алу
👈 қаріп өлшемі 👉
қосу

«Тұрақты ток. Өткізгіштерді жалғау. Электр энергиясын тұтыну» бойынша есептер шығару. Физика, 8 сынып, сабақ жоспары.


Сабақ жоспары

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

8.3А Тұрақты ток

8.3В Өткізгіштерді жалғау

8.3 С Электр энергиясын тұтыну

Мектеп:

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып: 8

Сабаққа қатысқан оқушылар саны:

Қатыспаған оқушылар саны:

Сабақтың Сатақырыбы

«Тұрақты ток. Өткізгіштерді жалғау. Электр энергиясын тұтыну» бойынша есептер шығару.

Берілген сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағ-дарламасына сілтеме)

8.4.3.2 - электр сұлбаларын графикалық бейнелеуде электр тізбектерінің шартты белгілерін қолдану және олардың маңызын түсіндіру;

8.4.3.7 - өткізгіштің меншікті кедергісінің формуласын есептер шығаруда қолдану;

8.4.3.8 - тұрақты температурадағы металл өткізгіштің вольт –амперлік сипаттамасын салу және түсіндіру, алынған мәліметтерді құралдардың қателіктерін ескеріп талдау;

8.4.3.11 - эксперимент арқылы өткізгіштерді параллель жалғаудың заңдылықтарын алу;

8.4.3.12 - өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауда тізбек бөлігі үшін Ом заңын қолданып, электр тізбектеріне есептеулер жүргізу;

8.4.3.13 - токтың жұмысы мен қуатын эксперимент арқылы айнымалы және тұрақты шамалардың көмегімен анықтау;

8.4.3.15 - кВт/сағ өлшем бірлігін қолданып,электр энергиясының құнын анықтауда практикалық есептеулер жүргізу.

Табыс критерийлері

Оқушы

 • Өткізгіштің ток күші, кернеуін, кедергісін есептейді.
 • Тізбек бөлігі үшін Ом заңына есептер шығарады.
 • ВАС тұрғызады және талдайды.
 • Тізбектің жалпы кедергісін есептей алады;
 • Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауда тізбек бөлігі үшін Ом заңын қолданып, электр тізбегінің ток күші мен кернеуін есептей алады;
 • Токтың жұмысы мен қуатының, жылу мөлшерінің формуласын біледі;
 • Өлшем бірліктерін ХБЖ-гі негізгі бірліктері арқылы өрнектей алады;
 • Жұмыс пен жылу мөлшері, қуаты формуласын есептер шығаруда қолданады.

Тілдік мақсаттар

Пәнге тән лексика мен терминология

қазақша

русский

english

Электр тогы

Электрический ток

Electric current

Электр заряды

Электрический заряд

Electric charge

Өткізгіш

Проводник

Conductor

Ток күші

Сила тока

Current

Өткізгіш арқылы заряд өткен кезде...

При прохождении заряда через проводник...

As charge flows (passes) through the conductor…

Электрондардың реттелген бағытталған қозғалысы

Направленное упорядоченное движение электронов

Directed ordered movement of electrons

Оң полюсынан теріс полюсына қарай...

От положительного полюса к отрицательному полюсу...

From the plus pole to the minus pole

Амперметр

Амперметр

Ammeter

Тізбектей

Последовательно

Series

Электр тогының пайда болу мен бар болу шартттары

Условия возникновения и существования электрического тока

Conditions of appearance and existence of electric current

Параллель

Параллель

Parallel

Вольтметр

Вольтметр

Voltmeter

Кернеу

Напряжение

Voltage

Заряд

Заряд

Charge

Электр тогының жұмысы

Работа электрического тока

Electric current

Кедергі

Сопротивление

Resistance

Ом

Ом

Ohm

Вольт

Вольт

Volt

Ампер

Ампер

Ampere

Реостат

Реостат

Rheostat

Омметр

Омметр

Ohmmeter

Меншікті кедергі

Удельное сопротивление

Resistivity

Амперметр тізбекке... тізбектей жалғанады (қосылады)

Амперметр подключается в цепь последовательно...

Ammeter is connected to the circuit in series to…

Вольтметр тізбекке... параллель жалғанады (қосылады)

Вольметр подключается в цепь параллельно...

Voltmeter is connected to the circuit in parallel to…

Тізбегін тұйықтау

Замкнуть цепь

Closed circuit

Ом заңы

Закон Ома

Ohm’s law

Кернеудің ток күші тәуелділігі ... көрсетеді

Зависимость напряжения от силы тока показывает ...

The relation of voltage to current shows us…

Вольт-амперлік сипаттамасы (ВАС)

Вольт-амперная характеристика (ВАХ)

Volt-Amper characteristics (VAC)

ВАС графигіндегі сызықтың тангенсі ... тең

Тангенс угла на графике ВАХ равен ...

The tangent of an angle on VAC graph is equal to…

Резисторлардың тізбектей жалғануы

Последовательное подключение резисторов

Resistors connected in series

Резисторлардың параллель жалғануы

Параллельное подключение резисторов

Resistors connected in parallel

Түйін

Узел

Joint

Жалғауы

Подключение

Connection

Резисторлар параллель жалғау кезінде әрбір резистордағы ... бірдей және тұрақты болады

При параллельном подключении резисторов ... в каждом резисторе будет одинаково и постоянно

As resistors are connected in parallel … on each resistor is the same and constant

Резисторлар тізбектей жалғау кезінде әрбір резистордағы ... бірдей және тұрақты болады

При последовательном подключении резисторов ... в каждом резисторе будет одинаково и постоянно

As resistors are connected in series … on each resistor is the same and constant

Тізбектей жалғау кезінде резистордағы ... қосындысы ток көзінің өндіретін ... тең

При последовательном подключении сумма всех ... на резисторах равна ... источника тока

As resistors are connected in series sum of … on each resistor is equal to … of the source of current

Параллель жалғау кезінде әрбір резистордағы ... қосындысы тізбектегі жалпы ... тең

При параллельном подключении сумма ... в каждом резисторе равна ... в цепи

As resistors are connected in parallel sum of … on each resistor is equal to … in the circuit

Потенциометр

Потенциометр

Potentiometer

Қуат

Мощность

Power

Джоуль-Ленц заңы

Закон Джоуля-Ленца

The Law Of Joule

Электр тогының жұмысы

Работа электрического тока

Work electric current

Электр үнемдеу

Энергосбережение

Energy saving

Электр энергиясын санағыш

Счетчик электрической энергии

Electricity meter

Электр үнемдегіш шамдар

Энергосберегающие лампочки

Energy saving light bulb

Потенциометр

Потенциометр

Potentiometer

Қуат

Мощность

Power

Джоуль-Ленц заңы

Закон Джоуля-Ленца

The Law Of Joule

Электр тогының жұмысы

Работа электрического тока

Work electric current

Электр үнемдеу

Энергосбережение

Energy saving

Электр энергиясын санағыш

Счетчик электрической энергии

Electricity meter

Электр үнемдегіш шамдар

Энергосберегающие лампочки

Energy saving light bulb

Потенциометр

Потенциометр

Potentiometer

Қуат

Мощность

Power

Джоуль-Ленц заңы

Закон Джоуля-Ленца

The Law Of Joule

Электр тогының жұмысы

Работа электрического тока

Work electric current

Электр үнемдеу

Энергосбережение

Energy saving

Электр энергиясын санағыш

Счетчик электрической энергии

Electricity meter

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:

Егер өткізгіш ұштарына түсірілген кернеу …… сайын, онда ток күші …….

Графиктің көлбеулік бұрышының мәні кедергіге ..... (тура, кері) пропорционал.

Тізбектегі ....... өзгерту (реттеу) үшін реостат қолданылады.

При увеличении/уменьшении напряжения на концах проводника сила тока увеличивается/уменьшается.

Угол наклона графика прямо/обратно пропорционален сопротивлению проводника.

Для изменения (регулировки) … в цепи применяется реостат.

In case of increase/decrease in voltage on the conductor ends, the current strength increases/decreases.

The diagram angle is directly/reversely proportionate to the conductor's resistance.

To change (regulate) …, a resistor is applied in the circuit.

Егер өткізгіштер тізбектей жалғанса, онда ........ мәні бірдей болады.

Өткізгіштерді ........ жалғау кезінде олардың ұшына түсірілген ...... ....... мәні тең болады.

Өткізгіштер тізбектей жалғанса, жалпы ...... әр өткізгіш ......... қосындысына тең болады.

Өткізгіштер ....... жалғанса, тізбектің кедергісі ....... (артады, кемиді)

Если проводники соединены параллельно/последовательно, то значения напряжения/силы ток в них будет одинаковым.

Общее сопротивление на концах проводников равна сумме сопротивлений на каждом проводнике для последовательного соединения.

При параллельном соединении проводников общее сопротивление цепи увеличивается/уменьшается.

If the conductors are connected in a parallel/consecutive way, the values of the current strength/voltage in them will be the same.

The total resistance at the ends of conductors equals the sum of resistance on each conductor for consecutive connection.

In case of parallel connection of conductors, the total circuit resistance increases/decreases.

- академиялық лексиканы қолдана отырып ауызша және жазбаша түрде әртүрлі энергия көздерінің электр энергиясына түрленуін сипаттай алады;

-электростанциялардың түрлерін атай алады;

- электростанциялардың қолдану аясын ажырата алады: ұлттық, өндірістік және аймақтық.

Құндылықтар

Сыни тұрғыда ойлау қабілетін дамытуға жағдай жасау;

Коммуникативті дағдыларын жетілдіру;

Ұқыптылыққа мен адамгершілікке баулу.

Жаһандық азаматтыққа тәрбиелеу

Энергияның баламалы көздерін қолдану.

Елдегі және әлемдегі энергияны үнемдеудің рөлін түсіну, өткен ғасырда мыс купоросы бар астаудың электр есептегіші ретінде қолданылуының мысалы.

Өмірмен байланыс

Табиғатты аялау, қамқоршылық жасау, бір-бірін сыйлау.

Қарапайым электр құралдарын жөндеу, электр сызбаларын оқу.

Электр шамдарын энергияны үнемдейтін шамдармен ауыстырған кезде біз тек қана ақшаны үнемдемей қоймай, қоршаған ортаны сақтаймыз.

Пәнаралық байланыс

Математика, сызу, электроника.

Радиоэлектроника.

Алдыңғы білім

ХБЖ; электр заряды; электр өрісі; электр тогы; ток күші; кернеу; тізбек элементтері; амперметр; вольтметр, мультиметр, омметр.

Ом заңы, оның физикалық мағынасы, қарапайым тізбектерді жинау, тізбек элементтерінің шартты сызбаларын біледі.

8-сынып физикасының материалы: Электр тогы, Ом заңы, жұмыс және қуат.

Сабақ барысы:

Жоспарланған кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Дереккөздер

1-сабақтың басы

1-2 мин

(W) Ұйымдастыру кезеңі: оқушыларға таныстыру

 • Сабақтың тақырыбын;
 • Сабақтың мақсатын;
 • Бағалау критериін.

Презентация

1-2 слайдтар

1-сабақтың ортасы

3-18 мин

(І/W) Есептер шығару.

Дескрипторлар:

 • Есептер шартын дұрыс жазады;
 • Шамаларды ХБЖ өрнектейді;
 • Ток күші, кернеу, кедергі формулаларын есептеуде қолдана алады;
 • Формулаларды түрлендіре алады;
 • Математикалық есептеулерді дұрыс жүргізе алады.

Дифференциация: Оқушылар есептерді жеке жасайды. Берілген есептерді шарттарын және шығару жолын бүгінгі сабақта алған білімдерімен негіздейді. Мұғалім жұмыстарын қарап, талдау жасайды.

Бағалау: Оқушы дайын жауаптар арқылы өзін бағалайды, мұғалім талдау жасап, бағалайды.

Презентация

3-7 слайдтар

Қосымша 1

1-сабақтың соңы

19-20 мин

Сабақтың соңында оқушылар рефлексия жасайды:

Бағдаршам әдісі (жоғары/орташа/төмен)

Презентация

8 слайд

2абақтың басы

1-2 мин

(W) Ұйымдастыру кезеңі: оқушыларға таныстыру

 • Сабақтың тақырыбын;
 • Сабақтың мақсатын;
 • Бағалау критериін.

Презентация

9-10 слайд

2-сабақтың ортасы

3-18 мин

(І/W) Есептер шығару.

Дескрипторлар:

 • Берілгенін жазады;
 • Өткізгіштердің жалпы кедергілерін анықтайды;
 • Тізбек бөлігі үшін Ом заңын жазады;
 • Тізбектегі кернеуі мен ток күшін анықтайды;
 • Алынған білімдерге негізделіп қорытынды жасайды.

Дифференциация: Оқушылар есептерді жеке жасайды. Берілген есептерді шарттарын және шығару жолын бүгінгі сабақта алған білімдерімен негіздейді. Мұғалім жұмыстарын қарап, талдау жасайды.

Бағалау: Оқушы дайын жауаптар арқылы өзін бағалайды, мұғалім талдау жасап, бағалайды.

Презентация

11-20 слайд

Қосымша 2

2-сабақтың соңы

19-20 мин

Рефлексия.

Оқушылар түстер бойынша өзінің сабақ бойынша ойын жазады.

Презентация

21 слайд

Үй жұмысы

«Тұрақты ток, Өткізгіштерді жалғау, Электр энергиясын тұтыну» теориялық материалын қайталау.

Презентация

22 слайд

Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

Барлық оқушылар үйренеді:

Көпшілік оқушылар үйренеді:

Кейбір оқушылар үйренеді:

Сабақ бойынша рефлексия:

Сабақ мақсатта-ры/оқу мақсатта-ры дұрыс қойыл-ған ба?

Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, не-ліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыт-тық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспары-нан қандай ауыт-қулар болды, не-ліктен?

Төмендегі кеңістікті сабағыңыз туралы ойларыңыз үшін пайдаланыңыз. Сабағыңыз туралы сол жақта көрсетілген сұрақтарға жауап беріңіз.

Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/ қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

_______________________________________________________________________________________


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:

Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Оқу-ағарту бірінші вице-министрі: ЖАЗҒЫ КАНИКУЛ 90 КҮНГЕ СОЗЫЛАДЫ 29.05.2023
» Шетелге шығу турларының құны бір жыл ішінде қалай өзгерді ? 19.05.2023
» Соңғы қоңырау 2023 жылы қашан болады ? 15.05.2023

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы