👈 қаріп өлшемі 👉

Математика_3-сынып


Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Математика 3-сынып

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 3-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1- 4-сыныптары) «Математика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 1-сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4-тоқсандарда өткізіледі.

 Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.

 Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

4.3 Тізбектер

  • Санды және әріпті өрнектер
  • Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

Оқу мақсаты

3.1.1.3 Үштаңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу

3.4.3.1 1000-ға дейінгі сандар/ мыңдықтармен миллионға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылығын анықтау

3.2.1.2 Әріптердің берілген мәндерінде екі әрпі бар әріпті өрнектің мәнін табу

3.2.2.1 Қарапайым теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Үш таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді
 • Сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтайды
 • Екі айнымалысы бар әріпті өрнектердің мәнін табады
 • Қарапайым теңсіздіктердің шешімін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Берілген санды жаз: 4жүзд. 8 онд. 7 бірл. =

  • Санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз.
  • Санда барлығы неше ондық бар?
 • тапсырма

Тізбектегі келесі екі санды жаз.

956, 935, 914 ...

10 000, 30 000, ...

 • тапсырма

а = 574, b = 412 деп алып, а + b, a – b өрнектерінің мәнін тап.

 • тапсырма

Егер y = 560 болса, 900 – у > 300 теңсіздігі ақиқат бола ма? Тексер.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Үш таңбалы

сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді

1

разрядтық құрамы негізінде үш таңбалы

санды жазады;

үш таңбалы санды разрядтық

қосылғыштардың қосындысы түрінде жазады;

үш таңбалы санның ондықтарының жалпы

санын анықтайды;

1

1

1

Сандар тізбегіндегі

заңдылықты анықтайды

2

мың көлеміндегі сандар тізбегін кему

ретімен жалғастырады;

миллионға дейінгі сандар тізбегін

мыңдықтармен өсу ретімен жалғастырады;

1

1

Екі айнымалысы бар

әріпті өрнектердің мәнін табады

3

қосындының мәнін табады;

айырманың мәнін табады;

1

1

Қарапайым

теңсіздіктердің шешімін анықтайды

4

айырманың мәнін табады;

теңсіздікті тексереді.

1

1

Барлығы

9

«1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат

 ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Үш таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді

1

Үш таңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтауда қиналады.

Разрядтық құрамы негізінде үш таңбалы санды жазуда/ санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуде/разряд бірлігінің жалпы санын анықтауда қателеседі.

Үш таңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтайды.

Сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтайды

2

Көптаңбалы сандар қатарындағы заңдылықты анықтауда қиналады.

Мың көлеміндегі сандар тізбегін кему ретімен / миллион көлеміндегі сандар тізбегін өсу ретімен жалғастыруда қателіктер жібереді.

Көптаңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтайды.

Екі айнымалысы бар әріпті өрнектердің мәнін табады

3

Екі айнымалысы бар әріпті өрнектер жазуда және мәнін табуда қиналады.

Айнымалының мәнін қойып, санды өрнек жазады, үш таңбалы сандардың қосындысының/ айырмасының мәнін табуда қателіктер жібереді.

Екі айнымалысы бар әріпті өрнектер құрастырып жазады және мәнін дұрыс есептейді.

Қарапайым теңсіздіктердің шешімін анықтайды

4

Қарапайым теңсіздіктерді шешуде қиналады.

Теңсіздіктің шешімін табуда/теңсіздікті тексеруде қателіктер жібереді.

Қарапайым теңсіздіктерді дұрыс шешеді.

«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

5.2 Математикалық тіл

1.3 Шамалар және өлшем бірліктер

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты

3.5.2.4** Көбейту және бөлу амалдары компоненттерінің атауларын жақшалы өрнектерді оқу мен жазуда қолдану

3.1.3.3** Ұзындық ( мм,см, дм, м, км)/ масса (г, кг, ц, т)/көлем (сыйымдылық) (л)/аудан (см2, дм2, м2)/өлшем бірліктерін салыстыру және шамалар мәндерімен қосу/азайту/көбейту/бөлу амалын орындау

3.5.1.4** Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді талдау және шығару

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Компонент атауларының негізінде жақшалы өрнектер құрастырады және мәнін табады
 • Атаулы сандармен амалдар орындайды
 • Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Өрнектерді жаз және мәнін тап.

а) 17 және 3 сандарының қосындысын 5 есе кеміт;

в) 12 және 4 сандарының айырмасын 2 есе арттыр;

 • тапсырма

Өрнектердің мәнін тап.

(34 дм2 + 56 дм2 ) : 3 =57 см 12 мм – 34 см 9 мм =

 • тапсырма

Есепті шығар.

 Бір қорап қарындаштың бағасы 40 теңге. 360 теңгеге осындай неше қорап қарындаш сатып алуға болады?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Компонент атауларының негізінде жақшалы өрнектер құрастырады және мәнін табады

1

компонент атауларына сүйеніп, бірінші

өрнекті құрастырады;

өрнектің мәнін табады;

екінші өрнекті құрастырады;

өрнектің мәнін табады;

1

1

1

1

Атаулы сандармен амалдар орындайды

2

қосындының мәнін табады;

бөліндінің мәнін табады;

айырманың мәнін табады;

1

1

1

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады

3

есептің қысқаша шартын құрастырады;

есептің шарты бойынша санды өрнек

құрастырады;

өрнектің мәнін табады.

1

1

1

Барлығы

10

«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған

рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Компонент атауларының негізінде жақшалы өрнектер құрастырады және мәнін табады

1

 Көбейту мен бөлу амалдарының компонент атауларының негізінде жақшалы өрнектер құрастыруда және мәнін табады қиналады.

 Көбейту мен бөлу амалдарының компонент атауларының негізінде жақшалы өрнектер құрастырып жазуда/ өрнектің мәнін табуда қателіктер жібереді.

Көбейту мен бөлу амалдарының компонент атауларының негізінде жақшалы өрнектер құрастырады және мәнін табады .

Атаулы сандармен амалдар орындайды

2

Атаулы сандармен арифметикалық амалдар орындауда қиналады.

Қосындының/бөліндінің/айырманың мәнін табуда қателіктер жібереді.

Атаулы сандармен арифметикалық амалдарды дұрыс орындайды.

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді талдайды және шығарады

3

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығаруда қиналады.

Есептің қысқаша шартын құруда/есептің шартына сәйкес санды өрнек құрастыруда/ өрнектің мәнін есептеуде қателіктер жібереді.

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді дұрыс шығарады.

«Кестелік көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше2.1 Санды және әріпті өрнектер

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты3.2.1.6 Төрт амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде

арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

    • ** Есептерді шығаруда «бір заттың массасы», «саны»,

«жалпы масса»/ «бір затқа жіберілген шығын»,

«заттардың саны», «жалпы шығын» ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану

Бағалау критерийіБілім алушы

     • Төрт амалды жақшасыз өрнектердің мәнін табады
     • Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты15 минут

 • тапсырма

Амалдардың орындалу ретін көрсет. Өрнектің мәнін тап.

56 – 12 : 3 6 +15 =

 • тапсырма

Кестені толтыр және есепті шығар.

Алма салынған бір жәшіктің массасы - 8 кг. Дүкенге осындай 9 жәшік алма әкелінді. Дүкенге барлығы неше килограмм алма әкелінді?

1 жәшіктің массасы

Жәшіктердің саны

Жалпы массасы

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Төрт амалды жақшасыз өрнектердің мәнін табады

1

амалдардың орындалу ретін анықтайды;

бөліндінің мәнін табады;

көбейтіндінің мәнін табады;

айырманың мәнін табады;

қосындының мәнін табады;

1

1

1

1

1

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады

2

кестеге сандық мәліметтерді жазады;

есептің шартына сәйкес санды өрнек

құрастырады;

өрнектің мәнін табады.

1

1

1

Барлығы

8

«Кестелік көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

 арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Төрт амалды жақшасыз өрнектердің мәнін табады

1

Амалдардың орындалу ретін анықтауда және өрнектің мәнін табуда қиналады.

Төрт амалды жақшасыз өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтауда/ бөліндінің/ көбейтіндінің/ айырманың/ қосындының мәнін табуда қателіктер жібереді.

Төрт амалды жақшасыз өрнектердің мәнін дұрыс есептеп шығарады.

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады

2

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығаруда қиналады.

Есептің шешу жолын анықтап, шартына сәйкес өрнек құрастыруда/ өрнектің мәнін табуда қателіктер жібереді.

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді дұрыс шығарады.

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 3-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Математика» пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), (1- 4-сыныптар)

 • 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны – 16

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмалардамаксималды балл жинау үшінбілім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 6 тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың

сипаттамасы

Тапсырма

саны

Жалпы

балл

1

1000

көлеміндегі сандар. Қосу және азайту

1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

1.2 Сандармен амалдар орындау

3.1.1.2 Үштаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру

3.1.2.5 Үштаңбалы сандарды/ мыңдықтарды санның ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды

орындау

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

1

1

2

2

2

Көбейту және бөлу

1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

4.1 Жиындар және олармен орындалатын

амалдар

3.1.3.3** Ұзындық ( мм,см, дм, м, км)/ масса (г, кг, ц, т)/көлем (сыйымдылық) (л)/аудан (см2, дм2, м2)/өлшем бірліктерін салыстыру және шамалар мәндерімен қосу/азайту/көбейту/бөлу

амалын орындау

3.5.2.2 Екі жиынның қиылысуы , екі жиынның бірігуі , бос жиын таңбаларын қолдану

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты

қажет ететін тапсырманы орындайды

1

1

3

2

3

Кестелік көбейту және бөлу

2.1 Санды және әріпті өрнектер

5.1 Есептер және математикалық модель

3.2.1.6 Төрт амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін

анықтау, олардың мәнін табу

3.5.1.5** Жанама сұрақтары болатын есептерді («бірнеше бірлік артық/кем»,

«бірнеше есе артық/ кем» қатынастарымен байланысты) есептерді талдау және шығару

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

1

1

4

3

Барлығы

6

16

 • Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Математика» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Сандарды цифрмен жаз. Оларды салыстыр.

Атауы

Сан

Сандарды салыстыру

Бес жүз бір

Жүз елу бес

 • Есепте.

468 - 153156 + 817

 • Шамаларды салыстыр.

16 000 кг * 1600 т

72 кг * 7 200 г

330 ц * 33 т

[2]

[2]

[3]

 • A = {1, 2, 3, 4} және B = {3, 4, 5, 6, 7} жиындары берілген. А және В жиындарының бірігуі мен қиылысуын жаз.

A ∪ В = A ∩ В =

[2]

 • Амалдардың орындалу ретін көрсет. Өрнектің мәнін тап.

36 : (16-7) 8 =

 • Есепті шығар.

Киноға түсуге барлығы 8 бала шақырылды, бұл үлкендерге қарағанда 7 есе кем.

Киноға неше үлкен адам түскен?

[4]

[3]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

501, 155

501 >155 немесе 155<501

1

1

2

315

973

1

1

3

16 000 кг < 1600 т

72 кг > 7 200 г

330 ц = 33 т

1

1

1

4

A ∪ В = {1,2,3,4,5,6,7}

A ∩ В = {3,4}

1

1

5

16 - 7 = 9

36 : 9 = 4

4 ∙ 8 = 32

1

1

1

1

6

Балалар – 8 а.7 есе кем

Үлкендер -? а.

8 ∙ 7 =

= 56 (а) немесе (ү.)

1

1

1

Білім алушылар есептің сызбасын сызуы да мүмкін.

Барлығы

16

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Үлес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
  • Сандармен амалдар орындау

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты

3.1.1.6 Жай бөлшектерді оқу, жазу; бөлімдері бірдей жай бөлшектерді көрнекілік қолдану арқылы салыстыру

3.1.2.14 Санның/шаманың бөлігін табу және бөлігі бойынша санды/шаманы табу: 100 көлеміндегі сандар мен жүздіктердің жартысын, төрттен бір, оннан бір бөлігін табу

3.5.1.3 Санның және шаманың үлесін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру және шығару

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазады және салыстырады
 • Санның үлесін және үлесі бойынша санды анықтайды
 • Санның/шаманың үлесін табуға берілген есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Әр дөңгелектің қанша бөлігі боялған? Бөлшек түрінде жаз және салыстыр.

 • тапсырма

Есептеп тап.

24 санының 1 бөлігі:

4

1 бөлігі 8 cм болатын сан:

3

 • тапсырма

Есепті шығар.

Кітаптың 60 беті бар. Оқушы оның 1

3

бөлігін оқып шықты. Оқушы кітаптың неше

бетін оқыды?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазады және салыстырады

1

бірінші суретке сәйкес бөлшекті

жазады;

екінші суретке сәйкес бөлшекті

жазады;

бөлімдері бірдей бөлшектерді

салыстырады;

1

1

1

Санның үлесін және үлесі бойыншасанды

анықтайды

2

санның үлесін анықтайды;

үлесі бойынша санды анықтайды;

1

1

Санның/шаманың үлесін табуға берілген есептерді шығарады

3

есептің қысқаша шартын құрады;

есептің шарты бойынша санды өрнек

жазады;

өрнектің мәнін табады.

1

1

1

Барлығы

8

 «Үлес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазады және салыстырады

1

Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазуда және салыстыруда қиналады.

Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазуда/ салыстыруда қателеседі.

Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазады және салыстырады.

Санның үлесін және үлесі бойынша санды анықтайды

2

Санның үлесін және үлесі бойынша санды анықтауда қиналады.

Санның үлесін/ үлесі бойынша санды анықтауда қателеседі.

Санның үлесін және үлесі бойынша санды дұрыс анықтайды.

Санның/шаманың үлесін табуға берілген есептерді шығарады

3

Санның үлесін табуға берілген есептерді шығаруда қиналады.

Есептің қысқаша шартын құруда/есептің шартына сәйкес өрнек жазуда/ өрнектің мәнін есептеуде қателіктер жібереді.

Санның үлесін табуға берілген есептерді шығарады.

«Аудан. Шамалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы

1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

Оқу мақсаты

3.3.1.3 Тіктөртбұрыш, тікбұрышты үшбұрыш, S= (a·b):2, шаршы S=a2, тікбұрышты үшбұрыш S=a·b ауданы формуласын қорытындылап алу және қолдану

3.1.3.4 Ұзындық (мм, см, дм, м, км)/масса (г, кг, ц, т)/ аудан (см2, дм2, м2/бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Есеп шығаруда тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын қолданады
 • Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін түрлендіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма
  • Тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын белгіле () .

S=a2S=(a·b):2S=a·b

  • Ұзындығы 9 дм, ені 6 дм болатын тіктөртбұрыштың ауданын тап.
 • тапсырма

Шамаларды өрнекте.

3км 50 м = м 5 кг 250 г = г 6дм2 3см2 = см27 т = ц

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Есеп шығаруда тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын қолданады

1

тіктөртбұрыштың ауданын табу

формуласын анықтайды;

фигураның ауданын табу өрнегін

жазады;

фигураның ауданын есептеп

шығарады;

1

1

1

Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін түрлендіреді

2

ұзындық өлшем бірлігін түрлендіреді;

ауданның өлшем бірлігін түрлендіреді;

массаның өлшем бірлігін

түрлендіреді: кг-г;

массаның өлшем бірлігін

түрлендіреді: т-ц.

1

1

1

1

Барлығы

7

«Аудан. Шамалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған

 рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Есеп шығаруда тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын қолданады

1

Тіктөртбұрыштың ауданын формуланы қолданып табуда қиналады.

Тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын анықтауда/ тіктөртбұрыштың ауданын есептеп табуда қателіктер жібереді.

Формуланы қолданып, тіктөртбұрыштың ауданын дұрыс есептеп шығарады.

Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін түрлендіреді

2

Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін түрлендіруде қиналады.

Ұзындық/ аудан/ масса өлшем бірліктерін түрлендіруде қателіктер жібереді.

Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін дұрыс түрлендіреді.

«Ауызша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.3 Сандармен амалдар орындау

Оқу мақсаты

3.1.2.8 Үштаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану

3.1.2.12 Нөлмен аяқталатын үштаңбалы санды

 біртаңбалы санға ауызша көбейту және бөлу тәсілін қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Үш таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту амалдарын орындайды
 • Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтеді және бөледі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Баған түрінде жазып, есепте.

929 - 114532 + 326570 - 347396 + 147

 • тапсырма

Өрнектерді мәнімен сәйкестендір.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Үш таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту амалдарын орындайды

1

разрядтан аттамай орындау арқылы үш таңбалы сандардың:

-айырмасының мәнін табады;

-қосындысының мәнін табады;

разрядтан аттап орындау арқылы үш таңбалы сандардың:

-айырмасының мәнін табады;

-қосындысының мәнін табады;

1

1

1

1

Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша көбейтеді және бөледі

2

нөлмен аяқталатын үш таңбалы сан мен бір таңбалы санның:

-бөліндісінің мәнін табады;

-көбейтіндісінің мәнін табады;

дөңгелек жүздіктер мен біртаңбалы санның:

-көбейтіндісінің мәнін табады;

-бөліндісінің мәнін табады.

1

1

1

1

Барлығы

8

«Ауызша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Үш таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту амалдарын орындайды

1

Үш таңбалы сандарды жазбаша қосуда және азайтуда қиналады.

Үш таңбалы сандарды разрядтан аттамай қосуда немесе азайтуда/ разрядтан аттап қосуда немесе азайтуда қателіктер жібереді.

Үш таңбалы сандармен жазбаша қосу және азайтуды дұрыс орындайды.

Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша көбейтеді және бөледі

2

Нөлмен аяқталатын үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейтуде және бөлуде қиналады.

Нөлмен аяқталатын үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейтуде/ бөлуде қателіктер жібереді.

Нөлмен аяқталатын үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға дұрыс көбейтеді және бөледі.

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 3-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Математика» пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар)

 • 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны – 16

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмалардамаксималды балл жинау үшінбілім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

Үлес

5.1 Есептер және математикалық модель

3.5.1.3 Санның және шаманың үлесін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру және шығару

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

3

2

Аудан. Шамалар.

1.3 Шамалар және өлшем бірліктер

5.1 Есептер және математикалық модель

3.1.3.3** Шамалар мәндері ұзындық (мм, см, дм, м, км)/масса (г, кг, ц, т)/ көлем (сыйымдылық) (л)/аудан (см2, дм2, м2) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау;

3.5.1.2** Есептерді шығаруда ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану 3.5.1.5** Төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен ауданын табуға берілген есептерді талдау және шығару

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

2

3

3

Ауызша көбейту және бөлу

1.2 Сандармен амалдар орындау

3.1.2.8 Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолдану

3.1.2.9100көлеміндегісандарды ауызша көбейту мен бөлуді орындауда қосындыны және көбейтіндіні біртаңбалы санға бөлу,қосындыны санға көбейту ережесін қолдану

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

1

1

2

6

Барлығы

5

16

 • Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Математика» пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Есепті шығар.

Асханаға 54 кг көгөніс әкелінді. Оның 1

6

бөлігі түскі асқа жұмсалды. Түскі асқа

неше килограмм көгөніс жұмсалды?

 • Амалдарды орында.

208 см + 4 дм 7 см =

5м 3дм 8см – 6 дм 4 см =

 • Кестені толтыр.

[3]

[2]

Тіктөртбұрыштың ұзындығы

8 см

8 дм

?

Тіктөртбұрыштың ені

9 см

?

6 м

Тіктөртбұрыштың ауданы

?

64 дм 2

42 м2

[3]

 • Баған түрінде жазып, есепте.

239 + 263615 - 486

 • Тиімді тәсілмен орында.

(20 + 8) ∙ 3 =

( 60 + 24) : 6 =

( 40 ∙ 8) : 4 =

[2]

[6]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

Әкелінді – 54 кг

Жұмсалды -? , 1

6

54 : 6 =

9 (кг)/ 9

1

1

1

Есептіңсызбасыда қабылданады.

2

255см

474 см

1

1

3

72 см2

8 дм

7 м

1

1

1

4

502

129

1

1

5

20 ∙ 3 + 8 ∙ 3 =

84

60 : 6 + 24 : 6 =

14

(40 : 4) ∙ 8 =

80

1

1

1

1

1

1

немесе 40 ∙ (8 : 4) = 80

Барлығы

16

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Кестеден тыс көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Сандармен амалдар орындау

2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

Оқу мақсаты

    • Бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындау
    • Кестеден тыс мынадай жағдайларда: 17∙5 96:6 75:15 84:4 ауызша көбейту мен бөлуді орындау

3.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді, құрылымы күрделі х(25:5)=60; (24 3):х=6;

х: (17 2)=2; k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шешу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Сандарды бір таңбалы санға қалдықпен бөледі
 • Кестеден тыс жағдайлардағы көбейту мен бөлуді орындайды
 • Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Қалдықпен бөлуді орында.

59 : 7 =(қалд.)

 • тапсырма

Өрнектің мәнін тап.

14 ∙ 5 =54 : 3=

 • тапсырма

Теңдеу құр және оны шеш:

17 мен 3-тің көбейтіндісіне белгісіз санды қосса, 72 саны шығады.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Сандарды бір таңбалы санға қалдықпен

бөледі

1

толымсыз бөлінді анықтайды;

қалдықты табады;

1

1

Кестеден тыс жағдайларда ауызша көбейту мен бөлуді орындайды

2

кестеден тыс көбейту жағдайындағы

көбейтіндінің мәнін табады;

кестеден тыс бөлу жағдайындағы

бөліндінің мәнін табады;

1

1

Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешеді

3

шарты бойынша күрделі теңдеу құрастырады;

көбейтіндінің мәнін анықтайды;

белгісіз қосылғышты табу өрнегін

жазады;

теңдеудің түбірін анықтайды;

теңдеудің түбірін тексереді.

1

1

1

1

1

Барлығы

9

«Кестеден тыс көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Сандарды бір таңбалы санға қалдықпен бөледі

1

Бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындауда қиналады.

Толымсыз бөліндіні / қалдықты анықтауда қателіктер жібереді.

Бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді дұрыс орындайды.

Кестеден тыс жағдайларда көбейту мен бөлуді орындайды

2

Кестеден тыс жағдайлардағы көбейту мен бөлуді орындауда қиналады.

Кестеден тыс жағдайлардағы көбейтуді/ бөлуді

орындауда қателіктер жібереді.

Кестеден тыс жағдайлардағы көбейту мен бөлуді дұрыс орындайды.

Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешеді

3

Шарты бойынша теңдеу құрастырып жазуда және оны шешуде қиналады.

Шарты бойынша күрделі теңдеу құрастыруда/ күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге түрлендіруде/ белгісіз компонентті анықтауда/ теңдеудің түбірін табуда/теңдеуді тексеру өрнегін жазуда қателіктер жібереді.

 Шарты бойынша теңдеу құрастырып жазады және оны дұрыс шешеді.

«Кеңістік фигуралар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

Оқу мақсаты

    • Кеңістіктік геометриялық фигуралардың (тікбұрышты параллепипед, куб) жазбасын дайындау және олардың моделін құрастыру
    • Солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан қарағанда кеңістіктік фигуралардың қалпындағы өзгерістерді түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Кеңістіктік геометриялық фигуралардың жазбасын жинақтайды
 • Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Берілген жазбаларды ойша жинақта. Кубтың жазбасын тап және қоршап сыз.

 • тапсырма

А1 фигурасына мұқият қара. Ұсынылған алты фигураның арасынан А1 фигурасын тауып, қорша. В1, С5, D7 фигураларымен де ұқсас әрекеттер жаса.

3-тапсырма

Айбек өз үйінің алдынан қарағандағы көрінісінің суретін салды.

Ал үйдің артқы жағында есік жоқ, бірақ 3 терезесі бар. Үйдің артқы жағынан қарағандағы көрінісін белгіле ().

 • Қағазды төртке бүктеп, бір бұрышын қиып алды. Қағазды ойша ашып, қандай сурет шығатынын анықта. Дұрыс жауабын қоршап сыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Кеңістіктік геометриялық фигуралардың жазбасын

жинақтайды

1

берілген фигуралардың арасынан кубтың жазбасын анықтайды;

1

Кеңістіктік

ұсынылған алты фигураның арасынан:

фигуралардың

2

-А1 фигурасын табады;

1

әртүрлі қалпындағы

-В1 фигурасын табады;

1

көрінісін анықтайды

-С5 фигурасын табады;

1

-D7 фигурасын табады;

1

дененің артқы жағынан қарағандағы

1

3

бейнесін анықтайды;

жазбаның дұрыс жауабын анықтайды.

1

Барлығы

7

«Кеңістік фигуралар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған

 рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Кеңістіктік геометриялық фигуралардың жазбасын жинақтайды

1

 Берілген фигуралардың арасынан кубтың жазбасын анықтауда қиналады.

Берілген фигуралардың арасынан кубтың жазбасын анықтауда қателеседі.

Берілген фигуралардың арасынан кубтың жазбасын анықтайды.

Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін анықтайды

2

 Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін анықтауда қиналады.

Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін анықтауда қателіктер жібереді.

Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін дұрыс анықтайды.

3

Дененің артқы жағынан қарағандағы бейнесін анықтауда және суретке сәйкес жазбаны табуда қиналады.

Дененің артқы жағынан қарағандағы бейнесін/ суретке сәйкес жазбаны анықтауда қателеседі.

Дененің артқы жағынан қарағандағы бейнесін және суретке сәйкес жазбаны дұрыс анықтайды.

«Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Сандармен амалдар орындау

Оқу мақсаты

3.1.2.10 Мынадай жағдайларда: 23•2, 123•2, 46:2, 246:2 екі таңбалы/үштаңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану

3.1.2.11 Мынадай жағдайларда: 28•3, 269•2, 84:3, 538:2 екі/үштаңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтеді және бөледі
 • Екі /үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтеді және бөледі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Өрнектердің мәнін тап.

34 ∙ 2 =69 : 3 =

231 ∙ 3 =848 : 4=

 • тапсырма

Баған түрінде жазып шығар.

19 ∙ 481 : 3274 ∙ 3765 : 3

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтеді және бөледі

1

разрядтан аттамай орындау арқылы екі таңбалы сан мен бір таңбалы санның:

 • көбейтіндісінің мәнін табады;
 • бөліндісінің мәнін табады;

разрядтан аттамай орындау арқылы үш таңбалы сан мен бір таңбалы санның:

 • көбейтіндісінің мәнін табады;
 • бөліндісінің мәнін табады;

1

1

1

1

Екі /үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтеді және бөледі

2

разрядтан аттап көбейту алгоритмін қолданып, екі таңбалы сан мен бір таңбалы санның:

 • көбейтіндісінің мәнін табады;
 • бөліндісінің мәнін табады;

разрядтан аттап көбейту алгоритмін қолданып, үш таңбалы сан мен бір таңбалы санның:

 • көбейтіндісінің мәнін табады;
 • бөліндісінің мәнін табады.

1

1

1

1

Барлығы

8

«Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтеді және бөледі

1

Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтуде және бөлуде қиналады.

Екі таңбалы/ үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтуде/ бөлуде қателіктер жібереді.

Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейту мен бөлуді дұрыс орындайды.

Екі /үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтеді және бөледі

2

Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтуде және бөлуде қиналады.

Екі таңбалы/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтуде

/бөлуде қателіктер жібереді.

Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейту мен бөлуді дұрыс орындайды.

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 3-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Математика» пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар)

 • 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны – 16

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмалардамаксималды балл жинау үшінбілім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

Кестеден тыс көбейту және бөлу

1.2 Сандармен амалдар орындау

2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

1.2 Сандармен амалдар орындау

3.1.2.6Біртаңбалысанғақалдықпенбөлуді орындау

3.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді, құрылымы күрделі х(25:5)=60; (24 3):х=6; х: (17 2)=2; k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шешу

3.1.2.3** Көбейтудің үлестірімділік, терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

1

4

4

4

2

3

Жазбаша көбейту және бөлу

Кеңістік фигуралар

1.2 Сандармен амалдар орындау

3.2

Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

    • Мынадай жағдайларда: 23•2, 123•2, 46:2, 246:2 екітаңбалы/үштаңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану.
    • Мынадай жағдайларда: 28•3, 269•2, 84:3, 538:2 екі/үштаңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану

3.3.2.4 Солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан қарағанда кеңістіктік фигуралардың қалпындағы өзгерістерді түсіндіру

Білім алушы жабық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

3

1

Барлығы

5

16

 • Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Математика» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Қалдықпен бөлуді орында және тексер.

45 : 6 =60 : 7 =

[4]

 • Теңдеуді шеш.

(27 • 3) : х = 9

 • Өрнек құрастырып жаз және мәнін тап.

6 және 7 сандарының қосындысын 5 есе арттыр;

4 және 7 сандарының көбейтіндісін 2 есе арттыр;

 • Баған түрінде жазып, есепте.

369 : 3264 • 3685 : 5

[4]

[4]

 • А фигурасын ойша бұрып көр. B, C, D фигураларының арасынан А фигурасына сәйкесін анықта және белгіле () .

[3]

[1]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

7 (қалд.3)

7 • 6 + 3 = 45

8 (қалд.4)

7 • 8 + 4 = 60

1

1

1

1

2

81 : х = 9

х = 81: 9

х = 9

(27 • 3) : 9 = 9

9 = 9

1

1

1

1

3

(6 + 7) • 5 / 5 • (6 + 7)

65

2 • (4 • 7) / (4 • 7) • 2

56

1

1

1

1

4

123

792

137

1

1

1

5

С)

1

Барлығы

16

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 • Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Сандармен амалдар орындау

2.1 Санды және әріпті өрнектер

Оқу мақсаты

3.1.2.13 Бөліндінің бір разрядында нөл болатын кезде үштаңбалы санды біртаңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану

3.2.1.5 Үш амалдан артық әріпті, санды өрнектерді салыстыру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы жазбаша бөлуді орындайды және тексереді
 • Үш және одан да артық амалдан тұратын санды өрнектерді салыстырады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Есепте және тексер.

918 : 3940 : 2

 • тапсырма

Өрнектердің мәнін тап және салыстыр.

6 ∙ (50 – 40) : 3 =(6 ∙ 50 – 6 ∙ 40) : 4 =

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы жазбаша бөлуді орындайды және

тексереді

1

бөлінді мәнінің ондықтар разрядында нөл

шығатын жағдайдағы өрнектің мәнін табады;

көбейту амалы арқылы тексереді;

бөлінді мәнінің бірліктер разрядында нөл шығатын жағдайдағы өрнектің мәнін табады;

көбейту амалы арқылы тексереді;

1

1

1

1

Үш және одан да артық амалдан тұратын санды өрнектерді салыстырады

2

бірінші өрнек бойынша амалдар орындайды және мәнін табады:

 • айырманың
 • көбейтіндінің
 • бөліндінің

 екінші өрнек бойынша амалдар орындайды және мәнін табады:

 • бірінші көбейтіндінің;
 • екінші көбейтіндінің;
 • айырманың;
 • бөліндінің;

өрнектердің мәнін салыстырады.

1

1

1

1

1

1

1

1

Барлығы

12

«Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы жазбаша бөлуді орындайды және тексереді

1

Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлуде қиналады.

Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлуде/ бөлуді көбейту арқылы тексеруде қателіктер жібереді.

Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлуді дұрыс орындайды және тексереді.

Үш және одан да артық амалдан тұратын санды өрнектерді салыстырады

2

Үштен артық амалмен берілген санды өрнектердің мәнін табуда және салыстыруда қиналады.

Арифметикалық амалдарды орындауда/ санды өрнектерді салыстыруда қателіктер жібереді.

Үштен артық амалмен берілген санды өрнектердің мәнін табады және салыстырады.

«Есепті шешу жолдары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты

3.5.1.8 Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін айнымалысы бар өрнектер мен теңдеулер түрінде; құрама есептердің шешуін санды өрнектер және жекелеген амалдар түрінде модельдеу

3.5.1.7 Үш амалмен шығарылатын есептерді (шамалар арасындағы тәуелділікке берілген жай есептердің түрлі комбинациялары) модельдеу және шығару

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Есептің шарты бойынша әріпті өрнек құрастырады
 • Шамаларарасындағытәуелділіккеберілгенүш амалды есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз.

 • Жанат әрқайсысы а тг тұратын 4 қарындаш сатып алды. Ол барлығы неше теңге төледі?
 • 48 кг жемісті х жәшіктерге тең бөліп салды. Әр жәшікке неше килограмм жеміс салынды?

2-тапсырма

Есепті шығар.

 Марал әрқайсысы 9 теңге тұратын 4 қарындаш және әрқайсысы 8 теңге тұратын 3 сызғыш сатып алды. Ол сатып алған заттарына барлығы неше теңге төледі?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Есептіңшарты бойынша әріпті өрнек құрастырады

1

есептің шарты бойынша айнымалысы бар

көбейтінді құрастырады;

есептің шарты бойынша айнымалысы бар бөлінді құрастырады;

1

1

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш амалды есептерді шығарады

2

есептің қысқаша шартын

жазады/сызбасын сызады;

амал таңбасын таңдай отырып, бірінші

өрнекті жазады;

бірінші өрнектің мәнін табады;

амал таңбасын таңдай отырып, екінші

өрнекті жазады;

екінші өрнектің мәнін табады;

амал таңбасын таңдай отырып, үшінші

өрнекті жазады;

үшінші өрнектің мәнін табады.

1

1

1

1

1

1

1

Барлығы

9

«Есепті шешу жолдары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған

 рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Есептің шарты бойынша әріптіөрнек

құрастырады

1

Есептің шарты бойынша айнымалысы бар өрнектер құрастыруда қиналады.

Есептің шарты бойынша айнымалысы бар көбейтінді/ бөлінді құрастыруда қателіктер жібереді.

Есептің шарты бойынша айнымалысы бар өрнектер құрастырады.

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш амалдыесептерді шығарады

2

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш амалды есептерді шығаруда қиналады.

Есептің қысқаша шартын жазуда/ амалдар таңбасын анықтап, санды өрнектер құрастыруда/өрнектердің мәнін табуда қателіктер жібереді.

Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш амалды есептерді дұрыс шығарады.

«Уақыт» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

Оқу мақсаты

    • ** Шамалар мәндерін уақыт (сек, мин, сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау
    • ** Уақыт (сек,мин, сағ, тәул. ғасыр) бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Уақыт өлшем бірліктерін салыстырады
 • Уақыт өлшем бірліктерін түрлендіреді
 • Уақыт өлшем бірліктерімен амалдар орындайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Салыстыр.

4 сағ 20мин240 мин100 сек2 мин.

1 тәул. 10 сағ38 сағ400 жыл5 ғасыр

2-тапсырма

Өрнекте.

2 cағ 2 мин =мин

2 тәул. 5сағ =сағ

480 сек. =мин

3-тапсырма

Есепте.

2 мин 3сек – 33 сек =2 тәул. – 12 сағ=3 ғасыр – 150 жыл=

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Уақыт өлшем бірліктерін салыстырады

1

арақатысына сүйеніп, уақыт өлшем бірліктерін салыстырады:

 • сағат және минут;
 • тәулік және сағат;
 • минут және секунд;
 • жыл және ғасыр;

1

1

1

1

Уақыт өлшем бірліктерін түрлендіреді

2

сағатты минутпен өрнектейді;

тәулікті сағатпен өрнектейді;

секундты минутпен өрнектейді;

1

1

1

Уақыт өлшем бірліктерімен амалдар орындайды

3

уақыт шамаларының айырмасын табады:

 • минут пен секунд
 • тәулік пен сағат
 • ғасыр мен жыл

1

1

1

Барлығы

10

«Уақыт» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Уақыт өлшем бірліктерін салыстырады

1

Уақыт өлшем бірліктерін салыстыруда қиналады.

Уақыт өлшем бірліктерін салыстыруда қателеседі: сағат пен минут/ тәулік пен сағат/ минут пен секунд/ ғасыр мен жыл

Уақыт өлшем бірліктерін дұрыс салыстырады.

Уақыт өлшем бірліктерін түрлендіреді

2

Уақыт бірліктерін арақатысына сүйеніп түрлендіруде қиналады.

Уақыт бірліктерін олардың арақатысы негізінде түрлендіруде қателеседі: сағатты минутпен/ тәулікті сағатпен/ секундты минутпен.

Уақыт бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп дұрыс түрлендіреді. .

Уақыт өлшем бірліктерімен амалдар орындайды

3

Уақыт шамаларымен арифметикалық амалдар орындауда қиналады.

Уақыт шамаларымен арифметикалық амалдар орындауда қателеседі:сағ/мин, тәул./сағ, сек/мин, жыл/ғасыр.

Уақыт шамаларымен арифметикалық амалдарды дұрыс орындайды.

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 3-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Математика» пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар)

 • 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны – 16

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмалардамаксималды балл жинау үшінбілім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

Жазбаша көбейту және бөлу.

1.2

Сандармен амалдар орындау

3.1.2.13 Бөліндінің бір разрядында нөл болатын кезде үштаңбалы санды біртаңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану

 Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

2

2

Есепті шешу жолдары

5.1 Есептер және математикал ық модель

3.5.1.5** Жанама сұрақтары болатын есептерді («бірнеше бірлік артық/ кем» «бірнеше есе есе артық/ кем» қатынастарымен байланысты); тік төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен ауданын табуға берілген есептерді талдау және шығару

3.5.1.2** Есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы массасы/ бір затқа жұмсалғаны, заттың саны, жалпы жұмсалғаны/ ұзындық, ені, аудан шамалары арасындағы тәуелділікті пайдалану

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

5

2

3

Уақыт.

1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

3.1.3.4 Уақыт (сек,мин, сағ, тәул, ай, жыл, ғасыр) бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

3.1.3.3** Шамалар мәндерін: уақыт (сек, мин, сағ, тәул, ай, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

4

3

Барлығы

5

16

 • Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Математика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Баған түрінде жазып, есепте.

742 : 7520 : 4

[2]

 • Есепті шығар.

 Бидонға 12 литр сүт сыяды, бұл банкаға қарағанда 4 есе артық. Бидон мен банкаға барлығы неше литр сүт сыяды?

 • Есепті шығар.

 Тіктөртбұрыштың ауданы 72 см2, ал ені 6 см. Тіктөртбұрыштың қабырғасының ұзындығын тап.

[5]

 • Өрнекте.

Сағатпен: 120 мин = ...сағ.

4 тәул. =... сағ.

Минутпен: 3 сағ 12 мин = ... мин Жылмен:4 ғасыр 10жыл = ... жыл

 •  Амалдарды орында. 11 сағ 35 мин + 2 сағ 55 мин = 55 мин 20 сек – 4 мин 35 сек = 14 сағ • 4 =

[2]

[4]

[3]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

106

130

1

1

2

Бидон – 12 л. 4 есе артық

Банка - ? л.? л

1

Есептің сызбасы да қабылданады.

12 : 4 =

3 (л) – банкаға

12 + 3 =

15(л) – барлығы

1

1

1

1

Есептің шешуін бір өрнекпен жазып, дұрыс шығарған жағдайда 4 балл қойылады.

12 : 4 + 12 = 15 (л)

3

72 : 6 =

12 (см)

1

1

4

2 сағ

96 сағ

192 мин

410 жыл

1

1

1

1

5

14 сағ 30 мин

50 мин 45 сек

56 сағ

1

1

1

2 тәул. 8 сағ жауабы да

қабылданады.

Барлығы

16

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» NIS-тің мың домбырашысы Гиннесс рекордтар кітабын бағындырды 26.05.2022
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы