👈 қаріп өлшемі 👉

Информатика_8-сынып


Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Информатика 8 сынып

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 8-сынып білім алушыларына «Информатика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) негізгі орта мектептің (5-9-сыныптары) «Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 8-сыныпта жиынтық бағалау барлық тоқсанда өткізіледі.

 Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

 Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайтындағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Компьютер мен желілердің техникалық сипаттамалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

8.2.1.1 Ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілін қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Мәтіндегітаңбасанынжәнеақпараткөлемін есептейді
 • Мәтіндегі ақпарат қуатын және өлшемін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Алфавитте 1 таңбаның салмағы 8 битке тең. Алфавиттегі таңба санын есептеңіз.
 • Оқушы компьютерде «Биология» пәнінен реферат дайындады. Файлда 25 бет бар. Әрбір бетте – 40 қатар, ал әрбір қатарда 60 таңба бар болғанда, файлдағы ақпарат көлемін есептеңіз.
 • Мұғалім оқушыларға 20 таңбадан тұратын мәтінді компьютерде теру тапсырмасын берді. Оқушы мәтінді қуаты 16 таңбадан тұратын алфавитпен терді, ал Болат қуаты 256 таңба болатын алфавитпен терді. Екі түрлі алфавитпен жазылған ақпарат көлемін анықтаңыз және ерекшелігін түсіндіріңіз.

Ақпарат көлемі:

Ерекшелігі:

 • «Activ» орталығы қолданушыларына хабарлама жіберді. Хабарлама көлемі – 10 байт. Ақпарат көлемін Мбайт және Кбайт түрінде көрсетіңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Мәтіндегі таңба санын және ақпарат көлемін есептейді

1

алфабиттегі таңба санын анықтайды;

1

2

беттің ақпарат көлемін анықтайды;

файлдың ақпарат көлемін анықтайды;

файлдыңкөлемінМБтүрінде

көрсетеді;

1

1

1

Мәтіндегі ақпарат қуатын және өлшемін анықтайды

3

16 таңбалық мәтін қуатын есептейді;

256 таңбалық мәтін қуатын есептейді;

бірінші мәтін ерекшелігін жазады;

екінші мәтін ерекшелігін жазады;

1

1

1

1

4

ақпаратты мбайт түрінде көрсетеді;

ақпаратты кбайт түрінде көрсетеді.

1

1

Барлығы

10

«Компьютер мен желілердің техникалық сипаттамалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Мәтіндегі таңба санын және ақпарат көлемін есептейді.

Мәтіндегі таңба санын және ақпарат көлемін есептеуде қиналады.

Алфабиттегі таңба санын / Беттің ақпарат көлемін / Файлдың ақпарат көлемін анықтауда және файлдың көлемін Мб түрінде көрсетуде қателіктер жібереді.

Мәтіндегітаңбасанынжәне ақпарат көлемін дұрыс есептейді.

Мәтіндегі ақпарат қуатын және өлшемін анықтайды.

Мәтіндегі ақпарат қуатын және өлшемін анықтауда қиналады.

16 / 256 таңбалық мәтін қуатын есептеуде/ Бірінші / Екінші мәтін ерекшелігін түсіндіруде/

Ақпаратты Мбайт / Кбайт түрінде көрсетуде қателіктер жібереді.

Мәтіндегі ақпарат қуатын және өлшемін дұрыс анықтайды.

«Денсаулық және қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты8.4.2.1 Желі қолданушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз

ету ережелерін сақтау (интернеттегі алаяқтық пен агрессия)

Бағалау критерийіБілім алушы

   • Интернеттеқауіпсізжұмысжасауережелерін қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты15 минут

Тапсырма

 • Жағдаятты интернеттен келетін қауіп түрімен сәйкестендіріңіз.
 • Оқушы электронды пошта арқылы маңызды құжатты ата-анасына жіберу қажет болды. Интернет желісін қауіпсіз қолданудың екі жолын ұсыныңыз.

1)

2)

 • Белгісіз сайтқа тіркелу кезінде телефон нөміріңізді жазудың кері салдарын түсіндіріңіз.
 • Төмендеберілгентұжырымдардықарастырыңыз.Интернетжелісіндегіқауіпті әрекеттерді белгіше арқылы ( ✓) көрсетіңіз.
  • Жеңіл құпия сөз қолдану ыңғайлы, өйткені есте сақтау қиын емес;
  • Ата-ананың рұқсатымен әлеуметтік желіні қолдану қауіпсіз;
  • Интернетте танысқан адаммен кездесуден қорқудың қажеті жоқ;
  • Досымның компьютерінде құпия сөзді сақтап қалдыру мен үшін зиян келтірмейді;
  • Әлеуметтік желіде жеке парақшаны баршаға қолжетімді ету қауіпсіз;
  • Интернетте өзімнің толық аты-жөнімді, мектебімді, нөмірімді көрсету қауіпсіз.

Бағалау критерийі

Тапсыр ма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Интернетте қауіпсіз жұмысжасау ережелерін қолданады

1

желідегі алаяқтықты көрсетеді;

желідегі агрессияны көрсетеді;

1

1

2

3

желіні қауіпсіз қолданудың 1- жолын көрсетеді;

желіні қауіпсіз қолданудың 2-жолын көрсетеді.

белгісіз сайтқа толық мәлімет берудің салдарын түсіндіреді;

1

1

1

4

желідегі 1-қауіпті әрекетті анықтайды;

желідегі 2-қауіпті әрекетті анықтайды;

желідегі 3-қауіпті әрекетті анықтайды.

1

1

1

Барлығы

8

Денсаулық және қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.

Білім алушының аты-жөні:

 Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Интернеттеқауіпсіз жұмысжасау ережелерін қолданады.

Интернетте қауіпсіз жұмыс жасау ережелерін қолдануда қиналады.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

    • Абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану
    • Электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кірістірілген функцияларды қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолданады
 • Электрондыкестенініңкірістірілгенфункцияларын қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Берілген кестені қарастырыңыз.

 • Абсолютті сілтемені қолдана отырып, теңгеде берілген соманы долларға айналдыру формуласын көрсетіңіз.

B3 ұяшығының формуласы:

 • Формуланы B4:B8 ұяшықтарына көшіру барысында абсолютті сілтеме қалай өзгереді?

2. Төмендегі кестені Excel бағдарламасында құрастырыңыз.

Excel бағдарламасының кірістірілген функцияларын қолданып, кестедегі ұлдар санын және жалпы оқушылар санын есептеңіз. Есептің формуласын жазыңыз.

C9: C10:

3. Келесі кестені қарастырыңыз.

Кестедегі оқушылардың орташа санын есептеңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Абсолюттіжәне салыстырмалы сілтемелерді қолданады

1

теңгеден долларға айналдыру формуласын

жазады;

формулада абсолютті сілтемені қолданады;

формуланы көшіру барысында абсолютті

сілтеменің қалай өзгеретінін жазады;

1

1

1

Электронды кестенінің кірістірілген функцияларын қолданады

2

С9 ұяшығы үшін кірістірілген функцияның

бір түрін қолданып формуланы жазады;

С9ұяшығыныңфункцияаргументтерін

анықтайды;

С10 ұяшығы үшін кірістірілген функцияның бір түрін қолданып формуланы жазады;

С10 ұяшығының функция аргументтерін

анықтайды;

1

1

1

1

3

орташамәнінесептейтінформуланы

жазады;

формула аргументтерін анықтайды.

1

1

Барлығы:

9

«Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Абсолютті салыстырмалы сілтемелерді қолданады.

және

Абсолюттіжәнесалыстырмалы сілтемелерді қолдануда қиналады.

Теңгеден формуласын абсолютті формуланы абсолютті өзгеретінін жібереді.

долларға жазуда/

сілтемені көшіру сілтеменің жазуда

 айналдыру формулада қолдануда/ барысында

 қалай қателіктер

Абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді дұрыс қолданады.

Электронды кестенінің кірістірілген функцияларын қолданады.

Электронды кестенінің кірістірілген функцияларынқолдануда қиналады.

С9/С10ұяшықтарының функцияларының аргументтерін анықтауда / орташа мәнін есептейтін формуланы жазуда / формула аргументтерін анықтауда қателіктер жібереді.

Электронды кірістірілген дұрыс қолданады.

 кестенінің функцияларын

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Программалар ды құрудың кіріктірілген орталары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты8.1.2.1 Жүйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз ету

және программалау жүйесін ажырату

    • Таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану

Бағалау критерийіБілім алушы

     • Жүйелік,қолданбалыпрограммалыққамтамасыз етуін анықтайды
     • Қайталау операторын кіріктірілген бағдарламалау ортасында қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты20 минут

Тапсырма

 • Берілген бағдарламалық қамтамасыз ету түрлері мен анықтамаларын сәйкестендіріңіз.
 • «Программалау жүйелері» ұғымын анықтайтын тұжырымдарды «иә» немесе «жоқ» деп белгілеңіз.

Қолданбалы есептерді шешеді

Бағдарламашылар жұмыс жасайды

Арнайы бір есепті шешуге арналған бағдарлама

Көмекші жүйелік бағдарламалар

 • Қайталау параметрін бағдарламалау тілінде жазылу синтаксисін толықтырыңыз. for to do
 • 1..10 дейінгі оң сандар тізбегі берілген. Программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында сандардың қосындысын есептейтін бағдарлама алгоритмін жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Жүйелік, қолданбалы

программалық қамтамасыз етуін анықтайды

1

жүйелікбағдарламалық

қамсыздандыруанықтамасын көрсетеді;

қолданбалыбағдарламалық

қамсыздандыруанықтамасын көрсетеді;

1

1

2

«программалау жүйелері» ұғымының

1-тұжырымын анықтайды;

«программалау жүйелері» ұғымының

2-тұжырымын анықтайды;

1

1

Қайталауоператорын

кіріктірілген бағдарламалау ортасында қолданады

3

бастапқыжәнесоңғымәндіжәне

операторды көрсетеді;

1

4

айнымалыларды сипаттайды;

қайталау операторының структурасын

жазады;

нәтижені шығарады.

1

1

1

Барлығы:

8

«Программалар ды құрудың кіріктірілген орталары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Жүйелік,қолданбалы программалық қамтамасызетуін анықтайды.

Жүйелік,қолданбалы программалық қамтамасыз етуін анықтауда қиналады.

Жүйелік/қолданбалы бағдарламалыққамсыздандыру анықтамасынкөрсетуде және

«программалау жүйелері» ұғымының 1-/2-ші тұжырымын анықтауда қателіктер жібереді.

Жүйелік,қолданбалы программалық қамтамасыз етуін дұрыс анықтайды.

Қайталауоператорын кіріктірілген бағдарламалау ортасында қолданады.

Қайталау операторын кіріктірілген бағдарламалауортасында қолдануда қиналады.

Бастапқы және соңғы мәнді және оператордыкөрсетуде/

айнымалылардысипаттауда/ қайталауоператорының структурасын жазуда / нәтижені шығаруда қателіктер жібереді.

Қайталауоператорын кіріктірілгенбағдарламалау ортасында дұрыс қолданады.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Программалар ды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

8.3.3.2 Программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының компоненттерін білу және қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Кіріктірілгенбағдарламалауортасының компоненттерін қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Практикалық жұмыс.

Өңдеудің кіріктірілген ортасында битпен берілген ақпарат көлемін байтқа, килобайтқа және мегабайтқа ауыстыру бағдарламасын құру керек.

 • Бағдарламаның интерфейсін өңдеудің кіріктірілген ортасында қолданушыға түсінікті болатындай құрыңыз.
 • Интерфейсте қолданылған 2 компонент атауын және қызметін атаңыз:

Компонент атауы

Қызметі

 • Өңдеудің кіріктірілген ортасында бағдарламаның кодын жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Кіріктірілген

интерфейсте мәлімет енгізу компонентін

1

бағдарламалау

қолданады;

ортасының

интерфейсте мәлімет шығару компонентін

1

компоненттерін

1

қолданады;

қолданады

интерфейстемәліметтерді

өңдеу

1

компонентін қолданады;

компонент атауын жазады;

1

компонент қызметін жазады;

1

айнымалыларды қолданады;

1

есептеуде формуланы қолданады;

1

мәлімет типтерін қолданады.

1

Барлығы:

8

«Программалар ды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика.

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін қолданады.

Кіріктірілгенбағдарламалау

ортасыныңкомпоненттерін қолдануда қиналады.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» NIS-тің мың домбырашысы Гиннесс рекордтар кітабын бағындырды 26.05.2022
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы