қандай формада жасалуы мүмкін?

А) ауызша

В) жазбаша түрде

С) вербальды түрде

Д) нотариалды түрде

Е) барлық жауап дұрыс

152. Тәртіптік жаза дегеніміз....

А) жұмыскердің еңбек тәртібін бұзуы

В) жұмыскердің өз міндеттерін тиісінше орындамауы

С) тәртіптік теріс теріс қылық жасағаны үшін жұмыс берушінің жұмыскерге қолданатын тәртіптік әсер ету шарасы

Д) еңбек міндеттеріне қайшы келетін жұмыстарды орындау

Е) барлық жауабы дұрысТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇
---Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Салымдар түрі: қалайша неғұрлым көп пайда табуға болады
» Қауіпсіз каникул: балаларыңызды алаяқтардан қалай қорғауға болады
» 🙌 ҚАРЫЗ ҚАЙТАРУМЕН ҒАНИБЕТ
Пікір жазу