Бактерия, өсімдік және жануар жасушаларының құрылымының ерекшеліктері. (Биология, 10 сынып, I тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Жасуша биологиясы
Сабақ тақырыбы: Бактерия, өсімдік және жануар жасушаларының құрылымының ерекшеліктері
Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: 11.4.2.5 прокариот жасушаларының және өсімдік, жануар жасушаларының құрылыс ерекшеліктері мен қызметтерін салыстыру
Сабақ мақсаттары: 11.4.2.5 прокариот жасушаларының және өсімдік, жануар жасушаларының құрылыс ерекшеліктері мен қызметтерін салыстыру......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Рефрактерлік кезең және миелинді қабықша (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі: Микробиология және биотехнология
Сабақ тақырыбы: Рефрактерлік кезең және миелинді қабықша
Осы сабақарқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: Рефрактерлік кезеңнің және миелинді қабықшаның маңызын түсіндіру .
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар үйренеді: Рефрактерлік кезеңнің және миелинді қабықшаның маңызын түсінеді
Көптеген оқушылар үйренеді: Рефрактерлік кезеңнің және миелинді қабықшаның маңызын сипаттай алады.
Кейбір оқушылар үйренеді: Рефрактерлік кезеңнің және миелинді қабықшаның маңызын басқа оқушыға түсіндіре алады.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Патогендермен күрес тәсілдері. Бактериялардың антибиотиктерге тұрақтылығы. (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар: 7.4 С Микробиология
Сабақтың тақырыбы: Патогендермен күрес тәсілдері. Бактериялардың антибиотиктерге тұрақтылығы. №14 Зертханалық жұмыс «Антибиотиктер, антисептиктер және залалсыздандыру өнімдерін қолдануды зерттеу
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): Оқушылар
- антибиотиктер, антисептиктер және залалсыздандыру құралдарының қолданылуын сипаттау
Сабақтың мақсаты: Оқушылар:
- "антибиотиктер", "антисептиктер", " залалсыздандыру құралдар" терминдеріне анықтама береді;
- антибиотиктерді, антисептиктерді және залалсыздандыру құралдарын қолдануды сипаттайды;
- залалсыздандыру құралдарының микроорганизмдердің өсуіне әсері бойынша эксперимент нәтижелерін түсіндіреді;
- микробиологияны дамытуда биолог-ғалымдардың рөлін бағалайды......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 7.4Е Микробиология және биотехнологиялық
Сабақ тақырыбы: Бактерияларды пайдалану. Табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы.
Осы сабақтың көмегімен қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 7.4.3.2 ірімшік және йогурт өндірісін зерттеу
Сабақтың мақсаттары: Бактериялардың зиянды және пайдалы түрлерін біледі, ажырата алады.
Ірімшік және йогурт өндірісін зерттейді
Йогурт пен ірімшік және сүт өнеркәсібінде бактериялардың маңызын біледі
Жасау технологиясымен танысады......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Бактериялардың түрлі пішіндерін сипаттау (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Микробиология және биотехнология
Сабақтың тақырыбы: Бактериялардың түрлі пішіндерін сипаттау.
Оқу мақсаты: 7.4.3.1 бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттау
Бағалау критерийлері: Оқушылар орындай алуы керек:
Бактериялардың құрамдас бөліктерін атай алады.
Сурет бойынша бактерияның 4 пішінін анықтайды......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Бактериялардың формалары (Биология, 7 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Микробиология және биотехнология
Сабақ тақырыбы: Бактериялардың формалары.
Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: Оқушылар орындай алады:
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар орындай алады:
Бактериялардың түрлі формаларын біледі.
Оқушылардың көбі орындай алады:
Бактериялардың құрылыс ерекшеліктерін сипаттайды.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Бактериялардың формаларын сипаттай алады және құрылыс ерекшеліктерімен байланыстыра алады......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Актёр болғым келеді

Екінші сынып оқып жүрген кезім. Ауылымызда Шайбаз деген молда кісі қайтыс болды. Ес білгелі көріп тұрған алғашқы өлімім. Көңіл айтып жан-жақтан келген адамдардың "Атамайлап" жылаған дауыстары үй иелерінің зарлы үндеріне қосылғанда құдды қиямет-қайым. Мұндайды бұрын соңды көрмеген бала жүрекке қалай әсер еткенін елестету қиын емес шығар. Енді міне жерлеуге алып бара жатыр. Қараңғы көрге. Түн ортасы болды көзім жыпылықтап әлі ояу жатырмын. Бір түрлі қорқыныш сезім. "Барлық адам бір күні өліп, қара жердің қойнауына кіріп, шіріп жоқ болады екен ғой. Түбінде....
Шығармалар
Толық

Разработка методов иммобилизации нефтеокисляющих бактерий рода Pseudomonas на цеолит

Введение
Нефть и газ известны человечеству с давних времен как горючий и смазочный материал. Кроме того, нефть и газ являются ценным сырьем для производства многих материалов, необходимых человеку в его жизнедеятельности – синтетический каучук, различные пластмассы, синтетические волокна, ткани, спирты и т.д.
Казахстан обладает большими запасами нефти и газа – это его природные богатства, которые играют большую роль в экономике республики и в настоящее время являются ее движущей силой. По доказанным запасам нефти в 30 млрд. баррелей (4 млрд.т ) Казахстан уже сегодня входит в десятку ведущих стран в мире по запасу углеводородов. По разведенным запасам природного газа в 3 триллионов м³ республика занимает 15-е место в мире. Огромный потенциал углеводородов дает возможность нашей республике в течение ближайших 10 лет войти в число основанных экспортеров энергоресурсов в мире, так как уже сегодня является в СНГ одним из основанных его поставщиков.
Успешное развитие нефтегазовой отрасли, рост объемов добычи и экспорта требуют расширения транспортной инфраструктуры, т.е. создания предприятий по транспортировке, хранению и реализации нефти, нефтепродуктов и газа, это в свою очередь приводит к утечке и разливу нефти / 1 /.
Загрязнение природной среды нефтью и сопутствующими загрязнителями – острейшая экологическая проблема во всем мире. Химическое загрязнение почвенного покрова происходит практически на всех стадиях технологического процесса нефтедобычи. Негативное воздействие нефтедобычи обусловлено как непосредственной деградацией почвенного покрова на участках разлива нефти, так и воздействием ее компонентов на сопредельные среды, вследствие чего продукты трансформации нефти обнаруживаются в различных объектах биосферы / 1 /.
Загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами на территориях с активной нефтепромысловой деятельностью приводит к нарушению экологического равновесия и существенному изменению сложившихся биоценозов. Высокие степени загрязнения, как локальные, так и обширные, приводят к гибели растений, животных и микроорганизмов/ 2 /. Поступившая в почву нефть увеличивает содержание органического вещества, емкости поглощенных оснований, изменяет кислотность, тормозит интенсивность протекания биологических и биохимических процессов. В значительной степени уменьшается количество азотфиксирующих, аммонифицирующих и нитрифицирующих бактерий. Следствием этого является ухудшение обеспеченности почвы подвижным азотом. Реакция микрофлоры почвы, загрязненной нефтью, сводится к резкому снижению ее численности и подавлению биологической активности / 3 /. При попадании нефти и нефтепродуктов в почву происходят глубокие и часто необратимые изменения физических, морфологических, физико-химических, микробиологических свойств, а иногда и существенная перестройка почвенного профиля, что приводит к потере плодородия и отторжению загрязненных территорий из хозяйственного использования. Загрязнение водоемов нефтепродуктами снижает их рыбопродуктивность, ухудшает вкус рыбы и может вызвать ее гибель. Обитатели водоемов, подвергающихся действию продуктов нефти, аккумулируют их в своих тканях. Это создает угрозу передачи углеводородов .....
Курсовая работа (бесплатно)
Толық

Криминологическая характеристика женской преступности

Введение
Успешное предупреждение преступности предполагает предварительный глубокий анализ всех ее составных частей, современных тенденций и процессов и, конечно, причин. Не менее важно знать, в чем конкретно состоит негативное влияние того или иного явления преступности на общество и его основные институты.
В настоящее время имеется большая необходимость в изучении женской преступности, какие источники питают данный вид преступности в целом, в чем причины преступного поведения женщин, ради чего они допускают подобные действия.
Это необходимо в связи с интенсивным ростом данного вида преступности в нашем государстве. Необходимо в связи с тем, что преступное поведение женщин оказывает самое отрицательное влияние на общество, его институты и общности, особенно на семью, на его нравственно психологическую атмосферу в целом. Женская преступность как бы является показателем нравственного здоровья общества, его духовности, отношения к базовым общечеловеческим ценностям.
Асоциальные действия женщин оказывают самое разрушающее воздействие на подрастающее поколение: понятно, что те из них, которые крадут, постоянно пьянствуют или занимаются проституцией, не могут обеспечить надлежащего воспитания своих детей. Поэтому автор работы констатирует теснейшую связь женской преступности с преступностью несовершеннолетних.
Среди совершаемых женщинами преступлений немало таких, как хищения государственного имущества, кражи личного имущества граждан, мошенничество, взяточничество, убийства, разбои и другие. Увеличивается число девушек среди несовершеннолетних преступников, они активнее вовлекаются в пьянство, алкоголизм, наркоманию, проституцию.
Целью данной работы является рассмотрение такого явления, как женская преступность, ее особенностей и предупреждения.
Основными задачами работы являются:
1) Дать криминологическую характеристику женской преступности, и рассмотреть основные причины женской преступности.
2) Ознакомиться с особенностями личности женщин совершивших преступление.
3) Исследовать проблемы предупреждения женской преступности и предложить эффективные меры предупреждения женской преступности.
В работе автор использовал статистический метод, с помощью которого исследовал количественно-качественные показатели женской преступности; документальный метод, а именно изучение судебно-следственной практики, этим методом позволило воспользоваться прохождение практики в Симферопольском районном суде. Автор работы исследовал статистические данные по женской преступности за период с 1995 по 1997 года, а также изучал материалы архивных уголовных дел, присутствовал в судебных заседаниях. Также в ходе исследования данной проблемы автор применял метод интервью, в ходе непосредственных бесед с потерпевшими, адвокатами обвиняемых, обвиняемыми и другими участниками процесса. Также автор работы широко применял метод наблюдения, позволивший наиболее полно понять сущность данной проблемы.
В работе автор использовал многочисленные издания современной научной и публицистической литературы о труде, быте и досуге женщин, их житейских и общественных проблемах. Значительную помощь оказали автору работы Антоняна Ю. М., Кудрявцева В. Н., Серебряковой В. А., посвященные женской преступности......
Курсовая работа (бесплатно)
Толық

Криминалистическая характеристика хулиганства

ВВЕДЕНИЕ
Хулиганство как преступление претерпевает постоянные скачки в росте преступности и отражается в статистике как наиболее распространенное преступление. В качестве риторики можно отметить некоторые моменты из книг о хулиганстве, и нельзя не упомянуть такого “хулигана”, как Владимир Маяковский, А. Вертинский, например, вспоминает о нем следующее: “ Во всей его манере держаться, в фигуре, осанке и жестах чувствовались непередаваемое презрение к окружающим и явный вызов обществу. Он был непримирим и беспощаден во всех своих суждениях и ошибках. А о богеме того времени в целом: “Мы, объявившие себя футуристами, носили желтые кофты с черными широкими полосками, на голове цилиндр, а в петлице деревянные ложки. Мы размалевывали себе лица, как индейцы, и гуляли по Кузнецкому, собирая вокруг себя толпы. Мы появлялись в ресторанах, кафе и кабаре и читали там свои заумные стихи, сокрушая и ломая все веками сложившиеся вкусы и понятия”.
Можно приводить еще массу примеров неправомерного поведения, описанной в литературе которые в своей сути являются вызовом обществу. Говоря другими словами это «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».
Центральным, ключевым направлением политики любого государства, бесспорно, является укрепление своей безопасности. Пер¬вым долгосрочным приоритетом в Стратегии “Казахстан - 2030” на¬звана национальная безопасность.
Безусловно, сегодня обеспечение национальной безопасности, как гарантия независимости государства, непременное условие стабильно-сти и эффективной жизнедеятельности общества принадлежит к сфере важнейших приоритетов Казахстана.
Ситуация в мире сегодня ставит слишком много вопросов, чтобы можно было надеяться что мир вступит в новую полосу своего истори-ческого существования без кровавых конфликтов и потрясений. И хотя войны, принявшие в век технологической революции масштабы массо-вого уничтожения людей, к концу столетия перестали носить глобаль¬ный общемировой характер, как это было дважды, на Земле все еще продолжают греметь выстрелы и льется кровь, гибнут десятки тысяч людей. За 5 тысяч с лишним лет истории человечества в мире про-изошло около 15 тысяч войн и конфликтов. После второй мировой войны в мире произошло не менее 170 войн. В настоящее время на че¬тырех континентах имеют место 24 военных конфликта.
Потребность в безопасности связана и с возникновением первых сооб¬ществ людей связанных определенными интересами и испытывающих вза¬имную зависимость. Эта потребность является неотъемлемой частью любой структуры и не обязательно связана с возникновением государства. Хотя именно при возникновении государственных образований происходит особая актуализация потребности в безопасности. В первую очередь, на первый план выходит необходимость поддержания порядка внутри страны, а потом защи¬та от внешних угроз. Здесь безопасность выступает в военно-политическом аспекте, связанная преимущественно с созданием эффективных воинских формирований, которые способны с одной стороны выполнять полицейские функции, а с другой поддерживать территориальную целостность государства. Потребность в безопасности не уменьшилась по мере развития самого человечества. Каждой эпохе, различным сообществам людей были присущи свои особенности. Доминировала та или иная, в зависимости от нужд -внешняя или внутренняя - проблема безопасности. Безопасность личности и общества являлась и является единственным критерием оценки эффективно¬сти государственной политики......
Курсовая работа (бесплатно)
Толық
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз.
Жақсы