Жазғы мектеп ағылшын тілі 6 сынып


Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі

Орал қаласының білім беру бөлімінің

37 жалпы орта білім беретін мектебі

Бекітемін: Келісемін: Қаралды:

Мектеп директоры: Директордың ОІЖО: Ә/б жетекшісі:

__________Т.М.Мурадимова _____________ Б.Б.Есенова ___________А.А.Ажмагамбетова

«_____»_________2020жыл «_____» _________2020жыл «______»________2020жыл

ТАҚЫРЫПТЫҚ – КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР

2020-2021 оқу жылы

Пәні Ағылшын тілі

Класс 6 А

Мұғалім

Оқу жоспары бойынша сағат саны 102 сағ.

I жартыжылдықта ___48 сағ, аптасына __3 сағ____ II жартыжылдықта _54_сағ, аптасына ___3 сағ____

Негізгі құжат:

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мынадай нормативтік құжаттар негізінде құрылды:

   • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2020 жылғы 5 мамырдағы №182 өзгерістер мен толықтырулар енгізілген);
   • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 08 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары (2018 жылғы 04 қыркүйектегі №441 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген);
   • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің үлгілік оқу бағдарламалары (2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген);
   • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің үлгілік оқу бағдарламалары (2017 жылғы 03 сәуірдегі №352 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген);
   • Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216 бұйрығымен бекітілген оқу басылымдары;
   • 2019-2020 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы: Әдістемелік нұсқау хат. – Нұр -Сұлтан: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы (2020жылғы 15 маусымдағы № 7 хаттама).

Оқулық: “«Excel 6 ” Virgina Evan, Jenny Doo ley, Bob Obee.

Ағылшын тілі пәнінен 6-сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспарға

Түсінік хат

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2020 жылғы 5 мамырдағы №182 өзгерістер мен толықтырулар енгізілген

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары (2018 жылғы 4 қыркүйектегі №441 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген); Бұйрықтың №6 қосымшасы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін пәндерінің үлгілік оқу бағдарламалары (2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген

«Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, құралдардың және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы

№216 бұйрығымен бекітілген оқу басылымдары.

 6-сыныпта өтілген лексика мен грамматиканы қайталау және білім алушылардың коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған коммуникативтік оқыту технологиясын қолдану ұсынылады. Оқыту процесінде қосымша ресурстар мен ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдануға болады.

Ағылшын тілі бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

6сыныптарда – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты құрайды.

6-сынып –Helping and Heroes, Drama and Comedy, Our Neighbourhood;

 «Шетел тілі» пәнінен оқу жұмысын ұйымдастыруда келесі ұсынымдар беріледі:

 1. Білім алушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған «Independent project» юнитына назар аудару қажет. Жоба жұмысы арқылы мұғалім мақсаттар мен сөйлеу дағдыларының түрлеріне бағытталған қалыптастырушы бағалауды жүргізе алады. Жоба жұмысының түрі мен мазмұны (тақырыптық мазмұны, іс-әрекет түрлері, күтілетін нәтижесі, бағалау түрлері және т.б.) мектеп ішіндегі әдістемелік бірлестіктерде талқыланады.

 2. «Reading for pleasure» бөлімінде оқу дағдысын дамыту үшін әдістемелік нұсқауларды белсенді қолдану керек. Көркем және оқу әдебиет мәтіндерімен жұмыс жасау ағылшын тіліне оқытудың міндетті элементі болып табылады және білім алушылардың алған дағдыларын бекітуге мүмкіндік береді.

«Шетел тілі/Ағылшын тілі» пәні бойынша жиынтық бағалау рәсімдерінің саны Оқу пәнінен әр тоқсан сайын бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) рәсімінің нақты санын және 1 рет тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) өткізу қарастырылған. Төменде оқу пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) рәсімдерінің нақты саны көрсетілген.

 Бөлім бойынша жиынтық бағалау рәсімдерінің саны

 Сынып

Бөлім бойынша жиынтық бағалау рәсімдерінің саны

 1-тоқсан

 6-сынып

 1

 2

6 сыныптарға арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Calendar Thematic Plan for the 6th grade

Excel” (102 hours. Күрделі тақырыптар саны - 9)

     

Theme

Strands/Learning objectives

Hours

Date

Module1- Our Class

1

My brother wants to study English.

/verbs -ing form /to-infinitive /

6.2.6.1- deduce meaning from context in supported extended talk on a range of general and curricular topics

6.5.3.1- write with some support about personal feelings and opinions on a limited range of familiar general and curricular topics;

6.6.15.1 - use common verbs followed by infinitive verb / verb + ing patterns; use meaning and extend understanding; infinitive of purpose on a limited range of familiar general and curricular topics

1

Module 2- Helping & Heroes

2

The museum was visited last Sunday.

Passive form

Prepositions of movement p.21

6.5.2.1- write with some support about real and imaginary past events, activities and experiences on a limited range of familiar general topics and some curricular topics;

6.6.9.1- use appropriately an increased variety of present and past simple active and some passive forms on a growing range of familiar general and curricular topics;

1

Module 3 - Our Countryside

3

I’ve lived here since 2002

Present Perfect vs Past Simple

There is/ are- It isp. 33

ex. 5,6 p.23 WB

6.2.5.1- understand most specific information and detail of supported, extended talk on a range general and curricular topics;

6.6.9.1- use appropriately an increased variety of present and past simple active and some passive forms on a growing range of familiar general and curricular topics;

6.6.11.1-use common impersonal structures with: it, there on a growing range of familiar general and curricular topics;

Module 4- Drama & Comedy

4

He was watching TV when the phone rang.

Past Simple vs Past Continuous; Past Simple vs Present Perfect p. 44- 45

6.2.5.1- understand most specific information and detail of supported, extended talk on a range general and curricular topics

6.3.8.1 - recount some extended stories and events on a limited range of general and curricular topics

6.5.3.1- write with some support about personal feelings and opinions on a limited range of familiar general and curricular topics;

6.6.7.1 - use simple perfect forms to express indefinite and unfinished past [with for and since] on a growing range of familiar general and curricular topics;

Module 5 – Our health

5

Health rules

The modal verb “have to” Must/mustn’t; can(‘t)/could- may/ might-should(n’t)-ought(n’t) to

pp. 56-57

6.1.1.1- use speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in groups;

6.3.7.1- use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a limited range of general topics, and some curricular topics

6.5.7.1- use with some support appropriate layout at text level for a growing range of written genres on familiar general topics and some curricular topics;

6.6.1.1- begin to use basic abstract nouns and compound nouns and noun phrases describing times and location on a growing range of familiar general and curricular topics;

6.6.13.1- use modal forms including, mustn’t (prohibition), need (necessity), should (for advice) on a range of familiar general and curricular topics;

Module 6 – Travel & Holidays

6

Discussing holiday plans

“Will” and “be going to”/ affirmative and interrogativep. 68-69

ex.1,2 p. 46 WB

6.3.3.1- give an opinion at sentence and discourse level on an increasing range of general and curricular topics;

6.4.5.1- deduce meaning from context on a limited range of familiar general and curricular topics, including some extended texts;

6.6.8.1 - use future form will to make offers, promises, and predictions on a growing range of familiar general and curricular topics;

Module 7- Reading for pleasure

7

The Grove of the Dancing Birches

Determines: other/another/ all and any p. 82-83

6.4.8.1-use independently familiar paper and digital reference resources to check meaning and extend understanding

6.4.9.1-recognise the difference between fact and opinion in short, simple texts on a wide range of general and curricular topics

6.5.4.1-write with some support topics with some paragraphs to give basic personal information;

8. Our Neighbourhood

8

Astana is visited by millions of tourists every year.

Passive Forms (Present Simple & Past Simple)

6.5.9.1- punctuate written work at text level on a limited range of general topics and some curricular topics with some accuracy

6.6.9.1- use appropriately an increased variety of present and past simple active and some passive forms on a growing range of familiar general and curricular topics;

Module 9 Transport

9

He likes fast cars, doesn’t he?

Question tags

Relative pronouns/

defining relative clauses

6.2.3.1- understand more complex supported questions on a growing range of general and curricular topics

6.3.2.1- ask simple questions to get information about a growing range of general topics;

6.6.5.1- use questions including questions with whose, how often, how long and a growing range of tag questions on a growing range of familiar general and curricular topics; 6.6.17.1- use subordinate clauses following think know believe hope, say, tell; use subordinate clauses following sure, certain; use defining relative clauses with which who that where on a growing range of familiar general and curricular topics


Материалдың толық нұсқасын қалай жүктеймін?

Мақала ұнаса, бөлісіңіз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Құрбан айт 2021: қашан, құрбандық шалу шарттары, дұғасы, құрбан малының жасы, жарамды мал 18.07.2021, 0
» Асқар Мамин: 600 мың педагогтің жалақысы 25 пайызға артады 13.07.2021, 0
» Space X осы жылдың қыркүйегіне дейін бүкіл әлемді интернетпен қамтамасыз еткісі келеді 12.07.2021, 0

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз.
Жақсы