👈 қаріп өлшемі 👉

Халықаралық құқық | Халықаралық кұқық және мемлекеттердің кұкық мирасқорлығы

 Халықаралық құқық | Халықаралық кұқық және мемлекеттердің кұкық мирасқорлығы

Мазмұны
Кіріспе 3
Бөлім I. Мемлекеттердің кұқық мирасқорлық қиыншылығының теориялық негіздері 8
11.Мемлекеттердің кұкык мираскорлығы халықаралык құқыктың қиыншылығы ретінде
1.1. Мемлекеттердің кұкык мирасқорлығы түсінігінің қүқықтық мәні
1.2. Құкык мирасқорлық теориялары. Құқық мирасқорлығы шарт кұқығы.
Бөлім II. Қуқық мирасқорлықтың объектісі 33
2.1. Халықаралық шарт құқык мирасқорлықтың объектісі ретінде
2.2. Мемлекеттік меншікке қатысты құқық мирасқорлык
2.3. Мемлекеттік қарыздарға катысты кұқық мирасқорлық
2.4. Мемлкеттік мұрагаттарға катысты кұқық мирасқорлық
Бөлім III. Құқық мирасқорлық нақты құқықтық мәселелер 59
3.1. Азаматтық
3.2. Дипломатиялык талап арыздар жэне үздіксіз азаматтық қағидасы
3.3. Мемлекеттердің жауаптылығын ауыстыру мүмкіндігі
3.4. Құқықтық нормалардың өзара эрекет етуі
Қорытынды 68
Қолданылған әдебиеттер 70

Кіріспе
Құқық - уақыт екені белгілі. Мемлекеттер пайда болып, жоқ болады, өкіметте өлі заңдардың қағаз қауызын қалдырып, келіп, кетіп жатыр, бірақ кызығушылықтарын дереу әбігерінің және саяси кұмарлықтардың осынан Құқық деп аталатын, шындық пен әділетті жандандырылған бұлағы өзіне бұлжытпай жол салуда. Үлгі мен қателіктер, кездейсоқ олжалар мен бакытты нұрландырулардың шексіз тізбегі құқық негіздері және заңдардың игітимділіктің кепілі болатын шынайы құндылықтарды көрсетті. Бүл мемлекеттердің ырымшыл теңдіктің, халықаралық таластардың тату жолмсн шешудің адам құкықтарын жалпылама сыйлаудың, халықтардың және ұлттардың коғамдағы орнын белгілеудің, халықаралық міндеттерді адал ниетпен орындаудың, мемлекеттердің құқық. мирасқорылығының қағидалары.
Қоғамға бұл ақиқаттарды ұғыну қиынға және ұзақка түсті және бүгінгі таңда олар халықаралық құқықпен белгіленген құқықтық нормалардың белгілі бір жиынтығында бекітілген. Қазіргі таңда бұл кағидалар 2 функцияны атқарады: белгілі бір нормативті шектемелер қойып. халықаралық қатынастардың нығаюына ықпал етеді және де халықаралык қатынастардың тәрбиесінде пайда болған жаңалықтарды бекітіп, олардың дамуына ықпал етеді.
Халықаралық кұқық, құқықтық жүйенің негізгі бөлігі бола тұрып, кұқықтың басқа салаларымен бірге жалпы экономикалық негізге, әлеуметтік мәнге, бағыттылыққа, қамтамасыз етуіне ие.
Құқықтың барлық салаларына тән талпылығына карағанда. халықаралық құқық, оны ерекше салаға бөліп шығаратын, өзгеше белгілермен сипатталады. Халықаралық құқықтың ерекшелігі, халықаралық қатынастарда мемлекеттік үстіндегі мәжбүрлеу механизмдердің жоқ болуында жатыр. Қажетілік кезінде мемлекеттер өздері ұжымды, түрде халықаралық құқық тәртібін қолдауын қамтамасыз етеді.
Заң ғылымындағы халықаралық құқықтың мәнінің киыншылығына М.М. Аваков, Я. Броуили, А.П. Бутенко, К.С. Гаджиев, А.А. Есаян, Н.В. Захарова, О Коннел, М.И. Шилбод, М.А. Сарсенбаев және т.б. ғылымдардың еңбектері арналған.
Бірақ кұкықтың мәнін зерттеу, С.С. Алексеевтің әділ байкауы бойынша, кұкықты (соның ішінде халыкаралык - мысалы біздің) және оның заңдылықтарын білуде, шешуші, бастапкы, бірак, жалғыз емес соты ретінде көрсетеді. Келесі маңызды сатыны құқықтың кұрылымын зерттеу кұрайды -кұқыктың қатынастар және заңды нормалар, бұл өз бетінше кұкыкты реттеу механизмінің толық және жан-жақты талдауды камтамасыз етеді.
Өзімнің дипломды зерттеуімде, заңмен бекітілген ережелер мен халықаралык кұкыктың мәні жөніндегі қазіргі заман концепцияларының негізгі жақтарына сүйене отырып, мен мемлекеттердің кұкык мирасқорлығының қиыншылықтарын және оның халықаралык кұқыктың негізгі қағидаларымен катынасын қарастырып көремін.
Негізгі көңілді мемлекеттердің кұкық мирасқорлығы жөніндегі сұрақтарға бөлу, бұл сұрақтардың халыкаралық тәжірибе және теория үшін маңызымен және сонымен катар құқык мирасқорлык. қиыншылығы саяси -құқықтық әдебиетте арнайы зерттеудің пәні болмағанымен сипатталады.
Бұл зерттеуді мемлекеттердің кұқық мирасқорлық процесінің құкықтык мәнін түсіну аркылы белгіленген қиыншылықты шешу әрекеті ретінде қарастыруға болады.
Зерттеудің кағидалы ережесі, жалпы халықаралық құқыктың объектінің бөлігі ретінде сипатталатын, мемлекеттердің кұкық мираскорлық қиыншылығына шығу жолы болып табылады.
Қиыншылықтың осындай көрінісі дипломдық зерттеу тақырыбынын таңдауын аныктады. «Халықаралық кұқық және мемлекеттердің кұкық мирасқорлығы»
Зерттеу мақсаты: мемлекеттердің кұқық мирасқорлығының процесін сипаттайтын құқықтық аспектілерін ғылыми түсінуі
Зерттеу объектісі: халықаралық құқық нормаларымен реттелетін, мемлекеттердің кұқық мирасқорлығының процесі.
Зерттеу пәні: мемлекеттердің кұкық мирасқорлық процесінін нормативті- кұқыктық негізі.
Зерттеу мақсатына келгенде, келесі талаптар анықталады:
1) мемлекеттердің кұкык мирасқорлық қиыншылығының теоретикалық-әдістемелік негіздерін суреттеу.
2) «Мемлекеттердің құкык мирасқорлығы» түсініктің мәнін аныктау.
3) Мемлекеттердің кұкык мираскорлығы және келісімді кұкыктың қатынасын негіздеу. дәлелдеу.
4) Мемлекеттердің кұкык мираскорлығының пәнін және объектісін сипаттау.
5) Мемлекеттердің кұкық мирасқорлығымен байланысты накты кұкықтық сұрақтарды талдау.
Зерттеуді әдістемелік және теоретикалық негізін пәнаралық мемлекет және кұкық теориясы, құкықтың жалпы теориясы, халықаралык кұкык құрады.
Зерттеудің қайнар көздері болып, халықаралық кұқыктың қиыншылығы жөніндегі ғылыми еңбектер, нормативті кұжаттар, халықаралық конвенциялар және т.б. табылды.
• Монографиялық (заңы және саяси әдебиетінің теориялық талдауы. нормативті құжаттардың контент - талдауы);
• прогностикалық (тәуелсіз сипаттамалар, сарапшы бағалаушы);
• праксиметриялық (әлем тәжірибесін талдау) зерттеуді ғылыми жаңалығы:
• мемлекеттердің кұқық мирасқорлық қиыншылығының кешенді амалдың қажеттілігі негізделген;
Тәжірибелік маңыздылығы;
• заңмен бекітілген мемлекеттердің кұқық мирасқорлығының шарттарын әлемдік құқық тәртібін және заңдылығын нығаюына толығымен жұмыс істеу үшін, әдістер кешенін жасауға мүмкіндік беретін нормативті-құқықтық базасының талдауы көрсетілген.
I тарау. Мемлекеттердің құқық мирасқорлық қиыншылығының теориялық негіздері
I 1. Мемлекеттердің құқық мирасқорлығы халықаралық құқықтық қиыншылығы ретінде
Тарихта, бір мемлекет екі немесе одан да көпке бөлінген кезде. екі немесе одан да көп мемлекеттер жаңа бір мемлекет болып біріккен кезде, мемлекет территориясында жаңа бір мемлекет пайда болған кезде, бір мемлекет басқа бір мемлекеттің қүрамына кірген кезде, бір мемлекет территорясының бір бөлігі басқа мемлекетке өткен кезде жағдайлар болды. Бүл жағдайларынын барлығында халыкдралык. міндеттемелерге өзгерістердің ықпалы жөнінде, меншіктін тағдыры жөнінде, немесе баскаша айткднда, қүқық мирасқорлығы жөнінде сүрақтар туады.
Мемлекеттердің қүқық мирасқорлық қиыншылыгы әр кашанда күрделілердің бірі болды, және көп жағдайда, шешілмеген.
Қүқық мирасқорлығының көптеген жағдайларын қарастырган кезде, мемлекеттердің ортак ережелерді үстамаған жағдайларды байкауға болмайды, барлығы нақты шарттар есебімен шенелген. Кей кездері мемлекеттердің қүқык, мирасқорлығының түпкі аспектілері жөніндегі ойлары бір жерден шықпайды. Сонымен екінші дүниежүзілік согыстан кейін ГФР өкіметі «гермондық рейх» қүқық субъектісі ретінде және тарихи - саяси нақтылық ретінде өмір сүруді ешқашан жоқтатпаған деп есептеген. Осының айырмашылығында басқа өкіметтер соның ішінде кеңес өкіметі де, соғыс нәтижесінде «гермондық рейх» өзінің өмір сүруін тоқтатқан, ол ГФР бүрынғы Германияның қүкық мираскорлығының бірі болған деген ойды үстаған, және де бүл мысал тарихта жалғыз емес.
Қазіргі заман дәуіріндегі қүқык мираскорлығының жаңа сүрактары пайда болды және олар не халықаралық қүкық теориясыменде. не халыкаралық катынастардың тәжірибесінде бүрын болмаған.
Соңғы онжылдыкта күкық мирасқорлығы мәселесіне бірнеше монографиялар, біркатар макалалар арналған, бірак күкық мираскорлығының көптеген сүрактары, оның ішінде негіз калаушы мағынаған ие мәселелер әлі күнге дейін шешілмеген. Халыкаралык. күкык Комиссиясымен осы маңызды және күрделі мәселені зерттеу жөніндегі үлкен жүмыс істелінді. 1686 ж (XVI) Бас Ассамблеяның шешіміне (революция) сәйкес Комиссия мыс бағдарламасына «Мемлекеттер мен үкіметтердің күқық мираскорлығы» атты тақырыпты енгізу туралы шешім кабылданды. Осы сессияда комиссия мәселесінің маңыздылығы, оған енетін сүрақтар шеңбері, оны зерделеу әдістері мен қүжаттамаларды алу тәсілдері жөнінде үсыныстарды дайындау мәселесі тапсырылған, мемлекеттер мен үкіметтедің мирасқорлығы жөніндегі шағын комитетті үйымдастыруы.
Шағын комитеттің отырысы 1963 ж. қаңтарында Женевада өтті. Жүмыс аяқталмағанда шағын комитет баяндама жасады. Бүл баяндама Бас Ассамблеяның халыкаралық қүқық жөніндегі комиссиясы жасаған, комиссиясының он бесінші сессиясының жүмысы туралы баяндамасының бір қосымшасын күрады. Содан кейін «Мемлекеттер мен үкіметтердің қүкык мирасқорлығы» тақырыбын комиссия өзінің он тоғызыншы сессиясы (1967ж) жүмысының күн тәртібіне енгізді.
Бүл сессияда комиссия арнайы екі баяндаушыларды бекітті: «Келісім шарттарға қатысты күкық мирасқорлығы» деген тақырып бойынша X. Уолдок (Англия) және «Келісім шарттардан баска кайнар............
Бұл дипломдық, курстық немесе ғылыми жұмысты өзіңіз жазуға көмек ретінде ғана пайдаланыңыз!!!


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» «Елімізде ескі несиелер кешіріледі»: министрлік өзгерістерді түсіндірді. 27.07.2022
» Кәрім Мәсімовтың шетелдегі 3 млн доллары елге қайтарылды 19.07.2022
» Түркістандық өртеніп жатқан ғимараттың төбесінен туды алып шықты 19.07.2022

Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы