алу
👈 қаріп өлшемі 👉
қосу

Мен – Қазақстандықпын!

 Мен – Қазақстандықпын!

Мен – Қазақстандықпын ! Менің Отаным - Қазақстан. Мен - қазақпын. Қазақ болып туылдым.

Тілім - қазақ, дінім - ислам. Мен - Қазақстан деген байтақ елдің ұланымын.

Картада Қазақстан жері ұлан - байтақ. Біздің жерімізге тек біз иеміз, себебі ата - бабаларымыз жанымен, қанымен қорғаған. Бізге елімізді, жерімізді атадан балаға аманат етіп тапсырып келеді. Біз бүгін кішкентай жүрегімізбен сол бабаларымыздың білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғап келген ұшан - теңіз байтақ жерін дәл солай қорғай біліп, қандай қиындыққа төзе білетін батыл да батыр, қаһарман, ержүрек халықтың ұрпағы екендігімізді түсінуіміз керек. Ел басына күн туса, батыр бабаларымыздай елді, жерді қорғауға қасық қанымыз қалғанша аянбай күресуге тура келеді. Өйткені біз елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атамыз айтқандай: «Ұлы дала ұланымыз, Қазақстан - өжет елдің мекені, себебі өзін әлемдік деңгейде көрсете білген, орнын ойып алған өркениетті ел. Бүгінде Азия мен Еуразияны мойындата білген өжет елдің ұланымыз».

Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің де туып -өскен мекені. Олардың еркін оқып білім алуына, өз тілдерін, діндерін сақтауға толық жағдай жасалған. Әлемде осы бір дүрбелең кезеңде біздің Қазақстан барлық елге татулық пен ынтымақтастықтың үлгісін көрсетуде. Елбасымызды әлемнің мемлекеттерінің бас қосқан жиындарында үлкен мінбелерде сөйлеген сөздерін тыңдаймын. Өзіме бір күні аламын. Менің президентім “осындай” деп әр қазақ мақтанады. Себебі, елбасымыздың сара жолы, ең әділ, ең ақиқаты, ең дұрыс жол екендігін әлем мойындап отыр.Осындай рухы күшті жігерлі намысты елдің ұланымыз БҰҰ-да елбасы Н.Ә.Назарбаев қазақ тілінде сөйлегенде, біз әбден үйімізде отырып қол шапалақтап риза болдық. Қазақстанда өмір сүру - әр азаматқа мақтаныш деп ойлаймын. Ол ұлан – байтақ жерімен Алтай тауларынан Каспий теңізіне дейінгі аралықты алып жатыр. Біздің еліміздің жер асты толған байлық, ол - алтын, мыс, жез, мырыш, уран, көмір, мұнай, газ өндіріледі.

Бүгінде біздің елімізге әлем жұршылығы қызығып, ірі бизнес өкілдері келуде. Біздің Қазақстанның келешегі зор.Осындай жері бай жерге иемденіп, бізге мұра етіп кеткен бабаларымыз өте көп. Олардың еңбектері тарихта қалды. Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Шапырашты Наурызбай, Шақшақұлы Жәнібек, Қарасай, Ағынтай, Рысбек, Саңырық, Райымбек, Көшек батырдың есімдері тізбектеліп кете береді.

Еліміздің барлық адамдары үшін бірінде Астананы бір көру арман. Мен де сол арман жетегінде Астанаға келіп оқып жатырмын. Астана-елбасының төл президенті. Астана - болашақтың қаласы. Астана - білім ордасы. Менің арманым - жақсы білім алып, осы еліме еңбек ету. Елбасы және ел азаматтары болып жүрген ағаларымызды көріп, өзіме олардың балалық шақтарын үлгі етемін. Менің де армандарым көп. “Н.Назарбаев интеллектуалдық мектебінде оқысам”деген таудай арманым бар.

Қазақстанды гүлдендіруге, өркендетуге келешекте еңбек етемін. Әр Қазақстандық осылай армандайды деп ойлаймын.Тілім ,елім деп өмір сүремін.Я – Казахстанец!Моя Родина – Казахстан. Я – казах. Родился я казахом. Язык – казахский, вера –ислам. Я – потомок богатой страны Казахстан. На карте земля Казахстана очень широка. На нашей земле только мы хозяева, потому что наши предки завоевали эту землю кровью и потом. Мы должны понимать, чувствовать маленьким своим сердцем, что являемся потомками отважного и смелого, храброго и героического народа.Как наши предки, мы всегда должны быть готовы к защите Родины до последней капли крови. Наш президент Н.А.Назарбаев сказал: « Мы потомки великой степи, Казахстан – земля героев, потому что мы могли проявить себя на всемирном уровне, процветающая страна, которая имеет свое место во всем мире». Сегодня нас признали в Азии и Евразии.

Наша страна является родиной для многих национальностей и народов. Народам других национальностей, проживающих в Казахстане созданы все условия для образования и в вероисповедение.Казахстан может служить примером стабильности и процветания для всего мира. Всегда слушаю выступление нашего президента Н.А. Назарбаева на всемирных форумах. Каждый казах гордится в нашей стране своим президентом. Во всем мире признают начинание и путь, выбранный нашим президентом самым верным, справедливым, единственным. Наш президент – Н.А.Назарбаев выступил на заседании ООН на казахском языке и в тот момент каждый казахстанец был горд тем, что является представителем страны Казахстан. Широкая наша земля имеет просторы от гор Алтая до Каспийского моря. Наша земля богата полезными ископаемыми. Все химические элементы таблицы Менделеева можно встретить у нас в Казахстане. Сегодня в нашу страну проявляют интерес многие зарубежные бизнесмены и вкладывают свои инвестиции.Будущее Казахстана безгранична. Наследство, оставленная нашими предками, широкая наша земля увековечны в истории именами таких героев как Канжыгали Богенбай, Каракерей Кабанбай, Шапырашты Наурызбай, Шакшакулы Жанибек,Карасай, Агынтай, Рысбек, Санырык, Райымбек, Кошек батыр.

Мечта для каждого казахстанца увидеть главный город страны – Астану. Не расставаясь с такой же мечтой, я тоже приехал в Астану и учусь здесь. Астана – это город будущего. Астана – центр образования и культуры. Моя мечта – хорошо учиться и служить своей Родине. Буду брать в примеры дела и поступки наших выдающихся людей. У меня тоже много мечты. Мечтаю учиться в «Назарбаевской интеллектуальной школе». Буду трудиться и служить для процветания своей Родины. Думаю, это мечта каждого Казахстанца. Жизнь моя всегда будет связана с Казахстанам и родным языком.I am a resident of Kazakhstan!My Homeland – Kazakhstan. I am a Kazakh. I was born the Kazakh. Language – Kazakh, belief – Islam. I am a descendant of the rich country of Kazakhstan. On the card the earth of Kazakhstan is very wide. On our earth only we are owners because our ancestors won this earth blood and then. We have to understand,feel small heart that we are descendants of the brave and courageous,brave and heroic people. As our ancestors, we have to be always ready to protection of the Homeland to the death. Our president N. A. Nazarbayev told:"We are descendants of the great steppe,Kazakhstan – the earth of heroes because we could prove at the world level,a prosperous country which takes the place around the world.Today we were recognized in Asia and Eurasia.

Our country is the homeland for many nationalities and the people. To the people of other nationalities living in Kazakhstan all conditions for education. Kazakhstan can be an example of stability and prosperity for the whole world. Always I listen to speech of our president N. A. Nazarbayev at the world forums. Each Kazakh is proud in our country of the president. Around the world recognize undertaking and the way chosen by our president the most true, fair, only. Our president – N. A. Nazarbayev made a speech at a meeting of the United Nations in the Kazakh language and at that moment each Kazakhstan citizen was proud of that is the representative of the country of Kazakhstan. Our wide earth has open spaces from Mountains Altai to the Caspian Sea.Our earth is rich with minerals. All chemical elements of the table of Mendeleyev can be met at us in Kazakhstan. Today to our country many foreign businessmen show interest and put the investments. The future of Kazakhstan it is boundless. Inheritance, the left our ancestors, our wide earth of a uvekovechna in the history names of such heroes as Kanzhygali Bogenbay, Karakerey Kabangbai, Shapyrashta Nauryzbay, Shakshakula Zhanibek, Karasay, Agyntay, Rysbek, Sanyryk, Rayymbek, Koshek the batyr.

Dream for each Kazakhstan citizen to see the main town of the country – Astana. Without leaving the same dream, I too arrived to Astana and I study here. Astana is the city of the future. Astana – the center of education and culture. My dream – well to study and serve the Homeland. I will take in examples of business and acts of our outstanding people. I have too a lot of dream. I dream to study at "Intellectual school of Nazarbaev". I will work and serve for prosperity of the Homeland. I think, it is dream of each Kazakhstan citizen.

My life will always be connected with Kazakhstan and the native language.

Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Елімізде жұмыссыз қалғандар 6 айға дейін бұрынғы жалақысының 45 пайызын алады 16.03.2023
» Сәбиін сатпақ болған 😱 04.03.2023
» Студенттердің стипендиясы өседі 👨‍🎓 02.03.2023

Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы