👈 қаріп өлшемі 👉

Қазақтың ары


ÀÐÌÛÑÛÇ?!

 Áүã³íã³ á³ç өì³ð ñүð³ï îòûðғàí әëåì – àäàìçàò äàìóûíûң åң á³ð êүðäåë³ қîғàìäûқ құíäûëûқòàðûíûң æè³ әð³ øұғûë òүðäå өçãåð³ñòåðãå ұøûðàéòûí äәó³ð³. Àäàì ñàíàñûíûң өç³ өòå æûëäàì æàғäàéäà өçãåð³ï æүðå áåðåò³í èíòåãðàöèÿëàíғàí қîғàìíûң òàëàïòàðû ìåí ñұðàíûñòàðûíà áåé³ìäåë³ï үëãåðå àëìàéòûí êåçåң òóûï îòûð. Á³ç үø³í áұë қàæåò ïå, қàæåò åìåñ ïå, îíû îéëàíûï, òîëғàíûï îòûðàòûí óàқûòòûң өç³ øåêòåóë³. ßғíè, Ұëû Óàқûòòûң өç³ áүã³íã³ әëåì òàëàïòàðûíà òәóåëä³ áîëûï, áүã³íã³ êèáåðêåң³ñò³ê үñòåìä³ê æàñàé áàñòàғàí өðêåíèåòò³ң ûңғàéûíà áåé³ìäåë³ï, êөíä³ã³ï áàðàäû. Åíäåøå, ñàғàò ò³ë³íå àñà áàғûíà қîéìàéòûí қàçàқ үø³í äå åíä³ã³ æåðäå òàңäàó æàñàéòûí êåç æàқûíäàï қàëғàí ñèÿқòû.

 Áүã³íã³ êүí³ ê³òàï îқûëìàéäû. Òàðèõ ñàõíàñûíà îқûìàé- òûí қîғàì åðê³í åí³ï êåëåä³. Îғàí ê³íәë³ òåõíîãåíä³ê äàìóäûң òåõíîêðàòòûқ ұñòàíûìû, «èíôî» ïðèíöèïò³ң áàñûìäûëûққà èå áîëóû. Әëåìäåã³ åң êөï îқèòûí ұëòòàðäûң ñàíàòûíäà қàçàқ òà áàð åä³, åíä³ îғàí ұÿòòûìûç. Ñåáåá³, ÕÕ² ғàñûðäûң қàçàғû êîìïüþòåð àòòû êåң³ñò³êò³ң «құðìåòò³ қîíàғû» áîëûï àëäû. Æàқñûëûғû äà áàð, êåð³ әñåð³ äå îðàñàí çîð. Қàç³ð ðóõàíèÿòòûң áàñû-қàñûíäàғû áàð әëåóìåò Ôåéñáóêòà, Òâèòòåðäå îòûð. Ò³ïò³ îí áåñ үéë³ ìåí³ң àóûëûìäàғû ïàéғàì- áàð æàñûíàí àñқàí àғàëàðûì Àëìàòû ìåí Àñòàíàäàғû íåìåðåëåð³ìåí Skype (ñêàéï), Viber (âàéáåð) àðқûëû ñөéëåñå áåðåò³í äәðåæåãå æåò³ï қàëäû. Àë, á³çäåð, ìұғàë³ìäåð, ұñòàç- äàð «Àáàé æîëûí» íåãå îқûìàғàíñûңäàð äåï ñòóäåíòòåðìåí

«ñîғûñûï» æүðãåí æàéûìûç áàð?! Æóûðäà ғàíà Æүðñ³í Åðìàíîâ àғàìûç õàò æàçóäû қîéûï êåòò³ê äåï, өòêåí өì³ðä³ң қàçàқ ðóõàíèÿòûíäàғû òàìàøà, æұìàқ äәó³ð³í åñ³ì³çãå ñàëäû. Әêåìí³ң үëêåí àïàñû Ñàқûø òәòåì åê³íø³ äүíèåæүç³ë³ê ñîғûñòàí қàéòïàé, õàáàðñûç êåòêåí ³í³ñ³ Ñәë³ìí³ң ìàéäàííàí æàçғàí æàëғûç-àқ үøáó õàòûí ìûң ðåò îқûï äүíèåäåí өòò³...

 Áүã³íã³ êүí – өòå қûñқà ñèíòåçäåëãåí àқïàðàò ïåí òұ- æûðûìäàìàëûқ, òåçèñò³ê á³ë³ì ïðèíöèï³ ³ñêå àñà áàñòàғàí çàìàí. Êåңåñ äәó³ð³íäåã³ «êүí³íå òûì құðûғàíäà åëó áåò ê³òàï îқó» қàғèäàñûí òàðèõ қîéíàóûíà òàïñûðäûқ. Îñûғàí îðàé

Нұртас АхатЧесть казаха

ê³òàï қûñқà æàçûëäû. Êөëåì қóûï íåìåñå ò³ë ñûíàòûíäàé òûì ғûëûìèëàíäûðûï æ³áåðóä³ ìàқñàò òұòïàäûқ. Øèðåê ғàñûðäàí àñòàì á³ë³ì ñàëàñûíäàғû қûçìåò³ì қàç³ðã³ æàñòàðäûң, áүã³íã³ қîғàìғà åðê³í åí³ï êåëå æàòқàí ұðïàқòûң òûíûñ-ò³ðø³ë³ã³ìåí á³òå қàéíàñûï êåëå æàòқàíäûқòàí ñîëàðғà àðíàëғàí òàғûëûìäûқ äүíèå áîëñûí äåãåí îéìåí æàçûëäû.

 Áұë ê³òàï òà îқûëìàóû ìүìê³í. Өéòêåí³ êîìïüþòåð áàñòû қîғàìíûң қàçàíûíäà қàéíàï æàòûðìûç. Қûñқà әð³ íұñқà æàçóäàғû ìàқñàòûìûç òóûíäûíû ғàëàìòîðғà «³ë³ï» қîþғà ûңғàéëû áîëñûí äåãåí íèåò. ʳòàïòûң áåò³ àøûëìàñà äà, ғàëàìòîðäû øàðëàï, ñàÿõàòòàï æүðãåí ìèëëèîí қàçàқòûң á³ðåó³ êåç³ãåä³ әéòåó³ð. Ïàðàқòàéäû, êөç æүã³ðòåä³, қûçûқ- òûðñà îқûï ñàíàñûí òүçåéä³, îéûíà îé қîñàäû. Әéòïåñå, Àáàéøà àéòқàíäàé, «өç äүíèåì» өç³ìä³ê³, êөê³ðåã³ìäåã³

«ìåíäå» қàëàäû.

 Қàçàқ – өòå әñ³ðåқûçûë, ñәáèäåé ñåíã³ø, áàëàäàé èëàíғûø, àңғàë ұëò. Àë áүã³íã³ çàìàíғà áұë ò³ïò³ äå қàæåò åìåñ қàñèåò. Әñ³ðåқûçûëäûғû – қàçàқ әëåìäåã³ өç³íå қàæåò åìåñ äүíèåí³ң áәð³í қàáûëäàé áåðåä³. Òàңäàó æîқ. Áұë әñ³ðåñå, ìәäåíèåò ïåí өíåðä³ң, á³ë³ìí³ң êөïòåãåí áàғûòûíäà êөð³í³ñ òàáóäà. Îñûäàí қàçàқ ðóõàíèÿòû çàðäàï øåãå áàñòàäû. Êåңåñ äәó³ð³í³ң àññèìèëÿöèàëàíғàí èäåîëîãèÿñûíûң құðñàóûíàí құòûëûï, åңñåì³çä³ êөòåð³ï, åñ³ì³çä³ æèûï, åòåã³ì³çä³ æàóûï, áîéûìûçäû åíä³ ò³êòåé áåðãåíäå áàòûñòûң «êөá³ê» ìәäåíèåò³ ìåí àìåðèêàíäûқ «ýêøí», «âåñòåðí» өíåðä³ң áóûíà áàëқûï øûғà êåëä³ê. Åíä³ ñîíûң æåòåã³íäå êåò³ï áàðà æàòқàí æàéûìûç áàð.

 Ñåíã³øò³ã³, èëàíғûøòûғû – қàçàқòûң ñåí³ì³íäå áåð³ê òұðàқòûëûқ æîқ ñèÿқòû. Ұðàíøûëäûғûìûç, íàóқàíøûë- äûғûìûç øåêòåí àñқàí. Òåì³ðқàçûқ æàñòàíûï àëàòûíäàé ìûçғûìàñ áåð³êò³ã³ì³çäåí, òóðàøûëäûғûìûçäàí àðûëûï áàðàìûç. Êåңåñ äәó³ð³íäå òәðáèåëåíãåí àғà ұðïàқòûң áîéûíäàғû îñû äåðò áүã³íã³ æàñòàðғà êөøå áàñòàғàíäàé. Өçãå æұðò á³çãå àñïàíäàғû àéäû êүçåòó êåðåê åä³ äåñå, ñîғàí ñåí³ï æүðå áåðó³ì³ç áåê ìүìê³í.

Ұñòàçäûқ ғұìûðûìûçäà àç øәê³ðò äàÿðëàғàí æîқïûç.

6 Нұртас АхатЧесть казаха

Òәóåëñ³çä³êò³ң àðқàñûíäà ñîëàð åëäå ғàíà åìåñ, òөðòêүë äүíèåí³ êåç³ï, әëåìä³ àðàëàï á³ë³ì³í æåò³ëä³ðóäå, ñүáåë³ åңáåê åòóäå. Áәð³íå äå ìàқñàòøûëäûқ қàғèäàíû ñàíàñûíà, ұëòæàíäûëûқ ұñòàíûìäû æүðåã³íäå ұÿëàòûï, êөê³ðåã³íå құþғà òûðûñòûқ. Åíä³ îñû æàñòàð áүã³íã³ қîғàì өì³ð³íå åðê³í àðàëàñà áàñòàäû. Қàçàқ åë³ үø³í åíä³ã³ æàóàïêåðø³ë³êò³ òәóåëñ³çä³ê ðóõûìåí өñ³ï æåò³ëãåí îñû æàñòàð ñåç³íó³ êåðåê. Îë үø³í æàñòàðғà қàæåòò³ áàð ìүìê³íø³ë³êò³ æàñàóғà òûðûñó – áәð³ì³çä³ң ïàðûçûìûç. ʳòàïòûң æàçûëóû äà îñûíäàé îéäàí äүíèåãå êåëãåí äåï òүñ³íñå äåéì³ç êåìåë îқûðìàíғà.

Нұртас АхатЧесть казаха

ÀÐ ÔÎÐÌÓËÀÑÛ

 Әëåì òàғû äà á³ð өçãåð³ñêå äàÿðëûқ үñò³íäå. Әð ìûңæûë- äûқòà æұìûð æåðäå ³ð³ ñ³ëê³í³ñòåð áîëàòûíûí êәð³ òàðèõ á³ëåä³. Үø³íø³ ìûңæûëäûқ àäàìçàò äàìóûíà қàíäàé «ñûé» äàÿðëàï îòûð. Ìұíäàéäà á³çä³ң қàçàқ «á³ð құäàé á³ëåä³» äåï қîëûí á³ð ñ³ëòåï, өç³í³ң êүíäåë³êò³ êүéáåң ò³ðë³ã³ìåí æүðå áåðåä³. Îñû æîëû áұëàé åòóãå áîëà қîÿð ìà åêåí?!

 Әð æàңà ғàñûðäûң áàñûíäà àäàì қîғàìûíûң äàìóûíäà èäåîëîãèÿëûқ, ñàÿñè-әëåóìåòò³ê ôîðìàöèÿëàðäûң өçãåð³ñêå ұøûðàéòûíûí ôóòóðîëîãòàð àéòàäû. Әñ³ðåñå, ñîңғû үø ғàñûðäûң áàñûíäàғû îқèғàëàð ñîíû ìåңçåéä³, äәëåëäåéä³. Á³çä³ң åë ìұíäàéäà òàғû äà «Àëëà æàð áîëñûí» äåéä³. Åíä³ îë ìүìê³íø³ë³êò³ çàìàíà áåðåð ìå åêåí?!

 Әóëèåø³ëä³êò³ äå, әëәóëәéë³êò³ äå, әóë³êïåë³êò³ äå қàòàð àëûï æүðã³ñ³ êåëåò³í ìåí³ң ұëòûì ÕÕ² ғàñûðäà äà åñ³í æèûï, åòåã³í æàáàð åìåñ. Îñûäàí 125 æûë áұðûí (1888 æ.) Àáàé Õàê³ì àéòқàí:

Áàñû-êөç³ қàí áîï, Àðқà-áàñû øàң áîï,

 Æәíå òұðûï æûëïûëäàï; Æûғûëûï òұðûï,

Áóûíû құðûï,

Òàғû қóûï, ñàëïûëäàï –

Àáұéûð қàéäà, àð қàéäà?

Әç áàñûңà íå ïàéäà? –

 äåãåí³ äәë áүã³íã³ á³çãå àéòûï òұðғàíäàé әñåð áåðåä³-àó! Äүíèåí³ äүð ñ³ëê³íä³ðãåí өçãåð³ñòåðãå ïûñқûðûï òà қàðàìàéäû қàçàқ. Ñîë áàÿғû өç³ áåëã³ëåï àëғàí òàң àòïàé ñàғàò

«îí åê³äå» òұðàòûí áåéìàðàë ò³ðø³ë³êòåí àðûëàð åìåñ. Åíä³ á³çãå íå ³ñòåìåê êåðåê?!

 Ñîíäàғû Àáàé Õàê³ìí³ң àéòқàí ÀÐ-û – қàíäàé êàòåãîðèÿ- ëûқ өëøåì? Қàëàé òàðàçûғà òàðòàìûç? Æàëïû, îñû қàçàқòûң ÀÐ-û äåãåí òүñ³í³êêå қàëàé áîéëàéìûç?

 Қàçàқ ò³ë³í³ң òүñ³íä³ðìå ñөçä³ã³íäå «Àл – àäàìãåðø³ë³ê, ³çã³ қàñèåò. ◊ Àð êөðä³ – íàìûñ êөðä³, ұÿò ñàíàäû. Àðûí àðëàäû – íàìûñûí æûðòòû. Àðûí àòòàäû [ñàòòû, òөêò³] –

8 Нұртас АхатЧесть казаха

àòûíà ê³ð êåëò³ðä³, ұÿòқà қàëäûðäû. Àðûí àÿққà áàñòû – íàìûñûí қîðëàäû äåãåí àíûқòàìà áåð³ëãåí.

 ÀÐ – ñөç³íäåã³ [À] әðï³í³ң òàңáàñû әëåìäåã³ áàðëûқ õàëûқ- òàðäûң àëôàâèò³í³ң áàñûíäà òұð. Ôèçèîëîãòàðäûң àéòóûíøà, àäàìíûң äåìàëó êåç³íäåã³ өêïåäåã³ àóàíûң êåäåðã³ñ³ç øûғóûíäàғû àëғàøқû äûáûñ, үíä³ [À]-ғà ò³ðåéä³. Ôèëîñîôòàð [À]-íû қàðñûëûқ, ÿғíè, «àíòè» êàòåãîðèÿғà òåëèä³. Îëàð үø³í [À] – қàøàíäà қàðàìà-қàéøûëûқ ôîðìóëàñû. Àë ëèíãâèñòåð, ñîíûң ³ø³íäå ïñèõîëèíãâèñòåð [À]-íûң өêïåäåí, ÿғíè, àäàì ³ø³íåí åø êåäåðã³ñ³ç ñûðòқà øûғàòûí òұңғûø өí³ì³ äåéä³.

«Òұңғûø ëèíãâà өí³ì Ãåðìåíåâòèêàëûқ үéëåñ³ì. Äүíèå [À]-äàí áàñòàëғàí, äàìó [À]-äàí áàñòàëғàí, [À]-äàì ӨÊÏÅѲÇ. Áұë æåðäå «æàқñû àäàì» ìàғûíàñû ³ñêå қîñûëàäû. [À]-íûң àðқàñûíäà өð³ñ àëàäû, өì³ð êåøåä³. «À, Құäàé» äåï қàçàқ «À»-ñûí àéòûï, Àëëàñûíà îñûäàí êåé³í áàðûï áàñ èåä³.

 Қàçàқ ò³ë³í³ң òүñ³íä³ðìå ñөçä³ã³íäå [À] ôîíåìàñûíûң òөðò àíûқòàìàñû áåð³ëãåí. Ñîíûң òөðò³íø³ñ³íäåã³ «á³ð íәðñåãå ðåí³ø á³ëä³ð³ï, êåé³ãåíä³êò³ á³ëä³ðåä³» äåãåí äәéåêòåìåñ³ á³çä³ң íàçàðûìûçäû àóäàðäû. Îñûíäà æàòûð áàð ïәëñàïàëûқ құïèÿ, îñûäàí ³çäåó êåðåê åíäåøå. ßғíè, [À] ôîðìóëàñûíäà (әð³ï, òàңáà äåìåéì³ç) àäàì äèàëåêòèêàñûíûң äүíèåòàíûìû æèíàқòàëғàí.

 ÀÐ – ñөç³íäåã³ [Ð] ôîíåìàñûíûң ãðàììàòèêàëûқ êëàñ- ñèôèêàöèÿñûí ò³ëø³ ғàëûìäàð åðòåäå-àқ «îңäû-ñîëäû» òàëäàï, «æ³ë³êòåï» òàñòàғàí. Á³ç îғàí қîñà äà àëìàéìûç, àëà äà àëìàéìûç. Øàìàìûç êåëìåéä³.

 Á³ðàқ îñû [Ð] òàңáàñû àëôàâèòò³ң өí îðòàñûíäà, àë қàçàқ әë³ïáè³íäå 23-îðûíäû èåëåí³ï, «æåêåøåëåíä³ð³ï» àëғàí. ÀÐ ôîðìóëàñûíäà îë åң ñîңûíäà, àÿқòàóøû ðåò³íäå òұðóû êåðåê. Äүíèåãå êåëãåí íәðåñòåí³ң (íәðñå, çàò, øàқàëàқ, øàðàíà ò.á.) ñәáèë³ê øàққà өòåðäåã³ àëғàøқû ìүøåë³íåí áåñ æàñ àðàëû- ғûíäà ò³ëä³ үéðåíó öèêëûíûң åң ñîңғû ìàøàқàòû êөï, «Logo» äүíèåí³ң àçàáûíàí өòåò³í àқûðғû «åìòèõàíû» – îñû [Ð] äûáûñû. Àë, á³ç àëғàøқû ìүøåë äåï îí үøò³ àéòûï æүðåì³ç. 13

– åê³íø³ ìүøåë. Äàóûñòû äûáûñòàðäàí ғàíà құðàëàòûí áåñ³êòå æàòқàí ñәáèä³ң (қûðқûíàí øûққàííàí êåé³íã³)

Нұртас АхатЧесть казаха

«ó³ë³íåí» áàñòàó àëûï, åê³ àÿғûíàí қàç òұðûï, òөðòêүë äүíèåí³ êåç³ï êåòåò³í áүëä³ðø³íí³ң ò³ë³í³ң øûғóû, ñөéëåó äүíèåñ³í ìåңãåðó³í [Ð]-ìåí àÿқòàóû òåã³í åìåñ. [Ð] – ñәáèä³ң, áүëä³ð- ø³íí³ң èíäèâèäóìíàí òұëғà әëåì³íå өòêåí³í³ң áåëã³ñ³. [Ð]-ғà ò³ë³ êåëó³ îíûң åíä³ã³ æåðäå [À-ÄÀÌ] áîëғàíûí á³ëä³ðåä³.

 Àáàé Õàê³ì «Қàçàқòàð: «Ә, құäàé, æàñ áàëàäàé қàéғûñûç қûëà ãөð!» äåï ò³ëåê ò³ëåãåí³í өç³ì êөðä³ì. Îíûñû æàñ áàëàäàí ãөð³ өç³ åñò³ ê³ñ³ áîëûï, åñêåðìåñ íәðñåñ³ æîқñûï, қàéғûëû ê³ñ³ áîëғàíñûғàíû», – äåéä³ äå, îäàí әð³ åðåñåê àäàìäû қàòòû ñû- íàéäû.

 Îñû áåñ³íø³ ñөç³íäå Õàê³ì îéûí «Æàñ áàëà ұÿëñà, æåðãå åíå æàçäàóøû åä³, áұëàð íåäåí áîëñà äà ұÿëìàéäû åêåí. Ñîë ìà àðòûëғàíû? ²çäåãåí åë³ì³ç ñîë ìà? – äåï àÿқòàéäû.

 Қàçàқ ñәáèä³, áàëàíû қàéғûñûç, ìұңñûç ðåò³íäå êөðåä³. Ғàëûìäàð àäàì áàëàñûíûң өç ғұìûðûíäà àëàòûí áàð àқïàðàòûíûң, áүê³ë өì³ð áîéғû æèíàқòàéòûí òәæ³ðèáåñ³í³ң áàð қîðûíûң 90%-ûí áåñ æàñқà äåé³í àëàòûíûí, òåê қàëғàí 10%-ûí ғàíà өç³í³ң áàð ғұìûðûíäà èãåðåò³í³í äәëåëäåï îòûð. Àáàé Õàê³ìí³ң äå ìåңçåï îòûðғàíû îñû ғîé.

 Ñîíäà қàëàé áîëғàíû?! Äәëåë áîéûíøà ñәáèäå, æàñ áàëàäà, áүëä³ðø³íäå ÀÐ áîëғàíû äà, àë, ÅÐÅÑÅÊ îíû қàé êåçäå, қàëàé, қàéò³ï «æîғàëòûï» àëàäû?! Ñîíäà íåãå á³ç ñәáèä³, æàñòû «òәðáèåëåéì³ç» äåï êүïñ³íåì³ç êåóäå қàғûï?!

 «Àðñûç àäàììåí àқûëäàñóғà áîëìàéäû» äåï àíàì àéòàòûí. Íåãå àéòòû åêåí? Àðëû ìåí Àðñûçäûң àðàñûí қàëàé æ³êòåéì³ç, íåìåí àéûðàìûç?

 ÀÐ – ôîðìóëà ðåò³íäå қàëûïòàñқàí ðóõàíèÿò æүéåñ³. Ôîðìóëà äåéò³í ñåáåá³ì³ç, àäàìíûң äүíèåãå êåëãåííåí өç³í қîðøàғàí îðòàäàí, ýêîäүíèåäåí өçãåøåëåï, æàңà ñèïàò áåð³ï, ÆÀÍ äүíèåñ³íå åíã³ç³ï, æîғàðû êөòåð³ï, åíä³ ñîíûң өç³í (òàáèғàò) өçãåðòóãå ðóõàíè õұқ àëàòûí ñóáúåêò ðåò³íäå қàëûïòàñóûíà ôîíåìà (ò³ë) әñåð åòåä³. ßғíè, [À] – қàðàìà- қàéøûëûқïåí, [Ð] – ò³ëä³ң äүíèåãå êåëó³ìåí æåò³ë³ï äàìóû- íûң àÿқòàëó үäåð³ñ³í³ң íәòèæåñ³. [À] – ëèíãâèñòèêàëûқ êàòå- ãîðèÿ. Åêåó³ қîñûëûï àäàì áîéûíäàғû åң êүðäåë³, åң îçûқ, åң æåò³ëãåí ðóõàíè ìåíòàëèòåòò³ құðàéäû. [À] ìåí [Ð]-äûң

10

Нұртас АхатЧесть казаха

àðàñûíäàғû îðàñàí çîð қàëûïòàñó ôîðìóëàñû àðқûëû Ä²Ë ìåí Ò²Ë òүçåëåä³.

Àáàé Õàê³ìí³ң àéòóûíäàғû:

Äîñòûқ, қàñòûқ, áàð қûçûқ – æүðåê ³ñ³, Àð, ұÿòòûң á³ð àқûë – êүçåòø³ñ³.

Àð ìåí ұÿò ñûíáàñà, өçãå қûëûқ,

Àðûí, àëқûí – áұë êүíí³ң ìәðòåáåñ³, –

äåãåí³ – æàëïû àäàìçàòòûқ ãóìàíèçìí³ң êөð³í³ñ³, әëåìäåã³ áàðëûқ ұëò ïåí ұëûñòàð үø³í îðòàқ қàғèäà, êåç êåëãåí Homo Sapiens үø³í êðåäî åðåæå.

 ÀÐ – ðóõàíè ñóáñòàíöèÿëûқ êàòåãîðèÿ. Òåê àäàìғà ғàíà òèåñ³ë³, ìүääåë³. Àáàé Õàê³ìí³ң àäàìíûң ³çã³ë³ã³, ÿғíè,

«ê³ñ³ë³ê» äүíèåòàíûìûí Øәêәð³ì әð³ қàðàé æàëғàñòûðғàíû, òåðåң äàìûòқàíû áåëã³ë³. Îë өç³í³ң «Үø àíûқ» åңáåã³íäå àäàì áîéûíäàғû åң æîғàðû ðóõàíè қàñèåòòåðä³ çåðòòåó³í «ÀÐ ²Ë²Ì²» äåï àòàäû. Îñû åңáåã³íäå Øәêәð³ì қàæû – àäàìíûң ýòèêàëûқ íîðìàëàðû, ӘÄÅÏ òóðàëû òåîðèÿëûқ òұðғûäà çåðäåëåóãå áàðғàí àëғàøқû қàçàқ.

ʳñ³ãå àäàìøûëûқ íåãå êåðåê, Àäàìäûқ – өçãå àéóàííàí àðòûқ äåìåê. Èò òàëàғàí òөáåòòåé қàëàé äåéñ³ң,

Àÿìàé әë êåëãåí³í æұëûï æåìåê, –

äåãåí өëåң³íäåã³ ÀÄÀÌÄÛҚ ñөç³íäå ÀÐ àéíàñûí òîëûқ åíã³çãåí, ³ø³íäå æàòûð.

 Áàðøà ғàëûì ³çäåãåí, әëåìí³ң ôèëîñîôòàðû êөç ìàéûí òàóûñқàí, äàíàëàðû ìåí äàíûøïàíäàðû áàñ қàòûðғàí

«ÒÎËÛҚ ÀÄÀÌ» òóðàëû ³çäåí³ñ әë³ äå æàëғàñóäà. Æàóàáû òàáûëìàéòûí äà øûғàð. Á³ðàқ àäàìçàòòûқ құíäûëûқ ðåò³íäå æèíàқòàëғàí á³ë³ìí³ң áàñòàó áұëàғûíäà àäàìíûң ÀÐ-û қàøàíäà áîëñûí òàðàçûíû áàñûï òұðàòûíû àéғàқ. ßғíè, ÀÐ – àäàì áîéûíäàғû íåã³çã³ қàñèåò. ÀÐ – àäàì äүíèåñ³íäåã³ ÐÓÕ, ÑÀÍÀ, ÍÀÌÛÑ, IJË, ÑÅͲÌ, Ò²Ë, ÎÉ êàòåãîðèÿëàðûíûң òåãåð³ø³. ÀÐ àðқûëû îñû қàñèåòòåð àäàìíûң ðóõàíè äәðåæå- ñ³í àíûқòàéäû.

 Øәêәð³ìøå àéòñàқ, àäàìäûқòûң áåëã³ñ³ – ÀÐ. ÀÐ àðқûëû àäàì өç³í àéíàëà қîðøàғàí òûëñûì ò³ðø³ë³ê èåëåð³íåí

Нұртас АхатЧесть казаха

àðòûқòûғûí ñåçå á³ëåä³ æәíå өçãå үø³í өç³í³ң æàóàïòû åêåí³í òүñ³íåä³. Áұë – қàæåòò³ë³ê! Àë, қàæåòò³ë³ê қîғàìíûң ñұðà- íûñûí îðûíäàéäû. Ñұðàíûñ қîғàìíûң äàìó äåңãåé³íå îðàé, өñ³ï-æåò³ëó äәðåæåñ³íå áàéëàíûñòû áîëìàқ.

 Қîғàìäà ÀÐ íåãå áåçáåí åìåñ? Àäàì өç³í өçãåäåí íåãå æîғàðû қîéûï àëäû? Àäàìçàòòûң äàìó äåңãåé³ өç³í³ң åң æîғàðû ñàòûñûíà êөòåð³ëä³, өðêåíèåò өðãå æåòò³, åң áè³ê íүêòåñ³íå øûқòû äåéì³ç. Àë, àäàì àíòàãîíèçì³, ìåìëåêåòòåð àðàñûíäàғû êèê³ëæ³ңäåð, ñîғûñòàð, өðêåíèåòòåð қàқòûғûñû, ä³íäåð ìàéäàíû íåãå өðø³ï òұð?! Áұë үðä³ñ ò³ïò³ өð³ñòåé áåðåò³í, òîқòàìàéòûí òүð³ áàð. Æàëғàñà áåðåä³. Îñûíûң áәð³ á³ç æîғàðûäà àéòûï өòêåí ÀÐ ñөç³íäåã³ [À]-íûң «ÀÍÒÈ» ôîðìóëàñûíäà æàòûð.

 Өðêåíèåò ÀÐ-[ÑÛÇ] êåçåңãå àÿқ áàñòû, àäàì àðñûçäàíûï áàðàäû äåãåí áîëæàì äà øûíäûқ áîëóû ìүìê³í. Ìåí ñәóåãåéë³ê æàñàóäàí àóëàқïûí. Á³ðàқ, өðêåíèåòò³ң áүã³íã³ äàìóû ñîғàí әêåëå æàòûð...

 Áәð³ì³ç äå á³ëåò³í åä³ê өç³ì³çä³ң ê³ìíåí æàðàòûëғàíûìûç- äû. Àðғû àòàìûçäû àéòàìûí. Ñîғàí ñåíä³ê òå. Äàðâèíèçì ³ë³- ì³íå ÕÕ ғàñûðäûң àÿғû ìåí ÕÕ² ғàñûðäûң áàñûíäà áàëòà øàáûëûï, әñòå á³çä³ң àðғû òåã³ì³ç ìàéìûë áîëäû ìà äåãåíä³ қàç³ðã³ қîғàì æè³ òàëқûëàï æàòûð. Ìåí äå îéëàíûï қàëäûì. Áàð ïәëåí³ á³ë³ï îòûðàòûí æàïîí òóûñòàð, өòå êүä³êø³ë íåì³ñòåð, òүð³ê àғàéûíäàðäûң ғàëûìäàðû îñû ìәñåëåäå á³ðàç ғûëûìè çåðòòåóëåðäåã³ өçäåð³ àøқàí æàңàëûқòàðûíäà êөï äүíèåí³ң ñûðû ìåí æұìáàғûí á³ë³ï îòûðғàí ñûңàéëû. Æåðä³ áûëàé қîéûï, êîñìîñòûқ êåң³ñò³êò³ң áàð òûëñûì äүíèåñ³íäåã³ æàңàëûқòàðäû òàóûï, á³ðàқ îíû құïèÿ ұñòàï îòûðғàí àìåðèêàíäûқ íåá³ð æàáûқ æàғäàéäà ғàíà æұìûñ àòқàðғàí çåðòòåó ìåêåìåëåð³í, á³ð ғàíà HACA àãåíòò³ã³í àéòïàé-àқ қîÿéûқ.

 Á³çãå òîòàëèòàðëûқ æүéå òұñûíäà äèàëåêòèêàëûқ ìàòåðèàëèçìä³ èäåîëîãèÿëûқ òұðғûäà îқûòòû. Ýñòåòèêàíûң өç³í êîììóíèñò³ê êөçқàðàñ ïðèíöèï³íäå «қîðûòòûқ». Ñîäàí øàáëîíäûқ, ñòåðåîòèïò³ê îéëàó қàëûïòàñòû, îäàí әð³ àñóғà áîëìàéòûí áîëäû. Ìàðêñèçì-ëåíèíèçì «èäåÿëàðû» ãåãåìîí

12

Нұртас АхатЧесть казаха

äәðåæåäå, èә, òåê қàíà ãåãåìîí äәðåæåäå áîéûìûçғà ñ³ң³ð³ëä³. Әð³ êåòñå, Ãåãåëü, Êàíòòàðғà áàðóғà åïòåï «ðұқñàò» áåð³ëä³. Øûғûñòà æàëғûç Әáó Íàñûð әë-Ôàðàáè ғàíà äåä³ê, îíûң өç³íäå «Àçàìàòòûқ ñàÿñàòû» ìåí «Áàқûòқà æåòó æàéûíäà» åңáåêòåð³í êåé³ííåí äèàìàòòàí ñîң, қîñûìøà ðåò³íäå

«ìүæóãå» ðұқñàò àëäûқ.

 Ñòóäåíò êåç³ì³çäå íåã³çã³ á³ë³ìä³ áүã³íã³ Ì.Æұìàáàåâ àòûíäàғû îáëûñòûқ ê³òàïõàíàäàí àëäûқ. Åñ³ìäå, ñîë êåçäå ê³òàïõàíà ìåңãåðóø³ñ³ Òàçàãүë Îðäàáàéқûçûíàí «îқûìàéòûí ê³òàï» òóðàëû ñұðàéòûíìûí. Ñîíäà àïàéûìûç «áàðû îñû» äåï

«Â ïîèñêàõ ïðåäêîâ àäàìà» (áүã³í àâòîðûí åíä³ á³ëìåéì³í) äåãåí ê³òàïòû ұñûíäû, á³ðàқ «îñûíäà îқû» äåï òàëàï åòò³. Îñû ê³òàïòû îқûғàííàí êåé³í àäàì äèàëåêòèêàñû æàéëû êөï әäåáèåòò³ îқûï øûқòûқ. Ñîë êåçäå, ðàñûíäà äà, àäàì äүíèåñ³ өòå òûëñûì, øåøóñ³ç æұìáàқ åêåí³íå êөç³ì æåòò³. Á³ðàқ îë êåç ғàëàìòîðñûç, òûéûì ñàëûíғàí «қàðà ê³òàïòàð» қîëғà òèìåéò³í óàқûò åä³ ғîé. Ìұíû æàçûï îòûðғàíûì ÀÄÀÌ òóðàëû á³ë³ì íåìåñå àðíàéû ïәí äèàëåêòèêàëûқ òұðғûäà әë³ îқó үðä³ñ³íå åíã³ç³ëìåé êåëåä³. Àë, îñû қàæåò-àқ. Àäàì өç³ òóðàëû өç³ îқûìàñà, á³ë³ìä³ қàéäàí àëìàқ? Áұë – îéëàíàòûí íәðñå, á³ë³ì ñàëàñûíäàғû «òөðòáұðûøòû» ғàíà îé îéëàéòûí øåíåóí³ê- òåðä³ îéëàíäûðàòûí äүíèå.

 Òүð³ê әëåì³í³ң áåëã³ë³ ғàëûìû, ôèëîñîôèÿ äîêòîðû Êåíàí Ãүðñàò – àäàì òóðàëû á³ë³ìä³ ôèëîñîôèÿëûқ òұðғûäà æàңàøà áåðó êåðåêò³ã³í äәëåëäåï æүðãåí îéøûë. Îíûң «á³ç àäàì äåï àòàéòûí ³øê³ òàáèғàò ïåí ñûðòқû òàáèғàò àðàñûíäàғû äèàëîã àäàì äåï àòàëàòûí ê³ø³ (ìèêðî) әëåì ìåí æàðàòûëûñ (êàèíàò) äåï àòàëàòûí үëêåí (ìàêðî) әëåì àðàñûíäàғû өçàðà áàéëàíûñòû àқèқàòïåí ³çäåó áîëûï òàáûëàäû. Àäàìíûң á³ë³ìíåí íå êүòåò³íä³ã³, íå үø³í á³ë³ìä³ æàñàéòûíäûғû, á³ëóäå қàíäàé ìүìê³íø³ë³ê қàá³ëåòòåð³í қîëäàíàòûíäûғû òóðàëû îñû òұñòà ñөç қîçғàóûìûç қàæåò» – äåãåí ï³ê³ð³í êәñ³áè æîғà- ðû á³ë³ì áåðó ñàëàñûíäà ïàéäàëàíғàíûìûç æөí ñèÿқòû.

 Êөï æûëғû ïåäàãîãèêàëûқ åңáåê áàðûñûíäà өç áàñûì á³ë³ìä³ åíä³ã³ æåðäå àâòîðèòàðëû òүðäå áåðóä³ òîқòàòóäûң қàæåòò³ã³í òүñ³í³ï æүðì³í. Á³ç á³ë³ìä³ øәê³ðòêå 100% áåðåì³ç

Нұртас АхатЧесть казаха

äåéì³ç, áұë – құð áåêåðø³ë³ê. Îñû òұðғûäà áұðûí äà, қàç³ð äå қàëûï îòûðìûç. Àë, àëäàғû óàқûòòà îñûëàé á³ë³ì «ÁÅÐÓIJ» æàëғàñòûðà áåðñåê, á³ç ұòûëàìûç. Áүã³íäå әëåì «Ñ³çä³ң ғûëûìûңûçäàí [ïàéäàëàíó] үø³í êåëä³ì», «Ñ³çä³ң á³ë³ê- ò³ë³ã³ң³çäåí [үéðåíó] үø³í êåëä³ì» äåãåí ïðèíöèïïåí îқèäû. Ìåí äүíèåæүç³íäåã³ åң ìûқòûëàðäûң àëäûңғû қàòàðûíàí îðûí àëûï (100 óíèâåðñèòåòò³ң àëғàøқû îíäûғûíà ê³ðåä³) æүðãåí Îêñôîðä æәíå Êåìáðèäæ óíèâåðñèòåòòåð³í³ң á³ë³ì æүéåñ³íåí îñû ïðèíöèïò³ êөðä³ì.

 Ìұíû àéòûï îòûðғàí ñåáåá³ì: á³ç á³ë³ìä³ áүã³íã³ қîғàì- äàғû áүã³íã³ ÀÄÀÌ äүíèåòàíûìûíà, îíûң қàá³ëåò-қàðûìûíà, ïñèõîëîãèÿëûқ қàáûëäàó қàñèåòòåð³íå ñàé áåðó³ì³ç êåðåê.

 Ìұíû àéòûï îòûðғàí ñåáåá³ì: áүã³íã³ ïîñòèíäóñòðèàëäûқ қîғàìäàғû, íàíîòåõíîëîãèÿñû æîғàðû äàìûғàí, êèáåð êåң³ñò³ã³ áàð, âèðòóàëäû өì³ðãå áåé³ìäåëãåí, åðåêøå èíòåãðàöèÿëàíғàí әëåìäå қàçàқ қàéò³ï êүí êåøåä³, қàëàé îқèäû, á³ë³ì àëàäû, өç өì³ð³í қàëàé «ÆÀÑÀÉÄÛ» äåãåí îé ÌÀÇÀËÀÉÄÛ. Á³ë³ìä³ [áåðó] ìåí á³ë³ìä³ [èãåðó], [үéðåíó] àðàñûíäàғû ìәñåëåëåð ÒÎËҒÀÍÄÛÐÀÄÛ.

 Қàçàқ әë³ äå «òàң àòïàé ñàғàò îí åê³äå» òұðàäû äåï íåìåñå áәð³í äå á³ð Àëëàíûң үëåñ³íå, «Құäàé ñàëäû, ìåí êөíä³ìí³ң» æåòåã³íå áåðãåí äåï áàñûíäà àéòûï åä³ì. Қàçàқ әë³ äå äүíèåí³ ìåçã³ëìåí, óàқûòïåí өëøåéä³. Òàң àòà, òүñ қàéòà, êåøêå òàìàí äåï æүðå áåðåä³ [æұìûñ ³ñòåó үø³í, îқó үø³í, өì³ð ñүðó үø³í]! Îñû òұñòà áүã³íã³ қàçàқòûң ÀÐ-û қàíäàé áîëóû êåðåê äåãåí әä³ëåòò³ ñұðàқ òóûíäàéäû. Әðèíå, ñұðàқ ðèòîðèêàëûқ. Әðèíå, ìәñåëå өòå êүðäåë³. Åøê³ì áұë ìәñåëåäå áàñûáàéëû áîëғûñû êåëìåéä³.

 Қàçàқòûң ÀÐ-û òóðàëû àç àéòûëғàí æîқ. Àéòûëûï òà æàòûð. «Қàçàқ òà àäàì áàëàñû ғîé, êөá³ àқûëñûçäûғûíàí àçáàéäû, àқûëäûíûң ñөç³í ұғûï àëàðëûқ æүðåêòå æ³ãåð, қàéðàò, áàéëàóëûëûқòûң æîқòûғûíàí àçàäû» äåï Àáàé Õàê³ìíåí àðòûқ åøê³ì àéòқàí æîқ øûғàð. Қàçàқòûң îñû äàíûøïàí қàðà øàëûíûң Õ²Õ ғàñûðäà àéòûï êåòêåí ÀÐ òóðàëû áàð àқûëûí îñû êүíäå äå òàëàñûï òàëäàï êåëåì³ç. Ғàëàìòîðäûң òүéìåñ³í áàñûï қàëñàң, áàðëûқ ñàéòòàðäà,

14

Нұртас АхатЧесть казаха

Òâèòòåð ìåí Ôåéñáóêòà æàí àëûñûï, æàí áåð³ñ³ï, Àáàéäûң

«ÀҚÛËÛÍ» æàғà æûðòûñûï òàëäàóäàìûç. Èә, òàëäàóäàìûç, ÿғíè, àíàëèçäåóäåì³ç. Á³ðàқ ñèíòåçäåóãå áàðìàéìûç, өç³ì³çä³ң ³ø³ì³çäå қîðûòïàéìûç. Îë қàæåò åìåñ ñèÿқòû. Қàæåòñ³íáåé- ì³ç! Íåãå? Àáàé àéòқàíäàé, á³ç, қàçàқ, өç³ì³çä³ өçãå ұëòòàí æîғàðû ñàíàéìûç ғîé. Қàéò³ï? Íåì³çáåí?

 Îñû æåðäå қàçàқòûң ÀÐ-û áîé êөðñåòåä³. Áàð áîëìûñ- á³ò³ì³ìåí.

 Ұëàíғàéûð ñàéûí äàëàíû àìàíàò åò³ï êåòêåí Ұëû Êөøïåíä³ëåðä³ң ұðïàғûìûç. Ұëû өðêåíèåòò³ Åóðàçèÿ ìàòåðèã³ ғàíà åìåñ, æұìûð æåðãå æàñàï êåòêåí, àëòû ìàòåðèêêå àäàì æàéëàòқàí êөøïåíä³ëåðä³ң ñàðқûòûìûç. Âàðÿãòàð ìåí ñëàâÿíäàð áûëàé òұðñûí, Åóðîïàíûң өç³íå қîëûíà øàíûøқû ұñòàòûï, åòò³ ï³ñ³ð³ï æåóä³ үéðåò³ï, áұòûíà øàëáàð (øàðîâàð) êèã³ç³ï, ұÿòûí æàïòûðғàí âàðâàðëàðäûң (àòòûëû àäàì) áүã³íã³ ұðïàғûìûç. Îñû àòà-áàáàëàðûìûçáåí ìàқòàíғàíäà åøê³ìãå áîé áåðìåé êåòåì³ç, ò³ïò³ àëғàøқû íåàíäåðòàëåö àòàìûçғà ұқñàï әë³ êүíãå äåé³í êåóäå ñîғóäà åøê³ìãå äåñ áåðìåéì³ç. Àë, îëàðäûң ÊҮÐÅÒÀÌÛÐ àðқûëû қàíûìûçғà ñ³ң³ð³ï, æàí áîéûìûçғà òàðàòûï, ìèûìûçғà äàðûòûï êåòêåí ÀÐ-ûí қàéäà қîÿìûç. Îë қàéäà êåòò³?!

 Ñîë ÀÐ – á³çä³ң ÊҮÐÅÒÀÌÛÐÛÌÛÇÄÀ! Òåê өðêåíèåò êүíáàòûñқà êөøêåí òұñòà, ðåíåññàíñòûқ îðòà ғàñûðëàðäàí áàñòàï ÕÕ ғàñûðäûң ñîңûíà äåé³íã³ àññèìèëÿöèÿëàóäàí êåé³í îíû êөëåңêåãå òүñ³ð³ï àëäûқ. Äәëä³ã³íäå, ÀÐ-ғà өç³ì³ç êөëåңêå òүñ³ðä³ê. Îқûðìàí, ñ³çä³ң êåë³ñïåó³ң³ç ìүìê³í, ìåí³ íèãèëèñòåðä³ң қàòàðûíà àïàðóûңûç äà әáäåí ìүìê³í. Á³ðàқ, ñîëàé! Ñåáåá³, àññèìèëÿöèÿëàóäûң қàñ³ðåò³ á³çãå өò³ï êåòêåí. Әë³ êүíãå äåé³í àñïàíғà қàðàï, á³ðåóäåí æàқñûëûқ êүò³ï îòûðàòûí «құëäûқ» ïñèõîëîãèÿìûç áàð. Åðê³í äåì àëûï, òәóåëñ³çä³êòå æèûðìà үø æûëäàí àñòàì өì³ð ñүðñåê òå, ñîë êåé³ïòåí àðûëғûìûç êåëìåéä³. Өéòêåí³, á³ç үø³í, á³çä³ң ұëò үø³í áàñқàëàð áàñ қàòûðäû, îéëàäû, áàñқàðäû, áèë³ê åòò³. Àéëûқ «ñàäàқàñûìåí» êүí êөð³ï îòûðғàí ìұғàë³ì, äәð³ãåðäåí áàñòàï ìåìëåêåòò³ң ìèû áîëàð áүã³íã³ äåïóòàò ïåí ìèíèñòðãå äåé³í ñîëàé. Ñîíäûқòàí, á³çäå ìèíèñòð äå, әê³ì äå, äåïóòàò òà,

Нұртас АхатЧесть казаха

ÿғíè, àòқàðóøû áèë³ê ïåí өê³ëåòò³ áèë³ê өê³ëäåð³ á³ñì³ëëàñûí òåê «Åëáàñûíûң àéòóûìåí», «Ïðåçèäåíòò³ң òàïñûðóûìåí»,

«Ұëò êөøáàñøûñûíûң өê³ì³ìåí» äåï қûçìåò àòқàðàäû. Åðòåң æàçàòàéûì қàòåë³ê, êåìø³ë³ê áîëñà, áәð³í үé³ï-òөã³ï á³ð àäàìғà æàáà ñàëàäû, èòåðå ñàëàäû. Өç³í ñүòòåí àқ, ñóäàí òàçà åò³ï àқòàï àëà қîÿäû. Áұë – ғàñûðëàð áîéû á³çãå æàñàëғàí àññèìèëèÿöèÿíûң æåì³ñ³.

 Àë, ÀÐ – á³çä³ң ÊҮÐÅÒÀÌÛÐÛÌÛÇÄÀ! Á³çä³ң áîéû- ìûçäàғû қàíûìûçäà. Îë òåê ұëò òûғûðûққà ò³ðåë³ï, åë åðãå, åð æåðãå қàðàғàí óàқûòòà áîé êөðñåòåä³. Îғàí òàðèõ äәëåë.

«Àқòàáàí øұáûðûíäû, Àëқàêөë ñұëàìà», 16 ìåí 31-ä³ қîéäàé ò³ç³ï, îққà áàéëàғàíäàғû 1916-íûң æûëû, 1941 æûëû æàí қûñûëғàíäàғû èìïåðèÿíû àìàí àëûï қàëғàí Ìәñêåó òүá³íäåã³ ìàéäàí, 1986-íûң æåëòîқñàíûíäàғû áóûðøûíäàð êөòåð³ë³ñ³ ò.á. Қàçàқòûң ÀÐ-û îñûíäàéäà êөð³í³ñ áåðåä³. ̳íå, áұë – á³çãå Ұëû êөøïåíä³ëåðä³ң àìàíàò ðåò³íäå áåð³ï êåòêåí ÀÐ-û. Қàí îéíàғàíäà ғàíà ÀÐ áîé êөðñåòåä³. «Қàíûíà òàðòïàғàííûң қàðû ñûíñûí» äåéä³ қàçàқ ìұíäàéäà. Қîëûíà íàéçà ұñòàìàñà, á³ëåã³íå қûëûø ³ëìåñå, á³ëåç³ã³ ñîçûëûï, áåñ ñàóñàғû қàðûñûï æàä (ñàäàқ) òàðòïàñà, îë қîëäûң íå êåðåã³ áàð қàçàқ үø³í?! Äұðûñ àéòқàí.

 1931-äå Øәêәð³ìä³ àòûï құäûққà òàñòàғàíäà, 1937-38-ä³ң çұëìàòûíäà Àëàøòûң àðäà ұëäàðûí îққà áàéëàғàíäà, àáàқòûғà қàìàғàíäà ÀÐ қàéäà қàëäû. Îíûң æàóàáûí áәð³ á³ëåä³. Àéòûëäû. Æàçûëäû. ßғíè, қàçàқòûң ÀÐ-û ÊҮÐÅÒÀÌÛÐÛÍÄÀ äåéò³í³ì³ç îñûäàí.

 Àë, қàëғàí æàғäàéäà á³çä³ң ÀÐ-ûìûçäà àññèìèëÿöèÿíûң қîéìàëæûң áîòқàñû àðàëàñûï æүðåò³í ñèÿқòû. Îë íàғûç қàçàқòûң äà, øàëà қàçàқòûң äà ÀÐ-ûíäà áàð. Ìәìáåòòå äå, ìàðãèíàëäà äà àéíàäàғûäàé êөð³í³ï òұð. Ñîңғû êåçäå ұëòøûë ïàòðèîòòàð øàëà қàçàққà áәëåí³ң áәð³í æàáà ñàëûï æүð ғîé. Қàòåëåñåì³ç. Ұëòøûëäûқ áәð³ì³çä³ң äå қàíûìûçäà áàð. Ìåìëåêåò³ì³çä³ң ñàÿñàòûíäàғû ұëò үø³í êåðåғàð ìәñåëåëåðäå æåò³ æүç æàçóøûäàí ³ëóäå ñàóñàқïåí ñàíàðëûғû ғàíà àқèқàòòû àøûқ àéòûï æүð. Қàëғàíäàðû áұғûï қàëäû. Æî- æîқ, îëàð äà қàðñû, á³ðàқ àñõàíàäà, êөðïåí³ң àñòûíäà,

16

Нұртас АхатЧесть казаха

êөëåңêåí³ң áұðûøûíäà êүá³ðëåï қàíà, ñûáûðëàï қàíà ä³ð³ëäåéä³. Áұëàðäà äà ÀÐ áàð ғîé, îíû қàéòåì³ç ñîíäà!

 Îñû æàçóøûëàðäûң áàñûì êөïø³ë³ã³, òүãåëãå æóûғû (өòêåí ғàñûðäûң 80–90 æ.æ. әäåáèåòêå êåëãåíäåð³íåí áàñқàñû) XX ғàñûðäàғû ôèëîñîôèÿëûқ ìәäåíèåòò³ң ïåðñîíàëäûқ áàғûòûíäà òәðáèå àëäû ғîé. Ïåðñîíàëèçì өíåðäåã³ áàñòû құíäûëûққà àäàì øûíäûғûí қîéäû åìåñ ïå?! Åíä³ íåãå ÀÄÀÌ àқèқàòûí, ÒҰËҒÀ øûíäûғûí òûì áîëìàñà өíåðäå, өç òóûíäûëàðûíäà áåðìåéä³?! Á³çä³ң áè³ã³ì³ç, ÀÐ-äàғû ýñòåòèêàëûқ òàëғàìûìûç êëàññèê Қàáäåø Æұìàä³ëîâ ïåí àқûí Íåñ³ïáåê Àéòîâòûң «àéқàñûí» íåìåñå åê³ Ìұõòàðäûң (Ìàғàóèí ìåí Øàõàíîâ) «øàéқàñûí» øåäåâð äåï қàáûëäàóû- ìûçäà æàòқàí øûғàð. Қàëғàí қàçàқ «åíä³ íå áîëàð åêåí»,

«á³ð³ң өë³ï, á³ð³ң қàë», «қàé æåңãåí³ң ìåí³ê³» ñàÿñàòûìåí àëàқàíäàðûí ûñқûëàï îòûð. Àðàøà òүñåð, àғûí àéòàð ÀÐ-ëû қàçàқ ÒҰËҒÀÑÛ òàáûëìàé òұð. Àáàéäûң àéòқàí íàғûç

«қóàíûøû». Õàê³ì áұë òóðàëû: «Îíûң қóàíûøû – åëäå á³ð æàìàíäû òàóûï, ÿ á³ð àäàìíûң áұë өç³ қûëìàғàí æàìàíøû- ëûғû øûқñà қóàíàäû. Àéòàäû: құäàé ïәëåíøåäåí ñàқòàñûí, î äà àäàììûí äåï æүð ғîé, îíûң қàñûíäà á³ç ñәóëåë³ ê³ñ³í³ң á³ð³ åìåñï³ç áå, îғàí қàðàғàíäà ìåí òàçà ê³ñ³ åìåñï³í áå?» – äåéä³. Áұғàí қàðñû äәëåë³ң áîëñà àéòûï êөð åíä³.

 ÊҮÐÅÒÀÌÛÐÄÀҒÛ қàçàқòûң ÀÐ-ûí қàéòñåê îÿòàìûç?! Îÿíáàó ñåáåá³í æîғàðûäà êåëò³ðä³ê. Òәóåëñ³çä³êò³ң íәòèæåñ³ – қîғàìғà æàңà áóûí ұðïàқ êåëä³. Àëäû үø³íø³ ìүøåëãå æàқûíäàï қàëäû. Áұë ұðïàқ – ìåí³ңøå, æàңàøà îéëàé àëàòûí, åðê³í ñөéëåé á³ëåò³í, á³ðåóãå òәóåëä³ áîëà á³ëìåéò³í, өç³í³ң ÀÐ- ûí қîðғàéòûí, қàá³ëåò-қàðûìûí қîðғàëàқòàìàé æұìñàé á³ëåò³í ұðïàқ. Áұë ò³ç³ìãå øåòåëäå «Áîëàøàқïåí» îқûғàí êåéá³ð өê³ëäåð³, «íåôòåäîëëàðìåí» îқûғàí øåíåóí³êòåðä³ң (әê³ìäåð ìåí ìèíèñòðëåð ò.á.) ñàðû àóûç «àñôàëüòòûқ» áàëàëàðûí қîñïàéìûí. ²ø³íäå, ìүìê³í, ñàóñàқïåí ñàíàðëûқ- òàé ÀÐ-ëûëàðû áàð øûғàð, áîëñà, îíäà æàқñûëûқ äåé³ê. Өç áàñûì îñû æàңà өñê³ííåí çîð үì³ò êүòåì³í. Åíä³ã³ æåðäå áүã³í- ã³ àòқàì³íåðëåð, åë áèë³ã³íäåã³ ÀÐ-ëû àғàëàð îñû æàñ òîëқûí æàñòàðғà æàғäàé æàñàóäûң қàìûíà ê³ð³ññå æàқñû áîëàð åä³.

Нұртас АхатЧесть казаха

Îíûң àëғàøқû òәæ³ðèáåñ³ äå áàð. Әê³ìäåðäåí, áèçíåñìåí- äåðäåí, Ïàðëàìåíòòåã³ äåïóòàòòàðäûң àðàñûíàí òàì-òұìäàï øûқòû, îíû åë òàíûï, á³ë³ï îòûð áүã³íäå.

 «Қàçàқòûң òóðà æîëғà áàñòàéòûíû äà, àäàñòûðàòûíû äà – îқûғàíû. Îқûғàí – қàðà õàëûқòûң øûðàғû. Õàëûққà қûçìåò қûëà á³ëìåãåí, үëã³, øûðàқ áîëóғà æàðàëìàғàí îқûғàí õàëûқòûң ìåñåë³í қàéûðàäû, êөң³ë³í қàëäûðàäû» – äåãåí àëàøòûң ұëû Æүñ³ïáåê Àéìàóûòîâ. Àқûëäûíûң àéòқàíûí îðûíäàóғà үéðåíó қàæåò á³çãå. Қàøàíäà áîëñûí êåç êåëãåí қàçàқ àñқàí êөñåì, ò³ë³ áîëìàñà äà øåøåí áîëғûñû êåëåä³. Áүã³íäå әê³ì áîëóäû àðìàíäàìàéòûí, áàñòûқ áîëóäû қèÿëäàìàéòûí қàçàқ æîқ. Îë – Àáàé çàìàíûíàí áåðã³ àóðóû- ìûç. Áàëàëàðûì äà ñîë ìàéëû æ³ë³êò³ ұñòàï ìүæ³ï îòûðñà åêåí äåï îéëàóû қàíäàé ғàíèáåò äåðñ³ң!

 Áүã³íã³ æàñòàðäûң ÀÐ-ûíà åң әóåë³ îñû äåðòò³ áåðìåñ³í äåï åңáåê åòó êåðåê. Á³çä³ң қîғàìäû æåã³ құðòòàé æåï áàðà æàòқàí äåðò – æåìқîðëûқ! Îñûíû îéëàï òàïқàí – ÊҮÐÅ- ÒÀÌÛÐËÛ ÀÐ-ëû қàðà қàçàқ åìåñ, îқûғàí, á³ë³ì³ áàð қàçàқ. Æүñ³ïáåêò³ң àéòóûíäàғû өç³ òóðà æîëäû áàñòàé àëìàñà äà, қîғàìäû àäàñòûðóäà àëäûíà æîë ñàëìàé îòûð îқûғàí қàçàқ.

 Çèÿëûëàð òóðàëû åë ³ø³íäåã³ ï³ê³ðòàëàñòûң òóûíäàғàíûíà 25-27 æûëäàé áîëûï қàëäû. Áәð³ 86-íûң îқèғàñûíà áàéëàíûñòû øûқòû. Îғàí äåé³í çèÿëûíûң çèÿíäû åêåí³í åøê³ì àóçûíà àëғàí åìåñ åä³. Өéòêåí³, îëàð үø³í 70 æûë қîé үñò³íäå áîçòîðғàé æұìûðòқàëàғàí çàìàí áîëäû ғîé. Қîғàìäà çèÿëû қàóûìíûң ұëòòû ұéûқòûðóäà, á³ð³êò³ðóäå íåìåñå ÀÐ- ûí àëғà òàðòûï êөø áàñòàóäàғû ìèññèÿñûíàí ãөð³ îíûң åê³æүçä³ë³ã³í, òàáàíñûçäûғûí, ðóõñûçäûғûí áåòêå áàñó, ñûíàó áàñûìûðàқ áîëûï áàðàäû. Áұë – æàìàí ñèìïòîì. Çèÿëû қàóûì үø³í қàòåðë³. Åðòåң çèÿëûëàð õàëûқ òàðàïûíàí, åë ³ø³íäå қîðғàóñûç қàëñà íå áîëàäû?! Æàңàөçåíäå қàçàқòûң қàíû òөã³ëãåíäå, çèÿëûëàð òàғû äà áұғûï қàëäû. Ðàñ, áàñïàñөçäå åê³-үø çèÿëûíûң «Ìàғàí æàñòàð êåëä³, àқûë ñұðàäû» äåãåí ñèÿқòû ï³ê³ðëåð³ áåð³ëä³. Áàð áîëғàíû ñîë ғàíà. Á³ðàқ, æîқòàí áàð, ñîíûң өç³ äәòêå қóàò, òàë қàðìàóғà áîëàäû.

Қàçàқòûң ÀÐ-û áүã³íã³ æàñòàðäûң áîéòұìàðûíà àéíàëóû

18

Нұртас АхатЧесть казаха

êåðåê. Әëåì èíòåãðàöèÿëàíғàí ñàéûí, êåð³ñ³íøå, ұëòòàðäûң өç òүï-òàìûðûíà áîé òàðòóû, өç ìåíòàëèòåò³íå áұðûëóû үäåé òүñò³. Ïàðàäîêñ æàғäàé – áұë үäåð³ñ. Á³ðàқ, áүã³íã³ êүíí³ң àқè- қàòûíà àéíàëûï îòûð. Áàðëûқ ñàëàñû æàғûíàí àëûï қàðàñàң äà, åң àëäûңғû қàòàðëû îçûқ äàìûғàí Ôðàíöèÿ, Ұëû- áðèòàíèÿ, Äàíèÿ, Íîðâåãèÿ, Ãåðìàíèÿ åëäåð³í³ң «ìèãðàíòòàð- ñûç ìåìëåêåò» ïðèíöèï³íå êөøå áàñòàóû, øåòòåí êåëãåíäåðãå øåêòåó қîþû á³çä³ äå îéëàíäûðóû қàæåò. Áүã³í ñêèíõåäñ³ç Ðåñåéä³ åëåñòåòó ìүìê³í áîëìàé қàëäû. Ұëòøûëäûқ òðàíñìåìëåêåòò³ê ұғûìғà, æàһàíäûқ қîçғàëûñқà àéíàëìàñûíà ê³ì êåï³ë áåðåä³?! Áұë æåðäå Ý.Õàíòèíãòîí ìåí Ô.Ôóêóÿìà- íûң «өðêåíèåòòåð ñîғûñû», «ä³íäåð қàқòûғûñû» òåîðèÿëàðû åñê³ð³ï қàëóû ìүìê³í.

 Äөңãåëåíãåí äүíèåí³ң àéíàëàñûí æ³ò³ áàқûëàï, ³ð³ äàìûғàí ìåìëåêåòòåðä³ң áåòàëûñûí ñåç³ï, әëåìä³ê ñàðûòàï ñàÿñàòòûң òàìûðûí ұñòàï îòûðғàí åëáàñû Í.Íàçàðáàåâ òà îñû ìәñåëåí³ ÅË-ãå àéòûï îòûð. Құïèÿ òұñòàðûí, құðûққà òүñ³ï қàëàð, òұçàққà ³ë³ã³ï êåòåð æàғäàéëàðûí ÅË áàñқàðûï îòûðғàí қàñûíäàғû óәç³ðëåð³ìåí àқûëäàñûï, æàðèÿ åòïåéò³í òүéòê³ë ìәñåëåëåð³í өç қàáûðғàñûìåí êåңåñ³ï, үíåì³ ³ñ-әðåêåòò³ң үñò³íäå. Àëäàғû æàðòû ғàñûðëûқ ìåçã³ëä³ң áîëæàìûíà êөç ñàëûï, êөê³ðåê æүã³ðò³ï «òүá³ á³ð òүðê³ëåð, қàéòñåê òå á³ð³ãåé³êò³ң» қàìûí àéòñà, òåã³í áîëìàғàíû. «Áөë³íãåíä³ áөð³ æåéä³». Àëïàóûòòàðäûң àðàíûíäà êåòñåê, æұìûðûíà æұқ áîëìàñûìûç êәì³ë.

 Êөïòåí áåð³ åðåó³ë àòûí àøàìàéëàï àëûï, àíãëî- ñàêñîíäûқ ñұðқèÿ ñàÿñàòòûң êåñ³ð³íåí өçä³-өç³í æåï æàòқàí àéûð қàëïàқ қûðғûç, òәóåëñ³çä³êòåí áåð³ áàñûí òұìøàëàï, áàðûí áàóûðûíà áàñûï, êөá³íå өç қàìûí êүéòòåï êåòêåí өçáåê, òүð³êìåí áàóûðëàðäàí íå êүòå àëàìûç?

 Әðá³ð æàңà òàðèõè äәó³ð áàñòàëғàíäà ұëû өçãåð³ñòåð áîëàäû. Әñ³ðåñå, æàңà ғàñûðäûң áàñûíäà. XX ғàñûðäûң áàñûíäà äà îñûíäàé áîëäû. Ñîöèàëèñò³ê ëàãåðüä³ң қîë àñòûíäà қàëғàí øàқòà è³ñ³ á³ð òүðê³ õàëûқòàðûíûң òàғäûðû á³ð òàðàçûғà òүñò³. «Âñåñîþçíûé ñòàðîñòà» àòàíғàí Ì.Êàëèíèíí³ң 1922 æûëғû ñàíàғûíäà Êåңåñ îäàғûíûң құðà-

Нұртас АхатЧесть казаха

ìûíäà қûðûққà æóûқ òүðê³ õàëқû áîëäû, 1991 æûëғû ñàíàқòà ñîíûң ñàóñàқïåí ñàíàðëûқòàéû ғàíà өç³í³ң ұëòûí, ò³ë³í, ä³ë³í ñàқòàï қàëà àëäû. Ұëû Äàëàíûң Өðêåíèåò³ äәó³ð³íäå àéäàðûíàí æåë åñêåí áàòûñқà, ñîëòүñò³êêå àòòàíғàí Ұëû êөøò³ң áàñûíäà áàðûï, қîíûñ òåïêåí, åðåí åðë³ã³ìåí åðåêøåëåíãåí íåá³ð áàòûð äà қàéñàð òàéïàëàð æîғàëûï êåòò³. Îðûñòàð àíåêäîòқà àéíàëäûðûï àëғàí, êåøåã³ құðàëàéäû êөçãå àòқàí Åóðàçèÿäàғû åң ìåðãåí ұëò – ÷óê÷àëàð, áұëғàð òóûñòàðû ìåí àìåðèêàíäûқ қàíäàñ үíä³ëåð êөìåêòåñ³ï æàòқàí êåò, øîðà, òîáàëàðäàí íå қàëäû áүã³íäå?! Åíä³ òүðê³ëåðä³ң åң æàóûíãåð õàëқû àòàíғàí áàøқұðòòàð (áàñ қàñқûð), èñëàì ä³í³í îðûñ áåëäåó³íåí àñûðғàí íîғàé, òàòàðëàðғà àóûç ñàëûï îòûð áүã³íäåã³ ðåñåéë³ê ñàÿñàò.

 Êåңåñò³ê îäàқòûң құðàìûíà ê³ðãåí òүðê³ õàëûқòàðûíûң ұëòòûқ ÀÐ-ûí æîþ үø³í, ò³ë³ ìåí ä³í³í áұçó үø³í íåá³ð ñұðқèÿ ñàÿñàò ³ñêå àñûðûëäû. Ñîíûң åң ñîðàқûñû – îëàðäû á³ð-á³ð³íå қàðñû қîþû. Áұë үø³í îқó ìèíèñòð³ À.Ëóíà÷àðñêèé

«íîâîÿçàíû» îéëàï òàïòû. Қàçàíäà, Áàê³äå (Áàêó), Îðûíáîðäà òүðê³ õàëûқòàðûíûң áàð îқûìûñòûëàðû îðòàқ øåø³ìãå êåëå àëìàäû, äәë³ðåã³íäå êåëò³ðòïåä³. Åң әóåë³, åңñåñ³ åç³ëãåí қûðғûç, өçáåê, әç³ðáàéæàíäàð á³ð³íø³ қîë êөòåðä³. Ëàæñûçäàí, åң ñîңûíàí қàçàқ ïåí òàòàð ғàíà 1940 æûëû êèðèëëèöàғà êөíä³. 1937-38 æûëäàðû Àëàøòûң áàð ғұëàìà êåìåңãåðëåð³í құðòûï áàðûï, ұëòòû îï-îңàé, îðûñ àëôàâèò³íå ñұðàìàñòàí-àқ êөø³ðå ñàëäû. 1923 æûëäàí áàñòàëғàí òåêåò³ðåñ ðóõàíè ìàéäàííûң áàñûíäà ñîë êåçäå òүðê³ õàëûқòàðûíûң ³ø³íäå Àõìåò Áàéòұðñûíîâ áàñòàғàí Àëàø êåìåңãåðëåð³ êөø áàñûíäà òұðäû. Ñîë үø³í îëàð құðáàí áîëäû. Ñòàëèíä³ê æàçàëàó ìàøèíàñûíûң æұòқûíøàғûíäà êåòò³.

 Қàçàқòûң ÀÐ-û áîéòұìàð áîëóû êåðåê äåó³ìí³ң ³øê³ àñòàðûíäà îñû àéòûëғàí äәéåêòåìåäåí ÀÐ ñèíòåç³í æàñàó êåðåêò³ã³ æàòûð. Áүã³íã³ ÆÀÑ ҚÀÇÀҚ òóûñқàí òүðê³ õàëûқòàðûíûң ³ø³íäå өç ұëòûíûң ãåãåìîíäûғûí ÀÐ-ûìåí ñåç³íó³ қàæåò! Áүã³íã³ ÆÀÑ ҚÀÇÀҚ òүðê³ òóûñқàíäàðûíûң ³ø³íäå әëåìä³ê èíòåãðàöèÿäà өç³í³ң êөø áàñòàï êåòåð қàá³ëåò³ áàðûí á³ëó³ қàæåò! Áұғàí òàғû äà òàðèõ òàðàçû. Àëòàéäàí

20

Нұртас АхатЧесть казаха

áàòûñқà áàñòàëғàí Ұëû Êөøò³ң – Ұëû Ғұíäàð êөø³í³ң Åóðàçèÿäàғû àðòқû øåêàðàñûí áүã³íã³ ұðïàғû (ÀÐ-òқû+ҒҰÍ) қàçàқ ұëòû èå áîëûï, ê³íä³ã³í áàñûï, ÊҮÐÅÒÀÌÛÐÛÍ ұñòàï æàòûð.

 Åê³íø³äåí, àññèìèëÿöèÿëûқ àóðóäàí àäà áүã³íã³ қàçàқ æàñû ìûíàíû á³ëó³ êåðåê. Әëåì ñàÿñàòòàíóøûëàðû, ôóòóðîëîãòàðû, ³ð³ òұëғàëàðû èíòåãðàöèÿëàíóäûң ïîñòèíäóñ- òðèàëäûқ êåçåң³íåí êåé³í «íåéðîәëåìí³ң» îðûí àëàòûíûí àéòûï, æàóûðûí òàðòûï áîëæàóäà. Ìұíûң өç³ êәð³ құðëûқ – Åóðàçèÿ ìåìëåêåòòåð³, «àëûï» Ðåñåé, ìûçғûìàñ ÀҚØ-òûң ìәңã³ë³ê åìåñ åêåíä³ã³í ñåçä³ðåä³. Қàç³ðä³ң өç³íäå Ðåñåéäåã³ áàøқұðò, òàòàð àғàéûíäàð, Қàï òàóû áåëäåó³ үëêåí қîçғàëûñòà.

Òүðê³ әëåì³íäå òүðê³ë³ê äүíèåòàíûì, îíûң èäåÿëàðûíûң

«êөïқàòïàðëûғû» («қàòëàì»), òåðåңä³ã³, êåңä³ã³ òóðàëû çåðòòåë³ï, íàñèõàòòàëûï æàòûð. Îíûң áàñòàóûíäàғû òүðê³ëåðä³ң àðèéë³ê ìåíòàëèòåò³, äәñòүð ìåí ғұðûï, ä³í ìåí ñåí³ì ìәñåëåëåð³íäåã³ äүíèåòàíûì êåң³ñò³ã³ êåң³íåí áåð³ëå áàñòàäû. Æàëғûç-àқ, «ãүëåíä³ê» áàғûòòûң өç³í ìûñàëғà àëñàқ æåòê³ë³êò³. ßғíè, қàçàқ æàñòàðû ãåãåìîí áîëàìûí äåéò³í áîëñà, áүã³íã³ әëåìäåã³ æàңà қîçғàëûñ – òүðê³ë³ê äүíèåòàíûì êåң³ñò³ã³íäåã³ áîëàøàқòàғû өçãåð³ñòåðãå àòñàëûñóғà, ñîë æîëäà åңáåê åòóãå êүø æұìñàóû äұðûñ. Áұë æåðäå қàçàқòûң ÀÐ-û æàñòàðғà қàç³ðã³ íåã³çã³ áàғûò – òðàíñäүíèåë³ê á³ë³ì, ÿғíè, әëåìä³ê á³ë³ìä³ өç³ òàңäàғàí áàғûòû áîéûíøà ñèíòåçäåóä³ үéðåòó әáäåí қàæåò-àқ.

 Ðåñåé ìåìëåêåò³ өç³í³ң ұëû äåðæàâàëûқ ïîçèöèÿñûí õàëûқàðàëûқ ñàÿñàòòà қàéòûï îðíûíà êåëò³ðó үø³í áàð êүø³í ñàëûï áàғóäà. Ôåäåðàòèâò³ê áàñқàðó æүéåñ³íäåã³ áàñòû áàғûò

– áàðëûқ ñóáúåêò³ëåðäåã³ (ðåñïóáëèêàëàð, àâòîíîìäû îêðóãòåð ò.á.) èäåîëîãèÿëûқ ñàÿñè áèë³êò³ íåã³çã³ æåòåêø³ êүø ðåò³íäå îðûñ ұëòû àéíàëàñûíäà òîïòàñòûðó, á³ð³êò³ðó æұìûñû æүðã³ç³ëóäå. Ìåìëåêåòò³ê äåңãåéäå «Îðûñ әëåì³» ò.á. àðíàéû äîêòðèíàëûқ áàғäàðëàìàëàð ³ñêå àñûðûëóäà. Ðåñåéä³ң åң қàó³ïò³ әð³ îñàë æå𳠖 äåìîãðàôèÿëûқ ìәñåëå. Îðûñ ұëòûíûң äåìîãðàôèÿëûқ àõóàëûíûң әëñ³ðåó³, ò³ïò³ àëäàғû 10-15 æûëäà

Нұртас АхатЧесть казаха

áàëà òóóäûң ìүøê³ë æàғäàéғà êåë³ï ò³ðåëó³ êәä³ê! Ñîíäûқòàí, Ðåñåé áèë³ã³ áàð êүø-æ³ãåð³í, áàðëûқ ðåñóðñûí îðûñ ұëòûíûң àð-íàìûñûí îÿòóғà áàғûòòàï, ұëòòûң äåíñàóëûғûí æàқñàðòóғà áåëñåíå ê³ð³ñò³. Әñ³ðåñå, îðûñ ìұæûғûíûң ñàëàóàòòûëûқ өì³ð ñàëòûíà êөøó³ үø³í, àðàқ ³øó³í òîқòàòó үø³í íåá³ð ³ñ-øàðàëàðäû өòê³çóäå.

 Îðûñ ұëòûíûң àð-íàìûñûí îÿòóäà áèë³ê íåá³ð қèòұðқû øàðàëàðäàí äà áàñ òàðòûï æàòқàí æîқ. Ìәñåëåí, øîâèíèñò Â.Æèðèíîâñêèéä³ң ËÄÏÐ ïàðòèÿñûíûң áàðëûқ ïëàòôîðìà- ñûí қîëäàï, Ðåñåéäå îðûñ ұëòøûëäûғûíûң æàíäàíóûíà æàғäàé òóäûðûëғàí. Ò³ïò³, ðàäèêàëäû, ôàøèñò³ê áàғûòòàғû îңøûë ұéûìäàðäûң äà (Ý.Ëèìîíîâ ñèÿқòû) æұìûñûíà àñòûð- òûí áîëñà äà äåì áåð³ï, ñó áүðê³ï, îðàñàí қàðæûìåí êөìåê- òåñóäå. Áұäàí áàñқà Ðåñåéäåã³ æàñòàðäûң ðàäèêàëäû áàғûò- òàғû «Ðóññêîå íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî», «Íàðîäíàÿ íàöèî- íàëüíàÿ ïàðòèÿ» (ñêèíõåäòåðä³ң áàñòû ұéûìû), «Ïàðòèÿ ñâî- áîäû», «Íàøå äåëî», «Íàöèîíàëüíûé ôðîíò», «Ñëàâÿíñêèé ñîþç» ñèÿқòû òүðë³ қîçғàëûñòàðû ìåí ұéûìäàðûíûң íåã³çã³ ìàқñàòòàðû îðûñ ұëòøûëäûғûí íàñèõàòòàó, қîëäàó æәíå ñîë үø³í êүðåñó áîëûï òàáûëàäû. «Ðåñåé òåê қàíà îðûñòàðғà» äåãåí ұðàíìåí æүðã³ç³ë³ï æàòқàí íåøå òүðë³ àқöèÿëàð, ïèêåòòåð, ôëåø-ìîá, äåìîíñòðàöèÿëàð áàðëûқ áұқàðàëûқ àқïàðàò құðàëäàðû àðқûëû íàñèõàòòàëàäû. Áұë – Ðåñåéä³ óíèòàðëû ìåìëåêåò åò³ï, îíûң áàð áèë³ã³í òåê îðûñ ұëòûíà áåðó äåãåí ñөç.

 Îñû àðқûëû äà áүã³íã³ қàçàқ æàñòàðûíà ìûñàë êåëò³ðóãå áîëàäû. Á³çäåã³ îðòà, үëêåí áóûí өê³ëäåð³íäåã³ құëäûқ ñàíàíûң òåðåң áîéëàï, ñàíàìûçғà ñ³ңãåí³ ñîíøà – қàç³ðã³ ұëòæàíäû æàñòàðғà äұðûñ áàғûò áåðå àëìàé îòûðìûç. Ò³ïò³, àқûë-êåңåñ áåðìåé, êåð³ñ³íøå êåäåðã³ æàñàóäàìûç. Қàçàқòûң ÀÐ-û îÿíғàí қàç³ðã³ æàñòàðғà åң íåã³çã³ñ³ – óàқûòòû ұòó қàæåò. Ұëòòûң ұëûқ ìәñåëåëåð³í, әëåóìåòò³ê áàғûòòà қîðäàëàíûï қàëғàí øàðóàëàðûí øåø³ï áåðóäå á³ðàç êåé³íäåï қàëäûқ.

 Қàçàқòûң ÀÐ-û åæåëäåí àòàìåêåí – ÀÓÛËÄÀ áîëûï êåëä³. Қàç³ð äå ñîëàé. Á³ðàқ, çàìàí, äәó³ð өçãåðä³, óàқûò òàëàáû áàñқàøà. Óðáàíèçàöèÿ үäåð³ñ³ Қàçàқñòàíғà äà êåëä³. Áұë

22

Нұртас АхатЧесть казаха

äұðûñ. Ìåìëåêåòò³ құðàóøû ұëòòûң êåì äåãåíäå 70%-û қàëàëàðäà, îáëûñ îðòàëûқòàðûíäà, ³ð³ ìåãàïîëèñòåðäå òұðóû қàæåò. Äүíèåæүç³ë³ê áðåíä ðåò³íäå áүã³íäå «àқûëäû қàëàëàð» æîáàñû áàðëûқ ³ð³ ìåìëåêåòòåðäå ³ñêå àñûðûëûï æàòûð. Қàçàқ åë³íäå äå îñû æîáàíû әóåë³ Åëîðäà – Àñòàíàäà, Àëìàòûäà, ñîäàí ñîң Øûìêåíò, Àқòөáå, Қàðàғàíäû ñèÿқòû қàëàëàðäà æàñàó òóðàëû åë Ïðåçèäåíò³ àéòûï, қîëäàï, ñîíûң äàìó, ³ñêå àñûðó áàғûòû áîéûíøà Үê³ìåòêå òàïñûðìàëàð áåð³ï қîéäû.

 Қàçàқ қàëàғà êөøó³ êåðåê. Қàçàқòûң ÀÐ-û åíä³ã³ æåðäå æàңà ìәäåíè äүíèåòàíûìäû, æàңà ýòèêàëûқ íîðìàëàðäû қàáûëäàóғà äàÿðëàíóû әáäåí қàæåò äåï îéëàéìûí. Êîíñåðâàòîðëûқ æүéåäåí àðûëғûìûç êåëìåãåíä³êòåí, «îéáàé àóûëäàí àéðûëñàқ àäûðà қàëàìûç, құðèìûç, á³òåì³ç» äåãåí ïåññèìèñò³ê ïèғûëäàí æåðèò³í óàқûò òóäû. Á³ð³íø³äåí, àóûëäûң õàë-àõóàëûí қàé æàғûíàí àëûï қàðàñàң äà, áүã³íã³ òàëàïқà, өì³ðä³ң äàìóûíà ñàé åìåñ. Àäàìíûң ðóõàíè өñ³ï- æåò³ëó³íå òåãåð³ø áîëàòûí ñûðòқû ôàêòîðëàð (áàëàáàқøà, ìåêòåï, ìәäåíèåò үé³, ê³òàïõàíà ò.á.) құðûï á³òêåí, áàð áîëñà, өëìåñò³ң êүí³í êөð³ï îòûðғàí æàéû áàð. Àóûë àäàìäàðûíûң êүí êөð³ñ³ – æåð³ ëàòèôóíäèñò-îëèãàðõòàðäûң қîëûíäà, îäàí îëàð ýêîíîìèêàëûқ ïàéäà òàóûï, äèâèäåíä àëûï øàëқûï îòûðғàí æîқ. Æûëûíà á³ð-åê³ ðåò êåë³ï-êåòåò³í îëèãàðõ áàéëàð àóûëäûң әëåóìåòò³ê ìәñåëåñ³í åøқàøàí äà øåøêåí åìåñ. Øåøïåéä³ äå, îë îғàí қàæåò åìåñ.

 Áүã³íã³ қàçàқ àóûëû ìåìëåêåòêå қàæåòñ³ç áîëûï қàëäû. Ìåìëåêåò ïîñòèíäóñòðèàëäûқ êåçåңí³ң қàòàң òàëàïòàðûí îðûíäàìàñқà øàðàñû æîқ. Àóûëøàðóàøûëûқ өí³ìäåð³í өíä³ðóäå ³ð³ëåíä³ðó, øîғûðëàíäûðó, êîðïîðàòèâò³ê áàñқàðó, ÿғíè, ýêîíîìèêàëûқ ìåíåäæìåíòò³ң òè³ìä³ áàғûòûí òàңäàóғà ìәæáүð. Áұðûíғû Êåңåñ ñàÿñàòûíäàғû æîñïàðëû ýêîíîìèêà- äàí ïàéäà æîқ. Áұë – äұðûñ ýêîíîìèêàëûқ ñàÿñàò. Îíû òүñ³íó³- ì³ç êåðåê. Ìåí³ң қàçàқòûң øàғûí àóûëû ìåìëåêåò үø³í àóûð æүê äåï îòûðғàíûì ñîäàí.

 Åê³íø³äåí, êåңåñò³ң қàñàң èäåîëîãèÿñû қàçàқ ұëòûí àóûëäàí øûғàðìàóғà òûðûñòû. Ñîë үø³í äîòàöèÿíû àÿìàäû.

Нұртас АхатЧесть казаха

Қàçàқòûң қîé áàғóäàí қîëû áîñàìàóû, áàñқà äүíèåãå áîé ұðìàóû òè³ìä³ áîëäû. Êåңåñ îäàғûíäàғû 130-äàí àñòàì ұëòòûң ³ø³íäå îðûñïåí òàëàñà àëàòûí қàá³ëåò³ æîғàðû, ýêîíîìèêàíûң íåá³ð ñàëàñûí èãåð³ï êåòå àëàòûí, îқûñà îқóäûң òүá³íå æåòåò³í, åңáåê åòñå åңñåð³ï êåòåò³í қàçàқòàé ұëòòû қàéòñå øåòòå, äàëàäà ұñòàó ñàÿñàòû àøûқ æүðã³ç³ëä³. Ñàéûí äàëàñûíûң òàңûí àéûðûï, òûң æûðòòû, ñàó қàëғàí æåð³íå 50 ìèëëèîí қîé òîғûòûï, әéòåó³ð, қàçàқ äåãåí àóûë àäàìû òүñ³í³ã³í áåê³òò³. Ñîë ñұðқèÿ ñàÿñàò æåì³ñ³í áåðä³. ÕÕ ғàñûðäûң 1920 æûëäàðûíàí áàñòàï îòûðûқøûëûққà (àðòåëü, қîñøû ұéûìû, êîëõîç, ñîâõîç) áåò áұðғàí қàçàқòû àéíàëàñû 50 æûëäà àóûë қàçàғû қûëûï øûғàðäû. Ұëòòûң áұäàí ұòқàíû äà êөï, á³ðàқ ұòûëғàíû äà àç áîëìàäû.

 Ұëòòûң ÀÐ-ûí åíä³ã³ æåðäå àóûëäàí қàëàғà êөø³ðó êåðåê. Қàçàқòûң қàëàëàíó үäåð³ñ³ үëêåí қàðқûíìåí æүð³ï æàòûð. Øûíäûғûí àéòó êåðåê, åë áàñøûëàðû әóåëäå áұғàí äàÿð áîëìàäû. Қàç³ð ғàíà àðíàéû áàғäàðëàìàëàð æұìûñ ³ñòåé áàñòàäû. Ìұíûң өç³ äәòêå қóàò. Áұë åíä³ – ìåäàëüä³ң á³ð æàғû, àë, åê³íø³ æàғûíäà әëåóìåòò³ê-ìәäåíè ìәñåëå òұð. Қàëàғà êåëãåí, әñ³ðåñå, қàçàқ æàñòàðûíûң æàңà æàғäàéғà áåé³ìäåëó- ãå, îқóғà, æұìûñқà îðíàëàñóûíà íàçàð àóäàðó æàғû àқñàï òұð. Îñû øåø³ëìåé, æàñòàðäûң ðóõàíè äүíèåòàíûìûí äàìûòó îңàé åìåñ. Ìåí³ òîëғàíäûðàòûíû: îñû êåçåңäå, îñû óàқûò àðàëûғûíäà á³ç äүáàðà æàñòàðäûң ïðîáëåìàñûí òóûíäàòûï àëìàéìûç áà äåãåí îé ìàçàëàéäû. Áұë êåç³íäå Àìåðèêàäà «60- æûëäàðäàғû æîғàëғàí ұðïàқòû» òóäûðûï, àðòû үëêåí әëåó- ìåòò³ê òåêåò³ðåñòåðãå әêåëãåí³ áåëã³ë³. Ñîíäûқòàí, áàðøàìûç æàáûëûï àòқàðàòûí ³ñ – áүã³íã³ қàëàғà êөø³ï êåëãåí æàñòàð- äûң æàңà êөçқàðàñûí, äүíèåòàíûìûí, ýòèêà-ýñòåòèêàëûқ òàë- ғàìûí қàëûïòàñòûðó áîëûï òàáûëàäû. ßғíè, қàçàқòûң ÀÐ-û åíä³ã³ æåðäå қàëàëûқ æàңà қàçàқòûқ ðàêóðñòå қàëûïòàñóûíà ò³ðåê áîëóû òè³ñ.

 «Қàçàққà àþäàé àқûðғàí øåíåóí³ê òàáûëóû îңàé. Åð³íáåé, æàëûқïàé, áàқûðìàé-øàқûðìàé ³ñ á³ò³ðåò³í òåð³ñ³ қàëûң, êөíá³ñ òàáàíäû қûçìåòêåðëåð òàáûëóû қèûí», – äåãåí ñөçä³ á³ð ғàñûð áұðûí қàçàқòûң Æүñ³ïáåê Àéìàóûòîâû

24

Нұртас АхатЧесть казаха

àéòқàí. Áұë íå äåãåí êөðåãåíä³ê! Åëáàñûäàí áàñòàï åë áîëûï, Қàçàқñòàí ýêîíîìèêàñûíà қàæåòò³ òåõíèêàëûқ-êәñ³áè ìàìàíäàðäû, îðòà áóûí æұìûñøû êàäðëàðûí êүíä³ç қîëû- ìûçғà øàì àëûï ³çäåñò³ð³ï æàòқàí æàé áàð қàç³ð.

 Îñû æåðäå қàçàқòûң ÀÐ-û қàæåò. Ұçàқ óàқûò òàâòîëîãèÿ- ëûқ èäåîëîãèÿíûң әñåð³íåí қàçàқ æұìûñøû áîëғûñû êåëìåä³, îғàí «қûçûë æàғàëû» êè³ì æàқûí òұðäû. Êүí³ áүã³íãå äåé³í қàçàқòûң ұëòòûқ êè³ì³íå ïîëèöèÿíûң êè³ì³ æàòàäû äåãåí ñàéқûìàçàқ êүëê³äåí àðûëà àëìàäûқ. Íåìåñå îқó ³çäåï қàëàғà êåëãåí àóûë áàëàñû àòûíûң áàñûí ïåäèíñòèòóò íå çîîâåòèíñòèòóòқà (ñåëüõîçèíñòèòóò) ò³ðåóãå ìәæáүðëåíä³. Òåê íåêåí-ñàÿқòàðû ғàíà òåõíèêàëûқ îқó îðûíäàðûíûң åñ³ã³í àøûï, òàáàëäûðûғûí àòòàäû. Îñûäàí «ìîëëà áîë, ìîëëà áîëìàñàң, ìұғàë³ì áîë» äåãåí ñòåðåîòèï қàëûïòàñòû. Àë, êәñ³ïò³ê ìåêòåïòåðãå, ó÷èëèùåëåðãå áàðûï, ìàìàíäûқ àëûï, æұìûñøû áîëóғà àðëàíäû. Ñîíûң òåð³ñ æåì³ñ³í áүã³í êөð³ï îòûðìûç. Ìåìëåêåòêå қàæåò çàìàíàóè àñïàïòàðìåí, қîíäûðғûëàðìåí, òåõíèêàìåí æұìûñ ³ñòåé á³ëåò³í құðûëûñ- øûëàð, æîë, èíôðàқұðûëûì, êîììóíàëäûқ-øàðóàøûëûқ ìàìàíäûғû, ýíåðãåòèêà, ìàøèíà æàñàó, òàó-êåí, ìåëèîðàöèÿ, ìұíàé ñàëàñûíûң ìàìàíäàðû æîқòûң қàñû. Ñàíûìûçäû ñîғûï, áàðìàғûìûçäû ò³ñòåï, æàғäàéäû æàңà òүçåóãå áåò áұðäûқ. «Åøòåí êåø æàқñû». Åíä³ã³ æåðäå қàçàқ áàëàñûí ÀÐ- ëàíáàéòûíäàé äүíèåòàíûìûí қàëûïòàñòûðûï, êөçқàðàñûí өçãåðò³ï, áүã³íã³í³ң, áîëàøàқòûң æàңà òåõíèêàëûқ êàäðëàðûí îқûòóғà, æàñàóғà ұìòûëó – áàñòû ì³íäåò. Қàçàқòûң áәð³íå әí àéòûï, àñàáà áîëó ìàқñàò åìåñ øûғàð. Îíûң қàæåò³ äå æîқ.

Á³ëåêêå ñåíãåí çàìàíäà, Åøê³ìãå åñå áåðìåä³ê. Á³ë³ìãå ñåíãåí çàìàíäà,

Қàïû қàëûï æүðìåë³ê, –

äåãåí ñөçä³ îñû Àáûëàé áàáàìûçғà òåë³ï æүð ғîé. Қàëàé áîëғàíäà äà, äәë áүã³íã³ қàçàқòûң ìәñåëåñ³í äөï ñîғûï òұðғàíû.

 Ұëòøûëäûқ èäåÿñû áàðëûқ ìåìëåêåòòåðäå, êåç êåëãåí ұëòòà áàð. Ñîíàó ñîöèàëèñò³ê ëàãåðü äүíèåãå êåëãåí øàқòàí

Нұртас АхатЧесть казаха

áàñòàï қàçàқ ұëòøûëäûғû äåãåí êөçқàðàñ қàëûïòàñқàí. Á³ç áұäàí үðåéëåíä³ê, øîøûäûқ, қàòòû қîðқàòûí åä³ê. Өéòêåí³, ÕÕ ғàñûðäà әëåìäå ұëòøûëäûқ èäåÿñû үø³í æàïà øåêêåí, қàòàë æàçàëàíғàí, ñұðàïûë ðåïðåññèÿғà ³ëåêêåí õàëûқòàðäûң ³ø³íäå åң êөï қàñ³ðåòêå ұøûðàғàí қàçàқ ұëòû åä³. Ñîäàí äà áîëàð, á³çä³ң àғà ұðïàқòà әë³ êүíãå äåé³í үðåé áàð, æàëòàқòàó áàñûì, àë îíûң әñåð³ êåé³íã³ ұðïàқòûң ñàíàñûíà åí³ï àëғàí. Îë æàñûðûí åìåñ.

 Òәóåëñ³çä³êòåí êåé³íã³ æûëäàðû åðê³í äåì àëûï, åңñåñ³í êөòåðãåí øàқòà ұëòøûëäûқ òàқûðûáû қàéòà æàңàäàí çåðòòåëå áàñòàäû. Òàðèõøûëàð, ôèëîñîôòàð, ñàÿñàòòàíóøûëàð îғàí æàңà ðåңê áåð³ï, ñîíû áàғûòòà çåðäåëåï, ìүëäå áàñқàøà äәðåæåëåóãå ìүìê³íø³ë³ê òóäûðäû. «Ұëòøûëäàðû áîëìàғàí æұðò åøқàøàí åëãå, æåðãå èå áîëìàқ åìåñ. Ұëòòûқ ìåìëåêåòò³ òåê ñîëàð ғàíà құðàé àëìàқ», – äåéä³ қàçàқ ôèëîñîôèÿñûíûң òәóåëñ³çä³ê êåçåң³íäåã³ æàңà áàғûòûíäà åңáåê åò³ï æүðãåí, áåëã³ë³ ôèëîñîô Ғàðèôîëëà Åñ³ì.

 Íåã³ç³íäå, êåç êåëãåí ìåìëåêåòòå ұëòøûëäûқ èäåÿñû өì³ð ñүðåä³, áәëê³ì áұë òåê àìåðèêàíäûқ æүéåäå ғàíà æîқ áîëóû ìүìê³í, îíûң өç³íäå äå ðåñìè æàғûíàí ñèïàòòàóғà áàðñàқ. Àë ³ñ æүç³íäå ÀҚØ-òà äà ұëòøûëäûқ, íәñ³ëø³ëä³ê æîқ äåï òåð³ñêå øûғàðóғà áîëà қîéìàñ. Ұëòøûëäûқòûң òåðåң äàìûï, қàíàòûí êåң æàþ êåçåң³ – òàғû äà ÕÕ ғàñûð. Îòàðëàó ñàÿñàòû- íûң øåã³íå æåò³ï, àñқûíûï, әëåìä³ àëïàóûò ìåìëåêåòòåðä³ң өçàðà áөë³ñó үðä³ñ³í³ң àÿқòàëó òұñûíà äөï êåëåä³. Áұðûí îòàðëûқòûң қàìûòûí êè³ï, åíä³ ұëò-àçàòòûқ қîçғàëûñòàðäûң, êөòåð³ë³ñòåðä³ң әëåìä³ äүð ñ³ëê³íä³ðãåí øàғûíäà ұëòøûëäûқ èäåÿñû ұðàíғà àéíàëäû. Îë êөï æàғäàéäà æåì³ñ³í áåðä³, қàíøà ìåìëåêåòòåð өç òәóåëñ³çä³ã³íå қîë æåòê³çä³. ßғíè, ұëòøûëäûқ èäåÿñû – ïðîãðåññèâêå äå áàðàòûí, ұëòòàðäûң ÀÐ-íàìûñûíûң îÿíàòûí ôàêòîðû. Ìûñàëû, Äæàâàõàðëàë Íåðó ұëòøûëäûқòû ұëòòûқ, ïàòðèîòòûқ èäåÿ äåï òүñ³íãåí, ұëòøûëäûқ àðқûëû òәóåëñ³çä³êêå æåòóãå áîëàäû, îë ұëû ðóõàíè êүø äåï á³ëãåí. Үíä³ëåðä³ң ұëòòûқ ðóõûí êөòåðó àðқûëû Íåðó àðòûíàí Îòàíûíà òәóåëñ³çä³ê àëûï áåðãåí³ áåëã³ë³. Ìұíäàé ìûñàëäàð өòå êөï.

26

Нұртас АхатЧесть казаха

 Қàçàқòûң ÀÐ-ûíäà îíûң ұëòøûëäûғû æàòûð. Ұëòøûë- äûқòàí àò-òîíûí àëà қàøàòûí á³ëäåé á³ð äәó³ð өòò³. Қàçàқòû қàíøàìà àçàïқà ñàëûï, æàíûí қèûï, òәí³í қîðëàñà äà, îíûң áîéûíàí ұëòøûëäûқ êåòïåä³. Íàғûç қàçàқ ұëòøûë áîëûï òóàäû, ұëòøûë áîëûï äүíèå êåøåä³. Қàçàқòû ұëòøûë қûëғàí îíûң òàðèõû. Ñîíàó XV ғàñûðäàí òàðèõ ñàõíàñûíà ê³ðãåí қàçàқ ұëòûíûң áàð өì³ð³ àëàñàïûðàí ñîғûñ ïåí íåá³ð çұëìàò, íåá³ð íәóáàò қûðғûíäàðäà өò³ï êåëåä³. Қàçàқ қàíқұéëû ұëò åìåñ, қàøàíäà á³ðåóä³ң æåð³íå, á³ðåóä³ң îòàíûíà êөç àëàðòûï, ñîғûñ àøûï áàñûï ê³ðãåí æîқ! Êåð³ñ³íøå өç òóғàí æåð³í, ê³íä³ê қàíû òàìғàí æåð³í қîðғàóìåí, àçàò åòóìåí êåëåä³. Åë ìåí æåðä³ қîðғàó êåç êåëãåí ұëòòû ұëòøûë åòåä³. Áұë æåðäå қàçàқ ïåí îðûñ ұëòøûëäûғûíûң ұқñàñòûғû àñòàñûï æàòûð. Îðûñ ұëòûíûң äà өç æåð³í қîðғàóäà, өç åë³í àçàò åòóäå ñàí ғàñûðëûқ òàðèõû áàð.

 Ұëòøûë äåãåí³ì³ç ê³ì? Áұë – өç ұëòûíûң ÀÐ-ûí áîéûíäà ñàқòàé á³ëãåí, ðóõû áè³ê, ñàíàñû ìåí ñåí³ì³ æîғàðû, ä³ë³ ìåí ò³ë³í қàñòåðëåãåí æîғàðû îéëû àäàìíûң òұëғàëûқ ôîðìàñû. Ұëòøûë äåï өç õàëқûңíûң ìàқñàòû ìåí ìүääåñ³ үø³í æàí àÿíáàé қûçìåò åòå àëàòûí, қèûí øàқòà өì³ð³í äå àðíàéòûí, æàíêåøò³ åðë³ê æàñàé àëàòûí àäàìäû àòàéäû.

 Êåңåñ æүéåñ³í³ң àëғàøқû êåçåң³íäå қàçàқ ұëòûíûң á³ðäåí êөíä³êïåó³ òóðàëû Àõìåò Áàéòұðñûíîâ «Қàçàқ áàëàñûí ұëòûì, æұðòûì, áàóûðûì äåï үéðåí³ï қàëғàí қàçàқòûң áàóûðìàë қàëàì қàéðàòêåðëåð³ Îêòÿáðü өçãåð³ñ³ áîëғàíäà á³ðäåí èíòåðíàöèîíàë áîëûï өçãåðå àëìàäû. Ñîíäûқòàí, èíòåðíàöèîíàëäûқ æîëғà қûçìåò қûëûï, áàñøûëûқ қûëà àëìàäû», – äåéä³. ßғíè, åæåëäåí қàçàқòûң қàíûíäà, îíûң ³øê³ äүíèåòàíûìûíäà ұëòøûëäûқòûң æàòқàíû àÿí. Қàçàқ ұëòøûëäûғû êåңåñ äәó³ð³íäå 1920-30, 1951-53, 1986-88 æûëäàðû қàòòû ñûíàëûï, àðíàéû қàðàëûï, òè³ñò³ æàçàëàó øàðàëàðû äà қîëäàíûëäû.

 «Íàöèîíàëèçì – ëþáîâü ëè÷íîãî «ÿ» ê òîìó åäèíñòâåííî- ìó äëÿ íåãî íàöèîíàëüíîìó «ìû», êîòîðîå òîëüêî è ìîæåò âûâåñòè åãî ê âåëèêîìó, îáùå÷åëîâå÷åñêîìó «ìû». Îáùå÷åëîâå÷åñêîå îòêðûâàåòñÿ ÷åëîâåêó â òîì ñëó÷àå, åñëè

Нұртас АхатЧесть казаха

îí ñóìåë ïîñòèãíóòü òå ãëóáèíû äóõà ñâîåãî íàðîäà, êîòîðûå ïîíÿòíû è äîðîãè âñåì âåêàì, äðóãèì íàðîäàì», – äåãåí îðûñ ôèëîñîôû È.À.Èëüèíí³ң ұëòøûëäûқ òóðàëû àíûқòàìàñûíäà íàғûç øûíàéû ãóìàíèçì æàòûð. Á³ç îðûñ ұëòøûëäûғûíàí үëã³ àëóûìûç êåðåê. Îðûñ ұëòøûëäûғûíäà òөðò-áåñ ғàñûðëûқ òәæ³ðèáåäåí, ñûíàқòàí өòêåí òàðèõû æàòûð. Îíäàғû өðë³ê, қàéñàðëûқ, øûäàìäûëûқ – өíåãå áîëàðëûқòàé ðóõàíè äүíèå.

 Қàçàқòà òàðèõòû àðíàéû ғûëûì ñàëàñû ðåò³íäå қàëûïòàñòûðìàғàí íåìåñå қàëûïòàñòûðóғà ìүìê³íø³ë³ê áåðìåãåí äåï àéòûï æүð ғîé ñîңғû êåçäåð³. Ôèëîëîãèÿ, ôèëîñîôèÿ ñèÿқòû, ìәñåëåíêè. Á³ðàқ, ìåí³ң òүñ³í³ã³ìøå, òàðèõñûç õàëûқ ìұðàñû æàñàëìàéäû. Åê³íø³äåí, òàðèõè ìүìê³íø³ë³ê, òàðèõè қîëàéëû êåçåң äåãåí ұғûìäàð áàð.

«Àäàìçàò êåìø³ë³êòåð³í³ң ³ø³íäåã³ åң êåø³ð³ëìåéò³í³ – ìүìê³íä³êò³ қîëäàí øûғàðûï àëó. Òàðèõøûëàð ìұíû өòêåíä³ өçãåðòå àëìàéñûң, өòêåíä³ îñûëàé òàғäûðìåí àқòàó àðқûëû æүðå áåðóãå áîëàäû, áîëàòûí íәðñå áîëäû, áàñқàøà áîëóû ìүìê³í åìåñ äåï òүñ³íä³ðåä³. Ñèíåðãåòèêà îéäûң áàñқàøà áàðûñûí äәëåëäåéä³: қîçғàëûñ ïåí äàìó áàëàìàíû, äèâåðãåíöèÿíû òåð³ñêå øûғàðìàéäû «ұñàқ ñåáåïòåð», «îðàñàí ñàëäàðëàðäû» òóäûðóû ìүìê³í. Îëàé áîëñà, Äàëàëûқ өëêå – Қàçàқñòàíғà әëåìä³ê өðêåíèåòò³ң äàңғûë æîëûíà òүñóãå ìүìê³íä³ê áåðåò³í үäåð³ñòåðä³ң áàðëûқ æèûíòûғûí қàïåðãå àëó êåðåê», – äåéä³ ôèëîñîôèÿ ғûëûìäàðûíûң äîêòîðû Àғûí Қàñûìæàíîâ.

 Ñèíåðãåòèêà ñàëàñû – өì³ð³ì³çä³ң áàðëûқ ñàëàñûíà åì³í- åðê³í åí³ï êåëå æàòқàí ғûëûìè áàғûò. Îë – ³ñ-әðåêåò, àäàì қûçìåò³í³ң áàðëûқ æàқòàðûí ñàíà àðқûëû áàñқàðó æүéåñ³. Өòêåíãå ñàëàìàò àéòûï, қîë қóñûðûï îòûðà áåðó æàðàñïàéòûí óàқûò òóäû. Ñîíäûқòàí äà қàçàқ қîғàìû äүð ñ³ëê³í³ï ìåìëåêåòò³ң áàð қûçìåò³íå àòñàëûñóғà, ñîë æîëäà қàæûðëû åңáåê åòóãå ÀÐ-ìåí ê³ð³ñó қàæåò.

 ÀÐ êàòåãîðèÿñû àäàì äүíèåòàíûìûíûң ÊҮÐÅÒÀÌÛÐÛ äåñåê, ñîғàí íәð áåðåò³í ÐÓÕ, ÑÀÍÀ, ÍÀÌÛÑ, Ò²Ë, ÑÅÍ²Ì ñèÿқòû àäàì æàíûíûң қàñèåòòå𳠖 îғàí ò³ðåê.

28

Нұртас АхатЧесть казаха

ҚÀÇÀҚÒÛҢ ÀÐ-û æәíå ÐÓÕ

 Қàçàқ ò³ë³í³ң òүñ³íä³ðìå ñөçä³ã³íäå ÐÓÕ òóðàëû òөìåíäåã³- äåé àíûқòàìà áåð³ëãåí: ÐÓÕ 1. Ôèëîñîôèÿëûқ. Òàáèғè ìàòåðèàëäûқ áàñòàìàäàí өçãåøå, çàòñûç, èäåàëäû áàñòàìàíû á³ëä³ðåò³í ôèëîñîôèÿëûқ ұғûì. 2. Àóûñïàëû. Ðóõàíè êүø- қóàò, áàòûëäûқ. *Ðóõûí êөòåðä³ – æ³ãåðëåíä³ðä³, àðóàқòàí- äûðäû.

 «Á³ç үø³í æàñàíäû, âèðòóàëäû әëåìäå æîғàëûï êåòïåó, æàһàíäàíó çàìàíûíäà өç òөëòóìàëûғûìûçäû, қàéòàëàíáàñ ұëòòûқ áîëìûñûìûçäû, ұëòòûқ îéëàóûìûç áåí êåéï³ì³çä³ ñàқòàï қàëóûìûç ìàңûçäû áîëûï îòûð. Áàòûñ ìәäåíèåò³ìåí áәñåêåãå òүñå àëàòûíäàé ÕÕ² ғàñûðäàғû ðóõû áè³ê æàңàðғàí ìәäåíèåò³ì³çä³ äàìûòқàíûìûç æөí», – äåéä³ áåëã³ë³ ôèëîñîô ғàëûì, àêàäåìèê Әáä³ìәë³ê Íûñàíáàåâ. Ғàëûìíûң ï³ê³ð³í³ң ³ø³íåí âèðòóàëäû әëåìí³ң áүã³íã³ æàñòàðғà, æàëïû қîғàìғà áåðåð æàқñûëûғûíàí ãөð³ çèÿíû çîð åêåí³ àéқûí.

«Öèâèëèçàöèÿ ðàçðóøàåò äóõîâíûé ìèð ÷åëîâåêà» äåãåí àқûí Îëæàñ Ñүëåéìåíîâò³ң ñөç³ îðàëàäû êөêåé³ì³çãå îñûíäàéäà. Òîëûқ êåë³ñåì³ç. Âèðòóàëäû әëåì – êîìïüþòåð òåõíîëîãèÿñû- íûң æåò³ñò³ã³. Á³ç îäàí қàøûï құòûëà àëìàéìûç. Áүã³í әð îòáàñûíäàғû áàð áàëà ñàғàòòàï «êөê æәø³ê» êîìïüþòåðä³ң ýêðàíûíàí áàñûí àëìàéäû. Ғàëàìòîð – øåêñ³ç àқïàðàò àëóäûң ìүìê³íø³ë³ã³. Ñîë àқïàðàòòà æàқñû äà, ñîíûìåí á³ðãå æàìàí äà áàð. Îíû қàëàé øåêòåéì³ç, қàëàé òûÿìûç. Áұë æåðäå áàëàíûң áàñûíäà òұðà àëìàéñûң êүçåò³ï, ìîðàëü қàæåò áîëìàé қàëäû. ÀÐ-ûң áîëñà ÐÓÕ-ûң àðқûëû «өç³ңå êåðåã³ңä³ ғàíà òàңäà» ïðèíöèï³íå ñүéåíãåí àáçàë ìұíäàéäà. ÐÓÕ-òûң êîìïüþòåðãå, ғàëàìòîðғà қàíäàé қàòûíàñû áàð äåéñ³ç ғîé? Åң òóðà қàòûíàñû áàð! Қàç³ð қàëà äà, äàëà äà – êîìïüþòåð, Ғàëàìòîð – ò³ïò³ қàëòàäàғû ұÿëû òåëåôîíäà. ßғíè, êèáåð- өðêåíèåò үíåì³ өç³ңìåí á³ðãå. Әëåì îñû өðêåíèåòò³ң æîëûíäà құðáàíäûққà øàëûíäû.

 Қàçàқòûң ÐÓÕ-ûí æîғàëòïàóäûң áұðûíäàðû àìàëûí òàáóøû åä³ê. Қàç³ð òөáåңíåí òөíãåí ñïóòíèêò³ê áàéëàíûñòàí òûғûëà àëìàéñûң. ßғíè, ÐÓÕ-қà қàó³ï өðêåíèåòòåí êåë³ï òұð. Қàçàқ æàñû îñûғàí өòå ñàқ áîëғàíû æөí.

Нұртас АхатЧесть казаха

 ÐÓÕ-òûң ³øê³ òàáèғè òûëñûì äүíèåñ³í íåì³ñò³ң êëàññèêà- ëûқ ôèëîñîôèÿñû êөï çåðòòåä³. Әñ³ðåñå, È.Ôèõòå, Ã.Ãåãåëü êөï øèûðëàäû. Èäåàëèñò Ã.Ãåãåëü «Ðóõ òåê áàñқà äåíåë³ê қàóûçғà өò³ï қàíà қîéìàé æәíå îíûң êүëãå àéíàëғàí àëғàøқû äåíåë³ê ôîðìàñûíàí æàңàðғàí òүðäå қàéòà ïàéäà áîëûï, á³ðàқ, îë æåò³ëå æәíå өçãåðå îòûðûï, îäàí äà òàçà ðóõ ðåò³íäå òóûíäàéäû», – äåéä³. Òүñ³íä³ðìå ñөçä³ã³ì³çä³ң ðóõ òóðàëû åê³íø³ àóûñïàëû ìàғûíàñûíäàғû àíûқòàìàғà æàқûíäàó êåëåä³ íåì³ñ èäåàëèñ³í³ң ï³ê³ð³. Қàçàқ òà ðóõòû àäàìíûң ôèçèêàëûқ äåíå êүø³, қóàòûíàí ãөð³ өç³íåí òûñқàðû, áàғûí- áàéòûí òûëñûì êөçä³ң қóàòûíà æàòқûçàäû.

 Àáàé Õàê³ì àéòàäû: «Ò³ð³ àäàìíûң æүðåêòåí àÿóëû æåð³ áîëà ìà? Á³çä³ң қàçàқòûң æүðåêò³ ê³ñ³ äåãåí³ – áàòûð äåãåí³. Îíàí áàñқà æүðåêò³ң қàñèåòòåð³í àíûқòàï á³ëìåéä³. Ðàқûìäû- ëûқ, ìåé³ðáàíäûëûқ, әð òүðë³ ³ñòå àäàì áàëàñûí өç áàóûðûì äåï, өç³íå îéëàғàíäàé îéäû îëàðғà äà áîëñà èã³ åä³ äåìåê, áұëàð

 • æүðåê ³ñ³», – äåï. Қàçàғûí қàòòû ñûíàғàíûìåí äå, ұëòòûң æүðåã³ òóðàëû àéøûқòû àíûқòàìàñû áàð. Àáàé Õàê³ì қàðàñөç- äåð³í³ң өí áîéûíäà àäàì æàíû-ðóõû қàøàíäà áîëñûí áàð, á³ðàқ Õàê³ì îíû өç çàìàíûíûң àäàìûíà, өç қîғàìûíûң қàçà- ғûíà қàðàòà àéòқàí. Қûðûқ үø³íø³ қàðà ñөç³íäå «Æàí қóàòû äåéòұғûí қóàò – áåê êөï íәðñå, áәð³í ìұíäà æàçàðғà óàқûò ñûéғûçáàéäû. Á³ðàқ, әðá³ð өíåðä³ң òûñòàí òàóûï àëûï ³øêå ñàëғàíûí, ñîíûң òàìûðûí áåð³ê ұñòàï òұðóғà æàðàóøû åä³»,

–äåé êåëå, Àáàé Õàê³ì îñû æàí қóàòûíûң ³ø³íäåã³ àðòûқ үø қóàò òóðàëû àéòûï өòåä³.

 Ìåí³ңøå, Àáàé Õàê³ìí³ң ÆÀÍ ҚÓÀÒÛ – áұë ÐÓÕ äåï åñåïòåãåí æөí. Æàíғà қóàò íå áîëóû ìүìê³í?! Òåê қàíà ÐÓÕ. Àáàé îë áåê êөï íәðñå æәíå îíûң òàìûðûí áåð³ê ұñòàóäû òàëàï åòåä³, îë äà æîғàëà áàñòàéòûíûí åñêåðòåä³. Øûíäûғûí- äà, өì³ðä³ң әð òүðë³ ñåáåïòåð³íå, ò³ðø³ë³êò³ң àóûðòïàøûëûқ ñûíäàðûíà áàéëàíûñòû ÐÓÕ әëñ³ðåéä³. Îäàí әð³ «Áұë қóàòòûң ³ø³íäå үø àðòûқ қóàò áàð, çèíһàð ñîíû æîғàëòûï àëó æàðàìàñ, îë æîғàëñà, àäàì ұғûìû õàéóàí áîëäû, àäàìøûëûқòàí øûқòû» – äåéä³. Àáàéäàғû ұëû қóàò – ÐÓÕ-òàғû үø қóàòқà æàòàòûíäàð:

30

Нұртас АхатЧесть казаха

  •  «Ïîäâèæíûé ýëåìåíò» (Àáàéøà). Өì³ðäå àëғàí á³ë³ì- á³ë³ã³ң, æèíàқòàғàí òәæ³ðèáåң ñàғàí íå æàқñûëûқ áåðåä³, ñîíû á³ë³ï, áәð³í àқûëûңìåí äåð óàқûòûíäà òàðàçûëàóäû ұñûíàäû. Êåø қàëäûң, óàқûòûңäû åø қûëäûң, îíäà îқóäûң äà êåðåã³ æîқòûғûí åñêåðòåä³.
  •  «Ñèëà ïðèòÿãàòåëüíàÿ îäíîðîäíîãî» (Àáàéøà). Àëғàí қóàòûңíûң (åñòó, êөðó, õîøñûíó æәíå îíû òåêñåðó) áәð³í òàңäàï, îéëàï, á³ëìåãåí æåð³í òîëûқòûðûï, á³ëãåííåí ñұðàï, îқûï, áàñқàäàí үéðåí³ï áàðûï á³ðàқ òûíûøòàëó.
  •  «Âïå÷àòëèòåëüíîñòü ñåðäöà» (Àáàéøà). Өç³ңí³ң ³øê³ қóàòûңà òөðò æàìàí әäåòò³ – ìàқòàíøàқòûқ, ïàéäàêүíåìä³ê, æåң³ëä³ê, ñàëғûðòòûқòû æîëàòïà äåéä³. Æүðåêò³ òàçà ұñòàóäû өò³íåä³.

 Àáàé Õàê³ìí³ң äàíàëûғûíäà øåê æîқ. Æàí қóàòûíà қàæåòò³ үø àðòûқ қóàò òóðàëû òәïò³øòåï îòûð. Îñû үø àðòûқ қóàò қîñûëñà, æàí қóàòûí – ұëû ÐÓÕ-қà қûçìåò åòê³çåä³. Àáàé Õàê³ì ò³ïò³ îäàí әð³ êåòåä³.

 «Һәì àқûë, һәì қàéðàò – åê³ ìûқòû қóàò қîñûëûï òîқòàòàäû. Îë åêåó³ ê³ìäå áàð áîëñà, áàғàíàғû åê³ қóàò ìұíàí ñàëñàң îíàí øûғàòûí – á³ð æîðғà àòïåí òåң», – äåéä³. Øûíäû- ғûíäà ÀÐ-ëû àäàìíûң ÐÓÕ-ûíäà àқûë ìåí қàéðàò òåң áîëóû, ãàðìîíèÿëûқ үéëåñ³ìäå áîëóû қàæåò ñèÿқòû. Áұë Àáàé Õàê³ì- í³ң äå қàðàñөç³íäå êөð³í³ñ òàïқàí àäàì æàíûíûң àçûғû – ÐÓÕ- û äåï òұæûðûìäàғàí äұðûñ.

 Á³ç æîғàðûäà âèðòóàëäû әëåì, ÿғíè, êèáåðөðêåíèåòò³ң àäàì ÐÓÕ-ûíà қàëàé әñåð åòåò³í³í ìûñàëғà êåëò³ðãåí åä³ê. Òàғû äà қàéòàëàéìûç. Àáàé Õàê³ìí³ң үø қóàòû àðқûëû äà áүã³íã³ қîғàìíûң қàçàғûíà îñûíû åñêåðòê³ì³ç êåëåä³. Òәðáèå- ñ³ç áåðãåí á³ë³ì өòå қàó³ïò³ åêåí³í àëäûңғû äàíàëàðûìûç àéòûï өòò³. Åíä³ îäàí ñàáàқ àëóäûң æîëûí қàðàñòûðó ïàðûç.

 Қàçàқ ÐÓÕ-ûíûң òүçåëó³íå, қàëûïòàñóûíà қàøàíäà áîëñûí ÒҰËҒÀ үëêåí әñåð åòêåí. Áåñ³êòåí áåë³ øûққàí ñәáè³- íåí åңêåé³ï åңê³ø òàðòқàí қàðèÿñûíà äåé³í ÇÈßÒÊÅÐ ÒҰËҒÀ

 • åң çîð қîðғàóøû êүø. ÐÓÕ-òûң òүçåëó³íå òұëғàíûң әñåð åòó³, äàìûòóøû, әñåðëåíä³ðóø³, æ³ãåðëåíä³ðóø³ ýíåðãèÿ êөç³ ðåò³íäå әðқàøàíäà íåã³çã³ ôàêòîð ðåò³íäå қàðàëàäû.

Нұртас АхатЧесть казаха

 Òұëғà ұғûìûí çåðòòåóäå Ç.Ôðåéäòåí áàñòàï Ê.Þíã, À.Áåðäÿåâ, Ì.Õàéäåããåð, Ê.ßñïåðñ, À.Êàìþ ñèÿқòû áåäåëä³ ôèëîñîô ғàëûìäàð åңáåêòåíä³. Òұëғà ұғûìû «èíäèâèä»,

«ñîöèóì», «àäàì» ұғûìäàðû ñàëûñòûðûëà қàðàñòûðûëғàíäà æîғàðû êàòåãîðèÿíû á³ëä³ðåä³. Òұëғà áîëûï òóûëìàéäû, Òұëғà áîëûï қàëûïòàñàäû. Òұëғà áîëó äåãåí³ì³ç – өç³ өì³ð ñүðãåí îðòàñûíàí êөï îçûқ òұðàòûíäàé îé-өð³ñ³, ðóõàíè äүíèåñ³ áè³ê, åðåêøå òàíûì қàá³ëåòòåð³ àðқûëû àéðûқøà êөð³íåò³í àäàìäû àéòàäû. [ÒҰËҒÀ] òðàíñêðèïöèÿñû [ÒÎË] - [ÒÎËÓ], әóåëã³ ëåêñèêà-ñåìàíòèêàëûқ áàñòàóû àëòàé ò³ë³íäå æàòûð. Ìұíû Îëæàñ Ñүëåéìåíîâ өç «ßçûê ïèñüìà» ëèíãâèñòèêàëûқ ғûëûìè åңáåã³íäå àòàï өòåä³. ßғíè, òîëó, òîëûñó, òîëûғó ұғûìûí á³ëä³ðåä³. Áұäàí îðûñ ò³ë³íäåã³ ÒÅËÜ æұðíàғûíûң (ïèñà+òåëü, ðóêîâîäè+òåëü, ó÷è+òåëü ò.á.) äà өòå òûғûç áàéëàíûñòà åêåí³í äәëåëäåéä³. Æàëïû ïðîòîò³ëäå áүã³íã³ îðàñàí êөï ñөçäåðä³ң àëòàé-қûïøàқ ò³ë³íå áîé áұðà áåðåò³íä³ã³í ғàëûìäàð åðòåäåí äәëåëäåãåí. Ìұíû ìûñàëғà êåëò³ðóäåã³ íåã³çã³ óәæ – ÐÓÕ-òû òәðáèåëåóäå ÒҰËҒÀ-íûң åðåêøå ðîëü àòқàðàòûíûí àéòó.

 ÀЖÐÓՖÒҰËҒÀ ôîðìóëàñû á³ð-á³ð³í òîëûқòûðàäû. Ðóõû áåð³ê, áè³ê àäàì ÀÐ-ëû, àë, ÀÐ-ëû àäàìíàí ÒҰËҒÀ òóàäû. Àëàøòûң êåìåңãåðëå𳠖 ÀÐ-ëû ÒҰËҒÀ áè³êò³ã³íå êөòåð³ëãåí äàíûøïàíäàð. Ñåáåá³, өì³ðäå ÐÓÕ æîғàðû áîëäû. Áүã³íã³ æàñ қàçàқ îñû ìәñåëåí³ өç äүíèåòàíûìûíäà қàëûïòàñòûðóû қàæåò.

 Қàçàқ ÐÓÕ-ûíà ÒҰËҒÀ-äàí êåé³íã³ әñåð áåðåò³í, ûқïàë åòåò³í – Ê²Ñ²Ë²Ê êàòåãîðèÿñû. «Íàғûç àäàìäûқòûң áåëã³ñ³ – ê³ñ³ë³ê», – äåéä³ øûғûñ îéøûëû Æүñ³ï Áàëàñàғұíè. Ұëò ôèëîñîôèÿñûíäà, äàíàëûқ äàðèÿñûíäà Ê²Ñ²Ë²Ê äүíèå- òàíûìû åðåêøå áàғàëàíàäû.

 Ê³ñ³ë³ê қàëàé қàëûïòàñàäû?! Àáàéғà æүã³íåë³ê. «Àäàì ұғûìû åê³ íәðñåäåí á³ð³ – òәí, á³ð³ – æàí. Îë åêåó³í³ң îðòàëàðûíäà áîëғàí íәðñåëåðä³ң қàéñûñû æèáèëè, қàéñûñû êәñ³áè îíû á³ëìåê êåðåê. ²øñåì, æåñåì äåìåêò³ң áàñû – æèáèëè, ұéûқòàìàқ òà ñîғàí ұқñàéäû. Àç áà, êөï ïå, á³ëñåì åêåí, êөðñåì åêåí äåãåí àðçó, áұëàðäûң áàñû äà æèáèëè. Àқûë,

32

Нұртас АхатЧесть казаха

ғûëûì – áұëàð – êәñ³áè», – äåéä³ ұëû Äàíà өç³í³ң қûðûқ үø³íø³ ñөç³íäå. Ìұíäàғû àқûë, ғûëûì – êәñ³áè äүíèå, îñû ê³ñ³ë³êò³ң қàëûïòàñóûíà әñåð åòåò³í. Қàçàқòûң әäåò-ғұðûï, ñàëò-äәñòүð³íäåã³ áàëà òәðáèåñ³íå áàéëàíûñòû êөá³íåñå

«áàëàíûң íûñïûñûíà æàçñûí» äåãåí қàғèäà áàð. Áұë äұðûñ. Á³ðàқ, áүã³íã³ æûëäàì өçãåð³ñêå áåé³ì òұðàòûí қîғàìäà áàëàíûң «íûñïûñûíà» æàçғàí òәðáèåí³ң íәòèæåñ³í êүò³ï îòûðóғà áîëà ìà? Қàç³ðã³ êөï қàçàқ áұðûíғûëàðғà ұқñàï «Өé, әéòåó³ð àäàì áîëñà áîëäû», «Ïåøåíåñ³íå íå æàçñà, ñîë áîëàäû» äåï áàëà áîéûíäà ê³ñ³ë³êò³ òәðáèåëåóäåí áîéûí àóëàқ ñàëàäû. Áүã³íäå қàçàқòûң Ê²Ñ²Ë²Ê òәðáèåñ³í³ң қàéìàғû áұçûëғàí. Ғàñûðëàð áîéû қàëûïòàñқàí, ñîíàó êөøïåíä³ëåð äәó³ðëåð³íåí áåð³ ³ñêå àñûðûëûï êåëãåí «øàңûðàқ òәðáèåñ³»,

«áîñàғà òәðáèåñ³», «қîñàðëàìà òәðáèå», «àòà-әæåë³ê èåðàðõèÿ òәðáèåñ³» ò.á. òәðáèå êөçäåð³í³ң êөáåñ³ ñөã³ëä³. Îғàí áүã³íã³

«òåì³ð» өðêåíèåò, áүã³íã³ êîíãëîìåðàò әëåìí³ң ìàðãèíàë äүíèåñ³ ê³íәë³. Ñîíäûқòàí, қàçàқ ÐÓÕ-ûíäàғû Ê²Ñ²Ë²Ê äүíèåòàíûìûíà өçãåð³ñ åíå áàñòàäû.

 Àáàé Õàê³ì «Құäàé òàғàëà өç³ àқûë áåðìåãåí ñîң қàéòåé³ê?» äåìåê, «Құäàé òàғàëà ñåí³ ìåíåí ìåí³ á³ðäåé æàðàòòû ìà?» äåìåê, құäàé òàғàëàғà æàëà æàóûï, өç³í құòқàðìàқ áîëғàíäûғû. Áұë – îéñûç, өíåðñ³ç íàäàí àäàìíûң ³ñ³», – äåéä³. Õàê³ì ұëòòû îñûäàí á³ð æàðûì ғàñûð áұðûí åñêåðòò³. Äүíèåí³ң өçãåðåò³í³í, қîғàì ìåí îíûң àäàìäàðûíûң áàñқàøà әëåìãå åíåò³í³í. Àë, á³çä³ң қàçàқ әëã³ êүíãå äåé³í

«áàÿғû æàðòàñ – á³ð æàðòàñ» қàëïûíàí àóûñқûñû êåëìåéä³.

 Қàçàқ ÐÓÕ òәðáèåñ³íäåã³ Ê²Ñ²Ë²Ê æүéåäåí àéðûëûï қàëóû ìүìê³í. Әð ұëòòûң, әð õàëûқòûң ñàëò-äәñòүð³íäåã³ òåê өçäåð³íå ғàíà òәí, ұëòòûқ êîäûìåí áåð³ëãåí åðåêøå ãåíàëûқ қàñèåò³ áîëàäû. Қàçàқòà – ʲѲ˲Ê, øåøåíäå – қàéñàðëûқ, îðûñòà – øûíøûëäûқ, íåì³ñòå – ìàқòàқàì үíåìø³ëä³ê ò.á.

 «Ê³ñ³ë³ê қàñèåòòåð» äүíèåòàíûìû òóðàëû ïñèõîëîã ғàëûìäàð Қ.Æàðûқáàåâ, Ә.Àëäàìұðàòîâ, Ò.Ғàáèòîâòàð êөï çåðòòåä³. Îëàðäûң ұñòàíûìûíäà «ê³ñ³» – àäàì äåãåí ұғûìíûң ìәíä³ á³ð àòàóû, àë «ê³ñ³ë³ê», «àäàìãåðø³ë³ê» äåãåíäåð àóқûìû êåң ұғûìäû á³ëä³ðåä³. Õàëûқòûқ àòàóäà ê³ñ³ àòàóû

Нұртас АхатЧесть казаха

êåç êåëãåí àäàìғà áåð³ëìåéä³ äåéä³ ғàëûìäàð.

 Қàçàқ ïәëñàïàñûíäà «ê³ñ³ë³ê» ұғûìû әë³ äå áîëñà òîëûқ çåðòòåë³ï, àøûëà қîéғàí æîқ. Ғàëûì Ò.Ғàáèòîâ ñåìàíòèêàëûқ æàғûíàí àëғàíäà «àäàì» ìåí «ê³ñ³» ñèíîíèìäåð ³ñïåòòåñ æәíå қàçàқ äүíèåòàíûìûíà òәí ñèíêðåòèçìí³ң êөð³í³ñ³ (Òәң³ð³, Құäàé, Àëëà ñèÿқòû). «Àäàì» – ìұñûëìàíäûқ ìәäåíèåòòåí êåëñå, «ê³ñ³» – òүðê³ë³ê àòàó, – äåéä³. Ғàëûììåí êåë³ñóãå áîëàäû. Қàéòêåíìåí äå, Ê²Ñ²Ë²Ê ұғûìû á³çãå åðòåäåí қàíûìûçғà ñ³ңãåí, ìåí³ңøå, ò³ïò³ òүðê³ë³ê êåçåңíåí äå әð³ðåê æàòóû ìүìê³í ñèÿқòû. Ê²Ñ²Ë²Ê қàñèåò³ қàçàқòûң ұëòòûқ êîäûíûң қàëàíóûíà, òүç³ëó³íå үëêåí үëåñ қîñқàí òàáèғè қàñèåò äåï á³ëãåí æөí. Ì.Қàøқàðè «Ê³ø³ë³ê ïåí ê³ñ³ë³ê – ұëûëûқòûң áåëã³ñ³», – äåï áåêåðãå àéòïàғàí. Îñûíäàғû ê³ø³ë³ê ïåí ê³ñ³ë³êò³ң àðà-қàòûíàñû, àðà-àéûðìàñûí æ³êòåé á³ëó³ì³ç қàæåò.

 Қàçàқòà òàғû äà «Ê³ñ³ áîëàð áàëàíûң ê³ñ³ëåðäå ³ñ³ áàð, ê³ñ³ áîëìàñ áàëàíûң ê³ñ³ëåðäå íåñ³ áàð» äåãåí äàíà ìàқàëû áàð. Ìұíäàғû ê³ñ³ëåðäå ³ñ³ áîëàð áàëà – ³øê³ äүíèåòàíûìû қàëûïòàñқàí, ÐÓÕ-û áàð, ÀÐ-ûìåí ³ñ àòқàðàð æàñқà êåë³ï, ÅË үø³í åңáåê åò³ï, ÅË үø³í Òîëàғàéäàé àóûð æүêò³ êөòåðåð қàéðàòû áàð æàí. «Àäàì», «òұëғà» òәð³çä³ ұғûìäàðìåí ñàëûñòûðғàíäà «ê³ñ³» қàçàқ ìәäåíèåò³ өð³ñ³íäå ýêçèñòåíöèàë- äûқ ìàçìұíû àéқûí òүñ³í³êêå æàòàäû. «Ê³ñ³í³ң áàñòû ê³ñ³ë³ã³ îíûң áàñқàëàðìåí қàðûì-қàòûíàñòûң ñóáüåêò³ñ³ äåңãåé³íå êөòåð³ëó³ìåí êөð³í³ñ òàáàäû, êөïø³ë³êò³ң íàçàðûí өç³íå қàðàòà àëàäû», – äåéä³ ғàëûì Ò.Ғàáèòîâ.

 Åë áèë³ã³íäå, қàçàқòûң ñîò æүéåñ³íäå, áұқàðàíû áàñқàðóäà áèëåðä³ң àòқàðғàí ðөë³ òàðèõòà áåëã³ë³. Áèëåðä³ң áèë³ê àéòó, äàóäû øåøó, әä³ëåòò³ øåø³ì æàñàó æүéåñ³ äàëà çàңäàðûíà ñàé æүðã³ç³ëä³. Әä³ëåòò³ë³êò³ êөêñåó, êåñ³ï àéòó, қàéòà îðàëûï қàðàìàñ үø³í òóðàøûëäûқïåí øåøóäå áèëåðäå îðàñàí çîð êөðåãåíä³ê, á³ëã³ðë³ê, äàíûøïàíäûқ қàñèåòòåð áîëғàí. Îñûíûң áәð³ Ê²Ñ²Ë²Ê êàòåãîðèÿñû àðқûëû үëêåí ãóìàíèñò³ê ïðèíöèïø³ëä³êò³ ³øê³ æàí äүíèåñ³íäå қàëûïòàñòûðóäûң àðқàñûíäà ³ñêå àñûðûëғàí. «Òóðà áèäå òóғàí æîқ, òóғàíäû áèäå èìàí æîқ» äåãåí, ÿғíè, îëàð áүã³íã³ êүíã³ çàң

34

Нұртас АхатЧесть казаха

ñàëàñûíäàғû þðèñïðóäåíöèÿíûң åң íåã³çã³ қàғèäàñû – әä³ëåòò³ë³êò³ îðíàòқàí.

 Әë-Ôàðàáèä³ң «Қàéûðûìäû қàëà» òðàêòàòûíäà ê³ñ³ë³ê қàñèåòòåðãå àðíàéû ñèïàòòàìà áåð³ëãåí. Ôàðàáè ê³ñ³ë³ê қàñèåòòåð әñ³ðåñå, åëáàñûғà, åë áàñқàðóøûғà òәí áîëóû êåðåê äåï åñåïòåãåí. Îë – íàғûç ê³ñ³. «...Àëғûð äà àңғàðûìïàç àқûë èåñ³ áîëóû øàðò; өòê³ð ñөç èåñ³ æәíå îéûíà æүã³íãåíí³ң áәð³í àéäàí-àíûқ àéòûï áåðå àëàòûí ä³ëìàð áîëóû øàðò; өíåð- á³ë³ìãå құøòàð áîëóû, îқûï-үéðåíóäåí øàðøàï-øàëäûқïàé, îñûғàí æұìñàëàòûí åңáåêòåí қèíàëûï àçàïòàíáàé, áұғàí îңàé æåòåò³í áîëóû êåðåê; øûíäûқ ïåí øûíøûë àäàìäàðäû ñүé³ï, өò³ð³ê-æàëғàí ìåí ñóàéòòàðäû æåê êөðó³ êåðåê; æàíû àñқàқ æәíå àð-íàìûñûí àðäàқòàéòûí áîëóû øàðò; îíûң æàíû èã³ ³ñòåðãå ûíòûçàð áîëóғà òè³ñ; әä³ëåòñ³çä³ê ïåí îçáûðëûқòû æåê êөðó êåðåê; қûңûð áîëìàó êåðåê; өç³ қàæåò äåï òàïқàí ³ñò³ æүçåãå àñûðғàíäà øåø³ìïàçäûқ êөðñåò³ï, áұë ðåòòå қîðқûíûø ïåí æàñқàíó äåãåíä³ á³ëìåéò³í áàòûë, åðæүðåê áîëóû êåðåê», - äåï åñåïòåãåí. Ғұëàìàíûң áұë òұæûðûìûí Ê²Ñ²Ë²Ê ұғûìûíà áåð³ëãåí çàңäû àíûқòàìàñû äåï ұéғàðóғà áîëàäû æәíå ʲѲ˲Ê-ò³ң ÊÎÄÅÊÑ-³ äåï қàðàғàí äұðûñ.

 Ұëò òәðáèåñ³íäå «Ê³ñ³ áîëûï êåëå æàòûð», «Îó, өç³ң ê³ñ³ áîëûï қàëûïñûң ғîé», «Àíà á³ð ê³ñ³ãå ұқñàñàң áîëäû» íåìåñå

«Îë – á³ð òàìàøà ê³ñ³», «Ñîë ê³ñ³í³ң æàқñûëûғûí àéòñàңøû»,

«Å, îë ê³ñ³äåé қàéäà á³çãå» äåãåí òåңåó ñөçäåðä³ң қîëäàíûñûíäà àóқûìû êåң ұғûì, ³øê³ àғçàñûíäà ìîë ìàғûíà æàòûð. Қàçàқ îñû òåңåóëåðãå «àäàì» ñөç³í әñòå қîñàқòàï íåìåñå àóûñòûðûï ñөéëåé қîéìàéäû. Ìұíûң æұìáàғûíûң øåø³ì³ – åæåëã³ åðòå çàìàííàí-àқ á³çä³ң àòà-áàáàëàðûìûç өç қîғàìûíäà, өç îðòàñûíäà Ê²Ñ²Ë²Ê äүíèå êåң³ñò³ã³íå çîð ðóõàíè ìәí áåðãåí.

 Åíäåøå, áүã³íã³ қàçàқ қîғàìûíà îñû Ê²Ñ²Ë²Ê ðóõàíè êåң³ñò³êò³ òàðûëòûï àëìàé, æîғàëòûï æ³áåðìåé áүã³íã³ æàñòàðғà үéðåòó ì³íäåò³ қîéûëàäû. Æàí-æàқòàí æàí àëóғà êåë³ï òұðғàí әç³ðåé³ëäåé æàò өðêåíèåòò³ң әñ³ðåқûçûë ìәäåíèåò³íåí àäà áîëóäà ÐÓÕ-òûң Ê²Ñ²Ë²Ê äүíèåòàíûìû áүã³í êåðåê. Áүã³íã³ àäàì ìèûí àðáàғàí әëåìä³ê àқïàðàòòûң

Нұртас АхатЧесть казаха

ìàéäàíûíäà өç³ңå êåðåã³ңä³ ғàíà àëó үø³í, ұëòқà қàæåòò³ ìàòåðèàëäû ïàéäàëàíó үø³í Ôàðàáè ұñòàíûìûí íàñèõàòòàóû- ìûç æөí. Îíûң ³ø³íäå ÐÓÕ-òûң áàçàëûқ òұæûðûìû Ê²Ñ²Ë²Ê ұғûìäàðû àðқûëû æèíàқòàëғàí. Қàçàқòûң ÐÓÕ-û Ê²Ñ²Ë²Ê àðқûëû æàñàëғàíûí á³ëãåí³ì³ç æәíå îäàí ïàéäàëû ñàáàқ àëғàíûìûç á³ç үø³í àðòûқ áîëìàñ.

Қàçàқòûң ÀÐ-ûíûң ÐÓÕ êàòåãîðèÿñûíäàғû òàғû á³ð ұғûì

 • ÒÅÊҲ˲Ê. Әð õàëûқòûң äàìó, өñó ñàòûñû әð қèëû. Ò³ïò³ êөøïåíä³ëåðä³ң òàéïàëûқ өì³ð ñүðó³íäå äå á³ðêåëê³ë³ê áîëìàғàí. Õàëûқòàðäû òàðèõòûң өç³ ñұðûïòàóäàí өòê³çãåí. Ìûқòûëàðû, èә, ÐÓÕ-û ìûқòûëàðû ñóûðûëûï àëғà øûққàí, àðèéë³ê äәðåæåãå êөòåð³ëãåí, àéðûқøà øåíãå, àòàққà èå áîëғàí, îëàðғà øåêñ³ç áèë³ê áåð³ëãåí. Àë, әëñ³çäåð³, әëæóàçäàðû áàð үëåñòåí øåò қàëғàí, áèë³ê èåðàðõèÿñûíàí àëàñòàòûëғàí, á³ðò³íäåï æîéûëғàí.

 Á³çä³ң ұëòûìûçäûң íåã³ç³í құðàғàí åæåëã³ òàéïà- ðóëàðäûң äà îñûíäàé òàðèõè ìèññèÿñû áîëäû. Қàðò òàðèõòûң òîëқûíûíäàғû әð äәó³ð, әð êåçåңäåð³íäåã³ îëàðäûң àòқàðғàí ðөë³ òóðàëû áәð³ì³çäå á³ëåì³ç. Êөøïåíä³ëåðä³ң, îäàí êåé³í òүðê³ëåðä³ң құðàìûíäàғû íåã³çã³ õàëûқòàðäûң áүã³íã³ әëåìäå àëäûңғû ñàïûíäà қàçàқ ұëòû òұðғàíûí òөðòêүë äүíèå òàíûï îòûð. Ұëòûìûçäûң XXI ғàñûðäà îñûíäàé äәðåæåãå æåòó³íå, îñûíäàé àáûðîéëû áîëóûíà үëêåí үëåñ қîñқàí қàçàқ ÐÓÕ- ûíäàғû ÒÅÊÒ²Ë²Ê äåï òүñ³íãåí äұðûñ.

 Қàçàқ өç ұðïàғûíûң қàíû òàçà áîëóûí îéëàï, åæåëäåí îғàí àñà á³ð æàóàïêåðø³ë³êïåí қàðàäû. Îë үø³í ÒÅÊ åðåêøå қàñèåòò³ ұғûì ñàíàëäû. Áұë æåðäå қàç³ð æè³ àéòûëûï æүðãåí

«ұëòòûқ êîä» ìәñåëåñ³í àéòà êåòó àáçàë. Ñîңғû êåçäåð³ àқïàðàòòûқ êåң³ñò³êòå, ñîíûң ³ø³íäå, ñàÿñè áàғûòòà «қàçàқ ұëò ðåò³íäå òîëûқ қàëûïòàñïàғàí, ұëòòûқ êîäû æåò³ëìåãåí» äåãåí ñûңàéëû òүðë³ ï³ê³ðëåð òîғûñû æè³ àéòûëûï êåëåä³. Ìұíûң áә𳠖 ñàíäûðàқ, àáñóðä íәðñå. Øàëà ñàÿñàòñûìàқòàðäûң îéëàï òàïқàí àéëàñû, äәë îñûíäàé àðàíäàòóøûëûққà ñåí³ï қàëìàó ïàðûç. Áұë – êåңåñò³ê èìïåðèÿíûң áұғàóûí áұçûï øûққàííàí êåé³íã³ óàқûòòà «áұëàð өç àëäûíà òәóåëñ³ç ìåìëåêåò áîëà àëìàéäû», «áàñòàðû á³ð³êïåéä³», «æåêå äàðà åë

36

Нұртас АхатЧесть казаха

áîëóäûң íûøàíäàðû æîқ» äåãåí ñèÿқòû íåøå òүðë³ қèòұðқû, әêê³ ñàÿñè îéûíäàðäûң íәòèæåñ³. Қàçàқòûң ÒÅÊÒ²Ë²Ê ұғûìûíäàғû îñû «ұëòòûқ êîä» òóðàñûíäà àéòûëғàí òåð³ñ ï³ê³ðãå ò³ïò³ àíà ò³ë³íäå ñөéëåé á³ëìåéò³íäåðä³ң өç³ өðå òүðåãåëó³ ìүìê³í. Áұғàí Æ.Æàқûïîâòûң «Øàëà қàçàқ» äåãåí ê³òàïáûíäàғû: «Âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ øàëà қàçàқ îùóùàþò ñåáÿ êàçàõàìè. Ñïðîñèòå ëþáîãî øàëà êàçàõà: õî÷åò ëè îí áûòü ðóññêèì, àìåðèêàíöåì èëè òóðêîì? Ñî ñòîïðîöåíòíîé âåðîÿòíîñòüþ ïðîçâó÷èò îòðèöàòåëüíûé îòâåò». Ýòî ïðè òîì,

÷òî äàííûé øàëà қàçàқ, âîçìîæíî, òîëêîì è îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå ñêàæåò íà ðîäíîì ÿçûêå, íå èñïûòûâàåò îñîáîãî èíòåðåñà ê íàöèîíàëüíîé êóëüòóðå è ïëîõî çíàåò èñòîðèþ ñâîåãî íàðîäà. Òåì íå ìåíåå â íåì ñèäèò ãëóáîêîå îñîçíàíèå òîãî, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ êàçàõîì, è ýòî «êàçàõñêîå ñîñòîÿíèå» ñîîòâåòñòâóåò åãî ëè÷íîñòíîìó «ß». ×åðåç ïîíèìàíèå äàííîãî ôåíîìåíà ÿ ïðèõîæó ê îñìûñëåíèþ ãëóáèííîñòè êàçàõñêîãî öèâèëèçàöèîííîãî êîäà» äåãåí àíûқòàìàñûìåí äәëåëäåóãå áîëàäû. Æàëïû әð қàçàққà Æұìàáàé Ұçàқáàéұëûíûң «Øàëà қàçàқ (ïðîøëîå, íàñòîÿùåå, áóäóùåå)» äåãåí ê³òàáûí îқûï øûғóäû ұñûíàð åä³ì. Әñ³ðåñå, өç àíà ò³ë³íåí àéûðûëғàí ìàðãèíàëäàðғà! Åê³íø³äåí, Îðòà Àçèÿäàғû òүðê³ òåêòåñ ðåñïóáëèêàëàðäûң ³ø³íäå Қàçàқñòàí- íûң îñû æûëäàð ³ø³íäå õàëûқàðàëûқ àðåíàäà çîð áåäåëãå èå áîëûï, әëåìä³ê ñàÿñàòòàí өç îðíûí àëà áàñòàғàíûí êөðãåíäåã³ қûï-қûçûë қûçғàíûøòàí òóғàí әðåêåò. Ìұíäàé әïåðáàқàí àðàíäàòóøûëûққà æîë áåðóãå áîëìàéäû.

 «Äәñòүðë³ қàçàқ ìәäåíèåò³íäå òåêò³ë³ê, ðóëûқ æәíå ãåíåòèêàëûқ қàòûíàñòàðäûң áàñûì ìүääåë³ë³ã³í á³ëä³ðåä³. Òåêò³ë³êò³ң íàқòûëû òàðèõè ôîðìàñûíà æåò³ àòàëûқ үäåð³ñ æàòàäû», – äåãåí Ò.Ғàáèòîâòûң ï³ê³ð³íå қîñûëàéûқ. Қàçàқòà æåò³ àòàғà äåé³í қûç àëûñûï, қûç áåð³ñóãå қàòàң òûéûì ñàëó ñàëòû – ÒÅÊҲ˲Ê-ò³ң åң íåã³çã³ øàðòòàðûíûң á³ð³. Қàíäû àðàëàñòûðìàó, áұçáàó, ÒÅÊ-ò³ ñàқòàó áұëæûòïàé îðûíäàëà- òûí çàңғà àéíàëғàí. «Æåò³ àòàñûí á³ëìåãåí æåòåñ³ç», – äåï àòàéäû қàçàқ àқûëñûç, ïàðûқñûç àäàìûí.

Îñû ÒÅÊÒ²Ë²Ê òұðғûñûíäà әð³ қàðàé ñөç қîçғàñàқ, îíûң

Нұртас АхатЧесть казаха

òүï-òàìûðûíäà әéåë àäàìíûң òұðғàíûí áàéқàòàäû. «Қàçàқ қàðûíäàñûí ñûéëàғàí ÅË» äåãåí äàíà ñөçäå äàíûøïàíäûқ ғàқëèÿ æàòûð. Êåç êåëãåí ұëòòûң, ýòíîñòûң ãåíîôîíäû áîëûï әéåë çàòû, қûç áàëà ñàíàëàäû åæåëäåí. Îíûң ³ç³ ñîíàó ýïîñòûқ, ëèðî-ýïîñòûқ æûðëàðäà, æûðàóëûқ ïîýçèÿ, àқûíäûқ ïîýçèÿíûң æàóһàð òóûíäûëàðûíäà æàòûð. Îòáàñûíäàғû êåíæå ұëғà, òұңғûø íåìåðåãå êåë³í ³çäåï æåð êåç³ï, åë àðàëàғàí қàðèÿ àáûçäàð, áàòûð-áàһàäүðëåð – êөï æûð-äàñòàíäàðäûң, àңûç-åðòåã³ëåðä³ң, áàòûðëûқ æûðëàðäûң àðқàóû. Áåëã³ë³ ýòíîãðàô, ғàëûì, ұëò ìàқòàíûøû Àқñåëåó Ñåéä³ìáåê «Øûғûñ õàëûқòàðûíûң ³ø³íäå қàçàқ ñèÿқòû ñàíàóëû ғàíà õàëûқòûң әéåëäåð³ áåò³íå ïàðàíæà ñàëìàé, äèäàðûí àøûқ ұñòàï, қûìñûíáàé åðê³í æүðó³ äå êөøïåë³ëåð өì³ð³íäå әéåë áàëàñû åð àäàììåí á³ðäåé, òåң äәðåæåäå áîëғàíäûғûíàí øûғàð. Êөøïåë³ өì³ð ñàëòûíäà әéåë-àíà åø óàқûòòà åңáåêòåí қîë үç³ï, àæûðàғàí åìåñ. ßғíè, îòáàñû áàқûòû, ðó àìàíäûғû, åë òàғäûðûíà қàòûñòû қàçàқ әéåëäåð³í³ң қîғàìäûқ æàóàïêåðø³ë³ã³ åðëåðäåí åø êåì áîëìàғàí», – äåï òîëûқòûðàäû. Áåñ æàñқà äåé³í åðêåëåò³ï, îäàí êåé³í ñûðғàñûí ñàëûï, îң áîñàғàäàí àқ áîñàғàғà äåé³í îң æàғûíäà ұñòàï, òәðáèåëåï, үê³ëåï, қàðқàðà òàғûï әëïåøòåãåí қàçàқ қûçûí қàøàíäà áîëñûí êөëäåíåң êөê àòòûғà ñàëûï æ³áåðãåí åìåñ. Íàғûç ÒÅÊҲ˲Ê-ò³ өç³ òóғàí øàңûðàғûíûң ñàëòûìåí, äәñòүð³ìåí, ñåí³ì³ìåí òәðáèåëåï áàðûï òұðìûñқà ұçàòқàí. Ñîíäûқòàí, қàçàқ òәðáèå êөðãåí қûçäû ғàíà êåë³í қûëûï òүñ³ðóãå àñûққàí.

 ÒÅÊҲ˲Ê-ò³ң åң æîғàðû ìàқñàòû – қàçàқ õàëқûíûң äàðà òұëғàëàðûí òәðáèåëåó. Åë, õàëûқ, áұқàðà æұðò үø³í өç³í³ң áàð ғұìûðûí ñàðï åòå àëàòûí, áîéûíà á³òêåí ÒÅÊҲ˲Ê-ò³ң àðқàñûíäà êåң қîëòûқòû, æàһàíäû øàðóàëàðäû àòқàðà àëàòûí, қûñûëғàí æåðäå æîë òàáàòûí, òàìàøà ì³íåç қàñèåòòåð³ áàð, àëìàñòàé áåð³ê, äàðà òұëғàëû áàһàäүðëåð, äàíàãөé àáûçäàð ÒÅÊҲ˲Ê-ò³ң íåã³ç³íäå äàðàëàíûï øûғàäû. Îëàð – қàðà õàëûқòàí îқ áîéû îçûқ îéû áàð, àқûëû àëûñòû øàëàòûí, êөê³ðåã³ ñåç³ìä³, ñàíàñû ñàí қèëû øàðóàíû қèþëàñòûðàòûí òұëғàëàð.

38

Нұртас АхатЧесть казаха

Ìûñàëû:

Қîғàìû êүøò³ åð åä³, Êè³ìä³ áàëà òóäûðғàí. Ûқïàëû æүðãåí åð åä³, Àëòûíäû қûëûø áóäûðғàí, Àáûëàéëàòûï àò қîéûï,

Äұøïàíäû êөðñå қóäûðғàí,-

 äåãåí Êåíåñàðû õàí òóðàëû Íûñàíáàé æûðàóäûң ñóðåòòåó³íäå ÒÅÊҲ˲Ê-ò³ң è³ñ³ àңқûï òұð.

Áàäàíàñûí êè³ï àï, Áàð қàéðàòûí æèûï àï, Æàñûë òóûí êөòåð³ï,

Øàøàқòû íàéçà қîëғà àëûï, Áàòûð æ³ã³ò æàóäà îéíàð.

(Òөëå áè)

Íàғûç òóғàí àñûë åð Қàíøà қàñ³ðåò êөðñå äå, Қàéғûëàíûï «àһ» ұðìàñ.

(Áөãåíáàé áàòûð )

Àðûñòàííûң áåëã³ñ³ – Àéáàòûí àëñà, àһ ұðìàñ. Қàñ íàðäûң áåëã³ñ³ – Áүé³ð³íåí æàðäûðûï, Áүéðåã³í àëñà, áàқûðìàñ. Қàñ áàòûðäûң áåëã³ñ³ – Қàқ æүðåêòåí îқ òèñå,

Äұøïàíғà ñûðûí àëäûðìàñ.

(Åñåíәë³ øåøåí)

Àòàäàí òóғàí àðóàқòû åð Æàóäû êөðñå, æàïûðàð Үäåé ñîққàí äàóûëäàé...

(Ìàõàìáåò)

Îñû өëåңäåðäåã³ үç³íä³ëåðäåí ÐÓÕ-òàғû ÒÅÊҲ˲Ê

Нұртас АхатЧесть казаха

ұғûìûí àңғàðó қèûí åìåñ. Áұäàí áàñқà қàçàқòûң ìәäåíè äүíèåòàíûìûíäà áåêçàäàëûқ ұғûìû áàð. Á³ðàқ, áåêçàäàëûқ ìàғûíà, êөá³íåñå, õàëûқòûқ ñèïàòòàóғà æàқûí æàòïàéäû әð³ áåëã³ë³ á³ð òîïòûң, êөá³íåñå, äәóëåòò³, áàé, øîíæàð æàíäàðäûң òөң³ðåã³íå áàéëàíûñòû îðàéëàñòûðûï ñèïàò- òàëàäû.

40

Нұртас АхатЧесть казаха

ҚÀÇÀҚÒÛҢ ÀÐ-û æәíå ÍÀÌÛÑ

 Қàçàқ ò³ë³í³ң òүñ³íä³ðìå ñөçä³ã³íäå «ÍÀÌÛÑ. 1. Àäàì- ãåðø³ë³ê, àð, àáûðîé. 2. Ұÿò, îæäàí» äåï àíûқòàìà áåð³ëãåí. ÍÀÌÛÑ – àäàìíûң ðóõàíè өëøåì³í àíûқòàéòûí, òàðàçûëà- éòûí ýòèêàëûқ êàòåãîðèÿ. «Äәñòүðë³ қàçàқ ìәäåíèåò³íäå ê³ñ³ë³êêå æåòåëåéò³í ðóõàíè êүøòåðä³ң àðàñûíäà íàìûñ åðåêøå ðөë àòқàðàäû. Íàìûñ àäàìäûқ ÌÅÍIJ қàéðàé òүñåä³»,

 • äåéä³ ғàëûì Ò.Ғàáèòîâ.

 Àäàìíûң «ìåí³» – êåç êåëãåí æàíäà ì³íäåòò³ òүðäå áàð êàòåãîðèÿ. Á³ðàқ, îë îíûң ÀÐ-ûíûң, ÐÓÕ-ûíûң äәðåæåñ³íå, өëøåì³íå ñàé êөð³íåä³. ÍÀÌÛÑ-òàғû ÌÅÍ – ұғûìû æåêå ìåíø³ê, әð ïåíäåí³ң æàíûíäà áàð äүíèå. Áұë, ìåí³ңøå, àäàììåí á³ðãå òóàòûí, қàçàқøà àéòқàíäà «әêåí³ң êүø³ìåí, àíàíûң ñүò³ìåí» äàðèòûí қàñèåò ïå äåï îéëàéìûí. Әóåë áàñòà ñәáèä³ң ³ø³íäå áîëûï, êåé³ííåí ñûðòқû êүøò³ң (òәðáèå) әñåð³ìåí æåò³ë³ï, òîëûғûï, қàëûïòàñûï êåòåò³í ұғûì.

 Ғàëûì Ä.ʳø³áåêîâ өç³í³ң «Қàçàқ ìåíòàëèòåò³: êåøå, áүã³í, åðòåң» äåãåí ìîíîãðàôèÿñûíäà ÍÀÌÛÑ-қà òåðåң òîқòàëғàí. Îë ÍÀÌÛÑ-òû òàëäàé êåë³ï, îòàíäûқ íàìûñ, ұëòòûқ íàìûñ, ä³íè íàìûñ, æåðø³ëä³ê íàìûñ, ðóëûқ íàìûñ, æûíûñòûқ íàìûñ, îòáàñûëûқ íàìûñ, ìàìàíäûқ íàìûñ äåï áөëåä³. Ìåí³ңøå, ÍÀÌÛÑ æàëғûç áîëó қàæåò, îë – áөëóãå, òàðàìäàóғà, æ³ë³êòåóãå êåëìåéò³í á³ðòұòàñ ұғûì, á³ðåãåé êàòåãîðèÿ. Æîғàðûäàғû áөë³í³ñ òûì қîëàéñûçäàó. Қàçàқòûң

«Әé, ÍÀÌÛÑ, қàéäà!» äåó³í³ң өç³íå æàңàғû áөëóëåðä³ң áәð³ òұòàñ ñèûï êåòåä³, àë îíû æåêå-æåêå áөëøåêòåó ÍÀÌÛÑ ұғûìûíûң òàíûìäûқ қàáûëäàó қàñèåò³í òөìåíäåòåä³.

 ÍÀÌÛÑ-òû òàðàçûëàóғà, òàëäàóғà äåí ñàëñàқ, åң á³ð³íø³, íàçàð àóäàðàòûí ұғûì – ÅвÊ. Әë-Ôàðàáè: «ÅÐ²Ê êүø³ äåãåí³ì³ç – åң àëäûìåí òүéñ³êòåí øûғàòûí қàëàó. Қàëàó æàí- íûң òàëïûíóøû áөë³ã³íå æàòàäû, àë қàáûëäàó áîëñà ñåç³ìãå æàòàäû. Îñûäàí êåé³í æàííûң қèÿëäàóøû áөëåã³ ïàéäà áîëàäû. Á³ð³íø³, åð³ê êүø³íåí êåé³í åê³íø³ åð³ê êүø³ êåëåä³. Åê³íø³, åð³ê êүø³ қèÿëäàí øûғàòûí қàëàó áîëûï òàáûëàäû. Îñû åð³ê êүø³í³ң àðқàñûíäà àäàì æàííûң àқûë-ïàðàñàòòû áөë³ã³íäå әðåêåòø³ë àқûë-ïàðàñàò òóäûðàòûí àëғàøқû á³ë³ìä³

Нұртас АхатЧесть казаха

қàáûëäàé àëàäû», – äåéä³ «Àçàìàòòûқ ñàÿñàò» àòòû åңáåã³íäå. Îéøûë åê³ åð³ê êүø³ àқûë-ïàðàñàòñûç æàíóàðëàðäà äà áîëóû ìүìê³í åêåí³í àéòàäû äà, àäàìғà үø³íø³ åð³ê êүø³ – îéëàó қàá³ëåò³íåí øûғàòûí åð³ê êүø³ қàæåòò³ã³í äәëåëäåéä³. Áұë åð³êïåí òàңäàó äåï àòàëàäû. Áұë íәðñå åø æàғäàéäà äà áàñқà æàí-æàíóàðғà òәí åìåñ, òåê қàíà àäàìғà òәí құáûëûñ äåï àòàéäû äàíûøïàí. Ðàñûíäà äà, áұғàí өç³í қîðøàғàí îðòàäàí àäàìíûң àðòûқ áîëóғà әðåêåòò³ қûçìåò åòó³íå îíûң åð³êò³ òàңäàóғà áàðà àëóû äәëåë áîëà àëàäû.

 Қàçàқòàғû ÀÐ-äûң құðàìûíà ÐÓÕ-ïåí ê³ðåò³í ÅÐ²Ê қàíäàé äәðåæåäå? Áұë ìәñåëå áәð³ì³çä³ äå îéëàíäûðóғà òұðàðëûқ. Îñû æåðäå қàçàқ қàòòû қîðғàëàíàäû. Àáàé Õàê³ìäå ÍÀÌÛÑ êàòåãîðèÿñû òóðàñûíäà ìàқòàó, æàқñû ëåá³ç æîқ. Әóåëã³ áàñòà:

Êөï àéòñà, êөíä³, Æұðò àéòñà, áîëäû – Әäåò³ íàäàí àäàìíûң,

 • äåï áàñòàéòûí Àáàé Õàê³ìäå ÅвÊ-ò³ң àíòèòåçàëûқ

«æàóëàðû» – åð³íøåêò³ê, æàëқàóëûқ, құð ìàқòàíäûқ, ïàñûқ- òûқ ñèÿқòû áàð òåð³ñ ì³íåçä³ қàçàқòûң áîéûíàí òàóûï áåðãåí.

 «Á³çä³ң қàçàқòûң äîñòûғû, äұøïàíäûғû, ìàқòàíû, ìûқòûëûғû, ìàë ³çäåó³, өíåð ³çäåó³, æұðò òàíóû åøá³ð õàëûққà ұқñàìàéäû. Á³ð³ì³çä³-á³ð³ì³ç àңäûï, ұðëàï, ê³ðï³ê қàқòûðìàé îòûðғàíûìûç. Өñò³ï æåð æүç³íäåã³ æұðòòûң қîðû áîëûï, á³ð³ì³çä³-á³ð³ì³ç àңäûï өòåì³ç áå? Æîқ, қàçàқ îðòàñûíäà äà ұðëûқ, өò³ð³ê, өñåê, қàñòûқ қàëûï, өíåðä³, ìàëäû òүçäåí, áөòåí æàқòàí òүçó æîëìåí ³çäåï, өð³ñòåðë³ê êүí áîëàð ìà åêåí? Әé, íå áîëñûí! Æүç қàðàғà åê³ æүç ê³ñ³ ñұғûí қàäàï æүð ғîé, á³ð³í-á³ð³ құðòïàé, құðûìàé òûíûì òàáà ìà? – äåéä³ Àáàé Õàê³ì. ÅвÊ- ò³ң æîқòûғûíàí áүã³íã³ қàçàқ òà îñû êүéä³ êåø³ï îòûð. Åãåð äå ÅÐ²Ê áîëñà, æåìқîðëûқ, åë áàéëûғûí øåêñ³ç òàëàí-òàðàæғà ñàëó òîқòàð åä³ ғîé. ÍÀÌÛÑ-û êåò³ëãåí, Åвò æåò³ëìåãåí áүã³íã³ қàçàқ ÀÐ-äàí æұðäàéëûғûíàí õàëûқòû òîíàï, áåéøàðà êåé³ïêå åíã³çä³. Àáàé çàìàíûíäà äà ñîëàé áîëäû, áүã³íäå äå – äәë ñîë æàғäàé.

Ìåíñ³íáåóø³ åì íàäàíäû,

42

Нұртас АхатЧесть казаха

Àқûëñûç äåï қîð òұòûï. Òүçåòïåê åä³ì çàìàíäû, Өç³ìä³ òûì-àқ çîð òұòûï.

 Àáàé àéòқàí íàäàíäûқ áүã³íã³ XXI ғàñûðäàғû îқûғàí, áàñқà ұëòïåí îқóû òåңåñêåí қàçàқòà áîëìàñқà êåðåê åä³. Æîéûëóû, òүï-òàìûðûìåí æîғàëóû êåðåê åä³. Á³ðàқ, íàäàíäûқ êөáåéìåñå àçàéғàí æîқ. Ñîíäà ÍÀÌÛÑ æîқ ïà?! Áұғàí æàóàï òàáó өòå қèûí. «Îéëàғàíû – àéò ïåí òîé, ûðæàң- қûëæàң èò ì³íåç» қàçàқïåí, «áàñûíäà ìè æîқ, өç³íäå îé æîқ» қàçàқïåí ÍÀÌÛÑ òàðòûñûï-àқ êåëå æàòûð ғұìûð áîéû. Èòæûғûñ äүíèå á³ð.

 Áүã³íã³ æàñ қàçàқòà ÅÐ²Ê ìûқòû áîëñûí äåñåê, åң әóåë³ îíûң á³ë³ìãå, îқóғà äåãåí øûíàéû құøòàðëûғûí îÿòó қàæåò. Îñû îðàéäà Àáàéäûң:

Îñûíû îқûï, îéëàé áåð, áîëñàң çåðåê, Åңáåêò³ ñàò, àð ñàòûï íåãå êåðåê?

Үø-àқ íәðñå àäàìíûң қàñèåò³:

 Ûñòûқ қàéðàò, íұðëû àқûë, æûëû æүðåê, àòòû òðèàäàëûқ òұæûðûìäàìàñûí әð æàñ қàçàқ өç³í³ң áîéòұìàðûíà àéíàëäûðñà... Қàéðàò, Àқûë, Æүðåê (ûñòûқ, íұðëû, æûëû) қîñûëғàíäà ÅÐ²Ê òå қàçàқòûң ÍÀÌÛÑÛ-íûң îÿíóûíà әñåð åòåä³. ̳íäåòò³ òүðäå!

 Қàçàқòà æàëғàí íàìûñ äåãåí äå áàðøûëûқ. «Íàäàííûң ñүéåíãåí³ êөï ïåí äүðìåê» äåéä³ Àáàé Õàê³ì. Æàëғàí íàìûñ îñûäàí øûғàäû.

Ñàáûðñûç, àðñûç, åð³íøåê, Êөðñåқûçàð, æàëìàóûç.

Ñîðëû қàçàқ ñîë үø³í Àëòû áàқàí, àëàóûç. Өç³í-өç³ êүíäåéä³,

Æàқûíûí æàëғàí ì³íäåéä³, Îë – àðñûçäûң áåëã³ñ³.

 Àáàéäûң ìûíà өëåң³íäåã³ ñàáûðñûçäûқ, àðñûçäûқ, êөðñåқûçàðëûқòûң қàñûíäà æàëғàí íàìûñ òұðàäû. ÅÐ²Ê áîëìàғàí қàçàқòà өç òàңäàóû åøқàøàíäà æîқ. Æàëғàí íàìûñòû қàçàқ – áүã³íã³ қîғàìäà әð òîïқà á³ð қîñûëûï, қàíäàé

Нұртас АхатЧесть казаха

ïàðòèÿëàð áàð ñîëàðäûң áәð³í³ң äå ñîéûëûí á³ð-á³ð ñîғûñûï, қîғàäàé æàïûðûëûï ñîðëàғàí қàçàқ. «Êåé æ³ã³ò àðñûçäûқïåí ұÿòñûíáàé, қîëû æåòïåñ íәðñåãå òûðòàқòàғàí», êåéá³ð³ æàéäàðû, àøûқ áîëàìûí äåï, îðûíñûç àäàìäàðìåí æûðòàқòàғàí» (Àáàé) äүíèåí³ң êүé³í êåø³ï, òàңäàó æîқ, áàñûí òàóғà äà, òàñқà äà ñîғûï құð áåêåðãå êүí өòê³çóäå.

 Æàëғàí íàìûñòû қàçàқ áүã³íã³ øûíàéû қîғàìíûң æàí- æàқòû äàìóûíà, àëғà ³ëãåð³ëåó³íå áåê қàðñû. Ñåáåá³, өç³í³ң ³ø³ қóûñ, æàëòàқòàï êүí êөðóãå үéðåí³ï қàëғàí, àóûðäûң үñò³ìåí, æåң³ëä³ң àñòûìåí «ñûðғàíàï» æүðñå, îíûң қîëûíàí қàé óàқûòòà òàçà åңáåê, òåðåң á³ë³ì, øûíàéû êөң³ë қàéäàí êåëåä³?! Åê³íø³äåí, ÅÐ²Ê æîқ æåðäå қàçàқû äàðàқûëûқ áîé êөðñåòåä³. Ñûðòû áүò³í, ³ø³ òүò³í құð ôîðìàíûң әñåð³ìåí, ³øòå ìàçìұí æîқ æàғäàéäà әð íәðñåí³ң áàñûí á³ð øàëûï, әð қûçìåòò³ң îðûíòàғûíà êèãåí øàëáàðûíûң àðòûí æûëòûðàòûï æүðãåí³. Íå өç³íå ïàéäà, íå ìåìëåêåòêå ïàéäà æîқ îíäàéäàí, òåê қîғàì çèÿí øåãåä³. Äàðàқûëûқïåí êүí êөðãåíäåðä³ң íåã³çã³ ìàқñàòû

 • әéòåó³ð õàëûқòûң àëäûíäà ñîëàð ìåí³ êөðñå, á³ëñå, åñêåðñå äåãåí òåð³ñ íèåò. Àë åëãå øûí íèåòïåí åңáåê ñ³ң³ðä³ң áå, àäàë êөң³ëìåí áàðûңäû áөë³ñò³ң áå – îíû îéëàíûï æàòïàéäû. Îëàð òóðàëû Àáàé: «Åíä³ æұáàíûøû æàëғûç á³ç áå, åëä³ң áәð³ äå ñөéò³ï-àқ æүð ғîé, êөïïåí êөðãåí ұëû òîé, êөïïåí á³ðãå áîëñàң áîëàäû äà äåãåí ñөçä³ æұáàíûø қûëàäû», – äåéä³. «Òàëàïòûң ì³í³ï òұëïàðûí, òàñ қèÿғà өðëåó» әñòå қàïåð³íå ê³ð³ï øûқïàéäû, ê³ðñå äå, áàñ қàòûðìàéäû.

 Áүã³íã³ æàñ қàçàқ! Ұëòòûқ ÍÀÌÛÑ áîéûңäà øûíàéû áîëñûí äåñåң æàëғàíäûқ ïåí äàðàқûëûқòû æàíûңà æîëàòïà, ³ø³ңå ê³ðã³çáå! Áұë äåðò қàçàқ қàçàқ áîëғàëû ñîңûìûçäàí ñàëïàқòàï åð³ï êåëåä³. Åð³ï êåëåä³ åìåñ, åðò³ï êåëåì³ç өç³ì³ç. Әëåì õàëûқòàðûíûң ³ø³íäå өðêåíèåò³ îçғàí ұëòòàð (àғûëøûí, íåì³ñ, ôðàíöóç, åâðåé ò.á.) áұë òåð³ñ ì³íåçäåðäåí құòûëғàí, áîëғàííûң өç³íäå өçãåãå êөðñåòïåéä³. Ñîíäûқòàí, îëàð êөø áàñûíäà òұð. ÀÐ – ÐÓÕ – ÍÀÌÛÑ – ÅÐ²Ê ìûқòû áîëñà, çàìàíàóè өì³ðä³ң òөð³íåí êåç êåëãåí қàçàққà îðûí áàð!

 Қàçàқ ÍÀÌÛÑ-ûíûң øûíàéû êөð³í³ñ³í³ң á³ð ñàëàñû – ҰßÒ ұғûìû. Қàçàқ ò³ë³í³ң òүñ³íä³ðìå ñөçä³ã³íäå «ҰßÒ – Àð,

44

Нұртас АхатЧесть казаха

íàìûñ, әäåï. Ұÿò áîëäû – әäåïñ³çä³ê áîëäû, áåéáàñòàқ ³ñ ³ñòåëä³. Ұÿò ñөç – äөðåê³ ñөç. Ұÿòқà қàëäûðäû – ìàñқàðà åòò³, æåð қûëäû, ұÿëòòû. Ұÿòòàí áåçãåí – àðñûç, ұÿòñûç» äåãåí àíûқòàìà áåð³ëãåí.

 Àáàé Õàê³ì îòûç àëòûíøû ñөç³íäå ҰßÒ òóðàëû òîëûқ òàëäàó æàñàғàí. Әóåë³ Құðàíäàғû Õàäèñ Øàðèô³íäåã³ «Ìәí ëә õàÿһүí óәëә èìàíóí ëәһó» – ê³ìí³ң ұÿòû æîқ áîëñà, îíûң èìàíû äà æîқ äåãåí àíûқòàìàíû êåëò³ðåä³, îäàí әð³ íàäàíäûқòûң ұÿòûíà òîқòàëûï өòåä³. Íå øàðèғàòқà òåð³ñ, íå àқûëғà òåð³ñ æàçûғû æîқ áîëñà äà, íàäàíäûқòàí áîéûí êåð³ñòåíä³ð³ï, øåø³ëìåãåíä³ê қûëûï, ұÿëìàñ íәðñåäåí ұÿëғàí ұÿëó – àқûìàқòûқ, æàìàíäûқ äåéä³. Ðàñûíäà äà, қàçàқòûң áîéûíäàғû өò³ð³ê ұÿëó, æàëғàí ұÿëó íåìåñå ұÿëóäûң æàé ғàíà ñûðòқû êөð³í³ñ³í êөðñåòó áүã³í äå êåçäåñåä³. Ìұíû ôîðìàëèñò³ê òұðғûäàғû ұÿëó äåñå äå áîëàäû, ñåáåá³, áұë ұÿëóäàí åøқàíäàé ñàáàқ àëó, үëã³ àëó, òîқòàì æàñàó, òàëäàó áîëìàéäû. Òåê әíøåé³í, ðåôëåêñò³ê èøàðà á³ëä³ð³ï, құòûëóäûң àìàëû. Қàçàқòûң êүíäåë³êò³ òұðìûñ-ò³ðø³ë³ã³íäå ìұíäàé ðåôëåêñò³ê ұÿëóäàí àÿқ àëûï æүðå àëìàéñûң. Æұìûñòà, қûçìåòòå, êөïø³ë³ê îðûíäàðäà, ò³ïò³, êөøåäå êåëå æàòûï êөðåñ³ң. Ìåí³ңøå, áұë – àðòûқ әäåò æәíå åң á³ð қàæåò- ñ³ç, êåðåêñ³ç äүíèå. Æàñòàð îñû әäåòòåí àóëàқ áîëғàíû æөí.

 Àáàé Õàê³ì ҰßÒ òóðàëû әð³ қàðàé îéûí òåðåңäåòå òүñêåí. ҰßÒ-òûң åê³ òүð³íå òîқòàëғàí. Á³ð³íø³ñ³ – ұÿòòû өçãåäåí êөðãåíäåã³, ñîë àäàì үø³í өç³ңí³ң ұÿëàòûíäûғûң, åê³íø³ñ³ – өç áîéûңíàí, өç ³ñ-әðåêåò³ңíåí êåòêåíäåã³ ұÿò қûëûқ. Õàê³ì «Ұÿò äåãåí àäàìíûң өç áîéûíäàғû, àäàìøûëûғû, èòò³ã³ңä³ ³ø³ңíåí өç ìîéíûңà ñàëûï, ñөã³ï қûëғàí қûñûìíûң àòû. Îë óàқûòòà ò³ëãå ñөç äå òүñïåéä³, êөң³ëãå îé äà êåëìåéä³. Êөç³ңí³ң æàñûí, ìұðíûңíûң ñóûí ñүðò³ï àëóғà äà қîëûң òèìåéä³, á³ð èò áîëàñûң. Êөç³ң ê³ñ³ áåò³íå қàðàìàқ òүã³ë, åøíәðñåí³ êөðìåéä³. Ìұíäàé қûëûққà æåò³ï ұÿëғàí àäàìғà өêïåñ³ áàð ê³ñ³ êåøïåñå, ÿêè, îíûң үñò³íå òàғû àÿìàé өðòåíä³ð³ï ñөç àéòқàí ê³ñ³í³ң өç³í³ң äå àäàìøûëûғû æîқ äåñå áîëàð». Øûí ұÿëғàí àäàìíûң õàë³í, êөң³ë-êүé³í äәë æåòê³çãåí, өòå әä³ë ñèïàòòàғàí Àáàé äàíàíûң îñû òұæûðûìûíàí ñàáàқ àëó êåðåê. Қàçàқ

Нұртас АхатЧесть казаха

«æàңûëìàéòûí æàқ, ñүð³íáåéò³í òұÿқ æîқ» äåéä³. Êåé-êåéäå øûí ұÿëûï, өç³í³ң êåòêåí қàòåë³ã³í әä³ë ìîéûíäàï, «áàñ êåñïåê áîëñà äà, ò³ë êåñïåê æîқ» äåï ê³íәñ³í ìәðòò³ë³êïåí ìîéûíäàғàí æàíäû êåð³ñ³íøå æåð-æåá³ð³íå æåò³ï, ñîңûíàí åð³ï, òîқïàқòàéòûí æàìàíäûғûìûç òàғû áàð. Àáàé, ì³íå, қàçàқòûң îñû әáåñ қûëûғûí äà қàòòû ñûíàéäû.

 ҰßÒ òүñ³í³ã³ – өòå òåðåң ұғûì. Àäàìíûң ³øê³ ðóõàíè áàéëûғûíûң ìөëøåð³ îíûң ұÿòûíà áàéëàíûñòû. Ұÿòû áàð қàçàқ – өòå ìәäåíèåòò³, èíàáàòòû, èíåí³ң êөç³íäåé òåð³ñ îéғà áàðà àëìàéòûí, çåðäåñ³ òîëûқ æåò³ëãåí, áүò³í á³ò³ì ðåò³íäå қàëûïòàñқàí ÒÎËÛҚ àäàì. Îë ìàңàéûíà ñàìàëàäàé æàíûï òұðғàí øàì ñåê³ëä³, àéíàëàñûí íұðëàíäûðûï, ñәóëåãå òîëòûðûï, øóàқ øàøûï òұðàäû. Ұÿòòû àäàìíûң қîғàìäàғû ðөë³ øåêñ³ç. Îðòàíû òәðáèåëåóäå, ұæûìғà ïîçèòèâ әñåð åòóäå, êîììóíèêàòèâò³ê қàðûì-қàòûíàñòà ³çã³ë³êò³ң, өíåãåë³ë³êò³ң үëã³ñ³í ұÿòòû àäàì ғàíà êөðñåòå àëàäû.

 Қàçàқòûң ÀÐ-ûí àíûқòàóäà ҰßÒ-òû àäàìíûң, ÿғíè, ÒÎËÛҚ ÒҰËҒÀ-íûң àòқàðàòûí ðөë³í ñөçáåí æåòê³çó қèûí. Áүã³íã³ қîғàì – æåêåøåëåíãåí èíäèâèäóìäûқ әëåìí³ң êåң³ñ- ò³ã³íå åíãåí қîғàì äåéò³í áîëñàқ, êîãíèòèâò³ê қàðûì-қàòûíàñ æàñàóäà åң қàæåòò³ øàðò – àäàìíûң èíàáàòòû áîëó êåðåêò³ã³. Әð қàçàқ өç áîéûíäà òàçà ҰßÒ-û àðқûëû èíàáàòòûëûқòû òәðáèåëåéò³í, æèíàқòàéòûí áîëñà, îíäà қàçàқ қîғàìû êөï ұòàäû. Áүã³íã³ æàñ өðêåí қàçàқ îñû èíàáàòòûëûқòû өç³í³ң ðóõàíè ³øê³ êåң³ñò³ã³íäå ұÿëàòà á³ëñå, íàғûç ұÿòòû àäàì äәðåæåñ³íå êөòåð³ëåò³í³íå êәì³ë ñåíåì³í.

46

Нұртас АхатЧесть казаха

ҚÀÇÀҚÒÛҢ ÀÐ-û æәíå ÑÀÍÀ

Àäàìíûң HOMO SAPIENS-òåí – HOMO ELEGIENUS

äәðåæåñ³íå æåòó êåçåң³íäåã³ àðàëûқòû – ñàíàëûқ äåңãåéä³ң қàëûïòàñó äәó³ð³ äåï қàðàғàí äұðûñ ñèÿқòû. ÑÀÍÀ – àäàìíûң åң æîғàðғû èíòåëëåêò èåñ³ åêåí³í àíûқòàéòûí ôèëîñîôèÿëûқ êàòåãîðèÿ. Àðғû àòàìûçäûң àðòқû åê³ àÿғûìåí ò³ê òұðûï, àëäûңғû åê³ àÿғû åíä³ã³ æåðäå қîëғà àéíàëûï, áàñûíûң (áұë æåðäå ìèäû àéòàìûç) æîғàðû êөòåð³ë³ï øûғóûíäàғû ýâîëþöèÿëûқ үäåð³ñò³ äàðâèíèçì ³ë³ì³í³ң æàқòàóøûëàðû ñàíàëûқ æүéåí³ң æåң³ñ³ äåãåíä³ àëғà òàðòàäû. Ñәóåãåé åìåñï³ç, á³ðàқ, ñîë ýâîëþöèÿëûқ үäåð³ñ áүã³íäå ïàëüìàäà áàíàí æåï îòûðғàí ìàéìûë åêåøòå íåãå òîқòàï қàëғàí? Ғàëûìäàð ìұíûң æàóàáûí íåãå ³çäåìåãåí? Àäàìíûң өç³í êëîíäàó äәðåæåñ³íå æåòêåí, àëäàғû 150-200 æûë áұðûíғû òàңғàæàéûï æàңàëûқòàðäû àøûï қîéûï, құïèÿ ñàқòàï îòûðғàí ғұëàìàëàð íåãå үíñ³ç îñû ìәñåëåäå? ßғíè, áұë æåðäå қîғàìғà æåòïåãåí æұìáàқ áàð, әéòïåñå îñû áàғûòòà òàëàé-òàëàé òәæ³ðèáåëåð, çåðòòåó æұìûñòàðû æүðã³ç³ëãåí³ àíûқ. Қàíøà æàñûðûí ғûëûìè èíñòèòóòòàð ìåí çåðòõàíàëàðäûң ғûëûìè- ýêñïåðèìåíòò³ê ³çäåí³ñ æұìûñòàðûíûң íәòèæåñ³ áàð áүã³íäå. Á³ðàқ, îëàð æàðèÿëàíáàғàí êүé³íäå ñàқòàóëû òұð. Åíäåøå, äàðâèíèçì ³ë³ì³í³ң өç³íäå á³ð øèê³ë³ê áàð åêåí³ àÿí. Ìұíû àéòûï îòûðғàíûì – àäàì ÑÀÍÀ-ñûíûң àäàìíûң өç³íåí äå æîғàðû åêåíä³ã³íäå. Îíû ìàòåðèàëèñò, èäåàëèñò ôèëîñîô òà, òåîëîã ғàëûì äà, қàðàïàéûì á³ç äå ìîéûíäàéìûç. ÑÀÍÀ – åң æîғàðғû ðóõàíè қàçûíà.

 Қàçàқ ò³ë³í³ң òүñ³íä³ðìå ñөçä³ã³íäå «ÑÀÍÀ – Îáüåêòèâò³ øûíäûқòû èäåàëäû òүðäå áåéíåëåóä³ң àäàìғà ғàíà òәí åң æîғàðғû ôîðìàñû». ÑÀÍÀÌÅÍ ñàðғàéäû – îé àçàáûíà òүñò³, қàòòû óàéûìäàäû. Ñàíàñû îÿíäû [ñàíàñûí îÿòòû] – îéû äàìûäû, ñàíàñû æåò³ëä³», – äåãåí àíûқòàìà áåð³ëãåí. Ñөçä³êòå òåê îáüåêòèâò³ øûíäûқ äåï àòàëғàí, àë àáñîëþòò³ê øûíäûқ òà áàð ғîé. Îíû äà ÑÀÍÀ ôîðìàñû àðқûëû қàáûëäàéäû, òàëäàéäû åìåñ ïå?! Қàëàé àëñàқ òà, êåç êåëãåí àíûқòàìàëûқ ê³òàïòàðäà ÑÀÍÀ – àäàìíûң åң æîғàðғû ðóõàíè ôîðìàñû åêåíä³ã³íå áәð³ äå îðòàқ êåë³ñåä³. Øүáә êåëò³ðìåéä³.

Нұртас АхатЧесть казаха

Ò³ðø³ë³êòå àóàíûң қàíäàé қàæåòò³ë³ã³ áàð áîëàòûí áîëñà, ÑÀÍÀ-íûң äà ðөë³ îäàí êåì åìåñ.

 Àáàé Õàê³ì өç қàçàғûí æîғàðû ÑÀÍÀ-ìåí қàáûëäàғàííàí êåé³í әä³ëåòò³ ñûíàғàí. «Êөê³ðåêòå ñәóëå, êөң³ëäå ñåí³ì æîқ» äåãåí³íäåã³ ÑӘÓËÅ – ÑÀÍÀ ôîðìàñûí àíûқòàéòûí òåңåó. Àáàéäàғû êөê³ðåê – àäàìíûң ðóõàíè äүíèåñ³, àäàì æàíûíûң ÐÓÕ-û. Àë, ÑӘÓËÅ – ÐÓÕ-òûң äәðåæåñ³í êөðñåòåò³í øêàëà, áåëã³.

Äîñòûқ, қàñòûқ, áàð қûçûқ – æүðåê ³ñ³, Àð, ұÿòòûң á³ð àқûë – êүçåòø³ñ³.

Àð ìåí ұÿò ñûíáàñà, өçãå қûëûқ, Àðûí, àëқûí – áұë êүíí³ң ìәðòåáåñ³.

 «Қàðàøû, өç áîéûңäà òүãåë ìå åêåí, ûñòûқ æүðåê, îң – øûðàé, қóàò ïåí êүø?» – äåãåí àқûííûң æîғàðûäàғû өëåң³íäåã³ àäàì өì³ð³í³ң [ìұíäà äîñòûқ, қàñòûқ] áàðîìåò𳠖 ûñòûқ æүðåê. ÀÐ ìåí ҰßÒ ûñòûқ æүðåêòåã³ ÀÐ – ҰßÒ – ÑÀÍÀ ôîðìóëàñûíà ұëàñàäû. ÑÀÍÀ æîғàëñà (àáñîëþòò³ê øûíäûқòà îë ìүìê³í åìåñ), ÀÐ ìåí ҰßÒ æîқ, îíû қàëàé æàñàéìûí äåñåң äå қîëûңíàí êåëìåéò³í ³ñ. Қàçàқòà îғàí [-ñûç] æұðíàғûí қîñàäû, ñîíäà ÑÀÍÀ-[ÑÛÇ], ÿғíè, áåëã³ë³ æàғäàéäà àäàììåí á³ðãå өì³ð êåøåò³í, қîғàìäà áàð ôàêòîëîãèÿ, êүíäåë³êò³ ïåíäåø³ë³êòå êåçäåñåò³í ³ñ. Àáàé Õàê³ì øûғàðìàëàðûíäà, ìåéë³ өëåңäåð³íäå áîëñûí, ìåéë³ қàðàñөçäåð³íäå áîëñûí, îñû ìәñåëå өòå-ìөòå òåðåң әð³ àøûқ òүðäå àéòûëғàí. Қàçàқòûң ÑÀÍÀ-ñû àðқûëû îíûң өí áîéûíäàғû áàðëûқ êåìø³ë³êòåð³ (ì³íåç³, ñàëòû, äәñòүð³ ò.á.) æ³ïêå ò³ç³ëãåíäåé áåð³ëãåí, ұëòòûқ áîëìûñ-á³ò³ì³í³ң ñàó æåð³ æîқ. Қàç³ðã³ êèáåðêåң³ñò³êòåã³, ÿғíè, ғàëàìòîðäàғû, әëåóìåòò³ê æåë³ëåðäåã³ àéòûñ îñûäàí òóûíäàï îòûð. Àáàé Õàê³ì æàñûðìàғàíäû, á³ç қàëàé æàñûðà àëàìûç?!

 Îñû æåðäå á³ç, қàçàқ, ÑÀÍÀ àðқûëû æàңà äүíèåí³ң, æûëäàì өçãåð³ñêå äàÿð қîғàìíûң áүã³íã³ ñұðàíûñòàðûíà, òàëàïòàðûíà ñûíäàðëû әð³ ñàíàëû òүðäå áåé³ìäåëó³ì³ç êåðåê.

«Àäàì áàëàñûí çàìàíà өñ³ðåä³, ê³ìäå-ê³ì æàìàí áîëñà, çàìàíäàñûíûң áәð³ âèíîâàò» äåãåí Àáàé Õàê³ì қàғèäàñûíà çåð қîéûï, îäàí òè³ñò³ òàғûëûì àëó ì³íäåò.

48

Нұртас АхатЧесть казаха

 ÑÀÍÀ ôîðìàñûí òîëûқòûðàòûí, îíûң áîëìûñûí àéøûқòàï, æàí-æàқòû àøà òүñåò³í – ÎÉ ұғûìû. Àáàé Õàê³ì îòûç á³ð³íø³ ñөç³íäå «Òөðò³íø³ – îé êåñåëä³ íәðñåëåðäåí қàøûқ áîëó êåðåê. Åãåð êåç áîëûï қàëñà, ñàëûíáàó êåðåê. Îé êåñåëäåð³: óàéûìñûç, ñàëғûðòòûқ, îéûíøû-êүëê³ø³ëä³ê, ÿ á³ð қàéғûғà ñàëûíó, ÿ á³ð íәðñåãå құìàðëûқ ïàéäà áîëó. Áұë òөðò íәðñå – êүëë³ àқûë ìåí ғûëûìäû òîçäûðàòұғûí íәðñåëåð» äåéä³.

 Қàçàқòûң óàéûìñûçäûғû ìåí ñàëғûðòòûғûíäà øåê æîқ. Қîғàìäàғû өçãåð³ñ, ñàÿñè-ýêîíîìèêàëûқ, әëåóìåòò³ê, ìәäåíè áàғûòòàғû íåá³ð ñîíû äүíèåëåðãå áîé òүçåó, äåí қîþ ìәñåëåñ³íäå á³çä³ң қàçàқ өòå ñàëғûðò. Òåê әáäåí қèíàëûï, æàíû øүáåðåêò³ң ұøûíà êåëãåíäå áîëìàñà, æåëêåñ³ æàð áåðìåéä³. Ñîäàí áàðûï áàñқà õàëûқòûң ñîңûíàí ñàëïàңäàï åð³ï æүðãåí³ì³ç.

 Қàçàқòûң òîéøûëäûғû, Àáàéøà «îéûíøû-êүëê³ø³ëä³ã³» òóðàñûíäà àéòñàқ, îíäà á³ç, êåð³ñ³íøå, åøá³ð õàëûқòû àëäûìûçғà øûғàðà қîéìàéìûç, қàéòà øàң қàïòûðûï êåòåì³ç. Àëäûíäà êåëò³ðãåí қàçàқû äàðàқûëûғûìûçäûң íàғûç êөð³íåò³í òұñû – îñû өíåð. Ìåéðàìøûë êөң³ë-êүé – á³çä³ң áүã³íã³ өì³ð³ì³çä³ң àéíàñû ³ñïåòòåñ. Ұëòòûқ ñàëò-äәñòүð, әäåò- ғұðûïқà, қàçàқû өì³ðä³ң áàð ûðûìäàðûí, ðәñ³ìäåð³í (àäàìíûң òóóû ìåí қàéòóûíà äåé³íã³ êåçåң) áûëàé қîéғàííûң өç³íäå Қàçàқñòàí åë³í³ң ìåìëåêåòò³ê, ұëòòûқ, êәñ³áè ìåðåêåëåð³í³ң өç³ á³ð æûëäà 30-35 êүíä³ê óàқûòòû àëûï қîéғàí. Áұë äà á³ð – қàçàқû ÑÀÍÀ-íûң áүã³íã³ êүíãå ñàé êåëìåéò³í øàðóàñû.

ÎÉ – àäàì äүíèåòàíûìûíäàғû øåêñ³ç êàòåãîðèÿ. Қàçàқ

«Êөң³ë æүéð³ê ïå, êөê äөíåí æүéð³ê ïå?» äåéä³. Ôèëîñîôèÿ ғûëûìûíäà «îéëàó ñòèë³», «îéëàóäûң құðûëûìû» ñèÿқòû áàғûòòàðû çåðòòåëãåí. Îéëàó ôîðìàñû ñàëàñûíäà Çàèä Îðóäæåâ, Æàíäàð Òөëåíîâ, Àçèç Ñàëèåâ, Ñàëàõàääèí Õàëèìîâ ñûíäû ғàëûìäàð òүðê³ ôèëîñîôèÿñû áàғûòûíäà қîìàқòû çåðòòåóëåð æàçäû. Îëàðäûң ұñûíûñûíäàғû ғûëûìè îéëàó ñòèë³ өòå àóқûìäû æәíå êөï ìәíä³ құðûëûìäû àíûқòàéäû. Áұë æåðäå ÎÉ-äûң òîëûқ äèàëåêòèêàëûқ

Нұртас АхатЧесть казаха

ôîðìàñû ìåí ìàçìұíûí àøóäàí àóëàқïûç. Á³ðàқ òà ÑÀÍÀ êàòåãîðèÿñûíäà ÎÉ-äûң íåã³çã³ á³ð æүéåë³ê қûçìåò àòқàðàòûíûíäà åң әóåë³ Îé, ñîäàí êåé³í áàðûï қàíà ÑÀÍÀ ôàêòîðû ³ñêå қîñûëàòûíûí àéòàìûç.

 «Îéëàó қàá³ëåò³ áûëàéøà áөë³íåä³. Îéøûëäûқ ³çã³ë³ê äåãåí³ì³ç – әëäåíåäåé á³ð ³çã³ ìàқñàòòà áàðûíøà êөï ïàéäà êåëò³ðåò³í íәðñåí³ àíûқòàóғà æұìñàëàòûí ³çã³ë³ê. Æàìàíäûқ- òû êөçäåéò³í ìàқñàòқà æåòóäå áàðûíøà êөï ïàéäà êåëò³ðåò³í íәðñåí³ àíûқòàó үø³í æұìñàëàòûí îéëàó қàá³ëåò³ îéøûëäûқ ³çã³ë³ê áîëà àëìàéäû», – äåéä³ Әë-Ôàðàáè «Áàқûò-қà æåòó æàéûíäà» òðàêòàòûíäà. Îäàí әð³ îéøûë îéëàó қàá³-ëåò³ ïàéäàëû ìàқñàòқà æåòó æîëûíäà қûçìåò àòқàðàòûí áîëñà êåìåëä³ áîëàòûíûí àéòàäû. ²çã³ ìàқñàòқà қàæåò æәíå ³çã³ ìàқñàòòàғû åң ïàéäàëû íәðñå – ñîë ìàқñàòòàғû åң әäåì³ íәðñå. Ìұíäàé îéøûëäûқ ³çã³ë³ê îéøûëäûқ àçàìàòòûқ ³çã³ë³ê áîëûï òàáûëàòûíûí àéòқàí ғұëàìàíûң îñû ï³ê³ðëåð³íå òîқòàì æàñàóғà áîëàäû.

 Қàçàқòûң ÑÀÍÀ-ñûíäà ÊÅÌÅË ÎÉ – åðåêøå, àéðûқøà үñòåìå áîëàð ұғûì. Á³ç àéòқàí ÒÎËÛҚ ÒҰËҒÀ-äàí êåìåë îé øûғàäû. Ұëòòûң êåìåңãåðëåð³ Àáàé, îäàí êåé³íã³, Àëàø àðäàëàðû, ұëòòûқ ғûëûìíûң íåã³ç³í қàëûïòàñòûðғàí Қàíûø Ñәòïàåâ áàñòàғàí ³ð³ ғàëûìäàð, êëàññèêàëûқ ұëòòûқ әäåáèåò ïåí өíåðä³ң ³ðãåòàñûí қàëàғàí Ìұõòàð Әóåçîâ áàñòàғàí äàðûíäàð – êåìåë îéäûң èåëåð³. ÊÅÌÅË ÎÉ – õàëûқòûң ðóõàíèÿò ñèÿқòû îðàñàí çîð çåðäåë³ë³ê áàéëûғûíûң æåò³ëó³íå, ұëòòûң ò³ë³ ìåí ìåíòàëèòåò³í³ң өñ³ï-өíó³íå қàæåòò³ á³ðäåí-á³ð àðíà. Êåìåë îéëàó қàá³ëåò³ êåç-êåëãåí ïåíäåí³ң ïåøåíåñ³íå áұéûðìàñà êåðåê-ò³. Àë êåìåë îéëû äүíèåäåí á³ë³ì àëó, á³ë³êò³ë³êò³ êөòåðó, îқûï-үéðåíó, ғèáðàò àëó – áàðøàíûң ³ñ³. Áүã³íã³ æàñ òîëқûí îñûíû åñêåðó³ қàæåò. Ñåáåá³, êåìåë îéëû ðóõàíè áàéëûқòû èãåðìåé, êåç êåëãåí á³ë³ìä³ үñò³ðò қàíà ìåңãåðñå, қîғàìäà àëғà ³ëãåð³ëåóø³ë³ê áîëìàéäû. Íåìåñå қîғàì ³çã³ë³êò³, өíåãåë³ äәðåæåãå êөòåð³ëå àëìàé қàëàäû. ÊÅÌÅË ÎÉ қîғàìäû «òîáûðëûқ», «âóëüãàðëûқ», «æàáàéû- ëûқ» äåңãåéäåí «³çã³ қîғàìғà», «øûíàéû îðòàғà», «ðóõòû қîғàìғà» æåòê³çåä³.

50

Нұртас АхатЧесть казаха

«Îé. 1. Îáúåêòèâò³ê øûíäûқ òóðàëû òүñ³í³ê, ï³ê³ð, ұғûì.

 • Àқûë, åñ, ñàíà. 3. Êөң³ë, íèåò, ïåé³ë. Îé áîëæàìû – әð òүðë³ äåðåêòåðä³ң íåã³ç³íäå îáúåêò³í³ң өì³ð ñүðó³, құáûëûñòûң áàéëàíûñû ìåí ñåáåá³ òóðàëû қîðûòûíäû æàñàó» äåãåí òүñ³í³êòåìå áåð³ëãåí ñөçä³êòå.

 «Îé äà êөï, óàéûì äà êөï – îéëàé áåðñåң, îé äà æîқ, óàéûì äà æîқ – îéíàé áåðñåң» äåãåí Ì.Әóåçîâòûң ï³ê³ð³ – өçåêò³ æàíäû îéëàíäûðàòûí ìәñåëå. Îéñûç өì³ð êåøó ìүìê³í åìåñ. Àäàìäû àëғà æåòåëåéò³í äå, ïðàãìàòèêàëûқ äүíèåãå áîéëà- òàòûí äà – îé. Êåð³ñ³íøå, æàíûңäû øàðøàòûï, қàæûòàòûí äà

 • îé. Îéñûç әðåêåò æàñàëìàéäû. Ñîíäûқòàí, ÎÉ – àäàì қàá³ëåò³í³ң äåңãåé³í àíûқòàóøû ôàêòîð. Àáàéäûң «Îéëû àäàìғà қûçûқ æîқ áұë æàëғàíäà, êөá³í³ң ñûðòû áүò³í, ³ø³ òүò³í» äåó³ äå îñûäàí. Áүã³íã³ қàçàқ øåêñ³ç îéäûң òүé³í³í æàñàé á³ëóä³, òîқòàóñûç îéäûң ³ø³íåí қàæåòò³ñ³í òàңäàé á³ëóä³ үéðåíó³ êåðåê. Қàçàқ «îéíàï ñөéëåñåң äå, îéëàï ñөéëå» äåéä³, ÿғíè, îéäûң óûçûí ғàíà ñûðòқà øûғàðó àáçàë. «Åãåð äå åñò³ ê³ñ³ëåðä³ң қàòàðûíäà áîëғûң êåëñå, êүí³íäå á³ð ìәðòå, áîëìàñà æұìàñûíäà á³ð, åң áîëìàñà àéûíäà á³ð өç³ңíåí өç³ң åñåï àë» äåéä³ Àáàé Õàê³ì. Ìұíû ÎÉ êàòåãîðèÿñûíà ñàé ïàéäàëàíóғà áîëàäû.

 Ғûëûìäà, әñ³ðåñå, ôèëîëîãèÿ ғûëûìû ñàëàñûíäàғû ðèòîðèêà, ëèãâèñòèêàäà îéäûң ìәí-ìàғûíàñûíà, îíûң құðûëûìûíà àðíàëғàí, æèíàқòàëғàí òәæ³ðèáå áàð. ÎÉÄÛ òұæûðûìäàóғà, äәë æåòê³çóãå, қûñқàðòûï ò³ë ìåõàíèçì³ àðқûëû ñөéëåó әðåêåò³íå áàðóғà àðíàëғàí àðíàéû ïñèõîëîãèÿëûқ òðåíèíãòåð æүéåñ³ қàëûïòàñқàí. Á³çãå îñû æүéåí³ èãåðó, ìåңãåðó ì³íäåòò³ áîëûï ñàíàëàäû. Áүã³íäå өì³ðä³ң êåç êåëãåí ñàëàñûíäà, әñ³ðåñå, ñàÿñàò, ýêîíîìèêà, ìåíåäæìåíò, áèçíåñòå ÎÉ ôîðìàñûíà áàéëàíûñòû íåøå òүðë³ àðíàéû ìåêåìåëåð äå қûçìåò êөðñåòåä³. Æàқñû, ìөëä³ð, әäåì³, êîììóíèêàòèâò³ê қàðûì-қàòûíàñ æàñàó áүã³íã³ қîғàìíûң үçä³ê áðåíä³íå àéíàëғàí. Îñû îðàéäà ÎÉ-äûң ìàқñàòқà, ìүääåãå ñàé қûçìåò³í äұðûñ әð³ òè³ìä³ áàғûòòàé á³ëó çîð қàá³ëåòò³ қàæåò åòåä³. Қàçàқ қàøàíäà îéғà êåëãåí³í ñûðòқà

«ëàқ» åòê³ç³ï àқòàðà ñàëàäû äà, «íå áîëñàң îë áîë» äåãåí

Нұртас АхатЧесть казаха

ïîçèöèÿíû ұñòàï îòûðà áåðåä³. Ñîäàí áàðûï îïûқ æåéä³, æåðãå құëàéäû. Áұäàí á³ç òè³ñò³ íәòèæå øûғàðóûìûç қàæåò ñèÿқòû.

 Қàçàқòûң ÑÀÍÀ-ñûí àíûқòàóøû òàғû äà á³ð áàғûò – èìàíäûëûқ áàғûòû. ÑÀÍÀ-íûң æîғàðû ìàқñàòòàðғà, çèÿòêåðë³ê ìүääåëåðãå қûçìåò åòó³íå åң á³ð қàæåòò³ñ³ – ÈÌÀÍ. Әëåìä³ ñ³ëê³íä³ð³ï òұðғàí, àëäàғû óàқûòòà ò³ïò³ øèåëåí³ñå òүñåä³ äåãåí ä³íäåð àðàñûíäàғû òåêåò³ðåñ áàñòàëûï òà êåòò³. Áұë – àëïàóûò ìåìëåêåòòåðä³ң ä³íä³ ñûëòàó ðåò³íäå ïàéäàëàíûï æåð áåò³íäåã³ òàáèғè ðåñóðñòàðäû áөë³ñóäåã³ àìàë-àéëàñû. Ìåìëåêåòòåðä³ îòàðëàó, îëàðäûң æåð³í òүáåãåéë³ òàðòûï àëó êåëìåñêå êåòêåíä³êòåí, åíä³ã³ æåðäå òåê îíäàғû øèê³çàòòû, òàáèғè áàéëûқòû «ñîðûï» àëó, ïàéäàëàíó ғàíà қàëäû. Áұë – «èíòåðâåíòò³ê èìïåðèàëèçìí³ң» áүã³íã³øå òүðëåíó³, өçãåðó³ íåìåñå òåð³ñ³í àéíàëäûðûï êèãåí

«àìåðèêàíäûқ áàñûï àëó» ñàÿñàòû.

 Қàçàқ – ìұñûëìàíøûëäûқòûң òұòқàñûí ұñòàғàí ұëò, îí үø ғàñûðäàí àñòàì óàқûò èñëàì ä³í³í³ң өê³ë³ ðåò³íäå æүðåã³íäå ÈÌÀÍ ұÿëàòқàí ұëò. Èñëàì ä³í³í³ң қàçàқ ÑÀÍÀ- ñûíûң қàëûïòàñóûíà åðåêøå әñåð åòêåí³í áàðëûқ ôèëîñîôòàð, òåîëîã ғàëûìäàð, әëåóìåòòàíóøûëàð äәëåëäåéä³. Қàçàқòûң ÈÌÀÍÛ қàíäàé äәðåæåäå? Æүðåêòåã³ ÈÌÀÍ қàëàé êөð³íåä³, қàëàé áàéқàéìûç?

 Àáàé îí үø³íø³ қàðà ñөç³íäå ÈÌÀÍ-ғà òîëûқ òîқòàëғàí. ÈÌÀÍ-äû áîëóäûң әóåë³ åê³ òүðë³ íәðñåñ³í àéòûï өòåä³. Á³ð³íø³ñ³: èìàí êåëò³ðñåң ñîíûң õàқòûғûíà àқûëûңìåí (èñïàò) äәëåëäå, ñåí, åê³íø³ñ³: èìàí òóðàëû ê³òàïòàí îқûғàí, ìîëäàëàðäàí åñò³ãåí èìàíè äүíèåëåð³ңå áåð³êò³ê êåðåê äåéä³.

 «Åíä³ ìұíäàé èìàí ñàқòàóғà қîðûқïàñ æүðåê, àéíûìàñ êөң³ë, áîñàíáàñ áóûí êåðåê åêåí. ßêèíè èìàíû áàð äåóãå ғûëûìû æîқ, òàêëèäè èìàíû áàð äåóãå áåð³êò³ã³ æîқ, ÿ àëäàғàíғà, ÿ àçғûðғàíғà, ÿ á³ð ïàéäàëàíғàíғà қàðàï, àқòû қàðà äåï, ÿ қàðàíû àқ äåï, ÿ өò³ð³êò³ øûí äåï àíò åòå òұғûí ê³ñ³í³ íå äåéì³ç?», – äåãåí Àáàé Õàê³ìí³ң ï³ê³ð³íäå á³çä³ң êåéá³ð қàçàқ- òûң ³ø³íäåã³ ÈÌÀÍ êөð³íåä³.

Қàçàқ ÈÌÀÍ-äû, êөá³íåñå, æүðåêò³ң ðóõûìåí áàéëàíûñ-

52

Нұртас АхатЧесть казаха

òûðғàííàí ãөð³, áåð æàғûíàí, ôîðìà òүð³íäå êөð³íãåíä³ ұíàòàäû. Èñëàì ä³í³í³ң ðәñ³ìä³ê, ðèòóàëäûқ қàғèäàëàðûí áұëæûòïàé îðûíäàéäû äà, èìàíèãүë äүíèåí³ң êåң³ñò³ã³íå áîéëàғûñû êåëìåéä³. ßғíè, ñûðòқû ôîðìà òàìàøà, á³ðàқ ìàçìұí æîқ. Îñûëàé æүð³ï ìåí «ìұñûëìàíìûí» äåï àéäàé әëåìãå ïàø åòóãå àðëàíáàéäû æәíå ұÿëìàéäû äà. ÈÌÀÍ æүðåêòå áîëóû øàðò. Åãåð äå æүðåêòå áîëìàñà, ìұñûëìàí- øûëûқòû құð ìàçàқ åò³ï, өç³ңä³ әóðå åòóä³ң қàæåò³ øàìàëû. Èñëàì ä³í³ – òұòàñ әëåì, ғàæàéûï òàìàøà ғèáðàòû áàð æүéå. Àë æүéåí³ң ³øê³ құðûëûìûíûң áàð òàëàáûí îðûíäàé àëìàñàң, îíûң àíà æåð³íåí á³ð, ìûíà æåð³íåí á³ð àìàë- øàðòòàðûí òè³ï-қàøûï îðûíäàó ìұñûëìàíøûëûққà әñòå æàòïàéäû.

 ÈÌÀÍ äåãåí³ì³ç – ÀÐ-äàí àòòàìàó, ÐÓÕ-òàí áàñ òàðòïàó, àқûëäàí àæûðàìàó. Ғàëûì Òұðñûí Ғàáèòîâ «Қàçàқ ýòèêàñûíûң êàòåãîðèÿëàðû ìåí ұñòûíäàðû» äåãåí åңáåã³íäå:

«Èìàííûң åê³ ìàғûíàñû áàð. Á³ð³ – ò³ë, ñөç. ßғíè, ò³ëìåí æåòê³ç³ï, ñөçáåí ñèïàòòàó. Åê³íø³ñ³ – èëàíó, øàðòòûқ, ÿғíè, áîëìûñïåí áåòïå-áåò êåçäåñó³. Àëëàíûң қàñèåò³ ìåí ñèïàòûí àðëàó. Îñûëàðäûң àðқàñûíäà èìàí ïåíäåëåðäå үø òүðë³: ò³ëìåí àéòûï, æүðåêïåí áåê³íåò³í èìàí; øåø³ìãå êåëåò³í қîðûòûíäû èìàí; ðèÿñûç èëàíàòûí òîëûқ èìàí íå ñåí³ìñ³ç êүé êåøåò³í әëñ³ç èìàí өì³ð ñүðåä³», – äåéä³. Îñû òұæûðûì- äàìàäàí қàçàқòûң (áәð³ åìåñ) òåê á³ð³íø³ñ³í – ÈÌÀÍ-äû ñөçáåí æåòê³çóä³ң àìàëûí îðûíäàï, àë èëàíó, øûí èëàíó ñèÿқòû åê³íø³ øàðòûíäà àóûï қàëàòûíûí á³ëåì³ç. Ғàëûìíûң

«ñåí³ìñ³ç êүé êåøåò³í әëñ³ç èìàíûí» ñåð³ê åò³ï æүðå áåðåä³.

 Ìåí èñëàì ä³í³í òåîëîãèÿëûқ òұðғûäà çåðòòåãåí ìàìàí åìåñï³í, á³ðàқ, èñëàì òóðàëû îқûғàíûì, ìұñûëìàíøûëûқòû øûí ìәí³íäå äәð³ïòåï, íàñèõàòòàï æүðãåí íàғûç òàқóàëàðìåí ñұõáàòòàðûìíàí ÈÌÀÍ-íûң åң әóåë³ æүðåêòå ұÿëàóû ì³íäåò åêåí³í á³ëåì³í. Ñîíäà ғàíà àäàì ïåíäåë³ê êåñ³ð îéäàí àðûëûï, æàóһàðè êåң³ñò³êêå åí³ï, ìөëä³ð áұëàқòàé òàçà ò³ðø³ë³ê åòåä³. Êөï қàçàқòà áұë æîқ. Ìұñûëìàíøûëûқòû «ұñòàéäû» (íàìàç îқèäû, ìåø³òêå áàðàäû, îðàçà òұòàäû ò.á.), á³ðàқ æүðåã³í ÈÌÀÍ-ìåí òàçàðòïàғàí. Құð áåðã³ æàғûìåí, ñûðòқû òүð³ìåí

Нұртас АхатЧесть казаха

ñәí ðåò³íäå, ò³ïò³, áàñқàғà êөð³íó үø³í äå æàëғàíäûқ æàñàéäû äà, «әëñ³ç èìàí» äåңãåé³íåí әð³ àñà àëìàé қàëàäû. Ìұíäàé æàíäû èìàíäû àäàì äåï àòàé àëàìûç áà ñîíäà?!

 Áұë òóðàëû Àáàé Õàê³ì «Ñåí àëëà òàғàëàғà àëëà òàғàëà үø³í èìàí êåëò³ðåì³ñ³ң ÿ өç³ң үø³í èìàí êåëò³ðåì³ñ³ң? Ñåí èìàí êåëò³ðìåñåң äå, àëëà òàғàëàғà êåëåð åøá³ð êåìø³ë³ê æîқ åä³. ß өç³ң үø³í èìàí êåëò³ðñåң, æә èëàíäûң. Îë èíàíìàқ- òûғûң құð ғàíà èíàíìàқòûқïåíåí қàëñà, ñàғàí ïàéäà áåðìåéä³», – äåï äәëåëäåéä³.

 Èìàíäûëûқ – ұñòàíûìû êүðäåë³ үðä³ñ. Қàçàқ áүã³íäå әéòåó³ð, áәð³ äå «ұñòàï» æàòûð ғîé äåï, ìұñûëìàí áîëғûñû áàð. Á³ðàқ øûí êөң³ëìåí, òàçà æүðåêïåí åìåñ. Íåìåñå өç³í³ң қîғàì, àäàìäàð àëäûíäàғû ê³íәëàðû ìåí êүíәëàðûíàí àäà áîëó үø³í, ÿғíè, æүðåê қîðқàқòûғûíàí қîðғàëàï áàðàäû. Áұë äà äұðûñ øûғàð, èñëàì ä³í³í³ң ãóìàíèçìä³ê қàñèåò³ øåêñ³ç. Åãåð äå îñûäàí êåé³í æүðåã³íäå ÈÌÀÍ-äû øûí қîíäûðûï, àéíàëàñûí ÍҰÐ-ғà òîëòûðà àëñà құáà-құï, àë òàғû äà ôîðìàғà åí³ï, àéíàëàғà ìîðàëü îқûï, өç³ «æүðåêïåí» òұøûíáàñà, îíäàé ìұñûëìàíøûëûқòàí ïàéäà áîëà қîÿð ìà åêåí? Áүã³íã³ қàçàқ æàñòàðûíûң èñëàì ä³í³íå øûí íèåòïåí äåí қîéғàíû êөң³ë қóàíòàäû, æүðåêò³ æûëûòàäû. Òåê îëàðғà äәñòүðë³ èñëàì æîëûíà òүñóãå қîғàì áîëûï, åë áîëûï қîëғàáûñ æàñàó – áәð³ì³çä³ң äå ïàðûçûìûç.

Òàñïûқ, ñәëäå, æàéíàìàç, Òàñòàìàñàң қûñ ïåí æàç, Æүðåã³ң áîëñà òàéғàқ ñàç,

Ñîïûñûíûï қûëìà íàç, –

äåãåí Øәêәð³ì қàæûíûң ï³ê³ð³íå құëàқ àñқàí æөí.

 Қàçàқ ÑÀÍÀ-ñûíûң қàç³ðã³ қîғàìäàғû æåòåêø³ ðөë àòқàðóûíäà ÈÌÀÍ-íûң ðөë³ æîғàðû. Áұðûíғû êåңåñ æүéåñ³í- äå áұғàí òûéûì ñàëûíäû. 70 æûëäàí àñòàì óàқûò àòåèñò õàëûқ àòàíғàí қàçàққà èñëàìíûң òàçà äà ìөëä³ð, òåðåң äå òұңғèûқ êåң³ñò³ã³íå á³ðäåí åíå қîþû îңàé åìåñ. Åê³íø³äåí, әëåìäå èñëàì ä³í³í қàñàқàíà ñàí òàðàóëû áàғûòòàðғà áөë³ï, òүðë³ áàғûòòàғû ðàäèêàëäû òîïòàðғà æ³êòåó³ æàңà ғàíà ä³íãå áåò áұðғàí қàçàқ үø³í ò³ïò³ қèûí. Òàңäàó òàëàáû êүðäåëåí³ï

54

Нұртас АхатЧесть казаха

áàðàäû. Îñû æåðäå äәñòүðë³ èñëàì өê³ëäåð³í³ң қàçàқ æàñòàðû àðàñûíäà íàñèõàò æұìûñòàðû òîëûққàíäû æүðã³ç³ëñå íұð үñò³íå íұð áîëàð åä³. Әòòåң, Қàçàқñòàí çàéûðëû ìåìëåêåò áîëғàíäûқòàí, á³ë³ì ìåêåìåëåð³, òәðáèå îðûíäàðûíäà ä³íä³ íàñèõàòòàóғà òûéûì ñàëûíғàíäûқòàí, êөï øàðóà êåøåó³ëäåï òұð. Äәñòүðë³ èñëàì ä³í³í íàñèõàòòàóäû á³ë³ì ìåêåìåëåð³íäå àøûқ òүðäå қîëғà àëàòûí êåç êåëä³. Әëåì ä³íäåð³í³ң íåá³ð ұéûìäàðû, ñåêòàëûқ áàғûòòàғû өê³ëäåð³ åë³ì³çäå өð³ï æүð, æàé æүðãåí æîқ, өç ä³íäåð³íå åëä³ åíã³ç³ï, äүáàðà õàëûқòûң àðàñûíäà áåëñåíä³ íàñèõàò æұìûñòàðûí àòқàðûï êåëåä³. Ñîíäûқòàí, èìàíäûëûқ қîғàì үø³í êүðåñó – òåê қàíà ä³í өê³ëäåð³í³ң ìàқñàòû åìåñ, áàðøàíûң ì³íäåò³. Қàçàқ æàñòàðû îñû áàғûòòà äұðûñ æîë òàóûï, îң êөçқàðàñòà áîëғàíû äұðûñ

 «Ìұñûëìàíøûëûқ ê³ìäå æîқ, ò³ëäå áàð äà, ä³ëäå æîқ» äåï қàçàқòûң қàһàðìàí àқûíû Ìàõàìáåò àéòқàíäàé ÈÌÀÍ æүðåêòå áîëғàí қîғàìíûң ÑÀÍÀ-ñû æîғàðû áîëàäû. Îðòà Àçèÿäàғû, Қàï òàóûíäàғû, Қûðûìäàғû òүðê³ òåêòåñ õàëûқòàðìåí ñàëûñòûðғàíäà, қàçàқ өç³í³ң ä³íø³ëä³ã³ æàғûíàí îëàðìåí òàëàñà àëìàéäû. Á³ç әð àóûë ñàéûí ìåø³ò ñàëûï, әð àòà, әð ðóғà á³ð-á³ð èìàí үé³í ñîқòûðûï áåðñåê òå, îëàðғà әç³ðãå æåòå àëìàéìûç. Á³çãå қàðàғàíäà îëàðäûң èìàíû áåð³ê. Ñåáåá³, äәë қàçàқòàé îëàð àññèìèëÿöèÿëàíғàí æîқ, äәë қàçàқòàé íåá³ð çұëìàò, íåá³ð ðåïðåññèÿëàðäàí өòêåí æîқ! 25 ìûңäàé қàçàқòûң êåìåңãåð ìåí äàíûøïàíû àòûëûï, øåò æåðäå ñүéåã³ êөìóñ³ç қàëûï, æàïà øåêêåí қàçàқòûң қàéғûñû ìåí çàðûí îëàð êөðãåí æîқ, áàñòàðûíàí өòê³çãåí æîқ. ÕÕ ғàñûðäûң àéíàëàñû 16 æûëûíäà (1922-1938 æ.æ.) òұòàñ á³ð õàëûқòûң áàñû ìåí æүðåã³í àëғàí ұëòòûң á³ðäåí ä³íø³ë áîëûï êåòó³ äå ìүìê³í åìåñ øûғàð. Қàéòêåíìåí äå, қàçàқòûң ÀÐ-û òîëûқ áîëóû үø³í ÈÌÀÍ ðóõàíèÿòûíûң äәë áүã³íã³ êүí³ қàæåòò³ë³ã³ àðòûï îòûð. Îñû áàғûòòàғû æұìûñ өòå ñàëèқàëû æүðã³ç³ëó³ қàæåò.

 Қàçàқòûң ÑÀÍÀ-ñû êàòåãîðèÿñûí òàëäàóäà á³ç ÎÉ ìåí ÈÌÀÍ ұғûìäàðûí ò³ëãå òèåê åòò³ê. Áұäàí áàñқà àäàì äүíèåòàíûìûí çåðäåëåóäå ÑÀÍÀ-ғà қàòûñû áàð ³çã³ë³ê, өíåãåë³ê, æ³ãåð ñèÿқòû ôèëîñîôèÿëûқ ôîðìàëàðäû äà

Нұртас АхатЧесть казаха

êåëò³ðóãå áîëàäû. Áұë ôîðìàëàðäû æîғàðûäàғû êàòåãîðèÿ- ëàðäû òàëäàó áàðûñûíäà àéòûï îòûðғàíäûқòàí, àðíàéû òîқòàëóäû æөí êөðìåä³ê.

 ÑÀÍÀ-íû òàëäàé îòûðûï үëêåí ôèëîñîôèÿëûқ ôîðìà – Ìîðàëüä³ àçäàï áîëñà äà àéòïàé êåòó äұðûñ åìåñ ñèÿқòû. Ñåáåá³, ìîðàëü – àäàì қîғàìûíûң æүéåñ³í çåðäåëåéò³í, îíäàғû àäàìäàðäûң қàòûíàñûí çåðòòåéò³í ñàëà, ÿғíè, қîғàìäûқ ÑÀÍÀ-íû ðåòòåóø³ ôàêòîð ðåò³íäå äå àéòóғà áîëàäû. Òүñ³íä³ðìå ñөçä³êòå «Ìîðàëü (àқûëàқ) – àäàìäàðäûң á³ð-á³ð³íå, қîғàìғà äåãåí қàòûíàñûí ðåòêå êåëò³ðåò³í òәðò³ïòåðä³ң, ïðèíöèïòåðä³ң, åðåæåëåðä³ң æèûíòûғû; қîғàìäûқ ñàëà» äåë³íãåí.

 Íåì³ñ ôèëîñîôû È.Êàíò «Ìîðàëü – èíäèâèäò³ң өçàðà қîғàìäûқ қàòûíàñûíàí êåë³ï øûғàòûí үäåð³ñ. Ìîðàëü æåêå àäàìíûң қîғàìäà өì³ð ñүðå àëàòûí, áàñқàëàðìåí үéëåñ³ìä³ қàðûì-қàòûíàñòà áîëà àëàòûí қàá³ëåò³. Ìîðàëü – àäàìäàðäûң ³øê³ äүíèåñ³í³ң êөð³í³ñ³, îëàðäûң ïðàêòèêàëûқ өì³ðäåã³ áåéíåñ³í æàñàóäàғû ³ñ-әðåêåò³», – äåãåí àíûқòàìà áåðãåí

«Ïðàêòèêàëûқ àқûë-îéғà ñûí» àòòû åңáåã³íäå. ÑÀÍÀ-íûң ìîðàëüìåí æàқûí àðàқàòûíàñû àäàì ôàêòîðûíûң êөð³í³ñ³ áîëûï òàáûëàäû. Қîғàìäûқ ìîðàëü ÑÀÍÀ-ғà әñåð åòå àëàäû. Êөï æàғäàéäà áұë ñàÿñè-èäåîëîãèÿëûқ áàғûòòà ³ñêå àñûðûëàäû. Ìәñåëåí, ÕÕ ғàñûðäà ñîöèàëèñò³ê èäåÿ ìèëëèîíäàғàí àäàìäàðäûң ìîðàëüä³ê ïðèíöèïòåð³íå àéíàëäû. Îðàñàí çîð èìïåðèÿíûң ïðîëåòàðëûқ äèêòàòóðàñû îñû ìîðàëü ïðèíöèï³íå ñүéåí³ï, êîììóíèçì èäåîëîãèÿñû үñòåìä³ê құðäû. Á³ðàқ, ìîðàëü – ôîðìàñû æàғûíàí èíäèâèäóóìä³ê қàñèåò³ áàð, àäàìíûң æåêå ìåíø³ê îé- ï³ê³ð³íåí құðûëàòûí, ÑÀÍÀ-ғà æàқûí ұғûì. Ñîíäûқòàí, ìîðàëü ìәñåëåñ³ – қàøàíäà áîëñûí «åäèíèöàëûқ» өëøåìä³ қàæåò åòåò³í äүíèå. ßғíè, ÑÀÍÀ êàòåãîðèÿñûíäà ìîðàëü ôîðìàñûíûң ìàçìұíäûқ äүíèåòàíûìû æàòàäû. Îäàí áàñ òàðòóғà áîëìàéäû. Àäàì, êөá³íåñå, ìîðàëüä³ қàáûëäàìàéäû, әñ³ðåñå ñûðòқû äүíèåäåí. Áàñқà àäàìíûң îé-ï³ê³ð³í, êөçқàðàñûí æàқòûðìàó, қàáûëäàìàó, қàðñû áîëó îíûң ìîðàëüä³ê ïðèíöèïòåð³íå ìîéûíñұíáàó äåï òå қàðàғàí æөí.

56

Нұртас АхатЧесть казаха

Ñîíäûқòàí, àäàìäàð àðàñûíäà «Ñåí ìàғàí ìîðàëü îқûìà!» äåãåí ñөçä³ң æè³ àéòûëàòûíäûғû. ÑÀÍÀ îðòàқ áîëóû ìүìê³í, á³ðàқ, ìîðàëü ïîëÿðëû áîëàäû. Ìұíû êîíôëèêò, æàíæàë øûғóäûң æîëû åêåí äåï қàðàñòûðóғà áîëìàéäû. Åãåð äå ÑÀÍÀ-ëûқ æүéå äұðûñ àðíàäà áîëñà, ìәäåíèåòò³, ³çã³ë³êò³ ÎÉ ì³íäåòò³ òүðäå ұðûñ-êåð³ñêå æåòê³çáåó³ òè³ñ.

 Ñîíûìåí, қàçàқòûң ÀÐ-û ÑÀÍÀ êàòåãîðèÿñû àðқûëû òîëûғàäû, äàìèäû, æåò³ëåä³ äåï åñåïòåó êåðåê. Қàçàқ ÑÀÍÀ- ñû – òåê қàíà қàçàқ ұëòûíûң өç æåì³ñ³. Îë қàíäàé äәðåæåäå, îғàí қàçàқ æàóàïòû. Åãåð äå ÑÀÍÀ-ñûç äүíèå æàñàëñà, қîғàìäà ãàðìîíèÿëûқ, ³çã³ë³êò³ äàìó æîғàëñà, îðòà äәðìåíñ³ç, әëæóàç, әïåðáàқàí, ұð äà æûқ, «àéғàéøûë», «ұðàíøûë» áîëñà, îғàí қàçàқ ê³íәë³. Åãåð äå ÑÀÍÀ-ëû òàíûì ñàëèқàëû ³ñòåðãå áàðñà, ïðàãìàòèêàëûқ, êîíñòðóêòèâò³ê øàðóàëàð (êåç êåëãåí) àòқàðûëñà, қîғàì, îðòà îäàí æàқñûëûқ êөðñå, ðóõàíè қàíàғàòòàíóøûëûқ ñåç³ì³ áàñûì áîëñà, îғàí қàçàқòûң қîñқàí үëåñ³ çîð, îíäà қàçàқ ÑÀÍÀ-ñû æîғàðû êөð³íãåí³. Áұë – ұëòòûң өð³ñòåãåí³í³ң, ұëòòûқ êîäòûң äұðûñ äәðåæåñ³í³ң êөð³í³ñ³.

 Қàçàқòûң æàñ өñê³í³! Қàçàқ ÑÀÍÀ-ñû әëåì õàëûқòàðû- íûң ³ø³íäå êөøòåí қàëìàéòûí, áүã³íã³ ïîñòèíäóñòðèàëäûқ қîғàìíûң àëäûңғû øåá³íäå òұðà àëàòûí, «àқûëäû әëåìí³ң» òàëàïòàðûí èãåðå àëàòûí ðóõàíè қàçûíà åêåí³í á³ëãåíäåð³ң³ç äұðûñ. Қàçàқ ÑÀÍÀ-ñû қàëғûìàñ үø³í қàæûðëû òүðäå òàëàï ïåí åңáåê қàæåò åêåí³í ұìûòïàó ì³íäåò!

Нұртас АхатЧесть казаха

ҚÀÇÀҚÒÛҢ ÀÐ-û æәíå Ò²Ë

 Äүíèåæүç³íäå áåñ ìûңíàí àñòàì ò³ð³ ò³ë áàð. Ñòàòèñòèêàëûқ äåðåêòåðãå ñåíñåê, үø ìûңíàí àëòû ìûңíûң àðàñûíäàғû ìөëøåðä³ àòàï æүð. ÞÍÅÑÊÎ-íûң ìәë³ìåò³ áîéûíøà әëåìäå àëòû ìûңíàí æåò³ ìûңíûң àðàñûíäà ò³ë áàð ñèÿқòû. Áұäàí åðòåðåêòå, îðòà ғàñûðëàðäûң áåðã³ æàғûíäà æåð øàðûíûң àäàìäàðû 150 ìûңäàé ò³ë ìåí äèàëåêò³äå ñөéëåãåí. Өðêåíèåòò³ң қûñûìû êүøåéãåí ñàéûí, әëåìä³ê èíòåãðàöèÿ- ëûқ үäåð³ñ ұëғàéғàí ñàéûí ò³ëäåðä³ң æîéûëóû æûëäàìäàé òүñïåê. Áұë – ïàðàäîêñ, á³ðàқ, áүã³íã³ êүíí³ң àқèқàòû. Êүí өòêåí ñàéûí ò³ëäåðä³ң өëó³ êөáåéå áåðìåê, æàңà ò³ë åíä³ òóìàéäû. Әð åê³ àïòà ñàéûí әëåìäå á³ð ò³ë өç³í³ң өì³ð ñүðó³í òîқòàòàäû. Үíä³ñòàí, Àôðèêà, Ðåñåéä³ң Қèûð Ñîëòүñò³ã³, Øûғûñòàғû øàғûí ìåìëåêåòòåðäå òұðàòûí ñàíû æàғûíàí àç õàëûқòàðäûң ò³ë³ өòå æûëäàì æîғàëóäà.

 Ò²Ë құä³ðåò³, Ò²Ë қàñèåò³ – ғàæàéûï ғàëàìíûң æàðàòûëûñûìåí ïàðà-ïàð êåëåò³í äүíèå. Îíûң êүðäåë³ë³ã³, әð қèëûëûғû øåêñ³ç. Á³ð ìåìëåêåòò³ң өç³íäå á³ðíåøå ò³ë, æүçäåãåí äèàëåêò áàð. Ìәñåëåí, Èíäîíåçèÿäà æåò³ æүçäåí àñòàì, Ïàïóà Æàңà Ãâèíåÿäà ñåã³ç æүçäåí, àñïàí àñòû åë³íäå äå á³ðíåøå æүçäåí àðòûқ ò³ë êåçäåñåä³. 1,5 ìèëëèàðäòàí ñàíû àñқàí Қûòàé äà қûòàé ò³ë³í³ң өç³í өçäåð³ òîëûқ ìåңãåðìåãåí. Îëàðäûң áàñûì êөïø³ë³ã³ (900 ìëí.) қûòàé ò³ë³í³ң ìàíäàðèí äèàëåêò³ñ³íäå ñөéëåéä³. Õàëûқàðàëûқ қàðûì-қàòûíàñòàғû ñåã³ç ò³ëä³ң (àғûëøûí, àðàá, қûòàé, ïîðòóãàë, èñïàí, íåì³ñ, îðûñ, ôðàíöóç) үñòåìä³ê àëóû – ÕÕ ғàñûðäûң æåì³ñ³. Әëåìä³ê êîììóíèêàöèÿ æүéåñ³ îñû àëòû ò³ë íåã³ç³íäå ³ñêå àñûðûëàäû, õàëûқàðàëûқ êîììóíèêàòèâò³ê áàéëàíûñ æүðã³ç³ëåä³. Өðêåíèåò ò³ë ñàÿñàòûíà өòå қàòàë. Åãåðäå қàæåòñ³ç ò³ë áîëàòûí áîëñà, îë èíòåãðàöèÿ өð³ñ³íå åíå àëìàñà, îíäà îë ò³ë á³ðäåí «өë³ ò³ë» ò³ç³ì³íå åíã³ç³ëåä³. Ñîíäûқòàí, әëåìäå áàðëûқ ұëòòàð өç ò³ëäåð³í³ң òàðèõè ñàõíàäàí øûғûï қàëìàó ìәñåëåñ³ æîëûíäà êүðåñ³ï æàòûð.

 Æåð áåò³íäåã³ қûðûқòàí àñòàì òүðê³ òåêòåñ õàëûқòàðäûң êөïø³ë³ã³í³ң áàñûíà өç ò³ëäåð³í³ң æîéûëó қàóï³ òөí³ï òұð. Êåңåñ äәó³ð³íäåã³ á³ð îäàққà áàғûíғàí èäåîëîãèÿëûқ

58

Нұртас АхатЧесть казаха

құðñàóäàí îíäàғàí òүðê³ ò³ëäåð³ æîéûëûï êåòò³. Ò³ëäåð àðàñûíäàғû òåêåò³ðåñ, ñұðàïûë ìàéäàí æàëғàñà áåðåä³. Åóðàçèÿëûқ êåң³ñò³êòå ò³ëäåðä³ң áàñûì êөïø³ë³ã³íå үëêåí қàó³ï îðûñ ò³ë³íåí òөí³ï òұð. Àëäàғû 15-20 æûëäûң àÿñûíäà æåð³íå ñûéìàé ëûқñûï òұðғàí қàëûң Қûòàéäàí äà қàó³ï òөíåä³. Қàçàқ ò³ë³ ñîíäà қàéòïåê? Ò³ë³ì³çä³ ғàñûðëàð áîéû àòà- áàáàëàðûìûç ñàðû ìàéäàé ñàқòàï, á³çãå àìàíàò åòêåí àëòûí ä³ңãåê – àíà ò³ë³ì³çä³ қàéòñåê ñàқòàé àëàìûç?

 Қàçàқ õàëқûíûң åң çîð, åң êåëåë³, øåøó³í êүòïåñ íåã³çã³ ìәñåëåñ³ – ÀÍÀ Ҳ˲-í³ң өðêåíèåò æұìûðûíäà æұòûëûï êåòïåó³ áîëûï òұð. Ұëòòûң ÀÐ-û – ÀÍÀ Ҳ˲ үø³í àðïàëûñқà òүñ³ï, áåë øåøå êүðåñåò³í øàғû òóäû. Қàçàқ ò³ë³í³ң òàғäûðû åæåëäåí-àқ ұñòàðàíûң æүç³íäå êåëåä³. Òәóåëñ³çä³ê àëғàííàí êåé³íã³ ÅË қóàíûøûíäàғû «åíä³ àíà ò³ë³ì³ç åñ³êòåí òөðãå өðëåéä³, ғàæàéûï өì³ð³ áàñòàëàäû» äåãåí çîð үì³ò³ îðûíäàëìàäû. Ғàñûðғà æóûқ òåïê³ãå òүñêåí ò³ëä³ң àðìàíû өø³ï áàðàäû. ÕÕ ғàñûðäà áàð ê³íәí³ Êåңåñ Îäàғûíà, êîììóíèñò³ê ñàÿñàòòûң èäåîëîãèÿñûíà æàóûï åä³ê, åíä³ã³ æåðäå òәóåëñ³çä³ê äәó³ð³íäå өç ұëòûìûç áàñқàðғàí áèë³êò³ң ò³ëãå æàñàғàí қèÿíàòûí êөçáåí êөðãåííåí ñîң, өç øûíòàғûìûçäû өç³ì³ç ò³ñòåóãå ìәæáүð áîëûï îòûðìûç. Ìұíûң ñåáåï-ñàëäàðûíà êåé³í³ðåê òîқòàëàéûқ.

 Ò³ë – æàëïû àäàìçàòòûң æåð áåò³íäåã³ åң àñûë áàéëûғû. Îäàí àñқàí, îäàí àðòûқ қàçûíà æîқ. Ôèëîñîôòàðäûң, ôèëîëîãòàðäûң çåðòòåó³íøå, æұìûð æåðäå àäàì ïàéäà áîëғàí êåçäåí áàñòàï ò³ë өì³ð ñүð³ï êåëåä³. Àë, èäåàëèñò³ê ôèëîñîôèÿ òұðғûñûíàí çåðòòåãåíäåðä³ң «әóåë³ àäàì åìåñ, êåð³ñ³íøå, ò³ë өì³ðãå êåëãåí» äåãåí áîëæàìûí äà òåð³ñêå øûғàðóғà áîëà қîéìàñ. Ôèëîñîôèÿëûқ òàíûìäàғû «Åң әóåë³ ÑӨÇ áîëäû» (â íà÷àëå áûëî ÑËÎÂÎ) äåãåí ï³ê³ðä³ң êөï æàғäàéäà қîëäàó òàáàòûíûí àéòñàқ, ò³ëä³ң ñөç àðқûëû өì³ð ñүðó³ òóðàëû êөï ìûñàëäàð, äәéåêòåìåëåð êåëò³ðóãå áîëàäû. Ìәñåëåí, äүíèåäåí (áұë æåðäå êөá³íåñå êөêò³, àñïàíäû àéòàäû) òүñêåí àëғàøқû òөðò ê³òàïòûң òûëñûì æұìáàғûíûң á³ð³ ñөç òóðàëû. Òәóðàòòà, ²íæ³ëäå, Çүá³ðàòòà, åң ñîңûíàí òүñêåí қàñèåòò³ Құðàíäà äà ÑӨÇ êàòåãîðèÿñû åðåêøå äàðàëàíàäû.

Нұртас АхатЧесть казаха

 Àëғàøқû ôîíåìà (êөá³íåñå [À]) æәíå àëғàøқû ÑӨÇ-ä³ң қàëûïòàñó, äүíèåãå êåëó êåçåң³í ғàëûìäàð 3,5 ìèëëèîí æûëғà òåңåï æүð. ßғíè, àðғû àòàìûçäûң (íåàíäåðòàëåö) ñàíàëû àäàìғà (HOMO SAPIENS) æåòó äәó³ð³ îñûíøà æûëäû қàìòûғàí ғîé. Ò³ë – ғàðûøòûқ êåң³ñò³ã³ áàð øåêñ³ç äүíèåí³ң èåñ³. Ñåáåá³, æåð áåò³íäå àäàìíûң ïàéäà áîëóû [ÑÀÍÀ-íûң ³ñêå қîñûëóû] íәòèæåñ³íäå ïëàíåòàíû èãåðó æүðã³ç³ëä³. Àëòû ìàòåðèêò³ қîíûñòàíó үäåð³ñ³ ìèëëèîíäàғàí æûëäàðғà æàëғàñòû. Îñû үäåð³ñò³ң ³ñêå àñûðûëóûíà åң á³ð³íø³ әñåð åòêåí Ò²Ë ôàêòîðû áîëäû. Åøқàíäàé äà ìàòåðèàëäûқ құíäûëûқ åìåñ, Ò²Ë àäàì ýâîëþöèÿñûíûң äàìûï æåò³ëó³íå àëғàøқû òåãåð³ø áîëғàí. Ñîíäûқòàí, áàð àäàìçàò, áүã³íã³ àäàì өðêåíèåò³ Ò²Ë àëäûíäà áîðûøòû, àë өðêåíèåò áîëñà, êåð³ñ³íøå, Ò²Ë-ä³ æîþғà, құðòóғà ê³ð³ñò³. Áұë әë³ àäàìçàòòûң àëäûíàí øûғàäû...

 Áүã³íäå әëåìäåã³ ò³ëäåð íàíîòåõíîëîãèÿíû, êîñìîãåíä³ê äàìóäû, êèáåð, ãèïåð èíäóñòðèÿëûқ àëғà áàñóøûëûқòû òåæåéä³ äåãåí äå ï³ê³ðëåð øûғà áàñòàäû. Әëåìäå àғûëøûí ò³ë³í³ң áàñûìäûëûққà èå áîëûï, ìîíîò³ëãå àéíàëà áàñòàóû – òүá³íäå æåð æүç³ õàëûқòàðûíà îðòàқ ò³ë òàáóäû қàðàñòûðó ìәñåëåñ³í³ң àëғàøқû ýêñïåðèìåíòò³ê òәæ³ðèáåñ³. «Æàëïû ò³ëä³ң қàæåò³ æîқ, àäàì ò³ðø³ë³ã³íå êîììóíèêàöèÿ ò³ë³ – êîìïüþòåð ò³ë³ æåòåä³» äåãåí Ìàéêðîñîôò қîæàéûíû Á.Ãåéòñò³ң ұñûíûñûí äà åñòåí øûғàðìàғàí àáçàë. Êөïò³ëä³ë³ê èíòåãðàöèÿëûқ өðêåíèåòò³ң æåäåë äàìóûíà êåäåðã³ áîëàäû äåï òå àéòûï æүð. Әéòåó³ð өðêåíèåò Ò²Ë-ãå қàðñû ñàíàëû òүðäå ñîғûñ æүðã³çå áàñòàäû. Áұë øàéқàñòà ê³ì æåң³ìïàç àòàíàòûíûí åøê³ì äөï áàñûï àéòà àëìàéäû. Ìåí³ңøå, Ò²Ë áәéãåäåí êåëå àëìàéòûí ñèÿқòû... Áұë ïàéûìäàóëàð Ò²Ë òóðàëû áүã³íã³ әëåìäåã³ æàһàíäûқ ìәñåëåëåðä³ң àçäàғàí қûðûí àéòûï өòó үø³í áåð³ë³ï îòûð.

 Қàçàқòûң ÀÐ-û Ò²Ë àðқûëû òүçåëåä³. Ұëòòûқ êîä òóðàëû ìәñåëå қîçғàñàқ, îíäà ÑÀÍÀ-äàí êåé³í îñû Ò²Ë åê³íø³ îðûíäà òұðóû êåðåê. Ұëòòûқ êîäòû ãåíåòèêàëûқ êîä äåï òå àòàï æүð. Á³ç қàçàқ õàëқûíûң ãåíîôîíäûí қûç áàëàëàð құðàéäû äåãåí åä³ê. Қàçàқ қûçûíûң ÀÐÓ äåãåí æàëïûëàìà àíûқòàìàñû áàð.

60

Нұртас АхатЧесть казаха

Êөá³ әäåì³, ñұëó, êөðêåì, àæàðëû қûçғà áàëàìà ðåò³íäå àéòûëàòûí, қîëäàíûëàòûí ñөç äåï áàғàëàéäû. Әñòå, îëàé åìåñ. ÀÐÓ – îòáàñû, îøàқ қàñûíäà òұëûìøàғû æåëá³ðåãåí êåçäåí қàðқàðà òàғûï, êәìøàò áөð³ê êèãåíãå äåé³íã³ өç³ ê³íä³ê қàíû òàìғàí òóғàí àòà-àíàñûíûң øàңûðàғûíäà òәðáèåëåí³ï өñêåí áұëà қûç-áîéæåòêåí áàðëûқ қàçàқ қûçûí àéòàäû. Îң áîñàғàäàғû ÀÐÓ ұëòòûң áàðëûқ өì³ðë³ê ôèëîñîôèÿñûí өíåãå ðåò³íäå áîéûíà ñ³ң³ð³ï өñåä³ äå, àқ áîñàғàäà ñîë äүíèåí³ өç ұðïàғûíà қàéòàðàäû, ÿғíè, àíà ñүò³ìåí òәðáèåëåéä³. Ñîíäûқòàí, қàçàқòà åæåëäåí áåñ³êò³ íàғàøûñû áåðåä³. Ìұíäà òàìàøà ғèáðàòòû òәðáèå êөç³ áàð.

Áåäåðë³ áåñ³ê, òөðò åñ³ê, Òөã³ëòå ñàëäûì òөð òөñåê,

 • äåï êëàññèê àқûí ²ëèÿñ Æàíñүã³ðîâ òåã³ííåí æûðëàìàғàí. Өç øàңûðàғûíûң, өç ðóûíûң, өç òåã³í³ң òàңáàñû ñàëûíғàí áåñ³ê – áàëàíûң Îòàíû. Ñîíäûқòàí, қàçàқòûң қàíûíäà, әñ³ðåñå, қûç áàëàíûң áîéûíäà өç³í³ң òóғàí æåð³íå äåãåí øåêñ³ç, ìәңã³ë³ê ìàõàááàòû ñàқòàëàäû. Ұëòòûқ êîäòûң åң á³ð àÿóëû, қàñòåðë³ òұñû îñû қàçàқ қûçûíûң òåã³íäå, ãåíàñûíäà, қàíûíäà æàòûð.

 Áåñ³êòåã³ áàëàíûң ò³ë³ ìåí áåñ³êñ³ç өñêåí áàëàíûң ò³ë³ á³ðäåé áîëàäû äåï îéëàìàéìûí. Áåñ³êòåã³ áàëàíûң ò³ë³íäå – ÀÐ ìåí ÐÓÕ, ÑÀÍÀ ìåí Ä²Ë қàëûïòàñàäû. Қàçàқòûң àóûç әäåáèåò³í³ң áàðëûқ æàíðûíäàғû òұðìûñ-ñàëò æûðëàðûíàí-àқ äәëåëäåóãå áîëàäû, íå áîëìàñà Ìұқàғàëèäûң áåñ³ê, ñәáè, àíà òóðàëû өëåңäåð³ îñûғàí êóә. ÀÐÓ-êåң³ñò³êòåã³ өì³ðä³ өòêåí қàçàқ қûçûíûң ÀÍÀ-êåң³ñò³ã³íäåã³ ò³ðø³ë³ã³ ÀÍÀ Ҳ˲ òàғûëûìûíà ұëàñàäû. Áåñ³êòå æàòқàí áàëàíûң àíàñûíûң ñүò³ìåí ò³ë³ øûғûï, ÐÓÕ-û áåêèä³. Ñîíäûқòàí қàçàқ òөðò òүë³ê ìàëäûң ³ø³íäå åң êèåë³ äåï åñåïòåéò³í Îéñûëқàðàíûң ұðғàøûñûí ÀÐÓÀÍÀ äåï æàé àòàìàғàí. Ìàë áîëñà äà, өç³í³ң òóғàí æåð³íäå ғàíà áîòàëàéòûí, áàñқà áөòåí æåðä³ æåðñ³íáåéò³í àðóàíàíû àäàìғà òåңåó³íäåã³ ìàғûíàäà îñûíäàé ғàæàéûï ұқñàñòûқ қàëûïòàñқàí. Åð àçàìàòòûң ғұìûðû өç³í³ң åë³íäå, өç³í³ң òóғàí æåð³íäå өòåä³, àë қûç áàëà – қàøàí äà æàò æұðòòûқ. Ñîíäûқòàí, ê³íä³ê қàíû òàìғàí, òóûï өñêåí æåð³íå äåãåí ûñòûқ ñåç³ì³í, ñàғûíûøûí өì³ð áîéû ñàқòàï өòåä³. Ò³ëãå

Нұртас АхатЧесть казаха

äåãåí құðìåò òå îñû àðíàäàí áàñòàó àëғàí. ÀÍÀ Ҳ˲ äåãåí ñөçä³ң òүïê³ ñåìàíòèêàëûқ ìàçìұíûíäà îñûíäàé ôèëîñîôèÿ æàòûð. Қàçàқ ұëû ÀÍÀ-ғà қàíäàé ïàðûç áîëñà, ÀÍÀ Ҳ˲-íå äå ñîíøàìà øåêñ³ç қàðûçû áàð. Îë өòåëãåí æîқ әë³...

Қàçàқ әéåë³ òóðàëû îðèåíòàëèñò-òүðêîëîã Í.Çåëàíä

«Қûðғûçäàð (ýòèìîëîãèÿëûқ î÷åðê)» äåãåí қîëæàçáà æèíàғûíäà: «Êөð³ï, åñò³ãåí³ìí³ң áәð³ қàçàқ (òүçåòó àâòîðä³ê³) әéåëäåð³í³ң àëғà øûғûï êåòêåí³í àңғàðòàäû. Әéåëäåð³í³ң áåò- әëïåòòåð³íäå àқûëäûң áåëã³ñ³í æè³ êөðóãå áîëàäû... Қàçàқ әéåëäåð³í³ң àқûëäû åêåí³í ìåí ғàíà åìåñ, қàçàқòàðìåí òàíûñóғà ìүìê³íä³ã³ áîëғàí áàñқà àäàìäàð äà àéòûï æүð. Өíåãåë³ë³ê æàғûíàí қàðàғàíäà, îëàðäûң æûëäàìäûëûғû, åңáåêқîðëûғû, ұқûïòûëûғû åð àäàìäàðäàí àñûï òүñò³. Åãåð á³ç áèîëîãèÿ çàңûí á³ëåò³í áîëñàқ, äåíå, ìè íåìåñå өíåãå åңáåã³ ìåí æàòòûғóғà, ñîғàí ñәéêåñ òè³ñò³ îðãàíèêàëûқ êүøòåðä³ң êөáåþ³íå àëûï êåëåò³í³ áåëã³ë³ ғîé, åíäåøå, қàçàқ әéåë³í³ң íåë³êòåí ìûңäàғàí æûëäàð áîéû àíàғұðëûì қàá³ëåòò³ áîëғàíû (êåң ìàғûíàäà) òүñ³í³êò³» äåãåí àқûëäû ï³ê³ðä³ æàçûï қàëäûðғàí. Áұäàí àðòûқ, áұäàí àñûðûï àéòà àëìàéìûç. Ò³ëä³ң àìàí-åñåí ñàқòàëóû, êөá³íå, êөï қàçàқ әéåë³íå – ÀÍÀ-ғà áàéëàíûñòûëûғûí îñû ï³ê³ðìåí-àқ äәëåëäåóãå áîëàäû. Ìåí³ң ìûíàäàé á³ð äåðåêêå, òәæ³ðèáåãå êөç³ì æåòò³. Åãåð äå îòáàñûíäàғû ÀÍÀ қàé ò³ëäå ñөéëåñå, үéäåã³ áàëàëàðäûң äà ñîë ò³ëäå ò³ë³ øûғàäû. Îòáàñûíäà àíàñû îðûñ ò³ë³íäå, îòàғàñû қàçàқ ò³ë³íäå ñөéëåãåí ò³ëäå áàëàëàðû îðûñ ò³ëä³ áîëûï êåòò³ äå, àë әóëåò³, үð³ì-áұòàғû îðûñ ò³ë³íäå ñөéëåéò³í øàңûðàққà òүñêåí êåë³í³ қàçàқ ò³ëä³ áîëûï åä³, әëã³ үéä³ң áàëàëàðû қàçàқøà ñөéëåï øûғà êåëä³. Åíä³ îðûñ ò³ëä³ àòàñû ìåí әæåñ³ қàçàқ ò³ëä³ íåìåðåñ³í³ң ñөç³í òүñ³íáåé әóðå-ñàðñàңғà òүñ³ï æүð қàç³ð. Қîðûòà àéòқàíäà, қàçàқ ÀÐ-ûíûң Ò²Ë-äåã³ үëåñ³ îðàñàí çîð. Ҳ˲ áàð қàçàқ – ÀÐ-ëû қàçàқ, á³ðàқ, áүã³íã³ æàғäàéäà òîқìåé³ëñóãå áîëìàéäû. Қàøàí áàð қàçàқ òүï-òàìûðûìåí өç ÀÍÀ Ҳ˲-íäå ñөéëåï êåòïåé³íøå, ұëòûìûçäûң òөáåñ³íäå äàìîêëîâòûң қûëûøû ñàëáûðàï òұðàòûíûí åñòåí øûғàðóғà áîëìàéäû.

Ò³ë êàòåãîðèÿñû æàéûíäà îäàí әð³ îéûìûçäû æàëғàñòûð-

62

Нұртас АхатЧесть казаха

ñàқ, áүã³íã³ êүíí³ң òàғû á³ð ìәñåëåñ³ – øàëà қàçàқòàð òóðàëû. Áұë ñөç ò³ðêåñ³í ìåí îéëàï òàïқàí æîқïûí, әéòñå äå ò³ë òóðàñûíäà ұëòòûң ìàðãèíàëäàíғàí áөë³ã³í³ң àøûқ òұðғàí үëêåí ìәñåëåñ³ áàð. Îíû àéòïàñàқ òàғû äà áîëìàéäû.

 «Æүðåêò³ң ñөç³í ñөéëå, Ò²Ë – æàëғàíû æîқ áîÿìà», – äåãåí Àáàé Õàê³ìí³ң äàíàëûғûíäà ÆҮÐÅÊ–Ò²Ë àðà-қàòûíàñû æàòûð. Қàçàқ åë³í³ң òәóåëñ³çä³ê àëғàíûíà æóûқòà øèðåê ғàñûð òîëàäû. Ìåìëåêåò³ì³ç îñû óàқûò àðàëûғûíäà çîð òàáûñòàðғà æåò³ï, ýêîíîìèêàñûí äàìûòóäà ÒÌÄ ìåìëåêåòòåð³í³ң ³ø³íäå àëäûңғû қàòàðғà øûқòû. Өòå қàðқûíäû äàìóûìåí әëåì íàçàðûí өç³íå àóäàðòûï, äàìûғàí ³ð³ ìåìëåêåòòåðä³ ìîéûíäàòà áàñòàäû. Ò³ïò³ êåéá³ð àëïàóûò åëäåð (³øòåð³íäå ìûñûқ åñåïòåð³ äå æîқ åìåñ) á³çáåí ñàíàñûï, қîëòûқòàñûï á³ðëåñå åңáåê åò³ï æàòûð. Á³ðàқ, ìåìëåêåò³ì³çäåã³ ò³ë ñàÿñàòûíûң åê³ұøòûëàó áàғûòûíûң ñàëäàðûíàí ÀÍÀ Ҳ˲- í³ң òàғäûðû ìәç åìåñ. Ìåìëåêåòò³ê ò³ë ðåò³íäå ñòàòóñû áîëғàíûìåí, әë³ êүíãå åñ³êòåí ñûғàëàғàí қàëïûíäà. Àáàé Õàê³ìí³ң àéòóûíäàғû «Æүðåê Ҳ˲» áîëà àëìàäû.

 Ðàñ, ÒÌÄ ìåìëåêåòòåð³í³ң ³ø³íäå Қàçàқñòàííûң ãåîñàÿñè, äåìîãðàôèÿëûқ àõóàëû îëàðäûң á³ð äå á³ðåó³ìåí ñàëûñòûðóғà êåëìåéä³ äåãåí ñûëòàóûìûç áàð. Ñîғàí қàðàéëàï êåëä³ê. Åê³íø³äåí, қàçàқòûң өç³í³ң әæåïòәó³ð áөë³ã³ өç àíà ò³ë³í á³ëìåéä³, ұìûòқàí, – äåï àÿðìàí áîëäûқ. Әéòåó³ð, Ò²Ë-ãå êåëãåíäå, ñåáåï-ñàëäàð êөáåé³ï, øåêñ³ç ìәñåëåëåðä³ àëäûìûçғà òàðòà áåðä³ê. Àë, åíä³ ñîңғû õàëûқ ñàíàғû ìåìëåêåòò³ құðàóøû ұëòòûң 63%-ғà æåòêåí³í êөðñåòò³. Îäàí áåð³ äå áåñ æûëäûң æүç³ өòò³. Әóåë³íäå 67% äåï àéòûï êàëäû äà, àóûï òүñò³. Æàðàéäû, өç á³ëãåíäåð³í ³ñòåñ³í. Óíèòàðëû ìåìëåêåò áîëó үø³í æåðã³ë³êò³ æұðò 70%-ғà æåòó³ êåðåê åêåí. Á³ðàқ, îñû 63%-äûқ ìөëøåðìåí äå ìåìëåêåòò³ê ò³ëä³ң үñòåì àëóûíà æàғäàé æàñàóғà әáäåí áîëàäû ғîé. Áұë æåðäå íåäåí òàéñàқòàï, æàëòàқ ì³íåç êөðñåò³ï îòûðғàíûìûç òàғû áåëã³ñ³ç. Қàéòêåíìåí äå, ÑÀÍÀ-ìûçäàғû, ÐÓÕ-ûìûçäàғû àññèìèëÿ- öèÿëûқ қîðқàқ құëäûқ ñàíàìûç æ³áåðìåé òұðғàí ñûңàéëû. Áұғàí ÍÀҒÛÇ қàçàқïûí äåï өçåóðåï æүðãåí ұëòæàíäû àçàìàòòàð ê³íәë³. Àçàìàòòûқ æîғàðû ïîçèöèÿìûç òөìåí, қàòàң

Нұртас АхатЧесть казаха

òàëàï åòó æîқ, ìåìëåêåòò³ê áèë³ê îðãàíäàðûíûң ïîòåíöèàëû әëñ³ç äåãåí ñèÿқòû ñåáåïòåðä³ êåëò³ðóãå áîëàäû.

 Åê³íø³ ñåáåï, îðûñ ò³ëä³ äåï àòàëûï æүðãåí өç қàíäàñòàðûìûçäûң ұëòæàíäûëûқ ÍÀÌÛÑ-ûíûң òөìåí- ä³ã³íåí. ̳íå, îñû áàғûòòà қàçàқ ò³ë³ êөï ұòûëóäà. Ñåáåá³, Қàçàқñòàíäàғû àòқàðóøû æәíå өê³ëåòò³ åê³ áèë³ê îðãàíû äà îðûñ ò³ëä³ êүé³íäå қàëûï îòûð. Өç àíà ò³ë³í құðìåòòåìåéä³, îéëàìàéäû äåï ê³íәëàóғà áîëìàéäû áүã³íã³ ìàðãèíàëäàðäû. Îëàðäûң åң үëêåí êүíәñ³, ò³ïò³ қûëìûñû – өç ұðïàғûí қàçàқ ò³ëä³ êåң³ñò³êêå åíã³çã³ñ³ êåëìåé îòûðғàíäûғûíäà. Æәíå қàñàқàíà, әäåé³ îñûғàí áàðûï îòûð. Ìåí òүñ³íáåéò³í ìәñåëå – îñû. Íåãå åêåí³í á³ëìåéì³í, әéòåó³ð ÀÍÀ Ҳ˲ äåñå ê³ðï³øå æèûðûëàäû?!

 Îñûíäàéëàðғà ìåí êåңåñ äәó³ð³íäåã³ ñòàëèíä³ê êåçåңäå өì³ð ñүð³ï Қàçàқñòàíғà çîð åңáåê ñ³ң³ðãåí, қîғàì қàéðàòêåð³, á³ëã³ë³ ñàÿñàòêåð Íұðòàñ Îңäàñûíîâòûң «Ұëäàðûì ìåí қûçäàðûìäû өç àíà ò³ë³ ìåí ұëòòûқ äәñòүðëåðãå үéðåòå àëìàғàíûì үø³í өç õàëқûìíàí êåø³ð³ì ñұðàéìûí» äåãåí òàìàøà ғèáðàòûíàí үëã³ àëóäû ұñûíàð åä³ì. Áұë үëêåí æүðåêò³ àäàìíûң íàғûç åðë³ã³. Àë êåңåñò³ê êîììóíèñò³ê ïàðòèÿíûң òәðáèåñ³í àëғàí, á³ðàқ òәóåëñ³çä³êò³ң øèðåê ғàñûðëûқ ғұìûðûìåí á³ðãå æàñàñûï êåëå æàòñà äà қàíøàìà «қûçûë àқñàқàëäàð» áүã³íã³ êүíí³ң өç³íäå «ëәì» äåï àóûçäàðûí àøïàé êåëåä³. Áұäàí àñқàí ìәңãүðòò³ê, áұäàí àñқàí ñàòқûíäûқ æîқ øûғàð. Өéòêåí³ îëàð өç ұðïàқòàðû àëäûíäà әêåë³ê, àòàëûқ áîðûøòàðûí өòåé àëìàғàíäàð.

 Ìұíäàéëàðғà ¹1 қàçàқ Ãåðîëüä Áåëüãåðä³ң «Өì³ð òåê қàíà ìàòåðèàëäûқ äүíèåäåí åìåñ, ñîíûìåí қàòàð ðóõàíèÿòòàí äà òұðàäû, àë îë òåê ò³ëìåí áàéëàíûñòû. Ñîíäûқòàí ìåí өç õàëқûíûң òàғäûðûíà íåìқұðàéëû қàðàìàéòûí òàáûñòû áèçíåñìåí-æ³ã³òòåðãå өç àíà ò³ë³ үø³í æàí áåðóãå äåé³í áàðûңäàð äåéì³í. Қàçàқòàðғà àìåðèêàíäûқ, àғûëøûí, ò³ïò³ îðûñ áîëóғà òàëïûíûï êåðåã³ æîқ. Áîëà àëìàéäû! Íåã³çã³ñ³, ñåí қàçàқ áîëñàң, ³ø³ңäå îñû қàçàқòûқòû ñàқòàï қàë! Өç³ңíåí қàçàқòûқòû æîғàëòûï àëñàң, àíà ò³ë³ңíåí àéûðûëñàң – åøê³ì áîëìàéñûң. Өç³ңíåí êåòò³ң, өçãåãå æåòå àëìàäûң» äåãåí

64

Нұртас АхатЧесть казаха

àқûëûí ұñûíàð åä³ì.

 Àäàì өì³ðãå á³ð ò³ëä³ áîëûï êåëåä³. Áұë – àêñèîìà! Òóà ñàëà åê³ íå үø ò³ëäå ñөéëåï êåòêåí àäàì өì³ðãå êåëãåí æîқ әë³. Òóìàéäû äà. Æûëàí ғàíà қîñ ò³ëä³ áîëûï æàðàòûëàäû. Æîғàðûäà àéòқàí òóғàí àíàñûíûң ñүò³ìåí á³ðãå қàíäàé ò³ëäå ò³ë³ øûқòû – ñîë ò³ë îíûң æүðåê ò³ë³ áîëàäû, ÿғíè өç ò³ë³. Åñåéå êåëå, îқûï-үéðåíó àðқûëû ìåңãåðãåí ò³ëäåð³ «áèëèíãâà» ò³ë³ áîëûï åñåïòåëåä³. Áèëèíãâèçì – êåç êåëãåí õàëûққà, ұëòқà, ýòíîñқà òәí құáûëûñ. Áұë – áүã³íã³ çàìàí үäåð³ñ³ æәíå ïðîãðåññèâò³ê үäåð³ñ. Áұғàí, áûëàéøà àéòқàíäà, қîë- àÿғûìûçáåí êåë³ñåì³ç, қîë êөòåðåì³ç. Òүñ³íáåéò³í³ì – îðûñ ò³ëä³ қàçàқòàðäûң æèûðìà үø æûëäàí àñòàì óàқûò өç ÀÍÀ Ҳ˲Í-äå, òûì áîëìàñà, àóûçåê³ ò³ëäå ñөéëåóãå òûðûñïà- ғàíäûғûíäà. Æàëïû ìàðãèíàë ұғûìûí, íàқòûðàқ àéòñàқ

«Ìàðãèíàëäû òұëғà» ұғûìûí 1920 æûëäàðû өç³í³ң òàðèõè Îòàíûíàí êåò³ï, әð åëãå қîíûñ òåïêåí èììèãðàíòòàðäûң ìәðòåáåñ³ ìåí ðөë³í àíûқòàó үø³í Ð.Ïàðê ұñûíғàí. Õ²Õ-ÕÕ ғàñûðëàðäàғû èìïåðèàëèñò³ê ñàÿñàòòûң êåñ³ð³íåí îòàðғà àéíàëғàí åëäåðä³ң òұðғûëûқòû õàëқû êүøïåí ìàðãèíàëäàí- äûðûëäû. Ñîíäûқòàí ìàðãèíàë ұғûìûíûң åê³ æàқòû ìàғûíàñû áàð. Ìàðãèíàë ñөç³ ëàòûíøà [Marginal] – ÿғíè, øåò, æèåêòåã³, øåêàðàäàғû äåãåí ìàғûíàíû á³ëä³ðåä³. «Ìàðãèíàë – áөòåí ìәäåíè құíäûëûқòàð ìåí әëåóìåòò³ê ðөëäåðä³ ìåңãåðóãå ìәæáүð, àðàëûқ øåêàðàëûқ әëåóìåòò³ê òîïòàðäûң ìәäåíè құíäûëûқòàðû, äәñòүðë³ íàíûìäàðû, áàғäàðëàðû æәíå òұðìûñ-ñàëòòàðûíûң áàñқà äà ýëåìåíòòåð³í³ң êîíãëîìåðàòû» äåãåí àíûқòàìà áåð³ëãåí ìәäåíèåòòàíó ñөçä³ã³íäå.

 Ìàðãèíàëäàíó үðä³ñ³íäå ұëòòûң áåëã³ë³ á³ð òîáû, құðàìû ìәäåíè-әëåóìåòò³ê, ïñèõîëîãèÿëûқ, ò³ïò³ ôèçèîëîãèÿëûқ æàғûíàí äåãðàäàöèÿғà ұøûðàéäû. Êåç³íäå îòàðëàíғàí òàëàé ìåìëåêåòòåðä³ң íåã³çã³ ұëòû îñûíäàé үäåð³ñò³ áàñûíàí өòêåðãåí. Á³ð ғàæàáû òәóåëñ³çä³ê àëғàííàí êåé³í ñîë ұëòòàð àç ғàíà óàқûò ³ø³íäå өç ұëòòûқ ñàíà-ñåí³ì³íå, ä³ë³ ìåí ò³ë³íå қàéòà îðàëғàí. Ìàðãèíàëäàíғàí қàçàқ òóðàëû áұëàé àéòóғà ұÿòòûìûç. Øàëà қàçàқ өç ä³ë³ ìåí ò³ë³íå íåãå қàéòà àëìàé

Нұртас АхатЧесть казаха

îòûð?!

 Ìәñåëåí, қàçàқ ò³ëä³ëåð îðûñ ò³ë³í ìåңãåðä³ ғîé, ò³ïò³ øåòåëäåí êåëãåí өç³ì³ç «îðàëìàí» äåï àò қîéûï, àéäàð òàғûï àëғàí қàíäàñòàðûìûçäûң áàñûì êөïø³ë³ã³ қàç³ðäå îðûñ ò³ë³í үéðåí³ï àëäû. Ò³ïò³ àìåðèêàíäûқ âîëîíòåðëàð Қàçàқñòàíғà êåë³ï, àéíàëàñû 5-6 àéäûң ³ø³íäå қàçàқ ò³ë³íäå ñөéëåï æүðå áåðåä³ ғîé. Áұë æåðäå қàíäàé ñûð, íåíäåé æұìáàқ æàòûð? Êөï îéëàíäûқ. Áèëèíãâèçì ïðèíöèï³ áîéûíøà êåç êåëãåí àäàì åê³íø³, үø³íø³, îäàí äà êөï ò³ëä³ өç³í³ң қàá³ëåò³íå ñàé ìåңãåðó³ қàæåò. Ñîíäà қàëàé, îðûñ ò³ëä³ ìàðãèíàëäàðäûң áәð³ қàá³ëåòñ³ç áîëғàíû ìà?! Îëàé äåóãå ìåí³ң ìîðàëüäûқ құқûì æîқ. Øàìàñû ìұíûң á³ðàқ æàóàáû áàð. Ұëòòû àññèìèëÿöèÿ- ëàó òåîðèÿñûíûң қàçàқòàð үø³í ïðàêòèêà æүç³íäå ³ñêå àñқàíû ñîíøàëûқ – îðûñò³ëä³ ìàðãèíàëäû, ÿғíè, øàëà қàçàқòû êåé³í қàéòàðó ³ñ æүç³íäå îðûíäàëìàéòûí үäåð³ñ åêåí.

 Қàçàқòûң ÀÐ-ûíäàғû Ò²Ë êàòåãîðèÿñû áàғûòûíäà òàëäàғàí îñû åê³ êåìø³ë³ê æîéûëóû òè³ñ. Áүã³íã³ áèë³ê ñàòûñûíäà îòûðғàí îðûñ ò³ëä³ëåðä³ң àғà æәíå îðòà áóûí өê³ëäåð³ àòòàí òүñïåé, åë ³ñ³íåí êåòïåé, æàғäàé өçãåðìåéä³ äåãåí ï³ê³ð àéòûëûï êåëåä³. Áұë үäåð³ñ ñîçûëà áåðó³ ìүìê³í. Ñîíäûқòàí, ìәñåëåí³ øåøóäå àâòîðèòàðëûқ æүéåí³ң øîқïàðûí ³ñêå қîñó òè³ìä³. Қàçàқñòàíäàғû ò³ëäåð òóðàëû çàң, áàðëûқ íîðìàòèâò³ê àêò³ëåð ìåí қàóëû-қàðàðëàðäû, áұéðûқòàðäû Ïàðëàìåíòêå өçãåð³ñ åíã³çóãå ұñûíûñ áåðó êåðåê, Үê³ìåò òè³ñò³ øàðàëàð қîëäàíóû қàæåò. Åң íåã³çã³ñ³

«Ìåìëåêåòò³ê Ҳ˻ òóðàëû Çàң øûғóû қàæåò! Çàң áîëìàéûíøà, қàçàқ Ҳ˲-í³ң áàñûíà áàқ қîíáàéäû. Àë îðûñ ò³ëä³ ìàðãèíàë қàçàқ өç ÑÀÍÀ-ñûí өçãåðòóãå áåò áұðғàíû äұðûñ. Өç³ өçãåðìåé-àқ қîéñûí, әóëåò³íäåã³, îòáàñûíäàғû íåìåðåëåð³í қàçàқ ò³ëä³ îðòàғà åíã³çóãå áàð êүø-æ³ãåð³í ñàëñûí. Áұë æîëäà ұÿëûï, æàëғàí íàìûñòàíûï êåðåã³ æîқ. Ìåí á³ëåò³í қàíøàìà òàíûñ àäàìäàð á³çä³ң ұñûíûñûìûçäû, ò³ëåã³ì³çä³, êåé æåðäå òàëàáûìûçäû îðûíäàï, áàñûíäà қàòòû қèíàëñà äà, áүã³íäå áàëàëàðûíûң, íåìåðåëåð³í³ң àðқàñûíäà åíä³ өçäåð³ äå қàçàқøà «íàí» ñұðàï àëàð äәðåæåäå. Á³çäåðãå øåêñ³ç àëғûñûí àéòûï æүðåä³.

66

Нұртас АхатЧесть казаха

 Қàçàқ ÀÐ-ûíûң Ò²Ë-³ қîғàìғà òîëûққàíäû қûçìåò æàñàó æîëûíäà áүã³íã³ á³ë³ì áåðóäåã³ ò³ë ìәñåëåñ³ äұðûñ áàғûòòà äàìûғàíû æөí. Á³ë³ì ñàëàñûíäàғû ò³ëä³ îқûòó, ñîíûң ³ø³íäå, ҚÀÇÀҚ Ò²Ë²Í îқûòó ñûí êөòåðìåéä³. Áұë өç³ – «àéòà-àéòà Àëòàéäû, Æàìàë àïàì қàðòàéäûíûң» êåá³í êè³ï, әáäåí æàóûð áîëғàí òàқûðûï. Àéòóғà á³ç øàðøàìàé êåëåì³ç,құëàқ àñïàóғà, îðûíäàìàóғà êåëãåíäå á³ë³ì ñàëàñûíäàғû øåíåóí³êòåð өòå ïûñûқàé, әêê³ áîëûï àëғàí.

 Åң әóåë³ ò³ëä³ îқûòó әä³ñíàìàñû ìәñåëåñ³íå òîқòàëñàқ. Әëåìäå åøá³ð ìåìëåêåòòå áàëàáàқøàëàð ìåí îðòà á³ë³ìí³ң áàñòàóûø ñàòûñûíäà øåò ò³ë³í îқûòïàéäû. Åðòåäå Õ²Õ, ÕÕ ғàñûðäûң áàñûíäà îòàðëàíғàí åëäåðä³ң áàð êåç³íäå áұë үðä³ñ ³ñêå àñûðûëäû. Àôðèêàäà, Үíä³ñòàíäà, Îðòà Àçèÿ åëäåð³íäå àғûëøûí, ôðàíöóç, èñïàí ò³ëäåð³ îқûòûëäû, àðòûíàí áұë åëäåð òәóåëñ³çä³ã³í àëғàííàí êåé³í òîқòàòûëäû. Êөïò³ëä³ë³ê áүã³íã³ èíòåãðàöèÿ çàìàíûíäà қàæåòò³ë³êêå àéíàëûï îòûðғàíûíà қîñûëàìûç, қîëäàï îòûðìûç. Åëáàñû ұñûíғàí ò³ëä³ң үøòұғûðëûëûғû ïðèíöèï³í³ң æàқñû íәòèæå êөðñåòåò³í òұñòàðû áàð. Әëåìä³ê ñàÿñàòòà, åë³ì³çä³ң êөïâåêòîðëû áàғûòòàғû ñàÿñè ұñòàíûìûíäà үøò³ëä³ë³ê қàғèäàñûí êөðñåòó, үëã³ åòó қàæåò. Á³ðàқ á³ë³ì ñàëàñûíäàғû áàñøûëàð øåò ò³ë³í, àғûëøûí ò³ë³í, қàëàé æәíå қàéò³ï îқûòқàí äұðûñ äåï ñұðàғàí æîқ қîé. Åðòå æàñòàғû áүëä³ðø³íäåðãå, áàñòàóûø ìåêòåïòåã³ îқóøûëàðғà øåò ò³ë³í îқûòóäûң ýêñïåðèìåíò³í³ң қîðûòûíäûñû æîқ. Åê³ æûë áұðûí áàëàáàқøàëàðғà îðûñ ò³ë³í îқûòóäû ê³ðã³çå ñàëäû. Åøê³ì қàðñûëûқ á³ëä³ðìåä³. Ұçàқ æûëäàð áîéû үçä³êñ³ç, á³òïåéò³í ðåôîðìàëàðäàí øàðøàғàí ìұғàë³ì үíäåóãå äå øàìàñû æîқ áүã³íäå.

 Ғàëûìäàðäûң, ñîíûң ³ø³íäå, ôèëîëîã, ïñèõîëîã, ôèçèîëîã ìàìàíäàðäûң ï³ê³ð³íøå, áàëàáàқøà ìåí áàñòàóûø ìåêòåï æàñûíäà øåò ò³ë³í îқûòóғà áîëìàéäû. Әëåìä³ê òәæ³ðèáåäå áàëàáàқøàäà òåê қàíà á³ð-àқ ò³ëäå òәðáèå áåð³ëåä³, ÿғíè, á³ë³ì áåðóäå áàëàáàқøà ìîíîò³ëä³. Á³çäåã³ áàëàáàқøà- ëàðäà àғûëøûí ò³ë³, îðûñ ò³ë³ á³ðäåé îқûòûëà áàñòàäû. Áàëàëûқ æàñ åðåêøåë³ã³ åñåïêå àëûíғàí æîқ, îíûң ïñèõîôèçèëîãèÿëûқ қàáûëäàó қàá³ëåò³ òóðàëû áàñ қàòûðғàí

Нұртас АхатЧесть казаха

æîқïûç. Á³ð³íø³äåí, áàëàáàқøàäà åíã³ç³ëãåí øåò ò³ë³í³ң ñàғàò ñàíäàðû áàëàíûң ò³ëä³ ìåңãåðó³íäå åøқàíäàé íәòèæå áåðìåéä³. Åê³íø³äåí, қàçàқ áàëàñûíûң «ôåíîìåíä³ê»,

«âóíäåðêèíäò³ê», «àëғûðëûқ» қàá³ëåòòåð³ æîéûëàäû. Íåãå äåéñ³ç ғîé? Ò³ëä³ æàñ áүëä³ðø³í òүã³ë³, åðåñåê àäàìíûң үéðåíó³, ìåңãåðó³ îңàé åìåñ. Àë, өç àíà ò³ë³íäå òîëûққàíäû ò³ë³ øûғûï үëãåðìåãåí ñәáèãå òàғû åê³ ò³ëä³ қîñàқòàó – өòå àóûð ïñèõîëîãèÿëûқ, ôèçèîëîãèÿëûқ æүêòåìå. Өòå íәç³ê ñәáè ïñèõèêàñû ñûð áåðåä³. Îë áàð қàá³ëåò³í, îéëàó өð³ñ³í ò³ëä³ үéðåíóãå æұìñàéäû äà, áàñқà áàғûòòà äàìóû (өíåð, ìóçûêà, ñïîðò, æàðàòûëûñòàíó ñàëàñû ò.á) òåæåëåä³. Áұë үðä³ñ êåé³ííåí, áàñòàóûø ñûíûïòàðûíäà æàëғàñà áåðåä³. Òүïê³ íәòèæåñ³íäå áàñòàóûøòû á³ò³ðãåí қàçàқ áàëàñû íå ò³ëäåðä³ òîëûқ ìåңãåðìåéä³, íå áàñқà ïәíäåð áîéûíøà қàá³ëåò³ äàìûìàé қàëàäû.

 Á³ë³ì áåðóäå ìàòåìàòèêà, æàðàòûëûñòàíó ïәíäåð³í òîëûқ àғûëøûí ò³ë³íäå îқûòó äåãåí³ì³ç – ò³ïò³ íîíñåíñ æàғäàé. Àғûëøûí ò³ëä³ îðòà қàëûïòàñïàғàí á³çä³ң қîғàìûìûçäà áұë ýêñïåðèìåíò íәòèæå áåðåä³ äåï åñåïòåìåéì³í. Ìåí³ң áîëæàìûì қàòåëåññå, æàқñû áîëғàíû. Á³ðàқ, á³ë³ì áåðóä³ң àëғàøқû åê³ құðûëûìûíäà үø ò³ëäå îқûòàìûç äåï áàñûìûçғà áәëå ò³ëåï àëғàí æîқïûç áà äåãåí îé ìåí³ ìàçàëàéäû. Æàñ áàëàғà ýêñïåðèìåíò æàñàó îңàé åìåñ. Òåê á³ð áóûí æàñ ұðïàқòûң òàìûðûíà áàëòà øàóûï àëìàñàқ áîëғàíû. Ìåí³ңøå, áàëàáàқøà ìåí áàñòàóûø ìåêòåïòå øåò ò³ë³í îқûòóäû êåé³í қàéòàðó қàæåò ñèÿқòû. «Àíà ò³ë³í æàқñû ìåңãåð³ï àëìàé, өçãå ïәíäåðä³ òүñ³íó ìүìê³í åìåñ», – äåãåí ñөçä³ àéòқàí Æүñ³ïáåê Àéìàóûòîâòûң ï³ê³ð³í құëàққà àñïàé êåëåì³ç. Қàçàқòûң ÀÐ- ûí àðäà òұòàðäàғû Ò²Ë êàòåãîðèÿñûíûң á³ë³ì áåðóäå ò³ëä³ îқûòóäûң áұäàí áàñқà äà êåìø³í òұñòàðû áàðøûëûқ, îíûң áәð³í æ³ïêå ò³çå áåðó ìàқñàò åìåñ.

 Ò²Ë – қàçàқòûң ҰËÒ ðåò³íäå ñàқòàëûï қàëóäàғû àëòûí қàçûғû. Ò³ë æîғàëñà, қàçàқòûң ÀÐ-û àñқàқòàé àëìàéäû. Á³ç ñөç åò³ï îòûðғàí ÀÐ-äàғû ÐÓÕ, ÍÀÌÛÑ, ÑÀÍÀ êàòåãîðèÿëàðû Ò²Ë æîғàëàð áîëñà, ұëòқà ò³ðåê áîëà àëìàéòûí øûғàð. Àìåðèêàíûң «ðåçåðâàòòûқ» үíä³ëåð³í³ң (îëàð äà òүðê³ëåð ғîé)

68

Нұртас АхатЧесть казаха

áàñûíäàғû æàғäàé á³çãå äå îðàëóû ìүìê³í. Åë³ì³çäå

«ÌӘҢÃ²Ë²Ê ÅË» èäåÿñû äүíèåãå êåëä³, åíä³ ұëòòûқ äîêòðèíàғà àéíàëóû қàæåò! Èäåîëîãèÿñûç өì³ð êåø³ï æүðì³ç äåé áåðãåíøå, îñû èäåÿíûң àéíàëàñûíäà á³ð³ãó, òîïòàñóäû îéëàñòûðñà, ÀÍÀ Ҳ˲ îñû èäåÿíûң ³ðãåòàñû áîëà àëàð åä³.

 Қàçàқ ÀÐ-ûíûң øûíàéû òүðäå åëäå үñòåì áîëóû, Ò²Ë áàғûòûíäà æåң³ñêå æåòó³ æîëûíäà àòқàðûëàòûí çîð øàðóà – қàçàқ Ҳ˲-í³ң ëàòûí ãðàôèêàñûíà êөøó³. Әóåëäå øó åò³ï áàñòàëғàí әңã³ìå ñîңғû óàқûòòà ñèûðқұéûìøàқòàíûï áàðàäû. Ëàòûíғà êөø³ï àëғàí өçáåê ïåí әç³ðáàéæàí áàóûðëàð æàðàï òұð. Á³ç íåãå øåã³íøåêòåï қàëғàíûìûçäû á³ð құäàé á³ëåä³. Øàìàñû, àñòàðûíäà ñàÿñè ìәñåëåëåð, òàғû äà «îðûñ æұìûðäûғûí» êөðñåòêåí øàðóàëàð áîëғàíғà ұқñàéäû.

 Òàðèõòà 1929-1940 æûëäàðû ëàòûí ãðàôèêàñûíà êөøêåí êåç áîëғàí. Îíäà òөòå æàçóäàí (àðàá) á³ðäåí êèðèëëèöàғà êөø³ðóãå òàéñàëғàí Êåңåñ Îäàғû àéëàғà áàðûï, îí æûëäàí àñòàì óàқûò ëàòûí ãðàôèêàñûíà àëìàñòûðғàí åä³. Ñîë êåçåң òóðàëû «ëàòûíøà æàçó қèûí áîëäû», «ëàòûí әë³ïáè³ қàæåò åìåñ åä³» äåï æàçûëғàí îé-ï³ê³ðëåðä³ åø æåðäåí êåçäåñò³ðìåä³ì. Áүã³í ëàòûí ãðàôèêàñû òóðàëû ñөç қîçғàëñà áîëäû, êåé àçàìàòòàð өðå òүðåãåëåä³. ²ø³íäå øåíåóí³ã³ áàð, îðûñ ò³ëä³ñ³ áàð, îðàøîëàқ îéëûñû áàð, áәð³í³ң àéòàð æàóàáû – îñû êåçåңãå äåé³íã³ øûғàðûëғàí ìîë ðóõàíè áàéëûқòû, әäåáè ìұðàíû åøê³ì îқûìàé қîÿäû, – äåéä³. Áұë äұðûñ ï³ê³ð åìåñ. Қàç³ð êîìïüþòåð, îçûқ òåõíîëîãèÿ çàìàíû, êèðèëëèöàäàғû áàð ìұðàíû êîìïüþòåðë³ê áàғäàðëàìà àðқûëû ýëåêòðîíäû àóäàðìà íұñқàñûí æàñàï øûғàðìàé ìà! Ò³ïò³ áîëìàñà, áàñқà äà á³ð àìàëûí òàáàäû. Åң қàæåòò³ñ³ – á³ç ëàòûí ãðàôèêàñûíà íåã³çäåëãåí æàһàíäûқ êîììóíèêàöèÿëûқ êåң³ñò³êêå åðê³í åíó³ì³ç үø³í îñû әë³ïáèãå êөøó³ì³ç қàæåò. Қàç³ðä³ң өç³íäå á³ð ³ñòå åê³ øàðóàíû àòқàðàìûç, êèðèëëèöàäà æàçàìûç, êîìïüþòåðäå ëàòûí ãðàôèêàñûíäà өì³ð êåøåì³ç. Өðêåíèåòò³ әëåì ëàòûí ãðàôèêàñû êåң³ñò³ã³íäå åðê³í æүç³ï æүð.

 «Ұëòòûң ò³ë³ – ñîë ұëòòûң æàíû, æàí äүíèåñ³. Îë æүðåêò³ ñîқòûðûï òұðғàí қàí òàìûðû ñèÿқòû. Åãåð äå қàí òàìûðû æàáûëûï қàëñà, æүðåê òå ñîғóûí òîқòàòïàé ìà, – äåãåí ұëòòûң

Нұртас АхатЧесть казаха

êåìåңãåð ұëû Ì.Әóåçîâò³ң îñû ñөç³ êåç êåëãåí³ì³çä³ң æàäûìûçäà ñàқòàëғàíû àáçàë. Ò³ëä³ ìåíñ³íáåóãå, үéðåíáåóãå áîëàòûí øûғàð, á³ðàқ, ò³ëä³ қîðëàóғà, ìàçàқ åòóãå åøê³ìí³ң õұқû æîқ. Қàçàқ ò³ë³ ұçàқ óàқûò áîéû ñîëàқàé êîììóíèñò³ê ñàÿñàòòûң ñàëäàðûíàí æåò³ìí³ң êүé³í êåø³ï êåëä³. Îäàí қàçàқòûң ÀÐ-û çàðäàï øåêò³. ҚÀÇÀҚ Ҳ˲ үø³í ұëòòûң ðóõàíè «ìèû» – àñûë àçàìàòòàðû, åë áàñòàғàí ұëûëàðû àçàïòàëäû. Åê³íø³ äүíèåæүç³ë³ê ñîғûñû àëäûíäà қàçàқ õàëқû, øûíäûғûíäà, ðóõàíè àçûï-æүäåãåí, áàññûç ñàëò àòòû ñåê³ëä³ êåé³ïòå áîëäû. Қàçàқ «ôåíîìåí³» äåãåí ұғûì, òүñ³í³ê áàð. Áұë æұìáàқòû өçãå æұðò òүñ³íå қîéìàéäû. Қàçàқ – қàíøà қèíàëñà äà, àçàïòàëûï îòқà қàқòàëñà äà, қàéòàäàí ÀÐ-ûí àëғà àëûï, ÐÓÕ-ûí êөòåð³ï àëàòûí ұëò. 1941 æûëû êүçäå Ìәñêåóãå 30-àқ øàқûðûì òөòå æîë қàëûï, Ãóäåðèÿííûң òàíê³ äèâèçèÿëàðû ëàï қîéûï, Ñòàëèíí³ң өç³ қàòòû ñàñқàíäà, áәð³í òîқòàòқàí қàçàқòûң ÀÐ-û åä³ ғîé. Ìұçäàé òåì³ð құðñàíғàí, àæäàһàäàé îò áүðê³ï, àæàë øàøқàí òàíê äèâèçèÿñûí åê³ æàóûíãåðäå á³ð ìûëòûқ, á³ð ãðàíàòà, æàíàðìàé құéûëғàí áөòåëêåìåí, æàëàңàø æұäûðûқïåí қàñқàÿ қàðñû òұðûï àñқàí åðë³êò³ң үëã³ñ³í êөðñåòêåí қàçàқ ұëòû, Қàçàқñòàíäà æàñàқòàëғàí әñêåðè äèâèçèÿ åä³. Åãåð äå ñîë òåì³ðä³ң өç³ òåð³äåé èëåíãåí қàí қàñàïòà қàçàқòûң ÐÓÕ-û àñқàқ áîëìàñà íå áîëàòûíûí åøê³ì äå áîëæàé àëìàғàí áîëàð åä³.

 Қàçàқòûң ÀÐ-ûí қîðғàóäà ÕÕ ғàñûð áàñûíäà қàçàқ êåìåң- ãåðëåð³í³ң øîқ æұëäûçäàðû À.Áàéòұðñûíîâ, Ә.Áөêåéõàíîâ, Õ.Äîñìұõàìåäîâ, Æ.Àéìàóûòîâòàð өç ìèññèÿñûí òîëûғûìåí àòқàðûï êåòò³.

 Әð ғàñûðäûң áàñûíäà үëêåí өçãåð³ñòåð, æàһàíäûқ ñ³ëê³í³ñòåð áîëàäû äåï àéòқàí åä³ê. ÕÕ² ғàñûðäà áұäàí қàøûï құòûëìàéìûç. Ғàëàìäà æàһàíäàíóäûң æàңà үðä³ñ³ áàñòàëäû әð³ îë өòå øèðàқ æûëäàìäûқïåí өðêåíèåòêå åí³ï êåëå æàòûð. Îñû çîð өçãåð³ñòåðãå òөòåï áåðó үø³í ұëòòûң ³ø³íåí íàғûç ÀÐ- ëû, ÐÓÕ-òû, ÑÀÍÀ-ëû, ÍÀÌÛÑ-òû ÒҰËҒÀ-ëàð øûғóû қàæåò áîëûï òұð. Áîëàøàқòà әëåìä³ åíä³ã³ æåðäå ³ð³ òұëғàëàð, ïëàíåòàðëûқ ìàñøòàáòà îéëàé àëàòûí êèáåð ñàíàëû äàðûíäàð, àñà çîð êîãíèòèâò³ê қîғàìäû æàñàé àëàòûí «íåéðî-

70

Нұртас АхатЧесть казаха

әëåìä³ê» òàëàíòòàð áàñқàðàäû. Æåðäåã³ øèê³çàò, áàð òàáèғè ðåñóðñòàð àçàéғàí æàғäàéäàғû êåçåңäå ìåìëåêåòò³ң äàìóûí æîñïàðëàï æàòқàí ³ð³ åëäåðä³ң ñòðàòåãèÿñûí қàçàқ åë³íäå ³ñêå àñûðó ìàқñàòû òұð. Ñîíäûқòàí қàçàқ æàñòàðû æàһàíäûқ ìәñåëåëåðä³ èãåðó³ үø³í ÀÐ-û àðқûëû үëêåí øàðóàëàðғà äàéûíäàëà áàñòàғàíû æөí. Ìåìëåêåòò³ң, õàëûқòûң қàðæûñûìåí îí ìûң қàçàқòû îқûòқàíäàғû Åëáàñûíûң àðìàíû äà îñû! Åëãå, ìåìëåêåòêå òұòқà áîëàð ÒҰËҒÀ-íû òàңäàó – ìåìëåêåòò³ê ³ñ. «Åñòåð³ң³çäå áîëñûí: қàðà õàëûқòûң ìәäåíèåòò³ áîëóûíàí, ìәäåíèåòò³ ê³ñ³í³ң қàçàқ áîëóû қèûí, áàëàñûíà îñû áàñòàí ұëò ðóõûí ñ³ң³ð³ï, қàçàқ өì³ð³íå æàқûíäàòûï òәðáèåëåó êåðåê... Ұëòûí øûí ñүé³ï, àÿíáàé қûçìåò қûëғàí àçàìàòû êөï æұðò êүøò³, өíåðë³, á³ë³ìä³ æұðò áîëûï, êүðåñòå òåң òүñ³ï, áàñқàëàðғà өçäåð³í åëåò³ï îòûð. Ұëòû үø³í құðìåò қûëìàé, áàñ қàìûí îéëàï æүðãåí àçàìàòòàðäûң åë³ àðòòà қàëûï îòûð», – äåãåí Àëàøòûң ұëû Æүñ³ïáåê Àéìàóûòîâòûң îñû æàëûíäû ñөç³í áүã³íã³ æàñòàðäûң құëàғûíà ñàëûï, æүðåã³íå құéûï қîéғàí àáçàë.

Нұртас АхатЧесть казаха

ҚÀÇÀҚÒÛҢ ÀÐ-û æәíå ÑÅͲÌ

 Àäàì áàëàñûíûң қîғàìäàғû қûçìåò³í³ң æåì³ñò³ áîëóû îíûң қàá³ëåòòåð³íå áàéëàíûñòû. Қàá³ëåòòåð æүéåñ³ – òұëғàíûң қàëûïòàñóû àðқûëû æèíàқòàëàòûí äүíèå. Àäàìíûң áîéûíäàғû ұéûìäàñòûðóøûëûқ, êîíñòðóêòèâò³ê, êîììóíèêà- òèâò³ê, çèÿòêåðë³ê қàá³ëåòòåð³ çîð áîëñà, îíäà қîғàìғà êөï æàқñûëûқòàð ìåí èã³ë³êò³ ³ñòåð æàñàé àëàäû. Àäàì қàá³ëåò³ òóìûñûíàí øåêñ³ç. Á³ðàқ, өç³í³ң ³øê³ ÐÓÕ-û ìåí ÑÀÍÀ-ñûíà áàéëàíûñòû әð àäàìäà әð òүðë³ äåңãåéäå êөð³íåä³. Өç³ өì³ð ñүðãåí îðòàñûíà, қîғàìûíà æîғàðû äåңãåéäå àäàë қûçìåò åòó, қîғàì, åë ìүääåñ³íå ñàé åңáåê æàñàó àäàìíûң ÑÅͲÌ-³íå áàéëàíûñòû. ÑÅÍ²Ì äәðåæåñ³ òèÿíàқòû, òұғûðëû áîëñà, қîғàì äà ñîғұðëûì îðíûқòû äàìèäû.

 Қàçàқ ò³ë³í³ң òүñ³íä³ðìå ñөçä³ã³íäåã³ ÑÅÍ²Ì àíûқòàìàñû òөìåíäåã³äåé. Ñåí³ì. 1. Æåêå àäàìäàð ìåí қîғàì àðàñûíäàғû қàòûíàñòàðäûң ñàíàëûқ өëøåì³, íàíûì. 2. Êүòêåí үì³ò, ûқûëàñ, íèåò. Ñåí³ì àқòàäû – ñåí³ìíåí øûқòû. Ñåí³ì³íå èå áîëäû. Àáàé Õàê³ìí³ң «Êөê³ðåêòå ñәóëå, êөң³ëäå ñåí³ì æîқ» äåï àéòóûíäàғû «Êөң³ëäå ñåí³ì» êåң³ñò³ã³ өòå àóқûìäû ìàғûíà áåðåä³. «Êөң³ë» – ïñèõîëîãèÿëûқ ұғûì. Àäàìíûң ³øê³ ýìîöèÿëûқ ñåç³ì³í á³ëä³ðåä³, ÿғíè, ñóáúåêò³í³ң ðóõàíè äүíèåòàíûìûíûң áàðîìåòð³ ³ñïåòòåñ. ÑÅͲÌ-ãå èå áîëó өç³ңí³ң áîéûңäàғû ÀÐ êàòåãîðèÿñûíäàғû áàðëûқ құðûëûì- íûң äәðåæåñ³í êөðñåòó äåãåí ìàғûíàíû á³ëä³ðñå êåðåê-ò³. Êөң³ë³ң ÑÅͲÌ-ä³ áîëñà, өç ÐÓÕ-ûңà, ÑÀÍÀ-ңà áåð³êò³ã³ңä³ á³ëä³ðåä³. ÑÅͲÌ-ä³ áîëó – ñåí³ң æåêå өç³ңå, қîðøàғàí îðòàғà, ³ñ-әðåêåòêå, қîғàìғà äåãåí êөçқàðàñûңíûң ïîçèòèâ, ïðàãìàòè- êàëûқ ýòàëîíûíûң êөðñåòê³ø³.

 ÑÅͲÌ-í³ң òîëûққàíäû áîëóûíà ÀҚÛË, ÇÅÐÄÅ ìåí ÀҚÈҚÀÒ ұғûìäàðûíûң өòå çîð әñåð³ áàð. Àáàé Õàê³ì «Қàçàқ òà àäàì áàëàñû ғîé, êөá³ àқûëñûçäûғûíàí àçáàéäû, àқûëäûíûң ñөç³í ұғûï àëàðëûқ æүðåêòå æ³ãåð, қàéðàò, áàéëàóëûëûқòûң æîғûíàí àçàäû. «Á³ëìåñò³ã³ìíåí қûëäûì» äåãåíí³ң êөá³íå íàíáàéìûí. Á³ë³ìä³ á³ëñå äå, àðñûç, қàéðàòñûçäûғûíàí åñêåðìåé, ұñòàìàé êåòåä³. Æàìàíøûëûққà á³ð ³ë³ã³ï êåòêåí ñîң, áîéûí æèûï àëûï êåòåðë³ê қàéðàò

72

Нұртас АхатЧесть казаха

қàçàқòà êåì áîëàäû», – äåéä³. Îéøûëäûң àéòóûíäàғû [áàéëàóëûëûқ] – қàçàқòûң áîéûíäàғû áàð ì³íåç-құëûқ, õàðàêòåð, ðóõàíè äүíèåòàíûìûíûң æèûíòûғûíûң àíûқòàìà- ñû. Àäàìäà áàéëàóëûëûқ áîëìàñà – ÑÅͲÌ-í³ң æîқòûғû. ÀҚÛËÄÛҢ, ÇÅÐÄÅ-í³ң, ÀҚÈҚÀÒ-òûң áàéëàóëûëûқïåí áàéëàíûñû өòå òûғûç. ÑÅÍ²Ì áàéëàóëû áîëìàñà, àäàì ³ø³íäå îñû үø (àқûë, çåðäå, àқèқàò) ұғûì äà үéëåñïåéä³. Ôèëîñîô ғàëûì Àçèç Ñàëèåâ «Àқèқàò – êåç êåëãåí íàқòûëû áåð³ëåò³í, àðíàéû òүðäå әíøåé³í, íå қàæåòò³ë³êïåí, íåìåñå қàéñûá³ð îíûң æàëғàí àíûқòàìàñûí æîққà øûғàðó үø³í åðåêøåëåíåò³í øûíäûқ», – äåï àíûқòàìà áåðåä³. Àқèқàò ïåí øûíäûқòû ұқñàñ ұғûìғà æàòқûçóғà áîëìàéäû. Àқèқàò á³çäåí òûñқàðû, àë øûíäûқ – ñóáúåêòèâò³ê ұғûì. Àқèқàò – øûíäûқòàí êåң³ðåê ұғûì æүéåñ³. «Àқèқàò æåңåä³», «Àқèқàòòû àéíàëûï өòóãå áîëìàéäû», «Àқèқàò æàëғûç» äåãåí қàëûïòàñқàí ï³ê³ðëåð áàð. ÑÅÍ²Ì áàéëàóëû áîëñà, áîëìûñòàғû àқèқàò ðàñòàëàäû, ÿғíè, àқèқàòòû àéíàëûï өòó æîëû æàáûëàäû. Àáàé Õàê³ìí³ң àäàì áîéûíäàғû áåñ òåð³ñ äүíèåñ³ – өñåê, өò³ð³ê, ìàқòàíøàқòûқ, åð³íøåêò³ê, äàðàқûëûқ (áåêåð ìàë øàøó) ÑÅͲÌ-í³ң áàéëàóñûçäûғûíàí òóûíäàéäû. ÑÅÍ²Ì æîқ æåðäå ÀҚÈҚÀÒ- òû àéíàëûï өò³ï, æàңàғû òåð³ñ қûëûқòàðғà áîé ұðàäû. Ƴãåðñ³ç, қàéðàòñûçäûғûíàí қîð áîëûï, ñåí³ìñ³ç äүíèåãå áàðàäû. Қàçàқòûң өñåêø³ëä³ã³, өò³ð³êø³ëä³ã³ æàáûñқàí äåðò ñèÿқòû, өç áîéûíàí ñûëûï òàñòàé àëìàé êåëåä³ æәíå îғàí òàëïûíáàéäû äà. ßғíè, àқèқàòñûç àéìàққà åí³ï êåò³ï, á³ð ê³ðãåííåí ñîң îäàí øûғóäûң àìàëûí òàáà àëìàé әóðå-ñàðñàңғà òүñ³ï, ÑÅͲÌ-ãå ê³ðå àëìàé æүðãåí³. Áұë – қàçàқòûң åæåëäåí êåëå æàòқàí, áүã³íäå áàð, åðòåң äå áîëàòûí òàáèғè áîëìûñ êүé³. «Қàçàқòûң øûí ñөçãå íàíáàé, құëàқ òà қîéìàé, òûңäàóғà қîëû äà òèìåé, ïәëåë³ ñөçãå, өò³ð³êêå ñүòòåé ұéûï, áàð øàðóàñû ñóäàé àқñà äà, ñîíû әáäåí åñò³ï, ұқïàé êåòïåéòұғûíû қàëàé», – äåï қàçàқòûң îñû æàìàí қûëûқòàðûíà өê³íãåí Àáàé Õàê³ìí³ң êүé³í áүã³í äå êåøóãå áîëàäû ñàíàëû қàçàққà.

 Қàçàқòûң ÀÐ-ûí àéòқàíäà, ÑÅͲÌ-äåã³ îñû ÀҚÈҚÀÒ ұғûìû á³çä³ң ұëòқà àáûðîé әïåðìåé êåëåä³. Áүã³íã³ øûíäûқ – қàçàқòûң өç ì³íåç-құëқûíäàғû æàìàí әäåòòåðäåí ÕÕ² ғàñûðäà

Нұртас АхатЧесть казаха

äà àðûëìàóû. ÀҚÈҚÀÒ-қà ñàé өì³ð ñүðóãå òàëïûíáàóûíäà. Ìұíäàéäà Áàóûðæàí Ìîìûøұëûíûң «Қàçàқ øûíäûқòû àéòà á³ëìåãåíä³êòåí... îäàí қàøқàқòàéäû äà, òîíûí æàìûëғàí өò³ð³êò³ òûқïàëàéäû», – äåãåí ñөç³ìåí äәëåëäåóãå áîëàäû. ÀҚÈҚÀÒ áîëìàғàííàí êåé³í ÑÅÍ²Ì àðқûëû ÀÐ-û áåê³ò³ë- ìåãåí ñîң áåñòåã³ áàëà äà, áåë àñқàí åðåñåê òå àëäàéäû. Áүã³íã³ êүí³ қàçàқû ò³ðø³ë³êò³ң àéíàñû – øåíåóí³ê әê³ìä³ àëäàéäû, әê³ì Àñòàíàíû àëäàéäû. Àðқàäà àқ қàð òүñ³ï, æåð қàòқàíäà åã³í îðûëûï æàòñà äà, Àñòàíàíûң åñåá³íäå қûðêүéåêòå îðàқ àÿқòàëûï, қûðìàí òîëûï, қàìáàғà áèäàé ñûéìàéòûí ìәë³ìåò áîëàäû. «Àқèқàò øûíàéû òәðáèåø³» äåãåí қàғèäàғà қûðûí қàðàғàíäû ұíàòàìûç.

 ÀҚÛË – êåç êåëãåí àäàìғà òәí қàñèåò. Àäàì îñû қàñèåò àðқûëû өì³ð ñүðåä³, қîғàìäà өç îðíûí òàáàäû. ÀҚÛË – àäàìíûң îéëàó қàá³ëåò³í³ң àéíàñû. Àäàì ÀÐ-ûíûң íåã³çã³ êàòåãîðèÿëàðûíûң á³ð³. Àáàé Õàê³ì ÀҚÛË-äû êәñ³áè ñàíàòқà қîñқàíû áåëã³ë³. «Құäàé òàғàëà өç³ àқûë áåðìåãåí ñîң қàéòåé³ê?» – äåãåí қàçàқòûң ñөç³í ìûñàëғà êåëò³ðãåí àқûí îäàí әð³ қàçàқòûң îñû ñөçä³ àéòûï, өç³í áàðøà қûëûқòàí құòқàðìàқ áîëғàí ì³íåç³í ñûíàéäû. Àáàé Õàê³ìäå ÀҚÛË æèáèëè åìåñ, ÿғíè, òóà á³òêåí қàñèåòêå қîñïàéäû. ÀҚÛË òәðáèåìåí, á³ð³íø³äåí, àòà-àíà, îòáàñû, îðòà, қîғàì, åê³íø³äåí, өç³í³ң ÑÅÍ²Ì òәðáèåñ³ìåí қàëûïòàñàäû.

 Àáàéäûң ÀҚÛËÛ-û «íұðëû». «Íұðëû» àíûқòàìàñû ÀҚÛË-äû àäàì áîéûíäàғû àøûқòûқ, åðê³íä³ê, ìөëä³ðë³ê ñèÿқòû ұғûìäàðûìåí òîëûқòûðàäû. ÀҚÛË íұðëû áîëó үø³í àäàì өç áîéûíäà îðàñàí çîð á³ë³ì ìåí á³ë³êò³ æèíàқòàóû òè³ñ. Àáàéäûң қàéðàò, àқûë, æүðåêò³ òàðàçûғà ñàëûï, қàéðàò ïåí àқûëäû æүðåêêå áàғûíäûðғàíû áåëã³ë³. ÀҚÛË-äûң èåñ³ æүðåê áîëñà, îíäà æүðåêò³ àäàì àқûëñûç áîëìàғàíû. ÀҚÛË ìåí ÆҮÐÅÊ – á³ð-á³ð³í òîëûқòûðàòûí ÐÓÕ-òûқ äүíèå. Өç ұëòûí áàñûíàí áàқàéøàғûíà äåé³í ñûíàғàí Àáàé Õàê³ìä³ äå òûңäàé қîéäûқ ïà?! Ғèáðàò àëäûқ ïà?!

 Áұë åëäå òүê àқûë æîқ æàðàñàðëûқ, Ðàõûì қûï á³ð-á³ð³íå қàðàñàðëûқ Өç Àáàéûí өçäåð³ ұíàòïàéäû,

74

Нұртас АхатЧесть казаха

Øûí íàäàí îñûëàð ғîé á³ç қàøàðëûқ, – äåï Øәêәð³ì òåêòåí-òåêêå àéòïàñà êåðåê.

 Áүã³íã³ æàñ қàçàқ îñû áàғûòòà òåðåң îéëàíóû áåê қàæåò. Қàçàқ àқûëñûç åìåñ, á³ðàқ өç «àқûëûí» өçãåãå òûқïàëàóғà øåáåð. Îñû òұñòà êөң³ëäåí ÑÅÍ²Ì êåòåä³. «Áàñ-áàñûíà áè áîëғàí өңêåé қèқûìäàð» êөáåéåò³í òұñ áұë. Àáàé Õàê³ìí³ң

«қàçàқ àқûëñûçäûғûíàí àçáàéäû» äåó³íäåã³ ìәñåëåí³ң æàóàáû îñûíäà æàòûð.

 Áүã³íã³ қîғàì өòå íәç³ê, өòå ê³ðïèÿç. Ñåáåá³, àøûқ қîғàì áîëғàñûí әëåì ìәäåíèåò³í³ң ìèäàé àðàëàñûï, ñèíòåçãå àéíàëóû á³çãå òàңäàó æàñàóäû òàëàï åòåä³. Àë, òóìûñûíàí әñ³ðåқûçûë, èëàíғûø, ñåíã³ø, өçãåí³ң өç³íå æұқïàñ өíåð³í æûëäàì қàáûëäàғàí қàçàқòà íûқ ÑÅÍ²Ì áîëìàñà, êөï äүíèåì³çä³ æîғàëòûï àëóûìûç îңàé.

 Ñåí³ì êåң³ñò³ã³í òîëûқòûðàòûí êàòåãîðèÿíûң á³ð³ – ÇÅÐÄÅ. Àäàì – өç өì³ð³íå өç³ ñûíøû. Қàæåòò³ë³êòåí òóûíäàé- òûí äүíèå áàð. Îғàí îқó-á³ë³ì, өíåãå, òәðáèå, ғèáðàò, òàғûëûì æàòàäû. Á³ðàқ, àäàì қàá³ëåò³ øåêñ³ç á³ë³ì ìåí òәæ³ðáèåí³ қàáûëäàï àëà áåðìåéä³, îë ìүìê³í äå åìåñ. Әñ³ðåñå, қàç³ðã³ àқïàðàò àғûíû, á³ë³ì êåң³ñò³ã³ øåêñ³ç çàìàíäà òàңäàé á³ëó, ñèíòåçäåé á³ëó ìүìê³íø³ë³ã³ êåðåê. Îñûíäàéäà ÇÅÐÄÅ қàá³ëåò³í³ң қàæåòò³ë³ã³ áàð.

 ÇÅÐÄÅ – æàëïû, çàòòàðäûң ò³êåëåé қàáûëäàóûíäàғû, êәäó³ëã³ ñàíà äåңãåé³íäå өð³ñ àëûï, ïàéûìäàóûíäàғû äұðûñ àíûқòàìàëàðäûң äәðåæåñ³. Çåðäåí³ң îñûíäàé әìáåáàï ñèïàòûíûң ұғûíûëóûíûң àðқàñûíäà ãíîñåîëîãèÿ ìåí ëîãèêàäà àóқûìäû êàòåãîðèÿëàðìåí àéíàëûñàòûí åң æîғàðû äåңãåé³íäåã³ îéëàó äåï òàíó êåðåê» – äåéä³ ôèëîñîô ғàëûì À.Ñàëèåâ. ÇÅÐÄÅ – çåé³í ìåí îéëàóäûң áàғûòòàóøû ôàêòîðû.

«Çåðäåңå òүé³ï àë», «Çåðäåñ³ æүéð³ê», «Çåðäå ñàëäû»,

«Çåðäåñ³íå òîқûäû» äåãåí àíûқòàìàëàðäû àäàìíûң ÀҚÛË-û àðқûëû өì³ðäåã³ àëғàí áàð á³ë³ì³í, êөðãåí ³ñ-әðåêåòòåð³í çåðäåëåó қàæåòò³ë³ã³í á³ëä³ðåä³. Àáàéäûң:

Äîñûңà äîñòûқ – қàðûç ³ñ, Äұøïàíûңà әä³ë áîë.

Àñûғûñ òүá³ – өê³í³ø,

Нұртас АхатЧесть казаха

Îéëàíûï àëìàқ – ñàáûð ñîë

 • äåãåíäåã³ñ³ ÇÅÐÄÅ-ãå æàқûí êåëìåê.

 ÇÅÐÄÅ-í³ң àäàìғà қûçìåò³í³ң íåã³çã³ ìàқñàòû – êåç êåëãåí ³ñêå áàғà áåðó, àäàìíûң өç ³ñ-әðåêåò³íå çåé³í ñàëó áîëûï òàáûëàäû. ÇÅÐÄÅ-ñ³ç ÑÅÍ²Ì òîëûқ áîëìàéäû. Àäàì ìèû áүã³íã³ òîқòàóñûç àқïàðàòòû қàáûëäàé áåðãåíìåí, îäàí çåðäåë³ íәòèæå øûғàðìàé, ÑÅͲÌ-ãå áàðà àëìàéäû. Қàçàқ æàñòàðûíûң áүã³íã³ á³ð қàòåë³ã³ – өç áîëàøàғûíà êәñ³ï òàңäàóäà, ìàìàíäûқ òàңäàóäà çåðäåëåóãå áàðà àëìàéòûíäûғû. Әéòåó³ð æîғàðû á³ë³ì àëûï, òөðòáұðûøòû äèïëîì àëñàì áîëäû äåãåí æàëғàí ìàқñàòïåí òàңäàó æîқ қàëïûíäà êåç êåëãåí îқóғà «òүñå ñàëàäû». Қàçàқ қîғàìûíûң áүã³íã³ àқèқàòû

 • қàëòàñûíäà 2-3-òåí äèïëîìû áàð қàçàқ æàñòàðûíûң áàçàðäà àðáà ñүéðåï æүðãåíä³ã³. Øåòòåð³íåí çàңãåð, ýêîíîìèñò, қàðæûãåð. Á³ðàқ, æàðûòûï îқûìàғàí, çåðäåë³ á³ë³ì èãåðìåãåí, çåé³í ñàëûï, êөç ìàéûí òàóûñûï ³çäåíáåãåí ñîң құð «æàëғàí ìàқòàíғà» ñàëûíғàí әóðåø³ë³ê. Äàëàғà êåòêåí àòà-àíàíûң қàðæûñû, àқòàëìàғàí қàéðàí äèïëîìäû îéëàғàí åøê³ì æîқ. Қàéìàíà қàçàқòûң çåðäåëåó қàá³ëåò³í³ң òөìåíä³ã³í æåêåìåíø³ê óíèâåðñèòåòòåð ìåí àêàäåìèÿëàð «àéëàìåí» øåáåð ïàéäàëàíûï æүð. Áұқàðà õàëûқòûң ìàңäàéûìåí òàïқàí қàðæûñûí «ñûïûðûï» àëûï íå òåðåң á³ë³ì áåðìåé, íå æұìûñ òàóûï áåðìåé áàð қàçàқòû àëäàï-àðáàï êүíåëòóäå. Áұë – үëêåí әëåóìåòò³ê æàðûëûñқà әêåëåò³í ìәñåëå. Á³ðàқ, îíû îéëàï æàòқàí îқó îðûíäàðû òàғû æîқ, æåêå áàñòàðûíûң қàìûí æåó, õàëûқ үñò³íåí êүí êөð³ï, қàðæû òàáó... Á³ë³ì ñàëàñûíäàғû қàçàқòû ñàíäàëòûï, æàñòàðäû æàìûðàòûï қîéғàí îñû îëқûëûқ ÇÅÐÄÅ-ëåóä³ң áîëìàғàíäûғûíàí. Қàçàқñòàíäàғû àðíàéû ñîöèîëîãèÿëûқ ғûëûìè çåðòòåó èíñòèòóòòàðû îñû áàғûòòû òåðåң çåðäåëåï æàòқàí æîқ. Øûíäûғûíäà, îñû ìәñåëåí³ң àëäûí àëó, îíûң ñåáåï-ñàëäàðûí òàóûï, ³ñ-әðåêåò æàñàó қàæåò қîé. Әë³ êүíãå äåé³í îñûíû òîқòàòàòûí ìåìëåêåòò³ê øåø³ì øûқïàé îòûð.

 «Êөð³íãåíãå êөç ñүçáåé êүí³í êөð³ï, қàçàқ қàøàí åë áîëàð, құäàéûì-àé» – äåãåí Øәêәð³ìí³ң àқûëû áүã³íã³ қàçàқ æàñòàðûíà қàæåò. Қàç³ðã³ қàçàқ æàñòàðû өç áîéëàðûíäà

76

Нұртас АхатЧесть казаха

ÑÅͲÌ-ä³ ұÿëàòó үø³í ÀҚÈҚÀÒ, ÀҚÛË, ÇÅÐÄÅ êåң³ñò³ã³íå åðê³í åíó³ ïàðûç. Îñû æîëäà қàæûðëûëûқ, ³çäåí³ìïàçäûқ қàá³ëåòòåð³í ìîë äàìûòó êåðåêò³ã³í àéòàð åä³ì.

Нұртас АхатЧесть казаха

ÑӨÇ ÑÎҢÛ

 Қàçàқòûң ÀÐ-û! Îñû қàñèåòò³ ұғûìäà ұëòûìûçäûң äàðèÿäàé äàíûøïàíäûқ äүíèåñ³ æàòûð. ÀÐ – àäàìçàò áàëàñûíûң åң àñûë áàéëûғû. Îäàí àñқàí ұғûì, îäàí àñқàí êèåë³ ìàғûíà æîқ. Қàçàқòûң ÀÐ-û – қàçàқ ìåìëåêåò³í³ң òұòқàñû. Ìåìëåêåòø³ëä³ê ÐÓÕ-òûң òұï қàçûғû îñû ұғûìäà æàòûð. Áàáàëàð өñèåò³ îñûíû ìåңçåéä³. Ғàæàéûï æұìáàғû ìåí құïèÿñû ìîë қàñèåòò³ Àëòàéäàí áàñòàëғàí Ұëû Äàëà Өðêåíèåò³í³ң àäàìçàò áàëàñûíà қàíäàé қóàò áåðãåí³í òàðèõ á³ëåä³. Ñîíûң ñàðқûòû – қàçàқ өðêåíèåò³ ÕÕ² ғàñûðäà òүðê³ әëåì³í³ң êөøáàñøûñû áîëàäû. Қàçàқòûң ÀÐ-ëû æàñòàðû îñû ìèññèÿíû îðûíäàóғà äàÿð áîëñûí.

 Îñû æîëäà қàçàқ æàñòàðûíà ôàíòîìäûқ êåң³ñò³êêå áîé ұðóғà әñòå áîëìàéäû. Қàç³ðã³ қîғàìäà «á³ç åë áîëóûìûç êåðåê», «á³ç ұëò áîëóûìûç қàæåò» äåãåí ï³ê³ð áàñûìûðàқ åñò³ëåä³. Æîқ, åíä³ã³ æåðäå «á³ç åë áîëäûқ!», «á³ç ҚÀÇÀҚ Å˲ áîëäûқ!», «á³ç ұëòïûç» äåãåí èäåÿìåí өì³ð ñүðóãå êөøó ïàðûçûìûç. Êåç êåëãåí ìåìëåêåòò³ң ìûқòû ýêîíîìèêàëûқ òәóåëñ³çä³ã³í îíûң øàғûí æәíå îðòà áèçíåñ³ құðàéòûíû áåëã³ë³. Áүã³íã³ æàñ êәñ³ïêåðëåð, áèçíåñìåíäåð êîìïðàäîðëûқ îéëàóäàí àóëàқ áîëûï, êåð³ñ³íøå åëìåí åòåíå æàқûíäàñóäû ұëòòûң æàíàøûðû áîëóäû, өç æүðåã³íäå ìåìëåêåòø³ëä³ê ðóõòû òәðáèåëåóä³ қîëғà àëóû òè³ñ. Îëàðғà ұëò íàìûñû æîëûíäàғû êүðåñòå àäàëäûғûí äәëåëäåï өòêåí қàçàқòûң қûçû, àëäàñïàí àқûí Ôàðèçà Îңғàðñûíîâà:

Ñåíäå òàñ òà қàñòåðë³, àñïàí äà àëàó, Ñåíäå æàíäû òåðáåòåð äàñòàí áàð-àó. Ìåí³ң ìûíàó өì³ðãå құøòàðëûғûì,

Ñåí³ æàқñû êөðóäåí áàñòàëғàí-àó, –

äåãåí өëåң³íåí өçäåð³íå áîéòұìàð æàñàï àëñà åêåí äåð åä³ì. Өéòêåí³ ìұíäà Îòàíғà äåãåí ұëû ÐÓÕ æàòûð!

 Қàçàқòûң ÀÐ-û! Æûëäàì өçãåð³ñêå áåé³ì ғàñûð áàñòàëäû. Æåð øàðûíäà æàңà өðêåíèåòò³ң íåã³ç³ қàëàíà áàñòàäû. Áұë èíòåãðàöèÿëûқ á³ð³ãó, õàëûқòàðäûң òîғûñó íå áîëìàñà ³ð³ëåíä³ðó үäåð³ñ³í³ң áàñòàóû. Àëïàóûò åê³ ìåìëåêåòò³ң îðòàñûíäà ÎÐÄÀ ñàëғàí қàçàқ Å˲ ìûçғûìàñ үø³í ÐÓÕ ïåí

78

Нұртас АхатЧесть казаха

ÍÀÌÛÑ, ÑÀÍÀ ìåí Ò²Ë, ÑÅÍ²Ì á³ðë³ã³ æåң³ñêå æåòó³ ì³íäåò. Æåð áåò³íäåã³ áұë өðêåíèåò ñàíû àç ұëòòàð үø³í өòå қàó³ïò³. Ұëàí áàéòàқ æåð³ áàð қàçàққà ò³ïò³ îңàé áîëìàéòûí ñûңàéëû. Қàçàқ æàñòàðû әëåìäåã³ áàð äүíèåí³ á³ë³ï îòûðóғà, åң îçûқ, àëäûңғû қàòàðëû òåõíîëîãèÿíû ìåңãåðóãå, ғûëûìíûң áàðëûқ áàғûòûíäàғû ñîңғû òàáûñòàð ìåí æàңàëûқòàðäû èãåðóãå æәíå ñîíûң áәð³í Қàçàқñòàí ýêîíîìèêàñûíà ñàëóғà àñûғó êåðåê.

 Қàçàқòûң ÀÐ-û! ҚÀÇÀҚ Å˲ – қàçàқòûң òàðèõè Îòàíû. Қàçàқòà åê³ åë æîқ. Åíäåøå ÅË-ä³ң åðòåң³íå, áîëàøàғûíà, åң àëäûìåí, қàçàқ ұëòû æàóàïêåðø³ë³êòå. Қàçàқñòàíäû Îòàí åò³ï, æåð³í ìåêåíäåãåí áàñқà ұëòòàð ìåí ұëûñòàðғà қàìқîð áîëó á³çãå ïàðûç. Îë үø³í áүã³íã³ қàçàқòûң ÀÐ-û òàçà әð³ áè³ê, èíòåëëåêòóàëäûқ өð³ñ³ æîғàðû áîëóû қàæåò.

 Ìәңã³ë³ê ÅË áîëó ìàқñàòû òұð. Áұë – ìàғûíàñû өòå òåðåң, ғàæàéûï ìèññèÿ. Әð қàçàқ îñû ìàқñàòқà æұìûëóû êåðåê. Ò³ë³ æîғàëғàí, åë³ áîëìàғàí åâðåé ұëòûíûң өç ìåìëåêåò³í құðóäàғû îðàñàí çîð қàæûðëû åңáåã³ ìåí қàéòïàñ åðë³ê ³ñòåð³íåí үëã³ àëó, үéðåíó áәð³ì³ç үø³í áұéðûқòàé әñåð åòó³ êåðåê. Қàçàқ æàñòàðû ìåìëåêåò³ì³çä³ң ìәңã³ë³ê ÅË-ãå àéíàëóû æîëûíäà àÿíáàé òåð òөã³ï, ұëû ³ñòåðäå ұëûëûқ êөðñåòåò³íäåé қàéðàò ïåí êүø êөðñåòóãå äàÿð áîëñûí!

Нұртас АхатЧесть казаха

80

Нұртас АхатЧесть казаха

Íұðòàñ Àõàò

× Å Ñ Ò ÜÊ À Ç À Õ À

Ïðåäèñëîâèå

 Ñåãîäíÿ ìû æèâåì â ýïîõó, â êîòîðîì åæåìèíóòíî, íåðåäêî áåñïîâîðîòíî, ïîäâåðãàþòñÿ èçìåíåíèÿì îáùåñòâåí- íûå öåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñïîñîáíîå â îïðåäå- ëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ê áûñòðûì èçìåíåíèÿì ÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå íå óñïåâàåò ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä òðåáîâàíèÿ è çàïðîñû ñîâðåìåííîãî èíòåãðàöèîííîãî îáùåñòâà. Íî ñåé÷àñ ó íàñ íåò âðåìåíè äóìàòü î òîì, íóæíî ýòî äëÿ íàñ èëè íåò. Ñàìî Âåëèêîå Âðåìÿ âî ìíîãîì çàâèñèò îò ïîòðåáíîñòåé ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, è ïîýòîìó îíî âûíóæäåíî ïðèñïîñà- áëèâàòüñÿ ê ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè, ãäå äîìèíèðóåò êèáåðïðîñòðàíñòâî. À çíà÷èò, ïîäîøëî âðåìÿ âûáîðà è êàçàõó, êîòîðûé íå âñåãäà ñ÷èòàåòñÿ ñ ÷àñîâûì âðåìåíåì.

 Ñåãîäíÿ êíèãè ÷èòàþò ìàëî. Íà ñöåíó èñòîðèè íûíåøíåãî âðåìåíè íåïðèíóæäåííî âõîäèò íå÷èòàþùåå ïîêîëåíèå. Âîçìîæíî, âñåìó âèíîé òåõíîêðàòèçì ñîâðåìåííîãî ìèðà, äîìèíèðîâàíèå â íåì «èíôî» ïðèíöèïà. Ñòûäíî, êîíå÷íî, ÷òî â ýòîì ðÿäó íå÷èòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ñòîÿò è ñåãîäíÿøíèå êàçàõè, íåêîãäà ñ÷èòàâøèåñÿ îäíîé èç ñàìûõ ÷èòàþùèõ íàöèé. Ê ñîæàëåíèþ, â ÕÕ² âåêå â äîìå êàçàõà «ïî÷åòíûì ãîñ- òåì» ÿâëÿåòñÿ íå êíèãà, à êîìïüþòåð. Íåñîìíåííî, êîìïüþòåð ïðèíåñ ñ ñîáîé ìíîãî ïîëîæèòåëüíîãî, íî íåìàëî è âðåäà îò íåãî. Ñêëàäûâàåòñÿ òàêîå îùóùåíèå, ÷òî äóõîâíîñòü ñîöèóìà íàøåãî âðåìåíè ñîñðåäîòî÷åíà òåïåðü òîëüêî â Ôåéñáóêå è Òâèòòåðå. Äàæå â ìîåì àóëå, ãäå îñòàëîñü ÷óòü ìåíüøå ïÿòíàäöàòè äîìîâ, àêñàêàëû, äîñòèãøèå âîçðàñòà ïðîðîêà, òåïåðü îáùàþòñÿ ñî ñâîèìè âíóêàìè, æèâóùèìè â Àñòàíå è Àëìàòû, ÷åðåç Skype è Viber. À ìû, ïåäàãîãè, ó÷èòåëÿ, âñ¸ âîþåì ñ íàøèìè ñòóäåíòàìè, ïûòàÿñü çàñòàâèòü èõ ÷èòàòü

«Ïóòü Àáàÿ».

 ß ñ íîñòàëüãèåé âñïîìíèë ïðåêðàñíîå è ñâåòëîå ïðîøëîå èç äóõîâíîé æèçíè êàçàõîâ ïîñëå íåäàâíèõ ñåòîâàíèé ïîýòà Æóðñèíà Åðìàíîâà î òîì, ÷òî ëþäè ïåðåñòàëè ïèñàòü ÏÈÑÜÌÀ äðóã äðóãó. Âñïîìíèëàñü Ñàêûø àïàé, ñåñòðà ìîåãî îòöà, êîòîðàÿ âñþ ñâîþ æèçíü õðàíèëà òûñÿ÷è ðàç ïåðå÷èòàííîå, ñëîæåííîå òðåóãîëüíèêîì, åäèíñòâåííîå ïèñü-

82

Нұртас АхатЧесть казаха

ìî ñ ôðîíòà ñâîåãî ìëàäøåãî áðàòà, êîòîðûé ïðîïàë áåç âåñòè íà âîéíå.

 Ñåãîäíÿ íà äâîðå ýïîõà ñâåðõêîðîòêîãî ñèíòåçèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè è òåçèñíîãî êîíöåïòóàëüíîãî ïðèíöèïà çíàíèé. Óøëè â ïðîøëîå íàøè ïðèíöèïû «â äåíü ïðî÷èòàòü õîòÿ áû 50 ñòðàíèö êíèãè». Ïîýòîìó ÿ ðåøèë ïèñàòü êíèãó â íåáîëüøîì îáúåìå. ß íå çàäàâàëñÿ öåëüþ íàïèñàòü êíèãó ñ áîëüøèì îáúåìîì ñòðàíèö è ñòàðàëñÿ íå ïåðåãðóæàòü åå ñëîæíûìè íàó÷íûìè òåðìèíàìè è ïîíÿòèÿìè. Áîëåå ÷åòâåðòè âåêà òåñíî ðàáîòàÿ ñ ìîëîäåæüþ, óâåðåííî âñòóïàþùåé â ñîâðåìåííîå îáùåñòâî, ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü ìûñëü, ïóñòü îíà ïî÷åðïíåò äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî ïîëåçíîå è ïîó÷èòåëüíîå.

 Âîçìîæíî, ýòà êíèãà òîæå íå áóäåò ïðî÷èòàíà. Íî ñåãîäíÿ ìû âñå âàðèìñÿ â «êîòëå» îáùåñòâà, â êîòîðîì äîìèíàíòîé ÿâëÿåòñÿ êîìïüþòåð. Íàìåðåíèå íàïèñàòü êíèãó â íåáîëüøîì îáúåìå ïðîäèêòîâàíî ìîèì æåëàíèåì ïîìåñòèòü å¸ «íà âèäíîì ìåñòå» â Èíòåðíåòå. Íàâåðíÿêà êòî-íèáóäü èç ìèë- ëèîíà êàçàõîâ, ïóòåøåñòâóþùèõ â áåçáðåæíîì îêåàíå Âñåìèðíîé ïàóòèíû, íàòêí¸òñÿ íà ýòó êíèãó. Âîçìîæíî, ïîëèñòàåò å¸, ïðîáåæèò ãëàçàìè ïî êíèãå. È ìîæåò áûòü, ó êîãî-íèáóäü èç íèõ ïîÿâèòñÿ æåëàíèå ïåðåñìîòðåòü ñîáñòâåííûå äóõîâíî-íðàâñòâåííûå óáåæäåíèÿ, ðàñøèðèòü ñâîé êðóãîçîð.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå, êàê ãîâîðèë âåëèêèé Àáàé, «ìîå äåòèùå» îñòàíåòñÿ ïðè ìíå, âñ¸, ÷òî íà äóøå, îñòàíåòñÿ ñî ìíîé.

 Êàçàõè – ýòî íàöèÿ, êîòîðàÿ îòëè÷àåòñÿ âîñïðèèì÷èâûì, ïðîñòîñåðäå÷íûì, ïî-äåòñêè äîâåð÷èâûì õàðàêòåðîì. Íî òàêèå êà÷åñòâà ñåãîäíÿ íèêîìó íå íóæíû. Âîñïðèèì÷èâîñòü õàðàêòåðà êàçàõà çàêëþ÷àåòñÿ â åãî æåëàíèè âáèðàòü â ñåáÿ âñå íåíóæíîå è ìàëîâàæíîå èç ñîâðåìåííîãî ìèðà. Íåò îòáîðà. Îñîáåííî, ñåãîäíÿ òàêîå ÿâëåíèå íàáëþäàåòñÿ â íàøåì ñîâðåìåííîì èñêóññòâå, â íàøåé êóëüòóðå, âî ìíîãèõ ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ. Îò ýòîãî íà÷àëà ñòðàäàòü äóõîâíîñòü êàçàõà. Íå îïðàâèâøèñü îò âîçäåéñòâèÿ àññèìèëÿöèîííîé òåîðèè ñîâåòñêîé èäåîëîãèè, íàø êàçàõ ñåãîäíÿ óâëåêñÿ íèçêî- ïðîáíîé «ìûëüíîé» êóëüòóðîé Çàïàäà, ñòåðåîòèïíûìè è

Нұртас АхатЧесть казаха

áàíàëüíûìè àìåðèêàíñêèìè ýêøíàìè è âåñòåðíàìè. ß äóìàþ, âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèò îò ñëàáîñòè íàøåé Âåðû.

 Âîçìîæíî, ëåãêîâåðèå è äîâåð÷èâîñòü êàçàõà – îò îòñóòñòâèÿ ó íåãî óñòîé÷èâîé âåðû. Ïðèñóùàÿ íàøåìó ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ ýòà áîëåçíü ïîñòåïåííî ïåðåäàåòñÿ è ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè. ×ðåçìåðíî óâëå÷åíèå íàøåãî îáùåñòâà ëîçóíãàìè è êàìïàíåéùèíîé. Òàêîå îùóùåíèå, åñëè äðóãèå íàðîäû ñêàæóò íàì, ÷òî íóæíî îõðàíÿòü ëóíó, òî ìû áåç òåíè ñîìíåíèÿ â ýòî ïîâåðèì.

 Â òå÷åíèå ìîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïåðåäî ìíîé ïðîøëî íåìàëî ó÷åíèêîâ. Áëàãîäàðÿ íàøåé íåçàâèñèìîñòè ñåãîäíÿ îíè èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå è çà ïðåäåëàìè íàøåãî Îòå÷åñòâà. Ìû âñåãäà ñòàðàëèñü âîñïèòûâàòü â íèõ öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïàòðèîòèçì, ïðèâèâàòü ëþáîâü ê ñâîåé Ðîäèíå. Ñåãîäíÿ íàøà ìîëîäåæü ñòàëà ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè îáùåñòâà. Âîñïèòàííàÿ â äóõå íåçàâèñèìîñòè, îíà äîëæíà ïîíèìàòü âñþ ñåðüåçíîñòü îòâåòñòâåííîñòè çà áóäóùåå ñâîåãî íàðîäà. À íàøèì äîëãîì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå íûíåøíåé ìîëîäåæè âñåõ óñëîâèé è âîçìîæíîñòåé äëÿ äîñòèæåíèÿ èìè ýòîé öåëè. È ïîýòîìó õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàø áëàãîíàìåðåííûé ÷èòàòåëü ïîíÿë, ÷òî ïîÿâëåíèå ýòîé êíèãè îáóñëîâëåíî èìåííî ýòèì æåëàíèåì.

Нұртас АхатЧесть казаха

ÔÎÐÌÓËÀ ×ÅÑÒÈ

 Ìèð ñíîâà ñòîèò íà ïîðîãå ãðàíäèîçíûõ ïåðåìåí. Èñòîðèÿ ïîìíèò î òîì, ÷òî íà÷àëî êàæäîãî òûñÿ÷åëåòèÿ îçíàìåíîâû- âàåòñÿ ãëîáàëüíûìè ïîòðÿñåíèÿìè. ×òî ïðèãîòîâèëî ÷åëîâå-

÷åñòâó òðåòüå òûñÿ÷åëåòèå? Îáû÷íî â òàêèõ ñëó÷àÿõ êàçàõ óïîâàë íà âîëþ Âñåâûøíåãî è øåë äàëüøå çàíèìàòüñÿ ñâîèìè ïîâñåäíåâíûìè õëîïîòàìè. Ïîëó÷èòñÿ ëè íà ñåé ðàç åìó òàê îòìàõíóòüñÿ?

 Ó÷åíûå-ôóòóðîëîãè ïðåäñêàçûâàþò âîçìîæíûå èçìåíå- íèÿ â èäåîëîãè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå ðàçâè- òèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Òîìó ñâèäåòåëüñòâîì è äîêàçà- òåëüñòâîì ÿâëÿþòñÿ ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ òðåõ ñòîëåòèé. Êàçàõ îïÿòü ãîâîðèò: «Äà ïîìîæåò íàì Áîã». Äàñò ëè âðåìÿ âîçìîæíîñòü ñèäåòü ñëîæà ðóêè è óïîâàòü íà âîëþ Âñåâûøíåãî?!

 Ìîé íàðîä, êîòîðûé îäíîâðåìåííî õî÷åò íåñòè â ñåáå ñâÿòîñòü, ïðàçäíîñòü è êðàñíîáàéñòâî, è â XXI âåêå íèêàê íå ìîæåò ñîáðàòüñÿ è îïîìíèòüñÿ. Íàñêîëüêî òî÷íî çâó÷àò ñåãîäíÿ ïðîíèöàòåëüíûå ñëîâà âåëèêîãî Õàêèìà*Àáàÿ, ñêàçàííûå èì åùå 125 ëåò íàçàä (1888):

Âñÿ â êðîâè ãîëîâà Ïðèïîäíÿëñÿ åäâà,

Òû óãîäíè÷àòü ñíîâà ñïåøèøü.

Èñòîìëåí äî êîñòåé, Ïåðåä ñèëîé âëàñòåé

Òû îïÿòü, êàê âñåãäà, ëåáåçèøü

Ãäå æå ÑÎÂÅÑÒÜ òâîÿ –äàé îòâåò.  æèçíè ýòàêîé ïîëüçû íåò.

 Êàçàõó áåçðàçëè÷íû çåìíûå ïåðåìåíû ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà. Íå æåëàåò îí îòðûâàòüñÿ îò áåçìÿòåæíîãî ñóùåñò- âîâàíèÿ, íà÷èíàÿ ñâîé äåíü «ðàíî óòðîì â äâåíàäöàòü». ×òî æå òåïåðü íàì äåëàòü?!

 *Õàêèì – ãåíèé, ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé ìóäðîñòüþ, çíàíèÿìè, âûñøåé òâîð÷åñêîé ñïîñîáíîñòüþ.

Нұртас АхатЧесть казаха

 ×òî çà êàòåãîðèÿ «ÑÎÂÅÑÒÜ», «×ÅÑÒÜ», î êîòîðîé ãîâîðèë êîãäà-òî Õàêèì Àáàé? ×åì æå îíà èçìåðÿåòñÿ? Êàê âîîáùå èçìåðÿåòñÿ ×ÅÑÒÜ ÊÀÇÀÕÀ? Êàê ìû äîëæíû îñìûñëèòü ãëóáèíó ïîíÿòèÿ «×ÅÑÒÜ» ÊÀÇÀÕÀ?

 Â òîëêîâîì ñëîâàðå êàçàõñêîãî ÿçûêà äàåòñÿ ñëåäóþùåå ïîíÿòèå «×ÅÑÒÈ» («Àл â ïåðåâîäå íà êàçàõñêèé ÿçûê) – ñâÿòîå ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî. ◊Àð êөðä³ – ñ÷èòàòü ïîçîðîì, ïîñòûäíûì. Àðûí àðëàäû – çàùèùàòü ÷åñòü, ñîâåñòü. Àðûí àòòàäû, ñàòòû, òөêò³ – ïåðåøàãíóòü ÷åðåç ñîâåñòü, ïðåäàòü. Àðûí àÿққà áàñòû – çàòîïòàòü ÷åñòü, çàïÿòíàòü èìÿ.

 [À] â ñëîâå ÀÐ (èìååòñÿ â âèäó êàçàõñêèé âàðèàíò) – ïåðâàÿ áóêâà àëôàâèòà ÿçûêîâ ïî÷òè âñåõ íàðîäîâ ìèðà. Ïî ñëîâàì ôèçèîëîãîâ, ïåðâûé çâóê, âûõîäÿùèé áåç ñîïðîòèâëåíèÿ èç ëåãêèõ ïðè âûäîõå, ïîõîæ íà çâó÷íûé «À». Ôèëîñîôû æå ñâÿçûâàþò [À] ñ êàòåãîðèåé «ÀÍÒÈ», îáîçíà÷àþùåé

«ïðîòèâîïîëîæíîñòü, ïðîòèâîïîñòàâëåíèå». À ëèíãâèñòû, òî÷íåå ïñèõîëèíãâèñòû, ñ÷èòàþò, ÷òî [À] – ýòî ïåðâûé çâóê, áåñïðåïÿòñòâåííî âûõîäÿùèé íàðóæó èç ëåãêîãî ÷åëîâåêà.

«Ïåðâûé ëèíãâà ïðîäóêò!» Ãåðìåíåâòè÷åñêàÿ ãàðìîíèÿ. Âñåëåííàÿ íà÷àëàñü ñ [À], ñ [À] íà÷àëîñü ðàçâèòèå ìèðà, ÁÅÇÎÁÈÄÍÛÉ (өêïåñ³ç) [À]ÄÀÌ (÷åëîâåê). Çäåñü ïîÿâëÿåòñÿ çíà÷åíèå «íàñòîÿùèé, õîðîøèé ÷åëîâåê». Áëàãîäàðÿ [À]

÷åëîâåê æèâåò è ðàçâèâàåòñÿ. Íà÷èíàåò ñâîþ ìîëèòâó ê Àëëàõó êàçàõ òîæå ñ [À] – «À, Құäàé».

 òîëêîâîì ñëîâàðå êàçàõñêîãî ÿçûêà ôîíåìå [À] äàíû

÷åòûðå îïðåäåëåíèÿ. Íàøå âíèìàíèå ïðèâëåêëà ÷åòâåðòàÿ ôîðìóëèðîâêà: «îáîçíà÷àåò îãîð÷åíèå, îáèäó íà ÷òî-òî». Âîçìîæíî, â ýòîì îïðåäåëåíèè ñêðûòà ôèëîñîôñêàÿ òàéíà, íàäî â íåé èñêàòü îòâåò íà íàø âîïðîñ. Òàêèì îáðàçîì, â ôîðìóëå [À] (íå â çíà÷åíèè áóêâû, çíàêà) ñîáðàíà âñÿ äèàëåêòèêà ïîçíàíèÿ ÷åëîâåêà.

 Âòîðàÿ áóêâà â ñëîâå ÀÐ (×ÅÑÒÜ) [Ð] äàâíî èñ÷åð- ïûâàþùå è äîñêîíàëüíî èçó÷åíà ó÷åíûìè-ÿçûêîâåäàìè. Íè÷åãî íîâîãî çäåñü ìû äîáàâèòü íå ìîæåì. Íå â íàøèõ ñèëàõ. Áóêâà [Ð] ñòîèò â ñàìîì öåíòðå êàçàõñêîãî àëôàâèòà, íà 23 ìåñòå.  íàøåé ôîðìóëå (ÀÐ) ×ÅÑÒÜ îíà – êîíå÷íàÿ áóêâà,

86

Нұртас АхатЧесть казаха

çàâåðøàþùàÿ ñìûñë. Îò ñàìîãî ðîæäåíèÿ (íîâîðîæäåííûé, ãðóäíè÷îê, ìëàäåíåö) äî ïÿòè ëåò, â ïåðâîì ïåðèîäå ìүøåë*, ðåáåíîê ïðîõîäèò ïîëíûé òðóäíîñòåé ïóòü ïîêîðåíèÿ ìèðà

«Logo», è îâëàäåíèå çâóêîì [P] ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèì

«ýêçàìåíîì» íà ýòîì ïóòè. À ìû ñ÷èòàåì ïåðâûì ìүøåë* òðèíàäöàòü ëåò. 13 ëåò – âòîðîé ìүøåë! Íàâåðíîå, íåäàðîì ðàçâèòèå ðå÷è ÷åëîâåêà íà÷èíàåòñÿ ñ ãëàñíûõ çâóêîâ, êîòîðûå (ïîñëå ñîðîêà äíåé) ïðîèçíîñèò óáàþêèâàåìûé â êîëûáåëè ìëàäåíåö, è îíà (ðå÷ü) îêîí÷àòåëüíî ôîðìèðóåòñÿ òîãäà, êîãäà òîëüêî-òîëüêî íàó÷èâøèñü äåëàòü ïåðâûå øàãè, îñâàèâàåò ïðîèçíîøåíèå áóêâû [Ð]. [Ð] – ïðèçíàê ïåðåõîäà ðåáåíêà- èíäèâèäóóìà â ìèð ëè÷íîñòè. Ñïîñîáíîñòü ïðîèçíîñèòü [Ð] îáîçíà÷àåò, ÷òî îí ñòàë ×ÅËÎÂÅÊÎÌ (À-ÄÀÌ).

 Õàêèì Àáàé, êðèòèêóÿ íåäîñòàòêè âçðîñëûõ, â Ïÿòîì ñëîâå ïèøåò: «ß âèäåë, êàê ëþäè ìîëèëèñü: «Î, Àëëàõ, ñäåëàé íàñ áåñïå÷íûìè êàê ìëàäåíöåâ». Ìíÿò ñåáÿ ñòðàäàëüöàìè, îáðåìåííûìè òÿæêèìè çàáîòàìè è íåñ÷àñòüÿìè, áóäòî îíè ðàçóìíåå äåòåé... Äåòè, ñòûäÿñü, ãîòîâû ñêâîçü çåìëþ ïðîâàëèòüñÿ, à âçðîñëûå íå âåäàþò ñòûäà.  ýòîì èõ ïðåâîñõîäñòâî íàä äåòüìè? Òàêèì ëè ìû õîòèì âèäåòü ñâîé íàðîä?»

 Êàçàõ ñ÷èòàåò ðåáåíêà áåñïå÷íûì è áåççàáîòíûì. Ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî 90% íåîáõîäèìîé äëÿ æèçíè èíôîðìàöèè

÷åëîâåê óñâàèâàåò äî ïÿòè ëåò, îñòàëüíûå 10% - â òå÷åíèå âñåé ïîñëåäóþùåé æèçíè. ß äóìàþ, ÷òî è â ñâîåì íàçèäàíèè Õàêèì Àáàé óêàçûâàåò íà òî æå ñàìîå.

 ×òî æå ïîëó÷àåòñÿ? Ó ìëàäåíöà, ìàëûøà, ðåáåíêà, óæå åñòü îíà, ×ÅÑÒÜ, êóäà æå îíà ïðîïàäàåò ó ÂÇÐÎÑËÎÃÎ? Êîãäà è êàê èñ÷åçàåò? Çà÷åì òîãäà ìû áüåì ñåáÿ â ãðóäü, ÷òî

«âîñïèòûâàåì» äåòåé?!

ß ÷àñòî âñïîìèíàþ ñëîâà ìàòåðè «Íèêîãäà íå ñîâåòóéñÿ ñ

÷åëîâåêîì, ó êîòîðîãî íåò ÷åñòè». Ïî÷åìó îíà òàê ãîâîðèëà?

 Êàê ìîæíî îòëè÷èòü ÷åñòíîãî îò áåñ÷åñòíîãî, ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ?

 *Ìүøåë – èñ÷èñëåíèå âîçðàñòà ó êàçàõîâ, âîçðàñòíîé öèêë â 12 ëåò (1+12=13, 25, 37 è ò.ä.)

Нұртас АхатЧесть казаха

 ×ÅÑÒÜ – ôîðìóëà ñôîðìèðîâàâøåéñÿ íðàâñòâåííîé ñèñòåìû. Íàçâàíî ôîðìóëîé ïîòîìó, ÷òî ÷åëîâåê, ïîÿâèâøèñü íà ñâåò, ïîçíàåò îêðóæàþùèé ìèð, ïðîíèêàåò äóøîé â ïðèðîäó, áëàãîäàðÿ ôîíåìå (ÿçûêó) ïîëó÷àåò ìîðàëüíîå ïðàâî èçìåíèòü îêðóæàþùèé åãî ýêîìèð. Òàêèì îáðàçîì, [À] ñâîåé ïðîòèâîðå÷èâîñòüþ, [Ð] – ñ ïîÿâëåíèåì íà ñâåò ðå÷è ÿâëÿþòñÿ çàâåðøåíèåì ïðîöåññà âçðîñëåíèÿ. [À] – ëèíãâèñòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ. Îáúåäèíèâøèñü â ÷åëîâåêå, îíè ñîñòàâëÿþò ñàìûé ñëîæíûé, ñàìûé ëó÷øèé, ñàìûé ñîâåðøåííûé äóõîâíûé ìåíòàëèòåò ÷åëîâåêà. Ìåæäó [À] è [Ð] ðàñïîëàãàåòñÿ ôîðìóëà êîëîññàëüíîãî ïî äëèòåëüíîñòè ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒÀ. Õàêèì Àáàé ïèñàë: «Ñåðäöå – öàðü

÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, åñëè ðàñêðîåòñÿ ñåðäöå – îòðàçèòñÿ â íåì ëó÷ èñòèíû… Òîëüêî ðàçóì, íàóêà, âîëÿ, ñîâåñòü âîçâûøàþò

÷åëîâåêà».

Âñå îò ðàäîñòè Ñåðäöà – è Ñîâåñòü, è Äðóæáà, è ×åñòü, Âñå, ÷òî â áóäóùåì áóäåò, è â ñóìåðêàõ ïðîøëîãî åñòü.

 Îáùàÿ ïðîïèñíàÿ èñòèíà äëÿ âñåõ æèâóùèõ íà çåìëå íàðîäîâ. Äëÿ ëþáîãî Homo Sapiens ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëîì æèçíè, êðåäî.

 ×ÅÑÒÜ – ñóáñòàíòèâèðîâàííàÿ äóõîâíàÿ êàòåãîðèÿ. Ïîíÿòèå, êîòîðîå îòíîñèòñÿ òîëüêî ê ÷åëîâåêó. Îáùåèç- âåñòíî, ÷òî ìûñëè Àáàÿ Õàêèìà î ÷åëîâå÷åñêîì ãóìàíèçìå ïðîäîëæèë è ðàçâèë â ñâîåì òâîð÷åñòâå Øàêàðèì Êóäàéáåðäèåâ. Øàêàðèì â ñâîåé êíèãå «Òðè èñòèíû» íàçâàë èçó÷åíèå âûñøèõ äóõîâíûõ êà÷åñòâ ÷åëîâåêà «Íàóêà ÑÎÂÅÑÒÈ».  ýòîé ðàáîòå îí ïåðâûì èç êàçàõîâ âûðàçèë íàó÷íóþ òî÷êó çðåíèÿ îá ýòè÷åñêèõ íîðìàõ, îá ýòèêå. Øàêàðèì ïèøåò:

Ñèëà ñ õèòðîñòüþ! Ñòðàøíà èõ íåñêîí÷àåìàÿ âëàñòü. Âåäü íå âûïðàâèòü íàðîäà, êîëü ñìûâàåøü ãðÿçüþ ãðÿçü. È ïîêàìåñò íå íàéä¸òñÿ òîò, êòî ìîæåò ðàçáóäèòü Ñîâåñòü â ëþäÿõ, áåñïîêîéíî ê ñïðàâåäëèâîñòè ñòðåìÿñü.

 Â ýòèõ ñòðîêàõ çàëîæåíà ìûñëü Øàêàðèìà î òîì, ÷òî îñîçíàíèå Ñîâåñòè, ×åñòè, êàê Âûñøåãî çàêîíà, âìåùàþùåãî â ñåáÿ íðàâñòâåííîñòü, êðàñîòó è ìóäðîñòü, êîòîðûì ñòàëà áû

88

Нұртас АхатЧесть казаха

íàïðàâëÿòüñÿ è óñòðàèâàòüñÿ âñÿ íàøà çåìíàÿ æèçíü, – ýòî âåëèêîå îñîçíàíèå èçáàâèëî áû íàñ îò íåâåæåñòâà, çëà è âîçìîæíîãî óíè÷òîæåíèÿ. Âñå âåëèêèå óìû ÷åëîâå÷åñòâà äî ñèõ ïîð ëîìàþò ãîëîâó íàä âîïðîñîì «÷òî åñòü «ÐÀÇÓÌÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ». Ñêîðåå âñåãî, íåâîçìîæíî áóäåò íàéòè ðàçãàäêó. Íî íà èñòîêàõ çíàíèé, îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, êîòîðûå ñêëàäûâàëèñü âåêàìè, èçâå÷íî íàõîäèòñÿ ×ÅÑÒÜ ÷åëîâåêà. Çíà÷èò, ×ÅÑÒÜ – ãëàâíîå êà÷åñòâî ÷åëîâåêà.

 ×ÅÑÒÜ ÿâëÿåòñÿ ñâÿçóþùåé òàêèõ êàòåãîðèé, êàê ÄÓÕ, ÑÎÇÍÀÍÈÅ, ÑÎÂÅÑÒÜ, ÐÀÇÓÌ, ÂÅÐÀ, ßÇÛÊ, ÌÛÑËÜ.

×åðåç ×ÅÑÒÜ ýòè êà÷åñòâà îïðåäåëÿþò óðîâåíü äóõîâíîñòè

÷åëîâåêà. Ãîâîðÿ ñëîâàìè Øàêàðèìà, ïðèçíàê ãóìàííîñòè,

÷åëîâå÷íîñòè – ×ÅÑÒÜ. Áëàãîäàðÿ ×ÅÑÒÈ ÷åëîâåê îùóùàåò ñâîþ çíà÷èìîñòü â îêðóæàþùåì åãî ìèðå è ÷óâñòâóåò îòâåò- ñòâåííîñòü çà íåå. Ýòî – íåîáõîäèìîñòü! À íåîáõîäèìîñòü íóæíà äëÿ âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ îáùåñòâà, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, çàâèñÿò îò óðîâíÿ åãî ðàçâèòèÿ.

 Ïî÷åìó â îáùåñòâå ×ÅÑÒÜ íå ÿâëÿåòñÿ âåñîìûì ìåðèëîì óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà? Ïî÷åìó ÷åëîâåê ñòàâèò ñåáÿ âûøå äðóãèõ? Îáû÷íî ìû ãîâîðèì, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî äîñòèãëî àïîãåÿ ñâîåãî ðàçâèòèÿ, öèâèëèçàöèÿ íàõîäèòñÿ íà âûñøåé òî÷êå ðàçâèòèÿ. Íî ïî÷åìó ñòàëî áîëüøå êîíôëèêòîâ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè, ðåëèãèîçíûõ âîéí, â ìèðå âîçðîñ àíòàãîíèçì. Ýòîò ïðîöåññ ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñ êàæäûì ãîäîì íàáèðàåò ñèëû. Îòâåò, ïî-ìîåìó, íàõîäèòñÿ â âûøåñêàçàííîé ôîðìóëå

×ÅÑÒÈ: â çíà÷åíèè [À] «ÀÍÒÈ» â ñëîâå [ÀÐ].

 Âîçìîæíî, â ïðîãíîçå, ÷òî öèâèëèçàöèÿ ïîäîøëà ê áåñ×ÅÑÒíîìó ðóáåæó è ÷åëîâåê ïîñòåïåííî òåðÿåò ×ÅÑÒÜ, åñòü ïðàâäà. ß äàëåê îò ïðîðî÷åñòâîâàíèÿ. Îäíàêî ê ýòîìó èäåò ðàçâèòèå íàøåé öèâèëèçàöèè.

 Íàì èçâåñòíî, îò êîãî ìû ïðîèçîøëè. ß èìåþ â âèäó íàøèõ äàëüíèõ ïðåäêîâ.  ýòî ìû âåðèëè.  êîíöå ÕÕ è íà÷àëå ÕÕ² âåêà ñòàëî ïîäâåðãàòüñÿ ñîìíåíèþ ó÷åíèå Äàðâèíà, îáùåñòâî îáñóæäàåò âîïðîñ «íà ñàìîì ëè äåëå ÷åëîâåê ïðîèçîøåë îò îáåçüÿí?» ß òîæå çàäóìàëñÿ íàä ýòèì âîïðîñîì. Íàøè âñåçíàþùèå ðîäñòâåííèêè ÿïîíöû, ïåäàíòè÷íûå íåìöû

Нұртас АхатЧесть казаха

è áðàòüÿ-òóðêè ïðîâîäÿò íåìàëî íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïî ýòîé ïðîáëåìå è, ïîõîæå, çíàþò ìíîãèå òàéíû è çàãàäêè. Ýòîò âîïðîñ èçó÷àåòñÿ è àìåðèêàíñêèìè èññëåäîâàòåëüñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå è àãåíòñòâîì ÍÀÑÀ, êîòîðûå ðàáîòàþò â çàêðûòîì ðåæèìå è çàíèìàþòñÿ ðàñêðûòèåì òàéí íå òîëüêî çåìíîãî øàðà, íî è ìåæãàëàêòè÷åñêîãî ìèðà, è äåðæàò â ñåêðåòå îòâåòû íà ìíîãèå âîïðîñû.

 Òîòàëèòàðíàÿ ñèñòåìà ó÷èëà íàñ äèàëåêòèêå ìàòåðèàëèçìà ñ èäåîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Äàæå ýñòåòèêó ïðåïîäíîñèëè ñ òî÷êè çðåíèÿ êîììóíèñòè÷åñêîãî âçãëÿäà.  ðåçóëüòàòå ýòîãî ó íàñ ñôîðìèðîâàëîñü øàáëîííîå, ñòåðåîòèïíîå ìûøëåíèå. Èäåè ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà âíóøàëèñü â íàñ êàê èäåè ãåãåìîíà. Ðàçðåøàëîñü íåìíîãî Ãåãåëÿ, Êàíòà. Ñ÷èòàëè, ÷òî íà Âîñòîêå áûë òîëüêî îäèí Àáó Íàñûð àëü-Ôàðàáè. Ïîçâîëÿëè ëèøü îçíàêîìèòüñÿ ñ åãî òðóäàìè «Î äîñòèæåíèè ñ÷àñòüÿ» è

«Ãðàæäàíñêàÿ ïîëèòèêà» â âèäå äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðû.

 Â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ÿ âñåãäà çàíèìàëñÿ â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì. Ì.Æóìàáàåâà. Ïîìíèòñÿ, ÿ êàê-òî ïîïðîñèë Òàçàãóë Îðäàáàéêûçû, òîãäàøíåãî äèðåêòîðà áèáëèîòåêè, äàòü ìíå ïî÷èòàòü ÷òî-íèáóäü èç çàïðåùåííîé â òî âðåìÿ ëèòåðàòóðû. Îíà ïðèíåñëà ìíå êíèãó «Â ïîèñêàõ ïðåäêîâ Àäàìà», àâòîðà ñåé÷àñ ÿ íå ïðèïîìíþ. Ïîçæå ÿ ïðî÷åë íåìàëî êíèã î äèàëåêòèêå ÷åëîâåêà. Óæå â òî âðåìÿ ÿ ïðèøåë ê ìûñëè î çàãàäî÷íîñòè ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû è î òîì, ÷òî â ìèðå ìíîãî åùå íåðàçãàäàííûõ òàéí.  òî âðåìÿ íå áûëî Èíòåðíåòà, ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî áûëî äîñòàòü çàïðåùåííóþ ëèòåðàòóðó. ß ïèøó âñå ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñêàçàòü î òîì, ÷òî â íàøåé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìå íå èçó÷àåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ äèñöèïëèíà î ×åëîâåêå, îáúÿñíÿþùàÿ åãî ñóùíîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ äèàëåêòèêè. Åñëè ÷åëîâåê íå çíàåò î ñåáå íè÷åãî, ãäå åìó ÷åðïàòü ýòè çíàíèÿ? Âîò âàì ïèùà äëÿ ðàçìûøëåíèÿ. Âîò îá ýòîì íàäî, ÿ äóìàþ, çàäóìàòüñÿ ÷èíîâíèêàì îò îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ìûñëÿò òîëüêî «êâàäðàòíûìè øàáëîíàìè».

 Èçâåñòíûé â òþðêñêîì ìèðå ó÷åíûé, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê Êåíàí Ãóðñàò ïðåäëàãàåò èçó÷àòü ÷åëîâåêà ïî-íîâîìó, ñ

90

Нұртас АхатЧесть казаха

ôèëîñîôñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Íàâåðíîå, ïðàâèëüíåå áóäåò, åñëè â îáëàñòè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìû èñïîëüçóåì ñëåäóþùåå åãî îïðåäåëåíèå ÷åëîâåêà: «×åëîâåê – ýòî äèàëîã ìåæäó âíåøíåé è âíóòðåííåé ïðèðîäîé, ïîèñê èñòèíû ìåæäó ìèêðîìèðîì ÷åëîâåêà è ïðîèñõîæäåíèåì (êàèíàò) – ìàêðîìèðîì. Ìû äîëæíû ðàññìàòðèâàòü ÷åëîâåêà ñ íîâîãî ðàêóðñà: êàê îí èñïîëüçóåò çíàíèÿ, ÷òî æäåò îò ïîëó÷åííûõ çíàíèé, êàê èñïîëüçóåò ñâîè âîçìîæíîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ çíàíèé».

 Ìîé ìíîãîëåòíèé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò ïðèâåë ìåíÿ ê ìûñëè, ÷òî íóæíî óõîäèòü îò àâòîðèòàðíîãî ïîäõîäà â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Íàèâíî ïîëàãàòü, ÷òî ìû äàåì 100% çíàíèé. È åñëè ìû è äàëüøå áóäåì ïîëüçîâàòüñÿ àâòîðè- òàðíûìè ìåòîäàìè, òî ïîñëåäñòâèÿ áóäóò íåïîïðàâèìûìè, êàòàñòðîôè÷åñêèìè. Ñåãîäíÿ ìèð ó÷èòñÿ ïî ïðèíöèïó «ÿ ïðèøåë [íàó÷èòüñÿ] çíàíèÿì èç âàøåé êâàëèôèêàöèè», «ÿ õî÷ó [ïðèìåíèòü] çíàíèÿ èç âàøåé íàóêè». Ýòè ïðèíöèïû ÿ óâèäåë â ñèñòåìå îáó÷åíèÿ óíèâåðñèòåòîâ Îêñôîðäà è Êåìáðèäæà, âõîäÿùèõ â äåñÿòêó ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ ìèðà è ÿâëÿþùèõñÿ ëèäåðàìè îáðàçîâàíèÿ.

 Äóìàþ, ïðèøëî âðåìÿ îáó÷àòü ÷åëîâåêà â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ñïîñîáíîñòÿìè, ñ åãî âîçìîæíîñòÿìè ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ, ñ åãî ìèðîâîççðåíèåì. ß ãîâîðþ îá ýòîì, ïîòîìó

÷òî ìåíÿ áåñïîêîèò ìûñëü, êàê â ãëîáàëüíîì ïîñòèíäóñ- òðèàëüíîì íàñòîÿùåì ñ åãî íàíîòåõíîëîãèÿìè, êèáåð- ïðîñòðàíñòâîì, â ìèðå, îðèåíòèðîâàííîì íà âèðòóàëüíóþ æèçíü, íàéäåò ñåáÿ ÊÀÇÀÕ, êàê è êàêèì îáðàçîì áóäåò ÷åðïàòü çíàíèÿ, êàê áóäåò ÑÒÐÎÈÒÜ ñâîþ æèçíü. ÂÎËÍÓÞÒ ïðîáëåìû ìåæäó [ïåðåäà÷åé] çíàíèé è [óñâîåíèåì] çíàíèé.

 Â ñàìîì íà÷àëå ÿ ãîâîðèë î òîì, ÷òî áåçðàçëè÷åí êàçàõ ê çåìíûì ïåðåìåíàì ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà. Óïîâàÿ íà âîëþ Âñåâûøíåãî, äîâîëåí ñâîèì ïðèâû÷íûì áåçìÿòåæíûì ñóùåñòâîâàíèåì. Êàçàõ äî ñèõ ïîð èçìåðÿåò ìèð îòðåçêàìè âðåìåíè: ðàíî óòðîì, ïîñëå ïîëóäíÿ, âå÷åðîì (è â ðàáîòå, è â ó÷åáå, è â æèçíè)! È òóò âîçíèêàåò ñïðàâåäëèâûé âîïðîñ «À ãäå æå ×ÅÑÒÜ êàçàõà?». Êîíå÷íî, âîïðîñ ðèòîðè÷åñêèé.

Нұртас АхатЧесть казаха

Êîíå÷íî, î÷åíü ñëîæíûé âîïðîñ. Íèêòî íå õî÷åò áðàòü îòâåòñòâåííîñòü çà ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è è â òî æå âðåìÿ íå æåëàåò ïîä÷èíÿòüñÿ êîìó-ëèáî.

 Î ×ÅÑÒÈ êàçàõà ñêàçàíî íåìàëî. Ãîâîðÿò è ñåé÷àñ. Äóìàþ, ÷òî îá ýòîì íèêòî ëó÷øå Õàêèìà Àáàÿ íå ñêàçàë:

«Êàçàõ âåäü òîæå äèòÿ ÷åëîâå÷åñêîå. Ìíîãèå èç íèõ ñõîäÿò ñ ïóòè èñòèíû íå îò íåäîñòàòêà ðàçóìà, à îò òîãî, ÷òî íå èìåþò â ñåðäöå ìóæåñòâà è ñòîéêîñòè, ÷òîáû ïðèíÿòü ñîâåòû óìíîãî è ñëåäîâàòü èì». Ýòè ðàçìûøëåíèÿ ãåíèàëüíîãî ìóäðåöà, ñêàçàííûå åùå â Õ²Õ âåêå, äî ñèõ ïîð âûçûâàþò íåìàëî ñïîðîâ. Äîñòàòî÷íî â Èíòåðíåòå íàáðàòü ñëîâî «Àáàé», êàê òóò æå âñïëûâàåò âåëèêîå ìíîæåñòâî îáñóæäåíèé «ÐÀÇÓÌÀ» Àáàÿ íà ðàçëè÷íûõ ñàéòàõ, â Òâèòòåðå è Ôåéñáóêå. Äà, îáñóæäàåì, äà, àíàëèçèðóåì. Íî ïî÷åìó-òî íå âíèêàåì â ñóòü, íå ñèíòåçèðóåì, íå ïðîïóñêàåì ÷åðåç ñåáÿ. Ñ÷èòàåì – íåò íåîáõîäèìîñòè. Íå íóæíî! Ïî÷åìó? Ïî óòâåðæäåíèþ Àáàÿ, ìû, êàçàõè, ñ÷èòàåì ñåáÿ ëó÷øå äðóãèõ. À ÷åì ìû ëó÷øå?

Âîò òóò-òî è ïîÿâëÿåòñÿ òåìà ×ÅÑÒÈ êàçàõà. Âî âåñü ðîñò.

Âî âñåé ñâîåé êðàñå.

 Ìû – ïîòîìêè ñëàâíûõ íîìàäîâ, êîòîðûå îñòàâèëè íàì â íàñëåäñòâî Âåëèêóþ Ñòåïü. Ìû – ïîòîìêè âåëèêèõ êî÷åâíèêîâ.  íàøèõ æèëàõ òå÷åò êðîâü òåõ âàðâàðîâ (íàåçäíèêîâ), êòî íàó÷èë Åâðîïó, íå ãîâîðÿ î âàðÿãàõ è ñëàâÿíÿõ, åñòü âàðåíîå ìÿñî, ïîëüçîâàòüñÿ âèëêîé, íîñèòü øàðîâàðû. Êîãäà ìû ãîðäèìñÿ äåÿíèÿìè íàøèõ ïðåäêîâ, ìû íå äàåì âñòàâèòü è ñëîâî, ãîòîâû áèòü ñåáÿ â ãðóäü, ñòàíîâÿñü ïîõîæèìè íà ïåðâûõ ïðåäêîâ. Íî ãäå æå ïåðåäàííàÿ íàì ÷åðåç êðîâü è âíóøåííàÿ â íàøå ñîçíàíèå ×ÅÑÒÜ? Ãäå îíà?!

Ýòà ×ÅÑÒÜ â íàøèõ ÂÅÍÀÕ! ÊҮÐÅÒÀÌÛÐÄÀ!

(ÊҮÐÅÒÀÌÛÐ – â êàçàõñêîì ÿçûêå – îñíîâíàÿ êðîâåíîñíàÿ âåíà). Êîãäà öèâèëèçàöèÿ, ïðîéäÿ àññèìèëÿöèþ îò ñðåäíåâåêîâîãî ðåíåññàíñà äî ýëåêòðîííîãî ÕÕ âåêà, ïîâåðíóëàñü ëèöîì ê çàïàäó, ÷åñòü ïîòåðÿëà ñâîþ çíà÷èìîñòü. Âåðíåå, ìû ñàìè äîïóñòèëè äî ýòîãî. ×èòàòåëü, âîçìîæíî, òû íå ñîãëàñèøüñÿ ñî ìíîé. Íàçîâåøü ìåíÿ íèãèëèñòîì. Íî ýòî ôàêò! Ïîòîìó ÷òî ìû òîæå ïîäâåðãëèñü àññèìèëÿöèè. Ïðîøëî

92

Нұртас АхатЧесть казаха

áîëåå 20-òè ëåò, êàê ìû æèâåì â íåçàâèñèìîì ãîñóäàðñòâå, íî â íàñ äî ñèõ ïîð íå èçæèòà «ðàáñêàÿ ïñèõîëîãèÿ» èæäèâåíöà, äî ñèõ ïîð ñèäèì è æäåì «ìàííû íåáåñíîé».  ïðîøëîì çà íàñ äóìàëè, çà íàñ ðåøàëè, íàìè êîìàíäîâàëè. Âñå ïðîøëè ÷åðåç ýòî: âðà÷è è ó÷èòåëÿ ñî ñâîåé «íèùåíñêîé çàðïëàòîé», äåïóòàòû, ìèíèñòðû, òàê íàçûâàåìûå «ìîçã ãîñóäàðñòâà». Ïîýòîìó â íàøåé ñòðàíå ëþáîé àêèì, äåïóòàò, ìèíèñòð, ò.å èñïîëíèòåëüíàÿ è ïðåäñòàâèòåëüíàÿ âëàñòü íà÷èíàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñëîâàìè «ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà», «ïî óêàçàíèþ Ëèäåðà íàöèè». À åñëè âäðóã ïðîèçîéäåò îøèáêà, ïðîâàë, íàéäóòñÿ íåäîñòàòêè, òóò æå ñâàëÿò âñå íà îäíîãî

÷åëîâåêà. Ñàìè ïðè ýòîì õîòÿò îñòàòüñÿ «áåëåå ìîëîêà, ÷èùå âîäû» (ñүòòåí àқ, ñóäàí òàçà). Ýòî ðåçóëüòàò ìíîãîâåêîâîé àññèìèëÿöèè, ïðîâåäåííîé ïî îòíîøåíèþ ê íàøåìó íàðîäó.

 À ×ÅÑÒÜ â íàøèõ ÂÅÍÀÕ!  íàøåé êðîâè! Îíà ïðîñûïàåòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà íàñòóïàåò óãðîçà íàöèè, ãîñóäàðñòâó. Äîêàçàòåëüñòâîì ýòîìó ÿâëÿåòñÿ íàøà èñòîðèÿ. Ãîäû Âåëèêîãî áåäñòâèÿ (Àқòàáàí øұáûðûíäû, Àëқàêөë ñұëàìà); 1916 ãîä, êîãäà âî âðåìÿ ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû âñåõ ìóæ÷èí îò 16 äî 31-îãî ãîäà îòïðàâèëè ðûòü îêîïû è èñïîëüçîâàëè êàê ïóøå÷íîå ìÿñî; 1941 ãîä, êîãäà îòñòîÿëè èìïåðèþ íà ïîäñòóïàõ ïîä Ìîñêâîé; âîññòàíèå ìîëîäåæè â äåêàáðå 1986 ãîäà. Âîò â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðîÿâëÿåòñÿ ×ÅÑÒÜ êàçàõà. Âîò îíà, ×ÅÑÒÜ, îñòàâëåííàÿ íàì â íàñëåäñòâî Âåëèêèìè êî÷åâíèêàìè. ×ÅÑÒÜ ïðîáóæäàåòñÿ, êîãäà çàêèïàåò êðîâü â âåíàõ îò íåíàâèñòè ê âðàãàì, ïîñÿãíóâøèì íà ðîäíóþ çåìëþ. Êàçàõ â òàêèõ ñëó÷àÿõ ãîâîðèò «қàíûíà òàðòïàғàííûң қàðû ñûíñûí», äîñëîâíî: ïóñòü ïåðåëîìèòñÿ ðóêà ïðåäàâøåãî ñâîåãî áëèçêîãî. Êàêàÿ ïîëüçà îò òàêîãî áëèçêîãî, êîòîðûé íå âçÿë â ðóêè ìå÷ èëè êîïüå, íå íàòÿíóë òåòèâó, ÷òîáû ïîðàçèòü âðàãà, íå çàùèòèë ñâîèõ ñòàðèêîâ è äåòåé?! Âåðíî ñêàçàíî.

 À ãäå áûëà ×ÅÑÒÜ, êîãäà áðîñàëè Øàêàðèìà â êîëîäåö, êîãäà â 1937, 1938 ã.ã. áðîñàëè â òþðüìû è ðàññòðåëèâàëè ëó÷øèõ ñûíîâ Àëàø-Îðäû?! Âñåì èçâåñòåí îòâåò. Ãîâîðèëè. Ïèñàëè. Ïîýòîìó ìû ãîâîðèì, ÷òî ×ÅÑÒÜ â íàøèõ âåíàõ!

À â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ íàøà ×ÅÑÒÜ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

Нұртас АхатЧесть казаха

ñâîåîáðàçíóþ ñóáñòàíöèþ èç àññèìèëÿöèè. Îíà ïðèñóòñòâóåò â ÷åñòè è ó íàñòîÿùèõ êàçàõîâ (íàғûç қàçàқ), è ó ïîëóêàçàõîâ (øàëà қàçàқ). ßñíî âèäíî ýòî è â ìàìáåòàõ, è â ìàðãèíàëàõ.  ïîñëåäíåå âðåìÿ òàê íàçûâàåìûå ïàòðèîòû, ðàäåþùèå çà ñâîþ íàöèþ, ÷àñòî îáâèíÿþò øàëà êàçàõîâ âî âñåõ ïðîèñõîäÿùèõ áåäàõ. Îøèáàþòñÿ. Íàöèîíàëèçì åñòü â êðîâè êàæäîãî íàðîäà. Íî â íûíåøíåì íàøåì îáùåñòâå ëèøü íåìíîãèå èç 700 ïèùóùåé áðàòèè (ÿ èìåþ â âèäó ïèñàòåëåé) ñïîñîáíû îòêðûòî è ÷åñòíî ãîâîðèòü ïðàâäó. Îáû÷íî îíè õðàíÿò ìîë÷àíèå. Íåò, íåò, îíè òîæå âûñêàçûâàþò ñâîå ìíåíèå. Íî òîëüêî ãäå-òî ó ñåáÿ íà êóõíå, øåïîòîì, ïî óãëàì, ïóãàÿñü ñîáñòâåííîé òåíè. À âåäü ó íèõ òîæå åñòü ×ÅÑÒÜ. Êàê áûòü?!

 Áîëüøèíñòâî ýòèõ ïèñàòåëåé (êðîìå òåõ, êòî ïðèøåë â ëèòåðàòóðó â 80-90-ûõ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà) ïîëó÷èëè âîñïèòàíèå ïåðñîíàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ ôèëîñîôñêîé êóëüòóðû. Ïåðñîíàëèçì ñ÷èòàåò â èñêóññòâå ãëàâíîé öåííîñòüþ ÷åëîâå÷åñêóþ ïðàâäó. Òàê ïî÷åìó æå õîòÿ áû â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ îíè íå ïèøóò îá èñòèíå ×åëîâåêà, ïðàâäå ËÈ×ÍÎÑÒÈ? Ïðè÷èíà êðîåòñÿ, âîçìîæíî, â òîì, ÷òî íàø ýñòåòè÷åñêèé âêóñ âîñïðèíèìàåò êàê øåäåâð «ñïîð» äâóõ Ìóõòàðîâ (Øàõàíîâ è Ìàãàóèí), èëè «ñõâàòêó» êëàññèêà Êàáäåøà Æóìàäèëîâà ñ ïîýòîì Íåñèïáåêîì Àéòîâûì. Îñòàëüíûå æå êàçàõè ïðåáûâàþò â ïðåäâêóøåíèè: «×òî æå áóäåò äàëüøå?» èëè æå âûðàæàþò ïîëíîå áåçðàçëè÷èå: «Äà øóò ñ âàìè!». Íåêîìó, íåò ñðåäè êàçàõîâ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ñ

×ÅÑÒÜÞ, êîòîðûé áû ðåøèëñÿ ñêàçàòü ïðàâäó è ïîìèðèë èõ. Ýòî î òàêîé «ðàäîñòè» ïèñàë Àáàé: «Ðàäóåòñÿ îí, âñòðå÷àÿ ñêâåðíîãî ÷åëîâåêà èëè âèäÿ ÷åé-òî äóðíîé ïîñòóïîê, êîòîðîãî îí ñàì íå ñîâåðøèë, ðàäóåòñÿ è ãîâîðèò: «Ñîõðàíè íàñ, Àëëàõ, îò òàêîãî-òî!» Âåäü è îí ñ÷èòàåò ñåáÿ ÷åëîâåêîì, ðÿäîì ñ íèì ìû – ëþäè ñîâñåì ÷èñòûå, ñîâñåì ñâåòëûå». Ê ýòèì ñëîâàì äîáàâèòü íå÷åãî.

 Êàê ðàçáóäèòü ×ÅÑÒÜ êàçàõà, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â åãî ÊÐÎÂÈ? Ïî÷åìó íå ïðîáóæäàåòñÿ, ÿ óæå èçëîæèë âûøå. Çà ãîäû íàøåé íåçàâèñèìîñòè âûðîñëî íîâîå ïîêîëåíèå. Èì óæå çà 20 ëåò. Ýòî íîâîå ïîêîëåíèå, êîòîðîå êðåàòèâíî ìûñëèò,

94

Нұртас АхатЧесть казаха

ñâîáîäíî âûñêàçûâàåò ñâîå ìíåíèå, èìååò ñîáñòâåííûå âçãëÿäû íà ìíîãèå òðàäèöèîííûå âåùè. Ê íèì ÿ íå îòíîøó æåëòîðîòóþ «àñôàëüòîâóþ» ìîëîäåæü, íåêîòîðûõ ó÷àñò- íèêîâ ïðîãðàììû «Áîëàøàê», äåòåé ÷èíîâíèêîâ (àêèìîâ, ìèíèñòðîâ è äð.) êîòîðûå çà «íåôòåäîëëàðû» ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå çà ãðàíèöåé. Âîçìîæíî, ñðåäè íèõ åñòü ãîðñòêà ëþäåé, èìåþùàÿ ×ÅÑÒÜ.  òàêîì ñëó÷àå, ïîðàäóåìñÿ ýòîìó. ß æå âåðþ è íàäåþñü íà íîâîå ìîëîäîå ïîêîëåíèå. Óæå ñåãîäíÿ, ñåé÷àñ íóæíî ñîçäàâàòü äëÿ íèõ íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ. Õîðîøî áûëî áû, åñëè ñòîÿùèå ó âëàñòè ×ÅÑÒíûå ÷èíîâíèêè è ñîñòîÿòåëüíûå áèçíåñìåíû çàäóìàëèñü îá ýòîì. Äà, åñòü ïåðâûå øàãè. Ïîÿâèëèñü ñðåäè àêèìîâ, áèçíåñìåíîâ, äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà òå, êòî íà÷àë ðàáîòàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè, è îá ýòîì íàðîä çíàåò.

 Èçâåñòíûé ñûí Àëàø-Îðäû, ïèñàòåëü Æ.Àéìàóûòîâ ãîâîðèë: «Êàçàõ äîñòèãàåò ÷åãî-òî áëàãîäàðÿ îáðàçîâàííîñòè è ñîâåðøàåò îøèáêè èç-çà ñâîåé îáðàçîâàííîñòè. Îáðàçî- âàííûé ÷åëîâåê – ýòî ëó÷ ñâåòà äëÿ ïðîñòîãî íàðîäà. Òîò, êòî íå ñëóæèë íà áëàãî íàðîäà, íå ñóìåë áûòü ïðèìåðîì è îáðàçöîì äëÿ ñâîåãî íàðîäà, òîò íå îïðàâäàë åãî íàäåæäû, ðàçî÷àðîâàë åãî». Ìû äîëæíû íàó÷èòüñÿ ñëåäîâàòü ìóäðûì ñîâåòàì âåëèêèõ ëþäåé. Êàçàõ âñåãäà ìå÷òàë ñòàòü îðàòîðîì, äàæå åñëè íå îáëàäàë êðàñíîðå÷èåì. Íûí÷å æå íå íàéäåòñÿ, ïîæàëóé, ñðåäè êàçàõîâ òîãî, êòî íå ìå÷òàåò áûòü íà÷àëüíèêîì. Ýòèì «íåäóãîì» ìû ñòðàäàåì ñî âðåìåí Àáàÿ. Êàêîå íàñëàæäåíèå íàì äîñòàâëÿåò æåëàíèå âèäåòü ñâîå ÷àäî

«â êðåñëå», íà âûñîêîé äîëæíîñòè! Î÷åíü âàæíî ñåé÷àñ ïðèëîæèòü ìàêñèìóì ñèë è òðóäà, ÷òîáû ýòîò «âèðóñ» íå çàðàçèë ×ÅÑÒÜ íûíåøíåé ìîëîäåæè.

Ñåãîäíÿ íàøå îáùåñòâî èçíóòðè «òî÷èò» åùå îäíà áîëåçíü

 • êîððóïöèÿ. Îíà ïðèäóìàíà íå òåìè ×ÅÑÒíûìè ïðîñòûìè êàçàõàìè, à íàïðîòèâ, òåìè êàçàõàìè, êîòîðûå èìåþò îáðàçîâàíèå. Òåìè, êòî ïî ñëîâàì Æ.Àéìàóûòîâà, ñïîñîáåí ââåñòè â «çàáëóæäåíèå» îáùåñòâî, íî íå ñïîñîáåí ïîêàçàòü ïóòè èçáàâëåíèÿ îò íåå. Ýòè «îáðàçîâàííûå» êàçàõè ñòîÿò â ïåðâûõ ðÿäàõ âçÿòî÷íèêîâ è êàçíîêðàäîâ.

Нұртас АхатЧесть казаха

 Äèñêóññèè î ðîëè è çíà÷åíèè èíòåëëèãåíöèè â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ïîÿâèëèñü åùå 25-27 ëåò íàçàä.  îñíîâíîì îíè ñâÿçàíû ñ äåêàáðüñêèìè ñîáûòèÿìè 1986 ãîäà. Äî ýòîãî ìîìåíòà íå áûëî ðàçãîâîðîâ î âðåäå èíòåëëèãåíöèè. 70-ûå ãîäû áûëè «áëàãîäàòíûìè ãîäàìè» äëÿ íèõ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå áîëüøå ñòàëè ãîâîðèòü î íåñîñòî- ÿòåëüíîñòè, äâóëè÷íîñòè èíòåëëèãåíöèè, îá èõ äóõîâíîì

«îáíèùàíèè». Ìåíüøå ãîâîðèòñÿ î ðîëè èíòåëëèãåíöèè â îáúåäèíåíèè è êîíñîëèäàöèè îáùåñòâà. Ýòî ïëîõîé ñèìïòîì. Îïàñíûé äëÿ èíòåëëèãåíöèè. ×òî ñòàíåò ñ èíòåëëèãåíöèåé, åñëè íàðîä ïåðåñòàíåò ïîíèìàòü è ïîääåðæèâàòü åå? Êîãäà ïðîëèëàñü êðîâü êàçàõîâ â Æàíàîçåíå, èíòåëëèãåíöèÿ âíîâü ïðîìîë÷àëà. Äà, áûëè ðåïëèêè òàêîãî ðîäà, êàê «ïðèõîäèëà ìîëîäåæü, ïðîñèëà ñîâåòà». È âñ¸! Õîòÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, ëó÷øå

÷òî-òî, ÷åì ñîâñåì íè÷åãî.

 ×ÅÑÒÜ êàçàõà äîëæíà ñòàòü òàëèñìàíîì äëÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. ×åì äàëüøå èäåò ïðîöåññ ìèðîâîé èíòåãðàöèè, òåì áîëüøå ëþäè îáðàùàþòñÿ ê ñâîèì êîðíÿì, ê ñâîåé èñòîðèè. Ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ. Íî ýòî ðåàëèè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Ìû òîæå äîëæíû çàäóìàòüñÿ íàä òåì, ïî÷åìó òàêèå âûñîêîðàçâèòûå ãîñóäàðñòâà, êàê Ôðàíöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Äàíèÿ, Íîðâåãèÿ, Ãåðìàíèÿ, ïåðåõîäÿò íà ïðèíöèï «ãîñó- äàðñòâî áåç ìèãðàíòîâ» è îãðàíè÷èâàþò âúåçä ìèãðàíòîâ â ñâîè ãîñóäàðñòâà. Ñåãîäíÿ íåëüçÿ ñåáå ïðåäñòàâèòü Ðîññèþ áåç ñêèíõåäîâ. Êòî äàñò ãàðàíòèþ, ÷òî â ñêîðîì áóäóùåì íàöèîíàëèçì íå ïðåâðàòèòñÿ â íàöèîíàëüíîå òðàíñãîñóäàð- ñòâåííîå ïîíÿòèå, ãëîáàëüíîå äâèæåíèå. È òîãäà óòðàòÿò ñâîþ àêòóàëüíîñòü òåîðèè Ý.Õàíòèíãòîíà è Ô.Ôóêóÿìû î «âîéíå öèâèëèçàöèé», «ñòîëêíîâåíèè ðåëèãèé».

 Ëèäåð íàöèè Í.Íàçàðáàåâ, ïðèñòàëüíî è çîðêî ñëåäÿ çà âñåì ïðîèñõîäÿùèì â ìèðå, ïðåäóãàäûâàÿ êóðñ, êîòîðûé íàìåòèëè êðóïíûå ðàçâèòûå ãîñóäàðñòâà, äåðæà ðóêó íà ïóëüñå ìèðîâîé ïîëèòèêè, òàêæå ãîâîðèò îá ýòîé ïðîáëåìå ÍÀÐÎÄÓ. Ñîâåòóÿñü ñ âèçèðÿìè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ðÿäîì è ñòîÿò ó ðóêîâîäñòâà íàðîäîì, íåêîòîðûå òðåâîæíûå âîïðîñû ðåøàÿ âíóòðåííåé èíòóèöèåé, îáõîäÿ ïîäâîäíûå êàìíè

96

Нұртас АхатЧесть казаха

ïîëèòèêè, ÷òîáû íå ïîïàñòü â ñåòè êðóïíûõ äåðæàâ, îí ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â äâèæåíèè, â äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäâèäÿ õîä èñòîðèè íà ïîëâåêà âïåðåä, îí, íàâåðíîå, íå çðÿ ãîâîðèò îá îáúåäèíåíèè òþðêñêèõ íàðîäîâ. Òåõ, êòî ïîîäèíî÷êå, ðàñòåðçàåò âîëê (áөë³íãåíä³ áөð³ æåéä³). Ñóùåñòâóåò ðåàëüíàÿ óãðîçà ïîïàñòü â ïàñòü õèùíûõ ìîíîïîëèñòè÷åñêèõ ñâåðõ- äåðæàâ.

 ×òî ìû ìîæåì æäàòü îò êèðãèçîâ, åùå íå ñîøåäøèõ ñ áîåâûõ êîíåé, ñòàâøèõ æåðòâàìè ëèöåìåðíîé àíãëî- ñàêñîíñêîé ïîëèòèêè è óáèâàþùèõ äðóã äðóãà, îò áðàòüåâ óçáåêîâ è òóðêìåíîâ, ñî âðåìåíè ïîëó÷åíèÿ íåçàâèñèìîñòè áîëüøå çàíÿòûõ ñâîèìè âíóòðåííèìè àìáèöèÿìè è çàêðû- âàþùèìèñÿ îò âíåøíåãî ìèðà?

 Â íà÷àëå êàæäîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõè ïðîèñõîäÿò áîëüøèå ïåðåìåíû. Îáû÷íî íà ñòûêå äâóõ âåêîâ. Òàê áûëî è â íà÷àëå ÕÕ âåêà. Îêàçàâøèñü ïîä âëàñòüþ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëàãåðÿ, òþðêñêèå íàðîäû íå ðàç ïîäâåðãàëèñü èñïûòàíèÿì ñóäüáû.  Ñîâåòñêîì Ñîþçå, â ãîäû ïðàâëåíèÿ «Âñåñîþçíîãî ñòàðîñòû» Ì.Êàëèíèíà áûëà ïðîâåäåíà ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ. Ïî èòîãàì ïåðåïèñè â ÑÑÑÐ ïðîæèâàëî áîëåå 40 òþðêñêèõ íàðîäîâ. À ðåçóëüòàò ïåðåïèñè, ïðîâåäåííîé â 1991 ãîäó, âûÿâèë, ÷òî òîëüêî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî èç íèõ ñóìåëî ñîõðàíèòü ñâîé ìåíòàëèòåò, ÿçûê è òðàäèöèè. Èñ÷åçëè ìíîãèå ãåðîè÷åñêèå, ñìåëûå íàðîäû, êîòîðûå âî âðåìåíà Âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿ íà çàïàä, ñåâåð îêàçàëè îãðîìíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå öèâèëè- çàöèè. ×òî ñòàëî ñ èçâåñòíûìè â ïðîøëîì çîðêèìè ëó÷íèêàìè

 • ÷óê÷àìè, ñòàâøèìè ñåé÷àñ ñ ëåãêîé ðóêè èõ ðóññêîãî ñîñåäà ïåðñîíàæàìè àíåêäîòîâ, êåòàìè, øîðöàìè, òóáàëàðàìè, êîòîðûì ïîìîãàþò áðàòüÿ-áóëãàðû è ðîäñòâåííèêè ïî êðîâè àìåðèêàíñêèå èíäåéöû? Ñåãîäíÿ áàøêèðû (íàçâàíèå áàø+êèð ïåðåâîäèòñÿ êàê «ãëàâàðü âîëêîâ»), íîãàéöû, òàòàðû, ñîõðàíèâøèå â Ðîññèè èñëàì, èñïûòûâàþò îãðîìíîå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû ðîññèéñêèõ âëàñòåé.

 Â áûâøåì Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëî ñäåëàíî âñå äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ÿçûêà, ìåíòàëèòåòà íàðîäà, äëÿ óíè÷òîæåíèÿ

×ÅÑÒÈ íàðîäà. Òîãäàøíèì ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ

Нұртас АхатЧесть казаха

À.Ëóíà÷àðñêèì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòèõ öåëåé áûëî ïðèäóìàíî âíåäðåíèå «íîâîÿçû», èñïîëüçóåìîé â òîòàëè- òàðíîì îáùåñòâå äëÿ ìàñêèðîâêè ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé.  Áàêó, Êàçàíè, Îðåíáóðãå ëó÷øèå óìû òþðêñêîãî íàðîäà íå ñìîãëè òîãäà ïðèéòè ê åäèíîìó ðåøåíèþ. Âåðíåå ñêàçàòü, èì íå äàëè ýòî ñäåëàòü. Îäíèì èç ïåðâûõ ïåðåøëè íà êèðèëëèöó êèðãèçû, óçáåêè è àçåðáàéäæàíöû. Ïîñëåäíèìè, â 1940 ãîäó, îò áåçâûõîäíîñòè, ïåðåøëè íà ýòîò àëôàâèò êàçàõè è òàòàðû. Ñîâåòñêîé âëàñòè, â 1937-1938 ãîäàõ óíè÷òîæèâøåé âåñü öâåò êàçàõñêîé èíòåëëèãåíöèè, íå ñëîæíî áûëî çàñòàâèòü êàçàõîâ ïåðåéòè íà êèðèëëèöó. Ó èñòîêîâ äóõîâíîé áîðüáû, íà÷àâøåéñÿ åùå â 1923 ãîäó, ñòîÿëè âåëèêèå ñûíû è ãåíèè êàçàõñêîãî íàðîäà, ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè Àëàø-Îðäû âî ãëàâå ñ Àõìåòîì Áàéòóðñûíîâûì. Îí áûë ïðîòèâ ïîëèòèêè ñîâåòñêèõ âëàñòåé è ïîýòîìó îêàçàëñÿ â æåðíîâàõ ñòàëèíñêîé êàðàòåëüíîé ìàøèíû.

Âûñêàçàííàÿ ìíîé ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè ïðåâðàùåíèÿ

×ÅÑÒÈ êàçàõà â òàëèñìàí, ïîäðàçóìåâàåò ñèíòåçèðîâàíèå

÷åñòè èç ïðèâåäåííûõ âûøå ïðèìåðîâ. Ñåãîäíÿøíåå ìîëîäîå ïîêîëåíèå êàçàõîâ ñâîþ îñîáåííîñòü, ñâîþ ãåãåìîíèþ ñðåäè òþðêñêèõ íàðîäîâ äîëæíî îùóùàòü ÷åðåç ×ÅÑÒÜ. Ìîëîäåæü äîëæíà îñîçíàâàòü ñâîþ ñïîñîáíîñòü áûòü ëèäåðîì ñðåäè òþðêñêèõ íàðîäîâ â èíòåãðàöèîííîì ïðåîáðàçîâàíèè ìèðà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ñàìà èñòîðèÿ. Êàçàõñêèé íàðîä – ïîòîìêè âåëèêèõ Ãóííîâ, íà÷àâøèõ Âåëèêîå ïåðåñåëåíèå îò Àëòàÿ, äåðæàâøèõ çàïàäíûå ãðàíèöû (ÀÐ-òқû+ҒҰÍ).  íàøèõ âåíàõ òå÷åò èõ êðîâü. Ìîëîäåæü äîëæíà îñîçíàâàòü ýòî. Íûíåøíåå íàøå ïîêîëåíèå, íå ïîäâåðãøååñÿ àññèìè- ëÿöèè, äîëæíî çíàòü è ñëåäóþùåå. Ìèðîâûå ïîëèòîëîãè, ôóòóðîëîãè ïðîãíîçèðóþò, ÷òî íà ñìåíó ïîñòèíäóñòðèàëü- íîãî ïåðèîäà èíòåãðàöèè ïðèäåò íîâàÿ ýïîõà, ýðà «íåéðî- ìèðà». Ýòî ãîâîðèò î íåäîëãîâå÷íîñòè è óÿçâèìîñòè Ñòàðîãî ñâåòà – ñòðàí Åâðîïû, è îãðîìíîé äåðæàâû Ðîññèè, è ÑØÀ. Ñåé÷àñ íàøè áðàòüÿ áàøêèðû è òàòàðû âñå ÷àùå âûðàæàþò ñâîå íåäîâîëüñòâî íûíåøíåé ïîëèòèêîé Ðîññèéñêîãî

ãîñóäàðñòâà. Íåñïîêîéíî è íà Êàâêàçå.

98

Нұртас АхатЧесть казаха

 Â òþðêñêîì ìèðå âñå áîëüøå ñòàëè èçó÷àòü è ïðîïàãàíäèðîâàòü òþðêñêîå ìèðîâîççðåíèå, ãëóáèíó, øèðîòó è ìíîãîñëîéíîñòü åãî èäåé (êàòëàì – òþðêñêîå ôèëîñîôñêîå êðåäî). Íà÷àëîñü ðàçíîñòîðîíåå èçó÷åíèå ïðîáëåìû àðèéñêîãî ìåíòàëèòåòà òþðêîâ. Äîñòàòî÷íî ïðèâåñòè â ïðèìåð ãóëåíñêîå íàïðàâëåíèå. Äðóãèìè ñëîâàìè, êàçàõñêàÿ ìîëîäåæü äîëæíà ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé è òðóäà äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü ãåãåìîíîì, ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè èçìåíÿþùåãîñÿ òþðêñêîãî ìèðà. Ðåøåíèå äàííîé çàäà÷è ëåæèò â îâëàäåíèè ìîëîäåæüþ òðàíñìèðîâûìè çíàíèÿìè, òî÷íåå, ìû äîëæíû íàó÷èòü èõ ñèíòåçèðîâàòü âûáðàííûå äëÿ ýòîãî çíàíèÿ.

 Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ïðèëàãàåò íåìàëî ñèë è ñðåäñòâ, ÷òîáû âåðíóòü íà ìèðîâîé àðåíå ñâîé ñòàòóñ ñâåðõäåðæàâû. Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ñèñòåìû ôåäåðàëüíîãî óïðàâëåíèÿ – ìîáèëèçàöèÿ, åäèíåíèå ëèö ðóññêîé íàöèîíàëüíîñòè âî âñåõ îñíîâíûõ âåòâÿõ âëàñòè ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè (ðåñïóáëèêà, àâòîíîìíûå îêðóãà è ò.ä.). Íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ðåàëèçóþòñÿ ñïåöèàëüíûå äîêòðèíû, òàêèå, êàê «Ðóññêèé ìèð». «Àõèëëåñîâîé ïÿòîé» Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ äåìîãðàôèÿ. Ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî çà áóäóùèå 10-15 ëåò óëó÷øèòñÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè. Ïîýòîìó ðîññèéñêèå âëàñòè íàïðàâèëè âñå ðåñóðñû íà âîçðîæäåíèå íàöèîíàëüíîé èäåè, íà óëó÷øåíèå çäîðîâüÿ íàöèè. Ïðîâîäÿòñÿ ìàñøòàáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áîðüáå ñ ïüÿíñòâîì, ïî ôîðìèðîâàíèþ ó ðóññêîãî ìóæèêà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

 Ðîññèéñêèå âëàñòè, ÷òîáû ïðîáóäèòü ó ðóññêîãî íàðîäà íàöèîíàëèçì, íå îòêàçûâàþòñÿ è îò ìåð ñîìíèòåëüíîãî õàðàêòåðà. Íàïðèìåð, îñíîâàííàÿ ñêàíäàëüíî èçâåñòíûì øîâèíèñòîì Â.Æèðèíîâñêèì ïàðòèÿ ËÄÏÐ, ðàäèêàëüíûå áîëüøåâèñòñêî-ôàøèñòñêèå îðãàíèçàöèè, òàêèå, êàê îðãàíè- çàöèÿ Ý.Ëèìîíîâà, íåãëàñíî ïîääåðæèâàþòñÿ è ôèíàí- ñèðóþòñÿ ãîñóäàðñòâîì. Åñòü è äðóãèå ìîëîäåæíûå äâèæåíèÿ è îðãàíèçàöèè ðàäèêàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ, òàêèå, êàê «Ðóññêîå íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî», «Íàðîäíàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïàðòèÿ» (ãîëîâíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñêèíõåäîâ), «Ïàðòèÿ ñâîáîäû», «Íàøå

Нұртас АхатЧесть казаха

äåëî», «Íàöèîíàëüíûé ôðîíò», «Ñëàâÿíñêèé ñîþç», öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîïàãàíäà è ïîääåðæêà ðóññêîãî íàöèî- íàëèçìà è áîðüáà çà íåãî. Îðãàíèçîâûâàþòñÿ ðàçíîãî ðîäà àêöèè, ôëåøìîáû, ïèêåòû ïîä äåâèçîì «Ðîññèÿ òîëüêî äëÿ ðóññêèõ», çàäåéñòâîâàíû ìíîãèå ÑÌÈ. Ýòî îçíà÷àåò òîëüêî îäíî – ðîññèéñêèå âëàñòè õîòÿò ïðåâðàòèòü Ðîññèþ â óíèòàð- íîå ãîñóäàðñòâî, ãäå âëàñòü áóäåò ïðèíàäëåæàòü òîëüêî ðóñ- ñêèì.

 Â êà÷åñòâå íàãëÿäíîãî ïðèìåðà ðåçóëüòàòà òàêîé ïîëèòèêè ìîæíî ïðèâåñòè íàøå ñðåäíåå è ñòàðøåå ïîêîëåíèå. Ñîçíàíèå ýòèõ ïîêîëåíèé ïîðàæåíî «âèðóñîì» ðàáñêîé ïñèõîëîãèè, â ñèëó ÷åãî ìû ñåãîäíÿ íå ìîæåì äàòü ïðàâèëüíîå íàïðàâëåíèå íàøåé ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåííîé ìîëîäåæè. Íàïðîòèâ, èíîãäà ñîçäàåì ïðåïÿòñòâèÿ. Ñåé÷àñ ãëàâíîå äëÿ ìîëîäåæè, â êîåé óæå ïðîñíóëàñü ×ÅÑÒÜ êàçàõà – íå óïóñòèòü âðåìÿ. Ìû íàìíîãî îòñòàëè îò ìèðà â ðåøåíèè æèâîòðåïåùóùèõ íàöèîíàëüíûõ âîïðîñîâ è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.

 Èçäðåâëå ðîäèíîé ×ÅÑÒÈ êàçàõà áûë àóë. È ñåãîäíÿ òàê æå. Îäíàêî, ñî ñìåíîé ýïîõè ìåíÿåòñÿ è òðåáîâàíèå âðåìåíè. Ïðîöåññ óðáàíèçàöèè äîøåë è äî Êàçàõñòàíà. Ýòî ïðàâèëüíî. 70% ñîñòàâëÿþùåé ãîñóäàðñòâî êîðåííîé íàöèîíàëüíîñòè äîëæíî æèòü â êðóïíûõ ìåãàïîëèñàõ. Ñåãîäíÿ âî ìíîãèõ êðóïíûõ ãîñóäàðñòâàõ ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Óìíûé ãîðîä». Î âîâëå÷åíèè ê ìèðîâîìó áðåíäó «Óìíûé ãîðîä» ñòîëèöû Êàçàõñòàíà – Àñòàíû, à çàòåì Êàðàãàíäû, Àêòîáå è Øûìêåíòà ãîâîðèë íàø Ïðåçèäåíò è óæå äàë ðÿä ïîðó÷åíèé Ïðàâèòåëüñòâó.

 Êàçàõ äîëæåí ïåðååõàòü â ãîðîä.  ýòîì ñëó÷àå, ÿ äóìàþ, âîçðàñòåò ðîëü ×ÅÑÒÈ êàçàõà, îí äîëæåí áûòü ãîòîâ ê ïðèíÿòèþ íîâûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, ê ôîðìèðîâàíèþ íîâîãî êóëüòóðíîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Íàñòàëî âðåìÿ, êîãäà ìû äîëæíû îòáðîñèòü âñå ñòðàõè ïåðåä ãîðîäîì, èçáàâèòüñÿ îò êîíñåðâàòèâíûõ è ïåññèìèñòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ íà æèçíü. Âî- ïåðâûõ, óðîâåíü æèçíè â ãîðîäå, êàê èçâåñòíî, íàìíîãî âûøå,

÷åì â àóëå.  ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ðàçðóøåíû âíåøíèå ôàêòîðû äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ – äåòñêèå

100

Нұртас АхатЧесть казаха

ñàäû, øêîëû, Äîìà êóëüòóðû, áèáëèîòåêè. À åñëè ãäå è ñîõðàíèëèñü, òî íàõîäÿòñÿ â äîâîëüíî ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. Çà÷àñòóþ åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì äîõîäà ÿâëÿåòñÿ çåìëÿ, ïðèíàäëåæàùàÿ ëàòèôóíäèñòàì-îëèãàðõàì. Îùóòèìîé ýêîíî- ìè÷åñêîé ïðèáûëè, äèâèäåíäîâ ñåëüñêîìó ÷åëîâåêó îíà íå ïðèíîñèò. Íå çíàþ íè îäíîãî ñëó÷àÿ, ÷òîáû êàêîé-òî îëèãàðõ ðåøàë ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû ñåëà. Ýòî åìó íå íóæíî! Ãîñóäàðñòâó ñåãîäíÿ òîæå íåâûãîäíî ñîäåðæàòü àóë. Ãîñóäàðñòâó ïðèõîäèòñÿ ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî âðåìåíè, ïîýòîìó îíî âûíóæäåíî âûáèðàòü áîëåå âûãîäíûå àñïåêòû ýêîíîìè-

÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà, ò.å. èäòè íà óêðóïíåíèå è öåíòðàëè- çàöèþ. Ïëàíîâàÿ ýêîíîìèêà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà îñòàëàñü â ïðîøëîì. Ýòî íóæíî ïðàâèëüíî ïîíèìàòü. ß ïîääåðæèâàþ òàêóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó ñòðàíû. Ñ÷èòàþ ïðàâèëüíîé èäåþ ïåðåñåëåíèÿ æèòåëåé ìàëûõ ñåë â êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû.

 Âî-âòîðûõ, óõèùðåííàÿ ñîâåòñêàÿ ïîëèòèêà áûëà çàèíòåðåñîâàíà â òîì, ÷òîáû êàçàõè æèëè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Íå æàëåëè äëÿ ýòîãî ãîñóäàðñòâåííûõ äîòàöèé. Èç 130 íàðîäîâ è íàðîäíîñòåé, æèâøèõ íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ, òîëüêî êàçàõñêèé íàðîä ìîã ñîïåðíè÷àòü ñ ðóññêèìè â òðóäîëþáèè, â ñïîñîáíîñòè âïèòûâàòü çíàíèÿ, îâëàäåâàòü ýêîíîìè÷åñêèìè îòðàñëÿìè. Ïîýòîìó èì âûãîäíî áûëî, ÷òîáû êàçàõ ïîñòîÿííî çàíèìàëñÿ òîëüêî æèâîòíîâîäñòâîì, æèë ïîäàëüøå îò öèâèëèçîâàííîãî ìèðà.  50-ûå ãîäû áûëè ðàñïàõàíû ãèãàíòñêèå ïëîùàäè öåëèííûõ çåìåëü, íà îñòàâøèõñÿ ïàñòáèùíûõ óãîäüÿõ áûëè ðàçâåäåíû 50 ìëí. ãîëîâ îâåö. Âñå ýòî äåëàëîñü ðàäè îäíîé öåëè – óêîðåíèòü â ñîçíàíèè êàçàõà, ÷òî îí – ñåëüñêèé ÷åëîâåê. Ïðîâîäèìàÿ ñ 1920 ãîäà òàêàÿ ïîëèòèêà, äåéñòâèòåëüíî, ñäåëàëà çà 50 ëåò èç êàçàõà àóëüíîãî ÷åëîâåêà. Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî îñâîåíèå öåëèííûõ çåìåëü äàëî ìîùíûé òîë÷îê ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè êàçàõîâ, íî â òî æå âðåìÿ íàíåñëî íåïîïðàâèìûé óðîí.

Нұртас АхатЧесть казаха

Òåïåðü íåîáõîäèìî ïåðåñåëèòü ×ÅÑÒÜ íàöèè èç àóëà â

çîîâåòåðèíàðíûé (ñåëüõîç) èíñòèòóòû. Ëèøü íåêîòîðûå øëè â òåõíè÷åñêèå ÂÓÇû. Îòñþäà ó íèõ ñôîðìèðîâàëñÿ ñòåðåîòèï

«áóäü ìóëëîé, à åñëè íå ìóëëîé, òîãäà ñòàíü ó÷èòåëåì». Èäòè â

ó÷èëèùå, ïðîôøêîëû ïîëó÷àòü ðàáî÷óþ ïðîôåññèþ ñ÷èòàëîñü çàçîðíûì. Ñåãîäíÿ ìû ïîæèíàåì ïëîäû òàêîãî óáåæäåíèÿ. Ñåãîäíÿøíèé Êàçàõñòàí íóæäàåòñÿ â ñïåöèà- ëèñòàõ íåôòåãàçîâîé, ãîðíî-äîáûâàþùåé, ìåëèîðàòèâíîé, æèëèùíî-êîììóíàëüíîé, äîðîæíîé, ñòðîèòåëüíîé, ýíåðãå- òè÷åñêîé îòðàñëåé, â ñïåöèàëèñòàõ, óìåþùèõ ðàáîòàòü ñ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì è òåõíèêîé. Ñ ÷óâñòâîì äîñàäû è ñîæàëåíèÿ ìû âñå-òàêè ïðèíÿëèñü èñïðàâëÿòü îøèáêè. Êîíå÷íî, ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà. Òåïåðü ñàìîå ãëàâíîå – ñëîìàòü ñòàðûå ñòåðåîòèïû, ñôîðìèðîâàòü íîâîå ìèðîâîç- çðåíèå ó íûíåøíåãî ìîëîäîãî êàçàõà è ïîäãîòîâèòü èç íåãî âûñîêîêëàññíîãî, êâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà òåõíè-

÷åñêîãî ïðîôèëÿ. Íå âñå êàçàõè, íàäååìñÿ, ìå÷òàþò áûòü òàìàäîé è ïåòü ïåñíè íà òîÿõ.

Á³ëåêêå ñåңãåí çàìàíäà, Åøê³ìãå åñå áåðìåä³ê. Á³ë³ìãå ñåíãåí çàìàíäà, Қàïû қàëûï æүðìåë³ê –

 Àâòîðîì ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ñòðîê ñ÷èòàþò âåëèêîãî Àáûëàéõàíà. Äîñëîâíî ñìûñë ýòèõ ñòðîê òàêîé: «Íå óñòóïàëè ìû íèêîìó â ýïîõó ñèëû, íå çàñòèãíóëè áû íàñ âðàñïëîõ â ýïîõó çíàíèé». Ýòè ñëîâà ñåãîäíÿ çâó÷àò àêòóàëüíî, êàê íèêîãäà.

 Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ åñòü â ëþáîì ãîñóäàðñòâå, ó ëþáîãî íàðîäà. Äàâíî ñôîðìèðîâàëñÿ âçãëÿä î êàçàõñêîì íàöèî- íàëèçìå. Ñî âðåìåí ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëàãåðÿ. Ìû áîÿëèñü ãîâîðèòü íà ýòó òåìó, ó íàñ áûëà «ôîáèÿ». Ïðè÷èíà, âèäèìî, çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî èìåííî êàçàõè áîëüøå âñåõ â ÕÕ âåêå ïîñòðàäàëè îò «ñîâåòñêîãî ãåíîöèäà». Ïîýòîìó, ÿ äóìàþ, ýòî íå ñåêðåò, ÷òî äî ñèõ ïîð íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå îäîëåâàåò ñòðàõ è áåñïîêîéñòâî, êîãäà çàõîäèò ðå÷ü î íàöèîíàëèçìå.  ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íåçàâèñèìîñòè, âñå ÷àùå ñòàëè ãîâîðèòü íà òåìó íàöèîíàëüíîé èäåè. Èçâåñòíûå

Нұртас АхатЧесть казаха

ïîëèòîëîãè, ôèëîñîôû, èñòîðèêè, ïðèäàâ íîâîå çíà÷åíèå ýòîé òåìå, äàëè íîâûé èìïóëüñ â åå èçó÷åíèè. «Ó íàðîäà, íå èìåþùåãî íàöèîíàëèñòîâ, íå ìîæåò áûòü ñâîåé ðîäèíû, ñâîåé çåìëè. Òîëüêî îíè ìîãóò ïîñòðîèòü íàöèîíàëüíîå ãîñóäàð- ñòâî», – óòâåðæäàåò ïðåäñòàâèòåëü íîâîãî íàïðàâëåíèÿ êàçàõ- ñêîé ôèëîñîôèè, èçâåñòíûé ôèëîñîô Ãàðèôîëëà Åñèìîâ.  îñíîâå ëþáîãî ãîñóäàðñòâà ñóùåñòâóåò èäåÿ íàöèîíàëèçìà, âîçìîæíî, îíà îòñóòñòâóåò â Àìåðèêàíñêîé ñèñòåìå, è òî, åñëè òðàêòîâàòü ñ îôèöèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ. Íà ñàìîì äåëå, íåëüçÿ îòðèöàòü ïðèñóòñòâèå â ÑØÀ «ðàñèçìà» è «íàöèîíàëèçìà». Ñâîå øèðîêîå ðàçâèòèå íàöèîíàëèçì ïîëó÷èë â ÕÕ âåêå, îíî ïðèõîäèòñÿ òî÷íî êî âðåìåíè ïåðåäåëà çåìåëü è ñôåð âëèÿíèÿ, íà÷àòîãî ñâåðõäåðæàâàìè ìèðà. Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ ñòàëà ñâîåîáðàçíûì ëîçóíãîì äëÿ íåêîòîðûõ ñòðàí, ñáðîñèâøèõ êîëîíèàëüíîå âëèÿíèå áëàãîäàðÿ íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëü- íûì äâèæåíèÿì. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ – ôàêòîð âîçðîæäåíèÿ ×ÅÑÒÈ íàðîäà. Íàïðèìåð, Äæàâàõàðëàë Íåðó áûë óáåæäåí, ÷òî íàöèîíàëèçì – íàöèîíàëüíî-ïàòðèîòè÷åñ- êàÿ èäåÿ, âåäóùàÿ ê íåçàâèñèìîñòè, âåëèêàÿ äóõîâíàÿ ñèëà. Áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè Íåðó, èíäèéñêèé íàðîä ñìîã ïîëó÷èòü ñâîþ íåçàâèñèìîñòü. Ïîäîáíûõ ïðèìåðîâ â èñòîðèè ïðåäîñòàòî÷íî.

 Â îñíîâå ×ÅÑÒÈ êàçàõà ïîäðàçóìåâàåòñÿ åãî íàöèîíà- ëèçì, ïàòðèîòèçì. Êàíóëè â ëåòó âðåìåíà, êîãäà ìû áîÿëèñü íàöèîíàëèçìà. Êàêèå áû èñïûòàíèÿ íè âûïàäàëè íà äîëþ êàçàõà, íèêòî íå ñìîã âûòðàâèòü åãî íàöèîíàëèçì. Íàñòîÿùèé êàçàõ ðîæäàåòñÿ íàöèîíàëèñòîì è íà âñþ æèçíü èì îñòàåòñÿ. Íàöèîíàëèñòîì êàçàõà ñäåëàëà åãî èñòîðèÿ. Ñ òîãî äàëåêîãî ÕV âåêà, ñ òåõ ïîð, êàê îí âçîøåë íà ñöåíó èñòîðèè, æèçíü åãî ïîëíà áîðüáû çà ñóùåñòâîâàíèå, ãîíåíèé è ëèøåíèé. Êàçàõ íèêîãäà íå áûë çàõâàò÷èêîì, íèêîãäà íå ïîñÿãàë íà ÷óæèå çåìëè, íè íà êîãî íå øåë ñ âîéíîé. Áîðüáà çà ñâîþ çåìëþ è íåçàâèñèìîñòü ïðåâðàùàåò ëþáîé íàðîä â íàöèîíàëèñòîâ.  ýòîì ñõîæè êàçàõñêèé è ðóññêèé íàöèîíàëèçì. Ó &