👈 қаріп өлшемі 👉

Аспап жасау | Өлшеуіш жүйені Labview-де әзірлеу

 Аспап жасау | Өлшеуіш жүйені Labview-де әзірлеу

Мазмұны

Қысқартулар тізбесі
Кіріспе
1 бөлім. Магниттік бұзбай бақылаудың түрі
1.1Бұзбай бақылаудың магниттiк әдiсі
1.2 Бұзбай бақылаудың магнитометрлік әдiсi
2 бөлім. Магниттік түрлендіргіштер
2.1 Негiзгi ұғымдар, анақтамалар және сипаттама
2.2 Магниттiк шамаларды өлшеу
2.3 Магниттiк түрлендiргiштердiң классификациясы
3 бөлім. Шиеленіскен деформацияланған куйдің магниттік
диагностикасы
3.1 Шиеленіскен деформацияланған күйдің бұзбай бақылау әдістері
3.2 Өндіріс және транспорт нысадарның шиеленіскен
деформацияланған күйін бақылау
3.3 Шиеленіскен деформацияланған күйдің магнитті
әдісі
4 бөлім. Экономикалық бөлім
4.1 Бағдарламалық қамтаманың өңделуінің еңбек өнімділігінің
есептелуі
4.2 Бағдарламалық қамтаманы өңдеуге кеткен шығынның есептелуі
4.3 Минималды бағаны, кірісті және пайданы есептеу
4.4 Қолдану аясындағы жылдық бірмезгілдегі шығындарды есептеу
4.5 Ақпараттық өнімді енгізуден алынған үнемдеу мөлшері мен
табысты есептеу
4.6 Өзіндік құн нәтижесінің кестесі
4.7 Пайда мен шығындарды есептеу
4.8 Экономикалық тиімділікті есептеу
4.9 Пайда индексін есептеу (Profitability index, PI)
4.10 Табыстың ішкі нормасын есептеу (Internal rate of return, IRR
5 бөлім. Өмір тіршілік қaуіпcіздігі және еңбекті қорғау
5.1 Теориялық бөлім
5.2 Жұмыc oрнының микрoклимaттық жaғдaйы
5.3 Жұмыc oрнының жoспaры
5.4 Жасанды жарықтандыруды есептеу
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Объектiлердi техникалық жағдайдын бағалауы және жабдықтың қызмет
мерзiмін ұзарту үшін бақылаудың әр түрлi әдiстерiмен оларды кешендi
тексеру керек.
Конструкциялық материалдар күйінің, әртүрлі физикалық әдістер мен
құралдары орналасқан үлкен арсеналы бар қазiргi диагностикасы ақаулықты
анақтау міндеттерімен ғана шектелмейді, материалдардың механикалық
сипаттамаларды анықтау мiндеттерiн шешуде кеңiрек пайдалана бастаған,
және де негiзгi орынды қалдық және ішкі жұмыс кернеулерін өлшеудегі
әдiстер мен құралдар алады.
Осыған орай бірінші орынға механикалық бұзылулар, металлтану және
бұзбай бақылауды байланыстыратын техникалық диагностика әдістері
шығады. Мұндай әдістерге бірінші болып шиеленіскен деформацияланған
күйді бақылау әдістері жатады.
Металл құрылымның басты эксплуатация сипаттамасы - шиеленіскен
деформацияланған күй, себебі, кернеу белгілі бір деңгейден артқан кезде
құбырлар, өтулер, ғимарат аражабы, жебе және тетiктердi көтерме ақының
арқандары және т.с.с. маңызды конструкциялардың ақауына және бұзылуына
әкелуі мүмкін , және де электрлік машиналардың айналмалы бөліктерінің
сынуына әкеледі.
Жұмыс істеп тұрған конструкция залалдануының басты көзі болып
коррозияға ұшырау процесі, шаршау және сұламалық интенсивті түрде
артатын кернеу шоғырлану аймағы екені белгілі.
Эксплуатациялы зақымдануға әкелетін процесстер болып кенеу шоғырлану аймағында (КША)
металлдың өзгеруі табылады (коррозия, шаршау, сұламалық). Демек, жабдық
және құрылым диагностикасында кернеу шоғырлану аймағын табу маңызды
міндеттердің бірі болып табылады.
Қазіргі уақытта шиеленіскен деформацияланған күйді бақылау және
конструкция бөлшектерінің магниттік диагностика параметрі арқылы жұмыс
істеуін бағалау ашық мәселе ретінде қала береді .
Улкен қызығушылық өзара байланыста магниттiк және металлдардың
механикалық параметрлерiне негізделген болат конструкцияның шиеленіскен
деформацияланған күйін жанама магниттік бақылау әдістерінде көрінеді.
Өңделген әдістер және металлдың магиттік диагностикалық параметрлері
бойынша механикалық кернеуді техникалық өлшеуіш құрылғылар құбыр
(құбыр, үшжақты, пісірме қосылыс) конструкция элементтерінің шиеленіскен
деформацияланған күйін ерте диагностика жасауда артықшылықтарға ие
болады . Жағдайлар қатарында шиеленіскен деформацияланған конструкция
элементтер күйін бақылауда магниттік шуларды тіркеу, металлды магниттік
анизотроп, коэрциативті күш және металлдың магниттік есте сақтауы үшін
техникалық амал қолдануымен жүргізіледі .
Баркгаузен эффектісі арқылы пайда болатын магниттік шулар
механикалық кернеудің магниттік шулардың амплитудасына корреляционды
тәуелділігі бойынша макрокернеуді бақылауға мүмкіндік береді. Көптеген
зерттеу есептерінде өзіне тамаша кепілдеме бергенімен, Баркгаузен эффектісі
әдісі бұзылмайтын бақылаудың сериялы шығару өндісірінде орнын әлі
Ферромагтиттік материалдарда коэрциативті күш құрылымды-
сезімтал сипаттамсы болып табылады. Сондықтан, коэрцитивті күшті өлшеуге
негіздеген бұзбай бақылау әдістері кең қолдану тапты. Оларды үлкен дәлділік
пен жеткілікті қарапайымдылық, бақыланып жатқан бұйымның жергілікті
бөлшектерін өлшеу мүмкіндігі, фазалық аударуларға улкен сезімталдық,
бақылау нысанының геометриялық өлшемдеріне аз тәуелділігі
ерекшелендіреді.
Металлдың магниттік жады (ММЖ) әдісі басқа әдістерге қарағанда
шиеленіскен деформацияланған бақылау объектісінің күйі туралы фактілі
мағлұмат береді. Ол тек КША анықтауға ғана емес, сонымен қатар сол
аймақтың пайда болу себебін анықтауға әділдірек мүмкіндік береді.
Сондықтан жаңа әдісті құрылғының түйінің ресурстарын бағалаудағы
диагностикада қолдану тиімді.

1 бөлім . Магниттік бұзбай бақылау түрі
Бұзбай бақылау (ББ) – физикалық ұстанымдарды зерттеуді, әзірлеуді,
толықтыруды және әдістерді бақылауды қамтитын, бақыланатын
нысандардың технологиясын бұзбай және қолдануына кері әсер тигізбейтін
техника және ғылым облысы. ББ экспертиза жүйесінде өндірістік
қауіпсіздіктің, қауіпті өндірістік нысанда техникалық қауіпсіздікті
қамтамасыз ететін басты элемент болып табылады. Соңғы жылдары ББ
көрсетілген жүйеде маңызды функция орындаумен қатар, жаңа әдіс пен
әдістеме дамуымен қоса барлық құраушылары үлкен қадамдармен өсуде,
есептеуіш құралдар мен электроника жетістіктеріне негізделген жаңа техника
жасалуда, ББ облысындағы қызметкерлер құрамына талаптары жоғарылауда.
ББ дамуы практикада, ғылыми еңбектерде және техникалық сипаттамаларда
қолданылатын жаңа терминдердің пайда болында да өзінің орнын тапы. ББ
нысанның реалды техникалық күйін, алдағы уақытта жұмыс істе
қауіпсіздігін және эксплуатация уақытын
бағалауда аралас бағыттармен
көптеп байланыса бастады. Мұндай бағыттарға материалтану, бұзылу
механикасы, беріктілік теориясы және де ғылым мен техниканың басқа да
салалары жатады. Осының барлығы ББ облысында жаңа түсініктер мен
терминдердің пайда болуына әкеледі. ББ - да басқа салалардың терминдері мен
анықтамалары дәстүрлі түрде қолданылады , мысылы, физика, қолданбылы
математика, радиоэлектроника, метрология.
Қазіргі уақытта қолданылатын ББ түрлерін басты үш топқа бөлуге болады:
– электромагниттік өрістер мен элементарлы бөлшектердің нысанмен
байланысуына негізделген түрі;
– акустикалық өрістерді қолдануға негізделген түрі;
– кіретін заттардың бақылау нысанымен байланысуына негізделген түрі.
Бірінші топ ең көлемді, бұл жерде диапазоны 0—1021 Гц
электромагниттік өрістер қолданылады. Екінші топқа тек бір ғана ББ турі
кіреді – акустикалық. Үшінші топқа капилляр әдісі жатады.
МЕСТ 18353-79 сәйкес ББ түрлері мен әдістері классификациясы
физикалық өрістің немесе заттың бақылау нысанымен байланысқан
уақытынан бастап бірінші мағлұмат алғанға дейінгі физикалық процеске
негізделген.
Физикалық оқиғасына байланысты ББ келесі түрлерге бөлінеді:
– магниттік;
– электрлік;
– вихретокты;
– радиотолқынды;
– жылулық;
– оптикалық;
– радиоционды;
– акустикалық;
– ену заттармен.
Әр ББ әдістерінің түрлері келесі белгілірге байланысты классификацияланады:
– физикалық өрістері немесе заттардың бақылау нысанымен байланысу
сипаттамасына байланысты;
– алғашқы информациялық параметрлерге;
– алғашқы мағлұматты алудың тәсілдеріне [1].
1.1 Бұзбай бақылаудың магниттік әдісі
Бақылаудың магнитік түрі өнім мен өндірістік нысандардың
диагностикасында қолданылатын бұзбай бақылаудың алғашқы түрлеріне
жатады. Магниттік бақылау ақау орнында немесе бақылау нысанының
магниттік қасиеттерін анақтауда магниттік өрістердің шашырауын тіркеуге
негізделген. Бұл бақылау түрі негізінде ферромагниттік материалдарды
бақылауда қолданылады, яғни сыртқы магниттік өріске байланысы өзінің
сипаттамасын үлкен дәрежеде өзгерте алатын материалдар. Оны
дефектоскопияда (шынықтыру, ажарлау сызаттар, жарықшақтар және бiрнеше
микрометрлердiң ашуымен басқа үстiртiн ақаулары), структуроскорияда
(қаттылықты,болат мариалдың маркасын, мариалдың физикалық парамерін
өлшеуді (мысалы, магниттік өтімділік, магниттік қабылдағыш), механикалық
кернеу мен химиялық анализ анықтауда), материал жабулауының қалыңдағын
өлшеуде қолданады.
XIX ғ. магниттік бақылау әдісін ең алғаш материалдың құрылымдық
күйін және бұйымдардың берiк сипаттамаларын бағалау үшiн қолданды.
Магниттік әдістерді қолдану, тұтастық және құрылымдық ақауларын
анықтауда жүз жылдан астам уақыт есептеуге болады. Осы уақыт аралығында
магниттік бақылаудың негізгі үш турі құрылды: ферромагниттік
материалдарда тұтастық ақауларын бақылау; ферромагниттік болат пен
балқымалардың құралымдық күйін және беріктілігін бағалау; фазалық
құрамды анықтау.
Дефектоскопия облысында негізгі модельді ақаулардың магниттік
өрістік шашырау есептеу міндеттері жоғарғы дәрежеде шешілген. Бүгінгі
таңда бастапқы рөлді өлшенген магниттік өріс шашырау топографиясынан
ақау «кейіпін» кайтаруға дейінгі кері есептер орындайды .
Магниттік структуроскопияда негізгі облыстар анықталған:
– құрылымдық күйін, ыстық және суық жалға берудің механикалық
қасиеттерін анықтау;
– құрылымдық күйді және улкен термдік өңделген болат пен шойынның
беріктілік сипаттамасын бақылауы ;
– шиеленіскен күйін, оның термдік өңдеуден және иілімділік
деформациядан кейінгі материал мен конструкциядағы өлшемдері бағалау;
– құрылымын, физико - математикалық қасиетін және бұйымның беттік
қабатының қалыңдығын бақылау (химико - термдік өңдеу, шоғырландырылған......
Бұл дипломдық, курстық немесе ғылыми жұмысты өзіңіз жазуға көмек ретінде ғана пайдаланыңыз!!!


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» «Елімізде ескі несиелер кешіріледі»: министрлік өзгерістерді түсіндірді. 27.07.2022
» Кәрім Мәсімовтың шетелдегі 3 млн доллары елге қайтарылды 19.07.2022
» Түркістандық өртеніп жатқан ғимараттың төбесінен туды алып шықты 19.07.2022

Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы