👈 қаріп өлшемі 👉

Информатика_9 сынып


Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Информатика

9 сынып

Нұр-Сұлтан, 2019

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 9-сынып білім алушыларына «Информатика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) негізгі орта мектептің (5-9-сыныптары) «Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 9- сыныпта жиынтық бағалау барлық тоқсанда өткізіледі.

 Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары, мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда, бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

 Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайтындағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Ақпаратпен жұмыс жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

9.2.1.1

Ақпараттың қасиеттерін анықтау (маңыздылық,

дәлдік, сенімділік, құндылық)

9.4.1.1

Компьютердеұзақуақытыжұмысістеу

тәуекелін сыни түрде бағалау

9.1.3.1

Бұлттытехнологиялардықолданатын

құжаттармен бірлескен жұмысты жүзеге асыру

9.4.2.1

Желідегі этикалық және құқықтық нормаларын

бұзу салдары туралы айту

Бағалау критериі

Білім алушы

 • Ақпараттың қасиеттерін анықтайды
 • Компьютердіұзақуақытбойықолдануға байланысты қауіптерге сыни пікір білдіреді
 • Бұлттытехнологиялардынерекшелерінатайды, қолданады
 • Желіде жұмыс істеу барысында этикалық және құқықтық нормаларды сақтайды

Ойлау деңгейі

дағдыларының

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 мин

Тапсырмалар

 • Келесі жағдайда ақпарат қасиетін аңықтаңыз: анасы екі жастағы баласына «Әліппе» сатып алды.
  • Өзектілік;
  • Дәлдік;
  • Ақиқаттық;
  • Қажеттілік.
 • Алматы қаласынан Астанаға дейін пойызға билет алу үшін толық берілген ақпаратты таңдаңыз.

Сурет – 1Сурет – 2

Жауыбыңызды түсіндіріңіз.………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...…….............

 • Ақпараттың түсініктілік қасиеті бойынша суреттерді сәйкестендіріңіз.
  • Түсініктілік қасиетіне аңықтама беріңіз:………………………............…………….......

.....................................................................................................................................................

 • Арман компьютерде ұзақ уақыт жұмыс жасайды. Денсаулығына қандай зиян келуі мүмкін, ойланып, сыни пікір білдіріңіз.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…..................................................................................

 • Әлішер өз құжаттарын Google Drive және OneDrive қоймаларында сақтайды.

а) Қолданылған технологияны атаңыз.

………………………………………………………………………………………………..... в) Google Drive және OneDrive қоймаларының мүмкіндіктерін сипаттаңыз.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 • Желілік этикеттің екі ережесін жазыңыз.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Бағалау критериі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ақпараттың қасиеттерін

анықтайды

1

ақпарат қасиетін анықтайды;

1

2

толықақпаратберілгенсуретті

анықтайды;

таңдалған жауабын түсіндіреді;

1

1

3

ақпараттың түсініктілік қасиеті бойынша

суреттерді сәйкестендіреді;

түсініктілік қасиетіне анықтама береді;

1

1

Компьютерді ұзақ уақыт

бойықолдануға байланысты қауіптерге сыни пікір білдіреді

4

компьютерде ұзақ уақыт отырған себептен

болатын ауруларды анықтайды;

аурулардыңболусебептеріннақты

сипаттайды;

1

1

Бұлтты

технологиялардың ерекшелерінатайды, қолданады

5

ұсынылған технологияны атайды;

google drive және onedrive қоймаларының

мүмкіндіктерін сипаттайды;

1

1

Желіде жұмыс істеу

барысында этикалық жәнеқұқықтық нормаларды сақтайды

6

желілік этикеттің 1-ережесін сипаттайды;

желілік этикеттің 2-ережесін сипаттайды.

1

1

Барлығы:

11

«Ақпаратпен жұмыс жасау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні Сынып

Бағалау критериі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Ақпараттыңқасиеттерін анықтайды

Ақпаратқасиетін,толықақпарат берілгенсуреттіанықтауда, таңдалған жауабын түсіндіруде, ақпараттыңтүсініктілікқасиеті бойыншасуреттерді

сәйкестендіруде,түсініктілік қасиетіне анықтама беруде қиналады

Ақпарат қасиетін, толық ақпарат берілген суретті анықтауда, таңдалған жауабын түсіндіруде, ақпараттың түсініктілік қасиеті бойынша суреттерді сәйкестендіруде, түсініктілік қасиетіне анықтама беруде қателіктер жібереді

Ақпараттыңқасиеттерін дұрыс анықтайды

Компьютерді ұзақ уақыт бойықолдануға байланысты қауіптерге сыни пікір білдіреді

.

Компьютерде ұзақ уақыт отырған себептен болатын ауруларды анықтауда, аурулардың болу себептерін сипаттауда қиналады

 Компьютерде ұзақ уақыт отырған себептенболатынауруларды анықтауда, аурулардың болу себептерін сипаттауда біраз қате жібереді

Компьютерде ұзақ уақыт отырған себептен болатын аурылардыдұрыс анықтайды. Аурулардың болу себептерін толық сипаттайды

Бұлтты технологиялардың ерекшелерінатайды, қолданады

Ұсынылған технологияны атауда, Google Drive және OneDrive технологияларынсипаттауда қиналады

 Ұсынылған технологияны атауда, Google Drive және OneDrive технологияларын сипаттауда қателіктер жібереді

Ұсынылған технологияны, Google Drive және OneDrive технологияларын дұрыс сипаттайды

Желіде жұмыс істеу барысында этикалық және құқықтық нормаларды сақтайды

Желілікэтикеттің1,2-ережесін сипаттауда қиналады

 Желілікэтикеттің1,2-ережесін сипаттауда қателіктер жібереді

 Желіде жұмыс істеу барысында этикалық және құқықтық нормаларды дұрыс сақтайды

«Компьютер таңдаймыз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

9.1.1.1

9.1.2.1

9.3.1.1

Мақсатынабайланыстыкомпьютердің конфигурациясынтаңдауҚолданушының Қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз етуді таңдау

Процесс моделдерін (физикалық, биологиялық, экономикалық) электрондық кестеде әзірлеу және зерттеу

Бағалау критериі

Білім алушы

 • Компьютердіңміндетінеқарайконфигурациясын таңдайды
 • Қолданушыныңқажеттілігінебайланысты программалық қамтамасыз ету түрін аңықтайды
 • Электронды кестеде процесстертің моделін зерттейді

Ойлаудағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 мин

Тапсырмалар

 • Екі компьютердің бір бірінен конфигурациясы қандай компоненттерімен ерекшеленеді? Ойыңызды жинақтап, кестені толтырыңыз.

Мәтінмен жұмыс істеу үшін компьютерГрафикамен жұмыс істеу үшін компьютер

 • Ноутбук орнына NETBOOK–ті пайдаланудың екі артықшылығын анықтаңыз.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 • Берілген процессорлардың мінездемелерін салыстырыңыз. Ойын компьютеріне қолайлы процессорды таңдаңыз және таңдауыңызды түсіндіріңіз.

1

2

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

  • Төмендегі берілген жүйелік программалық қамтамасыздандырудыңмақсаттарын

көрсетіңіз.

   • Бір нақты қолданушының мәселесін шешу
   • Компьютер ресурстарын басқару
   • Операциялық жүйенің мүмкіндігін кеңейту
   • Жаңа бағдарламалар жасау

Жауабы:

  • Программалау жүйелерін қолданбай, қолданушы өз мәселелерін компьютер арқылы шешуге арналған программалық қамтамасыздандырудың түрі қалай аталады:
   • Драйверлер;
   • Жүйелік программалық қамтамасыздандыру;
   • Қолданбалы программалық қамтамасыздандыру;
   • Утилиталар;
   • Аспаптық программалық қамтамасыздандыру.

Жауабы:

5.1 Жолаушы сағат 08:00 Таволжан кентінің автовокзалына келіп, автобус кестесін қарады. Жолаушының осы кестеге сәйкес Ақжол станциясына ең ерте келетін уақытын анықтаңыз.

a) 08:40

b) 10:45

c) 11:20

d) 12:15

e) 10:20

f) 8:40

Жауабы:

5.2. «Келу уақыты», «Кету уақыты» бағандарының ұяшықтар форматын анықтаңыз.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Бағалау критериі

Тапсыр ма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Компьютердің міндетінеқарай конфигурациясын таңдайды

1

мәтінменжұмыс істеу үшінкомпьютер

компоненттерін ерекшелейді;

графикамен жұмыс істеу үшін компьютер

компоненттерін ерекшелейді;

1

1

2

netbook–тіпайдаланудыңбірінші

артықшылығын сипаттайды;

netbook–тіпайдаланудыңекінші артықшылығын сипаттайды;

1

1

3

ойын компьютеріне қолайлы процессорды

таңдайды;

таңдауын негіздейді;

1

1

Қолданушының қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз ету түрін аңықтайды

4

жүйелікпрограммалық қамтамасыздандырудың 1-мақсатын дұрыс

таңдайды;

жүйелікпрограммалық қамтамасыздандырудың 2-мақсатын дұрыс

таңдайды;

программалыққамтамасыздандырудың

түрін таңдайды;

1

1

1

Электронды кестеде процесстертің моделін зерттейді

5

электрондыкестедеберілгенмоделді зерттейді;

электронды кестеде ұяшықтар форматын

анықтайды.

1

1

Барлығы

11

 «Компьютер таңдаймыз» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Сынып

Бағалау критериі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Компьютердің міндетіне қарайконфигурациясын таңдайды

Мәтінмен жұмыс істеу және графикамен жұмыс істеу үшін компьютер конфигурациясының компоненттерін ерекшелеуде, NETBOOK–ті пайдаланудың артықшылықтарын сипаттауда, ойын компьютеріне қолайлы процессорді таңдауда қиналады

Мәтінмен жұмыс істеу және графикамен жұмыс істеу үшін компьютер конфигурациясының компоненттерінерекшелеуде,

NETBOOK–тіпайдаланудың артықшылықтарын сипаттауда, ойын компьютеріне қолайлы процессорді таңдауда қателіктер жібереді

Мәтінмен жұмыс істеу үшін және графикамен жұмыс істеу үшін компьютер конфигурациясының компоненттерін дұрыс анықтайды, NETBOOK–тіпайдаланудың артықшылықтарындұрыс сипаттайды, ойын компьютеріне қолайлы процессорді дұрыс таңдайды

Қолданушының қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз ету түрін аңықтайды

Жүйелікпрограммалық қамтамасыздандырудың мақсаттарынтаңдауда, программалық қамтамасыздандырудыңтүрін аңықтауда қиналады

Жүйелікпрограммалық қамтамасыздандырудың мақсаттарынтаңдауда, программалық қамтамасыздандырудыңтүрін анықтауда қателіктер жібереді

Жүйелік программалық қамтамасыздандырудың мақсаттарын,программалық қамтамасыздандырудыңтүрін дұрыс анықтайды

Электрондыкестеде

процестердіңмоделін зерттейді

Электронды кестеде берілген моделді зерттеуде, электронды кестеде ұяшықтар форматын анықтауда қиналады

Электронды кестеде берілген моделді зерттеуде, электронды кестеде ұяшықтар форматын анықтауда қателіктер жібереді

Электронды кестеде берілген моделіндұрысзерттейді, электрондық кестеде деректер көрсетілгенұяшықтардың форматын дұрыс анықтайды

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Деректер базасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

    • «Дерекқор, жазба, өріс» терминдерін түсіндіру
    • Электрондық кестеде деректер базасын жасау
    • Деректерді іздеу, сұрыптау және сүзгілеуді жүзеге асыру

Бағалау критериі

Білім алушы

 • Мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдерін біледі
 • Электронды кестеде мәліметтер қорын құрастырады
 • Электрондық кестеде мәліметтерді іздеу әдістерін аңықтайды
 • Мәліметқорындасұрыптаудыжәнесүзгілеуді жүзеге асырады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

25 мин

Тапсырмалар

 • Түсініктер мен анықтамалардың арасында сәйкестікті орнатыңыз.

Берілгендермен толтырылған кестенің жолдары

ӨрісБерілгендерментолтырылғанкестенің бағаналары

Мәліметтер қорын құруға, оны берілімдермен толтыруға, өңдеуге, сақтауға, пайдаланушының

Жазбасұранысы бойынша информацияны кез келген түрінде алуға арналған жүйелі программалау жүйелері

Мәлімет қорынПайдаланушыға кестелерді толтыруды, түзетуді

басқару жүйесіоңайлату үшін дайындалған жүйе

 • 5 «А» сыныбының оқушысы Боранбаева Айжан 01.01.2009 жылы Алматы қаласы, Абылайхан көшесінде 20-үй, 55-пәтерде тұрады. ЖСН-і 090101800395.
  • Деректер қорының өрістерін көрсетіңіз және оқушының мәліметтерін кестеге енгізіңіз.
  • Құрастырылған деректер қорында «Кілттік өріс» ретінде қай өрісті ұсынуға болады?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 • Төмендегі кестеде «Өнімдер» мәлімет қорының фрагменті көрсетілген. Төмендегі сұрыптау шартын қанағаттандыратын өнімді атаңыз.

(Бағасы(1 кг)>160)және(Саны>=20)

Өнім

Саны (кг)

Бағасы (тенге)

Макарон

11

160

Ет

20

1200

Нан

6

60

Май

15

1700

Тұз

30

90

.....................................................................................................................................................................

 • Төмендегі кестеде «Өнімдер» мәлімет қорының фрагменті көрсетілген. Осы мәлімет қорында ЕТ немесе МАЙ өнімдері бойынша суретте сүзгілеу шартын көрсетіңіз.

Мәлімет қоры «Өнімдер»

Өнім

Саны

(кг)

Бағасы

(тенге)

Өндіруші

1

Макарон

11

160

AOO “Корона”

2

Ет

20

1200

АОО”Табыс”

3

Нан

6

60

ТОО “Ауыл”

4

Май

15

1700

ТОО “Ауыл”

5

Тұз

30

90

АОО “Жер”

 • «Өнімдер»мәлімет қорыныңкестесіндеӨНІМ өрісі бойыншаорындалған әрекетті сипаттаңыз.

1

................................................................................................................................................................

2

................................................................................................................................................................

Бағалау критериі

Тапсыр ма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдерін біледі

1

мәліметқорындағы

анықтайды;

мәліметқорындағы

анықтайды;

мәліметқорын

анықтамасын көрсетеді;

«өріс»

«жазба»

басқару

түсінігін

түсінігін

жүйесінің

1

1

1

Электронды мәліметтер құрастырады

кестеде қорын

2

деректер қорының өрістерін дұрыс ұсынады;

мәліметтер қорын дұрыс толтырады;

«кілттік өрісті» анықтайды;

1

1

1

Электрондықкестеде мәліметтердііздеу

әдістерін аңықтайды

3

мәлімет қорында шартты қанағаттандыратын өнімді анықтайды;

1

Мәлімет сұрыптауды сүзгілеуді асырады

қорында

 және жүзеге

4

ет немесе май өнімдер бойынша сүзгілеу

шартын көрсетеді;

1

5

өнімдербойыншаорындалған1-әрекетті

түсіндіреді;

өнімдербойыншаорындалған2-әрекетті түсіндіреді.

1

1

Барлығы

10

 «Деректер базасы» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Сынып

Бағалау критериі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдерін біледі

Мәліметқорындағы

«өріс»/«жазба» түсініктерін, мәлімет қорын басқару жүйесініңанықтамасын анықтауда қиналады

Мәлімет қорындағы «өріс»/«жазба» түсініктерін, мәлімет қорын басқару жүйесінің анықтамасын анықтауда қателіктер жібереді

Мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдеріндұрыс анықтайды

Электронды кестеде мәліметтер қорын құрастырады

Деректер қорының өрістерін ұсынуда, мәлемттер қорын толтыруда, «Кілттік өрісті» анықтауда қиналады

Деректер қорының өрістерін ұсынуда, мәліметтер қорын толтыруда, «Кілттік өрісті» анықтауда қателіктер жібереді

Электрондыкестеде мәліметтер қорын дұрыс құрастырады

Электрондықкестеде мәліметтерді іздеу әдістерін анықтайды

Мәлімет қорында шартты қанағаттандыратынөнімді анықтауда қиналады

Мәліметқорындашартты қанағаттандыратын өнімді анықтауда қателіктер жібереді

Электрондықкестеде мәліметтерді іздеу әдістерін дұрыс анықтайды

Мәлімет қорында сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асырады

ЕТ немесе МАЙ өнімдері бойынша сүзгілеу шартын көрсетуде, өнімдер бойынша орындалған 1, 2-ші әрекетті түсіндіруде қиналады

ЕТ немесе МАЙ өнімдері бойынша сүзгілеу шартын көрсетуде, өнімдер бойынша орындалған 1, 2-әрекетті түсіндіруде қателіктер жібереді

Мәлімет қорында сұрыптауды және сүзгілеуді дұрыс жүзеге асырады

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Python (пайтон) программалау тілінде алгоритмдерді программалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

    • Бір өлшемді массивті пайдалана отырып Python программалау тілінде программа кодын құру
    • Екі өлшемді массивтіпайдалану арқылы Python программалау тілінде программа кодын құру

Бағалау критериі

Білім алушы

 • Программалық код жазу барысында бір өлшемді массивті қолданады
 • Программалық код жазу барысында екі өлшемді массивті қолданады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 мин

Тапсырмалар

 • «Бір өлшемді массив» терминін сипаттаңыз.

……………………………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………………

  • Бір өлшемді массивке мысал келтіріңіз.

……………………………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………………

 • Тапсырма шарттарын оқып, программалық кодты жазыңыз.
  • Бос орындармен бөлінген сөздерден тұратын жол берілген. Онда қанша сөз бар екенін анықтаңыз.
  • K әрпі бірнеше рет кездесетін жол берілген. Жолда кездесетін K әрпінің жалпы санын анықтаңыз.
 • Екі өлшемді массивті қолданып, тапсырманы орындаңыз.

Екі санды шығарыңыз: екі өлшемді массивте ең үлкен элемент тұратын жол нөмірі мен баған нөмірі.

 • Екі өлшемді массив және екі сан берілген: i және j. Массивте i және j нөмірлері бар бағандарды өзгертіп, нәтижені шығарыңыз.

Бағдарлама N және m массивтің өлшемдерін, содан кейін массив элементтерін, содан кейін i

және j сандарын алады. Шешімде swap_columns (a,i, j) функциясын қолданыңыз.

Ақпарат көзі: http://pythoshka.ru/page_id388.html

Бағалау критериі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Программалық

кодта бір өлшемді массив қолданады

1

«бір өлшемді массив» терминін сипаттайды;

1

бір өлшемді массив мысалын келтіреді;

1

2

айнымалыны сипаттайды;

length әдісі арқылы жолдың ұзындығын

анықтайды;

count әдісі арқылыбелгілі таңбалардың

санын анықтайды;

жолды енгізу әдісін қолданады;

1

1

1

Программалықкодта

екіөлшемдімассив қолданады

3

айнымалыларды сипаттайды;

программалық кодта циклді қолданады;

программалық кодта шарттар қолданады;

1

1

1

4

циклді қолданады;

swap_columns әдісін қолданады;

split() қолданады.

1

1

1

Барлығы:

12

«Python (пайтон) программалау тілінде алгоритмдерді программалау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата- аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні Сынып

Бағалау критериі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Программалықкодта

бір

Программалықкодтабір

«Бір өлшемді массив» терминін

Программалықкодта

бір

өлшемді массив қолданады

өлшемдімассивтіпайдалану

сипаттау кезінде/ бір өлшемді

өлшемдімассив

дұрыс

кезінде қиналады

массивмысалынкелтіруде,

пайдаланады

айналымдысипаттауда/length

әдісіарқылыжолдың

ұзындығын/ count әдісі арқылы

белгілітаңбалардыңсанын

анықтауда / жолды енгізу әдісін

қолданғанда қателіктер жібереді

Программалықкодта

екі

Программалық кодта екі өлшемді

Айнымалылардысипаттау

Программалықкодта

екі

өлшемді массив қолданады

массивтіпайдаланукезінде

кезіндеқателержібереді/

өлшемдімассив

дұрыс

қиналады

программалық кодта цикл мен

пайдаланады

шарттарды пайдаланған кезде/

swap_columns/split()әдістерін

пайдаланғанкездеқателіктер

жібереді

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Python (пайтон) программалау тілінде 2D ойынын құру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

9.3.3.9 Дайын сценарий бойынша ойын әзірлеу

    • Ойынның артқы фонын құру
    • Ойынға арналған дайын кейіпкерлер жүктеу
    • Кейіпкер қозғалысын программалау
    • Пернетақтадан кейпкерді басқару

Бағалау критериі

Білім алушы

 • Сценарий бойынша ойын құрастырады
 • Ойынның артқы фонын құрастырады
 • Ойынға арналған кейіпкерлерді жүктейді
 • Пернетақта арқылы кейіпкерлерді басқарады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

40 мин

Практикалық жұмыс

 • Ойын сценарийін ойластырыңыз.
 • 2 D ойынды құрастырыңыз.
 • Ойында фон мен спрайттарды пайдаланыңыз.
 • Ойында пернетақта кейіпкерлерін басқару мүмкіндігін жасаңыз.
 • Ойын нәтижесін есептейтін программалық кодты программаға қосыңыз.
 • Ойынды тестілеуден өткізіңіз.

Мұғалім үшін ұсыныстар: бөлім бойынша жиынтық бағалауды екі кезеңге бөліп өткізуге болады.

 • кезең - оқушылардан ойын сценарийінің жоспарын, фон мен кейіпкерлерді дайындауды сұраңыз.
 • кезең - оқушылардан ойын үшін программалық кодты жасауды сұраңыз.

Бағалау критериі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ойынды дамытады

1

ойын сценарийін құрастырады;

фон үшін суреттерді дайындайды;

ойын үшін кейіпкерлерді дайындайды;

1

1

1

Ойын фонын жасайды және ойын үшін дайын таңбаларды жүктейді

2

фонды ойынға жүктейді;

кейіпкерлерді ойынға жүктейді;

суреттерді дискіге сақтайды;

1

1

1

Таңбақозғалысын программалайды

3

ойынкейіпкерлеріүшінбағдарламалық

кодты жазады;

шартты пайдаланады;

циклді пайдаланады;

1

1

1

Пернетақтадан

таңбаларды басқарады

4

пернетақтадантаңбалардыбасқаруды

қосады;

get_pressed модулін пайдаланады;

get_focused модулін пайдаланады;

set_repeat модулін пайдаланады.

1

1

1

1

Барлығы

13

«Python (пайтон) программалау тілінде 2D ойынын құру» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні Сынып

Бағалау критериі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Ойынды дамытады

Ойынды әзірлеу кезінде қиындық тудырады

Ойын сценрийі/фон үшін суретті/ ойын үшін спрайттарды дайындау кезінде қателіктер жібереді

Ойынды дұрыс құрастырады

Ойын фонын жасайды және ойын үшін дайын таңбаларды жүктейді

Кейіпкерлерді жүктеу кезінде ойын аяын жасау кезінде қиындықтар туындайды

Фонды ойынға жүктеу кезінде/ дискідегі суретті сақтағанда/ кейіпкерлерді ойынға жүктеу қателіктер жібереді

Фон мен ойындарды дұрыс жасайды және ойын үшін дайын таңбаларды жүктейді

Таңбақозғалысын программалайды

Таңбалардыңқозғалысын программалау кезінде қиындықтар туындайды

Ойынкейіпкерлерінің программалық кодын жазу кезінде / шартты құрылымды пайдалану кезінде / циклдік құрылымды пайдалану кезінде қателіктер жібереді

Таңбаныңқозғалысындұрыс программалайды

Пернетақтадантаңбаларды басқарады

Пернетақтадантаңбаларды басқару кезінде қиындықтар туындайды

Басқару таңбалары арқылы кейіпкерді пернетақтадан қосқан кезде /модульдерді қолданғанда/ get_pressed/ get_focused/.set_repeat модулін пайдаланғанда қателіктер жібереді

Пернетақтасыбартаңбаларды дұрыс басқарады


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» NIS-тің мың домбырашысы Гиннесс рекордтар кітабын бағындырды 26.05.2022
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы