ХИМИЯ ТЫРНАҚША ЖӘНЕ САНДАР


ХИМИЯ

ТЫРНАҚША ЖӘНЕ САНДАР

«Азот» деген сөздің мағынасы және атауды ұсынған ғалым:+++ «тіршілікке жарамсыз», А.Лавуазье

«Алмас» деп аталатын сынап (И) хлоридінің ерітіндісіне мыс тиын салғанда жүретін реакцияның типі мен ерітінді түсі:+++орынбасу және көгілдір

«Иіс газының» формуласы:+++СО

«Күркіреуік газ» және 3,6 г су түзілуге қажетгі газ қоспасының көлемі (л):+++ 2 көлем сутегі мен 1 көлем оттегі қоспасы; 6,72

«Қышқыл жаңбырдың» пайда болуын көрсететін теңдеу:+++ SO2+H2O = H2SO3

1 моль кальций гидроксиді түзілгенде 165, 3 кДж жылу болінген болса, реакцияға 50 г кальций оксиді қатысқанда бөлінетін жылу мелшері:+++ 147,6 кДж

1,5 л мыс (И) нитратының ерітіндісінде 2,7 моль ион бар. Тұздың диссоциациялану дәрежесі 75% болса, осы ерітіндідегі мыс (II) нитратының молярлық концентрациясы:+++ 0,8 моль

1,84 г кұмырсқа қышқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы:+++21,00г

1,84г құмырсқа қыиіқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы:+++21г

1,96 г күкірт қышқылы мен 6,24 г барий хлориді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:+++ 4,66 г

10 г фосфор қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген диаммофостың ((NH4)2НРО4) массасы:+++13,46

10%-дық 250 г ерітінді мен 500 г 18 %-дық ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі тұз бен су массалары:+++ 115 г тұз және 635 г су

10%-ті аммиак ерітіндісінің атауы:+++мүсәтір саирті

10%-ті аммиак ерітіндісінің атауы:+++мүсәтір спирті

10,3 г аминмай қышқылы мен 6,0 г пропанол эрекеттескенде шығымы 90% болса, түзілетін эфирдің массасы:+++ 13,05 г

10,4 г ацетиленді жағуға жұмсалатын оттектің және ауанын көлемі (қ.ж.л) (ауадағы оттектің үлесі 21%):+++22,4+++106,7

10,8 г алюминий темір (III) оксидімен әрекетгескенде тузілетін алюминий оксидінің массасы:+++20,4г

108 м3 этиленнен (қ.ж.) алынатын (өнімнің шығымы 78 %) этиленгликольдің массасы (кг):+++233

11,2 л ацетиленнен (қ.ж) 10 мл бензол (с =0,88 г/мл) алынды Түзілген бензолдың теориялық шығыммен салыстырғандағы шығымы (%):+++67,7

11,2 литр (қ.ж) сутек 16 г остеклен әрекеттескенде түзілген судың зат мөлшері:+++ 1,00 моль

12,8 г кальций карбидіиен алынған ацетиленді толық гидрлегенде апынған этанның келемі (қ.ж.), егер шығымы 75% болса:+++3,36

120 г 10%-дық күкірт қышқылы бар стақаға 8,4 г магний карбонатын қосты. Реакциада түзілетін тұздың массаы мен бөлінетін газдың зат мөлшері:+++ 12,00 г; 0,10 моль

13,86 г барий хлориді бар ерітіндіге күкірт қышқылының ерітіндісік қосқанда тузілетін тұнбаның массасы:+++15,53 г

148 г кальций гидроксиді аммоний хлоридімен әрекеттескенде түзілетін аммиактың зат мөлшері:+++4 моль

15 глицин мен 20 г 2-аминпропан қышқылы эрекеттескенде түзілетін дипептидтің массасы (г):+++ 29,20

150 г натрий карбонатының 2,5 %-тік ерітіндісі мен 500 г барий хлоридінің 2 %-тік ерітіндісін араластырғанда түзілген тұнбаның массасы (г):+++7г

16 кг 20 %-ті күкірт қышқылынан қышқылдык іұз алу үшін қажет натрий гидроксидінің массасы:+++ 1,300 кг+++1300,00 г

16,18 мл біратомды спирт (тығыздығы 0,791 г/мл) натриймен әрекетгескенде 4,48 л (қ.ж.) этиленді сәйкес алканға айналдыруға жететін газ бөлінген болса, онда алынған спиртгің формуласы:+++ СН3ОН

162 г алюминий күкіртпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы:+++450г

180 г суда 20 г ас тұзын еріткенде алынған ерітіндідегі NaCI-дың массалық улесі (%):+++10,00

1s2 2s26 электрондық формула сәйкес келетін бөлшек:Na+

2 г мырыш 20 г 14,6 % - ті тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газды 4,0 г мыс (П) оксидінен өткізді. Түзілген қатты заттың массасы:+++1,92г

2 моль глутамин қышқылымен НООС - (CHjE- CH(NH2) - СООН әрекеттесу ушін қажет натрий гидроксидінің мөлшері (моль):+++4

20 %-дық 250 г ерітінді мен 30 %-дық 500 г ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі заттың массасы:+++200г

20 г 49%-тті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы:+++ 0,08 кг+++80,00 г

20 г темір (III) оксиді мен 50 г алюминий әрекеттескенде түзілген темірдің масссасы:+++14,00 г

20,8 г барий хлориді күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген түнбаның массасы:+++23,3г

200 r 10% -дық анилиннің бензолдағы ерітіндісімен әрекеттесетін 25%- дық бром суы ерітіндісінің массасы:+++413г

200 г 5 %-тік физиологиялық ерітінді дайындау үшін қажет тұз бен судың массасы:+++ 10г тұз; 190г су

200 г целлюлоза гидролизденгенде түзілетін глюкозаныц массасы (г):+++ 222

20г 49%-тгі күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидініц массасы:+++ 80г+++0,08 кг

21,4 г темір (III) гидроксидін еріту үшін қажетті (тығыздығы 1,039 г/мл) 16%-ті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі:+++132 мл

23,4 г бензол 38,7 г хлорэтанмен эрекеттескенде шыгымы 80% болса, түзілген этилбензолдың мөлшері (моль):+++0,24

234 г кремний қышқылын алуға жұмсалатын калий силикатының массасы:+++ 462,00 г

27 г алюминий тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекетгескенде түзілген сутектің (қ.ж.) көлемі:+++33,6 л

273 мл суда 27 грамм калий гидроксидін еріткенде алынған ерітіндідегі калий гидроксидінің массалық үлесі:+++9%

3 моль оттекпен әрексттесетін натрийдің зат мөлшері:+++12 моль

300 г суда 50г мыс купоросының кристаллогидраты СuSO4 ·5Н2Оерітілген. Алынған ертіндідегі сусыз мыс (ІІ) сульфатының массалық үлесі %:+++9.14

300 мл этанды (қ.ж.) дегидрлегенде шығымы 75% этилен түзілді. Осы этиленнен алынған 1,2-дихлорэтанның көлемі ( р=1,24 г/мл):+++0,802 мл

328 г натрий фосфаты күміс нитратымен эрекетгескенде түзілетін тұнбаның зат мөлшері:+++2,00 моль

34 г күміс нитраты натрий хлоридімен әрекеттескенде түзілген тұнбаяың массасы:+++28,7 г

35,2г темір (II) сульфидіне күкірт қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде түзілген күкіртсутектің (қ.ж.) көлемі:+++8,96 л

39 г бензолды гидрлеу нәтижесінде 45мл циклогексан (д = 0,78 г/мл) алынды. Түзілген өнім шығымы (%):+++83,57

4 моль кремний тетрафторидін алу үшін балқытқыш қышқылмен эрекетгесеггін кремний диоквидінің массасы:+++240г

40,4 г калий нитратын қыздырғанда бөлінетін оттектің (қ.ж.) көлемі:+++4,48 л

41,6 г барий хлориді күкірт қышқылымен эрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:+++ 46,6 г

44,8 л (қ.ж.) көлемдегі сутектің молекула саны:+++ 12,04 ·1023

448 л аммиак өндіру үшін қажет азоттын (қ.ж.) көлемі:+++224л

48,8 г силикатты желімді 15,8 гтұз қышқылымен өңдегенде түзілген тұнбаның массасы:+++16,9 г

49 г күкірт қышқылы барий нитратымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:+++116,5г

490 грамм күкірт қышқылын алу үшін күкірт (VI) оксидінің массасы:+++400г

5 г антрацитгі жаққанда 5,6 л (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілсе, онда антрацитгің құрамындағы көміртектің массалық үлесі (%)

5 г Ғе, ҒеО қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 0,56 л Н2 бөлінді.Қоспадағы оксидтің массалық үлесі:+++72%

5,6 г темір сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін газдың көлемі (қ.ж., л.): +++2,24

50 г 4 %-тті ерітіндідегі судың массасы:+++48г

500 г 25%-дық натрий фенолятынан түзілетін фенолдың массасы және екінші реагенттің жұмсалған зат мөлшері:+++ 101,3 гжәне 1,08 моль

56 литр циклобутанды жаққанда түзілген көмір қышқылының (қ.ж.) зат мөлшері:+++ 10 моль

56 литр циклобутанды жаққанда түзілген көмір қышқылының (қ.ж.) зат мөлшері:+++10,00 моль

6 моль оттегі молекуласының массасы:+++192г

6,4 г күкіртгі толық жагуға жұмсалған оттектің (қ.ж.) көлемі:+++ 6,72 л

6,8 г күкіртсутекті жағуға жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемі:+++6,72 л

9,22 г қорғасын (II) иодидінің зат мөлшері (моль):+++0,02

9,22 г қорғасын (II) иодидінің зат мөлшері (моль):+++0,02

90,18 г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты эрекеттескенде түзілген темір(ІІІ) тиоцианатының массасы:+++39,86 г

90,18г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты әрекеттескенде түзілген темір(ІІІ) тиоцианатынын массасы:+++39,87г

Ac содасының формуласы мен құрамындағы көміртектің массалық үлесі:+++ NaHCO3; 14,3%

Ac содасының формуласы мен құрамындағы көміртектіц массалық үлесі:+++ NaHCO3; 14,3 %

Al3+ионының реактиві:+++ KOH

BaCl2+Na2SO4→BaSO4↓ +2NaC1

CC14молекуласындағы байланыс:+++4 σ

C-Si-Ge-Sn-Pb қатарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің өзгеруі (осы ретпен):+++әлсірейді,артады

C-Si-Ge-Sn—Pb қатарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің өзгеруі (осы ретпен):+++ әлсірейді, артады

d- элементтер жоқ қатар:+++натрий, алюминий, күкірт, хлор

d- элементтер орналасқан қатар:+++ Zn, Cu, Ғе

FeSО4молекуласындағы күкірттің тотығу дәрежесі:+6

Hg + HNO3 конц →Hg(NO3)2+ ... реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы:+++10

Hg + HNO3конц →Hg(NO3)2 + ... + .... реакция теңдеуіндегі коэффициент- тердің қосындысы:+++10

I2O5 + Ag2O →AgIO3теңдеуіндегі коэффициенту қосындысы:+++4

I2Os + Ag2O →AgIO3теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++4

II А топшада орналасқан 6 г металл оксидін еріту үшін 49,77 мл 20%-дық хлорсутек қышқылы (тыгыздығы 1,1 г/мл) жұмсалды. Металдың атауы:+++ магний

IV периодтың ІА тобында орналасқан элемент атомындағы электрондардың орналасу реті:+++ 2, 8, 8,1

IVA топ элементтерінің тотығу дәрежелері және атомның қозған күйдегі электрондық формуласы:+2,+4 жэне -4; ns1np3

KI + KNO2+ H2SO4 → NO + ...+ ...+ ... реакдиясының өнімдері:+++I2, K2SO4, H2O

KMnO4+HCI=KCI+MnCl2+Cl2+H2O теңдеудігі барлык коэффициентгердің косындысы:+++35

MgO + H2SO4 = MgSO4+ Н2О реакциясының типі:+++алмасу

N →Р →As →Sb →Ві қатарында:+++ электртерістілік кемиді

N →Р →As →Sb →Ві қатарында:+++ электртерістілік кемиді

N2 +3H2↔2NH3 +Q реакциясы бойынша аммиак шыгымын көбейтуге эсер ететін жағдайлар:+++ қысымды арттыру+++ аммиактың концентрациясын азайту+++ азоттың концентрациясын көбейту+++ температураны төмендету+++ сутектің концентрациясын көбейту

NaNO3, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, Ni(NO3)2тұздарының тең көлемінен тұратын сулы ерітіндісі электролизге ұшыратылды. Катодта ең бірінші тотықсызданатын бөлшек:+++Сu2+

Ne және СО2қоспасының көлемі- 14 л, массасы 25,5 г. Осы қоспадағы СО2-нің көлемдік үлесі:+++86,7%

Ne және СО2қоспасының көлемі-14 л, массасы.25,5 г. Осы қоспадағы СО2-нің көлемдік үлесі:+++ 86,7%

NH3 + O2→NO + H2O реакциясында 5 моль тотыктырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың зат мөлшері:+++4,00 моль

NH3+ О2→ NO + Н2О реакциясында 8 моль тотықсыздандырғышпен әрекеттескен тотықтырғыштың зат мөлшері:+++ 10 моль

NH4+ионын анықтайды:+++ Ca(OH)2

NH4XO3қосылысындағы X элементінің тотығу дәрежесі:+5

NH4XO3қосылысындағы X элементінің тотығу дәрежесі:+5

NO + О2= 2NO2 реакциясындағы тотықтырғыштың жалпы алатын электрон саны:+++4

NO және NO2қоспасының массасы 166 г, көлемі 112 л болса, газдардың мольдік қатынастары:+++4:1

NO және NO2қоспасының массасы 166 г, көлемі 112 л болса, газдардың мольдік қатынастары:+++4:1

NO2бөлшегіндегі барлық электрондардың қосындысы:+++24

ns np электрондық формуласы бар атом барлық валенттік электрондарын беріп жібергенде түзілетін ионның заряды:+6

R2O5-те сәйкес келетін элементгер қатары:+++N,P,As

S + HNO3→H2SO4+ NO2+ Н2О берілген реакция бойынша 3 моль тотыкгырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғьгаггың массасы:+++16 г

SiO2+ НҒ →... реакциясы бойынша қыздырғанда 20 г фторсутекке жұмсалатын кремний диоксидінің массасы (г):+++15

SO2+ Cl2+ NaOH → реакциясының өнімдері:+++ Na2SO4, NaCl, H2O

Zn2++ SiO 32- → ZnSiO 3 4↓ теңдеуіне сәйкес өзара әрекеттесетін заттар қатары:+++мырыш хлориді мен натрий силикаты+++мырыш хлориді мен калий силикаты+++мырыш сульфаты мен калий силикаты

π байланысы бар заттар жұбы:+++ сірке альдегиді, этилен

А+В=АВ химиялық реакция тевдеуі бойынша, егер А затының бастапқы концентрациясы 2,6 моль/л, ал 10 сек кейін 2,0 моль\л болса, реакция жылдамдығы (моль\л*сек):+++0,06

А1 → A12(SO4)3-→А1(ОН)з → Na^AlO3→А1С13 өзгерістер тізбегіндегі алюминий гидроксиді екідайлы қасиет көрсететін сатыдағы түзілепн судың зат мөлшері (моль):+++3

А13+және Са2+иондарындағы протондардың жалпы саны:+++33

Ағаш діңінің көлденең кесіндісінен сабақ бөлімдерінің реті:+++сыртқы қабық, тоз, камбий, сүрек, өзек

Адамда ұрықтану жүреді:+++жатыр түтігінде

Адамдар уланған газ:+++СО

Азот атомы теріс тотығу дәрежелерін көрсететія қосылыстар катары:+++ N2H2, Na3N, NH3

Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қдсиеттер көрсетіп әрекеттесетін затгар қатары:+++ MgO, КОН, К2СО3

Азот молекуласының реакцияға түсу қабілеттілігі төмен, себебі атомдары арасында:+++ берік үш байланыстың болуынан

Азот пен сутек қосылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++6

Айырылу реакциясына жатады:+++ Ва(НСО3)2 →ВаСОз + Н2О + СО2

Алмасу реакциясына жатады:+++Bi(NO3)2+ K2S→ Bi2S3+ KNO3

Аммиак молекуласында химиялык байланыс тұзуге қатысатын электрондар саны:+++6

Аммиак молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрондар саны:+++6

Аммиак өршіткі қатысында тотыққанда 44,8 л азот (II) оксиді (қ.ж.) түзілген болса, жұмсалған оттектің (қ.ж.) көлемі:+++ 56л

Аммоний ионындағы химиялық байланыс:+++ковалентті полюсті жэне донор-акцепторлых

Аммоний нитратының құрамындағы азоттың массалық үлесі:+++35%

Асқорыту мүшелерінің сыртқы қабаты:+++ дәнекер ұлпадан тұратын сірқабат

Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементгер қатары:+++ Cl, P, Si, Al, Mg

Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементтер қатары:+++ Cl,P,Si, Al, Mg

Атом ядросында нейтроны ең көпэлемент:+++ №13

Атом ядросындағы нейтрондар санын табуға болатын формула және 37С1 изотобындағы нейтрон массасы:+++N = Ar-Z; 20

Атом ядросындағы нейтрондар санын тубуға қолданылатын формула:+++N=Ar-Z

Атом ядросының протон-нейрондық теориясы бойынша нейтрон санын табуға болатын формула жэне 37С1 изотобындағы нейтрон массасы:+++ N = Ar-Z;20

Атомдық кристалдық тор тән:+++ алмазға және борға

Атомының құрамында 41 нейтрон және 32 электрон бар элементгің салыстырмалы атомдық массасы:+++73

Атомыныц құрамында 41 нейтрон және 32 электрон бар элементгің салыстырмалы атомдық массасы:+++73

Әрекеттесуші затгардың концентрациялары: [NO] = 0,2 моль/л, [О2]=0,8моль/л,[NO2] = 0,4 моль/л болғанда 2NO+ О2= 2NO2жүйесі тепе- теңдік куйге келеді. Азот монооксидінің бастапқы концентрациясы:+++ 0,6 моль/л

Әрекеттесуші заттардың концентрациялары: [SO3]=0,24 моль/л, [О2]=0,2 моль/л,[SО2]=0,6 моль/л болғанда 2S + О2 = 2SO3(r)жүйесі тепе-теңдік күйге келеді. Оттектің бастапқы концентрациясы:+++0,32 моль/л

Әрқайсысы 0,01 моль болатын күміс және магний нитраттары бар ерітіндіге массасы 6 г темір тақташа батырылған. Реакция аяқгалғаннан кейін тақгаша массасы:+++6,8г

Әрқайсысында 120 г 10%-дык күкірт қышқылының ерітіндісі бар екі стақанның біреуіне 8,4 г магний карбонатын қосты. Егер реакциядан кейін екі стақанның массасы тең болса, онда екінші стақанға қосылған темір (II) сульфидініц массасы мен зат мөлшері:+++ 6,9 г; 0,078 моль

Байланыс полюстігі артатын заттар қатары:+++ KBr, КС1, КF

Барий сульфаты:+++ суда ерімейтіндіктен гидролизденбейді

Барий сульфатын қабылдау қауіпті емес, себебі:+++ тұз қышқылында ерімейді

Бататтың тамыры:+++ түйнек тамыр

Бейметалдық қасиеті басым элементгін конфигурациясы:+++.........2s22p4

Бейтараптану реакциясы мына заттардың арасында жүреді:+++ негіз бен қышқыл

Белгісіз бір негізді қаныққан карбон қышқылының натрилі тұзын құрғақ натрий гидроксидімен балқытқанда көлемі 5,6 л газ бөлінді. Бұл газдың 1л- нің массасы 2,59 г. Реакцияға түскен тұздың массасы:+++31г

Бензолда көміртек атомдарының гибридтену түрі және арақашықтығы: sp2; 0,140 нм

Берілген Ғе→X → Ғе20з→У →Ғе(ОН)3 → Z → ҒеСІ3 айналым тізбегіндегі X, У, Z заттары:+++ FeO, ҒеС13, Fe2(SO4)3,

Берілген жүйеде FeCl3+3KSCN = Fe(SCN)3+3KC1 калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-тендікті:++++ солға ығыстырады

Берілген жүйеде ҒеС13+3KSCN↔Fe(SCN)3 +3KC1 калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті:+++солға ығыстырады

Берілген жүйенің FeCI3 +3KSCN +->Fe(SCN)3 +3KC1 тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай:+++ ҒеС13концентрациясын көбейту

Берілген жүйенің ҒеС13 + 3KSCN = Fe(SCNE)3+3КСІ тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай:+++ FeCl3концентрациясын кеміту

Берілген заттардан: 1 .Li, 2.SO3,3.Н2SО4(конц),4.CuO, 5.КСІ, 6.HC1 сумен әрекеттесетіні:+++1.2.3

Берілген өзгерістер H2CH4C2H2XYAнәтижесінде А затының атауы:+++ аминсірке қышқылы

Берілген өзгерістер тізбегіндегі реакцияларга реагенттердің қатысу ретін анықгаңыз: СІ2→НС1→СІ2→КСЮ3→О2:+++Н2 МnО2КОН, қыздыру

Берілген өзгерістердің соңғы өнімі:+++ этанол

Берілген реакцияның СО + Н2О(r) ↔ CO22 + Q тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай:+++CO концентрациясын көбейту+++СО2концентрациясын азайту+++ температураны төмендетубөлінеді:+++ эластомерлер+++ жабындар+++ талшықтар+++ пластмассалар

Бутен – 1 дің изомері:+++бутен-2+++транс-бутен-2+++цис-бутен-2+++2-метилпропен+++циклобутан

Бір периодтағы элементтердің электртерістігі мен ядро заряды солдан оңға қарай кемиді:+++ солдан оңға қарай өседі

Бір топшада орналасқан металдардың тотықсыздандырғыш қасиетгері ретгік нөмірі өскен сайын:+++ артады

Бір топшада орналасқан металдардың тотықсыздандырғыш қасиеттері ретгік нөмірі өскен сайын:+++ артады

Біртекті қоспа:+++ ас тұзының ерітіндісі

Біртекті қоспа:+++ ас тұзының ерітіндісі

Бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан:+++Сілтілік металдар

Ва2+ ионына реактив:+++ SO42

Ва2+ионын анықгайтын реактив:+++ Na2SO4

ВаС12+Na2SO4= BaSO4 ↓+ 2NaCl реакциясының типі:+++алмасу

ВаСҺ + Na2SO4 = BaSO4+ 2NaCl реакциясының типі: +++алмасу

Винилпласт алынады:+++поливинилхлоридтен

ВС13 молекуласындағы орбитальдардың гибридтену түрі:sp2

Газдардың суда ерігіштігі ... артады:+++ температура төмендегенде және қысым жоғарлағанда

Газтектес хлор кальций гидроксидімен әрекетгескенде түзілетін зат:+++ СаОС12 -хлорлы немесе ағартқыш эк

Гетерогенді катализде:+++әрекеттесуші заттар мен катализатор әр түрлі агрегаттық күйде болады+++барлық реакциялар катализатордың бетінде жүреді+++катализдің адсорбциялық теориясы қолданылады+++әрекетгесуші заттар белсенді орталықгарда адсорбцияланады+++қатты катализатордың белсенділігі,оның бетінің қасиетіне тәуелді

Глюкозадан сүт қыіцқылының түзілуі:+++ сүт қышқылды бактерия ферментінің эсерінен

Глюкозаның ашуы нэтижесінде түзілетін зат жэне оның құрамындағы оттектің массалық үлесі (%):+++Этанол; 34,78

Глюкозаның сүт қышқылды ашу процесі қолданылмайтын үрдіс:+++ сыра, шарап жасауда

Дене, доға және өсінді бөлімдерінен тұратын сүйек:+++омыртқа

Диполь моменті нөлге тең молекула:+++CO2

Дихром триоксидінің құрамындағы отгектің массалық үлесі:+++31,6%

Донор:+++ қос электронын ортақ пайдалануға беретін атом

Донорлы-акцепторлық байланыс механизм! бойынша түзілген қосылыстар... деп аталады:+++кешенді

Донорлы-акцепторлық байланыс механизмі бойынша түзілген қосылыстар... деп аталады:+++кешенді

Егер алмасу реакциясында тұнба түзілсе, онда ол реакция:+++ қайтымсыз

Егер әрекеттесуші заттардың тепе-теңдік күйдегі концентрациялары: [SO3]=0,24 моль/л, [О2]=0,2 моль/л,[SO2]=0,6 моль/л моль/л болса, онда 2SO2(r) + О2 = 2SO3(r)реакциясының тепе-теңдік константасы:+++0,8

Егер барлығы 13 электрон болса, атомдағы валенттікэлектрон саны:+++3

Егер газ қоспасының көлемін 3 есе кемітсе, онда мына реакцияның Sкp + О2(r) = SO2(r) жылдамдығы:+3 есе артады

Егер өсімдік жасушасында қант пен оттек тым көп болса, оларды қайтадан көмірқышқыл газы мен суға айналдыратын процесі жүреді:+++тотығу

Егер реакция нәтижесінде 1 л сутегі бөлініп шықса, сумей әрекеттескен литийдің мөлшері:+++ 0,089 моль

Егер реакция нәтижесінде 1 л сутегі бөлініп шықса, сумен эрекеттескен литийдің мөлшері:+++0,08 моль

Егер реакция өнімінің шығымы 75 % болса, өршіткі қатысында 2 моль этанол дегидратацияланғанда түзілген этиленнің (қ.ж.) көлемі:+++ 33,6л+++

Егер теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 80% болса, 50г метанолдан түзілетін жай эфирдің массасы:+++28,8г

Егер тепе-теңдік күйдегі газ қоспасыньгң 2СО(г) + О2(г) = 2СО2(г) жалпы қысымын 4 есе арттырса, онда тура реакицяның жылдамдығы:+++64 есе артады

Егер хлорлану реакциясы 1-ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метанмен әрекеттесетін хлордың (қ.ж.) көлемі:+++ 560 дм3

Егер хлорлану реакциясы 1-ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метанмен әрекеттесетін хлордың (қ.ж.) көлемі:+++ 560 дм3

Егер шығымы 80% болса, 200 г глюкозадан алынатын сүт қышқылының массасы:+++ 160,00 г

Егер шығымы 90%, an картоптағы крахмалдың массалық үлесі 20% болса, 100 кг картоптан алынатын глюкозаның массасы:+++20кг

Екі дайлы оксид:+++ SO2 +++SnO2

Екінші реттік консумент:+++қасқыр

Ерітінділері өзара әрекеттескенде екі тұнба түзілетін заттар жұбы:+++ барий сульфиді мен темір (II) сульфаты+++ мырыш сульфаты мен барий сульфиді+++ мыс (II) сульфаты мен барий сульфиді

Ерітінділері өзара әрекеттескенде екі тұнба түзілетін заттар жұбы:+++барий сульфиді мен темір (П) сульфаты+++ мырыш сульфаты мен барий сульфиді+++ мыс (II) сульфаты мен барий сульфиді

Ерітіндінің массасы 600 г, массалық үлесі 42 % азот қышқылы арқылы аммиакты өткізгенде массасы 300 г аммоний түзіледі. Аммоний нитратының шығымы:+++93,75%

Ерітіндісі металдармен әрекеттескенде сутек газын түзбейтін қышқыл:+++ азот қышқылы

Есту мен тепе-теңдік мүшелері:+++ шытырман

Жай зат:+++сутек

Жай зат:+++сутек

Жай заттар қатары:+++ азот, хлор, көміртек

Жалпақ сүйектер:+++жауырын, ми сауыты

Жалпы массасы 1,5г мыс пен магний үгінділері қоспасын тұз қыіпқылының артық мөлшерімен өвдегенде көлемі 0,56л (қ.ж.) газ бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі:+++ 60 %

Жарық пен жылу бөле жүретін реакциялар:+++жану

Жасушадағы хромосоманың санының өзгеруіне байланысты өзгергішті:+++ геномдық

Жасыл жапырақта глюкозаның синтезі көмірқыиіқыл газы мен Судан күн сәулесінің энергиясын сіңіре жүреді.Осы үдерістің өршіткісі:+++хлорофилл

Жасыл мүк:+++ризоиды болады

Желілердің тип тармағы:+++бассүйексіздер+++омыртқалылар+++қабықтылар

Жеңіл металл:+++ алюминий

Жоғары концентрациядағы күкіртті газбен улану белгілері:+++ тұншығу, сөйлеудің бұзылуы, лоқсу, өкпенің жедел ісінуі

Жоғары оксидтер қатарындағы қышқылдық қасиетгерінің өзгеруі N2O5→Р2О5→As2O5→Sb2O5→Bi2O5:+++кемиді

Жоғары сатылы споралы өсімдікке жатады:+++мүк

Жүзеге аспайтын реакция:+++СиО + Н2О →

Жүйке импульсі өтетін жол:+++ рефлекс доғасы

Зат массасының сақталу заңын тұжырымдаған ғалым:+++ М.В.Ломоносов

Зат массасының сақталу заңын тұжырымдаған ғалым:+++М.В. Ломоносов

Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы өрнектеу:+++химиялық формула

Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы өрнектеу:+++химиялық формула

Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы:+++тотығу

Заттың қатты күйден сұйыққа айналмай бірден газтектес күйге айналу:+++ крекинг

Калий бромиді ерітіндісінің электролиз теңдеуіндегі коэффициентгердің қосындысы:+++8

Калий гидроксиді балқымасының электролизінің теңдеуі:+++ 4КОН→ 4К + О2 ↑+2Н2О

Калий ионының электрондық формуласындай құрылысы бар:+++ Аr

Калий нитратындағы байланыс түрі:+++ иондық, коваленттік полюсті

Калийдің оттекпен қосылысында металдың массалық үлесі 44,8%-ды құрайды. Осы қосылыстың қарапайым формуласы:+++KO3

Кальций бромиді молекуласындағы химиялық байланыстың типі:+++ иондық

Карборундқа (SiC) оттегі қатысында балқытылған күйдіргіш натриймен әсер еткенде түзілетін заттар:+++ Na2SiO3,Na2CO3, H2O

Катализатор қатысында 73,5 г калий хлораты айырылғанда бөлінетін газдың көлемі (л):+++20,2

Кеңістіктік полимерлер:+++ резеңке+++ фенолформальдегид

Кешенді қосылыстағы [Pt(NH3)4Cl2] платина атомының валенттілігі мен тотығу дәрежесі:+++ II,+2

Кешенді қосылыстағы [Pt(NH3)4Cl2] платина атомының валенттілігі мен тотығу дәрежесі:+++VI, +2

КМnО4+НС1=КС1+МnС12+СІ2+Н2О теңдеудігі барлык коэффициенттердің қосындысы:+++35

Ковалентгі байланысты заттардың кристалдық торларының түрлері:+++ атомдық жэне молекулапық

Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейтін металдар:+++алюминий+++ темір+++ платина+++ алтын+++ хром

Концентрлі күкірт кышкылына 192 г мыс жацкаларын салып қыздырғанда бөлінген газдың (қ.ж.) көлемі:+++67,2 л

Концентрлі күкірт қышқылының сұйылтылған күкірт қышқылынан айырмашылығы ол мына затпен әрекеттеседі:+++ қантты көмірлендіреді

Көкнәр тұқымдас улы өсімдік:+++үлкен сүйелшөп

Көкөністерді сақтайтын қоймаға піспеген алма салу себебі:+++ қоймадағы этилен эсерінен алма толық пісіп, ұзақ сақталады

Көлемдік қатынас заңының негізін қалаған ғалым:+++ Гей-Люссак

Көлемдік құрамы мынадай: 50% Н2, 50% СН4, болатын 1м3 газ коспасын жағу үшін кажет оттектің кәлемі:1250 л

Көлемі 1 л (тығыздығы 1,727 г/мл), 8 % -дық ерітіндідегі күкірт қышқылының зат мөлціері (моль):+++113г+++1,4 моль

Көлемі 10 мл, тығыздъпы 6,8 г/мл метанол тотыққанда массасы 120 г 3%-дық формальдегидтің ерітіндісі түзілді. Түзілген өнімнің шығымы:+++48,00%

Көлемі 2 л (тығыздығы 1,075 г/мл) 8 % -дык ерггінді дайындау үшін қажет калий сульфатының массасы:+++ 172,00 г

Көлемі 300 мл бензолды (р = 0,88г/мл ) нитрлеу үшін 76%-тті (р=1,445г/мл) азот қышқылының қажет көлемі:+++ 194 мл

Көлемі 32 г метанолды ауада жаққанда бөлінетін газдың көлеміне тең болатындай осы газдың түзілуі үшін спирттік ашуға қатысатын моносахаридтің зат мөлшері (моль):+++0,5

Көлемі 4,2 л этилен хлорсутектің артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген өнімді натриймен өндегенде алынған газдьщ көлемі (қ.ж.):+++ 2,01л

Көлемі 44,8 л (қ.ж.) силан газын алу үшін қажет магний силицидінің массасы:+++152г

Көлемі 5,6 л күкірт (IV) оксиді тотығу үшін қажет ауаның көлемі (ауадағы оттектің үлесі 0,2):+++14л

Көлемі 5,6 л оттектің зат мөлшері, массасы:+++ 0,25 моль,

Көлемі 56 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын aлy үшін қажет кальций карбонатының массасы:+++250г

Көлемі 56 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін қажет кальций карбонатының массасы:+++250г

Көлемі 89,6 л (қ.ж.) фосфин ауада өздігінен тұтанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің массасы:+++284г

Көміртек (IV) оксидінің 3,01 IO26молекуласынын қалыпты жағдайда алатын көлемі:+++ 11,2 м3

Кремний (IV) оксиді мына заттардың жұбымен әрекеттесе алады:+++Mg, CaCO

Кремнийдің изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары - 28 және 30, хлордың изотоптарыныкі - 35 және 37. Кремний мен хлордың түзе алатын массалары бойынша эртүрлі SiCl4қосылысының молекулалар саны:+++4

Кремнийдің изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары - 28 жэне 30, хлордың изотоптарыныкі - 35 және 37. Кремний мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі SiCl 4 қосылысының молекулалар саны:+++4

Күкірт (VI) оксидіне тән касиеті:+++ тек тотықтырғыш

Күкірт қышқылымен әрекеттесетін зат:+++неггіздер

Күкірт қышқылының 50 %-дық 400 г ерітіндісін буландырғанда 150 су буланып ұшып кетті. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі (%):+++80

Күкірт қышқылының 50 %-дық 400 г ерітіндісін буландырғанда 150 су буланып ұшып кетті. Алынған ерітіндідегі күкірт қышхылының массалық үлесі (%):+++80,00

Күкірт қышқылының мольдік массасы:+++ 98 г/моль

Күкірт қышқылының мольдік массасы:+++98 г/моль

Күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын көрсететін өрнек:+++ Mr(H2SO4) = 98

Күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын көрсететін өрнек:+++ Mr(H2SO4) = 98

Күкірт қьппқьілының 20 %-дық 100 г ерітіндісімен 32 %-дық 50 г ерітіндісі араластырылды. Алынған ерітіндідегі күкірт қыщқылыныңмассалық үлесі:+++24%

Күкіртті газдың физикалық қасиеті:+++ өткір иісті, түссіз газ, суда жақсы ериді

Күміспен әрекеттесетін қышқыл жәие теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы: HNO3(сұйылт) ;1 3

КІ+ K2Cr2O7 + H2SO4→12 +...+...+ ... реакциясыныңөнімдepi:+++Cr2(SO4)3, K2SO4, H2O

Кіші қан айналым шеңбері аяқгалады:+++сол жақ жүрекше

Қазақстандағы алюминийді алатын электролиз зауыты:+++Павлодар қаласы

Қазанның күйесін кетіру үшін 10 л суда 250 г Na2CO3, 250 г кір жуатын ұнтақ, 200 г силикатгы желім ерітілген болса, қоспадағы әр затгың массалық үлесі:+++ 2,34% Na2CO3,2,34% кір жуатын ұнтақ, 1,87% силикатты желім

Қайтымды реакция дегеніміз:+++ қарама-қарсы екі бағытта жүретін

Қайтымды реакция дегеніміз:+++реакцияның қарама-қарсы екі бағытта жүруі

Қайтымсыз реакциялар кезінде:+++ реагенттер толығымен өнімдерге айналады

Қалыпты жағдайда 10 грамм көміртек (II) оксидініц алатын көлемі (қ.ж.):+++8л

Қарын сөлінің құрамын, реттелуін зерттеген ғалым:+++ П.Павлов

Қозғалмайтын сүйектер:+++ми сауыт сүйектері

Құмырсқа қышқылы:+++ өткір иісті, суда жақсы еритін, түссіз сұйық зат

Құмырсқа қышқылы:+++ өткір иісті, суда жақсы еритін, түссіз сұйық зат

Құмырсқа қышқылымен әрекетгесетін заттар. Жауапты алынған қосылыстардың нөмірлерінің өсу ретімен беріңіз: 1.Этан. 2.Этилен. 3.Этанол. 4.Кальций оксиді. 5. Хлорэтан. б.Хлор. 7.Этаналь .8. Калий карбонаты:+++3468

Құмырсқа қышқылымен әрекеттесетін заттар. Жауапты алынган қосылыстардың нөмірлерінің өсу ретімен беріңіз:+++3468

Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырататын реактив:+++ Ag2O аммиактағы ерітіндісі

Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырататын реактив:+++Ag2O аммиактағы ерітіндісі

Құмырсқа қышқылының формуласы:+++ НСООН

Құмырсқа қышқылының формуласы:+++ НСООН

Құрамында 0,6 моль азот (И) оксидінің құрамындағыдай атомы бар көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі:+++8,96 л

Құрамында 15 % қоспасы бар 400 г кальций карбидінен алынған ацетиленнің шығымы 80 % болса, оның (қ.ж.) көлемі:+++95.2л

Құрамында 32 % қоспасы бар, 1 тонна темір кенін (қызыл теміртас) тотықсыздандыру үшін қажет (қ.ж.) СО көлемі:+++ 285,6 м3

Құрамында 40% қоспасы бар 40 г темір колчеданынан алынатын күкірт диоксидінің массасы:+++25,6

Құрамында 5 σ- және 1 π - байланыс бар зат: +++хлорвинил

Құрамында 6 σ- және 0 π-байланыс бар зат:+++метиламин

Құрамында 80% метан және 20% этан бар 100 л газ қоспасы жанғанда түзілетін судың массасы:+++ 0,1928 кг+++192,8 г

Құрамында 9 σ - және 1 π-байланыс бар зат:+++ ацетон

Құрамында 92% таза көміртек бар 1т кокс толық тотықса, тотықсызданатын магнетиттің массасы:+++ 8,89 кг

Құрамында үш элементі бар зат:+++калий селитрасы

Қыздырғанда немесе салқындатқанда өздерінің бастапқы қасиеттерін сақтамайтын полимерлер:+++термореактивті

Қысымды жоғарылату осы тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етеді:+++2Н2 + О22О+++ СаСОзСаО + СО2+++ CO + CuOСи + СО2+++2SO2+ О22SO3+++2NON2O4

Қышқылдың практикалық шығымы 80 % болса, 31 г кальций фосфатын күкірт қышқылымен өндегенде түзілген ортофосфор қышқылының массасы:+++ 15,68 г

Магний мен мыстан тұратын 5,6 г қоспаға іұз қышқылмен эсер еткенде 3,36 л (қ.ж.) сутек бөлінді. Қоспаның құрамындағы магний мен мыстың массалары:+++3,6 г магний; 2,0 г мыс

Магний сульфаты гептагидратының MgSO4-7H2O құрамындағы судың массалық үлесі:+++ 51,22%

Магнийдің азотпен және оттекпен әрекетгесу реакциясы теңцеулеріндегі коэффициенттердің қосындысы:+++10

Магниймен тотықсыздандыру арқылы темір (III) оксидінен темір алу реакциясына қатысатын барлық электрондар саны:+++12

Магниймен тотықсыздандыру арқылы темір (Ш) оксидінен темір алу реакциясына қатысатын барлық электрондар саны:+++12

Мақтаның көсегі: шала ашылған қауашағы

Массасы 10 г мыс пен алюминий қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 6,72 л сутек (қ.ж) бөлінген. Қоспадағы металдардың массалық үлестері:+++ 46% мыс 54% алюминий

Массасы 10 т шыны (Na2O • СаО • 6SiO2) алу үшін мына заттардың Nа2СОз, СаСО3, SiO2қажет массалары:+++2,22т Na2CO3,2,1 т СаСО3,7,54 т SiO2

Массасы 10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекетгескенде көлемі 4 л ( қ.ж.) аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы:+++ 89,2 %

Массасы 12 г кальций көміртекпен эрекетгескенде түзілетін кальций карбидінің массасы:+++19,20 г

Массасы 120 г темір (III) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялықпен салыстырғандағы шығымы:+++80,00%

Массасы 120 грамм күкірт (VI) оксидініц (қ.ж) көлемі:+++33,6 л

Массасы 14 г кальций көлемі 1,12 л азотпен (к.ж) эрекетгескенде түзілетін нитридтің массасы:+++7,40 г

Массасы 14 г кальций көлемі 1,12 л азотпен (қ.ж) әрекетгескенде түзілетін нитридтің массасы:+++7,4г

Массасы 150 г Са3(РО4)2, СаСО3, (NH4)2CO3қоспасын қыздырып қақгағанда 75,6 г қатты заттар қоспасы түзілді. Оны суда ерітіп, артық мөлшердегі СО2 жібергенде 42 г ерімейтін қалдық қалды. Бастапқы қоспадағы (NН4)2СО3-ның массалық үлесі:+++32%

Массасы 180 г кремний диоксиді кокспен әрекеттескенде бөлінген иіс газының зат мөлшері:+++ 6 моль

Массасы 188 г құрамында 6% қоспасы бар мырыш алдамшысын жаққанда бөлінген күкіртті газды сіңіруге қажетті натрий гидроксидінің (20%, р=1,225 г/см3) ерітіндісінің көлемі:+++ 594,9 л

Массасы 20г кальций карбонаты ыдырағанда көлемі 2,24л (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілді.Өнімнің шығымы (%):+++50

Массасы 21,6 г мыс пен алюминийдің қоспасына сілті ерітіндісінің артық мөлшерімен әсер еткенде 6,72 л (қ.ж.) газ бөлінген болса, бастапқы қоспаның құрамындағы мыстың массасы (г):+++16,2

Массасы 256 г кальций карбиді сумей әрекеттескенде түзілетін ацетиленнің зат мөлшері:+++ 4,00 моль

Массасы 3 г III валентті метатдын жануынан 5,67 г оксид түзілді. Бұл металл:+++ алюминий

Массасы 30 г мырыш пен мыстың құймасын күкірт қышқылымен өңдегенде 4,48 л (қ.ж.) сутек бөлінсе, құймадағы мырыштың массалық үлесі:+++43,3%

Массасы 300 г 18%-тік кукірт қышқылы ерітіндісіндегі судың массасы:+++ 246 г

Массасы 316 г 25%-тік КМпО4ерітіндісі тұз қышқылымен эрекеттескенде түзілген хлордың (қ.ж) көлемі:+++ 28,00 л

Массасы 316г калий перманганаты айрылғанда түзілетін оттектің зат мөлшері: 1,00 моль

Массасы 36,6 г барий хлориді кристаллогидратын қыздырғанда массасы 5,4 г-ға кеміді. Осы заттың формуласы:+++ВаС122О

Массасы 40 г кальций карбонаты мен 55,2 г іұз қышкылының ерітіндісі әрекеттескенде түзілген газды натрий гидроксидінің артық мөлшердегі ерітіндісі арқылы өткізеді. Алынған тұздың массасы:+++42,4г Na2CO3

Массасы 40 г сусыз мыс (II) сульфатын алу үшін қажетгі кристаллогидраттың CuSO4 * 5Н2О массасы:+++62.5г

Массасы 416 г кремний фторидін алуүшін қажет кремнийдің массасы:+++ 112,00 г

Массасы 5,3 г бензол гомологын нитрлегенде 7,55 г мононитротуындм түзілді. Бензол гомологының формуласы:+++C8H10

Массасы 50 г 20%-тгі NajSO4ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (NajSOrlOHaO) массасы және судың көлемі:+++22,6г, 27,4мл

Массасы 50 г 20%-тті Na2SO4ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (Na2SO·10Н2О) массасы және судың көлемі:+++ 22,6 г, 27,4мл

Массасы 50 г силикатты желім aлy үшін жұмсалатын құрдм£інда 85% SiO2бар құмның массасы:+++28,9г

Массасы 600 г хром (III) сульфидін күкірт қышқылында еріткенде түзілген газдың зат мөлшері:+++ 8,82 моль

Массасы 80г темір (ІІІ) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда түзілген темірдің массасы:+++56г

Мәрмәрдан көмірқышқыл газьга алу үшін колдаяылмайтын зат:+++ сұйылтылған NaOH ерітіндісі

Медицинада ревматизм (құздама) ауруларын емдеу үшін пайдаланатын, құрамында 69,6% оттек бар зат:+++ құмырсқа қышқылы

Медициналық практикада асқазанның қышқылдығы жоғары болғанда, асқазан қыжылын басу үшін, ішуге болатын тұз ерітіндісі:+++ NaHCO3

Металдардың кремниймен қосылысының атауы:+++силицидтер

Метанальдың жақын гомологының молярлық массасы және оның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы:+++ 44 г/моль; 1,517

Метанол қатарындағы спиртгерде химиялық байланыстың түрі:+++коваленттік полюссіз

Микроорганизмдер тудыратын бүйрек шумағының қабынуы:+++ нефрит

Молекулалық кристалдық торлы барлық заттар:+++ төмен температурада балқиды

Молекулалық кристалдық торы бар затқа тән қасиет:+++ оңай балқиды жэне ұшқыш

Молекулалық кұрылысты заттар катары:+++ СН3ОСН3 жәнеНС1

Молекулалық массасы 151200 болатын полиэтиленнің макромолекуласындағы құрылымдық буын саны:+++ 5400

Молекуласында донорлы-акцепторлы механизммен түзілген байланысы бар қосылыс:+++ NH4C1

Молекуласында ковалентті байланысы бар заттаркристалдық торлар

Молекуласында тек қана ковалентгі полюсті байланысы бар заттар катары:+++ формальдегид, хлорсутек

Молекуласында тек қана ковалентгі полюсті байланысы бар заттар қатары:+++ формальдегид, хлорсутек

Мұздың су бетінде жүзу себебі:+++мұздың тығыздығы аз

Мына айналудағы X, У жэне Zзаттары: СО2 → C6H12O6 х→С2Н4 → у → С2Н5ОН→СО2 →Z:+++х- С2Н5ОН, у- C2H5CI, z- С6Н,2О6

Мына қосылыста 1СН2 = 2СН - 3СН24СН3sp3- гибридтелген күйде болатын көміртек атомдарының рет саны:+++ 3,4

Мына реакция теңдеуі H2SO4+ С→СО2 + SO2+ Н2О бойынша 4 моль тотықтырғышпен әрекетгесетін тотықсыздандырғыштың массасы:+++ 24,00 г

Мына реакциядағы «Х» өнімі С →СаС2 →С 2Н2 → X→MgCO3:+++СО2

Мына реакцияның типі: 2КСЮ3 →2КСІ + 3О2:+++ айырылу

Мына сызбанұсқа бойыншаА1А1(ОН)зА12О3А1C13А1 реакцияларды жүргізу процесінде балқыманың электролизін кажет ететін саты:+++4

Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++3

Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++3

Мырышты тұз қышқылына салғанда 2,24 л (қ.ж.) газ бөлінсе, жұмсалған металдың массасы (г):+++6,5

Мыс жаңқаларына концентрлі күкірт қышкыдын құйып, қыздырғанда түзілетін реакция өнімдері:+++ CuSO4, SO2, H2O

Мыс жаңқаларына концентрлі күкірт қышқылын құйып, қыздырғанда тузілетін реакция өнімдері:+++ CuSO4, SO2, Н2О

Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде мыс (ІІ) сульфаты,су және тузіледі:+++ SO2

Мыс пен алюминийдің 50 г қоспасына тұз қышқылымен эсер еткевде 33,6 л (қ.ж.) сутек бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі:+++ 46 %

Нарғызгүл мен таушымылдықтың тамыр түрөзгерісі:+++түйнек тамыр

Натрий гидроксиді мен кремний диоксидін балқытқанда 3,6 г су буы бөлінді. Түзілген натрий силикатының зат мөлшері:+++0,20 моль

Натрий гидроксидінің балқымасын электролиздегенде электродтарда түзілетін өнімдер:+++ Na,O2Н2О

Натрий хлоридіне концентрлі күкірт қышқылымен эсер еткенде 44,8 л хлорсутек түзілген, реакцияға түскен натрий хлоридінің массасы:+++117г

Нитрон талшығының мономері акронитрилді пропеннен алады: 2СН2=СН - СН3 + 2NH3+ 3О2 →2СН2=СН - С = N + 6Н2О; Пропеннің 8 м3- нен (қ.ж.) алынатын акронитрилдің массасы:+++18,93кг

НС1 + МnО2→Cl2+ МnСІ 2 + Н2О реакциясына 174 г тотықnырғыш қатысқан болса, түзілген газдың (қ.ж.) көлемі:+++ 44,8 л

Озонның молярлық массасы:+++ 48 г/моль

Озонның молярлық массасы:+++ 48 г/моль

Орбиталь квант саны:+++ орбитальдардың пішінін білдіреді

Органикалық заттың кұрамына міндетті түрде кіретін элемент және оның сахарозадағы массалық үлесі:+++оттек;22%

Орын басу реакциясы:+++Zn + H2SO4=

Оттегі - жай зат күйінде болады:+++атмосферада

Оттек газын алуға болатын тұз:+++ мырыш нитраты

Оттектің 6,02·1023 молекуласының зат мөлшері:+++1,00 моль

Өзара әрекеттескенде иондық байланысы бар қосылыс түзетін заттар:+++литий және оттек

Өзара эрекеттескенде тек қана иондық байланысы бар қосылыс түзетін заггар жұбы:+++литий және оттек

Өзгерістер нәтижесінде түзілетін Г заты:KBrAБBГ:+++ AgI

Өздігінен тозаңданатын өсімдік:+++егістік асбұршағы

Өндірісте фторды кальций фторидінен алу әдісі:+++электролиз

Өнеркәсіпте 448 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін қажет әктастың массасы:+++2кг

Өнеркәсіпте сөндірілмеген әкті алу жолы:+++CaCO3CaO+CO2

Өсімдік фотосинтез кезінде 44,8 л (қ.ж.) С02 сіңірсе, бөлінген оттектің көлемі:+++44,8 л

ашу +Cu O +{0} +C12

Өзгерістер нәтижесінде түзілген А затының формуласы: CO2 +H2O→X1→Х2→Х3→ Х4→ А:+++хлорсірке қышқылы

-СО 2 катал

Периодтың нөмірі:+++атомдағы энергетикалық деңгейлер санымен анықталады

Полимерлер жасалатын зат түрлеріне және өндіру әдісіне қарай

Популяциядағы дарақтар санының өзгеруі:+++ популяциялық толқын

Пропадиеннің формуласьгна сәикес жалпы формула және оның оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы:+++ СnН2п-2; 1,25

Радиоактивті элементгер тек радиоактивтіқұралған:+++ изотоптардан

Радиоактивті элементтер тек радиоактивті құралған:+++ изотоптардан

Реакция FeS2 + HNO3 = ... нәтижесінде түзілетін өнімдер:+++ Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

Реакция нәтижесінде 8,96 л (қ.ж.) күкіртсутек түзілген болса, күкірт қышқылымен әрекеттескен темір (II) сульфидінің массасы:+++ 35,2 г

Реакция нэтижесінде 2,24 л көмірқышқыл газы (қ_ж.) белінген болса, онда тұз қышқылымен эрекеттескен натрий карбонатыныи массасы:+++10,6 г

Реакция нэтижесінде 400 г магний ніггриді түзілген болса, онда жұмсалған азоттың (қ.ж.) көлемі:++ 89,60 л

Реакция теңдеуіндегі:+++Cr2(SO4)3+КМnO42О→К2Сr2О7 +Мn(ОН)424барлық коэффициенттердің қосындысы:+++16

Реакцияның температуралық коэффициент! 3-ке тең.Температураны 30°С көтергенде реакция жылдамдығы:+++ 27 есе артады

Реакцияның температуралық коэффициентіекіге тең. Температураны 30°С көтергенде реакция жылдамдығы:+++ 8 есе артады

С12HC1СІ2 КС1О3 О2 схемасындағы реакцияларга реагенттердің қатысу реті:+++Н2, МnО2, КОН, қыздыру

Сu →СuО → СuС12→X →СuО →СuО→Сu X заты:+++ Сu(ОН)2

Са2+ +СО32- =СаСО3↓ қысқартылған иондық тсңдеуіне сәйкес реакцияға түсетін заттар жұбы:+++ Ca(NO3)2және К2СО3+++ СаС12 және NaCO3+++ СаС12 және К2СО3

Са3(РО4)2 + С + SiO2→ Р + С0 + CaSiO3процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг):+++160

Са3(РО4)2 + С + SiO2→Р + CO + CaSiO3процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг):+++160

Са3(РО4)2 + С + SiO2→Р + СО + CaSiO3процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг):+++ 160,00

С6Н12

СН4 →X →У →Z→ C6H5NH2айналым тізбегіндегі Х,У, Zзаттары:++++ С2Н2; С6Н6; C6H5NO2

С6Н5Вr

Сабактың өзек бөлімі атқаратын қызметі:+++органиқалық заттар қорға жиналады, сабақ бөлімдерін байланыстырады

Сабақтың камбий бөлімінің қызметі:+++ағаш жуандап өседі,жылдық шеңберін, жасын анықтайды

Сабақтың қабық қабатының бөлімдері:+++өң. тоз, тін қабатынан тұрады

Салғырт газ аргонның электрондық формуласындай құрылысы бар бөлшек:+++S+4

Салыстырмалы молекулалық массасы 84-ке тең этилен қатарындағы көмірсутектің молекуласындағы сутек атомының саны мен оның 0,5 молін жағуға жұмасалатын отгектің көлемі (қ.ж.):+++ 12; 100,8л

СбН14С6Н,2 + Н2 реакцияның типі: +++дегвдрлену

Силикат өндірісінің өніміне жатпайды:+++аммофос

Силикатты желім:+++ натрий силикатының ерітіндісі

Силикатты желімнің жуғыштық қасиеті:+++ гидролизденіп, сіптілік орта көрсетеді

Синтез-газдың құрамы:+++ 1V(CO); 2V(H2)

Синтездік талшық нейлон алу үшін қолданылатын амин:+++ гексаметилендиамин

СС14 молекуласындағы байланыс:+++4 σ

ССI4 молекуласындағы байланыс:+++4σ

Стақанда концентрациясы 0,10 моль/л 200 мл барий хпоридінің ерітіндісі бар. Егер оган 150 мл су құйса, стақандағы тұздың концентрациясы:+++ 0,057 моль/л

Стехиометрия созі-гректің:+++ құрамдық бөлік" жәие "өлшеу" сөздерін косу аркылы түзілген

Стехиометрия сөзі-гректің:+++"құрамдық бөлік" және "өлшеу" сөздерін қосу арқылы түзілген

Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясыныц сызбанұсқасы:+++ NaCl+AgNO3AgCl↓+NaNO3

Суда ерімейтін әртекті қоспаны болу әдісі:+++ тұндыру

Суда ерімейтін әртекті қоспаны бөлу әдісі:+++тұндыру

Суда ерімейтін зат:+++ BaSO4

Суреттен ағаштың жасын және ағаш діңінің қабаттарын анықтау:+++үш жылдық ағаш, қабық, камбий, сүрек, өзек

Сутек пероксиді:+++ әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш

Сутекпен тотықсыздандыру әдісі арқылы мына металлы алуға болмайды:+++ натрий

Сутектік байланыс дегеніміз:+++ бір молекуладағы оң полюстенгенсугек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс

Сутектік байланыс дегеніміз:+++бұл бір молекуладағы оң полюстенген сутек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс

Сутектік байланыска тән қосылыстар:+++спирттер

Сұйылтылған азот қышқылының мыспен зрекеттесу реакциясы теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:+++20

Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекетгеспейтін металл:+++мыс

Сүт қышқылының қарапайым формуласы:+++ C3H6O3

Сынап (II) хлориді мен мыс арасында жүретін реакция тендеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++4

Сынаппен алюминий құймасы:+++Амальгама

Сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы ...3s23p1болып келетін элемент тұзетін жай зат: сілтілік металл

Сыртқы электрондық қабатының формуласы ...ns25болатын әлемент:+++фтор

Сілекей құрамында зиянсыздандыратын қасиеті бар нәруызды зат:+++ лизоцим

Сілтілік металға жатпайды:+++ Cr

Сілтілік металдар орналасқан қатар:+++ K,Na, Li

Табиғи калий хлориді:+++ сильвин минералы

Табиғи суды ерімейтін қоспалардан тазарту үшін:+++ арнаулыхауыздарда тұндырып, сүзгіден өткізеді

Таза зат:+++су буы

Таза заттар катары:+++ алтын, мыс, ас содасы

Тәттіні көп жейтін адамдардың тістерінің тез бүліну себебі:+++микроорганизнің эсерінен сахарозадан түзілген глюкоза сүт қышқылына айналады

Тек қана ковалентті байланыстар арқылы түзілген заттар қатары:+++ бензол, күкіртсутек, озон

Тек қана тотықтырғыш қасиет көрсететін күкірттің қосылысы:+++ күкірт қышқылы

Тек қана тотықтырғыш қасиет көрсететін күкірттің қосылысы:+++ күкірт қышқылы

Температураны әрбір 10° Скөтергенде реакция жылдамдыгы 3 есе артады. Егер реакция жылдамдығы 81 есе кемипн болса, температурамың төмендеуі:+++ 40°С

Темір (II) сульфатын мыс (II) сульфатының қоспасынан тазалау үшін қосылатын зат:+++темір

Темір (III) оксидінің салыстырмалы молекулалык массасы:+++160

Темір (III) хлоридінің сапалық құрамын анықтайтын реактивтер:+++сілті және күміс нитраты+++ калий роданиді және күміс нитраты

Темір өндіру үшін тиімді кен:+++магнетит Fe3O4

Темір сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде 4,48 л сутек (қ.ж.) бөлінген болса, реакцияға түскен темірдің массасы:+++11,2 г

Темірдің (II) гидрокарбонаты:+++Ғе(НСО3)2

Темірдің массалық үлесі 95%, массасы 7,08 г құйма құрамындағы темірді еріту үшін қажет тұз қышқылының массасы (г):+++8,77

Теңдеудегі «X» заты:X + NaOH → Na2SO3+ Na2S + Н2О:+++ S

Термохимиялық теңдеулердің басты ерекшелігі:+++ жылу эффектісінің мәні көрсетіледі

Термохимиялық теңдеуі мынандай: С + О = СО2+402 кДж реакция нәтижесінде 2412 кДж жылу бөлінсе, жанған көміртегінің массасы:+++72

Терідегі меланин пигменті ағзаны қорғайды:+++ультракүлгін сәулелерден

Тотығу- тотықсыздану реакциясында жазылмаған зат формуласы және оның алдындағы коэффициент Fe2S3+ ....→ FeCI2 +H2S +S:+++ 4HC1

Тотығу-тотықсыздану реакциясында:+++элементтердің тотығу дәрежелері өзгереді

Тотықсыздану процесіне жататын өзгеріс және аммоний дихроматы айрылғанда жүретін реакциядағы коэффициентгер қосындысы:+++Сr+6→Сr+3; 7

Тотықсыздану процесіне жататын өзгеріс жэне аммоний дихроматы айрылғанда жүретін реакциядағы коэффициенттер қосындысы:+++ Cr+6→Cr+3;7

Тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсетеді:+++H2SO3

Тұз ерітіндісін электролиздеу арқылы алынбайтын металл:+++Са

Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция:+++ бейтараптану

Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция:+++бейтараптану

Тұз қышқылына 2 моль калий перманганатымен әсер еткенде түзілетін хлордың (қ.ж.) көлемі:+++112л

Тұздары тиосульфат деп аталатын қышқыл:+++H2S2O3

Тұқымдары жел арқылы таралатын өсімдік:+++терек

Түбіртектің жалған түбіртектен айырмасы:+++түбіртектің белдеушесі бар

Түздыц 10%-тік 200 г ерітіндісінен 8%-тік ерітінді дайындау үшін қажет судың көлемі (мл):+++50

Түйнек бактерияларының маңызы:+++топрақты азотпен байытады+++азотты топырақта өсімдіктің жақсы өсуін қамтамасыз етеді+++өсімдік тамырына азот жинайды

Уланғанда көрсетілетін алғашқы көмек:+++ таза ауаға шығару

Улану себебі:+++ қандағы гемоглобинмен байланысады

Уланудың белгілері:+++басы айналып ауырып, есінен танып қалады

Фенилаланиндегі көміртектің массалық үлесі:+++65.45%

Формуласы СНзСООН болатын затты алу үшін қолданылатын заттар тобы және реакция нәтижесінде шығымы 70%, 2 г металл түзілген болса, бастапқы заттардың массалары (г):+++ сірке альдегиді және күміс (I) оксиді; 0,58; 3,07

Фосфинді жаққанда шығымы 90% болтан массасы 14,2 г фосфор пентаоксиді түзілді. Оксид алуға жұмсалған фосфиннің массасы, алынған оксидгі суда еріткенде түзілген ортофосфор қышқылының массасы мен зат мөлшері:+++ 7,55 г; 10,42 г; 0,10 моль

Фосфор (V) оксидіндегі элементгердің массалық үлестері:+++ 43,66+++56,33

Фосфор өзінің аталуына сәйкес (грекшеден аударғанда):+++“жарық шығарғыш"

Фосфор тотықтырғыш болатын теңдеу:+++ Са3(РО4)2 + 5С = 3СаО + 2Р + 5СО

Фосфордың изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары - 30 жэне 31, хлордың изотоптарыныкі - 35 және 37. Фосфор мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі РС13 қосылысының молекуласындағы атомдар саны:+++8

Фосфордың сутекті қосылысының атауы:+++фосфин

Фотосинтез:+++қайтымды реакция

Функционалдық топтары бар мономерлер қатысып, жоғары молекулалы қосылыс түзілу реакциясының аталуы:+++ поликонденсация

Халықтың «тіршілік шөбі» деп атайтын ерінгүлділер тұқымдасына жататын өсімдік:+++сәлбен

Химиялық кинетиканың негізгі заңы:+++әрекеттесуші массалар заңы

Химиялық құбылыс:+++ темірдің хлорда жануы

Химиялық реакциялардың жүру белгілері:+++заттың түсінің өзгеруі

Химиялық реакциялардың жүру белгілеріне жатпайды:+++заттың суда еруі

Химиялық реакцияның жүру белгілеріне жатпайды:+++түстің өзгеруі

Химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар:+++ингибиторлар

Химиялық реакцияның жылдамдығына эсер ететін факторлар:+++ катализатор+++ әрекеттесуші заттардың табиғаты+++ әрекеттесуші заттардың концентрациясы

Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар:+++заттардың концентрациясы

Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар:+заттардың концентрациясы

Химиялық элемент IV периодта, ІА тобында орналасқан. Осы элемент атомындағы электрондардың орналасу қатары:+++ 2, 8, 8, 1

Химиялық элемент дегеніміз:+++ядро заряды бірдей атомдар түрі

Химиялық элемент ұғымын химияға енгізген ғалым:+++ Р.Бойль

Химиялық элемент ұғымын химияға енгізген ғалым:+++ Р.Бойль

Хлор атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуы жәие сыртқы қабатының электрондық формуласы:+++2, 8, 7; 3s23p5

Хлорды калий гидроксидінің суық ерітіндісі арқылы өткізгенде түзілетін:+++KC1,KCIO

Хромның қышқылдық қасиет көрсететін қосылысындағы тотығу дәрежесі:+6

Шеміршекті балыктарға тән:+++ іштей ұрықтанады,торсылдағы болмайды

Шығымдылығы 80 % болса, массасы 9,9 г дихлорэтан алу үшін хлорсутекпен әрекетгесетін ацетиленнің (қ.ж.) келемі:+++ 2,79 л

Інжугүл мен жолжелкен жапырақтарының жүйкелену түрі:+++доғалы

Ірі жүйелік топтардың қалыптасу процесі:+++макроэволюция

Іс жүзінде жүрмейтін реакция:+++ Ca(OH)2 +CuO→+++ HC1 +SO3→ CaO+MgO→

Электролиттерге жататын заттар жұбы:+++күкірт қышқылы жэне күміс нитраты+++барий нитраты және магний хлориді+++натрий силикаты жэне калий сульфаты

Электролиттердің ерітіндідегі қасиеттері- қасиеттері болып саналады:+++ иондардың

Электрондық конфигурациялары ls22s22p63s23p1және Is22s26 3 s2 3 болатын химиялық элементтердің жоғарғы оксидтерінің формулаларының қатары:+++ А12О3, Р2О5

Электрондық конфигурациялары ls22s22p63s23p1жэне 1s22s22p63s23p3 болатын химиялық элементтердің жоғарғы оксидтерінің формулаларының қатары:+++ А12О3, Р2О5

Электрондық конфигурациялары ls22s22p63s23p64s2және Is2 2s263s25 болатын химиялық элементтердің жоғарғы гидроксидтерінің формулаларының қатары:+++ Са(ОН)2, НСЮ4

Электрондық құрылым формуласы 1 s22s22p63s23p6болатын элемент:+++Аr

Электрөткізгіштігі ең жоғары металл:+++күміс

Электртерістік дегеніміз - молекулада басқа атомдармен химиялық байланыс түзу үшін:+++ атомдардың өзіне электрон тарту қасиеті

Электртерістік дегеніміз - молекулада басқа атомдармен химиялық байланыс түзу үшін:+++ атомдардың өзіне электрон тарту қасиеті

Элементгердің электртерістігі өсетін қатар:+++ C-N-O-F

Элементтердің электртерістіліктері кемитін қатар:+++ О, N, Be

Элементтердің электртерістіліктері кемитін қатар:+++ О, N, Be

Этан мен этиленнің 8 л қоспасын бромды су арқылы өткізгенде 18,8 г 1,2-дибромэтан түзілді.Қоспадағы газдардың көлемдік үлестері:+++ 28.00 C2H4+++72.00 C2H6

Этанолды мыс (II) оксидімен тотықтырғанда алынған өнімді ары қарай тотықтырғанда түзілген қьгаіқылға натрий қосылғанда 5,04 л (қ.ж.) газ бөлінді. Жұмсалған спирттің массасы:+++20,7г

Этил спиртінің молярлық массасы:+++ 46 г/моль

Этил спиртінің молярлық массасы:+++ 46 г/моль

Этиленөкілі:+++ алкендер

Этиленнің физикалық қасиеті:+++түссіз, иіссіз, ауадан аздап жеңілдеу, суда нашар еритін, жанғыш газ

ПЕДАГОГОКА

"Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу" сипаттамасына тән білімді игеру үлгісі (Александр):+++талқылау

"Бастаған істі аяғына дейін жеткіз, өз әрекетіңді жоспарла" ережесі қай принципке жатады:+++жүйелілік

"Жаңа педагогика" тәсілдемесінің аясында ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар: +++сайтта ақпаратты жариялайды

"Жаңа педагогика" тәсілдемесінің аясында ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар: +++электронды поштаны қолданады

"Жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге, қарапайымнан күрделіге" деген ереже қандай принципке жатады:+++бірізділік пен жүйелілік

"Көпіршелер" деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі:+++ оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру

"Оңайдан қиынға" ережесі қай принципке жатады: +++түсініктілік

«Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар:+++электронды тасығышқа ақпаратты сақтайды.

«Мұғалім сабақта білім әліменіе терезе ашып қана қоймай, өзіне де көрсетеді, оқушылар алдында өзінің рухани әлемін, рухани байлығын ашады»:+++В.А. Сухомлинский

«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одақ тұрған ешнарсе жоқ» деп жазған: +++Я.А.Коменский

Lesson study кезеңдерінің бірі - "Қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелеп, талдауы". Осыдан кейінгі кезең: +++Зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson Study-ді жоспарлау

Авторитарлы тәрбие, либералды тәрбие, демократиялық тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілер бойынша жіктелген: +++өзара қарым - қатынас стилі бойынша

Адам тәжірибесінің толық тізімі алғаш сақталатын жады түрі: ++++эпизодты

Адамгершілік тәрбиесі:+++ жалпыадамзаттық құндылықтарды игеру

Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері:+++ Адамдарға құрмет сезімін дамыту

Адамгершілік, еңбек, ақыл - ой, физикалық тәрбие – бұл:+++ тәрбиенің бағыты

Адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі: +++білім

Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайта жаң,ыртуы ол: +++білім

АКТ қолдануда "көрсету" оқыту аспектісін қолданудың мысалы: +++оқу және талқылау мақсатында оқушылардың жұмыстарды алмастыруы

Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау: +++ үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

Ата - анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілердің, ерекшеліктердің берілуі:+++ тұқым қуалаушылық

Аударма жасау, интерпретация, экстраполяцияны қамтитын Блум таксономиясының кезеңі:+++ Түсіну

Әр сабаққа дайындалу үшін ең алдымен оның мақсатын анықтауды талап ететін принцип:+++ мақсаттылық

Әрқайсысында анықталған тапсырмаларды шешетін әртүрлі және қайталанатын істердің көмегімен оқушылардың оқу іс - әрекетін басқару әдісі:+++ жаттығу

Әрқашанда пайымдау, қорыту және дәлелдеуді талап ететін оқыту әдісі:+++ түсіндіру

Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандару, лайықсыз қылықтарын елемеу немесе жаза қолдану:+++ оперантты шарттылы

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі: +++оқушылардың өзін - өзі бағалауға қатыстырылуы

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы:+++ алынған мәліметтердің мәнін анықтау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. "Интерпретация" сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті: +++Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. "Қадағалау" сипаттамасына сәйкес мұғалімнің әрекеті: +++оқушының сұраққа жауабын тыңдау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қорытынды»ссипаттамасына тән мұғалім әрекетін көрсетіңіз:+++ оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Бағалаудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген нормаларымен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен ара - қатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады:+++оқуды бағалау

Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы:+++ Оқушыға бағдарланған

Балаларды сүйетін, жүрек қалауымен әрбір педагогтың қол жетерлік тәрбие мен оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнер:+++ педагогикалық шеберлік

балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

Баланы өз ықтиярымен оқыту – бұл:+++ педагогикалық жаңашылдықтың идеясы

Бейнелеу көрнекілігіне жатады:+++ макет

Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақты критерий:+++ жаңашылдық

Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілетін алгоримтдерін нақты пайдалануға негізделген ойлаудың түрі:+++ репродуктивті

Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тән? Асқар, ережені жақсы айттыңыз. Енді мысал келтіре аласыз ба?:+++ сынақтан өткізу

Блум таксономиясына сәйкес жаңа үлгідегі әртүрлі тәсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі:+++ жинақтау

Бұл өлшемге тән оқушыларда "қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу" байқалады: +++күрделілікке деген сүйспеншілік

Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тәжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады: +++метатану

Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің сипатын:+++ жұмыстың құндылығын айқындап, мақсатын, орындалу ұзақтығын, нәтижесін белгілейді

Білім беру мазмұны: +++ғылыми білімдер, іскерліктер мен дағдылар жүйесі

Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар: +++білім беру стандарты

Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы: +++озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату

Білімді іс-әрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен және практикамен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі: +++белсенділік

Білімнің педагогикалық аспектісі:+++ Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі

Бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер шығатын тұлғаралық және тұлғаішілік үдеріс:+++ шығармашылы

Бітіруші түлектерге ұлттық біріңгай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты:+++ стандартты бақылау және орындау

В.В.Давыдов бойынша оқу іс-әрекетінің басты нәтижесі:+++ теориялық сана мен ойлау

Ғылыми - жаратылыс пәндері:+++ физика, математика, химия, биология

Ғылыми білімді игеру, арнайы және жалпы білімділік іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру оқытудың қай функциясына жатады: +++білімділік

Ғылыми педагогикалық тәжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық:+++ инновацияның негізгі критерийлері

Дарынды және талантты балаларды анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының өлшемі:+++ ойлау қабілетінің жылдамдығы

Дарынды және талантты балаларды анықтауды "өз білімін жетілдіру" өлшеміне сәйкес келетін балаларда көрініс табатын ерекшелік:+++ олар өздерінің оқуларын реттей алады

Дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі (Ренцулли мен Райс):+++ жалпы зерттеу жаттығулары

Дарынды және талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз:+++ өзін-өзі сынайды, бағалай алады

Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша "Оқуда және проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алады" деп анықталған өлшем:+++ икемділік

Дәйектілікті дамытуда АКТ қолдану және оқыту аспектісінің мысалы:+++Талдау және бағалау

Дж.Флейвелл бойынша, оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы:+++ өнімділік тапшылығы

Дидактиканың нақты түсініктері:+++ сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына сәйкес келетінін көрсетіңіз:+++ тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Ең үздік оқушыларды анықтауға көмектесетін сипаттамалар ішінен "ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтай алатын және оның мәніне тез жететін" өлшем: +++мәселені шешу

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы "өз білімін жетілдіру" сенімді өлшемнің сипаттамасы:+++ Олар өздерінің оқуларын реттей алады

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемнің сипаттамасы:+++басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген әдіс:+++ орын әдісі

Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің және басқалардың алдында кінәлі сезінуге шақыратын әдіс:+++ жазалау

Жазалау әдістерін таңдауда ескеретін жағдайлар:+++ оқушының жасы

Жазалау әдісі:+++ келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал

Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономисының қай қадамына сәйкес:+++ қолдану

жаңа оқулықтың пәнді оқытудағы тиімділігін тәжірибе жүзінде сынақтан өткізудегі бағалау мақсаты:+++ бағдарлама мазмұнын бақылау

Жарыс әдісі:+++ өз нәтижесін басқалармен салыстыра отырып, тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту

Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ:+++ төмен дәрежелі

Жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тәрбиелік эсер етуге таңдаған әдістемелерді жүзеге асрыатын білім, шеберлік, дағдылардың жиынтығы:+++ педагогикалық технология

Жеке тәжірибенің дамуы, басқалар жасаған тәжірибені және ғылыми басылымдарды меңгеру, қателер мен сынақтар әдісі, эксперимент:+++ мектепті жаңарту жолдары

Жеке тәжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі:+++ семантикалы

Жеке тұлғаны дамыту, базалық мәдениетін қалыптастыруда негізгі құрал болып табылады:+++ білім беру

Жекелеп оқыту:+++ оқушылардың дербес ерекшеліктерін ескере отырып оқыту процесін ұйымдастыру

Жетекші іс-әрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі:+++ мектепке дейінгі жас

Жинақталған мәліметтерді талдау, саралау, жинақтау және бағалау сияқты динамикалық үдерістер жүретін жады түрі:+++ жұмыс

Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады:+++ тестілеу және растау

Зерттеу тәжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлері жиынтығын анықтауға болады: +++жаңашылдық, оптималдық, жоғары нәтижелілік, тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкнідігі

Зерттеушілік әңгіме жүргізу кезінде оқушылардың әрекеті:+++ айтқандарын дәлелдейді

Идея қайталанады және жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі:+++ кумулятивтік әңгіме

Инновациялық білім беру үдерісінің негізінде педагогиканың басты мәселесі:+++ педагогикалық тәжірибені зерттеу және психология мен педагогика ғылымының жетістіктерін тәжірибеге жеткізу

Инновациялық педагогикалық технологиялар:+++ мұғалімдердің даралығын жетілдіру, оларға кәсіби іс - әрекет аумағында жаңашылдық тұрғысынан шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы білім, білік және дағдның көмегімен меңгеру арқылы мұғалім шеберлігін қалыптастыру

Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол:+++ Педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы:+++ технологиялық білім

көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану

Көру (визуальды), есту (аудиалды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне эсер ететін оқыту принципі:+++ көрнекілік

Көру визуалды, есту аудиалды құралдары арқылы оқушылардың сезңм мүшелеріне әсер ететін оқыту принціпі:+++көрнекілік

Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық жұмысының кешендісі:+++ практикумдар

Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мәселелерін көтерген кім:+++ Ы.Алтынсарин

Қайта тәрбиелеу адамның қандай қасиеттерін жоюдан басталады:+++ жағымсыз

Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы 6ілімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі:+++ рәсімдік

қамтамасыз ету

қатынастар

Қоғамдық тұрдегі тәрбие принціпінің талаптары:+++азаматты тәрбиелеу

Қоғамдық түрдегі тәрбие принципінің талаптары:+++ азаматты тәрбиелеу

Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері:+++ технологиялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық

Құқықтық тәрбие нәтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады:+++ құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі

Құқықтық тәрбие негізі:+++ отбасы

Қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылатын оқушыға тән өлшем:+++ күрделілікке деген сүйспеншілік

Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы:+++ мәдени-тарихи даму теориясы

Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдыларының сипаттамасы:+++ оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі

Латын тілінен аударғанда "бағалау" термині:+++ "білім алу"

М.Чиксентмихайдың "Өзіндік мақсат" сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға төмен міндет қоюдың нәтижесі:+++ зерігу

Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласы:+++ Педагогикалық білім

Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан өткізудегі бағалаудың мақсаты:+++ стандартты бақылау және орындау

Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін қамтитын оқыту әдісі:+++ лабораториялық жұмыс

Мектеп шеберханасында, оқу-тәжірибе участігінде, оқушылардың өндірістік бригадаларында оқытуды іске асыруға бағытталған оқыту әдісі:+++ практикалық жұмыстар

Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды:+++ сабақ кестесін жасау

Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі:+++ халыққа білім беру ісін жетілдіру

Меңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізінде тез, нақты, саналы орындалатын практикалық және теориялық іс-әрекетке даярлық:+++ білік

Метатануды өлшеудің екінші өлшемі:+++ тапсырмаға бағытталған

Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар:+++ педагогикалық әдеп және ұстаздық шеберлік

Мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инновацияның критерийі:+++ нәтижелілілк

Мұғалім қызметіндегі сындырлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі:+++ Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы:+++ психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижесін педагогикалық қызметтің тәжірибесіне ендіру

Мұғалім өз пәнінен оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзін - өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей:+++ іс-әрекет пен мінез құлықты жүйелік- модельдеуші деңгей

Мұғалім педагогикалық іс-әрекет құралдары мен тәсілдерін пайдалануда ескішілдік танытатын стиль:+++ пайымдаушы-әдісқойлық стильі

Мұғалім сабақты жоспарлауды:+++ әрбір жеке сабақтың тақырыптық жоспарға сәйкестігін нақтылаудан бастауды

Мұғалім тәжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тәсіл: +++сабақты зерттеу

Мұғалім іс-әрекетінің нәтижелілігі:+++ Тиімділігімен анықталады

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: +++Оқушының оқу материалын меңгеру тереңдігін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: ++++өзінің сабақты түсіндіруі мен қойіан сұрақтарына оқушылардың жауабын реакцияларын қабылдау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:+++ балалардың психофизикалық күйлерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:+++ оқушының жеке дара бейімділіктері мен қабілеттерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:+++ оқушының материалды түсінуін, жұмыс қарқынын байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: +++сабақ барысында өзінің мінез - құлқы мен сөйлеуін қадағалау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:+++оқушының жеке тқлғалық және мінз-құлық ерекшеліктерін байқау

Мұғалімдердің белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделеуі:+++ сабақты зерттеу

Мұғалімнің инновациялық іс – әрекеті:+++ озық педагогикалық тәжірибелерді оқу - тәрбие үрдісіне енгізу

Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың әртүрлі сыныптан тыс іс-әрекеттері және басқа іс-шаралар көрсетіледі: +++сынып жетекшісінің тәрбие жұмыс жоспарында

Мұғалімнің озық педагогикалық тәжірибесінің жай тәжірибеден артықшылығы:+++ логикасы, әдісі, тәсілі жағынан ерекше тиімді нәтиже береді

Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі:+++ сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

Мұғалімнің субъект, пән жүргізуші, әдіскер, зерттеуші, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырушы ретінде қарастырылуы:+++ кәсіби педагогикалық позициялар

Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік әңгіме сипаттамасын көрсетіңіз: +++ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

Н.Мерсер зерттеуіне сәйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тындайтын әңгіме түрі:+++ Кумулятивтік

Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беруге қол жеткізу аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие болатын әңгіменің түрі:+++ зерттеушілік әңгіме

Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын және әрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі:+++ рәсімдік

Нәтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының жұмсаған күшінің шығыны мен қолданылған тәсілдерінің тиімділігін анықтайтын педагогикалық инновациялық критерий:+++ оптималдық

Озық тәжірибенің ең жоғарғы деңгейі:+++ жаңашылдық

Ойын - тәрбиенің қай бөлімінің негізгі құралы:+++ ақыл - ой

Оқу бағдарламасы, пәндік мазмұн қамтылатын жоспар:+++ ұзақ мерзімді жоспар

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз:+++ көрсетілім

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз: +++тәжірибе жасау

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі:+++ өзгелерді оқыту

Оқу сабақтарының стандартсыз формалары:+++ сабақ-конференция, панарама-сабақ, интеграцияланған сабақ

Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем:+++ өз білімін жетілдіру

Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктері мен дамуы туралы хабарлау:+++ кері байланыс

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі:+++

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі:+++ нені оқу керектігін түсіну

Оқу үшін бағалаудың мақсаты:+++ табысқа жетуге бағыт беру

Оқуға қызығуды ынталандыру әдісі – бұл:+++ танымдық ойындар

Оқуда қолданылатын зерттеушліік әңгімеге тән белгі:+++ әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады

Оқуды бағалаудың мақсаты:+++ баға қойып, нәтижені тіркеу

Оқуды даралаудың шешуші критерий:+++ Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету

Оқулыққа қойылатын талаптар:+++ оқу материалдарының жоғары идеялық және ғылыми деңгейінде түсінікті болып баяндалуы

Оқушы жетістіктерін белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен салыстырған соң қорытынды жасалады:+++ оқуды бағалау

Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау нәтижелерін кейін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі:+++ метатану

Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмгендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алауы (Дж.Флейвелл):+++ өнімділік тапшылығы

Оқушылар бір - біріне сұрақ қойып, айтқандарын дәлелдейтін және өзара келісімге жетуге тырысатын әңгіме түрі:+++ зертеушілік

Оқушылар бір - бірінің үлесін сынамайтын және сындарлылыққа негізделетін әңгіме түрі:+++ кумулятивтік

Оқушылар жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп, көзқарасын дәлелдеп шығуға көмектесетін оқыту әдісі:+++ дискуссиялық

Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс жасау уақытын ұлғайтуы:+++ жауаптарын түзетуге, нақтылауға, дұрыстауға мүмкіндік береді

Оқушылар іс - әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тәжірибесіне, күш-қуаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы:+++ Тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі

Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі:+++ түрткі болу

Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында дағдылар мен міндеттердің сәйкес келуінің нәтижесі:+++ ағын

Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру және талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы:+++ қорытындылау

Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі:+++ сынақтан өткізу

Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы:+++ оқыту ортасын құру

Оқушылардың барлық қорытындылары бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлау ерекшелігі:+++ сыңаржақтылықтың болмауы

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын басқаға бағыттау, сұрақ қою мысалын көрсетіңіз:+++ Көмектесе алатындар бар ма

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізуде сұрақ қою мысалы: +++осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма

Оқушылардың кәсіби бағдарлығын анықтайтын әдістеме:+++ "Менің қалауым" дифференциалды- диагностикалық сауалнамасы

Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты:+++ мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі

Оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау үшін мұғалім өткізетін бағалау кезеңі:+++ қадағалау

Оқушылардың өзін - өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен қызығушылықтарының пайда болуы:+++ ішкі уәж

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктері «сыңаржақтылықтың болмауына » сәйкес келетін сипаттама:+++ көзқарастардың барлығын қарастыру

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі: +++өзге идеяларды қабылдауға ашық болуы

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "пайымға" тән сипаттама:+++ дәлелдердің деңгейін, маңызын мойындау

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "тәртіпке" тән сипаттама:+++ тиянақты, нақты және жан-жақты болуы

Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің стилі:+++ демократиялық

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі:+++ Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы:+++ осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба

Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы:+++ сыртқы уәж

Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі:+++ оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

Оқушының сабаққа ықыласты болуы және өзін - өзі ынталандыруы:+++ ішкі уәж

Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы "дәлелдерді талап етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыруын" көрсететін ерекшелігі:+++ ұтымдылық

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ, ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем:+++ күрделілікке деген сүйіспеншілік

Оқыту әдістемесінің әдістемелік негіздері:+++ таным теориясы

Оқыту әдістері анықталмайды:+++ оқушылардың қызығушылығымен

Оқыту барысында оқушылардың меңгеруі тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы:+++ ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

Оқыту заңдылықтары мен құбылыстарына қатысты ілімдер мен оқыту ілімі:+++ дидактика

Оқыту мазмұны оқушыларды объективті ғылыми дәйектермен, теориялармен, заңдармен таныстырса және ғылымның қазіргі жағдайын көрсете алса, ол қай принципке жатады:+++ ғылымилық

Оқыту принципінің мәні:+++ дидактикалық процесті ұйымдастырдағы және өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар

Оқыту процесінде оқушылар меңгеруге тиіс іс - әрекеттер тәсілдері мен ғылыми білім, білік және дағды жүйесі – бұл:+++ білім беру мазмұны

Оқыту үдерісі кезінде ең үздік оқушыларды анықтауға арналған өлшемдерінің бірі болып табылатын икемділік сипаттамасы:+++ тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Оқытуда басшылыққа алатын идея, негізгі талап:+++ принцип

Оқытудағы саналық пен белсенділік принципі немен сипатталады:+++ оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен оқу материалын меңгерумен

Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттық - коммуникациялық технологиялар көмегімен "бағалау және талдау" акспектілері арасындағы сәйкестік:+++ әртүрлі жұмыстарды салыстыру

Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттық - коммуникациялық технологиялар көмегімен "көрсету" аспектілері арасындағы сәйкестік:+++ өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету

Оқытудың ғылымилылық принципі:+++ оқушылардың дүниетанымдық

Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты: +++креативтілік

Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін, оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі:+++ дидактикалық принциптер

Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен әдістері туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда көрсетіледі:+++ оқу бағдарламасының құрамында

Оқытудың негізгі компоненттері:+++ білім, іскерлік, дағды

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен "модельдеу" аспектілері арасындағы сәйкестік:+++ ықтимал әсерлерді имитациялау

Оқытудың тиімділігін, сапасын жақсарту үшін оқушылардың білімдерінің толық, терең, нақты қамтитын оқыту принципі:+++ беріктік

оның жан-жақты толыққанды дамуын

Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын әңгіменің түрі:+++ әңгіме - дебат

Орта мерзімді жоспардың қызметі:+++ тізбектелген сабақтар жоспарын құру

Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі:+++ оқушылар нені білуге тиіс

Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын мазмұн:+++ тізбектелген сабақтар топтамасы

Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге асыратын оқушыға сәйкес өлшем:+++ ойлау қабілетінің жылдамдығы

Өзін - өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі:+++ өзіндік талдау өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу

Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ:+++ түрткі болу

Өткен сабақты талдаудың негізгі мәселесі:++++ сабақтың дидактикалық және тәрбиелік міндеттері қалай шешіледі

Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы:+++ сауаттылық дағдыларын жетілдіреді

Пән бойынша білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес:+++ қолдану

Пән бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз:+++ ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру тәсілі

Педагогика ғылымының саласы:+++ Педагогика тарихы

Педагогикалық жаңалықтарды жасау, оларды педагогикалық қауымдастықтың игеруі, бағалануы, пайдалануы мен оқыту және тәрбиелеу практикасына ендіру үрдісі:+++ инновациялық

Педагогикалық жаңалықтардың пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен пайдаланудың ортасы:+++ инновациялық орта

Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануға негізделген мұғалім қызметі:+++ инновациялық бағыттылығын көрсетеді

Педагогикалық зерттеудің негізгі әдістерін білу мұғалімге не үшін қажет:+++ тәрбие мен оқытудың міндеттерін шешу үшін

Педагогикалық процестің бағыттылық принципі:+++ оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпалы

Педагогтың өз ішкі дүниесін түсіну, ұғыну, вербализациялау арқылы психологиялық талдау жасау күйі:+++ педагогикалық рефлексия

Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым:+++ А.Б.Оралов

Проблемалық ситуация:+++ бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

Проблеманы шешуде дәстүрлі тәсілді қолдануды меңзейтін және нәтижесінде сол тәріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі:+++ конвергентті

Ренцулли мен Райстың дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру моделінің үш кезеңі:+++ жетілдіру, үдеріс, нәтиже

Рефлекциялаушы практиктің өзгеріп жатқан жағдайға сай әрекет ететін көмектесетін үдеріс:+++ іс-әрекеттегі толғаныс

Саабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағын жоспарлауға дейінгі кезеңі:+++ Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы

Сабақ беруде пайдаланылатын тәсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің рефлекциялық іс – әрекеті:+++ сабақты психологиялық талдау

Сабақ жоспарының соңғы кезеңі:+++ сабақты қорытындылау

Сабаққа психологиялық талдау жасау ол:+++ мұғалімнің проективті - рефлексивті іс-әрекеті

Сабақты жоспарлау және оны өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі:+++ сабақ мақсатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру

Сабақты жоспарлауда және оны өткізу технологияларын дайындауда өзара байланысты қанша бөлік бар:+++ 2

Сабақты жоспарлауда мұғалім алдында қойылатын алғашқы сұрақ:+++ сабақтың мақсаты қандай

Сабақты зертеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымының соңғы кезеңінде қарастырылады:+++ Келесі сабақты зерттеуді жоспарлау

Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсіліндегі ең басты үдеріс:+++ сабақты зерттеу

Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі:+++ «Бақылаудағы» оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеру

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: +++оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі:+++ оқу сапасын арттыру

Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты:+++ ғылыми дәлділік

Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымына сай бірінші қарастырылады:+++ "бақыланатын" оқушылардың оқуы

Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді:+++ оқушылардың оқу үдерісі

Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады:+++ бүкіл зерттеу тобы

Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар:+++ оқытудың жаңа тәсілін модельдейді

Сабақты зерттеудің (Lesson Study) түйінді сипатының бірі:+++ креативтілік

Сабақты психологиялық талдау – бұл:+++ мұғалімнің проективті - рефлексивті іс - әрекеті

Сабақтың мазмұнын ойластырып алу...оқыту принципіне негізделеді:+++ бірізділік

Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті:+++ ақпараттық сауаттылық

Сандық технологияны пайдалана отырып, мәліметтердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті:+++ педагогикалық сауаттылық

Сендірудің маңызды әдісі:+++ өнеге – үлгі

Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді:+++ өз жауабын түзетуге, нақтылауға

Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ тәсілі:+++ түрткі болу

Сын тұрғысынан ойлау, қарым - қатынас жасау дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі:+++ дәлелдеу

Сынақтан өткізу сұрағы:+++ осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба

Сынып сағатына жатады:+++ форма

Сыныпта талқылау кезінде өз сөзін дәйектеудің әңгіме - дебат түрі:+++ басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды

Табитғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап ететін оқыту принципі:+++ ғылымилылық

Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ:+++ жоғары дәрежелі

Танымдық үдерістерді білу, түсіну, реттеу:+++ метатану

Танымдық, эмоционалдық және психомоторлық бағыттар бойынша оқушыларды оқыту мақсаттарының тізімін жасауға негізделген модель:+++ Блум таксономиясы

Тәрбие әдістеріне жатады:+++ әңгімелесу

Тәрбие әдістерінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады:+++ көрнекілік

Тәрбие әдісі ретінде жаттығудың мәне неде:+++ мінез - құлық нормалары мен ережелеріне сай тәрбиешінің әр түрлі іс әрекетті ұйымдастыру

Тәрбие процессі:+++ сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзін - өзі тәрбиелеуін кірістіре жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі

Тәрбие процесі көпфакторлы процесс:+++ объективті, субъективті

Тәрбие процесі нәтижелігінің басты белгісі:+++ Тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез - құлыө нормаларын және ережелерін білу

Тәрбие процесі нәтижелігінің маңызды сипаты:+++ тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкес білімі

Тәрбие процесіндегі субъективті факторлар:+++ тұлғаның ішкі қажеттіліктерін білдіріп, тұлға қалыптасып, өмір сүретін объективті жағдай

Тәрбие процесінің диалектикалық қайшылығы:+++ өзіндік алғашқы түсінігін өзіне қойылатын талаптар мен оларды орындау мүмкіндігі арасныда

Тәрбие процесінің ерекшеліктері:+++ тәрбиелік іс-әрекеттер нәтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлылығы, үздіксіздігі

Тәрбие процесінің қиындықтары:+++ өзгерісті, динамикалық, қозғалмалы

Тәрбие тәсілі:+++ жалпы әдістің бөлігі, жеке дара әрекет, нақты іс

Тәрбиелік ықпалдардың тізбектілігі, жүйелілігі, беріктігі және үздіксіздік принципі:+++ Әрбір бөліктері мен элементтері түгел бір тұтастықты құрайтын педагогикалық жүйе

Тәрбиенің идеялылығы мен мақсаттылығы:+++ Тәрбиенің алдына қоғам болашағына берік сенімі бар азаматтарды қалыптастыру міндеті қойылады

Тәрбиенің құрамды бөлігі: +++дене тәрбиесі

Тәрбиенің мақсаты:+++ жеке тұлғаны жан - жақты дамыту

Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері:+++ ақыл-ой, дене, адамгершілік, экономикалық, еңбек

Тәрбиенің негізгі мақсаты:+++ жеке адамды қалыптастыру және

Тәрбиенің объективті факторлары:+++ тұрмыстың шарттары, қоғамдық

Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғам құрылысының тәжірибесімен байланыс принципі:+++ қоғамның экономикалық, әлеуметтік және рухани қатынастарын, өмір шыңдығының моралі және әсемділікке көзқарасын тәрбие ісінде қолдану

Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ:+++ сынақтан өткізу

Топ бәсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі:+++ әңгіме - дебат

Тұлғаның білім алуында ақыл - ой үдерістеріне мән беретін оқу тәсілі:+++ танымдық тәсіл

Тұлғаның өмір жолында өзін - өзі дамытуына, мүмкіншілктеріне жете білуіне бағытталған тұтас процесс:+++ білім беру

Ұжымдық танымдық іс - әрекет формасына кірмейді:+++ оқушының сабақтағы жауабы

Ұзақ мерзімді жадыда тәжірибелердің толық тізімі алғашқы болып сақталатын компонент:+++ эпизодты

Факультатив:+++ оқытудың қосымша формасы

Іс - әрекеттер арқылы дамитын білімді сақтау жадысы:+++ рәсімдік

Іс - әрекетті зерттеу тәсіліндегі басты үрдіс:+++ сабақты зерттеу

Іс - әрекетті зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны:+++ міндеттеме алу

Іс-әрекеттегі зерттеу үдерісіне ықпалдастыру нәтижесі:+++ оқушының оқу тәжірибесін жақсартады

Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады:+++ оқу пәндері

Эстетикалық тәрбиенің міндеттері:+++ оқушылардың әсемдікті тануға орайласқан санасын, қасиетін, бағалау-эстетикалық қатынастарын ашу

Эстетикалық ұғым, пайымдау тәрбиенің қай саласы:+++ эстетикалық

Этикалық әңгіме:+++ оқушылардың бойындағы белгілі қасиеттерді тәрбиелеу жоспарлы түрде өткізіледіТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу