Сабақ жоспары (ұмж): Рефрактерлік кезең және миелинді қабықша (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Сабақ жоспары (ұмж): Рефрактерлік кезең және миелинді қабықша (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі: Микробиология және биотехнология
Сабақ тақырыбы: Рефрактерлік кезең және миелинді қабықша
Осы сабақарқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: Рефрактерлік кезеңнің және миелинді қабықшаның маңызын түсіндіру .
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар үйренеді: Рефрактерлік кезеңнің және миелинді қабықшаның маңызын түсінеді
Көптеген оқушылар үйренеді: Рефрактерлік кезеңнің және миелинді қабықшаның маңызын сипаттай алады.
Кейбір оқушылар үйренеді: Рефрактерлік кезеңнің және миелинді қабықшаның маңызын басқа оқушыға түсіндіре алады.....
Подробнее

Сабақ жоспары (ұмж): Патогендермен күрес тәсілдері. Бактериялардың антибиотиктерге тұрақтылығы. (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Сабақ жоспары (ұмж): Патогендермен күрес тәсілдері. Бактериялардың антибиотиктерге тұрақтылығы. (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар: 7.4 С Микробиология
Сабақтың тақырыбы: Патогендермен күрес тәсілдері. Бактериялардың антибиотиктерге тұрақтылығы. №14 Зертханалық жұмыс «Антибиотиктер, антисептиктер және залалсыздандыру өнімдерін қолдануды зерттеу
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): Оқушылар
- антибиотиктер, антисептиктер және залалсыздандыру құралдарының қолданылуын сипаттау
Сабақтың мақсаты: Оқушылар:
- "антибиотиктер", "антисептиктер", " залалсыздандыру құралдар" терминдеріне анықтама береді;
- антибиотиктерді, антисептиктерді және залалсыздандыру құралдарын қолдануды сипаттайды;
- залалсыздандыру құралдарының микроорганизмдердің өсуіне әсері бойынша эксперимент нәтижелерін түсіндіреді;
- микробиологияны дамытуда биолог-ғалымдардың рөлін бағалайды......
Подробнее

Сабақ жоспары (ұмж): Табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Сабақ жоспары (ұмж): Табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 7.4Е Микробиология және биотехнологиялық
Сабақ тақырыбы: Бактерияларды пайдалану. Табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы.
Осы сабақтың көмегімен қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 7.4.3.2 ірімшік және йогурт өндірісін зерттеу
Сабақтың мақсаттары: Бактериялардың зиянды және пайдалы түрлерін біледі, ажырата алады.
Ірімшік және йогурт өндірісін зерттейді
Йогурт пен ірімшік және сүт өнеркәсібінде бактериялардың маңызын біледі
Жасау технологиясымен танысады......
Подробнее

Сабақ жоспары (ұмж): Бактериялардың түрлі пішіндерін сипаттау (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Сабақ жоспары (ұмж): Бактериялардың түрлі пішіндерін сипаттау (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Микробиология және биотехнология
Сабақтың тақырыбы: Бактериялардың түрлі пішіндерін сипаттау.
Оқу мақсаты: 7.4.3.1 бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттау
Бағалау критерийлері: Оқушылар орындай алуы керек:
Бактериялардың құрамдас бөліктерін атай алады.
Сурет бойынша бактерияның 4 пішінін анықтайды......
Подробнее

Сабақ жоспары (ұмж): Бактериялардың формалары (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Сабақ жоспары (ұмж): Бактериялардың формалары (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Микробиология және биотехнология
Сабақ тақырыбы: Бактериялардың формалары.
Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: Оқушылар орындай алады:
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар орындай алады:
Бактериялардың түрлі формаларын біледі.
Оқушылардың көбі орындай алады:
Бактериялардың құрылыс ерекшеліктерін сипаттайды.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Бактериялардың формаларын сипаттай алады және құрылыс ерекшеліктерімен байланыстыра алады......
Подробнее

Шығарма: Актёр болғым келеді

Шығарма: Актёр болғым келеді

Екінші сынып оқып жүрген кезім. Ауылымызда Шайбаз деген молда кісі қайтыс болды. Ес білгелі көріп тұрған алғашқы өлімім. Көңіл айтып жан-жақтан келген адамдардың "Атамайлап" жылаған дауыстары үй иелерінің зарлы үндеріне қосылғанда құдды қиямет-қайым. Мұндайды бұрын соңды көрмеген бала жүрекке қалай әсер еткенін елестету қиын емес шығар. Енді міне жерлеуге алып бара жатыр. Қараңғы көрге. Түн ортасы болды көзім жыпылықтап әлі ояу жатырмын. Бір түрлі қорқыныш сезім. "Барлық адам бір күні өліп, қара жердің қойнауына кіріп, шіріп жоқ болады екен ғой. Түбінде....
Подробнее

Курсовая работа: Разработка методов иммобилизации нефтеокисляющих бактерий рода Pseudomonas на цеолит

Курсовая работа: Разработка методов иммобилизации нефтеокисляющих бактерий рода Pseudomonas на цеолит

Введение
Нефть и газ известны человечеству с давних времен как горючий и смазочный материал. Кроме того, нефть и газ являются ценным сырьем для производства многих материалов, необходимых человеку в его жизнедеятельности – синтетический каучук, различные пластмассы, синтетические волокна, ткани, спирты и т.д.
Казахстан обладает большими запасами нефти и газа – это его природные богатства, которые играют большую роль в экономике республики и в настоящее время являются ее движущей силой. По доказанным запасам нефти в 30 млрд. баррелей (4 млрд.т ) Казахстан уже сегодня входит в десятку ведущих стран в мире по запасу углеводородов. По разведенным запасам природного газа в 3 триллионов м³ республика занимает 15-е место в мире. Огромный потенциал углеводородов дает возможность нашей республике в течение ближайших 10 лет войти в число основанных экспортеров энергоресурсов в мире, так как уже сегодня является в СНГ одним из основанных его поставщиков.
Успешное развитие нефтегазовой отрасли, рост объемов добычи и экспорта требуют расширения транспортной инфраструктуры, т.е. создания предприятий по транспортировке, хранению и реализации нефти, нефтепродуктов и газа, это в свою очередь приводит к утечке и разливу нефти / 1 /.
Загрязнение природной среды нефтью и сопутствующими загрязнителями – острейшая экологическая проблема во всем мире. Химическое загрязнение почвенного покрова происходит практически на всех стадиях технологического процесса нефтедобычи. Негативное воздействие нефтедобычи обусловлено как непосредственной деградацией почвенного покрова на участках разлива нефти, так и воздействием ее компонентов на сопредельные среды, вследствие чего продукты трансформации нефти обнаруживаются в различных объектах биосферы / 1 /.
Загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами на территориях с активной нефтепромысловой деятельностью приводит к нарушению экологического равновесия и существенному изменению сложившихся биоценозов. Высокие степени загрязнения, как локальные, так и обширные, приводят к гибели растений, животных и микроорганизмов/ 2 /. Поступившая в почву нефть увеличивает содержание органического вещества, емкости поглощенных оснований, изменяет кислотность, тормозит интенсивность протекания биологических и биохимических процессов. В значительной степени уменьшается количество азотфиксирующих, аммонифицирующих и нитрифицирующих бактерий. Следствием этого является ухудшение обеспеченности почвы подвижным азотом. Реакция микрофлоры почвы, загрязненной нефтью, сводится к резкому снижению ее численности и подавлению биологической активности / 3 /. При попадании нефти и нефтепродуктов в почву происходят глубокие и часто необратимые изменения физических, морфологических, физико-химических, микробиологических свойств, а иногда и существенная перестройка почвенного профиля, что приводит к потере плодородия и отторжению загрязненных территорий из хозяйственного использования. Загрязнение водоемов нефтепродуктами снижает их рыбопродуктивность, ухудшает вкус рыбы и может вызвать ее гибель. Обитатели водоемов, подвергающихся действию продуктов нефти, аккумулируют их в своих тканях. Это создает угрозу передачи углеводородов .....
Подробнее

Курсовая работа: Криминологическая характеристика женской преступности

Курсовая работа: Криминологическая характеристика женской преступности

Введение
Успешное предупреждение преступности предполагает предварительный глубокий анализ всех ее составных частей, современных тенденций и процессов и, конечно, причин. Не менее важно знать, в чем конкретно состоит негативное влияние того или иного явления преступности на общество и его основные институты.
В настоящее время имеется большая необходимость в изучении женской преступности, какие источники питают данный вид преступности в целом, в чем причины преступного поведения женщин, ради чего они допускают подобные действия.
Это необходимо в связи с интенсивным ростом данного вида преступности в нашем государстве. Необходимо в связи с тем, что преступное поведение женщин оказывает самое отрицательное влияние на общество, его институты и общности, особенно на семью, на его нравственно психологическую атмосферу в целом. Женская преступность как бы является показателем нравственного здоровья общества, его духовности, отношения к базовым общечеловеческим ценностям.
Асоциальные действия женщин оказывают самое разрушающее воздействие на подрастающее поколение: понятно, что те из них, которые крадут, постоянно пьянствуют или занимаются проституцией, не могут обеспечить надлежащего воспитания своих детей. Поэтому автор работы констатирует теснейшую связь женской преступности с преступностью несовершеннолетних.
Среди совершаемых женщинами преступлений немало таких, как хищения государственного имущества, кражи личного имущества граждан, мошенничество, взяточничество, убийства, разбои и другие. Увеличивается число девушек среди несовершеннолетних преступников, они активнее вовлекаются в пьянство, алкоголизм, наркоманию, проституцию.
Целью данной работы является рассмотрение такого явления, как женская преступность, ее особенностей и предупреждения.
Основными задачами работы являются:
1) Дать криминологическую характеристику женской преступности, и рассмотреть основные причины женской преступности.
2) Ознакомиться с особенностями личности женщин совершивших преступление.
3) Исследовать проблемы предупреждения женской преступности и предложить эффективные меры предупреждения женской преступности.
В работе автор использовал статистический метод, с помощью которого исследовал количественно-качественные показатели женской преступности; документальный метод, а именно изучение судебно-следственной практики, этим методом позволило воспользоваться прохождение практики в Симферопольском районном суде. Автор работы исследовал статистические данные по женской преступности за период с 1995 по 1997 года, а также изучал материалы архивных уголовных дел, присутствовал в судебных заседаниях. Также в ходе исследования данной проблемы автор применял метод интервью, в ходе непосредственных бесед с потерпевшими, адвокатами обвиняемых, обвиняемыми и другими участниками процесса. Также автор работы широко применял метод наблюдения, позволивший наиболее полно понять сущность данной проблемы.
В работе автор использовал многочисленные издания современной научной и публицистической литературы о труде, быте и досуге женщин, их житейских и общественных проблемах. Значительную помощь оказали автору работы Антоняна Ю. М., Кудрявцева В. Н., Серебряковой В. А., посвященные женской преступности......
Подробнее

Курсовая работа: Криминалистическая характеристика хулиганства

Курсовая работа: Криминалистическая характеристика хулиганства

ВВЕДЕНИЕ
Хулиганство как преступление претерпевает постоянные скачки в росте преступности и отражается в статистике как наиболее распространенное преступление. В качестве риторики можно отметить некоторые моменты из книг о хулиганстве, и нельзя не упомянуть такого “хулигана”, как Владимир Маяковский, А. Вертинский, например, вспоминает о нем следующее: “ Во всей его манере держаться, в фигуре, осанке и жестах чувствовались непередаваемое презрение к окружающим и явный вызов обществу. Он был непримирим и беспощаден во всех своих суждениях и ошибках. А о богеме того времени в целом: “Мы, объявившие себя футуристами, носили желтые кофты с черными широкими полосками, на голове цилиндр, а в петлице деревянные ложки. Мы размалевывали себе лица, как индейцы, и гуляли по Кузнецкому, собирая вокруг себя толпы. Мы появлялись в ресторанах, кафе и кабаре и читали там свои заумные стихи, сокрушая и ломая все веками сложившиеся вкусы и понятия”.
Можно приводить еще массу примеров неправомерного поведения, описанной в литературе которые в своей сути являются вызовом обществу. Говоря другими словами это «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».
Центральным, ключевым направлением политики любого государства, бесспорно, является укрепление своей безопасности. Пер¬вым долгосрочным приоритетом в Стратегии “Казахстан - 2030” на¬звана национальная безопасность.
Безусловно, сегодня обеспечение национальной безопасности, как гарантия независимости государства, непременное условие стабильно-сти и эффективной жизнедеятельности общества принадлежит к сфере важнейших приоритетов Казахстана.
Ситуация в мире сегодня ставит слишком много вопросов, чтобы можно было надеяться что мир вступит в новую полосу своего истори-ческого существования без кровавых конфликтов и потрясений. И хотя войны, принявшие в век технологической революции масштабы массо-вого уничтожения людей, к концу столетия перестали носить глобаль¬ный общемировой характер, как это было дважды, на Земле все еще продолжают греметь выстрелы и льется кровь, гибнут десятки тысяч людей. За 5 тысяч с лишним лет истории человечества в мире про-изошло около 15 тысяч войн и конфликтов. После второй мировой войны в мире произошло не менее 170 войн. В настоящее время на че¬тырех континентах имеют место 24 военных конфликта.
Потребность в безопасности связана и с возникновением первых сооб¬ществ людей связанных определенными интересами и испытывающих вза¬имную зависимость. Эта потребность является неотъемлемой частью любой структуры и не обязательно связана с возникновением государства. Хотя именно при возникновении государственных образований происходит особая актуализация потребности в безопасности. В первую очередь, на первый план выходит необходимость поддержания порядка внутри страны, а потом защи¬та от внешних угроз. Здесь безопасность выступает в военно-политическом аспекте, связанная преимущественно с созданием эффективных воинских формирований, которые способны с одной стороны выполнять полицейские функции, а с другой поддерживать территориальную целостность государства. Потребность в безопасности не уменьшилась по мере развития самого человечества. Каждой эпохе, различным сообществам людей были присущи свои особенности. Доминировала та или иная, в зависимости от нужд -внешняя или внутренняя - проблема безопасности. Безопасность личности и общества являлась и является единственным критерием оценки эффективно¬сти государственной политики......
Подробнее

Курсовая работа: Криминалистическая характеристика преступлений

Курсовая работа: Криминалистическая характеристика преступлений

1. ВВЕДЕНИЕ.
Основной целью криминалистики является научное обеспечение практической деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Нужно сказать, что быстрое и полное раскрытие преступлений достигается в ходе предварительного расследования. Деятельность следователя, органа дознания протекает исключительно на основе и в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом.
Используя достижения естественных и технических наук, изучая и обобщая положительную практику раскрытия преступлений, криминалисты, создают новые, более совершенные методы и средства борьбы с преступностью.
Современное состояние криминалистики, прошедшей в своей развитии большой путь от ее разрозненных в прошлом отдельных отраслей до строгой системы научного знания, характеризуется высоким уровнем комплексного исполнения в целях правосудия достижений научно-технического прогресса, глубокой разработкой ее методологических проблем, тактики и методики расследования преступлений.
Теоретические основы следственной деятельности отражают специфическую форму познания истины в общественной практике и определяют гносеологическую природу расследования и раскрытия преступлений. Глубокое изучение проблем криминалистической тактики и реализации разработанных теоретических положений в практической деятельности позволяют наиболее быстро и полно раскрывать преступления.
Непременным условием любого исследования является отыскание научного способа познавательной деятельности, обеспечивающего быстрое получение истинного знания об изучаемом объекте. Проблемы, связанные с выбором системы методов, средств, приемов познания при исследовании определенного круга вопросов, принято называть методологическими.
НЕСМОТРЯ НА СВОЮ СПЕЦИФИКУ, ДИАЛЕКТИКА ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИМЕЕТ ОБЩЕФИЛОСОФСКУЮ ПРИРОДУ. САМ ЖЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫСТУПАЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ В.....
Подробнее

Курсовая работа: Криминалистическая характеристика и расследование вымогательства

Курсовая работа: Криминалистическая характеристика и расследование вымогательства

ВВЕДЕНИЕ
Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся противоречивыми социально-политическими и экономическими процессами, оказывают негативное воздействие на состояние борьбы с преступностью. В результате появления различных негосударственных форм предпринимательской деятельности увеличилось число состоятельных людей. Неблагоприятные тенденции общей преступности связаны с ростом корыстных посягательств, которые на протяжении длительного времени составляют основную массу совершаемых общественно-опасных деяний. Вымогательство как один из видов корыстных преступлений имеет устойчивую тенденцию к распространению. Общественная опасность вымогательства заключается в посягательстве одновременно на два объекта уголовно-правовой охраны – интересы собственности и личности. В ряду ценностей, охраняемых уголовным законом, эти объекты имеют первостепенное значение.
Вымогательство породило такой термин, как «рэкетофобия». Созерцание роста преступлений, неуверенность в своем будущем, резкое разделение общества на богатых и бедных, безработица порождает у них моральные принципы и ценности, свойственные преступному миру. Более того, некоторые люди признают выгодность преступной деятельности, видят в ней источник материального благосостояния и они стремятся влиться в преступные группы. Выработался некий стереотип мышления, что невозможно прожить без вымогателей, потому что они якобы более надежно охраняют предпринимателей и дают возможность беспрепятственной коммерческой деятельности. Дань территориальной преступной группе вымогателей стала восприниматься как законный налог.
Происходящая в настоящее время борьба между «старым» и «новым» преступным миром, демонстрация новых преступлений, недостаточно результативная борьба правоохранительных органов с действующими преступными группами, прямо указывает некоторой части населения на силу и неистребимость преступного мира, даже вызывает у них желание копировать способы совершения преступлений. Все это не может не волновать общество и не заставлять тревожиться за собственную безопасность и будущее поколение.
Создание в начале 90-х годов в системе МВД Республики Казахстан Управлений и отделов по борьбе с вымогательством дало ощутимый результат и основание считать, что специализация в раскрытии и расследовании этого вида преступной деятельности не дает преступным группам достичь того размаха, который они имеют в сопредельных республиках. Но на эффективность работы этих служб влияют не только пробелы в законодательстве, но и проводимая реорганизация в системе правоохранительных органов, для адаптации которой необходимо время.
Поэтому в настоящий момент остро стоит проблема выработки новых норм в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, совершенствования методики расследования преступлений, совершенных преступными формированиями разных уровней, расширения возможностей в проведении дознания и предварительного следствия с организованной преступностью......
Подробнее

Курсовая работа: Криминалистическая характеристика взяточничества

Курсовая работа: Криминалистическая характеристика  взяточничества

ВВЕДЕНИЕ.
Взяточничество как криминально-социальное явление и обобщен¬ное понятие группы преступлений, включенных в раздел Уголов¬ного кодекса “преступления против государственной власти”, в то же время теснейшим образом связано с другим остронегатив¬ным социальным явлением — коррупцией. Оба эти криминаль¬ные социальные явления характеризуются разовыми или посто¬янными фактами получения и передачи должностными лицами разного служебно-государственного уровня незаконного возна-граждения (в виде материальных ценностей, услуг, благ, выгод и преимуществ) за их действия (бездействие) и за иное их поведение (покровительство, попустительство по службе, прикрытие крими¬нальных структур и др.) в личных интересах лица, давшего взят¬ку, или в пользу представляемой им юридической, в том числе криминальной, структуры.
Как типовые оба эти криминальные явления чрезвычайно об-щественно опасны, ибо не только объективно ведут к разложению государственного аппарата, дискредитируют и подрывают и без того недостаточно высокий его авторитет в нашем обществе, но и оказывают разлагающее влияние на все другие стороны жизни (экономическую, банковско-финансовую, политическую, соци¬альную и правоохранительную).
В содержательном смысле коррупция более масштабное поня¬тие системообразующего характера, нежели взяточничество, яв¬ляющееся лишь одним, но наиболее ярким проявлением корруп¬ции. Коррупция предполагает систематический подкуп должност¬ных лиц законодательной, исполнительной и судебной власти, влекущий за собой принятие ими решений, нарушающих закон или неписаные общественные нормы, и их осуществление в пользу коррумпирующей структуры, постановку их в зависимость от указанной структуры.
В силу масштабности коррупции как социального явления пра-воохранительные органы справиться с этой проблемой в одиноч¬ку не могут. Ее должны решать сообща государство и общество. В уголовно-правовом же смысле борьба с коррупцией, прежде всего, связана с раскрытием, расследованием и предупреждением взяточничества......
Подробнее

Курсовая работа: Китай. Характеристика страны

Курсовая работа: Китай. Характеристика страны

Китай
1. Ведение.
Китай... Древняя и немного загадочная страна... Для большинства из нас первая встреча с Китаем состоялась еще в детстве, для кого-то она началась со сказки об искусно сделанном соловье, жившем во дворце китайского императора, для кого-то со школьных уроков, где узнали о великих изобретениях китайцев - компасе, порохе и бумаге, и, конечно, многие хотели познакомиться с этой страной поближе...
Пять тысяч лет Китайской цивилизации, и всего сорок лет Китайской Народной Республике, рожденной революцией. А задолго до этой победы мы узнали, о боровшейся за свободу, против агрессии чужеземцев.
1949 год открыл нам новую свободную страну. Мы смотрели документальные фильмы Романа Кармэна, читали очерки Константина Симонова, слушали рассказы людей, побывавших там. Мы знакомились с древнейшими искусствами Китая на выставках художника Сюй Бэй Хуна.
Сегодня Китай - это страна о преодолевшая тяжелые последствия "культурной революции", трагедии не имевшей ничего общего ни с культурой, ни с революционными традициями; это страна соединившая в себе старое и новое, древность и современность, молодое и отжившее, порой мешающее идти вперед. Все это пришло в движение сегодня и создало атмосферу перемен, которая характеризует нынешней день страны.

2. Экономико- и политико-географическое положение.
КНР- расположена в Центральной и Восточной Азии. На востоке омывается водами Желтого, Восточно-Китайского и Южно-китайского морей Тихого океана. У берегов Кмтая есть много островов, среди них наиболее крупные Тайвань и Хайнань. Китай граничит более чем с десятью государствами : на Севере - с Монголией и Россией, на Западе - с Казахстаном и Афганистаном, на Юго-западе с Индией, Непалом, Бутаном, Бирмой, Таиландом, Лаосом, Вьетнамом, на Востоке с Кореей, имеет морскую границу с Филиппинами и Японией. Длина которой примерно равна 11 тыс. км (а включая длину береговых линий островов - 21 тыс. км). Длина же сухопутных границсоставляет около 15 тыс. км.
С древнейших времен Китай связывал страны Европы и Центральной Азии через него проходил знаменитый "Шелковый Путь". А в ХIХ веке Россию и Китай связывает строительство железнодорожной магистрали в Северо-восточной части страны это была Китайская Восточная Железная Дорога (КВЖД), которая после 1904-1905 г.г. находилась под совместным управлением России, Китая и Японии, а впоследствии была безвозмездно передана властям Маньчжоу-Го. Сейчас Россию, Китай и Японию связывают новые авиалинии и оживленные морские пути. Крупнейший порт Китая Шанхай, город ,который связывает республику со всеми странами мира: Америкой, Англией, Францией, Бразилией, Канадой, Австралией и другими. А в 1984 году Китайское правительство приняло решение открыть для внешнего мира 14 приморских городов, получивших право прямых внешнеэкономических связей. Были также созданы четыре свободные экономические зоны. Крупнейшая из них - Шэньчжень - находится недалеко от Гонконга.
Согласно конституции 1982 года Китай является социалистическим государством демократической диктатуры народа, руководимым рабочим классом (через коммунистическую партию Китая) и основанным на союзе рабочих и крестьян. в стране установлен социалистический строй. Вся власть принадлежит народу, который осуществляет государственную власть через. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и Местные собрания народных представителей (СНП) различных ступеней, которые ответственны перед народом и находятся под его контролем. Они создаются в провинциях, автономных районах, уездах, городах и волостях.
Часть полномочий главы государства наряду с постоянным комитетом ВСНП выполняет Председатель КНР (гражданин Китая, достигший 45 лет, имеющий право избирать и быть избранным; он может занимать свою должность не более двух сроков). В настоящий момент Председателем КНР является Ян Шанкунь.....
Подробнее

Курсовая работа: Доказывание. Понятие и общая характеристика

Курсовая работа: Доказывание. Понятие и общая характеристика

ВВЕДЕНИЕ
Правоохранительные органы обязаны делать все необходимое для обеспечения сохранности государственной, коллективной и индивидуальной собственности, охраны чести и достоинства граждан, вести решительную борьбу с преступностью, предупреждать любые правонарушения и устранять порождающие их причины.
Одной из важнейших задач правовой науки является вооружение правоохранительных органов государства действенными средствами и методами борьбы с преступностью и ликвидация порождающих ее причин. Решение этой задачи в значительной степени зависит от уровня развития уголовно-процессуальной науки. При этом на общем фоне усиления борьбы с преступностью уголовно-процессуальное законодательство должно сохранять исходные тенденции развития судебной, прокурорской и следственной практики, связанные с демократизацией и гуманизацией уголовного судопроизводства - усилением гарантий, прав, законных интересов и свобод личности, повышением роли и независимости суда при осуществлении правосудия, расширением и укреплением института защиты по уголовным делам, коренным улучшением прокурорской и следственной работы, созданием гарантий законности и справедливости судебных решений.
Все вышесказанное достигается путем совершенствования доказательственного права, которое составляют нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие, что может служить доказательством по делу, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, на ком лежит обязанность доказывания, порядок собирания, проверки и оценки доказательств.
Понятие “доказательство” и “доказывание” используются в теории доказательств в нескольких значениях.
Доказательство, в процессуальном понимании, это сведения о каких-либо фактических обстоятельствах дела, полученные в установленном законом порядке.
Доказательство - это и определенный логический прием рассуждения, когда на основе установленных обстоятельств утверждается или отрицается наличие какого-либо обстоятельства. Собственно, именно от наименования этого логического приема берет свое начало использование понятия “доказательство” в уголовном процессе, поскольку здесь на основе установления обстоятельств происходит опосредованное познание обстоятельств, прошлого события.
В науке о доказывании используются достижения различных наук, в том числе логики, психологии, криминалистики, судебной медицины, психиатрии и др. Важную роль в развитии теории доказательств играет изучение следственной и судебной практики.
Предлагаемая работа представляет собой исследование некоторых проблем общей теории доказывания, т.е. практической деятельностью следователя, суда по установлению истины.
При написании работы я использовала действующее законодательство, литература по уголовному праву и уголовному процессу, по криминалистике, специальные литературные источники, относящиеся к определенным разделам теории доказывания и других наук, достижения которых используются при доказывании в ходе уголовного судопроизводства.
ГЛАВА I. ДОКАЗЫВАНИЕ. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.Понятие доказывания
Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дел. Доказывание, в пределах своих полномочий, осуществляет лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, судья, суд. Право участия в доказывании имеют подозреваемый, обвиняемый, защитник, общественный обвинитель, общественный защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители.
К участию в собирании и проверке доказательств привлекаются эксперты, специалисты, понятые и другие, которые в порядке, установленном законом, выполняют определенные процессуальные обязанности. Собирание и проверка .....
Подробнее

Курсовая работа: Валютно–фондовая биржа и характеристика операций

Курсовая работа: Валютно–фондовая биржа и характеристика операций

Введение.
В современную эпоху произошли важные изменения в организационной структуре валютно-фондового рынка, его функциональном механизме. Изменилось место этого рынка в торговле ценными бумагами и иностранной валютой. Одну из главных ролей стал играть рынок ценных бумаг в финансировании экономики. Эти новые тенденции требуют анализа, позволяющего определить собственные казахстанские подходы в понимании работы валютно-фондового рынка при формировании акционерных обществ, организации и развития международных отношений.
В переходной экономике, в СНГ, такая функция ценных бумаг складывалась не сразу. При высокой инфляции, свойственной начальным этапам перехода к рынку, доходы на ценные бумаги не компенсируют инфляционных потерь. Деньги инвесторов охотнее вкладываются в операции с иностранной валютой. Даже в условиях существования валютного коридора и падения темпов инфляции в 1996 г. в СНГ спрос на валюту значительно превышал предложение. В том же направлении действует и риск потери денег на фондовом рынке.
Но переходный период экономики требует не просто развития рынка ценных бумаг. Необходимо, учитывая исторические особенности и текущую ситуацию в стране, постепенно делать его все более полнокровным. Ведь фондовый рынок не существовал у нас в стране до получения независимости и начал развиваться только в 91-е годы.
Целью данной работы является систематизирование основных знаний о понятиях, механизме функционирования, технике операций на валютно–фондовой бирже. Мы постараемся достаточно подробно осветить следующие вопросы: ценные бумаги и их виды; функции, структура и участники валютно-фондового рынка; механизм управления фондовой биржей, биржевых операций, брокеры, специалисты и другие участники биржевой торговли и другие вопросы, освещенные в данной работе.
1. Валютно-фондовый рынок как составная часть финансового рынка.
Валютно-фондовый рынок – это часть финансового рынка, наряду с рынком ссудного капитала и рынком золота. На валютно-фондовом рынке обращаются специфические финансовые инструменты – ценные бумаги и валюты разных стран.
Ценные бумаги – это документы установленной формы и реквизитов, удостоверяющие имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при их предъявлении. Данные имущественные права по ценным бумагам обусловлены предоставлением денег в ссуду и на создание различных предприятий, куплей-продажей, залогом имущества и т.п. В связи с этим ценные бумаги дают их владельцам право на получение установленного дохода. Ценные бумаги – это особый товар, который обращается на рынке и отражает имущественные отношения. Ценные бумаги можно покупать, продавать, переуступать, закладывать, хранить, передавать по наследству, дарить и обменивать. Они могут выполнять отдельные функции денег (средство платежа, расчетов). Но в отличие от денег они не могут выступать в качестве всеобщего эквивалента......
Подробнее

Курсовая работа: Американский и японский менеджмент на пороге XXI века (сравнительная характеристика

Курсовая работа: Американский и японский менеджмент на пороге XXI века (сравнительная характеристика

Введение
Управление персоналом является одной из важнейших функций менеджмента, так как человек был, и остается основной производительной, творческой силой, несмотря на все достижения в области механизации и автоматизации.
В условиях современного сложного производства роль человека возрастает, и к его способностям, уровню знаний и квалификации предъявляются все более высокие требования.
Научно-технический прогресс приводит к глубоким изменениям методов труда, что, в свою очередь, требует новых форм организации и управления персоналом, направления на повышение эффективности использования людских ресурсов.
Поиски соответствующих мотиваторов, которые бы стимулировали целенаправленное поведение индивидов, необходимые для успешного функционирования организации, превращаются в задачу первостепенной важности.
В разных странах эта задача решается, исходя из особенностей исторического, социально-политического, научно-технического развития этих стран, а также психологических, морально-этических норм и стилей поведения людей, а также их воспитания, традиций и устоев.
За всю историю существования менеджмента многие зарубежные страны накопили значительные сведения в области теории и практики управления в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и другие с учетом своих специфических особенностей. К сожалению, на¬ша отечественная наука управления развивалась само¬стоятельно и обособленно, часто игнорируя зарубежный опыт искусства управления. В течение многих десятиле¬тий в нашей стране господствовала административно-командная система управления, направлявшая в основ¬ном свои усилия на критику зарубежного опыта управ¬ления. Однако, опыт ведения бизнеса и осуществления менеджмента богат, зачастую неоднозначен и весьма полезен для изучения тем, кто вступил на стезю менеджмента.
Создание собственной модели менеджмента требует, с одной стороны, изучения всего ценного, что содержится в зарубежной теории и практике (но не бездумного его пе¬ренесения на отечественную почву), а с другой — исполь¬зования его лучших достижений в своей деятельности.
Во всем многообразии теорий и явлений живой практики американский менедж¬мент был и остается наиболее мощной «управленческой цивилизацией». Американский менеджмент позволил США занять лидирующее положение среди стран западного мира и Японии. Кроме того, надо иметь в виду, что именно в США впервые сформировалась наука и практика менеджмента......
Подробнее

Курсовая работа: Экономические законы их объективный характер

Курсовая работа: Экономические законы их объективный характер

ВВЕДЕНИЕ
Экономическая теория, как и все дедуктивные науки, отталкивается от известных рассуждений, основных предположений, аксиом.
Так, экономическая теория отталкивается от предположения, что человек как существо разумное, обладает способностью приспосабливать средства к целям. То есть человек, если ему надо, непременно предпочтет большую выгоду меньшей, меньшую жертву большей или будет стремиться к наибольшей потребности с наименьшими пожертвованиями, так как это следствие ограниченности человеческих сил и неотложности его потребностей. Решение вопросов в области теоретической экономии сводится к исследованию того, что человек вследствие данной совокупности обстоятельств, стремится, ожидает наиболее выгодный баланс между выгодами и пожертвованиями.
Но в жизни часто встречаются отклонения от данной концепции (предложения): иногда люди не понимают своих выгод, не осознают своих интересов, не знают средств их достижения.
Нередко, зная свои интересы, не желают следовать им. Существует много различных препятствий, мешающих достигнуть цели. Но до тех пор, пока от изложенного представления о человеке не доказаны, политэкономия рассуждает в соответствии с ними.
В современном мире, ежедневно совершается очень много сделок купли-продажи, да и вообще экономическая жизнь стала намного активнее. Несмотря на развитие экономических учений, их качественные и численные изменения, экономическая теория никогда не потеряет свою актуальность.
Экономическая теория, будучи базисом всех остальных экономических учений, сама в свою очередь основывается на основные экономические законы, которые регулируют все экономические отношения.
Актуальность выбранной темы «Экономические законы и их объективный характер» обусловлена рядом факторов:
- Во-первых, для начала 21 столетия несомненно актуальной явилась потребность в развитии межгосударственных отношений, которые также как и другие основываются на законах экономической теории.
- Во-вторых становление и деятельность Республики Казахстан как полноценного субъекта международных экономических отношений способствует стабильности и прогрессивному развитию экономических учений в нашей Республике.
- В-третьих, актуальность данного исследования основана на том, сто суверенный Казахстан буквально на днях был признан международным сообществом государством с рыночной экономикой......
Подробнее

Курсовая работа: Экономическая сущность и характеристика активных операций коммерческого банка

Курсовая работа: Экономическая сущность и характеристика активных операций коммерческого банка

Введение.
Банки – одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие их деятельности – необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы. Эта сфера динамично развивается и сегодня.
Двухуровневая банковская система играет важнейшую роль в обеспечении функционирования народного хозяйства. Осуществляя расчетные, вкладные, кредитные и другие операции, банки выполняют общественно необходимые функции. Банки выполняют разнообразные функции.
Одной из важнейших функций коммерческого банка является посредничество в кредите, которое они осуществляют путем перераспределения денежных средств, временно высвобождающихся в процессе кругооборота фондов предприятий и денежных доходов частных лиц. Особенность посреднической функции коммерческих банков состоит в том, что главным критерием перераспределения ресурсов выступает прибыльность их использования заемщиком.
Значение посреднической функции коммерческих банков для успешного развития рыночной экономики состоит в том, что они своей деятельностью уменьшают степень риска и неопределенности в экономической системе. Коммерческие банки привлекают средства, которые могут быть отданы в ссуду, в соответствии с потребностями заемщиков и на основе широкой диверсификации своих активов снижают совокупные риски владельцев денег, помещенных на банковские счета.
Вторая важнейшая функция коммерческих банков – стимулирование накоплений в хозяйстве. Коммерческие банки, выступая на финансовом рынке со спросом на кредитные ресурсы, должны не только максимально мобилизовать имеющиеся в хозяйстве сбережения, но и сформировать достаточно эффективные стимулы к накоплению средств на основе ограничения текущего потребления. Стимулы к накоплению и сбережению денежных средств формируются на основе гибкой депозитной политики коммерческих банков......
Подробнее

Курсовая работа: Характеристика юридического лица

Курсовая работа: Характеристика юридического лица

Введение
В соответствии с нормами ГК разграничение видов юридических лиц производится по следующим основаниям:
права учредителей (участников) в отношении юридических лиц или их имущества;
цели деятельности юридических лиц;
форма собственности, на которой базируется имущество юриди¬ческого лица.
В отношении обособленного имущества юридического лица его учредители могут сохранять обязательственные или вещные права.
Согласно ст. 36 ГК РК, к юридическим лицам, в отношении которых их участники сохраняют обязательственные права, относят¬ся акционерные общества, хозяйственные товарищества и кооперативы.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители сохраняют право собственности или иное вещное право, относятся государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и казенные предприятия, обладающие имуществом на пра¬ве оперативного управления, в т. ч. дочерние предприятия, а также финансируемые учредителем учреждения и государственные учреж¬дения.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители-участники не сохраняют никаких имущественных прав, относятся: общественные организации, религиозные организации, благотворитель¬ные и иные фонды.
По целям деятельности разграничение юридических лиц произ¬водится на основе ст. 34 ГК на коммерческие и некоммерческие орга¬низации.
Юридическое лицо относится к коммерческой организации, если основной целью деятельности является извлечение дохода. Орга¬низация, не преследующая такой цели и не распределяющая по¬лученный чистый доход между участниками, считается некоммер¬ческой......
Подробнее

Курсовая работа: Характеристика убийства

Курсовая работа: Характеристика убийства

ВВЕДЕНИЕ
Убийство издревле считалось преступлением против человека и осуждалось как моралью, так и системой норм и правил, имеющих силу закона. Запрет на убийство был одним из первых табу в человеческой культуре. Во многом это объяснялось необходимостью продолжения рода и укрепления общества. Свобода убийства угрожала человечеству истреблением, поэтому сначала убийство было осуждено и запрещено в локальных сообществах - родах, племенах и т.д. По мере становления более крупных человеческих сообществ, вплоть до государственных объединений, табу на убийство приобрело форму закона, обязательного для всех членов сообщества. Известно, что первые законоуложения (как написанные, систематизированные совокупности норм и правил поведения, а также запретов) формируются на основе общепринятых норм морали, формализуемых и закрепляемых в законах. Убийство трактуется как преступление практически во всех законодательных системах - древних и современных. Посягательство на чужую жизнь может быть оправдано моралью и законом лишь в исключительных случаях. Для разных обществ, культур, политических систем, эти случаи различны.. В современных системах права убийство рассматривается как одно из самых тяжких преступлений и предусматривает суровое наказание, вплоть до смертной казни в ряде стран, в том числе, и в Республике Казахстан. Уголовный Кодекс Республики Казахстан, принятый Парламентом РК 16 июля 1997 года, и подписанный Президентом РК Н. А. Назарбаевым, определяет убийство как «противоправное умышленное причинение смерти другому человеку».
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ УБИЙСТВА
Жизнь - важнейшее, неотъемлемое и неприкосновенное право и благо человека. Это понимание закреплено во Всеобщей Декларации прав человека, Международном Пакте о политических и гражданских, а также в Декларации прав и свобод человека и гражданина РСФСР, 1991 года. В статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, 1973 года зафиксировано: “Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Никто не может быть произвольно лишен жизни” В нашем законодательстве посягательство на жизнь признается преступлением. Ряд статей УК РК предусматривает ответственность за преступления против жизни/ Ст.96, 97, 98, 99, 109 и т. д. Убийство - это противоправное действие, предполагающее умышленное или неосторожное лишение жизни другого человека, если лишение жизни является единственным, обязательным последствием в соответствующем составе преступления.
Лишение жизни другого человека является убийством, биологическая жизнь человека является предметом посягательства. Жизнь как предмет посягательства существует тогда, когда человек родился и еще не умер. .....
Подробнее

Курсовая работа: Характеристика рынка труда

Курсовая работа: Характеристика рынка труда

ВВЕДЕНИЕ.
Мы живем в то время, когда в нашей стране огромное число безработных. На мой взгляд это связано с распадом союза в 1991 г., так как вся промышленность была взаимосвязана между республиками, а , самое главное, с Россией. И в связи с этим предприятия и организации не в состоянии оплачивать трудовые ресурсы, а вместе и с безработицей существует рынок труда.
Читая и анализируя литературу, я заметала, что нашей, своей литературы мало или ее вовсе нет. И поэтому курсовую работу я писала основываясь на российские издания.
С распадом Союза усложнилась поставка не только сырья на предприятия, но и повысились проблемы с поставкой хорошей литературы. И все же я попыталась дать характеристику рынка труда.
Современный рынок труда отягощен множеством проблем. Более 70 лет труд считался обязанностью, невыполнения которой осуждалось обществом. В тоже время воспитание детей и ведение домашнего хозяйства воспринималось как не престижное хозяйство.
Ценится так называемый производительный труд в промышленности, строительства и на грузовом транспорте, а также тяжелый ручной труд. В отраслях тяжелой и оборонной промышленности уровень оплаты был существенно выше, чем в легкой промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и т.д..
Для сегодняшнего рынка труда характера разбалансированность между спросом и предложением. Рабочие места создаются не там, где ощущаться потребность в них. Сказывается сырьевая направленность экономики, монопроизводство, ориентированное преимущественно на мужской труд. Все это привело к деформированной занятости, которые в ряде областях “держится” на одной или двух отраслях.
Суждения ученых относительно рынка труда характеризуется полумерностью точек зрения. В политической экономике укоренилось мнение, что рынка труда нет и не может быть. Аргументы: работник не отделен от средств производства, является их союзником в условиях общенародной собственности; собственность к труду - не товар и не осуждается при найме на работу от личности; соединение работника со средствами производства носит непосредственно общественный характер, а их распределение и перераспределение в системе общественного разделения труда совершаются планомерно на основе прямых экономических связях......
Подробнее

Курсовая работа: ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РК

Курсовая работа: ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РК

ВВЕДЕНИЕ
После обретения Казахстаном государственной независимости возникла острая необходимость в коренной перестройке всей правовой базы, на которой строится жизнь суверенного государства и всех его граждан. В этом отношении сделано уже немало: разработано и внедрено значительное количество законов и указов, Все эти законодательные акты глубоко проработаны ведущими учеными-правоведами и юристами-практиками республики, а важнейшие из них, как, например, Основной Закон — Конституция Республики Казахстан, получили всенародное одобрение на республиканском референдуме.
Народ Казахстана поставил перед собой историческую задачу—построить правовое государство. Для того чтобы построить такое государство, необходимо формировать новую правовую систему, направленную на гуманизацию и демократизацию жизни общества, на искоренение любых форм дискриминации в зависимости от различий пола, национальности, имущественного положения, социальной принадлежности, должности и т. д. Новое право должно ориентировать общество на свободное развитие человека, на создание условий для развития и использования человеческих способностей как в интересах отдельной личности, так и в интересах общества.
Именно такая правовая система стала создаваться в Республике Казахстан с момента обретения суверенитета и самостоятельности. За несколько лет самостоятельного существования Республики Казахстан принято большое количество законов и др. нормативных актов, направленных на регулирование многих сторон жизни людей. За это время процесс законотворчества шел ускоренными темпами.
Закон должен защищать жизнь, здоровье человека, его свободу, достоинство и честь от тех, кто покушается на эти естественные права. Поэтому, само собой разумеется, что человек должен знать законы, которые защищают его права и свободы. Изучение законов дает возможность понять, какое государство строится в Казахстане, какие права и свободы имеют граждане и кем защищаются законные интересы человека в случае нарушения их должностными лицами, другими гражданами и т.д......
Подробнее

Курсовая работа: Характеристика индивидуальных особенностей подростков

Курсовая работа: Характеристика индивидуальных особенностей подростков

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной работы. Особую актуальность приобретает идея Л.С. Выготского об организации воспитательного процесса подростка нацеленного на «завтрашний день развития ребенка», опережающего, ведущего это развитие, управляющего им. Подростковый возраст связан с перестройкой организма ребенка — половым созреванием. И хотя линии психического и физиологического развития не идут параллельно, границы этого периода значительно варьируются. Одни дети вступают в подростковый возраст раньше, другие — позже, пубертатный кризис может возникнуть и в 11, и в 13 лет. Начинаясь с кризиса, весь период обычно протекает трудно и для ребенка, и для близких ему взрослых. Поэтому подростковый возраст иногда называют затянувшимся кризисом.
Цель и задачи данной работы. В связи с этим первоочередной становится задача выявления психологических индивидуальных особенностей развития ребенка, без знания которых невозможно целенаправленное формирование, как его индивидуальных качеств, так и потребностно-мотивационной сферы, отвечающих не только сегодняшними потребностями общества, но и будущему уровню общественных отношений.
Решение данной задачи требует, с одной стороны, учета того, что личность формируется в задаваемой обществом деятельности, в конкретных условиях, с другой стороны, воспитательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы личность перерастала эти условия.
Необходимо решить задачу, как обеспечить нацеленность личности на отношения нового типа, которые существуют лишь в тенденции.
Ответить на поставленные вопросы нельзя, не зная особенностей развития современного детства, закономерностей и тенденций формирования личности на разных возрастных ступенях онтогенеза. Психологически возрастные особенности связаны с комплексом обстоятельств, прежде всего с общественными условиями и образом жизни человека, воспитанием и характером его деятельности, а кроме того, с половыми, типологическими и индивидуальными характеристиками личности индивида......
Подробнее

Курсовая работа: Характеристика двигательной деятельности футболиста

Курсовая работа: Характеристика двигательной деятельности футболиста

ВВЕДЕНИЕ
Важным условием успешного выступления сборных национальной, олим-пийской, молодежной команды Республики Казахстан, на наш взгляд, является оптимизация всего учебно-тренировочного процесса с использованием эффективных средств и методов для воспитания специальных физических качеств-футболистов Для этого необходимо создать возможность совершенствования спортивного мастерства, обеспечить его высокую функциональную и физическую подготовленность, необходимую для футболиста высокого класса в со¬временных условиях.
Деятельность человека на производстве, спорте требует определенного уровня развития физических качеств. Уровень развития физических качеств человека отражает сочетание врожденных психологических и морфологических возможностей, приобретенными в процессе жизни и тренировки. Чем больше развиты физические качества, тем выше работоспособность человека. Под физическими (двигательными) качествами принято понимать отдельные качественные стороны двигательных возможностей человека и отдельных действий. Уровень их развития определяется не только физическими факторами, но и психическими факторами, в частности, степенью развития интеллектуальных и волевых качеств. Физические качества необходимо развивать своевременно и всесторонне. Физические (двигательные) качества связаны с типологическим особенностями проявления свойств нервной системы (силой-слабостью; подвижностью-инертностью и т. д.), которые выступают в структуре качеств в виде природных задатков.
Специфика воспитания физических качеств состоит в том, что осознанная информация становится мотивированным побудителем к выполнению физических упражнении, которые способствуют физическому совершенствованию и спортивному мастерству. Конечная цель воспитания высококвалифицирован¬ных спортсменов социально детерминирована, определена интересами общества и государства. Поэтому подготовка и воспитание юных футболистов необхо¬димо считать формой социального воздействия на человека. Футбол, располагающий наибольшим воспитательным потенциалом, естественно может считаться особо значимой формой воспитательного воздействия на подрастающее поколение......
Подробнее

Курсовая работа: Характер личность общее и различное в этих понятия

Курсовая работа: Характер личность общее и различное в этих понятия

Введение.
Из всех проблем, с которыми сталкиваются люди в ходе истории человечества, вероятно, наиболее запутанной является загадка природы самого человека. Познавая тайны мироздания и законы общественного развития, проникая в бескрайние дали космоса и загадочные недра земли, исследуя атом и живую клетку, люди всё чаще задают себе вопрос: «Кто же ты, человек?» Вопрос о сущности и природе человека всегда волновал людей. Девиз «познай самого себя» был начертан на арке Дельфийского храма ещё в V веке до нашей эры в Греции.
Астрология, теология, философия, психология, литература и социальные науки - вот лишь некоторые из течений, в русле которых предпринимаются попытки понять всю сложность человеческого поведения и саму сущность человека. Вполне вероятно, что качество жизни в будущем, как, возможно, и само существование человеческой цивилизации будут зависеть от того, насколько мы продвинемся в понимании себя и других.
Изучение природы характера, его строения и структуры, как мне кажется, может помочь в этом нелёгком деле - познании самого себя. Самопознание необходимо для самовоспитания. Стать лучше, не зная, что ты собой представляешь, на что способен, невозможно. Мне вспоминается одна восточная поговорка: «Посеешь характер - пожнёшь судьбу». Я думаю, в этой фразе заложен глубокий смысл. Кому же не хочется иметь хорошую судьбу? Каждый человек хочет быть счастливым. А для этого нужно работать над собой, воспитывать в себе положительные качества, искоренять имеющиеся недостатки, преодолевать трудности, закаляя волю и вырабатывая характер. Нелёгок путь человека к себе…
1. Определения характера и личности соотнесение понятий характера и личности.
Как и полагается, следует начать с определения характера. Однако этого нельзя сделать без некоторых предварительных замечаний.
Дело в том, что «характер» трактуется в психологии далеко не однозначно. Существуют определённые трудности различения характера и темперамента. Еще больше спорных вопросов возникает при попытке развести понятия «характер» и «личность».
В психологической литературе можно найти всевозможные варианты соотнесения этих двух понятий: характер и личность практически отождествляются, т. е. эти термины употребляются как синонимы; характер включается в личность и рассматривается как ее подструктура; наоборот, личность понимается как специфическая часть характера; личность и характер рассматриваются как «пересекающиеся» образования. .....
Подробнее

Курсовая работа: Физико-географическая характеристика заповедников Казахстана

Курсовая работа: Физико-географическая характеристика заповедников Казахстана

Введение.
Деятельность человека сильно изменила облик природных ландшафтов Казахстана. Особенно сильным изменениям подверглась живая природа: произошло изреживание растительности, сокращение ареалов животных и даже гибель многих видов (например, тигра в Прибалхашье). Уменьшилась площадь лесов, саксаульников и кустарников. В ряде пустынных и горных местностей снизилась продуктивность естественных кормовых угодий. Наблюдается истощение многовековых запасов подземных вод, вовлекаемых в интенсивный оборот, загрязнение рек и озер Казахстана промышленными и бытовыми стоками. Происходит загрязнение ландшафтов промышленными выбросами, пылью, образовавшейся в результате нарушения целостности почвенного покрова. В ряде лесостепных массивов разрушительный характер приняла почвенная эрозия. Практически нет ни одного ландшафта не испытавшего хотя бы косвенно влияния хозяйственной деятельности человека.
Охрана типичных ландшафтов необходима. Очень важно прогнозирование будущего развития природных ландшафтов, сохранение относительного естественного равновесия, существующего в природе, и его восстановление после разрушений, Вызванных не продуманно деятельностью человека.
Изучение этих вопросов проводится на географических и биологических стационарах, представляющих собою эталоны нетронутой природы - в государственных заповедниках. Заповедники - это участки земли с характерными природными ландшафтами ил местами обитания редких и ценных животных, навечно изъятые из какого-либо хозяйственного использования. В нашей стране они являются научно-исследовательскими учреждениями, которые изучают естественный ход природных процессов и выявляют природные взаимосвязи в сохраненном эталоне дикой природы, разрабатывают пути рационального использования природных ресурсов. Основной метод научного изучения типичных ландшафтов сравнение охраняемого участка природы с подобным соседним, который испытал то или иное воздействие хозяйственной деятельности человека. Важное место в работе заповедников занимает пропаганда и популяризация охраны природы......
Подробнее

Курсовая работа: ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА РЕКИ МАЛАЯ АЛМАТИНКА

Курсовая работа: ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА РЕКИ МАЛАЯ АЛМАТИНКА

1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА
РЕКИ МАЛАЯ АЛМАТИНКА
Река Малая Алматинка протекает на северном склоне хребта Заилийский Алатау и относится к бассейну озера Балхаш. Площадь водосбора ее при выходе с гор составляет 118 км2, а при впадении в реку Каскелен достигает 710 км2.
1.1. Природные условия
Водосборные бассейны рек, протекающих через город Алматы, располагаются в центральной части северного склона хребта Заилийский Алатау. Площадь их резко дифференцируется по вертикали: наивысшие отметки достигают почти 4500 м (пик Орджоникидзе - 4410 м, пик Легостаева - 4468 м и др.), а низшие - около 500 м (вблизи рек Каскелен и Или), т.е. общая амплитуда высот составляет 4000 м. Это влечет за собой значительные изменения природных условий в различных высотных зонах. Следует отметить, что сам город располагается в относительно небольшом диапазоне высот: от 650 до 1350 м, следовательно,5 амплитуда здесь составляет 700 м. Однако, не много найдется городов с такими большими высотными изменениями. С этим фактом связана известная алматинцам разница в климатических условиях верхней и нижней частей города.
Высокогорный хребет Заилийский Алатау имеет сложную геологическую историю. Одно из первых поднятий на его месте в ранний период жизни органического мира произошло 300-400 млн. лет назад в так называемый каледонский период горообразования. После этого прошли десятки миллионов лет, эти древние горы были разрушены процессами физического и химического выветривания, затоплены водами древнего моря. Однако, 200-250 млн. лет назад в период герцинской складчатости вновь произошли мощные поднятия, сопровождающиеся излияниями больших масс расплавленной магмы. Большая часть гранитов Заилийского Алатау относится к этому времени......
Подробнее

Курсовая работа: Характеристика рыночного механизма

Курсовая работа: Характеристика рыночного механизма

Известно, что любой хозяйственный механизм представляет собой совокупность элементов и их взаимосвязи, совокупность экономических законов, определяющих динамику движения элементов хозяйственных механизмов, а также организационную структуру экономической системы.
Рыночный механизм – это механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов рынка: спроса, предложения, цены и основных экономических законов. Эти элементы являются важнейшими параметрами рынка, которыми руководствуются производители и потребители в своей экономической деятельности в рыночной системе хозяйствования. Это стержень рыночных отношений, ядро рынка.
Рыночный механизм действует на основе экономических законов: изменения спроса, предложения, равновесной цены, конкуренции, стоимости, полезности, прибыли и т. д. .....
Подробнее

Дипломная работа: Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов государственной службы

Дипломная работа: Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов государственной службы

В настоящее время, в Казахстане, в период построения цивилизованной экономики и становления демократического правового государства важная роль принадлежит органам государственной службы, а также органам местного самоуправления. В связи с чем, особенно опасны и недопустимы преступные проявления среди самих работников органов госслужбы. Поэтому в новом Уголовном Кодексе преступные деяния, совершённые должностными лицами отнесены к главе № 13 и названы вместо «Должностных преступлений» «Преступления против интересов государственной службы».
Эту группу преступлений можно определить как общественно опасные деяния (действия или бездействие), которые совершаются представителями власти и должностными лицами, благодаря занимаемому ими служебному положению и вопреки интересам службы, и причиняют существенный вред нормальной деятельности органов государственной власти, интересам государственной службы или службы в органах местного самоуправления либо содержат реальную угрозу причинения такого вреда. Эти преступления отличаются от других преступных посягательств специальными признаками:
• они совершаются специальными субъектами (должностными лицами или лицами, занимающими государственные должности); ....
Подробнее

Дипломная работа: Характеристика наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Дипломная работа: Характеристика наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Наркомания представляет собой негативное социальное явление, включающее социальный правовой, криминалогический, экономический, биологический и экологический элементы, затрагивающие основные сферы жизнедеятельности общества.
Общественная опасность этого вида преступлений выражается в нарушении общественных отношений, обеспечивающих защиту важных и значимых общечеловеческих социальных ценностей, объединяемых понятием «преступления против здоровья населения и нравственности.
На современном этапе развития мирового сообщества приоритетное значение приобретает международный аспект борьбы с наркотической преступностью. Это обусловлено тем, что указанный вид преступности охватил весь мир, преступления, связанные с наркотиками расцениваются, как преступления международного характера, относящиеся к категории транснациональных; наркомания проникла во все уголки земного шара1.
«Мы живем в эпоху расширяющейся глобализации и возрастающей взаимозависимости, когда мощные внешние силы будут неизбежно играть существенную роль в определении нашего будущего»....
Подробнее

Дипломная работа: Общая характеристика юридического лица

Дипломная работа: Общая характеристика юридического лица

В соответствии с нормами ГК разграничение видов юридических лиц производится по следующим основаниям:
права учредителей (участников) в отношении юридических лиц или их имущества;
цели деятельности юридических лиц;
форма собственности, на которой базируется имущество юриди¬ческого лица.
В отношении обособленного имущества юридического лица его учредители могут сохранять обязательственные или вещные права.
Согласно ст. 36 ГК РК, к юридическим лицам, в отношении которых их участники сохраняют обязательственные права, относят¬ся акционерные общества, хозяйственные товарищества и кооперативы.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители сохраняют право собственности или иное вещное право, относятся государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и казенные предприятия, обладающие имуществом на пра¬ве оперативного управления, в т. ч. дочерние предприятия, а также финансируемые учредителем учреждения и государственные учреж¬дения. ....
Подробнее

Дипломная работа: Характеристика и виды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Дипломная работа: Характеристика и виды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

На сегодняшний день среди актуальных вопросов, стоящих перед казахстанским обществом и требующих скорейшего решения, на одно из первых мест выходит проблема роста наркомании и наркобизнеса как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности в целом .
Наркомания представляет собой негативное социальное явление, включающее социальный правовой, криминологический, экономический, биологический и экологический элементы, затрагивающие основные сферы жизнедеятельности общества.
Общественная опасность этого вида преступлений выражается в нарушении общественных отношений, обеспечивающих защиту важных и значимых общечеловеческих социальных ценностей, объединяемых понятием «преступления против здоровья населения и нравственности2.
Анализ развития наркоситуации в Казахстане за последние 10 лет
свидетельствует о том, что в республике она характеризуется существенным обострением, имеющим устойчивую негативную динамику.
Центральноазиатский регион в настоящее время постоянно подвергается экспансии наркотиков разных видов и форм происхождения. Основными причинами этого стали:....
Подробнее

Дипломная работа: Характеристика основных физических качеств юных легкоатлетов-прыгунов

Дипломная работа: Характеристика основных физических качеств юных легкоатлетов-прыгунов

Актуальность исследования. Непрерывно растущие результаты в современном спорте, поражающие даже специалистов своей фантастичностью, до предела обострили конкуренцию тренеров и спортсменов в борьбе за победу. Тренеры упорно ищут новые приемы, методы тренировки, вовлекая в этот процесс специалистов смежных, и весьма отдаленных от спорта, на первый взгляд. Врачи физиологи, биохимики, инженеры, специалисты по статистике помогают сегодня тренерам и спортсменам в борьбе за первенство на мировой арене.
Естественно, что тренеры, работающие в детско-юношеском спорте, активно участвуют в этом процессе поиска новых, эффективных путей тренировки стремясь использовать этап подготовки детей, подростков и юношей с максимальной выгодой для достижения высоких результатов в юношеском возрасте и максимальных результатов во взрослом возрасте.
Объект исследования - учебно-тренировочный процесс юных легкоатлетов-прыгунов.
Предмет исследования - методика физической подготовки юных легкоатлетов-прыгунов.
Цель исследования - выявить совокупность организационно-методических условий повышения эффективности физической подготовки юных легкоатлетов-прыгунов.
Задачи исследования:
.Провести анализ теоретических предпосылок исследования методики физической подготовки юных легкоатлетов-прыгунов.
2.На основе проведенного анализа разработать оригинальную методику физической подготовки юных легкоатлетов-прыгунов.
.Экспериментально проверить разработанную методику физической подготовки юных легкоатлетов прыгунов.
Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что эффективность методики физической подготовки юных легкоатлетов-прыгунов повысится, если в тренировочном процессе будут использоваться плиометрические упражнения, обеспечивающие развитие эластичных свойств мышц и сухожилий. ....
Подробнее

Дипломная работа: Общая характеристика бега на 110 м с барьерами

Дипломная работа: Общая характеристика бега на 110 м с барьерами

Актуальность темы: Барьерный бег требует определенной подготовленности опорно-двигательного аппарата спортсмена, достаточной силы, быстроты, подвижности в суставах. Это является одним из предварительных условий обучения технике вида.
К упражнениям, развивающим группы мышц, которые непосредственно участвуют в барьерном беге, следует отнести упражнения, способствующие развитию мышц передней и задней поверхности бедра, голени, стопы, туловища. В работе выделил упражнения, увеличивающие степень подвижности в тазобедренных суставах. Недостаток подвижности в суставах приводит к появлению многих ошибок в технике. Развитие силы мышц, окружающих тазобедренный сустав, от которых зависит величина амплитуды движений и мощность усилий при преодолении барьеров, также составляет часть специальной подготовки барьериста. Средства такой подготовки – специальные подводящие упражнения, которые можно выполнять на месте и в движении, с барьерами и без них.
Объект исследования: учебный –тренировочный процесс в беге на 110 метров с барьеров в годичном цикле
Предмет исследования: оценка эффективности средств и методов подготовки барьеристов на этапе спортивного совершенствования.
Цель исследования: Особенность подготовки бегунов на 110 метров с барьерами на этапе спортивного совершенствования. ....
Подробнее

Дипломная работа: Характеристика двигательной деятельности футболиста

Дипломная работа: Характеристика  двигательной  деятельности  футболиста

Важным условием успешного выступления сборных национальной, олим¬пийской, молодежной команды Республики Казахстан, на наш взгляд, является оптимизация всего учебно-тренировочного процесса с использованием эффек- тивных средств и методов для воспитания специальных физических качеств-футболистов Для этого необходимо создать возможность совершенствования спортивного мастерства, обеспечить его высокую функциональную и физичесукую подготовленность, необходимую для футболиста высокого класса в со-временных условиях.
Деятельность человека на производстве, спорте требует определенного уровня развития физических качеств. Уровень развития физических качеств человека отражает сочетание врожденных психологических и морфологических возможностей, приобретенными в процессе жизни и тренировки. Чем больше развиты физические качества, тем выше работоспособность человека. Под физическими (двигательными) качествами принято понимать отдельные качественные стороны двигательных возможностей человека и отдельных действий. Уровень их развития определяется не только физическими факторами, но и психическими факторами, в частности, степенью развития интеллектуальных и волевых качеств. Физические качества необходимо развивать своевременно и всесторонне. Физические (двигательные) качества связаны с типологическим особенностями проявления свойств нервной системы (силой-слабостью; подвижностью-инертностью и т. д.), которые выступают в структуре качеств в виде природных задатков. ....
Подробнее

Дипломная работа: Характеристика игрового метода

Дипломная работа: Характеристика игрового метода

Актуальность темы: Плавание является жизненно важным прикладным навыком, поэтому обучение ему начинают в младшем школьном возрасте. Умение держаться на воде, плавать сохраняет человеку жизнь и помогает чувствовать себя уверенней в окружении водной среды. Поэтому набор в ДЮСШ по плаванию осуществляется начиная с 6 - 7-летнего возраста.
Методические разработки современных специалистов в области плавания содержат необходимые сведения о планировании, структуре, методике начального обучения плаванию. Большое внимание уделяется последовательности обучения плавательным навыкам, описанию задач, решаемых во всех частях отдельного занятия. Хотя в теории и методике физического воспитания большое значение уделяют игровому методу обучения, в программах начального обучения плаванию, используемых в ДЮСШ, а также во многих учебниках и учебных пособиях по плаванию этому методу уделяется недостаточно внимания. Вышедшее в 2003 году учебное пособие по плаванию (автор Викулов А.Д.) включает главу, в которой описано более 200 вариантов проведения игр и эстафет на воде. Применение игрового метода на практике тормозится инертностью тренеров, нежеланием «сворачивать с накатанной колеи», отсутствием понимания необходимости эмоционального наполнения занятий. Вместо игр и эстафет, которые рекомендуется использовать в заключительной части занятия, детям дается просто свободное плавание, они предоставлены сами себе. Между тем игровой метод обеспечивает комплексное развитие физических качеств и совершенствование двигательных умений и навыков, способствует проявлению инициативы, творческих способностей, а присущий этому методу фактор удовольствия и эмоциональности, способствует формированию устойчивого интереса к занятиям....
Подробнее

Дипломная работа: Характеристика сравенительной деятельности мини-футбольной команды

Дипломная работа: Характеристика сравенительной деятельности мини-футбольной команды

Актуальность темы исследования - для достижения высоких результатов в соревнованиях необходимо постоянно совершенствовать систему спортивной подготовки команды в целом, отдельных её звеньев и игроков различного амплуа в отдельности, изыскивая всё более эффективные средства и методы обучения и тренировки [1, 2, 3].
Исключительное в этом смысле значение имеет подготовка вратарей, играющих в силу особенностей правил мини-футбола особую роль в командах. Практика современного отечественного мини-футбола показывает, что подготовка вратарей является серьёзной проблемой как на уровне спортивных школ и любительских команд, так и на уровне профессиональных клубов. Не случайно сегодня сборные команды Казахстана и отечественные профессиональные клубы-участники официальных международных соревнований, испытывают острый дефицит футболистов этого амплуа и вынуждены прибегать к помощи легионеров.
Изучением особенностей соревновательной и тренировочной деятельности вратарей в спортивных играх специалисты занимаются более 40-ти лет. В работах ряда авторов приводятся модельные характеристики игроков этого амплуа [4, 5, 6, 7, 8, 9 и др.], есть работы, детально анализирующие особенности соревновательной деятельности [ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и др.]. Чтобы разработать эффективную программу спортивной подготовки, необходимо знать качественные и количественные характеристики соревновательной деятельности игроков высокой квалификации, собрать и проанализировать данные о педагогической и физиологической нагрузке в условиях соревнований и тренировок, динамику показателей подготовленности спортсменов. ....
Подробнее

Дипломная работа: Характеристика сравенительной деятельности мини-футбольной команды

Дипломная работа: Характеристика сравенительной деятельности мини-футбольной команды

Мини-футбол – это командный вид спорта, разновидность стандартного футбол, в который, как правило, играют в залах, а не на специальном поле
Анализ в спортивных играх – это процесс определения соответствия способностей человека (спортсмена) игровом процессе.
Спортивный анализ – длинный многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности, предполагающая использование различных методов исследования (педагогических, медико-биологических, психологических, социологических и др.).
Критерии спортивного анализа – это качественно-количественные характеристики специальных способностей спортсменов.
Подготовка футболистов высокого класса – это трудоемкий сложный педагогический процесс, основанный на глубоком понимании причин, происходящих в футболе и требующий знаний последних достижений в методике подготовки футболистов.
Первая лига Казахстана по футзалу – второй по значимости дивизион в футзальной системе соревнований Казахстана .
Чемпионат Казахстана по футзалу (официальное название по регламенту «Чемпионат Республики Казахстан по футзалу среди команд ,клубов – высший дивизион казахстанско футзала.
Физическая подготовка – это длительный процесс, цель которого – достижение футболистами высокого уровня физической подготовленности.
Игра – это одно из наиболее эффективных средств технико-тактической подготовки.....
Подробнее

Дипломная работа: Характеристика понятий сборов платежей и пошлин сборов платежей и пошлин

Дипломная работа: Характеристика понятий сборов платежей и пошлин сборов платежей и пошлин

Проблема налогов и других обязательных платежей на сегодняшний день является одной из наиболее сложных и противоречивых практически во всех странах мира.
Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государственности. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги — основная форма доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции налоговый механизм используется для экономического воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, на состояние научно-технического прогресса.
Налоги обеспечивают регулирование государством хода экономических процессов путем предоставления государству необходимых для выполнения регулирующей функции средств, а также благодаря специальному налоговому механизму, обеспечивающему направление развития производства в нужное обществу русло.
Возможность использования налогов в качестве инструмента государственного финансового регулирования вытекает из самой природы налогов, их внутренней сущности и функций. Налоги, являясь экономической категорией, представляют собой совокупность специфических производственных отношений по поводу перераспределения национального дохода в пользу государства и выполняют прежде всего фискальную функцию. Мобилизация части национального дохода вызывает постоянное соприкосновение государства и участников процесса производства, что обеспечивает ему реальные возможности влиять на экономику страны в нужном направлении. В связи с этим можно утверждать, что налоги выполняют и регулирующую функцию, в процессе реализации которой осуществляются стимулирование, ограничение, санкционирование. Две вышеназванные функции выражают сущностную сторону налогов, являются их объективным свойством. ....
Подробнее

Курсовая работа: Метрологические характеристики средств измерения

Курсовая работа: Метрологические характеристики средств измерения

Введение
Средства измерений
Понятие "средство измерений" является одним из важнейших в теоретической метрологии. ГОСТ 16263-70 определяет средство измерении как техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства. Такое определение представляется слишком кратким и не раскрывает все стороны этого многогранного понятия. Более удачным является другое, данное в [22, 34]: средство измерении - это техническое средство (или их комплекс), предназначенное для измерений, име-ющее нормированные метрологические характеристики, воспроиз¬водящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной по¬грешности) в течение известного интервала времени. Данное опре¬деление раскрывает метрологическую сущность средств измерения, заключающуюся в умении хранить (или воспроизводить) единицу ФВ и в неизменности размера хранимой единицы во времени. Пер-_вое обуславливает возможность выполнения измерения, суть кото¬рого, как известно, состоит в сравнении измеряемой величины с ее единицей. Второе принципиально необходимо, поскольку при из¬менении размера хранимой единицы ФВ с помощью данного сред¬ства измерения нельзя получить результат с требуемой точностью.
Средство измерений является обобщенным понятием [7], объе¬диняющим самые разнообразные конструктивно законченные уст¬ройства, которые реализуют одну из двух функций:
• воспроизводят величину заданного (известного) размера -например, гиря - заданную массу, магазин сопротивлений - ряд дискретных значений сопротивления;
• вырабатывают сигнал (показание), несущий информацию о значении измеряемой величины. Показания СИ либо непосредст¬венно воспринимаются органами чувств человека (например, пока¬зания стрелочного или цифрового приборов), либо они недоступны восприятию человеком и используются для преобразования другими СИ.
Последняя функция, являющаяся основной, может быть реали¬зована только посредством измерения, составляющие операции ко¬торого рассмотрены в разд. 2.2. Очевидно, что СИ должны содер¬жать устройства (блоки, модули, которые выполняют эти элемен¬тарные операции......
Подробнее

Дипломная работа: Назначение структура и характеристика основных технико экономических показателей

Дипломная работа: Назначение структура и характеристика основных технико экономических показателей

Процесс трансформации форм собственности вполне естественно привел к разрушению многих вертикальных связей и последовавшей за этим информационной обособленности предприятий. Поэтому в системе информационного обеспечения особое значение имеют бухгалтерские данные, а отчетность становится основным средством коммуникации, обеспечивающим достоверное представление информации о финансовом состоянии предприятия.
Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлением надо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия.
Не имея показателей финансово-хозяйственной деятельности невозможно дать оценку работе предприятия, его финансовой устойчивости, его перспектив на расширении производства и реализации продукции. Этим обосновывается вывод данной темы исследования.
В процессе подготовки дипломной работы использовались материалы бухгалтерской отчётности и различные методические источники (бухгалтерский баланс с приложениями, статическая отчётность, система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности).
Анализ финансового состояния предприятий различных форм собственности нашёл свое отражение во многих источниках научной литературы:
Шеремет А.Д. особое внимание уделяет специфическим методом анализа: это расчеты эффекта финансового рычага и операционного рычага, а также расчету финансовых коэффициентов./12/
Дюсембаев К.М. считает, что главным в финансовой деятельности являются правильная организация и использование оборотных средств. Поэтому в процессе анализа финансового состояния вопросам рационального использования оборотных средств уделяет основное внимание./1/
В публикациях, посвященных экономическому анализу, рассматривались следующие понятия, используемые в работе: финансовое состояние; виды, методы и приёмы финансового анализа; система показателей, характеризующих финансовое состояние; анализ финансовой отчётности и структуры баланса; оценка устойчивости, доходности предприятия. ....
Подробнее

Дипломная работа: Технико-экономическая характеристика предприятия

Дипломная работа: Технико-экономическая характеристика предприятия

Активами называется имущество организации, которое находится в распоряжении организации и от которого она ожидает получить прибыль в процессе своей деятельности. Активы должны отвечать двум требованиям: находиться в распоряжении организации и иметь денежное выражение. Денежная оценка стоимости активов производится согласно установленным принципам оценки (по сумме фактически произведенных затрат, по рыночной стоимости, по стоимости изготовления).
Нематериальные активы — принципиально новый для казахстанской теории и практики вид имущества, подлежащий бухгалтерскому учёту.
В настоящее время в имуществе предприятий неуклонно возрастает роль нематериальных (неосязаемых) активов. Это обусловлено волной поглощения одних предприятий другими, быстротой и масштабами технологических изменений, распространением информационных технологий, усложнением и интеграцией финансового рынка Казахстана.
Вопросы методики и организации учета данного вида имущества активно обсуждаются во всем мире. Можно смело сказать, что нематериальные активы – один из самых проблемных в настоящее время вопросов казахстанской методологии бухгалтерского учета.
Практическое использование нематериальных активов в экономическом обороте предприятий есть по сути процесс коммерциализации инновационной сферы, который условно можно свести к следующим стадиям.
Первая стадия - это грамотная классификация объектов интеллектуальной собственности, на базе которой должна формироваться предварительная оценка их рыночной стоимости. Однако в настоящее время предприятия либо ее не выполняют, либо делают это по-дилетантски. Поэтому необходима профессиональная разработка базовых методологических и методических рекомендаций.....
Подробнее

Дипломная работа: ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дипломная работа: ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В процессе своей деятельности хозяйствующие субъекты зарабатывают доходы и несут расходы.
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученного дохода и понесенных расходов.
Доходы – это увеличение экономических ресурсов либо путем притока или роста активов, либо путем уменьшения обязательств, в результате обычной деятельности субъекта. Например, реализация товаров, оказание услуг, или использование другими субъектами ресурсов субъекта, приносящих проценты, дивиденды или привилегии.
Расходы – это уменьшение или другое расходование активов, либо возникновение задолженностей или же сочетание того и другого, вследствие поставки или производства товаров, оказание услуг или осуществления других видов деятельности. Другими словами, расходы – это затраты, на производство товаров и оказание услуг, понесенных в ходе получения доходов.
Доход – денежное выражение совокупности продуктов или услуг, переданных предприятием своим покупателям в течение некоторого периода времени.
Доход – чрезвычайно распространенное, широко применяемое и в то же время крайне многозначное понятие, употребляемое в разнообразных значениях. В широком смысле слова обозначает любой приток денежных средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью. Доход предприятия можно характеризовать как увеличение его активов или уменьшение обязательств, приводящие к увеличению собственного каптала ....
Подробнее

Дипломная работа: Производственно-экономическая характеристика КГП

Дипломная работа: Производственно-экономическая характеристика КГП

В условиях перехода к рыночной экономике существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников. Использование различных форм собственности невозможны без существенного повышения роли учета и контроля. В настоящее время все предприятия независимо от их вида собственности и подчиненности ведут бухгалтерский учет согласно законодательству. Многие функции государства по реализации этой политики переданы непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и оплаты труда, материального стимулирования его результатов.
Организация бухгалтерского учета в настоящее время стала адаптироваться к условиям рынка. При этом преобразования в области учета стали строиться на оптимальном соотношении международно-признанных норм. Это потребовало углубления знаний по теоретическим и практическим аспектам мирового учета.
Бухгалтерский учет на хозяйствующих субъектах в условиях рыночной экономики приобретает особое значение. Он строится на основе общих принципов и положений, закрепленных в стандартах бухгалтерского учета, Типового план счетов бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности субъектов и их структурных подразделений, для составления экономических прогнозов и текущих планов, для изучения и исследования закономерностей развития экономики страны.
В современных условиях хозяйствования, труд является основным элементом производственного процесса. Без труда производство материальных благ не может быть осуществлено. Но одного труда для производства материальных благ не достаточно. Чтобы производить материальные блага, люди должны иметь станки, машины, оборудование. Только тогда, когда труд соединяется со средствами производства, возникает производственный процесс, или производство материальных благ. Из этого вытекает, что труд – это важнейший элемент процесса производства. Труд является обязанностью и моральным долгом каждого способного к труду гражданина. Труд является основным источником удовлетворения материальных и моральных потребностей трудящихся. Контроль за мерой труда и мерой потребления осуществляется при помощи заработной платы. ....
Подробнее

Дипломная работа: Технико-экономическая характеристика организации

Дипломная работа: Технико-экономическая характеристика организации

Представляется на рассмотрение дипломный проект «Учет и аудит расчетов с бюджетом» на примере ОА «Жайремский ГОК».
Налоги, результат длительности исторического развития, по мере становления цивилизации прошли множество этапов. В строго современном смысле налоги возникли с появлением государства. В Древнем Риме действовали чрезвычайно развитые налоговые системы. Для целей налогообложения проводились переписи населения, оценки имущества. Был сформирован механизм изъятия налогов в виде соответствующей иерархии лиц, ответственных за полный сбор налогов.
Несмотря на то что налоги имеют многовековую историю, начала налоговой теории стали создаваться только в XVII в. Так, Н.И. Тургенев в работе «Опыт теории налогов», заложившей начало развитию российской теории налогов, подчеркивал, что «налоги суть средства к достижению целей общества или государства». А.А. Исаев в «Очерках теории и практики налогов» дает более конкретную характеристику: «Налоги суть обязательные денежные платежи частных хозяйств, служащие для покрытия общих расходов государства и единиц самоуправления». Отмечается, что налоги – это денежные платежи. Следует подчеркнуть, налоги – это обязательный платеж, не зависящий от прихоти налогоплательщика. Налог имеет принудительный характер, что принципиально отличает его от добровольных пожертвований. Важнейшая отличительная черта налога – необходимость его взимания строго на законодательной основе. Развитое государство создает соответствующую законодательную базу и исполнительный механизм по контролю и сбору налогов. В налоговых отношениях между государством и налогоплательщиком отсутствует индивидуальный встречный эквивалент или возмездность налогов. Для того, чтобы налоги в наибольшей мере способствовали наполнению бюджетов разных уровней, не подрывали процессов воспроизводства, не приводили к социальной напряженности, требуется выработка соответствующей налоговой политики.....
Подробнее

Дипломная работа: Технико-экономическая характеристика организации

Дипломная работа: Технико-экономическая характеристика организации

Представляется на рассмотрение дипломная работа «Учет и аудит расчетов с бюджетом» на примере АО «Лисаковский ГОК».
Налоги, результат длительности исторического развития, по мере становления цивилизации прошли множество этапов. В строго современном смысле налоги возникли с появлением государства. В Древнем Риме действовали чрезвычайно развитые налоговые системы. Для целей налогообложения проводились переписи населения, оценки имущества. Был сформирован механизм изъятия налогов в виде соответствующей иерархии лиц, ответственных за полный сбор налогов.
Несмотря на то что налоги имеют многовековую историю, начала налоговой теории стали создаваться только в XVII в. Так, Н.И. Тургенев в работе «Опыт теории налогов», заложившей начало развитию российской теории налогов, подчеркивал, что «налоги суть средства к достижению целей общества или государства». А.А. Исаев в «Очерках теории и практики налогов» дает более конкретную характеристику: «Налоги суть обязательные денежные платежи частных хозяйств, служащие для покрытия общих расходов государства и единиц самоуправления». Отмечается, что налоги – это денежные платежи. Следует подчеркнуть, налоги – это обязательный платеж, не зависящий от прихоти налогоплательщика. Налог имеет принудительный характер, что принципиально отличает его от добровольных пожертвований. Важнейшая отличительная черта налога – необходимость его взимания строго на законодательной основе. Развитое государство создает соответствующую законодательную базу и исполнительный механизм по контролю и сбору налогов. В налоговых отношениях между государством и налогоплательщиком отсутствует индивидуальный встречный эквивалент или возмездность налогов. Для того, чтобы налоги в наибольшей мере способствовали наполнению бюджетов разных уровней, не подрывали процессов воспроизводства, не приводили к социальной напряженности, требуется выработка соответствующей налоговой политики. ....
Подробнее

Дипломная работа: Пестициды их общая характеристика и классификация

Дипломная работа: Пестициды их общая характеристика и классификация

Пестициды - это большая группа химических средств защиты растений по интенсивности загрязнения ими окружающей среды ряд исследователей ставят на первое место. Масштабы их производства и использования быстро увеличиваются. Общепризнанно, что повышение урожайности сельскохозяйственных культур практически невозможно без широкого применения пестицидов.
Во всем мире пестициды используются на площади 1,4 млрд. га на сумму 38 млрд. долл. За последние десятилетия число различных типов пестицидов сильно возросло. Пестициды поражают различные компоненты природных экосистем: уменьшают биологическую продуктивность фитоценозов, видовое разнообразие животного мира, снижают численность полезных насекомых и птиц, а в конечном итоге представляют опасность и для самого человека. Длительное хранение пестицидов на неприспособленных складах и в разрушенной таре приводит к сильному загрязнению окружающей среды: почвы, водных питьевых источников (даже артезианских вод), в целом агроландшафтов.
Либерализация экономики привела к бесконтрольному применению пестицидов. Так, по данным Всемирной продовольственной организации ООН (ФАО) за 2007 год, в странах ЕС 40% из проверенных образцов фруктов, овощей, зерна содержали остатки пестицидов, 15% – содержали остатки нескольких пестицидов, а в 5% их количество превышало предельно допустимые концентрации.
Хотя по числу названий в продажу поступает больше всего различных инсектицидных препаратов, по применяемому количеству лидируют гербициды, а инсектициды занимают второе место. Применение пестицидов продолжает расти, и тенденция эта, видимо, сохранится и впредь .
Пестициды широко используются в Казахстане. По данным медицинской статистики, острые кишечные инфекции в Казахстане занимают второе место среди наиболее частых заболеваний, а летом количество пищевых отравлений возрастает в несколько раз. Некоторые авторы связывают их с остаточными количествами пестицидов и нитратов. Учитывая токсичный, мутагенный и канцерогенный эффекты и опасность накопления пестицидов в окружающей среде, а так же для здоровья человека необходим постоянный контроль за уровнем их содержания в различных объектах окружающей среды.
Поэтому цель данной работы - определение остаточных количеств пестицидов в продуктах питания города Алматы. ....
Подробнее

Дипломная работа: Таможенные платежи Понятие и общая характеристика

Дипломная работа: Таможенные платежи Понятие и общая характеристика

Таможенное дело является одним из важнейших звеньев в системе внешнеэкономических связей Республики Казахстан. Значимость таможенного дела как части экономики страны, проявляется, прежде всего, через защиту экономических интересов государства.
В последние годы усилилась роль фискальной функции, так, например размеры поступлений денежных средств от Государственного Таможенного комитета Республики Казахстан составляли до четверти от всей суммы доходной части федерального бюджета страны .
В соответствии со ст.1 Таможенного кодекса Республики Казахстан таможенное дело включает в себя:
• таможенную политику государства,
• порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств,
• взимание таможенных платежей,
• таможенное оформление и контроль,
а также другие средства проведения таможенной политики в жизнь (например, таможенную статистику, аналитическую работу и т.д.) .
Содержание понятия "таможенное дело" - весьма емкое и в целом определяет структуру таможенного дела. Вместе с тем "некоторые весьма существенные вопросы остаются невыполненными и надо признаться, что содержание этого понятия в какой-то мере по-прежнему остается дискуссионный.
Переход экономики на рыночные отношения, рост внешнеторговых обменных операций, увеличение пассажирооборота через таможенные границы, внедрение современных информационных технологий и т.д. значительно усложнили управление и организацию в таможенном деле.
Сегодня участники внешнеэкономической деятельности должны иметь большой объем знаний по таможенно-программным операциям, уметь грамотно пользоваться нормативно правовой базой регулирования ВЭД, знать об организационной структуре управления в таможенных органах и других аспектах таможенной деятельности.
Одновременно с этим назрела проблема системного и целостного подхода к изучению основ таможенного дела и инструментов его организационного управления.
Основными средствами (инструментами) реализации таможенной политики являются таможенные пошлины, сборы (тарифное, или экономическое, регулирование), процедура таможенного оформления и контроля, различные таможенные ограничения и формальности, связанные с практикой внешнеторгового лицензирования и квотирования (нетарифное, или административное, регулирование).....
Подробнее

Дипломная работа: Биологическая характеристика промысловых рыб в Алаколькой системе озер

Дипломная работа: Биологическая характеристика промысловых рыб в Алаколькой системе озер

В настоящее время наиболее остро стоит проблема сохранения биологического разнообразия рыб в озере Алаколь. Предшествующие исследования показали весьма тревожные тенденции состояния промысловых запасов рыб.
По величине и хозяйственному значению озеро Алаколь занимает одно из ведущих мест среди рыбопромысловых водоемов Казахстана, и испытывает сильное многоплановое антропогенное воздействие на ихтиоценозы озер. В настоящее время аборигенная ихтиофауна занимает только реки, питающие озеро, пресноводные зарослевые биотопы придаточной системы Алакольских озер и соленую часть озера Алаколь.
Однако вселенная ихтиофауна пополнялась не только в процессе акклиматизации хозяйственно - ценных видов, но и спонтанного расселения чужеродной ихтиофауны с территории КНР через трансграничную реку Емель.
В связи с этим очень остро стоит задача сохранения существующего биологического разнообразия и уникальности водоема как резервации аборигенных и эндемичных видов.
Судак в озере Алаколь - акклиматизант. Был выпущен в оз. Алаколь в 1963 г. Успешная акклиматизация судака позволила начать его промысловое значение с 1980 г. Уловы этого вида составили 1400 т. Однако увеличение плотности судака вызвало вспышку язвенной болезни - дерматофибросаркомы, которая имеет вирусную этиологию. Доля заболевших рыб в середине 80-х годов составила более 50%. В связи с интенсификацией вылова и снижением численности этого вида в конце 90-х годов доля больных рыб в уловах сократилась до 5%. Хищные рыбы в водных экосистемах регулируют численность других видов, что ослабляет напряженность конкурентных отношений и стабилизирует сообщество. Судак (Stizostedion lucioperca (L.)) относится к крупным пелагическим хищникам, которые при высокой численности эффективно выедают мелких и малоценных промысловых рыб, осуществляя биомелиоративную функцию в рыбной части сообщества.
Судак - важная промысловая рыба, высокоценный диетический пищевой продукт и эффективный биомелиоратор водоемов. Этими обстоятельствами и объясняется интерес к судаку как объекту акклиматизации и расселения его почти по всей республике. Отличаясь экологией нагула и размножения от других хищных рыб, судак обычно достигает значительной численности. Везде, куда его вселяли, судак натурализовался, что дало определенный хозяйственный эффект, который в некоторых случаях мог быть еще выше при более рациональном регулировании численности промыслом. Мясо судака характеризуется высокими вкусовыми качествами, высоким содержанием белка (20,6%), низким содержанием жира (2-%), что является увлекательным для европейского покупателя. Выход съедобной части судака составляет 55-60 %, полостного жира - до 20 %. Кроме того, мясо судака никогда не содержит ильного и других привкусов, так как этот вид обитает в слабо заросших водоемах с большой проточностью. Судак является промысловой рыбой, и в связи с этим он также попадает под категорию рыб и животных, которые подлежат охране и наблюдению за их существованием.....
Подробнее

Дипломная работа: Идентификация нефтеокиcляющих бактерий

Дипломная работа: Идентификация нефтеокиcляющих бактерий

Проблема охраны окружающей среды от нефтяных загрязнений приобретает все большую остроту в связи с ограниченностью возможностей и дороговизной применения для этих целей механических, физических способов очистки. [1]
Нефть и нефтепродукты являются одними из самых опасных и широкомасштабных загрязнителей окружающей среды, поскольку при современных объемах добычи их потери составляют 50млн тонн в год. [2]
Попадая в окружающую среду углеводороды нефти оказывают угнетающее действие на локальные экологические системы: губят живые организмы и существенно изменяют условия их обитания.[3]
Если нефтяные загрязнения характерны в основном только для районов добычи нефти, ее переработки и транспортировки, то загрязнение нефтепродуктами, такими как дизельное топливо, керосин, смазочные масла, мазут и т. д. распространены повсеместно.
Процесс самовосстановления загрязненной среды, по мнению большинства исследователей, идет более 15 – 20 лет. По данным Оборина с соавторами, полного восстановления нефтезагрязненных почв не происходило ни через 15, ни через 25 лет после загрязнения.
Среди мер, принимаемых с целью очистки окружающей среды от указанных загрязнителей, важное место занимает интенсификация микробиологических способов деструкции нефти и нефтепродуктов.[4]
Целью данной работы является отбор активных нефтеокисляющих микроорганизмов, выделенных из нефтезагрязненных почв Тенгизского месторождения, обладающих способностью к деструкции нефти и их идентификация. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1) Изучение способности культур к росту на средах, содержащих высокие концентрации нефти и отбор активных штаммов.
2) Первичная идентификация бактерий.
3) Определение их родовой принадлежности. ....
Подробнее

Дипломная работа: Краткая характеристика предприятия и его организационно-производственная структура

Дипломная работа: Краткая характеристика предприятия и его организационно-производственная структура

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономики – предприятию. Именно на этом уровне создается вся необходимая обществу продукция, оказываются различные услуги. На предприятии сосредоточены наиболее квалифицированные кадры. Здесь решаются вопросы экономного расходования ресурсов, применения высокопроизводительной техники, технологии. На предприятии добиваются снижения до минимума издержек производства и добиваются максимального уровня реализации продукции с целью увеличения дохода предприятия. В современных условиях развития рыночной экономики и совершенствования управления, разработки новой стратегии развития предприятий усиливаются роль и значение бухгалтерского учета. В настоящее время все предприятия, независимо от форм собственности и подчиненности, ведут бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций согласно действующему законодательству.
Сегодня практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом хозяйствующего субъекта без своевременной и достоверной экономической информации, которую дает четко налаженная система учета.
Научно обоснованная система организации бухгалтерского учета содействует эффективному использованию всех ресурсов, улучшению отражения и анализа финансового и имущественного положения предприятий.
В настоящее время к системе бухгалтерского учета предъявляются повышенные требования в связи с ориентацией на Международные стандарты учета и отчетности, на обработку бухгалтерской информации с применением различных средств вычислительной техники. Решение этих проблем связано с дальнейшим развитием теоретических и методологических положений учета.
Теория бухгалтерского учета является общей основой организации системы учета, которая, базируясь, на законодательных актах, положениях, экономических дисциплинах, рассматривает основополагающие принципы бухгалтерского учета, теоретические учетные категории, отвечающие современному уровню экономики и управления. ....
Подробнее

Дипломная работа: Технико - экономическая характеристика предприятия

Дипломная работа: Технико - экономическая характеристика предприятия

В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся форм международной торговли услугами. Доля туризма в международном экспорте, по данным 2000 года, составила 8% и уступила только экспорту нефти и автомобилей. К 2005 году, согласно прогнозу Всемирной туристской организации (ВТО), туризм по доходам выйдет на первое место. Эти данные характеризуют не только прибыльность индустрии, но и возрастание интереса людей к окружающему миру.
Туристская отрасль во многих развитых и развивающихся странах является приоритетной и имеет значительную государственную поддержку. Туристский бизнес представляет наиболее прибыльный вид экономической деятельности. Достаточно отметить, что доля доходов от иностранного туризма в общем поступлении от экспорта товаров и услуг по данным ВТО составляет от 10 до 36%, в некоторых странах этот показатель значительно выше: на Кипре он составляет - 52%, Панаме – 55%, Гаити – 73%.
Что касается туризма в Казахстане, то он на мировом туристском рынке занимает небольшую нишу, так как на его долю в национальном доходе падает 0,02%.
Туризм как сфера экономической деятельности – это производство и реализация туристских услуг и товаров различными организациями, располагающими туристскими ресурсами.
На современном этапе в мировой практике в качестве основных показателей экономического эффекта от туристского производства для экономики той или иной страны используют следующие переменные:
1) вклад туризма в создание национального дохода
2) доля доходов от туризма в экспорте страны
3) доля расходов на туризм в импорте страны
4) влияние туриндустрии на региональное развитие
Туризм нередко называют « невидимым экспортом». Экспорт через туризм имеет ряд преимуществ, одно из которых заключается в том, что туристские услуги или товары, производимые на экспорт, не вывозятся из страны, потребитель сам преодолевает расстояние, отделяющее его от интересующего товара; другое – происходит расширение экспортного рынка товаров, которые в другом случае никогда не были бы проданы за иностранную валюту. К этому следует добавить, что товары, продаваемые иностранным туристам, облагаются и налогом в валюте ....
Подробнее

Дипломная работа: Общая характеристика фирмы, ее организационно-правовая форма и структура

Дипломная работа: Общая характеристика фирмы, ее организационно-правовая форма и структура

В процессе хозяйственной деятельности все организации ведут расчеты с поставщиками за приобретенные основные средства, сырье, материалы и другие товарно-материальные ценности и оказанные услуги; с покупателями за купленные товары; с кредитными учреждениями по ссудам и другим финансовым операциям; с бюджетом и налоговыми органами; с другими организациями и лицами по различным хозяйственным операциям. Все эти хозяйственные процессы осуществляются с помощью денежных средств. Таким образом, учет денежных средств – это один из наиболее важных разделов бухгалтерского учета.
Расчеты с поставщиками и покупателями производятся либо в виде безналичных расчетов, либо за наличные денежные средства. Безналичные расчеты осуществляются согласно Закона Республики Казахстан от 29.06.1998 г. № 237- I ЗРК “О платежах и переводах денег”, Постановления Правления Нацбанка РК от 19.11.1992 г. № 43 “Временное положение о безналичных расчетах в Республике Казахстан” (с изменениями и дополнениями от 29.08 1996 г. № 201).
Кассовые операции ведутся в соответствии с “Временным порядком ведения кассовых операций”, утвержденным на заседании Правления Национального банка Республики Казахстан 23 июля 1993 года. Кроме того, при расчетах наличными денежными средствами юридические и физические лица (т.е. частные предприниматели, кроме тех кто работает по патенту, либо с момента регистрации в качестве ЧП не прошло 6 месяцев) обязаны все наличные денежные средства проводить через контрольно-кассовый аппарат с фискальной памятью, с обязательной выдачей фискального чека. Вышеуказанные отношения регулируется “Правилами применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью”, утвержденными постановлением правительства Республики Казахстан от 6 августа 2001 года за № 1034.
Валютные операции в РК осуществляются, согласно “Правил проведения валютных операций в РК”, утвержденных постановлением Правления НБ РК от 23.05.1997 г. № 206 (с изменениями и дополнениями от 06.05.1998 г. № 101, от 29.09.1998 г. № 189, от 19.02.1999 г № 16). Все расчеты в иностранной валюте на территории РК либо за ее пределами в бухгалтерском учете, а также для целей взимания таможенных пошлин, сборов и т.д. ведутся по курсу установленному Национальным банком РК на момент совершения операции и регулируются “Положением о порядке установления официального обменного курса казахстанского тенге к иностранным валютам для целей учета и таможенных платежей”, утвержденным Постановлением правления НБ РК от 17.08.1995 г. № 97. А также в своей деятельности предприятия работающие в РК в обязательном порядке руководствуются СБУ 9 “Учет операций в иностранной валюте”. ....
Подробнее

Дипломная работа: Основы учета реализации продукции и организационно-экономическая характеристика

Дипломная работа: Основы учета реализации продукции и организационно-экономическая характеристика

При переходе к рыночной системе экономических отношений в Казахстане предприятия получили самостоятельность в планировании своей хозяйственной и экономической деятельности.
Опыт доказал жизнеспособность и эффективность рыночного механизма в обеспечении сбалансированности экономики, в рациональном использовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов, в создании гибких производств, восприимчивых к запросам потребителей и достижениям научно-технического прогресса. Рынок стимулирует предприятия к решительным действиям в овладении новыми методами хозяйствования, перестройке своей деятельности. В условиях рынка предприятие является главным объектом хозяйствования, независимым товаропроизводителем, экономическое пространство для которого практически неограниченно, но всецело зависит от умения работать безубыточно, адаптируясь к условиям изменяющейся экономической среды.
В планах Республики Казахстан вступление во Всемирную Торговую Организацию. Сейчас этот вопрос обсуждается в Правительстве, взвешиваются все «за» и «против». Ведь Казахстан должен не только выйти на мировой рынок, но и удержаться на нем за счет конкурентоспособности товаров и услуг. Некоторые отечественные фирмы (особенно это касается пищевой промышленности) закупают иностранные линии для производства своей продукции – это первый шаг к качеству. Вторым должна быть квалификация рабочих.
Правительство по поручению Президента разработало Программу индустриально-инновационного развития до 2015 года, главной задачей которой является увеличение ВВП к этому сроку по сравнению с 2000 годом в 3,5 раза.....
Подробнее

Дипломная работа: Общая характеристика психологических особенностей младшего школьного возраста

Дипломная работа: Общая характеристика психологических особенностей младшего школьного возраста

Актуальность данной работы. Модернизация общего образования требует переход от традиционной установки на формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. К их числу можно отнести: ответственность, инициативность, самостоятельность, способность к рефлексии и др. Таким образом приоритетной целью образования становится в современной школе развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Эта общая цель конкретизируется на каждом этапе обучения с учетом его своеобразия и самоценности.
Для начального общего образования на данном этапе развития общества приоритетным является формирование учебной деятельности как желания и умения учиться, развитие познавательных интересов и готовности к обучению в основном звене. Эти показатели учебной деятельности постепенно приобретают характер важнейшей универсальной способности человека - потребности в самообразовании.
Для достижения учебной самостоятельности, инициативности и ответственности младшего школьника особое значение имеет контрольно-оценочная самостоятельность ребенка, то есть умения самостоятельно контролировать и оценивать свою деятельность, устанавливать и устранять причины возникающих трудностей. Чтобы сформировать эти умения необходимо внести существенные изменения в контрольно-оценочную деятельность, пересмотреть ее цели. ....
Подробнее

Дипломная работа: ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дипломная работа: ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таможенное дело является одним из важнейших звеньев в системе внешнеэкономических связей Республики Казахстан. Значимость таможенного дела как части экономики страны, проявляется, прежде всего, через защиту экономических интересов государства.
В последние годы усилилась роль фискальной функции, так, например размеры поступлений денежных средств от Государственного Таможенного комитета Республики Казахстан составляли до четверти от всей суммы доходной части федерального бюджета страны .
В соответствии со ст.1 Таможенного кодекса Республики Казахстан таможенное дело включает в себя:
• таможенную политику государства,
• порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств,
• взимание таможенных платежей,
• таможенное оформление и контроль,
а также другие средства проведения таможенной политики в жизнь (например, таможенную статистику, аналитическую работу и т.д.) .
Содержание понятия "таможенное дело" - весьма емкое и в целом определяет структуру таможенного дела. Вместе с тем "некоторые весьма существенные вопросы остаются невыполненными и надо признаться, что содержание этого понятия в какой-то мере по-прежнему остается дискуссионный.
Переход экономики на рыночные отношения, рост внешнеторговых обменных операций, увеличение пассажирооборота через таможенные границы, внедрение современных информационных технологий и т.д. значительно усложнили управление и организацию в таможенном деле.
Сегодня участники внешнеэкономической деятельности должны иметь большой объем знаний по таможенно-программным операциям, уметь грамотно пользоваться нормативно правовой базой регулирования ВЭД, знать об организационной структуре управления в таможенных органах и других аспектах таможенной деятельности.
Одновременно с этим назрела проблема системного и целостного подхода к изучению основ таможенного дела и инструментов его организационного управления.
Основными средствами (инструментами) реализации таможенной политики являются таможенные пошлины, сборы (тарифное, или экономическое, регулирование), процедура таможенного оформления и контроля, различные таможенные ограничения и формальности, связанные с практикой внешнеторгового лицензирования и квотирования (нетарифное, или административное, регулирование).
Переход к новым принципам регулирования внешнеэкономической деятельности (тарифное регулирование, лицензирование, квотирование и т.п.), соответствующим мировой практике, требует изменения организации таможенного контроля за товарами, находящимися в грузовом обороте. Если прежде режим и процедура пропуска товаров определялись, исходя из того, кто являлся субъектом внешнеторговой сделки, то сейчас главный критерий -объект такой сделки, т.е. конкретный товар.
Становление таможенных органов Республики Казахстан, как впрочем и любой другой системы нашего государства, идет сегодня в непростых условиях перехода экономики страны к рынку. Таможня, как :живой организм, постоянно находится в состоянии развития и самосовершенствования. Уже предприняты меры для превращения таможенной службы в реально действующий инструмент государственного регулирования казахстанской внешней торговли.
Главным событием для таможенных органов стало принятие
Парламентом страны поправок и дополнений в Указ Президента "О
таможенном деле в Республике Казахстан", 16 июля 1999 года таможенные
органы получили адекватную современным условиям законодательную базу -
Закон "О таможенном деле в РК" .
Таможенный Кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года (далее – Таможенный кодекс) предоставляет всем лицам на равных основаниях право на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств и устанавливает гарантии при осуществлении такого права: ни кто не может быть лишен права или ограничен в праве на их ввоз и вывоз.
С другой стороны государство, запрещая ввоз и вывоз отдельных товаров и транспортных средств, исходит из интересов государственной безопасности, морально-нравственных интересов, защиты жизни и здоровья человека, охраны окружающей природной среды, животных и растений, художественно, исторического и археологического достояния народов Казахстана и зарубежных стран, защиты права собственности (включая интеллектуальную собственность), защиты интересов потребителей и из других жизненно важных интересов государства.
Таможенным законодательством определяется порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу в соответствии с их заявленным таможенным режимом, а также процедурой таможенного оформления и таможенного контроля.....
Подробнее

Қазақша оқушыға мінездеме үлгісі / Образец характеристика ученика на казахском

Қазақша оқушыға мінездеме үлгісі / Образец характеристика ученика на казахском

Оқушыға мінездеме

Венера, осы мектепте 1 – сыныптан бастап оқиды. Венераның мінезі ашық, жүрегі кең – пейілді оқушы деуге болады. Венера 1 сыныптан бастап оқу екпіндісі болып келеді. А. Венера мектепте оқып жүрген уақыт ішінде өзін жақсы жағынан көрсете білді. Өзіне берілген тапсырмаларды тиянақты орындайды, мектепте өтетін іс – шараларға белсене араласады, берілген қоғамдық жұмыстарға жауаптылықпен қарайды. Сынып ішінде, оқушылар арасында беделді, өзінің білімімен жан-жақты оқушы екенін көрсетіп....
KZ
Подробнее

Қазақша - орысша мінездеме үлгісі / Образец характеристики на казахском и русском языке

Қазақша - орысша мінездеме үлгісі / Образец характеристики на казахском и русском языке

Мінездеме - түрлі мекеме, үйым бірлестік, оқу орындарында белгілі бір адамды өмірбаяндық, біліктілік, кәсіптік, адамшылық тұрғыда жазбаша сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағазының бір түрі.
Қызметтік мінездеме — мінездеменің айрықша кең тараған және әмбебап формасы. Қызметкерді объективті өрі нақты мінездеу қажет болған жағдайда жазылады. Қорытынды бөлімі еркін стилъде жазылады жоне құжат мазмұнын түйіндейді.
Мінездеме қызметкерді басқа бір ваканцияға я болмаса оқу орнына үсыну мақсатында да жазылады. Мүнда үсынылған адамның аталған ваканцияға қажет деген мінез-қасиеттері, кәсіптік шеберлігі айтылады.
Аттестациялық мінездеме белгілі бір.....
KZ
Подробнее

Балабақша сабақ жоспары: Актер деген кім

Балабақша сабақ жоспары: Актер деген кім

Тақырыбы: Актер деген кім?
Мақсаты: актер туралы түсінік беру, сөздік қорын, сөйлеу мəдениетін, ойлау қабілетін дамыту, ым - ишараларды қолданып кейіпкердің бейнесін жасауды үйрету, шығармашылыққа, достық қарым - қатынасқа тәрбиелеу.
Алдын ала жұмыс: қуыршақ театрынан қойылымдар көрсету, цирктегі күлдіргіштің өнерін көрсету.
Қолданылатын көрнекі құралдар: ертегі қойылымы бар дискі, қуыршақ күлдіргіш, Айару қуыршақ, əліппе - дəптер.
Сөздік жұмыс: күлдіргіш, актер, комплимент.
Билингвальді компонент: күлдіргіш – клоун, актер – актер.

Педагогтің басқару іс - əрекеті
Психологиялық сəт.
«Комплимент» ойынын ұйымдастыру.
Педагог балаларға шеңберге тұрып, жанында тұрған баланың атын атап, комплимент айту керектігін түсіндіреді.
Таңғажайып сəт: күлдіргіш кіреді......
Подробнее

Реферат: Биология | Бактериялар

Реферат: Биология | Бактериялар

Сыртқы пішінде қарай бактериялар негізінен үш топқа бөлінеді: шар тәрізділер – коккалар, таяқша тәрізділер – бактериялар, бацилдар және спираль тәрізділер – вибриондар, спириллалар. Шар тәрізді бактериялардың жеке-жеке түрлері коккалар делінсе, екі-екіден қосақталған түрлері – диплококкалар, өзара тіркескен, моншақ тәрізделгендері – стрептоккоккалар, төрт-төрттен тіркескоидері – тетрококкалар, сегіз-сегізден текшеленгендері – сарциналар делінеді. Ал олардың стафилакоккилар деп аталатын бір тобындағы шар тәрізді бактериялардың орналасуы жүзімнің шоқ жемісіне ұқсайды.
Таяқша тәрізді бактериялар ұзындығына, диаметріне, клеткалар ұшының пішініне, споралар түзілуіне қарай бірнеше топтарға бөлінеді. Спора түзуші топтарын – бацилаллар, ал түзбейтіндерін бактериялар деп атайды. Таяқша тәрізді бактерияларды клеткаларының орналасуы тәртібіне қарай бірнеше топтарға бөледі: диплобациллалар немесе диплобактериялар – екі-екіден қосақтала орналасқан тәрізді тізіле орналасқан таяқша тәрізді бактериялар. Кейде пішіні шар тәрізді бактерияларға тым ұқсас таяқша тәрізді бактерияларды да кездестіруге болады. Оларды коккобактериялар деп атайды. Спора түзетін клеткалар тізбектеле орналасқандарын стрептобациллалар деп атайды.
Бактериялардың спираль тәрізділері екі тармаққа бөлінеді, олардың бірі вибриондар — үтір тәріздес, екіншісі — спириллалар — бұйралана орналасқан таяқша бактериялар. Соңғы топқа ауру қоздырғыш спирохета бактериялары жатады. Олар бактерия мен қарапайымдар аралығында орналасады.
Айтылып өткен бір қлеткалы-бактериялармен қатар табиғатта көп. клеткалы бір ұшымен белгілі бір жерге бекіген немесе бос күйінде суда жүзіп жүретін жіп тәрізді бактерияларды да кездестіруге болады. Бұларға күкірт және темір бактериялары жатады. Жанама бұтақшалары бар таяқша немесе жіп тәрізді бактерияларды микобактериялар тобына жатқызады. Бұларға өкіл ретінде өкпе ауруын қоздырғыш туберкулез таяқшаларын атап өтуге болады. Сонымен қатар табиғатта клеткаларының құрлысы және пішіні күрделі, сыртын шырыш басқан миксобактериялар класы да бар ....
Подробнее

Курстық жұмыс: Ветеринар | Ет және ет өнімдеріне бактериологиялық әдістермен зерттеулер жүргізу

Курстық жұмыс: Ветеринар | Ет және ет өнімдеріне бактериологиялық әдістермен зерттеулер жүргізу

КІРІСПЕ
Республикамызда халықты азық түлікпен қамтамасыз етуде қойдың маңызы өте зор, себебі ол етке қажеттіліктің 50% өтейді, сонымен қатар қой жүні, терісі жеңіл өнеркәсіптің қажеттілігінің негізін қалайды. Қой еті халқымыздың ерте заманнан келе жатқан негізгі тағамы. Ал ет адам организмінің қалыпты жұмыс атқаруына қажетті ақзаттың малдың, көмірсудың, витаминдердің, минералды заттардың негізгі көзі.
Әрине, кейбір жағдайларда ет арқылы адамға әр түрлі ауру да жұғуы мүмкін. Сондықтан мал дәрігері тағамдық өнімдерді өндіруде сатуға қатаң бақылау жүргізу қажет.
Елімізде мал санын көбейтуде және одан алынатын өнімнің мөлшерін, сапасын арттыруда малдардың індетті, инвазиялық ауруларының тигізетін әсері орасан зор. Соңғы жылдардағы паразитооздардың алдын-алу жұмыстарының толық және уақытылы жүргізілмеуі бұл аурулардың кең таралуына әкеп соқты.
Сонымен індетті, инвазиялық аурулардың халық шаруашылығына көптеген зиян тигізуімен қатар, олардың әлеуметтік маңызы да зор.
Сондықтан, ауру мал етінің сапасын биологиялық, тағамдық құндылығын анықтау ветеринариялық санитариялық бағалау нормаларын белгілеу, ветеринария ғылымының маңызды мәселелерінің бірі.....
Подробнее

Дипломдық жұмыс: Биохимия | Бие сүтінің ферменттік өнімінен сүт қышқылды бактерияларын бөліп алу және қасиеттерін анықтау

Дипломдық жұмыс: Биохимия | Бие сүтінің ферменттік өнімінен сүт қышқылды бактерияларын бөліп алу және қасиеттерін анықтау

КІРІСПЕ
Соңғы кезде Қазақстанда өнеркәсіп шикізаттарын өндіру мен қатар ауыл шаруашылық секторын дамыту туралы шаралар қолға алына бастады. Әртүрлі тағамдық заттардың ішінде сүттің және одан жасалған тағамдардың адам тіршілігі үшін маңызы өте зор. Бір жағынан сүт адам организіміне қажетті алмаспайтын аминқышқылдары мен құнды белоктардың негізгі көзінің бірі болып табылса, екіншіден, бұл заттардың тамақтану рацимонында жетіспеушілігі организімнің өсіп дамуына кері әсер етіп, әртүрлі ауруларға соғуы мүмкін.
Сондықтан бие сүтінің химиялық құрамын оның физико-химиялық көрсеткіштерін зерттеу бие сүтінің тағамдық және биологиялық құндылығын анықтайды. Біздің елде бие сүтінен оның ферменттік өнімі қымызды өңдейді. Ферменттену процесі кезінде бие сүтінің химиялық құрамы өзгеріске ұшырайды. Бұл биохимиялық өзгерістер сүт қышқылы бактерияларының әсерінен жүреді. Содықтан ферменттік процестерді жүргізетін сүт қышқылы бактерияларын қымыздан бөліп алып, олардың физиоло-биохимиялық, антагонистік қасиеттерін анықтап, бие сүтіндегі ферментативтік процестерді ретттеуге болады. осыдан организмге пайдалы өнімнің технологиясына нұсқау жазуға болады.
Жүмыстың мақсаты: бие сүтінің ферменттік өнімінен сүт қышқылды бактерияларын бөліп алып, айқындап, қасиеттерін анықтау.
Бұл мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер қойылады:
• Бие сүтінің және қымыздың физика – химиялық көрсеткіштерін анықтау.
• Сүт қышқылды бактерияларды бөліп алу.
• Физиолого- биохимиялық қасиеттерін анықтау.
• Антагонистік қасиеттерін анықтау.
1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1 Бие сүтінің химиялық құрамы
Тағамдық өнімдердің химиялық құрамын зерттеу қазіргі кезеңдегі өзекті мәселелердің бірі боліп табылады. Сүт биологиялық сұйықтық ретінде сүтқоректілер ағзасында, яғни сүт бездерінде синтезделеді. Жануарладың тұқымқуалаушылық қасиеттеріне байланысты сүттің физикалық – химиялық және биологиялық қасиеттерін анықтайтын белгілі бір химиялық құрамы болады. [1].
Сүттің тағам өнімі ретінде жоғары бағасы оның химиялық құрамының ерекшелігімен түсіндіріледі. Сүтқоректілердің барлық заттар түрлерінің сүтінде жас ұрпақтың өсіп дамуына қажет барлық заттар бар. Алайда, сүт құрамы мен қасиеттері жануарлар түріне байланысты ерекшеленеді.
Сүттің химиялық құрамы мен қасиеттері өте күрделі. Жаңа биохимиялық әдістерді қолдана отырып сүт құрамынан 260-қа жуық химиялық заттар табылған [2]. Сиыр және биенің шикі сүтінің химиялық құрамы бірінші кестеде келтірілген.....
Подробнее

Курстық жұмыс: Химия | Бие сүтінің ферменттік өнімінен сүт қышқылды бактериялары

Курстық жұмыс: Химия | Бие сүтінің ферменттік өнімінен сүт қышқылды бактериялары

КІРІСПЕ
Соңғы кезде Қазақстанда өнеркәсіп шикізаттарын өндіру мен қатар ауыл шаруашылық секторын дамыту туралы шаралар қолға алына бастады. Әртүрлі тағамдық заттардың ішінде сүттің және одан жасалған тағамдардың адам тіршілігі үшін маңызы өте зор. Бір жағынан сүт адам организіміне қажетті алмаспайтын аминқышқылдары мен құнды белоктардың негізгі көзінің бірі болып табылса, екіншіден, бұл заттардың тамақтану рацимонында жетіспеушілігі организімнің өсіп дамуына кері әсер етіп, әртүрлі ауруларға соғуы мүмкін.
Сондықтан бие сүтінің химиялық құрамын оның физико-химиялық көрсеткіштерін зерттеу бие сүтінің тағамдық және биологиялық құндылығын анықтайды. Біздің елде бие сүтінен оның ферменттік өнімі қымызды өңдейді. Ферменттену процесі кезінде бие сүтінің химиялық құрамы өзгеріске ұшырайды. Бұл биохимиялық өзгерістер сүт қышқылы бактерияларының әсерінен жүреді. Содықтан ферменттік процестерді жүргізетін сүт қышқылы бактерияларын қымыздан бөліп алып, олардың физиоло-биохимиялық, антагонистік қасиеттерін анықтап, бие сүтіндегі ферментативтік процестерді ретттеуге болады. ....
Подробнее

Курстық жұмыс: Биология | Бактериялар

Курстық жұмыс: Биология | Бактериялар


Бактерияларды - шынында прокариотты ағзаларға жатқызады. Прокариоттарға мынадай микробтар тобы жатады: эубактериялар, спирохеталар, микоплазмалар, миксобактериялар, актиномецеттер, көк жасыл бактериялар жатады. Бактериялар пішінді таяқшалар тәрізді (жұмыр) не шар тәрізді (коктар), спириллалар (вибриондар, спирохеттер).
Актиномициттер және оларға туысты ағзаларға жататын дарақтарда ұзын және бұтақталған клеткаларды гифтерді, олдар мицелийді жіпшелерді немесе гифтердің ірілеуін түзеді.
Микоплазмалардың клеткаларында тығыз қабы болмайды, сондықтан олардың пішіндері кез келген түріне айналу мүмкін.
Тұңғыш рет микробтар әлемін ашқан голандиялық жаратылыстанушы А. Левенгук болған екен. Ол лупаны бірнеше рет жетілдіріп, оның ұлғайтылуын 160-270 есе арттырып лупа микроскобты ойлап тапты. Левенгук заманынан кейін микробтар әлемін зерттеу үшін микробиологиялық техника бірнеше есе қадамға алға басты. ....
Подробнее

Дипломдық жұмыс: АӘД | Химиялық және бактерилогиялық қарулары олардың құрылысы жарылыс ошағы және олардан қорғану әдістері

Дипломдық жұмыс: АӘД | Химиялық және бактерилогиялық қарулары олардың құрылысы жарылыс ошағы және олардан қорғану әдістері

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін жоғары оқу орындарының оқу жоспарына өзгерістер енгізілді . «Еңбек қорғау» және «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» пәндер жеке пән ретінде оқытылатын болды .
«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» пәнінің типтік бағдарламасы 1993 жылғы қыркүйекте тұрғындарды және мамандарды төтенше жағдайда әрекет жасауға арналған, оқыту жүйесін ұйымдастыру мәселелері атты Қазақстан Республикасының Министрлер кабинетінің №969 қаулысының негізінде Оқу министрлігімен Азаматтық қорғаныс бас штабының 1994 жылғы 10 ақпанындағы № 46 / 27 бірлескен бұйрығына негізделіп жасалған .
Бұл пәннің негізгі қарастыратын мәселесі - адам өмірі , себебі , ол қоғамның д ....
Подробнее

Дипломдық жұмыс: Ветеринария | Ауылшаруашылық кешендеріндегі ауаның санитариялық бактериологиялық жағдайын зерттеу

Дипломдық жұмыс: Ветеринария | Ауылшаруашылық кешендеріндегі ауаның санитариялық бактериологиялық жағдайын зерттеу

1.1 Жұмыстың өзекті мәселелері және тәжірибелік маңыздылығы.
Мал шаруашылығы - халықтың азық-түлік өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыратын, сондай-ақ түрлі салаларға шикізатпен қамтамасыз ететін ауыл шаруашылығының маңызды салаларының бірі.
Қазақстан Республикасының барлық ауыл шаруашылық жерлерінің төрттен бірі мал жайылымдарын алады. Бұдан басқа, Қазақстанның орталық және оңтүстік-батыс бөліктеріндегі шөл және шөлейтті аумақтар малға арналған маусымдық жайылым ретінде кеңінен қолданылады. Мемлекетімізде ірі қара малдың саны артып келеді. Жануарларды жаппай санау жүргізу кезінде, нақтырақ айтсақ 2017 жылдың қаңтар айынан 2018 жылдың қаңтар айлары аралығында жалпы саны өскені анықталды. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 2018 жылы ірі қара саны 6487,3 мың басқа жеткен, ал 1 жыл бұрынғы саны 6253,8 мың бас. Яғни 233,5 мыңға дейін саны артқанын көреміз. 3 облысымыздағы бас саны 1 млн-нан асып тұр. Олар: Алматы облысы – 1170,3 мың, Шығыс Қазақстан облысы – 1124,2 мың және Оңтүстік Қазақстан облысы 1087,8 мың. ....
Подробнее

Дипломдық жұмыс: Биотехнология | 3 жіпшелі цианобактерия дақылдарын зерттеу

Дипломдық жұмыс: Биотехнология | 3 жіпшелі цианобактерия дақылдарын зерттеу

Қазіргі кезде Қазақстан мұнай өндіруші мемлекеттердің бірі болғандықтан, оны өңдеу, тасымалдау кезінде сөзсіз мұнаймен қоршаған орта ластанды. Қазір осы экологиялық проблемаларды шешу ең негізгі шаралардың бірі болып отырғаны анық.
Қазіргі кезде экожүйені тазалауда қолданылатын перспективті әдістердің бірі биотехнологиялық әдістер болып табылады, яғни биопрепараттар негізінде биоремедиациялау.
Биоремидияцияда көбінесе трофикалық дәрежелері әр түрлі аралас дақылдарды қолданылады: фото-, авто- және гетеротрофтар себебі олар ластаушыларға полиспецификалық әсер етеді. Соңғы кездерде мұнаймен ластанған жерлерді тазалау үшін цианобактериялық дақылдарды қолдану туралы жұмыстар шықты, олар өз алдында табиғатта басқа микроорганизмдармен ассоциация түрінде кездеседі. Мұнаймен ластанған топырақта цианобактериялардың тіршілік етуі туралы мәліметтерді көптеген ғалымдар келтіреді. Бұның мәні цианобактериялардың көмірсутек тотықтырушы бактериялардың мутуалисті байланысы мен жоғарғы дәрежеде бейімделгіштігімен түсіндіріледі.
Табиғатта цианобактериялар микроорганизмдармен консорциум түзеді,әртүрлі сыртқы қолайсыз жағдайлардан осы организмдердің кооперациясы қорғайды. Ассоциаиялардың бұлай болу себебі тікелей цианобактериялардың сонымен қатар олардың серіктес бактерияларына да байланысты. Осындай қосылыс түрінде болуы бұлардың адаптациялық ерекшеліктеріне әсер ететін болар. ....
Подробнее

Дипломдық жұмыс: Биотехнология | Сүтқышқыл бактериялары

Дипломдық жұмыс: Биотехнология | Сүтқышқыл бактериялары

Сүтқышқыл бактериялары биосфераның маңызды компоненті болып табылады. Биоалуантүрлілікті сақтау әдісі ретінде микроорганизм коллекциясын жасау және сақтау актуальді экологиялық проблема болып саналады. Қазіргі таңда микроорганизмдерді тіршілікке қабілетті жағдайда сақтау көбінесе микробиологиялық лабораториялар мен биотехнологиялық өндірісте өндірістік және зерттеу мақсатында пайдаланылады. Микроорганизм консервациясының басты міндеті – жоғары тіршілікке қабілеттілігін ұзақ уақыт сақтау мен мутациялық өзгерістерді ескерту, яғни табиғи қалпына жақын максималды жағдайды ұстап тұру [1].
Cүтқышқыл бактерияларын әртүрлі әдістермен ұзақ уақыт сақтауға болады. Солардың ішінде ең қолайлысы және тиімдісі лиофилизация болып табылады. Лиофилизация дегеніміз вакуумда мұздатылған бактерия суспензиясынан суды жою, яғни мұнда су сұйық фазадан өте отырып буланады. Бұл әдіс микроорганизмдерді ұзақ уақыт сақтауда ең тиімді, әрі эффективті болып табылады. Осы әдісті пайдалану барысында көптеген әртүрлі бактерия топтары мен бактериофагтарды тіршілікке қабілетті күйінде 30 және одан да көп жыл сақтауға болады.
Жылы жерде сақтаған сүттің ашитынын және ашыған жағдайда дәмді болып, ағзада тез қорытылатынын адамзат баласы өте ерте кезден - ақ байқаған. Сондықтан да ашыған қышқыл сүт өнімдері байырғы сүт тағамдарына жатады. Л.Пастердің ашу және шараптың зиянкестері туралы әңгімесінен кейін ғана ашыған сүтті ғылыми деңгейде зерттей бастады ....
Подробнее

Реферат: Биология | Зәрді бактериологиялық зерттеуге жинау

Реферат: Биология | Зәрді бактериологиялық зерттеуге жинау

Мақсаты: балалардың зәріндегі қоздырғыштарды анықтау.Көрсеткіші: балада бүйрек ауруларының анықталуы.Кері көрсеткіші: жоқКеректі құралдар:Зәр стерильды ыдыста жиналады.Іс-әрекет алгоритмі:1. Стерильды ыдысты дайындаңыз.2. Зертханаға жолдаманы толтырыңыз (У-1030).3. Науқасты сабынды сумен, содан соң антисептикалық ерітіндімен, сумен дәрет алдырыңыз.4. Зәрдің алғашқы порциясын унитазға жіберіп, ортңғы порциясын абайлап, стерильділігін бұзбай стерильды ыдысқа жинаңыз, келесі стерильді пробиркаға 3-5 мл құйыңыз.5. Зәрдің соңғы порциясын унитазға жібертіңіз. .....
Подробнее

Реферат: Биология | Ішек дисбактериозы

Реферат: Биология | Ішек дисбактериозы

шек дисбактериозы деп ішектегі қалыпты микрофлораның құрамының өзгерісін айтады. Ол әртүрлі қолайсыз жағдайларда организмнің әлсіреуінде немесе антибиотиктерді бақылаусыз және ретсіз көп қолданғанда дамиды. Осы кезде тоқ ішекте ашу, шіру процесстері күшейіп, перистальтикасы жоғарылайды, іш өту болады, К витаминінің түзілуі нашарлайды. Ішек дисбактериозын емдеу үшін И.И.Мечников сүт қышқылының бактерияларын ұсынған. Бұл бактериялар адамның ішегіне бейімделіп, өсіп-өніп, басқа бактериялардың өсуін тежейді. Сүт қышқылы айран, сүт, қымыз т.с.с. тағамдарда болады.Бауыр организмде ішкі ортаның тұрақтылығын сақтап тұруға бағытталған көптеген өте маңызды қызметтер атқарады.

Бауыр аурулары жиі қабынумен (гепатит), бауыр жасушаларында зат алмасудың бірінші бұзылыстары нәтижесінде дамитын дистрофиялармен (гепатоздар), осылардың нәтижесінде бауырда дөнекер тіннің көптеп өсуімен (цирроз), өспе өсуімен, өт өндірілу мен өттің ішекке шығарылуьгның бұзылыстарымен көрінеді......
Подробнее

Реферат: Биология | Бактериялар

Реферат: Биология | Бактериялар

БАКТЕРИЯЛАР

Бактериялар (гр. bakterion -таяқша) — тек микроскопта ғана көрінетін аса ұсақ микробтар және олар көптеген әр алуан аурулар туғызады. Бактерия - бір жасушалы ағза, көбісі таяқша пішінді болып келеді. Бактерия негізінен түссіз тек кейбіреулерінде ғана аздап бояғыш заттар кездеседі. Фотосинтез құбылысы жүретін көк -жасыл қызыл түсті өкілдерін цианобактериялар деп атайды; ядросы, митахондриясы, пластидтері қалыптаспаған өте кішкентай біржасушапы ағзалар.

.....
Подробнее

Ашық-шашық жүретін Жолдыбаеваның клипіне түскен Тәуекелдің басы дауға қалды (видео)

Ашық-шашық жүретін Жолдыбаеваның клипіне түскен Тәуекелдің басы дауға қалды (видео)

"Тағы да сүй" атты жаңа клипінде жартылай жалаңаштанған Кәмшат Жолдыбаева мен бейнебаянда актер ретінде ойнаған Тәуекел Мүсілімнің басы дауға қалды, деп хабарлайды nur.kz.
Подробнее

Қазақ ақыны эфирде журналиспен ішімдік ішкен Асанәлі Әшімовті сынап тастады

Қазақ ақыны эфирде журналиспен ішімдік ішкен Асанәлі Әшімовті сынап тастады

Журналис, әрі ақын Нағашыбай Қабылбек 80 жастағы қарт актерді қатаң сынға алды. Нағашыбай "Кешкі кездесу" бағдарламасына қонақ болып барған актердің эфирде журналиспен коньяк ішіп, 60 жыл бойы арақ ішіп келе жатқанын тілге тиек еткенін өкпесін жеткізді деп хабарлайды elana.kz сайтына сілтеме жасаған nur.kz.
Подробнее

Сафуан Шаймерденов «Ит ашуы» повесі: Жазушының адам характерін ашу жолында ит әрекетін салыстыра пайдалануы

Сафуан Шаймерденов «Ит ашуы» повесі: Жазушының адам характерін ашу жолында ит әрекетін салыстыра пайдалануы

Кезінде М.Әуезов пен Ғ.Мүсірепов жоғары баға берген «Болашаққа жол», кейін «Инеш» аталған романнан соң жазушы Сафуан Шаймерденов көркемдігі жоғары бірталай көлемді туындыларды дүниеге әкелді. «Мезгіл», «Қарғаш», «Жыл құсы», «Ит ашуы» сияқты повестерінің өн бойына адамгершіліктің асыл арқауы өзек болған. Көркем әдебиеттің мақсаты – адамды гуманизмге тәрбиелеу, ішкі жан-дүниесін байыту десек, Сафуан Шаймерденов шығармаларында.....
KZ
Подробнее

Нұртас Адамбай: Орыс тілін білу - біздің әлсіздігіміз емес, күштілігіміз

Нұртас Адамбай: Орыс тілін білу - біздің әлсіздігіміз емес, күштілігіміз

Танымал қазақстандық режиссер, продюсер және актер Нұртас Адамбай өзін «шала қазақ» деп сынайтын азаматтарға жауап берді. Ол бұл туралы өзінің Facebook әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында жазды, деп хабарлайды baq.kz.

Подробнее

Баян Есентаева он алты жастағы қызды белгілі актермен сүйістіріп қойды (фото)

Баян Есентаева он алты жастағы қызды белгілі актермен сүйістіріп қойды (фото)

Белгілі продюсер Баян Есентаева «Қазақ аруы» телесериалындағы басты рөлге алматылық 16 жастағы аруды таңдап алған. Қазақ ұлттық университетінің бірінші курс студенті Гүлзада Тұрлаш сериалда танымал актер Тәуекелдің сүйіктісінің рөлін сомдайды, деп хабарлайды nur.kz. Бұл туралы 31 арнадағы "Айта берсін" бағдарламасынан белгілі болды.
Подробнее

Айгүл Иманбаева бұдан былай әртіске тұрмысқа шықпаймын деп уәде берді

Айгүл Иманбаева бұдан былай әртіске тұрмысқа шықпаймын деп уәде берді

Актриса Айгүл Иманбаева алғашқы некесінен сабақ алса керек, өнер саласында жүрген ер азаматтарға жігіт ретінде қарай алмайтынын жеткізді деп хабарлайды nur.kz.
Подробнее

Нұрлан Әлімжан өзін "үш баласын тастап кетті" деп сөккендерге жауап берді

Нұрлан Әлімжан өзін "үш баласын тастап кетті" деп сөккендерге жауап берді

Танымал актер Нұрлан Әлімжан өзінің жеке өміріне қатысты ел арасында жүрген алып-қашпа әңгімелерге нүкте қойып, "балаларын тастап кетті" деп айып таққандарға жауап берді деп хабарлайды nur.kz.
Подробнее

Ди Каприо "Оскардағы" жеңісіне қатысты не деді?

Ди Каприо "Оскардағы" жеңісіне қатысты не деді?

Голливуд актері Леонардо Ди Каприо «Оскар» киножүлдесінде "Үздік ерлердің рөлі" номинациясы бойынша жеңімпаз атанып, табыстау рәсіміне жиналғандардың алдында сөз сөйледі деп хабарлайды nur.kz порталы "Лентаға" сілтеме жасап.
Подробнее

Нұртас Адамбай депутаттыққа жанталасқан әртістердің не көздейтінін айтты

Нұртас Адамбай депутаттыққа жанталасқан әртістердің не көздейтінін айтты

Танымал актер әрі режиссер Нұртас Адамбай сайлауға түсетін әртістер жайында Facebook парақшасында өз пікірін білдірді және олардың шын мәнінде не көздейтінін баяндап өтті.
Подробнее