Көркем еңбек пәні - Педагогика сұрақтары квал тест1)"Қара жәшік" ішіндегі жұмыс оқушымен бірге критерийерді талдау

2) Оқушы үшін бағалаудың мақсаты табысқа жетуге бағыт беру

3) Оқуды бағалаудың оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты бағалау сипатын өзгерту

13) Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін, сондай-ақ осы мүмкіндіктерді іске асыру әдістері мен түрлері анықтауға бағытталған бағалау түрі

Оқу үшін бағалау

18) Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы

алынған мәліметтерді мәнін анықтау

20) оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну ж/е дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты

Кері байланыс

21)Ақпараттық-ком-қ технологияның дамуы арқылы анықталатын өзгеріс Оқыту, әдістер және технологиялық тәсілдер

31)Әлеуметтік танымдық және аффекттік компонент үйлесімі «Мен» тұжырымдамасы 23)Балалар өздерінің сенім, біліміне

сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы: Оқушыға бағдарланған

24)Л. Шульман құзырлы мұғалімнге тән үш белгі көрсеткен. Соның бірі болып оқытудың тәжірибелік дағдаларын сипаттайды : Оқушылар білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі

40) Оқушының бейімділігін анықтау үшін білім, дағдыларын тексеру жүргізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз

Болжау және сұрыптау 41)Оқушы «өзіндік мақсат» қылып төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай ()

Ойлану

42)Түрткі болу сұрағын көрсетіңіз Кешегі сабақта қандай мақсат мәселелрге тоқталды? 43)Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмеген, оқушы қабілеті

жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмады.(Дж.Флейвелл)

Өнімділік тапшылығы

44)Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ?

Төмен дәрежелі

45)Тұлғаның біліктілік дәрежесін анықтау мақсатында бағалау Стандартты бақылау ж/е орындау 46)Оқушыны бағалау үшін интерпретация үдерісін көрсету Оқушы жауабын критерийге сәйкестендіру

38) Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анаықтау үшін жүргізілетін бағалау

Оқу үшін бағалау

39)Оқушылардың білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы:

Осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?

48)Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі

Оқушы жауабына сәйкес шешім қабылдау

49)Бағалау мақсатын жүргізіп қадағалау, нәтижелеу

Алынған мәлімет мәнін анықтау интерпретациясы

56) Оқушылардың өзін-өзі ынталандыра отырып оқуға деген ұмтылыс пен қызығушылығының пайда болуы

Ішкі уәж

59)Рәсімдік, кездейсоқ және семантикалық жады компоненттерінен тұрады

Ұзақ мерзімді

72) Оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін сұрақты қарапайым етіп қою


Түрткі болу

73)Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін ж/е тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақтар Сынақтан өткізу

74)Оқуды даралаудың шешуші критерийі

Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету

75) ресурстарымен жұмыс істеу барысында қажетсіз екенін мұғалімнің студенттерге түсіндіруіндегі маңызды әрекет

Өз ойын ресмилендіру

76) «Қара жәшік» ішіндегі жұмыс ретінде белгілі болған бағалау Оқу үшін бағалау

77)Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тест қайталап өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз Оқудағы киыншылықтарды анықтау

78)Блэк пен Уильям зерттеулерінде сын-ң «Қара жәшік» метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясы

Оқытудың өзін-өзі бағалауын дамыту

82) Сабақта оқушыларды суреттер, естелік жазбалары сияқты дәлелдерді жинақтау ж/е топтастыруға тартқанда сын тұрғысынан ойлаудың дамитын дағдысы

интерпретациялау

84)Санаға ақпарат енгізіп, онымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жады Қысқа мерзімді

85)Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың екінші деңгейі Дәстүрлі моралдік пайымдау 86)Тұлғаның өз санасына ж/е басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білуі

Зерде теориясы

87)Әлеуметтік желілерді қолданудың мысалы болып табылады

Қайта ұсыну ж/е сұхбаттасу 88)Бдэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың «қара жәшік» метафорасы

қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясы

Оқушының өзін-өзі бағалауын дамыту

89)Біліктілік дәрежесін анықтауды көздейтін бағалау мақсаты Стандартты бағалау ж/е орындау 90)Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін ж/е осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі

Оқу үшін бағалау 98)Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамутуына көмектесетін сұрақ тәсілі Сынақтан өткізу сұрағы 99)Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар, «Қадағалау»

сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті Оқушының сұраққа жауабын тыңдау

100) Ережелерді абсолютті және мызғымас деп қабылдайтын моральдік пайымдау кезеңі (Кохлберг) тілалғыштық және жазалау

101) Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай (М.Чиксентмихай)

Алаңдау

102) Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі

түрткі болу 110) Диалог

барысындаәркімніңидеясықұндыдепса налып, мұқиятбағалауданөтетінәңгіменіңтүрі зерттеушілікәңгіме

111) Әңгіме-дебатбарысындабайқалатынәрекеттікө рсетіңіз

Орта бірлесуденгөрі, көбінебәсекелестіккебағытталады


112) Оқушыныңжауабынтүзетугекөмектесу үшінсұрақтықарапайыметіпқою түрткі болу

113) Веб-сайттаақпараттыіздеудіңмысалыболып табылады

талдауменбағалау 114)Мұғалімніңсыныптағыоқуүдерісіні ңтиімділігінайқындауынақажетфактор лардыңбірінкөрсетіңіз балалардыңқалайоқитынынтүсінуі 115)Бағалаудыңбарлықтүрлерінетәнүш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасынасәйкесмұғалімәрекеті оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

125)Оқудағы кедергілерді пнықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз

Оқудағы қиындықтарды анықтау 120) Білімді игеруде «үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау» әдісі

механикалық есте сақтау

121) Оқушылардың пәнді терең түсіну қабілетін дамыту арқылы алған білімдерін сыныптан тыс жерде тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту тәсілі

сындарлы оқыту

126) Адамның жоғары деңгейлі дағды, білімді жаңа жағдайларға орайластыру арқылы оқу қабілетін белгілеңіз Ұқсастық бойынша пайымдау 127)Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау

Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау 128)Жұмыс жадысы болып табылады Қысқа мерзімді жады

Өз жауабын түзетуге, нақтылауға 131)Жабық сұрақтардың балама атауы Төмен дәрежелі

132)Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын әңгіме түрі

Әңгіме-дебат ДАР

4) Дарынды және талантты балалардың анықтау өлшемдерінің ішіндегі "өз білімін жетілдіру" өлшеміне сәйкес келетін балдарда көрініс табатын ерекшеліктер: олар өздерінің оқуларын реттей алады

5) Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттеріне ұзақ уақытқа ұстай алу қабілетін танытса, онда оны ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады: шоғырлану

6) Ренцулли мен Райс бойынша дарынды және таланты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің 1-ші кезеңі

жалпы зерттеу жаттығулары

12) Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатындығы өз білімін жетілдіру

15) Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беру қол жету аясындағы табысты талқылауларда басымдылыққа ин болатын әңгіменің түрі

зерттеушілік әңгіме

16) Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

17) Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыра оқушыны анықтайтын өлшем

күрделілікке деген сүйіспеншілік 22) Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бақылау, осы ойлау нәтижелерін оқу үрдісінде сапалы пайдалану үдерісі; Метатану

25)Топтық жұмыста әркімнің идеясы пайдалы деп санағанымен, мұқият


бағалау жүргізілген әңгіме, реттелген әңгіме.

Коммулятивтік әңгіме

26)Баланың білім-дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал,

Көпіршелер

27)Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты: Кері байланыс ұсыну 28)оқушыларды жетістіктері үшін марапаттау жүргізудегі бағалау мақсаты:

Уәж

29)Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып,қателерді түзетудегі бағалау мақсаты:

Оқудағы қиындықтарды анықтау 30)Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс 5 түйінді фактордың бірі

Оқушыларды өзін-өзі, өзара бағалауға араластыру

31) дарынды ж/е талантты балаларды анықтауды жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алумен ерекшеленетін оқу өлшемі

Ойлау қабілетінің жылдамдығы 32) Өзгелерге қарағанда өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін ж/е оны реттей алатын оқушы сипатына сәйкес келетін өлшем:

Өз білімін жетілдіру 33)Мұғалім мен ересектерді

түсініктеме беруге жетелеу дарынды және талантты оқушылардың қай сипаттамасына тән:

Табандылық таныту

47) Дарынды, талантты оқушылардың жаңа идеяларына сынақ жүргізуге және қателесуге етуге дайын деген сипаттама санаты

Креативті ойлау

50)Дарынды ж/е талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай қажет негізде пайдалана алу сипатына сәйкес өлшем

Есте сақтау ж/е білім

62) Үздік оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай қажет кзінде пайдалана алатынын көрсететін сенімді өлшем Есте сақтау, білім

63) Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша мәселені шеше алатын оқушыларға тән ерекшелік

Ақпаратты толықтырып, қайшылықтарын анықтап мәніне тез жетеді

64) Дарынды, талантты балаларды ынталандырып және әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер Экстернат және зияткерлік тапсырмалар беру

79)Дарынды және талантты бала-рды ойлау қаб-ң жылдамдығы өлшемге сәйкес келетін сипаттама Жоспарлауға көп уақыт жұмсалуы мүмкін, бірақ жоспар тез жүзеге асады

80)Ең үздік оқушыларды анықтаудағы күрделілікке деген сүйіспеншілік сенімді өлшемінің сипаты (Фриман) Қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады

81) М. Чиксентмихайдың «Өзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға төмен міндет қоюдың нәтижесі

Зерігу

91)Ең үздік оқушыларды анықтаудағы ерте символдық белсенділік сенімді өлшемінің сипаттамасы

Олар ерте жасынан бастап сөйлей, оқи ж/е жаза бастйды

92)Дарынды ж/е талантты оқушылардың табандылыққа қатысты сипаттамасы

Қойған сұрақтары тиянақты, нақты болады

 

93)Бұл өлшемге сәйкес балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатыны байқалады шоғырлану

116) Дарынды және талантты балаларды анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшемі сәйкес келетін сипаттамаравильный ответ жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады

117) Үздік оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алатынын көрсететін сенімді өлшем (Фриман)

есте сақтау және білім ЛС

7) Сабақты зерттеудің мойындалған ерекшеліктерінің бірі демократиялы

8) Сабақты зерттеу `(Lesson study) тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асыратын белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі: келесі сабақты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау

9) Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді

оқушылардың оқу үдерісі

10) Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырымы

Топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар мұғалім арнайы шақырылады

11) Мұғалімдердің жаңа педегогика мәтініндегі АКТ қолдану тәсілдемелерін білд

редакциялау үдерісінде ойлармен алмасу

14) Сабақты зерттеудің бастапқы кезеңдері

топ мүшелерінің жұмысты бірлесе қайта жоспарлауы

19) Сабақты зерттеу тәсілін жүзеге асырудағы бастапқы кезең сабақты бірлесіп жоспарлау 34)Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі

Оқу сапасын арттыру

35) Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі

бақылаудағы оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеру 36)Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: Зерттеу үшін бүкіл топ өзіне жауапкершілік алады

37) Жанонияда сабақты зерттеу әдістері

Барлық мұғалімдер үшін жүйелі түрде жарияланады

51)Өткен материалға оралу , ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беру шартты мақсатты сұрақ

Түрткі болу

52)Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде бақылауға алынған сынып санатын анықтайтын өлшем

Оқу үлгерімі

53)Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелетін» оқушылар санаты:

Үлгермеушіліктің жоғары, орта, төменгі деңгейі

54) Ұжымждық түсіну мен білім беруге қол жетудің аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие әңгіме түріЗерттеушілік

55) Мұғалімнің жаңа пед.мәнмәтінінде АКТ қолдану тәсілдемелерін білдіреді Редакциялау үрдісінде ойлармен алмасу

57)Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдыққа ие

Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну 58)Мұғалімнің сындарлы оқыту теориясына сәйкес сабақты ұйымдастыру ерекшелігі Оқушының білім, идеясын, дағдысын дамытуға ықпал ететін міндеттер қояды


60) Оқушылардың білім дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы

Оқу ортасын құру

61) Фриманның дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша мәселені шешу өлшемінің сипаты Ақпаратты толықтырып қайшылықтарын анықтайды

65) Топ мүщелерінің сабақты зерттеу барысында оқушылардың оқу үрдісін зерделеу мақсаттары

Оқу сапасын арттыру

66) Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты

Креативтік

67) L.S. әрітестердің кеңесіне сүйеніп не топпен сабақтың мақсатын анықтауы не дайындауы > содан соң Сабақты зерттеу өткізу және L.S қатысушыларының оны бақылауы 68) Сабақты зерттеудің демократиялық ерекшелігі

Мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімін пед.кеңесінде әріптестерімен бөлісе алады

69) L.S топ мүшелері жоспарлаған зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді содан соң

Зерттеу сабағы туралы оқушылармен мұғалімдердің сұхбат жүргізуі

70) Сабақты зерттеу 1 кезеңі Топпен егжей-тегжей жоспарлау 71) Сабақ зерттеуге кім жауапты Бүкіл зерттеу тобы

83) Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға қатысуды зерттеген ғылыми бағыт әлеуметтік жағдаятты

94) Сабақты зерттеудің алғашқы қадамын көрсетіңіз

Нәтижені қамтамасыз ететін ережелер жүйесін құрады 95)Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым

Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болады 96) Сабақты зерртеу (Lesson study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағы жоспарлауға дейінгі кезеңі Топ мүшелерінің бақыланатын оқушыны анықтау

97)Іс –әрекетті зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны

Міндеттеме алу

103) Мұғалiм жүргізетін дамыту жұмыстарының (МЖДЖ) алғашқы кезеңі

Маңызды шешімдерді талап ететін құндылықтарды анықтау

104) Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды

оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

105) Оқу үшін бағалаудың мақсаты табысқа жетуге бағыт беру

106) Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар

оқытудың жаңа тәсілін модельдейді 107) Сабақты зерртеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін қадамды анықтаңыз

Жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорытуы

108) Lesson study кезеңдерінің бірі -"Қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелеп, талдауы". Осыданкейінгікезең Зерделенгенмәселелердінегізгеалаот ырып, келесіLessonStudy-діжоспарлау

109) Топтық талқылауды таспаға жазып алу іс-әрекеттегі зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады қадағалау

118) Сабақты зерттеудің сипаттамалық ерекшеліктерінің бірі


рефлексиялы

119) Мұғалімге оқытудың видео, веб материалдарға қол жетімділігі мен бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануды қамтамасыз ететін білім технологиялық білім

122) Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудың эмоционалдық мақсаты

күрделі тапсырмалар үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету 123)Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым

Мұғалім зерттеуде жинақталған білімімен педагогикалық қауыммен бөліседі

124) Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады

бүкіл зерттеу тобы

129)Топтық әңгімеге тән жағдайды көрсетіңіз

Идеялар қайталанады ж/е ұсынылады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді 130)Оқушының жауабын кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді

133)Әр түрлі жастағы сырыптарда мұғалімнің оқу үдерісін бағыттап, толықтырып, қолдап отыру ролі Үйлестіруші

134)Оқушылар талқылау кезінде «мүмкін», «егер», «бәлкім» деген сияқты сөздерді қолданып, өз идеясын дәлелдеу үшін «сондықтан» деген сөздерді пайдаланылатын әңгіме түрі Зерттеушілік


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу