👈 қаріп өлшемі 👉

Математика_ 4 сынып


«Математика» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 4-сынып

Нұр-Сұлтан, 2019

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 4-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.

 Бөлім/ ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.

 Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Көптаңбалы сандар нумерациясы және олармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
  • Сандармен амалдар орындау
  • Шамалар және олардың өлшем бірліктері

4.3 Тізбектер

Оқу мақсаты

4.1.1.3 Көптаңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу

4.1.2.8 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану

4.1.3.5 Уақыт өлшем бірлігінің үлесін табу ( 1/60 сағ ═ 1 мин; 1/2сағ ═ 30 мин;1/7 апта= 1 күн)

4.4.3.1** 1000 000-ға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылықтарын анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Разрядтықжәнекластыққұрамыбойынша көптаңбалы сандарды атайды
 • Разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтайды
 • Көптаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді
 • Көптаңбалы сандарды қосу және азайтудың жазбаша есептеу тәсілдерін қолданады
 • Уақыт бірліктерінің үлесін анықтайды
 • 1000 000 көлеміндегі сандар тізбегінің заңдылығын анықтайды

Ойлаудағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма
  • Құрамы бойынша сандарды жаз:
   • екінші кластың 25 бірлігі, бірінші кластың 13 бірлігі бар сан
   • екінші кластың 450 бірлігі, бірінші кластың 12 бірлігі бар cан
  • Кіші санда барлығы неше ондық бар?
  • Үлкен санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсет
 • тапсырма

Баған түрінде жазып, есепте.

786 914 + 18 008864 028 – 53 416

 • тапсырма Өрнекте.

1

30

сағ =мин1 апта =тәул.

7

 • тапсырма

Заңдылықты анықта және келесі 3санды жаз. 90 530, 90 537, 90 544, 90 551, …, ..., ....

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Разрядтықжәне кластыққұрамы бойынша көптаңбалы сандардыатайды Разрядтық бірліктердіңжалпы санын анықтайды Көптаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді

1

разрядтық құрамы негізінде көптаңбалы сандарды жазады:

 • бірінші санды;
 • екінші санды;

кіші сандағы ондықтардың жалпы

санын анықтайды;

үлкен санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсетеді;

1

1

1

1

Көптаңбалы сандарды қосу және азайтудың жазбашаесептеу тәсілдерін қолданады

2

көптаңбалы сандардың қосындысының

мәнін табады;

көптаңбалы сандардың айырмасының мәнін табады;

1

1

Уақытбірліктерінің үлесін анықтайды

3

уақыт өлшем бірліктерінің үлесін анықтайды:

 • сағаттың минуттық үлесін;
 • аптаның тәуліктік үлесін;

1

1

1000 000 көлеміндегі сандартізбегінің

заңдылығын анықтайды

4

сандар тізбегін заңдылыққа сәйкес толықтырады.

1

Барлығы

9

«Көптаңбалы сандар нумерациясы және олармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Разрядтық және кластық құрамыбойынша

көптаңбалы сандарды

атайдыРазрядтық бірліктердің жалпы санын анықтайды

Көптаңбалысандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді

1

Разрядтық құрамы бойынша көптаңбалы сандарды жазуда, санныңразрядтық бірліктерінің жалпы санын анықтауда және санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуда қиналады.

Разрядтық құрамы бойынша көптаңбалы сандарды жазуда/ санның разрядтық бірліктерінің жалпы санын анықтауда/ санды разрядтыққосылғыштардың қосындысына жіктеуде қателіктер жібереді.

Разрядтық құрамы бойынша көптаңбалысандарды жазады, санның разрядтық бірліктерінің жалпы санын анықтайды және санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді.

Көптаңбалы сандарды қосу және азайтудың жазбаша есептеутәсілдерін қолданады

2

Көптаңбалы сандарды баған түрінде жазуда, бағандап қосу және азайту амалдарын орындауда қиналады.

Көптаңбалы сандарды баған түрінде жазуда/ бағандап қосуда немесе азайтуда қателіктер жібереді.

Көптаңбалы сандарды баған түрінде жазады, қосу және азайтуамалдарын орындайды.

Уақыт бірліктерінің үлесін анықтайды

3

Уақытбірліктерініңүлесін табуда қиналады.

Сағаттың минуттық үлесін / аптаның тәуліктік үлесін анықтауда қателеседі.

Уақыт бірліктерінің үлесін есептеп шығарады.

1000 000 көлеміндегі сандартізбегінің заңдылығын анықтайды

4

Көптаңбалысандар

тізбегіндегізаңдылықты анықтап, жалғастырып жазуда қиналады.

Көптаңбалы сандар тізбегінің заңдылығынанықтауда/ заңдылықты жалғастырып жазуда қателіктер жібереді.

Көптаңбалысандар тізбегініңзаңдылығын анықтап, толықтырады.

«Біртаңбалы санға көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Сандармен амалдар орындау

Оқу мақсаты

4.1.2.7 Екітаңбалы/үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға ауызша көбейту мен бөлуді орындау

4.1.2.4 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерге сүйеніп, натурал сандарды топтастыру

4.1.2.10**Көптаңбалы сандарды біртаңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Екі/үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейтеді және бөледі
 • Санның 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштігін анықтайды
 • Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға қалдықпен бөледі

Ойлаудағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Есепте.

132 ∙ 3 =728 : 8 =

 • тапсырма

Сандарды бөлінгіштік белгілеріне қарай топтарға бөл: 78, 45, 90, 120, 124, 335, 446, 300

 • тапсырма

Қалдықпен бөлуді орында және тексер.

975 818: 7 =

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Екі/үштаңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейтеді және

бөледі

1

көбейтіндінің мәнін табады;

бөліндінің мәнін табады;

1

1

Санның 2-ге, 5-ке,

10-ғабөлінгіштігін анықтайды

2

текқана2-гебөлінетін

анықтайды;

текқана5-кебөлінетін

анықтайды;

2-геде,5-кеде,10-ғада

сандарды анықтайды;

сандарды

сандарды

бөлінетін

1

1

1

Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға қалдықпен бөледі

3

толымсыз бөліндіні анықтайды;

қалдықты табады;

қалдықпенбөлуді

орындайды.

1

1

тексеруді

Барлығы

8

«Бір таңбалы санға көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Екі/үштаңбалы сандарды

Екі/үштаңбалысандарды

Екітаңбалы сандарды/ үштаңбалы

Екі/үштаңбалысандарды

біртаңбалысанға

біртаңбалы санға көбейту

сандардыбіртаңбалысанға

біртаңбалысанғаауызша

көбейтеді және бөледі

1

жәнебөлуамалдарын

көбейтуде немесе бөлуде қателіктер

көбейтеді және бөледі.

орындауда қиналады.

жібереді.

Санның 2-ге, 5-ке, 10-ға

Сандардыбөлінгіштік

Бөлінгіштік белгілері бойынша тек

Сандардыбөлінгіштік

бөлінгіштігін анықтайды

белгілерібойынша

қана 2-ге бөлінетін / тек қана 5-ке

белгілеріне қарай жіктейді.

2

жіктеуде қиналады.

бөлінетін / 2-ге де,5-ке де,10-ға да

бөлінетінсандардыанықтауда

қателіктер жібереді.

Көптаңбалысандарды

Көптаңбалысандарды

Толымсызбөліндініанықтауда/

Көптаңбалысандарды

біртаңбалысанға

біртаңбалысанға

қалдықты табуда/ қалдықпен бөлуді

біртаңбалы санға қалдықпен

қалдықпен бөледі

3

қалдықпенбөлуді

тексеруде қателіктер жібереді.

бөледі және тексереді.

орындауда қиналады.

«Жылдамдық, уақыт, арақашықтық»,

«Геометриялық фигуралар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше5.1 Есептер және математикалық модель

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

Оқу мақсаты4.5.1.2** Есептерді шығару үдерісінде жылдамдық,

арақашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану

4.5.1.2** Есептерді шығару үдерісінде биіктік, ені, ұзындығы, көлемі ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану

    • Суретте бейнеленген құрама фигуралардың, қоршаған ортадағы жазық фигуралардың ауданын анықтау

Бағалау критерийіБілім алушы

     • Есеп шығаруда жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін қолданады
     • Шамаларарасындағытәуелділіккеқатысты есептерді шығарады
     • Құрастырылғанжазықфигуралардыңауданын табады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты20 минут

 • тапсырма

Есепті шығар.

 Жолаушылар пойызы 3 сағатта 360 км жол жүрді. Осындай жылдамдықпен ол 960 км жолды қанша уақытта жүріп өтеді?

 • тапсырма

Кестені толтыр.

a

b

h

V

15 см

8 см

1440 см3

8 м

25 м

2800 м3

9 см

30 см

810 см3

6 дм

18 дм

3 дм

 • тапсырма

Боялған фигураның ауданын тап.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Есепшығаруда жылдамдық, арақашықтық,уақыт

шамаларыныңөзара тәуелділігін қолданады

1

есептің қысқаша шартын құрады

жылдамдықты анықтайды;

уақытты табады;

есептің жауабын жазады;

1

1

1

1

Шамалар арасындағы тәуелділікке қатысты есептерді шығарады

2

шамалардың өзара тәуелділігі негізінде

фигураның енін анықтайды;

фигураның ұзындығын анықтайды;

фигураның биіктігін анықтайды;

фигураның көлемін есептеп шығарады.

1

1

1

1

Құрастырылған жазық фигуралардың ауданын табады

3

үлкентіктөртбұрыштыңауданын

табады;

кіші тіктөртбұрыштың ауданын табады;

фигураның боялған бөлігінің ауданын

табады.

1

1

1

Барлығы

11

 «Жылдамдық, уақыт, арақашықтық», «Геометриялық фигуралар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Есепшығаруда жылдамдық, арақашықтық,уақыт шамаларыныңөзара тәуелділігін қолданады

1

Есепті шығару үшін жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін қолдануда қиналады.

Шамалардың өзара тәуелділігінің негізінде жылдамдықты/ уақытты анықтауда қателіктер жібереді.

Есеп шығару барысында жылдамдық, арақашықтық , уақыт шамаларының өзара тәуелділігін қолданады.

Шамалар арасындағы тәуелділікке қатысты есептерді шығарады

2

Есептердішығару барысында заттың биіктігі, ені, ұзындығы, көлемі шамаларыныңөзара тәуелділігін қолдануда қиналады.

Шамалардың өзара тәуелділігінің негізінде заттың биіктігін/ енін/ ұзындығын/ көлемін анықтауда қателіктер жібереді.

Шамалардыңөзара тәуелділігінің негізінде заттың биіктігін, енін, ұзындығын, көлемін анықтайды.

Құрастырылған жазық фигуралардың ауданын табады

3

Құрастырылған жазық фигуралардың ауданын табуда қиналады.

Фигураныңқұрамдас бөліктерінің/ боялған фигураның ауданын табуда қателеседі.

Құрастырылғанжазық фигуралардың ауданын есептеп шығарады.

І тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 4-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы

 • І тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны – 18

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде көп таңдауы бар тапсырмалар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе есептің қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Білім алушылардың математикалық мәнмәтіндер қатарындағы математикалық тәсілдерді қолдану және іріктеу қабілеттері бағаланады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсыманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

бөлім– Көптаңбалы сандар нумерациясы жәнеолармен амалдар орындау

1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері

4.1.1.2 Көптаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру, сандарды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу

4.1.3.4 Ұзындық (мм, см, дм, м, км)/ масса (мг, г, кг, ц, т)/ аудан (мм2, см2, дм2, м2, г, а)/ көлем (мм3

, см3, дм3, м3 )/ уақыт (сек, мин, сағ, тәул.) өлшем бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

 Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

3

3

2

1В бөлім – Біртаңбалы санға көбейту және

1.2 Сандармен амалдар орындау

4.1.2.610, 100, 1000 сандарына қалдықсыз және қалдықпен бөлу

 Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

2

3

1С бөлім – Жылдамдық, уақыт, арақашықтық

5.1 Есептер және математикалық модель

4.5.1.2 ** Есептерді шығару үдерісіндежылдамдық, арақашықтық шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

7

4

1D бөлім– Геометриялық фигуралар

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы

4.3.1.3 Тікбұрышты параллепипед көлемінің формуласын (V=a∙b∙c) қорыту, шығару, қолдану

 Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

3

Барлығы

5

18

 • Тапсырмалар мен балл қою кестесінің үлгісі

«Математика» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Кестеге құрамы бойынша сандарды жаз:
  • ІІ кластың 38 бірлігі және І кластың 617 бірлігінен тұратын санды;
  • Бесінші разрядтың 3 бірлігі, төртінші разрядтың 9 бірлігі және бірінші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды;

миллиондар класы

мыңдар класы

бірліктер класы

IX

VIII

VII

VI

V

ІV

ІІІ

ІІ

І

с) Кіші санды анықтап, ондыққа дейін дөңгелектеп жаз.

[3]

 • Шамаларды өрнекте.

36т 4кг = ... кг 26м2 =...см2

9215м = ... км ... м

[3]

 • Бөлуді орында.

480 000 : 1000 =

925 305 100 =

[2]

 • Есепті шығар.

 Автокөлік бірінші күні 105 км/сағ жылдамдықпен 3 сағат, ал екінші күні 90 км/ сағ жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Ол екі күнде барлығы қанша километр жол жүрді?

[7]

 • Есепті шығар.

Ұзындығы 9м, ені 5м, биіктігі 3м болатын бөлменің көлемін есептеп тап.

[3]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

38620

1

1

1

2

36004 кг

260 000 см2

9км 215 м

1

1

1

3

480

9 253 (қалд. 5)

1

1

4

t1= 3сағ t2 = 6сағ

v1 = 105км/сағ

v2 = 90км/сағ S =? км

105 ∙ 3 =

315 (км)

90 ∙ 6 =

540 (км)

315 +540 =

855 км

1

1

1

1

1

1

1

Есептіңсызбасыда қабылданады.

Өлшембірлігі көрсетілмеген жағдайда, қабылданбайды.

5

a= 9м b = 5м h = 3м

V =? м3

9 ∙ 5 ∙ 3 =

135 м3

1

1

1

Өлшембірлігі көрсетілмеген жағдайда, қабылданбайды.

Барлығы

18

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну қажет.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 «Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше1.2 Сандармен амалдар орындау

2.1 Санды және әріпті өрнектер

Оқу мақсаты4.1.2.13Бөліндімәнінденөлдерболатынжағдайда

көптаңбалысандыекітаңбалы/үштаңбалысанға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану

    • ** Қалдықпен бөлу формуласын (a=b•c+r) шығарып алу және қолдану

Бағалау критерийіБілім алушы:

     • Бөліндінің мәнінде нөл болатын жағдайдағы бөлуді орындайды және тексереді
     • Есептеу барысында қалдықпен бөлу формуласын қолданады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты15 минут

 • тапсырма

Баған түрінде жазып шығар және тексер. 14210 : 35

 • тапсырма

Белгісіз санды тап.

 Асқар бір санды 7-ге бөліп еді, бөліндінің мәнінде 3916 саны шықты және 4 қалдық қалды. Бөлінгішті анықта.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Бөліндінің мәнінде нөл болатынжағдайдағы бөлуді орындайды және тексереді

1

бірінші толымсыз бөлінгіш пен бөліндінің мәніндегі бірінші цифрды анықтайды;

екіншітолымсызбөлінгішпенбөліндінің мәніндегі екінші цифрды анықтайды;

үшінші толымсыз бөлінгішті анықтап, бөліндінің мәнін табады;

бірінші толымсыз көбейтіндіні анықтайды;

екінші толымсыз көбейтіндіні анықтайды;

толымсызкөбейтінділердіңқосындысының мәнін табады;

1

1

1

1

1

1

Есептеубарысында қалдықпенбөлу формуласын қолданады

2

толымсыз бөлінгішті табады;

бөлінгішті анықтайды.

1

1

Барлығы

8

«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Бөліндінің мәнінде нөл болатын жағдайдағы бөлудіорындайды және тексереді

1

Бөліндінің мәнінде нөл болатын жағдайдағы бөлуді орындауда және тексеруде қиналады.

Бөліндінің мәнінде нөл болатын жағдайдағы бөліндінің мәнін табуда/ тексеруде қателіктер жібереді.

Бөліндінің мәнінде нөл болатын жағдайда көптаңбалы санды екітаңбалы санға бөледі және тексереді.

Есептеу барысында қалдықпенбөлу формуласын қолданады

2

Қалдықпен бөлу формуласын қолдану арқылы белгісіз бөлінгіштіанықтауда қиналады.

Қалдықпен бөлу формуласын қолдану арқылы толымсыз бөлінгішті/ белгісіз бөлінгішті анықтауда қателеседі.

Қалдықпен бөлу формуласын қолдану арқылы белгісіз бөлінгішті анықтайды.

«Есеп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты4.5.1.4 Шамалар арасындағы тәуелділікке/ пропорционал

бөлуге/белгісіздіекіайырымбойыншатабуға берілген есептерді талдау және шығару

4.5.1.9** Кездесу қозғалысына, қарама- қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдістермен шығару

Бағалау критерийіБілім алушы

 • Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады
 • Кездесу қозғалысына берілген есептерді шығарады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты20 минут

 • тапсырма

Кестеге сүйеніп, белгісіз мәліметті есептеп шығар.

Бір жәшік жемістің

массасы

Жәшіктердің саны

Барлық жемістің массасы

апельсин

Бірдей

7 жәшік

? кг

120 кг

мандарин

8 жәшік

? кг

 • тапсырма

Есепті шығар.

Арасы 212 км болатын екі айлақтан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі кеме шығып,

4 сағаттан кейін кездесті. Бірінші кеменің жылдамдығы – 24 км/сағ. Екінші кеменің жылдамдығын тап.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Пропорционал

жәшіктердің жалпы санын анықтайды;

1

бөлуге

есептерді шығарады

берілген

анықтайды;

біржәшіктегі

заттың

массасын

1

1

апельсиннің

анықтайды;

жалпы

салмағын

1

мандариннің

анықтайды;

жалпы

салмағын

1

есептің жауабын жазады.

1

Кездесу

қозғалысына

бірінші дененің жүрген жолын анықтау

өрнегін құрады;

1

берілген

есептерді

өрнектің мәнін табады;

1

шығарады

екінші дененің жүрген жолын анықтау

1

2

өрнегін құрады;

өрнектің мәнін табады;

1

екіншідененіңжылдамдығын

өрнегін құрады;

табу

1

өрнектің мәнін табады;

1

есептің жауабын жазады.

1

Барлығы

12

«Есеп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Пропорционал бөлуге берілгенесептерді шығарады

1

Пропорционалбөлуге берілген есептерді шығаруда қиналады.

Заттардың жалпы санын/ бір заттың массасын/ әр заттың жалпы массасын анықтауда/ өрнектің мәнін есептеуде қателіктер жібереді.

Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады.

Кездесу қозғалысына берілгенесептерді шығарады

2

Кездесуқозғалысына берілген есептерді шығаруда қиналады.

Есептің шартын құруда/ бірінші немесе екінші дененің қашықтығын/ жылдамдығын анықтауда/өрнектің мәнін табуда қателіктер жібереді.

Кездесу қозғалысына берілген есептерді дұрыс шығарады.

II тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 4-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы

 • ІІ тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны - 18

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде көп таңдауы бар тапсырмалар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе есептің қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Білім алушылардың математикалық мәнмәтіндер қатарындағы математикалық тәсілдерді қолдану және іріктеу қабілеттері бағаланады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсыманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

2А бөлім – Көбейту және бөлу

1.2 Сандармен амалдар орындау

4.1.2.9 Санды қосындыға көбейту, санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту ережелерін қолдану

 Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

4

4.1.2.11** Үштаңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану

4.1.2.10**Көптаңбалы сандарды екітаңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

4

3

2

2В бөлім Есеп шығару

5.1 Есептер және математикалық модель

4.5.1.2** Есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс, өнімділік шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану

4.5.1.9**Кездесу қозғалысына, қарама-қарсыбағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу

 Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

 Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

2

5

Барлығы

5

18

 • Тапсырмалар мен балл қою кестесінің үлгісі

«Математика» пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Тиімді тәсілмен шығар:

15 ∙ (7 ∙ 4 ) =

720 : (9 ∙5) =

[4]

 • Баған түрінде жазып шығар.

1 235 ∙ 248

[4]

 • Қалдықпен бөлуді орында.

3893 : 54

[3]

 • Кестені толтыр.

Өнімділік

Уақыт

Жұмыс

Шебер

?

6 сағ

1284бөлшек

Шәкірті

186 бөлш./сағ

7 сағ

?

[2]

 • Есепті шығар.

 Бір қаладан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта екі автобус жолға шықты. Біріншісі 52км/сағ жылдамдықпен, ал екіншісі 74 км/сағ жылдамдықпен жүрді. 8 сағаттан кейін олардың арасы қандай болады?

[5]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

15 ∙ 4 ∙ 7 =

420

720 : 9 : 5 =

16

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1-көбейтінді үшін-1 балл; 2-көбейтінді үшін-1 балл; 3-көбейтінді үшін -1 балл,

өрнектің дұрыс мәніне -1 балл қойылады.

3

1

1

1

 • толымсызбөліндіні анықтағаны үшін-1 балл;
 • толымсызбөліндіні анықтағаны үшін- 1 балл; қалдықты анықтағаны үшін - 1 балл қойылады.

4

214 бөлш./сағ

1302бөлш.

1

1

5

v1 =52км/сағ v2 =74км/сағ t =8 сағ

S = ? км

1

Білімалушыесептің сызбасын сызуы да мүмкін.

v = 52 + 74 =

126 км/сағ

S = 126 ∙ 8

1008 км

1

1

1

1

Есептің шешуін бір өрнек түрінде: (54+74) ∙8= 1008(км) немесе алгебралық әдіспен: (х: (54+74) = 8)

шығарған жағдайда 4 балл қойылады.

Өлшем бірлігі көрсетілмеген жағдайда, қабылданбайды.

Барлығы

18

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну қажет.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

5.1 Есептер және математикалық модель

3.3 Нүктелер координаттары және қозғалыс бағыты

Оқу мақсаты

4.5.1.9**Артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу

4.3.3.1 Қозғалыстың басталуы мен бағытын пайдалана отырып, нысандар қозғалысы сызбасын құру, сәйкес есептеулер жүргізу;

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қуыпжетуқозғалысынаберілгенесептерді шығарады
 • Қозғалыс графигі бойынша есептеулер жүргізеді

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • тапсырма

Сызбаны пайдаланып, есепті шығар.

 • тапсырма

Суретте велосипедші мен жаяу адамның қозғалыс графигі бейнеленген. Графикті пайдаланып, сұрақтарға жауап жаз.

а) Жаяу адамның жылдамдығы қандай? ә) Ол 4 сағатта қандай қашықтықта болады? б) Велосипедшінің жылдамдығы қандай?

в) Ол 30км жолды неше сағатта жүріп өтеді?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қуып жету қозғалысына берілген есептерді шығарады

1

жақындау жылдамдығын табу өрнегін

құрады;

өрнектің мәнін табады;

уақытты табу өрнегін құрастырады;

өрнектің мәнін табады.

есептің жауабын жазады;

1

1

1

1

1

Қозғалыс графигі бойынша есептеулер жүргізеді

2

жаяу адамның жылдамдығын

анықтайды;

уақытқа сәйкес арақашықтықты табады;

велосипедшініңжылдамдығын

анықтайды;

арақашықтыққақатыстыуақытты

анықтайды.

1

1

1

1

Барлығы

9

«Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер» бөлімі бойынша

 жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Қуыпжету

Қуыпжетуқозғалысына

Жақындаужылдамдығын/

Қуыпжету

қозғалысына

қозғалысына берілген

берілгенесептердішығаруда

уақыттытабуөрнектерін

берілген

есептерді

есептерді шығарады

1

қиналады.

құрастыруда,өрнектіңмәнін табуда қателіктер жібереді.

шығарады.

Қозғалыс

графигі

Қозғалысграфигібойынша

Қозғалысграфигібойынша

Қозғалыс графигі бойынша

бойынша

есептеулер

нысандардыңқозғалысын

қозғалыстағыденелердің

есептеулер жүргізеді.

жүргізеді

2

анықтауда қиналады.

жылдамдығын/жүрілген

қашықтықты/ жұмсалған уақытты

анықтауда қателіктер жібереді.

«Бөлшектер және пайыз», «Шеңбер, дөңгелек» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

1.2 Сандармен амалдар орындау

5.1 Есептер және математикалық модель

3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

Оқу мақсаты

4.1.1.6**Дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сандарды ажырату

4.1.2.14 Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыру

4.5.1.3Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру, шығару 4.3.2.2**Шеңбер мен дөнгелекті радиусы бойынша сызу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Дұрыс және бұрыс бөлшектерді ажыратады
 • Аралассандыбұрысбөлшеккежәнебұрыс бөлшекті аралас санға түрлендіреді
 • Бүтінніңбөлігінтабуғаберілгенесептерді шығарады
 • Радиусы бойынша шеңбер сызады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Бөлшектерді 2 топқа бөліп жаз.

7 ;11 ;8 ;9 ;12;6

121532274

Дұрыс бөлшектер:

Бұрыс бөлшектер:

 • тапсырма
  • Аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жаз: 2 5 =

8

  • Бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде жаз:14 =

6

 • тапсырма

Есепті шығар.

Ормандағы шағын алаңқайдың ауданы 36 м2 . Оның 5 бөлігінде жидек өсіп тұр.

9

Жидек өсіп тұрған бөліктің ауданы қандай?

 • тапсырма

Радиусы 4 см болатын шеңбер сыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Дұрысжәнебұрыс бөлшектерді ажыратады

1

дұрыс бөлшектерді анықтайды;

бұрыс бөлшектерді анықтайды;

1

1

Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға

түрлендіреді

2

аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырады;

бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырады;

1

1

Бүтінніңбөлігін

табуғаберілген есептерді шығарады

3

есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын

сызады;

санның бөлігін табу өрнегін құрастырады;

өрнектің мәнін табады;

есептің жауабын жазады;

1

1

1

1

Радиусыбойынша

шеңбер сызады

4

берілген радиусқа сәйкес шеңбер сызады.

1

Барлығы

9

«Бөлшектер және пайыз», «Шеңбер, дөңгелек» бөлімдері бойынша

 жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Дұрысжәнебұрыс бөлшектерді ажыратады

1

Дұрыс және бұрыс бөлшектерді анықтауда қиналады.

Дұрыс бөлшектерді/ бұрыс бөлшектердіанықтауда қателіктер жібереді.

Дұрысжәнебұрыс бөлшектерді анықтайды.

Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға түрлендіреді

2

Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыруда қиналады.

Аралас санды бұрыс бөлшекке / бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыруда қателеседі.

Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырады.

Бүтінніңбөлігін

табуғаберілген есептерді шығарады

3

Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығаруда қиналады.

Есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда/ санның бөлігін анықтауда/ өрнектің мәнін есептеуде қателіктер жібереді.

Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді дұрыс шығарады.

Радиусыбойынша шеңбер сызады

4

Берілгенрадиусыбойынша шеңбер сызуда қиналады.

Берілгенрадиусыбойынша шеңбер сызуда қателеседі.

Берілгенрадиусқасәйкес шеңбер сызады.

III тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 4-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы

 • ІІІ тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны - 18

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде көп таңдауы бар тапсырмалар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады..

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе есептің қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Білім алушылардың математикалық мәнмәтіндер қатарындағы математикалық тәсілдерді қолдану және іріктеу қабілеттері бағаланады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/ сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсыманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

бөлім- Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер

5.1 Есептер және математикалық модель

4.5.1.2**Есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; өнімділік/ егіннің түсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, ара қашықтық, уақыт шамалары арасындағытәуелділікті пайдалану

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

8

2

3В бөлім - Бөлшектер және пайыз

1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

2.1Сандыжәне әріпті өрнектер

1.2Сандармен амалдар орындау

5.1 Есептер және математикалық модель

4.1.1.5 Пайыз бүтіннің жүзден бір бөлігі екенін түсіну

4.2.1.5 Алымдары бірдей немесе бөлімдерібірдейжай бөлшектерді салыстыру, сан сәулесінде салыстыру

4.2.1.4 Бөлімдері бірдей жай бөлшектермен қосу және азайту амалдарын орындау

4.5.1.3 Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру, шығару

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

1

1

2

2

2

4

Барлығы

5

18

 • Тапсырмалар мен балл қою кестесінің үлгісі

«Математика» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Бөлшектерді салыстыр.

7544

121296

[2]

 • Есепте.

8 + 3 =21 - 6 =

1414

2424

[2]

 • Берілген шамалардың 1%-ын тап.

300 см =17000 тг =

[2]

 • Есепті шығар.

Дүкенге 156 кг балық әкелінді. Оның 1 бөлігін сазан балықтар құрайды. Дүкенге неше

3

килограмм сазан балық әкелінді?

[4]

 • Кестені пайдаланып, есепті шығар.

 Екі баспахана бірдей өнімділікпен жұмыс жасай отырып, барлығы 8640 кітап басып шығарды. Егер бірінші баспахана 7 күн, ал екіншісі 5 күн жұмыс істесе, онда әр баспахана неше кітап басып шығарған?

Өнімділік

Уақыт

Атқарылған жұмыс

1-баспахана

Бірдей

7 күн

? к

2-баспахана

5 күн

8640 к

? к

[8]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

>

<

1

1

2

11

14

15

24

1

1

3

3см

170 тг

1

1

4

Барлығы -156 кг

Сазан -?, 1

3

1

Есептіңсызбасыда қабылданады.

156 : 3=

52

Жауабы: 52кг сазан/52 кг/52

1

1

1

Өлшембірлігі көрсетілмеген жағдайда,жауап қабылданбайды.

5

7 + 5 =

12 (күн) – барлық уақыт

8640 : 12=

720 (кітап) –1 күнде

720 ∙ 7 =

5040 (к) – І баспахана

720 ∙ 5 =

3600 (к) – ІІ баспахана

1

1

1

1

1

1

1

1

Барлығы

18

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну қажет.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 «Теңдеу, теңсіздік, өрнектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеулер

2.1 Санды және әріпті өрнектер

Оқу мақсаты4.2.2.239+490 : k = 46; 230∙ а +40=1000:2 түріндегі

теңдеулерді шешу

    • Айнымалысы бар өрнектерді құру және есептер шығару барысында қолдану

Бағалау критерийіБілім алушы

     • Күрделі теңдеулерді шешеді
     • Есептің шарты бойынша айнымалысы бар өрнек құрады және мәнін табады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты20 минут

 • тапсырма

Теңдеуді шеш.

150 ∙ у + 350= 5600 : 7

 • тапсырма

Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. d =8, k=19, m=21 деп алып, өрнектің мәнін тап.

 Ғарыш зымыранының макетін жасау үшін әрқайсысы 150 теңгеден d м алюминий сым, 340 теңгеден k дана әйнек және 280 теңгеден m дана шам сатып алынды. Ғарыш зымыранының макетін жасау үшін барлығы қанша теңге жұмсалды?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Күрделітеңдеулерді

бөліндінің мәнін табады;

1

шешеді

белгісізқосылғыштытабужолын

1

өрнектейді;

1

өрнектің мәнін табады;

белгісізкөбейткіштітабужолын

1

1

өрнектейді;

теңдеудің түбірін табады;

1

теңдеудің түбірін тексереді.

1

Есептіңшарты

әріпті өрнекті құрастырады;

1

бойынша айнымалысы

көбейтінділердің мәнін табады:

бар өрнек құрады және

мәнін табады

2

 • бірінші
 • екінші

1

1

- үшінші

1

қосындының мәнін табады.

1

Барлығы

11

«Теңдеу, теңсіздік, өрнектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Күрделітеңдеулерді шешеді

1

Күрделітеңдеулерді шешуде қиналады.

Күрделі теңдеуді ықшамдауда/ белгісіз компонентті табу жолдарын анықтауда/ теңдеудің түбірін табуда/ теңдеуді тексеруде қателіктер жібереді.

Күрделі теңдеулерді дұрыс шешеді.

Есептіңшарты бойынша айнымалысы бар өрнек құрады және мәнін табады

2

Есептің шарты бойынша әріпті өрнек құрастыруда және өрнектің мәнін табуда қиналады.

Есептің шарты бойынша әріпті өрнек құрастыруда / өрнектің мәнін табуда қателіктер жібереді.

Есептің шарты бойынша әріпті өрнек құрастырады және өрнектің мәнін дұрыс шығарады.

«Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты4.5.1.8**Барлық арифметикалық амалдарға берілген құрама

есептердің шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде модельдеу

    • ** Шамалар арасындағы тәуелділікке/ пропорционал бөлуге берілген есептерді талдау және шығару

Бағалау критерийіБілім алушы

     • Құрама есептерді теңдеу құру арқылы шығарады
     • Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты20 минут

 • тапсырма

Есепті теңдеу құру арқылы шығар.

 Қоймада 912 ц көгөніс бар еді. Бірдей мөлшердегі 9 мәшинемен бірнеше центнер көгөністі алып кеткеннен кейін, қоймада 552 ц көгөніс қалды. Әр мәшинеге қанша центнер көгөніс тиелді?

 • тапсырма

Есепті шығар.

 Сыныпқа арнап бірдей қораптарға салынған 252 қарындаш және 168 фломастер сатып алынды. Барлығы 70 қорап зат әкелінді. Сыныпқа неше қорап қарындаш және неше қорап фломастер әкелінді?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Құрама есептердітеңдеу құру арқылы шығарады

1

есептің шартына сәйкес теңдеу құрады;

белгісіз қосылғышты/азайтқышты табу жолын өрнектейді;

азайтуды орындайды;

белгісіз көбейткішті табу жолын өрнектейді;

теңдеудің түбірін анықтайды;

теңдеудің түбірін тексереді.

1

1

1

1

1

1

Пропорционалбөлуге берілгенесептерді шығарады

2

есептің қысқаша шартын құрады/сызбасын сызады;

заттардың жалпы санын анықтайды;

бір қораптағы заттың санын анықтайды;

қарындашсалынғанқораптардыңсанын анықтайды;

фломастерсалынғанқораптардыңсанын анықтайды;

есептің жауабын жазады.

1

1

1

1

1

1

Барлығы

12

«Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Құрамаесептерді теңдеу құру арқылы шығарады

1

Құрама есептерді теңдеу құру арқылы шығаруда қиналады.

Есептің шартына сәйкес теңдеу құрады, белгісіз компоненттерді табу жолын өрнектеуде/ теңдеудің түбірін табуда/ теңдеуді тексеруде қателіктер жібереді.

Құрамаесептердітеңдеу құру арқылы шығарады.

Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады

2

Пропорционалбөлуге берілген есептерді шығаруда қиналады.

Есептің қысқаша шартын құруда/ заттардың жалпы санын/ бір қораптағы заттың санын/ әр қораптағы заттардың санын анықтауда қателіктер жібереді.

Пропорционалбөлуге берілген есептерді дұрыс шығарады.

«Үшбұрыштар. Симметрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы

4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар

Оқу мақсаты

4.3.2.2**Градустық өлшемі бойынша бұрыш, тік бұрышқа тиісті екі қабырғасы бойынша тікбұрышты үшбұрыш, тікбұрышты сызғыштың көмегімен түзуге перпендикуляр түзу сызу

4.3.1.5 Жазық фигураларды осіне қатысты симметриялы болатын фигуралармен нүктелі қағазда толықтыру, бұрыштың шамасын табу

4.4.1.2 Түзу сызықтардың, геометриялық фигуралардың қиылысуын көрсету, қиылысу және бірігу аймақтарын белгілеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Градустық өлшемі бойынша бұрыштар, белгілі қабырғалары бойынша тікбұрышты үшбұрыштар салады
 • Берілген түзуге перпендикуляр түзу жүргізеді
 • Оське қатысты симметриялы фигуралар салады
 • Бұрыштың градустық өлшемін анықтайды
 • Геометриялық фигуралардың қиылысу және бірігу аймағын анықтайды

Ойлаудағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Тапсырмаларды орында.

 • Берілген өлшемге сәйкес бұрыш сал: АОС  300
 • Қабырғалары 5см және 3см болатын тікбұрышты үшбұрыш сал.
 • Тікбұрышты сызғыштың көмегімен берілген түзуге перпендикуляр түзу сыз.
  • тапсырма
   • Берілген түзуге қатысты симметриялы фигура сал.
   • Транспортирдің көмегімен АВС

жазып көрсет.

бұрышын өлше және оның градустық өлшемін

АВС =

  • тапсырма
   • Фигуралардың қиылысу аймағын қызыл түспен боя.
   • Бірігу аймағын жасыл түспен боя.

a)b)

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Градустық өлшемі бойынша бұрыштар,белгілі

қабырғаларыбойынша тікбұрышты үшбұрыштар салады

1

берілген салады;

берілген қабырғаларға сәйкес тікбұрышты үшбұрыш салады;

өлшемгесәйкес

1

бұрыш

1

Берілгентүзуге

берілген түзуге перпендикуляр түзу жүргізеді;

1

перпендикуляр

түзу

жүргізеді

Оське қатысты симметриялы фигуралар салады Бұрыштың градустықөлшемін анықтайды

2

фигураны оське қатысты симметриялы етіп толықтырады;

берілген бұрыштың градустықөлшемін анықтайды.

1

1

Геометриялық фигуралардың қиылысу және бірігу аймағын анықтайды

3

фигуралардың қиылысу аймағын анықтайды;

фигуралардың бірігу аймағын анықтайды.

1

1

Барлығы

7

«Үшбұрыштар. Симметрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Градустықөлшемі

бойыншабұрыштар, белгіліқабырғалары бойыншатікбұрышты үшбұрыштар салады Берілгентүзуге перпендикуляртүзу жүргізеді

1

Берілген өлшемдерге сәйкес геометриялықфигуралар салуда қиналады.

Градустық өлшемге сәйкес бұрышсалуда/берілген қабырғаларыбойынша тікбұрышты үшбұрыш салуда/ түзуге перпеникуляр сызық жүргізуде қателіктер жібереді.

Берілген өлшемдерге сәйкес геометриялық фигуралар салады.

Оськеқатысты симметриялы фигуралар салады

Бұрыштың градустық өлшемін анықтайды

2

Берілген фигураны оське қатысты симметриялы етіп толықтыруда және бұрыштың градустық өлшемін анықтауда қиналады.

Берілген фигураны оське қатысты симметриялы етіп толықтыруда/бұрыштың градустық өлшемін анықтауда қателіктер жібереді.

Берілген фигураны оське қатысты симметриялы етіп толықтырады және бұрыштың градустық өлшемін дұрыс анықтайды.

Геометриялық фигуралардыңқиылысу жәнебірігуаймағын анықтайды.

3

Геометриялық фигуралардың қиылысу және бірігу аймақтарынанықтауда қиналады.

Геометриялық фигуралардың қиылысу/ бірігу аймақтарын анықтауда қателеседі.

Геометриялық фигуралардың қиылысу және бірігу аймақтарындұрыс анықтайды.

ІV тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 4-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы

 • IV тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны – 18

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде көп таңдауы бар тапсырмалар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе есептің қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Білім алушылардың математикалық мәнмәтіндер қатарындағы математикалық тәсілдерді қолдану және іріктеу қабілеттері бағаланады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсыман ыңсипатта масы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

4А бөлім – Теңдеу,

теңсіздік, өрнектер

2.2Теңдікжәне

теңсіздік. Теңдеулер

2.1Сандыжәне әріпті өрнектер

4.2.2.1Қостеңсіздіктердің

шешімдер жиынын табу

4.2.2.239 + 490 : k= 46;

 230 а +40=1000:2; түріндегі теңдеулерді шешу

 4.2.1.6 Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыру;

Білімалушыашықтүрдегі

толық

 жауаптықажетететін тапсырмаларды орындайды.

 Білімалушыашықтүрдегі қысқа

 жауаптықажетететін тапсырманы орындайды.

1

1

1

2

5

2

2

4В бөлім – Есептер

5.1Есептержәне

математикалық модель

4.5.1.6 Әртүрлі құрама есептерді

құрастыру, салыстыру, шығару

Білімалушыашықтүрдегі

толық

жауаптықажетететін

1

6

3

бөлім-

Үшбұрыштар. Симметрия

 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

 4.3.1.4 Суретте бейнеленген құрама фигуралардың, қоршаған ортадағы жазық фигуралардың ауданын анықтау

 Білімалушыашықтүрдегі толық

 жауаптықажетететін тапсырманы орындайды.

1

3

Барлығы

5

18

 • Тапсырмалар мен балл қою кестесінің үлгісі

«Математика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Қос теңсіздік түрінде жаз және шешімдерінің жиынын тап. х саны 40-тан артық және 65-тен кем

[2]

 • Теңдеуді шеш.

95 + 540 : k = 104

[5]

 • Салыстыр.

15 + 3

3232

19 - 5

3232

42 - 6

7070

34 + 2

7070

[2]

 • Есепті шығар.

 Ұшақ А қаласынан В қаласына қарай 3 сағ 12 мин ұшты. Белгіленген орынға жету үшін тағы 4 сағ 38 мин. артық уақыт ұшуы керек. Ұшақ барлық жолды неше уақытта ұшып өтеді?

[6]

 • Боялған фигураның ауданын тап.

[3]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

40 < х < 65

Жауабы: [ 41, 42,43., 64]

1

1

2

540 : k = 104 – 95

540 : k = 9

k = 540 : 9

k = 60

540 : 60 = 104 – 95

9 = 9

1

1

1

1

1

Теңдеуді шешу қадамдары толық көрсетілмей, теңдеудің түбірі дұрыс анықталған жағдайда

4 балл қойылады.

3

>

=

1

1

4

Ұшты – 3 сағ 12 мин

Ұшуы керек –?, 4сағ 38 мин >

? км

1

Есептіңшартынасәйкес сызба қабылданады.

3 сағ 12 мин + 4 сағ 38 мин =

7сағ 50 мин

7сағ 50 мин + 3сағ 12 мин =

10сағ 62 мин / 11 сағ 2ми.

Жауабы: 11 сағ 2 минутта

1

1

1

1

1

10сағ 62 мин түріндегі жауап та қабылданады.

5

40 ∙ 60 = 2400 м2 (үлкен фигураның ауданы)

20 ∙ 10 = 200м2 (кіші фигураның ауданы)

2400 – 200 = 2200 м2 (боялған фигураның ауданы)

1

1

1

Есептің шешуін бір өрнек түріндежазыпшығарған жағдайда 3 балл қойылады: 40 ∙ 60 - 20 ∙ 10 = 22002).

Өлшем бірлігі көрсетілмеген жағдайда, қабылданбайды.

Барлығы

18

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну қажет.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» NIS-тің мың домбырашысы Гиннесс рекордтар кітабын бағындырды 26.05.2022
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы