👈 қаріп өлшемі 👉

Ақпараттық коммуникациялық технология 3-сынып БЖБ ТЖБ


Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Ақпараттық коммуникациялық технология

3-сынып

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 3-сынып білім алушыларына «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (3-4-сыныптары) «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.

 Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.

 Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Компьютер және программалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

3.1.3.1Цифрлыққұрылғыларменжұмысжасауда қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау

3.1.1.1 Енгізу (мысалы, тінтуір, пернетақта) және шығару құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату

3.1.2.4Компьютерлікпрограммалардаменю командаларын қолдану

3.1.2.3 Файл және бума ұғымдарын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Цифрлыққұрылғыларменжұмысжасауда қауіпсіздік техникасының ережелерін. қолданады
 • Қызметібойыншаенгізуменшығару құрылғыларын ажыратады
 • Меню бағдарламасының құралдарын қолданады
 • Бумажәнефайлұғымдарыныңқолданысын түсіндіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

 • Суреттерге мұқият қара. Кейіпкердің іс-әрекетіне сүйеніп, компьютермен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік ережелерін құрып жаз.

1-сурет2-сурет

1)

2)

 • Компьютерге енгізу құрылғысын жасыл қарындашпен, шығару құрылғысын қызыл қарындашпен дөңгелектеп қорша.
 • Берілген тұжырымдар мен меню бағдарламасының құралдарын сәйкестендір.
 • Тұжырымдаманы оқы және сәйкес атауымен байланыстырып сыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Цифрлық құрылғылармен жұмысжасауда қауіпсіздік техникасының ережелерін. қолданады

1

1-суретбойыншақауіпсіздік ережесін жазады;

2-суретбойыншақауіпсіздік ережесін жазады;

1

1

Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын

ажыратады.

2

бірінші енгізу құралын анықтайды;

екінші енгізу құралын анықтайды;

бірінші шығару құралын анықтайды;

1

1

1

екінші шығару құралын анықтайды;

1

Меню бағдарламасының құралдарын қолданады

3

ұлғайтқыш құралын сәйкестендіреді;

өшіру құралын сәйкестендіреді;

бұру құралын сәйкестендіреді;

1

1

1

Бумажәнефайл ұғымдарының

қолданысын түсіндіреді

4

бума ұғымын анықтайды;

файл ұғымын анықтайды.

1

1

Барлығы

11

«Компьютер және программалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының ережелерін қолданады.

Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін жазуда қиналады.

Бірінші /екінші сурет бойынша қауіпсіздік ережелерін құрып жазуда қателеседі.

Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін жазады.

Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын ажыратады.

Енгізу және шығару құрылғыларын ажыратуда қиналады.

Енгізу/ шығару құрылғыларын анықтауда қателіктер жібереді.

Енгізу және шығару құрылғыларындұрыс анықтайды.

Менюбағдарламасының құралдарын қолданады.

Менюбағдарламасының құралдарын ажыратуда қиналады

Ұлғайтқыш/өшіру/бұру құралдарынанықтауда қателеседі.

Менюбағдарламасының құралдарындұрыс ажыратады.

Бумажәнефайл ұғымдарының қолданысын түсіндіреді.

Бумажәнефайлұғымдарының қолданысын түсіндіруде қиналады.

Бума /файл ұғымдарының қолданысынтүсіндіруде қателеседі.

Бумажәнефайл ұғымдарының қолданысын түсіндіреді.

«Сөз артында сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты3.1.2.1 Компьютерлік программалар қолданушының

міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3.2.1.3 Құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, өшіру, қою

3.2.1.2 Қаріпті пішімдеу (қаріптің жазылу стилі, түсі, түзету)

Бағалау критерийіБілім алушыл

 • Компьютерлікбағдарламаныңміндеттерін сипаттайды
 • Мәтіндікредакторқұралдарыныңқызметін сипаттайды
 • Қаріпті пішімдеу құралдарын анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты15 минут

Тапсырма

 • Оқы және компьютерлік бағдарламалар атауын жаз.

Міндеті

Компьютерлік бағдарлама

1.Мәтіндітеріпжазуғаарналған бағдарлама

2.Суретті өзгертуге арналған бағдарлама

 • Берілген құралдардың қызметін жаз.

Құралдар

Мәтіндік редактордағы қызметі

 • Суреттегі белгіленген бөліктерге мұқият қара. Қаріпті пішімдеу командаларының атауын жаз.

1.

2.

3.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Компьютерлік бағдарламаның

міндеттерін сипаттайды

1

біріншікомпьютерлік бағдарламаны анықтайды;

екінші компьютерлік бағдарламаны анықтайды;

1

1

Мәтіндік құралдарының сипаттайды

 редактор қызметін

2

біріншіқұралдың сипаттайды;

екіншіқұралдың сипаттайды;

үшіншіқұралдың сипаттайды;

қызметін

қызметін

қызметін

1

1

1

Қаріптіпішімдеу құралдарын анықтайды

3

қаріптіпішімдеудің құралын анықтайды;

қаріпті пішімдеудің екінші құралын анықтайды;

қаріптіпішімдеудің құралын анықтайды.

бірінші

1

үшінші

1

1

Барлығы:

8

«Компьютер және программалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

 арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Компьютерлікбағдарламаның міндеттерін сипаттайды.

Компьютерлікбағдарламаның міндеттерін сипаттауда қиналады.

Компьютерлік бағдарламалардың біріншісін/екіншісін анықтауда қателіктер жібереді.

Компьютерлік

бағдарламаныңміндеттерін сипаттайды.

Мәтіндік редактор құралдарының қызметін сипаттайды.

Мәтіндік редактор құралдарының қызметін сипаттауда қиналады.

Мәтіндікредактордың бірінші/екінші/үшінші

құралдарыныңқызметін сипаттауда қателіктер жібереді.

Мәтіндікредактор құралдарының қызметін сипаттайды.

Қаріптіпішімдеуқұралдарын анықтайды.

Қаріптіпішімдеуқұралдарын анықтауда қиналады.

Жазустилі/түсі/түзету командаларынанықтауда қателіктер жібереді.

Қаріптіпішімдеу құралдарындұрыс анықтайды.

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Компьютер және дыбыстар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

3.1.1.1 Енгізу (мысалы, тінтуір, пернетақта) және шығару құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату

3.1.2.1Компьютерлікпрограммаларқолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3.2.4.1 Арнайы программаны пайдалана отырып дыбысты жазу, өңдеу және шығару**

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын ажыратады
 • Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды
 • Дыбысты жазуға арналған бағдарламаны қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

 • Дыбысты тыңдауға және жазуға арналған енгізу, шығару құрылғыларының атауын жаз.

Енгізу құрылғысы: Шығару құрылғысы:

 • Берілген бағдарламалардың міндеттерін жаз.
 • Сәйкестігін анықта.

Жазуды бастау

Жазбаны тыңдау

Жазбаны тоқтату

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қызметі бойынша енгізу меншығару

құрылғыларын ажыратады

1

дыбысты енгізу құралының атауын

жазады;

дыбыстышығаруқұралының

атауын жазады;

1

1

Компьютерлік бағдарламаның

міндеттерін сипаттайды

2

біріншібағдарламаныңміндетін

жазады;

екіншібағдарламаныңміндетін

жазады;

1

1

Дыбыстыжазуға арналғанбағдарламаны

қолданады

3

тоқтату құралын сәйкестендіреді;

жазу құралын сәйкестендіреді;

тыңдау құралын сәйкестендіреді.

1

1

1

Барлығы:

7

«Компьютер және дыбыстар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын ажыратады.

Дыбысты енгізу және шығару құрылғыларыныңатауларын жазуда қиналады.

Дыбысты енгізу / шығару құрылғыларының атауларын жазуда қателіктер жібереді.

Дыбысты енгізу / шығару құрылғыларының атауларын дұрыс жазады.

Компьютерлік

бағдарламаның міндеттерін сипаттайды.

Компьютерлікбағдарламаның міндеттерін сипаттауда

қиналады.

Бірінші/екінші

бағдарламалардың міндеттерін сипаттауда қателіктер жібереді.

Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды.

Дыбысты жазуға арналған бағдарламаны қолданады.

Дыбыстықбағдарламаның командаларынанықтауда қиналады.

Тоқтату/ жазу/ тыңдау командаларынанықтауда қателеседі.

Дыбыстық бағдарламаның командаларындұрыс анықтайды.

«Компьютерлік суреттер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

    • Компьютерлікпрограммаларқолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру
    • Компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.1.2.4Компьютерлікпрограммалардаменю командаларын қолдану

3.2.2.1Қарапайымграфикалықредакторқұралдарын қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушылар

 • Компьютерлікбағдарламаныңміндеттерін сипаттайды
 • Компьютерлікбағдарламаныңбасқару командаларын қолданады
 • Меню бағдарламасының құралдарын қолданады
 • Графикалық редактордың құралдарын анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

 • Жағдаятты оқы және компьютерлік бағдарламаның атауын жаз.

ЖағдаятКомпьютерлік бағдарлама

  • Медет «Менің үйім» тақырыбына сурет салды.
  • Медет суретін көпшілікке таныстырды.
 • Суретке мұқият қара. Қызыл түспен ерекшеленген командалардың міндетін сипаттап жаз.

1.

2.

 • Меню командаларының міндеттерін жаз.

Команда түрі

Команданың міндеті

 • Суретте қандай графикалық құралдар қолданылған? Атауын жаз.
 • құрал:
 • құрал:
 • құрал:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Компьютерлікбағдарламаның міндеттерін сипаттайды

1

сурет салу бағдарламасының атауын жазады;

көрсету бағдарламасының атауын жазады;

1

1

Компьютерлікбағдарламаның басқару командаларын қолданады

2

«құру» командасының міндетін жазады;

«сақтау» командасының міндетін жазады;

1

1

Менюбағдарламасының құралдарын қолданады

3

бірінші команданың міндетін жазады;

екінші команданың міндетін жазады;

1

1

Графикалықредактордың құралдарын анықтайды

4

бірінші құралды анықтайды;

екінші құралды анықтайды;

үшінші құралды анықтайды.

1

1

1

Барлығы

9

«Компьютерлік суреттер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған

рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Компьютерлікбағдарламаның міндеттерін сипаттайды.

Компьютерлікбағдарламаның міндеттерін сипаттауда

қиналады.

Сурет салу бағдарламасының/ көрсетубағдарламасының атауын жазуда қателеседі.

Компьютерлік

бағдарламаныңміндеттерін дұрыс сипаттайды.

Компьютерлік бағдарламаның басқарукомандаларын қолданады.

 Компьютерлік бағдарламаның басқарукомандаларының міндетін анықтауда қиналады.

«Құру»/«Сақтау»

командаларыныңміндетін жазуда қателеседі.

Компьютерлік

бағдарламаныңбасқару командаларының міндетін дұрыс анықтайды.

Менюбағдарламасының құралдарын қолданады.

Менюкомандаларының қызметін жазуда қиналады.

Бірінші/екіншікоманданың міндетін жазуда қателеседі.

Менюкомандаларының қызметін дұрыс жазады.

Графикалықредактордың құралдарын анықтайды.

Графикалықредактордың

қолданылғанқұралдарын анықтауда қиналады.

Графикалықредактордың

қолданылғанбірінші/

екінші/үшіншіқұралдарын анықтауда қателеседі.

Графикалық редактордың қолданылған құралдарын дұрыс анықтайды.

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Шығармашылық және компьютер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

3.2.2.1Қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану

3.2.4.2 Арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану

3.2.2.2 Нысанның сыртқы түрін өзгерту (мысалы, қию, бұру, өлшемін өзгерту және т.б.)

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Графикалық редактордың құралдарын анықтайды
 • Тақырыпқа сәйкес суреттерді қолданады
 • Нысанды түзету командаларын пайдаланады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Практикалық жұмыс

 • Paint бағдарламасын аш.
 • Суретті сал.
 • Суретті жұмыс үстеліне сақтап қой. Тақырыпқа сәйкес фотосурет таңдап алып, өз суретіңмен байланыстырып композиция жаса.

Мысалы:

Бағалау критерийі

Тапсырм а №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Графикалықредактордың

құралдарын анықтайды

1

фигуралар құралын қолданады;

құю құралын қолданады;

1

1

Тақырыпқасәйкес суреттерді қолданады

2

тақырыпқа сәйкес суретті

анықтайды;

суретті графикалық редакторда

қолданады;

1

1

Нысанды түзету командаларын пайдаланады

3

қиып алу командасын қолданады;

бұру командасын қолданады;

өлшемін өзгерту командасын

қолданады.

1

1

1

Барлығы:

7

«Шығармашылық және компьютер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Графикалықредактордың құралдарын анықтайды.

Графикалықредактордың құралдарын қолдануда қиналады.

Графикалықредактордың

фигуралар/құюқұралдарын қолдануда қателіктер жібереді.

Графикалықредактордың құралдарын дұрыс қолданады.

Тақырыпқасәйкес суреттерді қолданады.

Тақырыпқа сәйкес суреттерді анықтауда және қолдануда қиналады.

Тақырыпқа анықтауда/ редакторда жібереді.

сәйкес суретті қолдануда

 суреттерді графикалық қателіктер

Тақырыпқа сәйкес суреттерді анықтайды және орынды қолданады.

Нысанды командаларын пайдаланады.

түзету

Нысандытүзетукомандаларын қолдануда қиналады.

Қиып алу/бұру/өлшемін өзгерту командаларын орындауда қателіктер жібереді.

Нысанды командаларын қолданады.

түзету дұрыс

«Әлемнің барлығы Интернетте» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

3.3.1.1 Нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті қолдану

3.2.1.3Құжаттағыерекшеленгенмәтіндіқиыпалу, көшіру, қою

3.2.3.3 Презентацияны безендіру үшін дайын дизайнды пайдалану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Керектіақпараттыіздеужүйесін(браузер) қолданып анықтайды
 • Мәтінмен жұмыс жасауға арналған командаларды қолданады
 • Презентацияқұруүшіндайындизайнды қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Практикалық жұмыс

Қазақстандық атақты тұлғалардың біреуі туралы презентация жаса және безендір.

 • Ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) іске қос.
 • Қазақстандық атақты тұлға туралы ақпараттар (суреті, өмірбаяны т.б) іздеп тап.
 • Табылған ақпаратты презентацияға сал.
 • Презентацияны дайын дизайнның көмегімен безендір.
 • Құжатты жұмыс үстеліне сақта.

Мысалы:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Керекті ақпаратты іздеу жүйесін(браузер) қолданып анықтайды

1

кілттік сөзді анықтайды;

іздеу параметрлерін жазады;

қажетті ақпаратты іріктеп алады;

1

1

1

Мәтінмен жұмыс жасауға арналған командаларды қолданады

«қию» командасын қолданады;

«көшіру»командасын қолданады;

«қою» командасын қолданады;

1

1

1

Презентация құру үшін дайындизайнды қолданады

презентация құрады;

безендіруде дайын дизайнды

қолданады;

презентацияны сақтайды.

1

1

1

Барлығы:

9

«Әлемнің барлығы интернетте» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

 арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Керекті ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) қолданып анықтайды.

Керекті ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) қолдануда қиналады.

Қажетті ақпараттың кілттік сөзін анықтауда/іздеу параметрлерін жазуда/ ақпаратты іріктеуде қателіктер жібереді.

Керекті ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) дұрыс қолданады.

Мәтінмен жұмыс жасауға арналғанкомандаларды қолданады.

Мәтінмен жұмыс жасауға арналғанкомандаларды қолдануда қиналады.

Мәтінменжұмысжасау барысында«қию»/«көшіру»/

«қою» командаларын қолдануда қателіктер жібереді.

Мәтінмен жұмыс жасауға арналған командаларды дұрыс қолданады.

Презентация құру үшін дайын дизайнды қолданады.

Презентация құру үшін дайын дизайнды қолдануда қиналады.

Презентацияқұруда/дайын дизайнарқылы

безендіруде/презентацияны сақтауда қателіктер жібереді.

Презентация құру үшін дайын дизайнды орынды қолданады.

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Презентацяны безендіру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

3.2.3.1Мәтінменбейнелердентұратынқарапайым презентациялар жасау

3.1.2.4 Компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану

3.2.4.2 Арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану

3.2.3.3 Презентацияны безендіру үшін дайын безендіруді пайдалану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Презентацияда мәтін мен бейнелерді қолданады
 • Меню бағдарламасының құралдарын қолданады
 • Тақырыпқа сәйкес суреттерді қолданады
 • Презентация құру үшін дайын дизайнды қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Практикалық жұмыс

«Су –тіршілік көзі» тақырыбына презентация жаса. Презентацияның құрылымы: 1-слайд: атауы

 • слайд: мазмұны
 • слайд: мәтін және сурет

Презентациядадизайн,анимация,слайдтарарасындағыауысуларкөрсетілуітиіс. Презентацияны жұмыс үстеліне сақта.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Презентациядамәтінмен бейнелерді қолданады

1

тақырыпқа сәйкес презентация құрады;

презентацияны сақтайды;

1

1

Менюбағдарламасының құралдарын қолданады

анимацияны қолданады;

слайдтар арасындағы ауысуларды қолданады;

1

1

Тақырыпқа сәйкес суреттерді қолданады

тақырыпқасәйкессуреттерді іріктейді;

суреттімәтінменсәйкестендіріп орналастырады;

1

1

Презентация құру үшін дайын дизайнды қолданады

тақырыпқа сәйкес мәтін қолданады;

1

безендіруде дайын дизайнды

қолданады.

1

Барлығы:

8

«Презентация безендіру» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Презентациядамәтінмен бейнелерді қолданады.

Тақырыпқа сәйкес презентация құруда және сақтауда қиналады.

Тақырыпқа сәйкес презентация құруда/ сақтауда қателіктер жібереді.

 Тақырыпқасәйкес презентация құрады және сақтайды.

Менюбағдарламасының құралдарын қолданады.

Менюбағдарламасының құралдарынқолдануда қиналады.

Анимацияны/слайдтар

арасындағыауысуларды қолдануда қателіктер жібереді.

Менюбағдарламасының құралдарын дұрыс қолданады.

Тақырыпқасәйкес суреттерді қолданады.

Тақырыпқа сәйкес суреттерді іріктеуде және орналастыруда қиналады.

Тақырыпқа сәйкес суреттерді іріктеуде/ суретті мәтінмен сәйкестендіріп орналастыруда қателіктер жібереді.

Тақырыпқа сәйкес суреттерді іріктейді және дұрыс орналастырады.

Презентацияқұруүшін дайын дизайнды қолданады.

Тақырыпқа сәйкес мәтін жазуда және презентацияны дайын дизайн арқылы безендіруде қиналады.

 Тақырыпқа сәйкес мәтін жазуда/ презентацияны дайын дизайнды қолданып безендіруде қателіктер жібереді.

Тақырыпқа сәйкес мәтін жазады және презентацияны дайын дизайнды қолданып безендіреді.

«Мәтін, дыбыс және презентация» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

3.2.1.1Мәтіндікредактордақарапайымсөйлемдерді теруді жүзеге асыру

3.2.1.3 Құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою

Бағалау критерийі

Білім алушылар

 • Мәтіндітерудекомпьютерлікбағдарламаны қолданады
 • Мәтінмен жұмыс жасау командаларын қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Практикалық жұмыс

 • Мәтіндік редакторды іске қос. Ерекшеліктерін сақтай отырып, мәтінді теріп жаз.

 22-наурыз – Ұлыстың ұлы күні. Наурыз – жыл басы. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Дастарқанға дәстүрлі ет тағамдары, ұлттық тамақтар қойылады. Бұл мейрамның негізгі асы – наурыз көже. Оны жеті түрлі тағамнан пісіреді.

 • Мәтіндегі қалың жазумен берілген сөйлемді көшіріп алып, мәтіннің төменгі жағына 5 рет қой.

Мысалы:

Бұл күні күн мен түн теңеледі. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Бұл күні күн мен түн теңеледі.

 • Құжатты жұмыс үстеліне сақта.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Мәтінді теруде компьютерлік бағдарламаны қолданады

1

мәтінді қатесіз тереді;

қиғашжазукомандасын қолданады;

қалыңжазукомандасын қолданады;

астынсызукомандасын қолданады;

1

1

1

1

Мәтінменжұмысжасау командаларын қолданады

2

ерекшелеу-көшірукомандасын қолданады;

қою командасын қолданады;

құжатты өз атымен сақтайды.

1

1

1

Барлығы

7

« Мәтін, дыбыс және презентация» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Мәтіндітерудекомпьютерлік бағдарламаны қолданады.

Мәтінді теруде компьютерлік бағдарламанықолдануда қиналады.

Мәтінді теруде/ қиғаш жазу/қалың жазу/астын сызу командаларынқолдануда қателіктер жібереді.

Мәтіндітеруде

компьютерлік бағдарламаны қолданады.

Мәтінменжұмысжасау командаларын қолданады.

Форматтаутақтасының командаларын қолдануда қиналады.

Форматтау тақтасының көшіру/ қою командаларын қолдануда қателіктер жібереді.

Форматтаутақтасының командаларындұрыс қолданады.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇



Жаңалықтар:
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022

Пікір жазу



Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы