👈 қаріп өлшемі 👉

Педагогика | Патриоттық және интернационалдық тәрбие беру

 Педагогика | Патриоттық және интернационалдық тәрбие беру

Мазмұны

Кіріспе...............................................................................................................3
І бөлім Патриоттық және интернационалдық тәрбие
берудің теориялық негіздері
1.1 Патриоттық және интернационалдық тәрбие
ұғымдарының мәні............................................................................................5
1.2 Оқушыларға патриоттық және интернационалдық тәрбие беру
проблемасы.......................................................................................................9
ІІ бөлім Қазіргі мектеп жағдайында оқушыларды патриотизм
мен интернационализм рухында тәрбиелеу жолдары
2.1 Мектептегі оқу – тәрбие үрдісінде оқушыларға
патриоттық тәрбие беру...............................................................................12
2.2 Патриотизм мен интернационализмге тәрбиелеудегі халық
педагогика элементтерінің тиімділігі............................................................16
Қорытынды....................................................................................................24
Пайдаданылған әдебиеттер.......................................................................27


І бөлім Патриоттық және интернационалдық тәрбие берудің теориялық негіздері
1.1 Патриоттық және интернационалдық тәрбие ұғымдарының мәні.
Қазақстанның білім және ғылым қызмткерлерінің II сьезіиде еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: "Қазақстанның отаншылдық сезімін тәрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғарғы орындарына дейінгі орталықтарда барлық ұйымдарда көкейкесті болып табылады. Балаларды Отанды, туған жерді, озінің халқын сүюге тәрбиелеу - мұғалімнің аса маңызды, аса жауапты да қадірменді парызы" - деген еді.
Әр дәуірдің тарихи кезеңдерінде Отан-сүйгіштікке тәрбиелеудің өзіндік мүдделері болады. Ол ең алдымен, "ұлтжандылық", "отансүйгіштік", "патриотизм" ұғымдары сол заманның ақиқаты - наным-сенімінен туын-дайды. Еліміз егемендік алған жылдар ішінде жас ұрпақ тәрбиесінің темірқазығы - Қазақстандық патриотизм болды.
"Қазақстандық патриотизм" ұғымы біздің тәуелсіздігімізбен қоса туған жаңа сөз болып, еліміздегі саяси-әлеуметтік ахуалдың ерекшелігін көрсетеді. Елімізде жузден аса ұлттар мен ұлыстардың өкілі өмір сүруде. Қазақстан олардың көпшілігінің туған отаны және бұдан былай да мәңгі тұрақтап қалар мекені болмақ. Сондықтан олардың әрқайсысы Қазақстанды ата-жұртым деп танып, оның тәуелсіздігін қорғауға және материалдық байлығын арттыруға еңбек етуі тиіс. Сол себепті Қазақстандық патриотизм ұғымы күнделікті емірде жиі қолданылып, кеңінен калыптасып келеді.
Бұл ұғымның педагогикалық мәніне келер болсақ, ол болашақ Қазақстан азаматтарын тәрбиелеумен тығыз байланысты.
Қазақстандық патриотизм - Отан - анаға пеген сүйіспеншілік пен азаматтық ерлік, өнеге көрсетушілік, бойдағы білім мен білікті, ақыл-парасатты ел игілігіне жұмсау, ' ата-мекен мүддесіне арнау болмақ. Өз елініңөткенін, тілін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін құрметтей білу де осы қазақ-стандық патриотизм құрамына кірсе керек. Туған халқымыздың өткен тарихына көз жіберсек, патриотизмнің керемет үлгілерін кереміз. Бүгінгі күні егемен ел болып, қазақ деген ұлт болып отыруымыздың өзі ата-бабаларымыздың теңдесі жоқ ерлігінің арқасы.Тарихи мәліметтерден байқайтынымыздай, жоңғар шапқыншылығы кезі, одан бертіндегі ұлт - азаттық кетерілісін алып қарасақ, ондағы батырлардың ешқайсысы елін, жерін, Отанын қорғауда жанын, тәнін аяп қалмаған. Осындай көптеген тарихи тәжірибелерден сол кездегі патриоттық сезімнің қалыптасуында отбасындағы тәрбиенің ықпалын елемей қоюға болмайды. Қоғамның өз азаматтарына қызмет етуі адамдардың езіне байланысты екені белгілі. Бұл қоғамның жай-күйі оның әрбір азаматына байланысты деген сөз. Демек, еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігінің нығайып дамуының басты шарттарының бірі - оның азаматтарының патриотизмі
Ендігі басты міндет осы мемлекеттің өркендеп өсуі, халықтың әлеуметтік, экономикалық жағдайын көтеру. Бәсекелестікке қабілетті әлемнің 50 мемлекетінің қатарына қосылуды мұрат етіп отырған ел үшін өсіп, келе жатқан жас ұрпақ, ертеңгі мемлекет иелерінің бойында патриоттық сана-сезім,патриоттық іс-әрекет қалыптастыру - бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі.
Жастарды патриотизмге тәрбиелеуде сүйенетін негізгі ұғым "Қазақстандық пат риотизм" арқылы Отан, туған жер, ел, ата мекен, мемлекет, туған өлке, туған халқы туралы нақты түсініктер берудің тиімділігі арта тұспек "Қазақстандық патриотизм" ұғымдарына анықтама беріп, олардың маз-мұнын жәсау Отан сүйгіштік сезімді дамыту, ұлттық салт-дәстүрді ұстану, мемлекет рәміздеріне құрмет қалыптастыру,т.б.тәлім тәрбиелік мүмкіндіктерді кеңейте түседі.
Патриотизм туралы кең толғамды идеаяларды қазақ даласының ойшылдары Асан Қайғы, Доспамбет жырау Аймауытұлы, Шалкиіз жырау Тіленшіұлы, Бұхар жырау Қалқаманұлы, Махамбет Өтемісұлы да өз шығармаларына арқауетті.
Өз ұлтына деген патриоттық сезімді қазақ ағартушылары - Ш.Уәлиханов, ЬІ.Алтынсарин, А.Құнанбаев шығармаларынан да байқауға болады.
Абай шығармалары Қазақстан тағдырына деген, оның бостандық сүйгіш халқының болашағына деген қамқорлық пен туған ел табиғатына, мәдениетіне, тіліне озық дәстүрлері мен ұлттық мінездерінің жақсы жақтарына деген сүйіспеншілігінен керініс тапты.
Ұлттық сезім, Отанға, елге деген сүйісіпеншілік негізінде Алаш орда қайраткерлері інақтылы іс атқарып, тарихтың жарқын 'беттерін жаза білді.
Міржақып Дулатулы: "Оян, қазақ!" - деп ұлттық сананың жаңа бір белесіне шақырса, Ахмет Байтұрсынұлы "Қәзақ" газетін ашыл, букіл Алаш жүртын тәрбиеледі. Мағжан мен Сұлтанмахмұт отаршылдық бұғаудан құтылатын күнді аңсады, туған жұртының ұлттық, отаншылдық сезімін тәрбиеледі. Жаңа ғасырдың бас кезінде бүкіл қазақ жүртының рухани және саяси жетекшісіне айналған Әлихан Бөкейхан сияқты дара тұлға ұлт теңдігі жолындағы күреске бел шешіп кірісті. Бұл кезде қазақ зиялылары үлкен бір топ құрып, қуаттыкүшке айналды.
Мәдениеттану тұрғысынан қарастыратын болсақ, ұрпақтан-ұрпаққа жалғаскан ерлік және жауынгерлік дәстүрлер ұлттық патриотизмнің негізі болып табылады. Бесік жырынан бастайатын ерлікке баулу дәстүрлері түркі халкына тән негізгі ырымдар болып саналады. Түркі халқына тән қасиет бұл - ерлік. Қазак деген ұғымының өзі ер, ердік деген мағынаны береді.
Аксиологиялык тұрғысынан келетін болсақ, патриоттық қасиет бұл адамгершілік тәрбиесінің негізгі бір тармағы, адам бойындагы негізгі құндылықар болып табылады. Халқымыздың бойындағы патриоттык құндылық, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырған заңдылық тұрғысынан да қарастыруга болады. Көне түркі заманнан бастау алған патриоттық құндылық, Құлтегін жазбаларында былай деп суреттеледі: "Елтеріс қағаның алгырлығы, еліне деген сүйіспеншілігі Құлтегіннің қанына ана сүтімен сіңді"- Патриоттық құндылық ана сүтімен даритын ең киелі ұғым екенін түсінеміз.
Ғылыми деректерге зер салатын болсак, патриотизм ұғымы XV ғасырдың басында фраицуз халқының ұлттық батыры Жанна д'Арк ұлтының тәуелсіздігі үшін басқыншы-армен күресіп, өз Отанының дербестігін сақтапқалуды көздеген ұлы жеңістің нәтижесінд? пайда болды десек, артық айтпаған болар едік. Басқа да елдердегі патриотизм де фраицуз еліндегідей сырттан келген жаулап алушыларға, әртүрлі жаман пиғылдарға қарсы күрес тұрғысынан сипатталады.
Патриотизм - адамгершілік және саяси принцип, сезім, оның мазмұны -Отанға сүйіспеншілік, оған адалдық, оның өткені мен қазіргісіне деген мақтаныш, Отан мүддесін қорғауға құлшылық. Патриотизм - адамның мыңдаған жылдар бойы бекіген ең терең сезімдерінің бірі. Патриотизм -Отанға, туған жерге, өзінің мәдени ортасына деген сүйіспетшілік
"Патриотизм - дегеніміз (грек. раtгіоіs - отандас, раtгіо- отан, туған жер) Отанға деген сүйіспеншілік, бойындағы күш-қуаты мен білімін Отан игілігі мен мүддесіне жұмсау, туған жерін ана тілің елдің әдет-ғұрпы мен дәстүрін құрмет тұту сяқты патриотизм элементтері ерте заманнан қалыптаса бастайды", - деп атап көрсетеді.
"Патриотизм - Отанға (мемлекетке) деген сүйіспеншілік, жеке адамның
амансаулығының қоғамдык-мемшлекеттік қауіпсіздікке тікелей
байланыстылығын сезіну, ал мемлекетті нығайту дегеніміз жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын айтқанда, патриотизм мемлекет дегем ұғымды, жеке адаммен яғни оның өткенімен, бүгінгі күнімен және болашағымен қарым-қатынасты білдіреді"
Патриотизм әдетте Отанға сүйіспеншілік деп аталатын, нақты бір әрекет бейнесінде және қоғамдық сезімдердің күрделі жиынтыгында керініс беретін, балаларының Отан анаға деген көзқарасын сипаттайтын қоғамдық және адамгершілік принципі.
Патриотизм - тұлғаның байындағы Отан үшін қызмет етуге лайық шын берілген Отанға деген сүйіспеншілік қасиеті. Патриотизм - өз Отанына және отандастараына сүйіспеншілік және құрмет мұраты, ал интернационализм баска халыктар мен елдерге деген құрмет пен бірлік мұраты.
Патриотизм - адамның туа біткен, биологиялық қасиеті емес, ол -әлеуметтік, тарихи қалыптасқан отанға деген сүйіспеншілік сезім, ол Отанға қызмет етуден көрінеді.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының әлеуметтік-'1 экономикалық даму барысында саяси-идеологиялық, мәдени тұрғыдан жаңаруына сай жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру үкіметіміздің жаңа стратегиялық бағдарламасының басым бағыттарынан орын алып отыр.
Еліміздің географиялык орналасуы мен ұлттық-этника
ерекшелігіне орай оқушыларға халықтық дәстүрге негізделген
батыр бабаларымыздың ерлік дәстүрлерін насихаттау, билер
мен шешендердің өнегелі тәлім-тәрбиелеріне негізделген
жан-жақты тәрбие беру жүйесін құру қажеттілігі қазақетандық
педагогмканың маңызды ироблемаларының бірі болып табылады.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 8-бабында білім беру жүйесінің басым міндетерінің қатарында жеке тұлғаны азаматтық пен жандылыққа, өз Отаны - Қазақстан Реснубликасына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметгеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамда қарсы кез келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу» туралы айтылады. Мұндай мазмұн, мемлекеттік талап-міндеттер бүгінде жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру ісінің жалпы ұлттық сипатқа ие болып отырғандығын көрсетеді. Ал, мұндайда күрделі тәрбие үрдісі әр отбасынан бастау алып, білім беру жүйесінде үздіксіз, кешенді жүргізуді талап етеді.
Қазақстан Республикасының Прпизиденті Н.Ә.Назарбаев өзінің мақалаларында және көпшілік алдындағы баяндамаларында тәуелсіз мемлекеттің азаматтарының қалыптасуында тәрбиенің маңызды рөліне баса назар аударып отырып,оны барлық білім беру жүйесі –деп атап көрсетті.Патриотық тәрбие берудің жай –күйін зерттеу барысында оның әдіс-тәсілі ретінде формалрының сан луан болғаны және оларды бүгінгі күн жағдайына бейімдеп қолданудың мүмкіндігі мол екендігіне көзіміз жетті.
Туған халқымыздың өткен тарихына көз жіберсек, Отан сүйгіштіктің (патриотизмнің) керемет үлгілерін көреміз. Бүгінгі күні егеменді ел болып, қазақ деген ұлт болып отыруымыздың өзі - ата-бабаларымыздың теңдесі жоқ ерлігінің арқасы.Тарихи мәліметтерден байқағанымыздай,жоңғар шапқыншылығы кезі, одан бертіндегі ұлт-азаттық көтерілісін алып қарасақ, ондағы батырлардың ешқайсысы бүгінгідей (кеңес дәуіріндегідей) жүйелі патриотизмге тәрбиелеудің тезіне салынбаған. Бірақ елін, жерін, Отанын қорғауда жанын, тәнін аяп қарап қалмаған. Осындай көптеген тарихи тәжірибелерден, сол кездегі отбасы тәрбиесіндегі отаншылдық сезімнің қалыптасуына ата-ана, ауыл-аймағының ықпалы күшті болғанын көреміз. Өсіп келе жатқан жас буындардың бойында Отан сүйгіштік сезімнің қалыптасуына отбасындағы тәрбиенің ықпалын елемей қоюға болмайды. Бұл ретте қазақ халқының батыр ұлы Б.Момышұлының "Бұл менің ошағым Отанның ошағы, Отан болмаса, ошағым да, уйім де болмас еді, менің үйім де, ошағым да Отанымдікі" деген.
Ал интернационализмді әрбір адамның езін сол мемлекет халқының бір бөлігі ретінде сезінуінен түрлі ұлттық қауымдастық өкілдерінің ортақ Отанына деген сүйіспеншілігі мен шын берілгендігінен көруге болады.
Қазакстан Республикасының тэуелсіздігі жағдайында барлық ұлттардың ортақ сана-сезімін қамтитын интернационализм идеясы мен ұлттық патриотизм идеясының біртүтастыгы қажет. Оның темірқазығы -Қазақстанды осындағы барлық ұлттардың өз Отаным деп сезінуі болмақ.
Жалпы қазақстандык патриотизм дегеніміз - өзіңді республика халқының ажырамас бөлігі, ортақ Отан ретінде Қазақстан Республикасына сүйіспеншілік сезімі мен берілгендік, азамат ретінде халық пен елдің мүддесін қорғайтын борышты сезіну болып табылады.
Қазақстандық патриотизмге басқа халықтарға деген сыйластық, бүкіл адамзатты құрметтеу тұрғысынан қарау керек.1.2 Оқушыларға патриоттық және интернациональдық тәрбие беру проблемасы
Өскелең ұрпаққа адамзат тарихында ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып келе жатқан патриоттық тәрбиені, отаншылдықты, елжандылықты дарыту – қазіргі кезеңде көкейкесті мәселенің бірі болып отыр. Н. Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» стратегиялық бағдарламасының « Қазақстн мұраты» деп аталатын бөлімінде еліміздің тұтастығын, оны ішкі және сыртқы күштерден сақтау міндетініңт өзі жастарды отаншылдық, елжандылық, патриоттық рухта тәрбиелеуді жүктейді.Өткенін білмеген халқының қадірін білмейді, халық нені бастан кешірді, бүгінге қол жеткені ненің арқасы, халық өз тарихын жасауүшін тер төгіп, азап шекті, тар жол, тайғақ кешуден өтіп, жерін қорғап, елін сақтады. Жаппай патритизм үлгісі кешегі 1986 жылғы әлемді дүр сілкіндірген қасіретті желтоқсан оқиғасы болатын. Соны бүгінгі ұрпақ білуге, қастерлеуге тиіс. Сондықтан жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру ҚР Білім министірлігі ұсынған « Тәлім - тәрбие тұжырымдамасы» жобасында, ҚР «Білім туралы» Заңы, ҚР мемлекеттік « Білім» бағдарламасы, «ҚР жалпы білім беретін мектептер тұжырымдамасы», т.б. қаулы – қарарларда қазақ халқының ерлік, жауынгерлік тарихымен, ұрпаққа ерліктің өшпес үлгісін қалдырған хас батырлардың өмір - өнегесімен таныстыруға, өз жерін, елін қорғай алатын елжанды, ұлттық намысы мол, жігерлі азаматтар тәрбиелеуге ден қойылған.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 26 сәуірдегі Жарлығымен бекітілген Қазақстан халықтары Ассамблеясының орта мерзімді кезеңге арналған стратегиясы және ҚР азаматтарына патриоттық тәрбие берудің 2006-2008жылдарға арналған Мемлекттік бағдарламасында патриоттық тәрбие беру жүйесін нысаналы дамыту арқылы азаматтардың бойында жоғары патриоттық сананы, өз елі үшін мақтаныш сезімдерін, Отанның мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтық борыш пен конститутциялық міндеттерді орындауға дайындығын тәрбиелеуді көздейді.
Бүгінгі Қазақстан жағдайындағы патриотизмнің басты көрінісі – қазақтың ана тілінде сөйлеуі , балаларына патриоттық тәрбие беруі, ұлттық мінез, жүріс – тұрыстарын қалыптастыру, ізет, құрмет, мейірім, т.б. сезімдерін дамытуы.
Патриоттық, интернационалдық тәрбие мәселесін зерттеумен біздің республиканың бірқатар ғалымдары айналысып келеді. Мәселен, Б.Момышұлы К.Меңлібаев, Қ.Жарықбаев, С.Қалиев, С.Иманбаева, Е.Жұматаева және т.б. бұл мәселені өз еңбектерінде қарастырған. Ғалым - педагогтар Н.Қайшыбаева, Д.Құсайынов, Г.Сламбекова, Е.Жұматаева т.б. патриоттық тәрбие беруді әдебиет сабағы арқылы сыныптан және сыныптан тыс оқу – тәрбие мекемелерінде ұйымдастырудың жағдайларын, мүмкіндіктерін жазса, А.Луначарский, Н.Крупская өз еңбектерінде оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына патриоттық тәрбиенің әсерін қарастырады.
Жас ұрпақ тәрбиесі Қазақстанның егемендік алып, тәуелсіздік жағдайына ие болғанда өз мемлекеттігін қалыптастыруға байланысты бала тәрбиесін қайта қарау маңызды міндеттердің біріне айналып отыр. « Қазақстан - біздің ортақ үйіміз, біздің өзімізде, біздің бабаларымызда осы жерді мекен етеді. Егер біз өзіміздің өмірімізді сынауды білер болсақ, оны жасампаздықпен жаңғыртып, бой көрсеткен әрбір тал шыбықты мәпелеп өсіріп отырмасақ, онда біз өзімізді нағыз патриот деп санай алмас едік.» деген Елбасы Н.Назарбаевтың сөзі мемлекетіміздің келешегінің тұтқасын ұатайтын жас ұрпақты осы бастан Отанына, атамекеніне шын берілгендік Рухында тәрбиелеуден артық борыш жоқ екендігін көрсетеді. Патриоттық тәрбиені ойға алғанда бірінші санаға Отан түсінігі келеді.Патриоттық сезімнің нысаны мен қайнар көзіне Отан, туған жер, табиғат, оның байлықтары, тіл, дәстүр, тарихи ескерткіштер, туған өлкедегі ұлттық құндылықтар жатады. Отансүйгіштік қасиетті қалыптастыруға әсер ететін факторлар – ұлттық сезім, ұлттық парыз, бірлік және міндет.
Патриотизмнің маңызды элементтерінің бірі: онымен етене байланысып жатқан ұлттық рух пен ұлттық патриотизм жөнінде айтып өту қажет. Ұлттық рух пен ұлттық патриотизм – бұл ұлттың ішіндегі жеке адамның асыл белгісі мен қасиеті, өз халқына деген сүйіспеншілігі, ерекшеліктерімен де байланысты. Соғңы жылдары қазақстандық патриотизмге маңызды мән берілуде. Қазақстандық патриотизм - өзіңді республика халқының құрамдас бөлігі ретінде сезіну, Қазақстан Республикасына біртұтас Отан ретінде сүйіспеншілік және берілгендік сезімді, халы пен елдің мүддесін қорғайтын, тіпті әскери қорғауды жүзеге асыратын азаматтың парызы мен намысын тәрбиелеу. Патриотизм мен ерліктің мәселелерін тарихи тұрғыда қарастыра отырып қазастандық патриотизм жаңадан пайда болған құбылыс емес екендігін, оның ертеде пайда болып, өзіне тек республика тәуелсіздігін алған жылдары ғана ерекше назар аударылып отырғанын баса айтуға болады. Ол жоңғар шапқыншылығы кезіндегі қатыгез күресте, азамат және екінші дүниежүзілік соғысы жылдарында, желтоқсан оқиғалары кезінде, жаңа, тәуелсіз қоғам дәуірінде дамып жетіледі. Патриоттық тәрбие ұлттық намыс, ұлттық сана – сезім рухани байлықтан көрініс табады. Олай болса, рухани байлыққа, ең алдымен, тілімізді, дінімізді, салт – дәстүрімізді, жатқызсақ, тіл – қазақ болуымыз үшін, дін – адам болуымыз үшін, салт – дәстүр ұлт болуымыз үшін қажет.
Сонымен қатар, көркем шығармаларда, оның ішінде ауыз әдебиеті үлгілерінде халық өміріндегі әр дәуірден құралған батырлықты, ерлікті суреттеу оның басты ерекшелігі болып табылады. Мазмұны батырлық, ерлік , ар – намысқа берік, қайтпасер, жауына мейлінше қатал, өз еліне мейрімді, оны қорғауға әрқашан дайын, өнегелі ісі бар адамдарды суреттейтін шығармалар арқылы жас ұрпаққа тәрбиені сабақта беруге болады. Мұндай шығармалар оқушыларды батылдыққа, ерлік ісіне, табандылыққа, әділеттілікке , ақылдылыққа тәрбиелейді.Біріншіден, мұндай шығармалар оқушыларды елін, өз жерін сүйетін намысына берік, отаншыл етіп үйретсе, екіншіден, отанына, еліне қастандық жасамақшы болған сыртқы жауларға мейлінше қатал болуға баулиды. Бұл жөнінде В.П.Белинский: « Балаларға жалпы адамзаттық, дүниежүзілік асыл қазыналарды неғұрлым көбірек білдіңдер, бірақ оларды көбнесе өзінің туған елінің, өз ұлтының көріністері арқылы таныстыруға тырысыңыздыр» , - деген. Осы тұрғыдан алып қарағанда, көркем шығармаларға тән мұралар жас ұрпақты өз елдерінің нағыз патриоты етіп тәрбиелеуге болатын асыл қазына деп бағалаймыз.
К.Д.Ушинский айтқандай, « Тәрбие дәрменсіз болмауы үшін ол халықтық болуы тиіс» - дейді, яғни әрбір ұлттың өзіндік дәстүрін, салтын сақтап, сол рухта тәрбиелеуге баса назар аудару қажеттігін ескерткен. Сондықтан да біз жас ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеуде халқымыздың салт – дәстүрін, ерлік үлгілерімен сабактастыра жүргізуді орынды деп есептейміз. Бұдан шығатын қортынды, халық ауыз әдебиеті үлгілерінің кез – келген жанрын оқушылардың оқу – тәрбие үрдісінде пайдалану, оқушылардың тілін дамытудың, дүниетанымын қалыптастырудың, оларға патриоттық тәрбие берудің бірден – бір жолы болып табылады.
Қазақ қоғамының қайраткері, ғалым Қ.Жарықбаевтың « Отансүйгіштік – кісінің бойындағы күш – қуатын, білімі, халық мүддесін оның игілігіне, яғни, адамның туылып кіндік кескен жеріне білдіретін перзенттік борышы, оның кісілігін танытатын ерекше асқақ сезім» деген.
Патриоттық тәрбие - өлшемдер ретінде таңдап алынған, бірнеше бөліктерден тұратын сабақтас сапа. Оған мыналар жатады:
1. Өзін өз мемлекетінің азаматы ретінде санау.
2. Мемлекеттік рәміздер мен дәстүрлерді қастерлеу.
3. Қазақ халқының тарихын бағалайтын көзқарас.
4. Қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрларін түсіну.
Бүгінде «мен патриотпын» деген замандастарымыздың бойынан нағыз ұлтжандылық сезімнен гөрі мендік патриотизм өріс алғанын байқаймыз. Яғни, олар өзінің бас мүддесін бірінші орынға қояды, ұлттық, елдік мақсат келесі орынға қалады, әр адамның бойынан өзімшілдік, менмендік, тек өз пайдасын ойлайтын пиғылдан арылту үшін ұлтжандылық тәрбиесіне баулу керек. Ол үшін ата – бабаларымыздың ерлік ітерінен, аңыз әңгімелерінен, батырлар жырларынан мысал келтіре отырып солардан үлгі беру және өздерін солардың ұрпағы екендігіне көз жеткізе отырып еліктеу арқылы іске асыруға болады. .......
Бұл дипломдық, курстық немесе ғылыми жұмысты өзіңіз жазуға көмек ретінде ғана пайдаланыңыз!!!


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 100 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» "Өз жүрегіңнен ұялмайсың ба": Қайрат Нұртастың жазбасы елді елең еткізді 16.11.2021, 0
» Қазақстанда балаларға да вакцина паспорты беріледі 14.11.2021, 0
» Интернет-алаяқтардан қалай қорғану керек? 09.11.2021, 0

Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы