👈 қаріп өлшемі 👉

Информатика_6-сынып


Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Информатика 6 сынып

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 6-сынып білім алушыларына «Информатика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) негізгі орта мектептің (5-9-сыныптары) «Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 6-сыныпта жиынтық бағалау барлық тоқсанда өткізіледі.

 Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.

 Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Компьютерлік жүйелер мен желілер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

6.4.1.1 Эргономика міндеттерін ойластыру және шешу (жоғары деңгейде және тиімді болу үшін)

6.1.1.1 Есептеу техникасының дамуының тарихы мен перспективасы жөнінде әңгімелеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Эргономика міндетін анықтайды
 • Есептеутехникасыбуындарынасәйкес құрылғыларды анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырмалар

 • Сөйлемді аяқтаңыз.

Эргономикабұл

 • Суретті қарастырыңыз. Эргономика ережесі сақталмаған екі әрекетті көрсетіңіз.

1) Компьютермен жұмыс жасау барысында жұмыс үстелінде тамақтануға болмайды.

2)

3)

3. Есептеуіш техника буындарында қолданылатын құралды анықтаңыз, сәйкестік орнатыңыз.

А. Жартылай өткізгіш – транзисторлар

 • Интегралдық схема
 • Электрондық шамдар
 • Процессор
 • Берілген құрылғылардың даму кезеңіне сәйкес шығу ретін анықтаңыз.

Аналитикалық машина

Арифмометр

1

Абак

Әмбебап есептеуіш машина

 • Сөйлемдердегі бос сөздерді және сөз тіркестерін толтырыңыз.

Робот (1) буын есептеу техникасының даму белгілерінің бірі болып

табылады, өйткені оның негізінде (2) интеллект жатыр.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Компьютермен жұмыс кезіндеэргономика заңдылықтарын ұстанады

1

эргономика ұғымын анықтайды;

1

2

эргономика ережесі сақталмаған екінші

әрекетті анықтайды;

эргономика ережесі сақталмаған үшінші

әрекетті анықтайды;

1

1

Есептеу техникасыныңдаму тарихын сипаттайды

3

4

іібуын

анықтайды;

ііібуын анықтайды;

іvбуын

анықтайды;

құрылғылардың шығу ретін анықтайды;

компьютерлерінің

компьютерлерінің

компьютерлерінің

1

негізін

негізін

негізін

1

1

1

5

эем буынын көрсетеді;

буын негізін анықтайды.

1

1

Барлығы:

9

«Компьютерлік жүйелер мен желілер» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Эргономикаміндетін анықтайды.

Эргономика міндетін анықтауда қиналады.

Эргономикаұғымын

анықтауда/эргономикаережесін анықтауда қателіктер жібереді.

Эргономика міндетін дұрыс анықтайды.

Есептеутехникасы буындарынасәйкес құрылғыларды анықтайды.

Есептеу техникасы буындарына сәйкес құрылғыларды анықтауда қиналады.

ІІ, ІІІ, ІV буын компьютерлерінің негізін анықтауда/ құрылғылардың даму ретін көрсетуде/ЭЕМ буынын көрсетуде/ буын негізін анықтауда қателіктер жібереді.

Есептеутехникасы буындарынасәйкес

құрылғылардыдұрыс анықтайды.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Ақпаратты ұсыну» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты6.2.1.3 Ақпаратты беруші және қабылдаушыбайланыс арналарына мысал келтіру

Бағалау критерийіБілім алушы

  • Ақпарат беруші мен қабылдаушыны анықтайды
  • Байланыс арнасын анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты20 минут

Тапсырмалар

 • Берілген суретке қарап ақпарат беруші мен қабылдаушыны анықтаңыз.

Мысал

Ақпарат беруші

Ақпарат қабылдаушы

 • Берілген сызба арқылы ақпарат беруші мен қабылдаушыға мысал келтіріңіз.

Ақпарат беруші

Ақпарат қабылдаушы

Мысал

Адам  Адам

Асхат пен Рахат телефонмен сөйлесті

Адам  Нысан

Нысан  Адам

 • Берілген іс-әрекет ақпарат берушіге немесе қабылдаушыға қатысты айтылғанын анықтаңыз, жалауша ( ) белгішесін қойыңыз.

Іс-әрекет

Ақпарат беруші

Ақпарат қабылдаушы

Тыңдады

Айтты

Дәмін татты

Көрсетті

 • Ақпарат түрлері мен оны қабылдау әдістері арасында сәйкестік орнатыңыз.

Иіс сезу

Көру

Есту

Дәм сезу

Сипап сезу

 • Келесі суреттен байланыс арналарының бір жақты немесе екі жақты екенін анықтаңыз.

Мысал

Байланыс арнасы

 Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ақпарат беруші

мен қабылдаушыны анықтайды

1

ақпарат берушіні анықтайды;

ақпарат қабылдаушыны анықтайды;

1

1

2

адам  нысан сызбасы бойынша мысал келтіреді;

нысан  адам сызбасы бойынша мысал келтіреді;

1

1

3

дәмін татты іс-әрекетін ажыратады;

көрсетті іс-әрекетін ажыратады;

1

1

4

көру әдісін сәйкестендіреді;

есту әдісін сәйкестендіреді;

дәм сезу әдісін сәйкестендіреді;

сипап сезу әдісін сәйкестендіреді;

1

1

1

1

Байланыс

арнасын анықтайды

5

біржақты

анықтайды;

екіжақты

анықтайды.

байланыс

байланыс

арнасын

арнасын

1

1

Барлығы:

12

 «Ақпаратты ұсыну» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Ақпаратберушімен қабылдаушыны ажыратады, мысал келтіреді.

 Ақпаратберушімен қабылдаушыны ажыратуға, мысал келтіруге қиналады.

Ақпарат беруші / қабылдаушыны анықтауда / Адам  Нысан / Нысан  Адам сызбасы бойынша мысал келтіруде / дәмін татты / көрсетті іс- әрекетін ажыратуда / көру / есту / дәм сезу / сипап сезу әдістерін сәйкестендіруде қателіктер жібереді.

Ақпарат беруші мен қабылдаушыныдұрыс ажыратады, мысал келтіре алады.

Байланысарналарын анықтайды.

Байланыс арналарын анықтауға қиналады.

Біржақты және екі жақты байланыс арнасын ажыратуда қателіктер жібереді.

Байланыс арналарын дұрыс анықтайды.

 «Компьютерлік графика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқу мақсаты6.2.2.2 Векторлық кескіндерді құру және өңдеу

Бағалау критерийіБілім алушы

  • Векторлық кескіндер құра алады
  • Векторлық кескіндерді өңдей алады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты20 минут

Тапсырмалар

 • Графикалық редакторда салынған векторлық кескін берілген . Бұл кескінді салу үшін қолданылатын екі құрал-сайманды анықтаңыз.
 • Векторлық графикалық редакторда аққала суреті салынған. Суретті салу ретін жазыңыз.
 • Векторлық графикалық редакторда салынған кескін берілген.

Кескін неше қабаттан тұратынын анықтаңыз. Қандай құрал-саймандар қолданылғанын анықтаңыз.

 • Графикалық редакторда келесі векторлық кескін салудың іс-әрекеттер ретін анықтаңыз.

Құрал-сайманды таңдау

Кескінді салу

Бұрыштар санын анықтау

 • Векторлық графикалық редакторда салынған кескінді қарастырыңыз. Командалар мен фигуралар арасында сәйкестік орнатыңыз.

Командалар

Фигуралар

Тігінен айна көрінісі

Сағат тіліне қарсы 900-қа бұру

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Векторлық кескіндер құра алады

1

векторлық кескінді салуға қажетті бірінші

құрал-сайманды анықтайды;

векторлық кескінді салуға қажетті екінші

құрал-сайманды анықтайды;

1

1

2

аққаласалудаекіншікескінніңретін

анықтайды;

аққала салуда үшінші кескіннің ретін

анықтайды;

аққала салуда бесінші кескіннің ретін

анықтайды;

1

1

1

3

кескінніңнешеқабаттантұратынын

анықтайды;

кескін салуға қажетті құрал-саймандарды

анықтайды;

1

1

4

векторлықкескіндісалудыңбірінші

әрекетін анықтайды;

векторлықкескіндісалудыңекінші

әрекетін анықтайды;

векторлықкескіндісалудыңүшінші

әрекетін анықтайды;

1

1

1

Векторлық кескіндерді өңдей алады

5

сағат тіліне қарсы 900-қа бұру командасы

орындалған кескінді анықтайды;

тігіненайнакөрінісікомандасы

орындалған кескінді анықтайды.

1

1

Барлығы:

12

 «Компьютерлік графика» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Векторлық кескін құра алады.

Векторлықкескінқұруға қиналады.

Векторлық кескінді салуға қажетті бірінші /екінші құрал-сайманды анықтауда / аққала салуда екінші / үшінші / бесінші кескіннің ретін анықтауда / кескіннің неше қабаттан тұратынын анықтауда / кескін салуға қажетті құрал- саймандарды анықтауда / векторлық кескінді салудың бірінші / екінші / үшінші әрекетін анықтауда қателіктер жібереді.

Векторлық кескінді дұрыс құра алады.

Векторлық кескіндерді өңдей алады.

Векторлық кескіндерді өңдеуге қиналады.

Сағат тіліне қарсы 900-қа бұру / тігінен айна көрінісі / командасы орындалған кескінді анықтауда қателіктер жібереді.

Векторлықкескіндерді дұрыс өңдей алады.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Компьютерлік ойындарды жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

    • Есептің шешімін кезеңмен талдау
    • Блок-схема түріндегі алгоритмді ұсыну

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ойын ортасында есепті шешу кезеңін анықтайды және талдайды
 • Есеп шартына сәйкес блок-схема құрады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырмалар

 • Оқушы ойын ортасында «Ыдысқа алма жинау» ойынын құруды ұйғарды. Қажетті спрайттарды анықтаңыз.
 • «Ыдысқа алма жинау» ойыны үшін сахна мен кейіпкерлердің суретін салыңыз.
 • Оқушы жобасының атын «Ыдысқа жеміс жинау» деп өзгертті және тақырыпқа сәйкес жемістер түрін көбейту қажет. Жеміс түрін көбейту әрекетін анықтаңыз.
 • «Ыдысқа алма жинау» ойынының скрипті бойынша блок-схема құрыңыз.

Скрипт

Блок-схема

 • Берілген алгоритм бойынша блок-схема құрыңыз.

Сөз түрінде алгоритм

Блок-схема

 • Шелек толғанша қайтала
 • Шелекке бір стақан су құй

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ойын ортасында есепті шешу кезеңін анықтайды және талдайды

1

ойынға қажетті спрайттарды анықтайды;

1

2

3

сахна суретін берілген тақырыпқа сәйкес

салады;

тақырыпқасәйкесспрайттарды

бейнелейді;

жемістертүрінкөбейтужолын

анықтайды;

1

1

1

Есеп шартына сәйкес блок-схема құрады

4

басы, соңы блоктарын анықтайды;

циклдік блокты анықтайды;

шартты блокты анықтайды;

іс-әрекет блогын анықтайды;

1

1

1

1

5

басы, соңы блоктарын анықтайды;

циклдік блокты анықтайды;

іс-әрекет блогын анықтайды.

1

1

1

Барлығы:

11

«Компьютерлік ойындарды жасау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Ойын ортасында есепті шешу кезеңін анықтайды және талдайды.

Ойын ортасында есепті шешу кезеңін анықтауға және талдауға қиналады.

Ойынға қажетті спрайтты анықтауда / сахна суретін берілген тақырыпқа сәйкес салуда / кейіпкердің суретін бейнелеуде / спрайт түрін көбейту жолын анықтауда қателіктер жібереді.

Ойын ортасында есепті шешу кезеңін дұрыс анықтайды және талдайды.

Есеп шартына сәйкес блок- схема құрады.

Есеп шартына сәйкес блок- схема құруға қиналады.

Басы, соңы блоктарын / циклдік блокты / шартты блокты / іс-әрекет блоктарын анықтауда қателіктер жібереді.

Есеп шартына сәйкес блок- схеманы дұрыс құрады.

«Компьютерлік ойынды құру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

6.3.1.1 Ойын ортасындағы программалау сценарийін жасау және жүзеге асыру

6.3.3.1 Программа ортасында қателерді табу және жөндеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ойынортасындапрограммалаусценарийін жүзеге асырады
 • Ойын ортасында қателерді табады және түзетеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырмалар

 • Оқушы ойын ортасында ұшып жүретін «Жарқанат» ойынын құруды ұйғарды. Тақырыпқа сәйкес интерфейс салыңыз.
 • Жарқанат үшін екі костюмді сипаттаңыз.
 • «Жарқанат» ойынының командаларын қарастырыңыз.

Оң бағытта ұшу командасын анықтаңыз.

Сол бағытта ұшу командасын анықтаңыз.

 • Берілген алгоритм бойынша скрипт жазыңыз.

Сөз түріндегі алгоритм

Скрипт

Программа іске қосылған кезде әрдайым «Space Unicorn» дыбысын соңына дейін ойнат, 1 секунд күт

 • Екі бағытқа бірнеше рет жүретін спрайт скриптін қарастырыңыз.

Шартқа сәйкес келмейтін қателікті анықтаңыз.

Қатені дұрыстау жолын ұсыныңыз.

 • Берілген скрипті қарастырыңыз. Командалар ретінде жіберілген қатені дұрыстаңыз.

Қате скрипт

Дұрыс скрипт

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ойын ортасында программалау сценарийін жүзеге асырады

1

ойынға арналған достық интерфейсін

салады;

1

2

спрайтүшінкостюмдерсанын

анықтайды;

спрайт үшін костюмдерді сипаттайды;

1

1

3

4

оңбағыттаұшукомандасын

анықтайды;

солбағыттаұшукомандасын

анықтайды;

берілген алгоритм үшін скрипт жазады;

1

1

1

Ойын ортасында қателерді табады және түзетеді

5

қатені анықтайды;

қатені түзетеді;

1

1

6

бірінші қатені анықтайды;

екінші қатені анықтайды.

1

1

Барлығы:

10

 «Компьютерлік ойынды құру» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Ойынортасында программалау сценарийін жүзеге асырады.

Ойынортасында программалау сценарийін жүзеге асыруға қиналады.

Ойынға арналған достық интерфейсін салуда / спрайт үшін костюмдер санын анықтауда / спрайт үшін костюмдерді сипаттауда / спрайттың әрекетіне қарай команданы анықтауда қателіктер жібереді.

Ойынортасында программалау сценарийін дұрыс жүзеге асырады.

Ойынортасындақателерді табады және түзетеді.

Ойын ортасында қателерді табуға және жөндеуге қиналады.

Спрайт үшін жазылған скриптке сөз түрінде алгоритм жазуда / скрипте қолданылған алгоритм түрін анықтауда / жобаға өзгеріс енгізу әрекеттерін анықтауда / скриптегі қатені табуда қателіктер жібереді.

Ойын ортасында қателерді дұрыс табады және жөндейді.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Мәтіндік құжатпен жұмыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты6.2.2.1 Сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер, мазмұн, атау, түсіндірме)

    • Авторлық құқық, плагиат ұғымдарын түсіндіру
    • Авторғасілтемеберуарқылыақпаратты сүйемелдеу

Бағалау критерийіБілім алушы

     • Құжатқасілтемелерді,нұсқамаларды, гиперсілтемелерді қолданады
     • Сілтеме түрлерін салыстырады
     • Авторлыққұқықжәнеплагиатұғымдарын қолдану аймағын көрсетеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты20 минут

Тапсырмалар

 • Төменде берілген сөйлемдегі 1 және 2 деген сандардың қолданылу мақсатын анықтаңыз.
 • Оқушылар Интернеттен алынған ақпараттың авторын анықтай алмады. Құжаттың көшірме еместігін дәлелдеу әрекетін көрсетіңіз.
 • Құжат ішіндегі орынға гиперсілтеме орнату жолын көрсетіңіз.

1.

2. Тышканнның оң жақ батырмасын басу;

3.

4.

5.

6. OK батырмасын басу.

 • Төменде берілген белгішелерді салыстырыңыз және кестені толтырыңыз.

Ұқсастығы

Айырмашылығы

 • Мәтін берілген. Мәтіндегі гиперсілтемені көрсетіңіз және гиперсілтеменің қолданылу мақсатын түсіндіріңіз.
 • Ұғымдарды қолдану жағдайларына мысал келтіріңіз.

Авторлық құқық

Плагиат

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Құжатқа сілтемелерді, түсіндірмелерді, гиперсілтемелерді қолданады

1

2

нұсқаманыңқолданумақсатын

анықтайды;

сілтемені қою әрекетін анықтайды;

1

1

3

бірінші команданы анықтайды;

үшінші команданы анықтайды;

төртінші команданы анықтайды;

бесінші команданы анықтайды;

1

1

1

1

Сілтеме түрлерін салыстырады

4

сілтеметүрлерініңұқсастығын

анықтайды;

сілтеметүрлерініңайырмашылығын

анықтайды;

1

1

5

гиперсілтемені көрсетеді;

гиперсілтеменің қолданылу мақсатын

сипаттайды;

1

1

Авторлық құқық және плагиат ұғымдарын қолдану аймағын

көрсетеді

6

авторлық құқықты қолдануға мысал

келтіреді;

плагиатты қолдануға мысал келтіреді.

1

1

Барлығы:

12

 «Мәтіндік құжатпен жұмыс» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Құжатқасілтемелерді, түсіндірмелерді, гиперсілтемелерді қолданады.

Құжатқасілтемелерді, түсіндірмелерді, гиперсілтемелердіқолдануға қиналады.

Нұсқаманыңқолданумақсатын анықтауда / сілтемені қою әрекетін анықтауда/құжаттағыорынға гиперсілтемеқоюдыңбірінші/ үшінші/төртінші/бесінші командасынанықтауда қателіктер жібереді.

Құжатқасілтемелерді, түсіндірмелерді, гиперсілтемелердідұрыс қолданады.

Сілтеметүрлерін салыстырады.

Сілтеметүрлерін салыстыруға қиналады.

Сілтеме түрлерінің ұқсастығын / айырмашылығын анықтауда / гиперсілтеменікөрсетуде/ гиперсілтеменің қолданылу мақсатын сипаттауда қателіктер жібереді.

Сілтеметүрлеріндұрыс салыстырады.

Авторлық құқық және плагиат ұғымдарын қолдану аймағын көрсетеді.

Авторлық құқық және плагиатұғымдарының қолдану аймағын көрсетуге қиналады.

Авторлық құқықты / плагиатты қолдануға мысал келтіруде қателіктер жібереді.

Авторлық құқық және плагиат ұғымдарының қолдану аймағын дұрыс көрсетеді.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022
» Мектепте оқушы зорланды: мектеп директоры мен мұғалімдері соттала ма? 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы