👈 қаріп өлшемі 👉

Ақпараттық коммуникациялық технология 4-сынып


Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Ақпараттық коммуникациялық технология

4-сынып

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 4-сынып білім алушыларына «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.

 Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.

 Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

«Бағдарламалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау4

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР7

«Робототехника» бөлімі бойынша жиынтық бағалау7

«Бейне жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау10

«Презентация» бөлімі бойынша жиынтық бағалау13

«Электрондық пошта» бөлімі бойынша жиынтық бағалау16

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Бағдарламалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

Айнымалы. Кейіпкердің костюмін ауыстыру.

Өз ойынының сценариію Логикалық операторлар. Салыстыру операторлар.

Оқу мақсаты

4.4.2.1 Айнымалыларды пайдалану

4.4.1.1 Цикл ішіндегі циклді іске асыру

4.2.1.1 Мәтінде қарапайым кестелерді жасау

    • Логикалық операторларды пайдалану
    • Салыстыру операторларын пайдалану

Бағалау критерийлері

Білім алушы:

 • Айнымалылардыанықтайды,олардыңмақсатынтүсіндіреді, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін түсінеді
 • Кестемен жұмыс командаларын сипаттайды
 • Сыртқы және ішкі циклдары, құрамдас шарты бар бағдарламалық кодты талдайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Амир еліміздің астанасы бойынша саяхат-ойынын құрды. Суретте оның бағдарламасындағы сахнаның бірі бейнеленген. Ол қолданған екі айнымалының атауын жазыңыз.

1)

2)

  • Бағдарламаларда айнымалылардың не үшін қолданылатынын түсіндіріңіз.
  • Дұрыс жауапты  белгісімен белгіле.
   • айнымалының мәні бағдарламада өзгертілмейді;
   • айнымалылар тек сандық мәндерді ғана қабылдай бермейді;
   • тек бір айнымалыны жасауға болады.

2. Мәтіндегі түсіп қалған сөздерді жазыңыз.

Өз ойыны үшін Амир сценарийді ойластырып, оны мәтіндік редактор түрінде рәсімдеді. Бұл

1) бірнеше жолдар мен бағандардан тұрды. Кестені бетке қосу үшін ол мәзірдің ішіндегі команданы қолданды. 2) . Жұмыс кезінде оған бір жол жетпеді. Айым жетпеген жолды қосу үшінкелесіәрекеттердіжасады:3)

3. Елдар ұлттық ою-өрнектің суретін бағдарламалауды ойлады. Ол алдымен қарапайым өрнектер үшін бағдарламалар жасауды үйренді. Суретте оның бірінші бағдарламасы берілген. Мысық келіп, көптеген сұрақтар қоя бастады. Мысыққа бағдарламалық кодты түсінуге көмектесіңіз, оның сұрақтарына жауап

жазыңыз.

  • Бұл бағдарламаны орындауға жіберу үшін не істеу керек?
  • Елдарнеліктен«егер»блогынпайдаланды
  • Өрнек қандай жағдайда салынады?
  • Цикл ішіндегі циклде қандай пішін салынады?
  • Фигура қанша рет салынады?
  • Елдар бағдарлаған өрнекті салыңыз.

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Айнымалыларды анықтайды, олардыңмақсатын түсіндіреді, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін

түсінеді

1

бірінші айнымалыны атайды;

екінші айнымалыны атайды;

айнымалылардың тағайындалуын түсіндіреді;

бір дұрыс жауапты таңдайды;

1

1

1

1

Кестеменжұмыс командаларын сипаттайды

2

объектінің атауын жазады;

мәтінгекестеқосукомандасыменмәзір қойындысының атауын жазады;

кестеге жолды енгізу алгоритмін сипаттайды (+1б толық сипаттама);

1

1

2

Сыртқы және ішкі циклдары, құрамдас шарты бар бағдарламалықкодты талдайды.

3

бағдарламаіскеқосылатынәрекетті анықтайды;

«егер» болгының мақсатын сипаттайды;

өрнекті салу шартын жазады;

фигура атауын жазады;

фигуралардың санын жазады;

бағдарламаны орындау нәтижесін салады.

1

1

1

1

1

1

Барлығы:

14

 «Бағдарламалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Айнымалыларды анықтайды, олардың мақсатын түсіндіреді, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін түсінеді

Айнымалыларды анықтау, олардың мақсатынтүсіндіру, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін бөлу қиынға соғады.

Бірінші/екінші айнымалыны анықтау, айнымалылардың мақсатын түсіндіру, айнымалыларменжұмысістеу ерекшеліктерін анықтау кезінде қателер жібереді

Айнымалылардыдұрыс анықтайды, олардың мақсатын түсіндіреді, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін түсінеді

Кестемен жұмыс командаларын сипаттайды

Кестемен жұмыс командаларын сипаттау кезінде қиындықтар тудырады

Объекті атауын анықтау, мәзір қойындысын сипаттау, кестеге жолды енгізу кезінде қателерге жол береді

Кестемен жұмыс командаларын дұрыс сипаттайды

сыртқы және ішкі циклдары, құрамдас шарты бар

бағдарламалық кодты талдайды.

Сыртқы және ішкі циклдері, құрамдас шарты бар бағдарламалық кодты талдау кезінде қиналады.

Бағдарламаны іске қосу үшін іс-әрекетті анықтау кезінде / "егер" блогының мақсатын сипаттау кезінде / құрамдас шартты жазу кезінде / фигураны / фигуралардың санын / бағдарламаны орындау нәтижесін анықтау кезінде қателер жібереді.

Сыртқы және ішкі циклдары, құрамдасшартыбар бағдарламалық кодты дұрыс талдайды.

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Робототехника» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

Түс датчигі. Робот-бағдаршам. Ультрадыбыстық датчик.

Лабиринттен шығу. Кегль-ринг.

Оқу мақсаты

    • Түс датчигін қолдану
    • Ультрадыбыстық датчикті қолдану

Бағалау критерийлері

Білім алушы

 • Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктің мүмкіндіктерін ажыратады
 • Роботтыңқозғалуынақажетблоктардыңпарамертлерін анықтайды
 • Бағдарлама блоктарының қолдану мақсатын түсіндіреді
 • Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчигі бар бағдарламаны сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Суретке қараңыз. Кестеде берілген әрбір мүмкіндіктерге сай датчик атауларын жазыңыз.

МүмкіндіктеріДатчик

Әртүрлі 7 түсті ажыратады

Жарықтандырудың деңгейі мен ара- қашықтығын өлшейді

Жарықтандырудың деңгейін өлшейді,

диффузиялық жарық және шағылысқан жарық Объектілердің бар-жоғын анықтайды

 • Лабиритті өту бағдарламасын қарастырыңыз. Роботтың міндеті кедергі кездескенге дейін алдыға жүру, тоқтау, оңға бұрылу және әрі қарай қозғалысты жалғастыру болып табылады. Әр блокты

қажетті деректермен толтырыңыз.

 • Амир робот арналған заттардың түсін анықтайтын бағдарлама жазды. Бағдарламада қолданылған

әрбір блоктардың қолданылу мақсатын сипаттаңыз.

 • Амир жарысқа арналған робот жасады. Бағдарламаны қарастырыңыз және оны орындау кезіндегі роботтың әрекетін сипаттаңыз.

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Түсдатчигімен ультрадыбыстық

датчиктің мүмкіндіктерін ажыратады.

1

түс датчигінің бірінші мүмкіндігін анықтайды;

түс датчигінің екінші мүмкіндігін анықтайды;

ультрадыбыстық датчиктің бірінші мүмкіндігін анықтайды;

ультрадыбыстық датчиктің екінші мүмкіндігін анықтайды;

1

1

1

1

Роботтыңқозғалуына

қажетблоктардың парамертлерін анықтайды.

2

ультрадыбыстық датчиктің деректерін анықтайды;

қозғалыс деректерін анықтайды;

бұрылыс деректерін анықтайды;

1

1

1

Бағдарлама блоктарының қолданумақсатын түсіндіреді.

3

бірінші блокты сипаттайды;

екінші блокты сипаттайды;

үшінші блокты сипаттайды;

1

1

1

Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчигі барбағдарламаны

сипаттайды.

4

түс датчигінің әрекетін сипаттайды;

ультрадыбыстық датчиктің әрекетін сипаттайды;

робот қозғалысының ретін сипаттайды.

1

1

1

Барлығы:

13

8

 «Робототехника» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Түсдатчигіменультрадыбыстық датчиктің мүмкіндіктерін ажыратады.

Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктің қолданылу мақсатын анықтауға қиналады.

Түс датчигінің бірінші/екінші мүмкіндігі мен ультрадыбыстық датчиктің бірінші/екінші мүмкіндігін анықтауда қателік жібереді.

Түсдатчигімен ультрадыбыстық датчиктің қолданылу мақсатын дұрыс анықтайды.

Роботтың қозғалуына қажет блоктардыңпарамертлерін анықтайды.

Роботтың қозғалуына қажет блоктардыңпараметрлерін анықтауға қиналады.

Роботтың қозғалуына қажет блоктардың бірінші / екінші / үшінші деректерін анықтауда қателік жібереді.

Роботтың қозғалуына қажет блоктардың парамертлерін дұрыс анықтайды.

Бағдарламаблоктарыныңқолдану мақсатын түсіндіреді.

Бағдарламаның блоктарының қолдану міндетін түсіндіруге қиналады.

Бағдарламаның блоктарының бірінші

/ екінші / үшінші қолдану міндетін түсіндіруде қателік жібереді.

Блоктардың міндеттерін дұрыс түсіндіреді.

Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчигібарбағдарламаны сипаттайды.

Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктары бар бағдарламаны сипаттауға қиналады.

Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктары бар бағдарламаны сипаттау кезінде қателік жібереді.

Түсдатчигімен ультрадыбыстық датчиктары бар бағдарламаны дұрыс сипаттайды.

9

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Бейне жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырыбы

Бейнежазба

Бейне өңдеу

Оқу мақсаты

4.2.4.1 Бейнелер жасау

Бағалау критерийлері

Білім алушы

 • Бейнемен жұмыс істеу үшін қажетті құрылғылардың мысалын келтіреді.
 • Бейненіөңдейтінбағдарламалардыңмүмкіндіктерін сипаттайды.
 • Бейне жасайтын құрылғылардың құралдарын сипаттайды.
 • Бейне жасауға және өзгертуге арналған бейнені өңдейтін бағдарламалардың мүмкіндіктерін сипаттайды.

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Амир сабаққа «Табиғи құбылыстар» тақырыбындағы жобаға бейне слайд-шоу жасау қажет. Амирге жобаны жасауға қажетті бағдарламалар мен жабдықтардың атауларын жазып көмектесіңіз.

Аппараттық жабдықтама

Бағдарламалық жабдықтама

 • Бейнені өңдейтін бағдарлама әртүрлі тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді, соның ішінде:
  • сандық бейнекамерадан бейнені алу;
  • тақырыптар мен жазуларды қосу;
  • үзінділер арасында ауысу жасау.

Бейнені өңдейтін бағдарламаның басқа тағы екі функциясын көрсетіңіз.

1)

2)

 • Суретте белгіленген батырмалардың қолдану мақсатын сипаттаңыз.
 • Төменде бейненің үзінділерін өңдеуге арналған құралдар берілген. Олардың әрқайсысының қолданылу мақсаттарын жазыңыз.

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Бейнемен жұмыс істеу үшін қажетті құрылғылардың мысалын келтіреді.

1

бейненіжасауғаарналғанаппараттық жабдықтаманы атайды;

бейненіжасауғаарналғанбағдарламалық

жабдықтаманы атайды;

1

1

Бейненіөңдейтін бағдарламалардың

мүмкіндіктерін сипаттайды.

2

бейнені өңдейтін бағдарламаның бір мүмкіндігін сипаттайды;

бейнені өңдейтін бағдарламаның екі мүмкіндігін

сипаттайды;

1

1

Бейнежасайтын құрылғылардың

құралдарын сипаттайды.

3

бірінші белгіленген құралдың қолдану мақсатын сипаттайды;

екінші белгіленген құралдың қолдану мақсатын

сипаттайды;

1

1

Бейне жасауға және өзгертуге арналған бейнені өңдейтін бағдарламалардың мүмкіндіктерін сипаттайды.

4

бейнені өңдеуге арналған құралдардың бірінші тобының қолдану мақсатын сипаттайды;

бейнені өңдеуге арналған құралдардың екінші

тобының қолдану мақсатын сипаттайды;

бейнені өңдеуге арналған құралдардың үшінші тобының қолдану мақсатын сипаттайды;

бейнені өңдеуге арналған құралдардың төртінші

тобының қолдану мақсатын сипаттайды;

бейнені өңдеуге арналған құралдардың бесінші

тобының қолдану мақсатын сипаттайды;

бейнені өңдеуге арналған құралдардың алтыншы тобының қолдану мақсатын сипаттайды.

1

1

1

1

1

1

Барлығы:

12

11

«Бейне жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Бейнеменжұмысістеу үшінқажетті

құрылғылардың мысалын келтіреді

Бейнемен жұмыс істеуге қажет құрылғылардыанықтауға қиналады

Бейнеменжұмысістеугеарналған аппараттықжабдықтаманы/

бағдарламалықжабдықтаманы анықтауда қате жібереді

Бейнемен жұмыс жасауға арналған құрылғыларды дұрыс анықтайды

Бейненіөңдейтін бағдарламалардың

мүмкіндіктерін сипаттайды

Бейнені

бағдарламалардың мүмкіндіктерін қиналады

 өңдейтін анықтауда

Бейнені өңдейтін бағдарламаның бірінші/екінші мүмкіндікті сипаттауда қате жібереді

Бейнені өңдейтін бағдарламаның мүмкіндіктеріндұрыс анықтайды

Бейнежасайтын құрылғылардың

құралдарын сипаттайды

Бейне жасайтын құрылғылардың құралдарыныңқолданылу мақсатын сипаттауда қиналады

Бейне жасайтын құрылғылардың бірінші/екінші құралын сипаттауда қате жібереді

Бейне жасайтын құрылғылардың құралдарын дұрыс сипаттайды

Бейнежасауғажәне өзгертугеарналған

бейненіөңдейтін бағдарламалардың

мүмкіндіктерін сипаттайды

Бейненің үзінділерін өңдеуге арналған құралдарын сипаттауға қиналады

1-6құралдарын жібереді

сипаттауда

12

«Презентация» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырыбы

Презентацияға арналған ақпарат. Презентациядағы дыбыстар. Перезентациядағы бейне.

Презентациядағы анимация.

Оқу мақсаты

4.2.3.1 Слайдқа макет таңдау

    • Ақпаратты іздеуді жүзеге асыру (компьютердегі файлдар мен бумалар)
    • Браузер баптауларын қолдану (бетбелгілер жасау, тарих пен жүктемелерді қарау)

4.2.4.2 Презентация жасау барысында сурет, дыбыс пен бейнені қолдану

4.2.3.2 Презентациядағы нысандарының анимациясын баптау.

Бағалау критерийлері

Білім алушы

 • Презентация жасау кезінде қажетті макет таңдайды
 • Презентацияға қажет ақпаратты табады
 • Бетбелгініңкомандаларынанықтайдыжәне браузердің тарихы мен жүктемелерін қарайды
 • Презентацияқұруредакторыныңқұралдарын сипаттайды
 • Презентациянысандарынаанимацияныңбаптау командаларын қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Амир «Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбына презентация жасады. Ол слайд құруға арналған макеттердің қайсысын қолданғанын көрсетіңіз.

 • Суретке мұқият қараңыз. Ақпаратты компьютерден және Интернет желісінен іздеудің бір-бірінен екі айырмашылығын жазыңыз.
  • Аслан – Интернет желісін жаңа қолданушысы. Оған браузердің мүмкіндіктерін анықтауға көмектесіңіз. Асланға бетбелгі жасау және браузер тарихын қарау қажет. Осы командаларды суретте

белгілеңіз. Олардың қолданылу мақсатын сипаттаңыз.

  • Кестені толтырыңыз. Көрсетілім редакторының құралдарының қолданылу мақсатын сипаттаңыз.

Құралдар

Қолданылу мақсаты

  • Амир сурет салуға арналған анимациялық әсерлерге баптауды қалады. Ең алдымен ол суретті белгіледі, содан соң Анимация қойындысына өтті. Келесі командалардың қолданылу мақсатын жазыңыз.

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Презентация жасау кезінде қажетті макет таңдайды.

1

бірінші слайд жасау үшін макетті анықтайды;

екінші слайд жасау үшін макетті анықтайды;

1

1

Көрсетілімгеқажет ақпаратты табады.

2

ақпаратты іздеудің бірінші айырмашылығын

анықтайды;

ақпараттыіздеудіңекіншіайырмашылығын анықтайды;

1

1

Бетбелгінің командаларын анықтайды және браузердің тарихы мен жүктемелерін қарайды.

3

бетбелгіні жасау және браузердің тарихы мен

жүктемелерін қарау командаларын анықтайды;

бетбелгіні жасау және браузердің тарихы мен

жүктемелерін қарау командаларының қолдану мақсатын сипаттайды;

1

1

Көрсетілімредакторының құралдарын сипаттайды

4

бірінші құралдың қолдану мақсатын сипаттайды;

екінші құралдың қолдану мақсатын сипаттайды;

1

1

Көрсетілім объектілеріне анимацияныңбаптау командаларын қолданады.

5

«Анимацию қосу» командасының мүмкіндіктерін сипаттайды;

«Анимацииаймағы»командасының мүмкіндіктерін сипаттайды.

1

1

Барлығы:

10

 «Көрсетілім» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Презентацияжасаукезінде қажетті макет таңдайды

Көрсетілімжасаукезіндеқажет макетті қолдануға қиналады

Макетті анықтауда қате жібереді

Көрсетілім жасау кезінде қажет макетті дұрыс қолданады

Көрсетілімгеқажетақпаратты табады

Үзінділерді іздеуде қиналады

Ақпаратты компьютерден / Интернет желісінен іздеуде қиналады

Ақпараттыіздеудің

айырмашылығындұрыс анықтайды

Бетбелгініңкомандаларын анықтайды және браузердің тарихы мен жүктемелерін қарайды

Бетбелгіні жасау мен браузердің тарихы мен жүктемелерін қарау командаларын анықтауда қиналады

Бетбелгіні жасау мен браузердің тарихы мен жүктемелерін қарау командаларының қолдану мақсатын анықтауда қате жібереді

Бетбелгіні жасау мен браузердің тарихы мен жүктемелерін қарау командаларыныңқолдану мақсатын дұрыс анықтайды

Көрсетілімредакторының құралдарын сипаттайды

Көрсетілім жасаудағы құралдардың қолдану мақсатын анықтауда қиналады

Көрсетілім жасау кезіндегі

құралдардың қолдану мақсатын анықтауда қате жібереді

Көрсетілім жасаудағы

құралдардың қолдану мақсатын дұрыс анықтайды

Көрсетілімобъектілеріне анимацияныңбаптау командаларын қолданады

Объектілергеанимацияқолдануға қиналады

Анимация/объектілердіенгізу параметрлерінбаптауларды қолдану кезінде қате жібереді

Объектілерге анимацияны дұрыс қолданады

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Электрондық пошта» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Деректерді Интернетке жіберу Құпиясөздердің сенімділігі Болашақтың компьютерлері

Оқу мақсаты

    • Тіркелген файлдары бар хабарламаларды электрондық пошта арқылы алу және жіберу
    •  Браузерді баптауды қолдану (бетбелгілерді жасау, оқиғалар мен жүктеуді қарау).

4.1.3.1 Сенімді құпия сөзді белгілеу

4.3.1.1 Ақпаратты іздеуді жүзеге асыру (компьютердегі файлдар мен қалталар)

4.2.4.2 Презентацияны жасау кезінде фотосуреттерді, дыбыстарды және бейнелерді пайдалану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Файлдарды электрондық пошта арқылы алады және жібереді.
 • Бетбелгілерді жасайды, оқиғалар мен жүктеуді қарайды.
 • Сенімді құпия сөз критерийлерін белгілейді.
 • Компьютерде ақпаратты табады.
 • Презентацияда суреттер мен бейнелерді пайдаланады.

Ойлау дағдысының

деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Практикалық жұмыс

 • «Ғарыш» атты папканы құрастырыңыз. [1]
 • «Құпия» сөзге қатысы бар суретті интернетте табыңыз және жүктеңіз. [1]
 • Бетбелгілерге пайдаланылған бетті қосыңыз. [1]
 • Көрілген оқиғалардан барлық жазбаларды өшіріңіз. [1]
 • Электрондық поштаны ашыңыз. Мұғалімнен келген хатқа тіркелген (1 презентация, 1 сурет, 1 видео) барлық файлдарды жүктеп алыңыз [1]
 • Бұл файлдар мен жүктелген суретті «Ғарыш» папкасына жылжытыңыз. [1]
 • Жүктелген презентацияны ашыңыз. Оған өз атыңызды жазыңыз. Оған барлық суреттер мен видеоларды салыңыз. [1]
 • Белгіленген 4 слайдқа сенімді құпия сөзді жазыңыз. Мысал келтіріңіз. [3]
 • Презентацияны сақтаңыз. Презентацияны тіркеп, мұғалімнің электронды поштасына хат жіберіңіз. [2]

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Компьютерде ақпаратты табады

1, 2, 6

«Ғарыш» атты папканы құрастыру

Интернеттегі суретті сақтайды

жүктеудегі файлдарды тауып, «Ғарыш»

пакасына көшіреді

1

1

1

Файлдарды электрондық пошта арқылы алады және жібереді

5, 9

хаттан файлдарды жүктейді

файлды хатқа тіркейді

электрондық хат жібереді

1

1

1

Бетбелгілердіжасайдыжәне

оқиғаларменжүктеулерді қарайды

3, 4

бетбелгілерге бетті қосады

оқиғаны тазартады

1

1

Сенімдіқұпиясөз критерийлерін белгілейді

8

сенімдіқұпиясөздің1-2критерийін

жазады

сенімдіқұпиясөздің3-4критерийін

жазады

сенімдіқұпиясөзүлгісінемысал

келтіреді.

1

1

1

Презентациядасуреттермен

видеоларды пайдаланады

7

суреттер мен видеоларды презентацияға

орналастырады.

1

Барлығы:

12

 Электрондық пошта» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Компьютерде ақпаратты табады

Компьютерде ақпарат іздеу кезінде қиындықтар туындайды

Папкажасаукезінде/суретті интернеттен сақтағанда/жүктелген файлдардыіздегенде/жүктеудегі файлдарды жасалған папкаға көшіргенде қателіктер жібереді

Компьютерде ақпаратты таба алады

Файлдарды электрондық пошта арқылы алады және жібереді

Электрондық пошта арқылы файлдарды алу және жіберу кезінде қиындықтар туындайды.

Хаттанфайлдарды жүктеукезінде, жіберілетінхатқафайлдытіркеу кезінде, хатты жіберу кезінде қате жібереді .

Файлдардыэлектрондықпошта арқылы дұрыс жібереді және алады.

Бетбелгілерді жасайды және оқиғалар мен жүктеулерді қарайды

Бетбелгілерді жасау, оқиғаларды қарау және жүктеу кезінде қиындықтар туындайды

Бетбелгіге бет қосқан кезде/ оқиғадан жазбаларды жойғанда қателер жібереді

Бетбелгілерді дұрыс жасайды және оқиға мен жүктеулерді қарайды

Сенімді құпия сөз критерийлерін белгілейді.

Сенімді құпия сөз критерийлерін бөлу қиынға соғады

Сенімді парольдің бірінші / екінші / үшінші / төртінші критериясын анықтау кезінде, сенімді парольдің үлгісін мысалға келтіру кезінде қателер жібереді.

Сенімдіқұпиясөзкритерийлерін дұрыс белгілейді

Использует картинки и видео в презентации

Затрудняется при вставке картинок и видео в презентацию

Презентацияға суреттер/ видеоларды енгізу кезінде қателер жібереді

Презентациядасуреттермен видеоларды қолдана алады.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы