» » » Дипломдық жұмыс: Психология | Жеткіншектің әлеуметтенуіне психологиялық әсер ететін топтық әдістер

Дипломдық жұмыс: Психология | Жеткіншектің әлеуметтенуіне психологиялық әсер ететін топтық әдістер

Дипломдық жұмыс: Психология | Жеткіншектің әлеуметтенуіне психологиялық әсер ететін топтық әдістер казакша Дипломдық жұмыс: Психология | Жеткіншектің әлеуметтенуіне психологиялық әсер ететін топтық әдістер на казахском языке
Мазмұны

КІРІСПЕ 3
І ЖЕТКІНШЕКТІҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУІ ПРОЦЕСІНДЕГІ АДДИКТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Әлеуметтенудің феномендері, механизмдері және бағыттары
1.2 Жеткіншек жаста тұлға дамуындағы аддиктивті мінез-құлықтың
әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы
1.3 Әсер ету топтық әдістерінің әлеуметтік психологиялық
сипаттамалары және оларды жастармен жұмыс істеуде қолдану ерекшеліктері
ІІ АДДИКТВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ЖАҒЫМДЫ ӘЛЕУМЕТТЕНУІНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТОПТЫҚ ӘДІСТЕРДІҢ ӘСЕР ЕТУІН ЗЕРТТЕУ
2.1 Жеткіншектердің әлеуметтенуіне байланысты жүргізетін жұмысының негізгі бағыттары
2.2 Аддиктивті мінез-құлықты балалар мен олардың ата-аналарына арналған коррекциялық жұмыс нәтижелері
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША

КІРІСПЕ
Қазіргі таңда Қазақстанда тұлғаның қалыптасу шарттарында күрделі өзгерістер болып жатыр. Жеке тұлға – бұл адам болмысы, ең негізгісі адами бейнесі басқа биологиялық түрде ажыратылуы. Адам әлеуметтену процесінде жеке тұлға болып қалыптасады және индивид әлеуметтік қатынасқа түскенде жеке тұлға болып қалыптасады. Әлеуметтену индивид әлеуметтік «Мен»-нің қалыптасу процесі. Ол индивидтің барлық формаларды мәдениетті, тәрбие мен оқытуды меңгергенін қарастырады.
Бұл процесс тәрбие нәтижесі ретінде болады. Яғни әлеуметтенудің екі жақты бағыттары болады: адамның өзі әлеуметтік дағдыларды игеру үшін барлық күш жігерін салады, және қоғам тәрбиелеу мен оқыту арқылы мәдениетке оны қалыптастырады.
Жеткіншек өмірінде болып жатқандардың барлығын әлеуметтену факторы ретінде қарастыруға болады.
Қазіргі таңда түрлі қоғамдық институттар мен ұйымдардың қарастыратыны жастардың қоғамдық және рухани дағдарыс шарттарына бейімделу мәселесі болып отыр. Бұл заңды да, өйткені нақ осы жастардың жағдайы қоғамның болашағына және оны дамытуына әсері айтарлықтай жеткілікті қоғамның сақталынып қалуы үшін әлеуметтік рольдерді дұрыс орындау үшін қажетті сапаларды түсіну үшін өсіп келе жатқан ұрпақтарға білімнің көмегі зор.
Өзгерген әлеуметтік-экономикалық шарттарда бұл мәселе өзекті болып келеді. Осымен байланысты жеткіншектің тұлғалық дамуының белсенділігі үшін практикалық психология аумағында жинақталған әдістер мен топтық әдістемелер қорын қолдану ұсынылады.
Әлеуметтендіру шартындағы бұл жұмысты біз әлеуметтік – белгілі бағалы бағдардың және жеткіншектің үрейлену деңгейінің көрінуімен түсінеміз.
Зерттеу мақсаты: жеткіншектің әлеуметтенуіне психологиялық әсер ететін топтық әдістерді анықтау.
Зерттеу нысанасы: жеткіншектің әлеуметтену процесі.
Зерттеу пәні: жеткіншектің әлеуметтенуіне топтық әдістердің психологиялық әсері.
Болжам: тұлғалық өлшемдегі тренинг жеткіншектердің үрейлік деңгейін түсіруі мен әлеуметтік-белгілі бағалы бағдардың қалыптасуына әсер етеді.
Зерттеу міндеттері:
1. Жеткіншек жаста әлеуметтену процесін қарастыру.
2. Әсер ететін топтық әдістердің әлеуметтік-психологиялық сипаттамасын біліп, оларды жастармен жұмыс істеуде қолдануды үйрену.
3. Әсер ететін топтық әдістерге әлеуметтік психологиялық сипаттамасын құрастыру.
Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негізі – жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына мәдени-тарихи теориясы Л.С.Выготский; іс-әрекет теориясы А.Н.Леонтьев; мотивациялық процесс Дж-Арткинсон, Х.Хекхазуент негіздерінен алынды. Ал психикалық даму ерекшелігі Е.Е.Климов, М.Р.Гинзбург, Э.Штрангер еңбектері колданылды. Тренингті топтық жұмыс Ф.Ферлз, В.Саттир, М.Эриксон, Р.Дилтс еңбектері құрайды.
Зерттеу әдістері:
- Психология ғылымының принциптері мен категориялық аппаратты қолданумен байланысты зерттеу мәселесі бойынша психологиялық және педагогикалық шығу тегінің жалпыламасы мен анализі.
- Әсер ететін топтық әдістерге, сондай-ақ нәтижесін белгілеп алуға бағытталған белгілеу және бақылау эксперименттер;
Эмпирикалық берілгендердің сандық және сапалық анализ әдістері. Зерттеудің теориялық мәні – аддиктивті мінез-құлықтың психологиялық
сипаттамасы арқылы олардың факторларына, түрлеріне, себептеріне және аддиктивті бала мен отбасына толық талдау жасалынды.
Зерттеудің практикалық мәні – аддиктивт мінез-құлықты түзету жұмыстарын ұйымдастыруда психологиялық білім негіздерін пайдалануда зерттеудің негізгі қағидалары мен тұжырымдамаларын мектептерде қолдануға болады
Жұмыстың құрылымы – дипломдық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытынды әдебиеттер тізімі және қосымшадан тұрады.
Зерттеу базасы: Алматы облысындағы А.Гайдар атындағы №35 жалпы білім беру мектептері болып табылады.
Зерттеу кезеңдері:
Бірінші кезең - зерттелініп жатқан мәселе бойынша маңызды психологиялық-педагогикалық шығу тегін үйрену мен маңызды ережелерінің анализін қарастырады.
Екінші кезең – жеткіншектің әлеуметтенуіне әсер ететін топтық әдістердің диагностикасы бойынша эмпирикалық материалдың жинақталуы, эксперименталды кезең.
Үшінші кезең – эксперименталды зерттеулердің мазмұны мен жүргізудің өңдеу, эмпирикалық материалдарды интерпретациялау процесі.

І ЖЕТКІНШЕКТІҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУІ ПРОЦЕСІНДЕГІ АДДИКТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Әлеуметтенудің феномендері, механизмдері және бағыттары

Тұлғаның әлеуметтену процесі жайында қоғамның дамуының түрлі этаптарында көптеген ғалымдар қарастырып өтті. Олардың ішінде З.Фрейд, Ж.Пиаже, Б.Ананьев, Б.П.Парыгин, С.Л.Рубинштейн, К.А.Абульханова – Славская, И.С.Кон, Д.И.Фельдштейн, Н.В.Дельин, М.П.Дубинина, А.Ф.Помес. Олардың әрқайсысы өздерінің концепциясына сай «әлеуметтену» түсінігіне түрлі анықтамалар беріп өткен. Психологиялық сөздікте келесі анықтама берілген: «Әлеуметтену – бұл эволюциялық процесс. Ол субъектінің әлеуметтік тәжірибені қайта жасау мен меңгерудің қорытындысында бағдарлармен байланысты, яғни субъектінің өзі индивидуалды іс-әрекетте, коммуникация факторында өзі жүзеге асырады».
Жай сөзбен айтқанда, әлеуметтену – бұл индивид әрекет үлгісіне, әлеуметтік нормалар мен бағалыларды түсіну процесі. Әлеуметтену процесінде индивидтің қоршағандарының барлығы қатысады: отбасы, көршілер, бала бақша, мектептегі құрдастары, көптеген ақпараттар және т.б. Д.Смензер бойынша әлеуметтену үшін үш фактордың әрекеті қажет: күту, әрекеттің өзгеруі және осы күтулерге сәйкес ұмтылыстар. Оның ойынша тұлғаның қалыптасу процесі 3 түрлі сатыда болады:
- үлкендердің әрекетіне балалардың еліктеуі мен соны қайталау сатысы;
- ойын сатысы, егер балалар жүріс-тұрысты рөлдердің орындалуы ретінде екенін түсінген жағдайда;
- топтық ойындар сатысы.
«Әлеуметтену» түсінігі «тәрбие», «оқу», «тұлға дамуы» түсініктерімен байланысты.
Күтпеген жердегі әлеуметтік әсер ету кез келген әлеуметтік жағдайда екі немесе одан да көп индивидтер өзара әрекеттескенде орын болады. Мысалы, үлкендердің өздерінің мәселесі жайындағы әңгімелер балаға жеткілікті түрде қатты әсер етеді, бірақ мұны тәрбиелеу процесі деп айтуға жеткіліксіз.
Бала түрлі әсерелерге енжар қабылдамай, ал субъекттің белсенді позициясына объекттің әлеуметтік әсеріне біртіндеп қосыла отырып әлеуметтенеді. Бала белсенді, өйткені ол балада қажеттіліктер бар, егер тәрбие осы қажеттіліктерді ескеретін болса, онда бұл баланың белсенділігін дамытуға икемдейді. Егер де тәрбиешілер баланың белсенділігін «тыныш отыр» деп төмендететін болса, онда деформацияланған, енжар тұлғаны қалыптастыруы мүмкін. Баланың белсенділігі толығымен жоғалады, соның нәтижесінде тұлға әлеуметтік бейімделмеген, үрейленген болып қалыптасады немесе белсенділік түрлі компенсаторлық амалдар арқылы жүзеге асуы мүмкін.
Баланың әлеуметтенуінің элементтерін З.Фрейд көрсетіп өткен. Фрейд бойынша тұлға 3 элементтен тұрады: «ид» - қанағаттануға ұмтылуға түрткі болатын энергияның шығу тегі; «эго» - тұлғаның бақылауын шынайы принцип негізіне орындайтын және «супер эго», немесе өнегелі бағалы элемент.
Әлеуметтенуді З.Фрейд тұлғаның үш құрастырушы элементтің нәтижесінде болады деп айтқан. Бұл процесте Фрейд 4 сатыны көрсетеді, олардың әрқайсысы эрогенді зонадағы дененің белгілі бір бөліктерімен байланысты: оральды, анальды, фамиалық және жыныстық кемелденген фаза.
Француз психологы Ж.Пиаже тұлғаның дамудағы түрлі сатыдағы идеяларды сақтай отырып, индивидтің танымдық құрылымының дамуына акцент жасап, олардың тәжірибеге және әлеуметтік әсерлерге байланысты келесі құрылымды жасады.
Көптеген психологтар мен соцологтар әлеуметтену процесі адамның өмір сүру барысында жалғаса беретінін көрсетеді. Ал бұл дегеніміз адам өмір сүру барысында әлеуметтік қатынасқа түседі, және мұның арқасында оның психикасында өзгерістер болуы мүмкін. Алайда «психиканың дамуы» және «әлеуметтену» түсініктері ұқсас емес.
Әлеуметтену дегеніміз психиканың өзгеруі мен тұлғаның қалыптасуы. Психика дамуының әлеуметтік процестерге қатысы болғанымен, тұлға дамуы тек әлеуметтенуге ғана ұқсас емес. Мұндай дамулар кем дегенде екі процестің көмегімен жасалынады.
• Әлеуметтену
• Тұлғаның өзінің дамуы.
Баланың ата-анасы әлеуметтенгендіктен, индивидке әсер етуден әлеуметтену басталады, ал бала алғашқыда тек биологиялық болмыс ретінде әсер етсе, кейін ол үлкендермен әрекеттесе алуға икемделіп және кейін өзіндегі іс-әрекетіндегі әлеуметтік тәжірибесін қайталау.
Тұлға дами отырып басқа адамға әсер ете алатындай әлеуметтік қатынастағы субъект ретінде қалыптасады, бірақ рефлексияның, сананың биологиялық күшіне адам өзін әлеуметтік объект ретінде әсер етеді. Мұндай әсерлер әлеуметтену болып саналмайды, бірақ тұлғаның дамуына негіз бола алады.
Тұлғаның әлеуметтену құрылымын қарастырайық:
Тұлғаның әлеуметтену құрылымын анықтау екі аспектідегі анализден тұрады: статикалық және динамикалық әлеуметтенудің статикалық және динамикалық құрылымын сәйкесінше шартты түрде белгілеуге болады. Сонымен қатар олардың жеке ішкі өзгерістерінің түрлі дәрежелері ескерілмейді. Осыларға ең алдымен тұлға мен қоғамды жатқызу керек, сондай-ақ сол әлеуметтік білімдер олардың өзара қарым-қатынас жасау процесіне икемдейтіндерді де.
«Тұлға» түсінігі адамдағы әлеуметтік белгілерді, яғни бір жағынан табиғат бөлігі, екінші жағынан индивид болып келетін белгілерді көрсетеді. Бұл оның қоғамдық болмысы, ол тек қоғаммен бірге немесе тек оның негізінде дамиды. Әлеуметтену процесін анықтаушы факторы микроорта - өмір сүруде тұлғаға тікелей өзара әрекеттесетін әлеуметтік-политикалық, идеологиялық, политикалық, экономикалық факторлардың бірігуін көрсететін объективті шынайылық.
Тұлғаның әлеуметтенуінің статикалық құрылымы қоғамның даму кезеңіне қатысты анализге нақты жақындауға мүмкіндік береді. Алайда, жоғарыда аталған статикалық құрылымның элементтері дамудың өзгерістің үнемі анықтаулары болмайды. Сондықтан тұлғаның әлеуметтенуінің статикалық құрылымының негізгі элементтердің анализі олардың қозғалысы, өзгерістері, өзара әректтесуі бұл процестің динамикалық құрылымын зерттеуге алып келеді. Динамикалық құрылым статикалық құрылымның элементтерінің өзгерістерін мойындауына негізделеді.
Әлеуметтену үш топқа бөлуге болатын көп факторлар арқылы жасалады (№1 кесте): [18. 25 б.].
Осылайша әлеуметтену түсінігіне тұлғаны оқыту, тәрбиелеу, дамыту түсініктері кіреді. Алайда әлеуметтенудің бағыттары, механизмдері және феномендері бар......
Бұл дипломдық, курстық немесе ғылыми жұмысты өзіңіз жазуға көмек ретінде ғана пайдаланыңыз!!!Полную версию материала можете скачать на сайте zharar.com через 30 секунд !!!

Автор: Umit | 347 |


Комментарии для сайта Cackle

Загрузка...
Рекомендуем:
Реферат: Құқық | ҚҰҚЫҚҚА САЙ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ
Рефераттар жинағы
Реферат: Құқық | ҚҰҚЫҚҚА САЙ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ
Курстық жұмыс: Психология | Психодиагностиканың даму тарихы
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Психология | Психодиагностиканың даму тарихы
Курстық жұмыс: Психология | Жеткіншек шақтағы агрессивті тәртіпке психикалық анализ
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Психология | Жеткіншек шақтағы агрессивті тәртіпке психикалық анализ
Курстық жұмыс: Психология | ЖЕТКІНШЕК ЖАС КЕЗЕҢІНДЕГІ МІНЕЗ АУЫТҚУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРҒА КӨМЕК КӨРСЕТУ ЖОЛДАРЫ
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Психология | ЖЕТКІНШЕК ЖАС КЕЗЕҢІНДЕГІ МІНЕЗ АУЫТҚУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРҒА КӨМЕК КӨРСЕТУ ЖОЛДАРЫ
Курстық жұмыс: Психология | Жастардың ауытқитын мінез-құлық стереотиптерінің  әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Психология | Жастардың ауытқитын мінез-құлық стереотиптерінің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері
Курстық жұмыс: Психология | ЖАНҰЯ  ТӘРБИЕСІ
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Психология | ЖАНҰЯ ТӘРБИЕСІ
Курстық жұмыс: Психология | Балалардың агрессивті мінез-құлқына компьютерлік ойындардың ықпалын психологиялық тұрғыда зерттеу
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Психология | Балалардың агрессивті мінез-құлқына компьютерлік ойындардың ықпалын психологиялық тұрғыда зерттеу
Дипломдық жұмыс: Психология | Оқушылар жеке басы мінез-құлық үйлеспеушілігінің психологиялық проблемалары
Дипломдық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Дипломдық жұмыс: Психология | Оқушылар жеке басы мінез-құлық үйлеспеушілігінің психологиялық проблемалары
Дипломдық жұмыс: Психология | Девиантты мінез – құлықты жасөспірімдермен әлеуметтік жұмыс
Дипломдық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Дипломдық жұмыс: Психология | Девиантты мінез – құлықты жасөспірімдермен әлеуметтік жұмыс
Дипломдық жұмыс: Психология | Жасөспірімдердің үйлесімді әлеуметтенуінің психологиялық ерекшеліктері
Дипломдық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Дипломдық жұмыс: Психология | Жасөспірімдердің үйлесімді әлеуметтенуінің психологиялық ерекшеліктері
Презентация (слайд): Әлеуметтану| Әлеуметтік мінез-құлық
Қазақша Презентация (слайд) жинағы
Презентация (слайд): Әлеуметтану| Әлеуметтік мінез-құлық
Презентация (слайд): Психология|Топтағы әлеуметтік-психологиялық феномендер
Қазақша Презентация (слайд) жинағы
Презентация (слайд): Психология|Топтағы әлеуметтік-психологиялық феномендер
Презентация (слайд): Психология|Суицидтік мінез-құлықтың психофизиологиялық және жас шамасына байланысты себептері мен пропедевтік диагностика
Қазақша Презентация (слайд) жинағы
Презентация (слайд): Психология|Суицидтік мінез-құлықтың психофизиологиялық және жас шамасына байланысты себептері мен пропедевтік диагностика
Презентация (слайд): Психология|Қабілет Қабілеттің психологиялық ерекшеліктері
Қазақша Презентация (слайд) жинағы
Презентация (слайд): Психология|Қабілет Қабілеттің психологиялық ерекшеліктері
Қазақша презентация (слайд): Сынып жетекшілердің қиын балалармен жұмыс жасау жүйесінің психологиялық - педагогикалық негіздері
Қазақша Презентация (слайд) жинағы
Қазақша презентация (слайд): Сынып жетекшілердің қиын балалармен жұмыс жасау жүйесінің психологиялық - педагогикалық негіздері
Педагог - психологтың 2014 – 2015 оқу жылына арналған жылдық жұмыс жоспары
KZ
Педагог - психологтың 2014 – 2015 оқу жылына арналған жылдық жұмыс жоспары

KZ / Дипломдық жұмыстар жинағы [дайын, тегін], дипломдык жумыс Жеткіншектің әлеуметтенуіне психологиялық әсер ететін топтық әдістер дипломдық жұмыс дайын жоба дипломная работа, сборник готовых дипломных работ на казахском языке, скачать бесплатно готовые дипломные работы проекты на казахском, дайын дипломдык жумыстар психология жобалар дипломдық жұмыстар, дипломдык жумыс Жеткіншектің әлеуметтенуіне психологиялық әсер ететін топтық әдістер дипломдық жұмыс дайын жоба дипломная работа сборник готовых дипломных работ на казахском языке скачать бесплатно готовые дипломные работы проекты на казахском да, Дипломдық жұмыс: Психология | Жеткіншектің әлеуметтенуіне психологиялық әсер ететін топтық әдістер дипломдық жұмыс тақырыптары дипломдык жумыс дипломдық жоба тақырыптарыкурстық жұмыс тақырыптары педагогика курстық жұмыс тегін курстық жұмыс курстық жұмыс тақырыптары педагогика курстық жұмыс тегін