Педагогика точно келетін (1) (2)


1

"Ақпаратты тарату жəне мəселелерді шешу мақсатында ой бөлісу" сипаттамасына тəн

білімді игеру үлгісі (Александр)

талқылау

2

"Бастаған істі аяғына дейін жеткіз, өз əрекетіңді жоспарла" ережесі қай принципке

жатады

жүйелілік

3

"Жаңа педагогика" тəсілдемесінің аясында ақпараттық - коммуникациялық

технологияларды қолдану барысында оқушылар

сайтта ақпаратты жариялайды

4

"Жаңа педагогика" тəсілдемесінің аясында ақпараттық - коммуникациялық

технологияларды қолдану барысында оқушылар

электронды поштаны қолданады

5

"Жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге, қарапайымнан күрделіге" деген ереже қандай

принципке жатады

бірізділік пен жүйелілік

6

"Көпіршелер" деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі

оқушыларға өз бетінше орындай

алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру

7

"Оңайдан қиынға" ережесі қай принципке жатады

түсініктілік

8

«Жаңа педагогика» тəсілдемесінің аясында ақпараттық-коммуникациялық

технологияларды қолдану барысында оқушылар

электронды тасығышқа ақпаратты

сақтайды.

9

«Мұғалім сабақта білім əліменіе терезе ашып қана қоймай, өзіне де көрсетеді,

оқушылар алдында өзінің рухани əлемін, рухани байлығын ашады»

В.А.Сухомлинский

10

«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одақ тұрған ешнарсе жоқ»

деп жазған

Я.А.Коменский

11

Lesson study кезеңдерінің бірі - "Қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша

оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нəтижелерін жүйелеп, талдауы". Осыдан кейінгі кезең

Зерделенген мəселелерді негізге ала

отырып, келесі Lesson Study-ді жоспарлау

12

Авторитарлы тəрбие, либералды тəрбие, демократиялық тəрбие, еркін тəрбие. Қандай

белгілер бойынша жіктелген

өзара қарым - қатынас стилі бойынша

13

Адам тəжірибесінің толық тізімі алғаш сақталатын жады түрі

эпизодты

14

Адамгершілік тəрбиесі

жалпыадамзаттық құндылықтарды

игеру

15

Адамгершілік тəрбиесінің міндеттері

Адамдарға құрмет сезімін дамыту

16

Адамгершілік, еңбек, ақыл - ой, физикалық тəрбие - бұл

тəрбиенің бағыты

17

Адамзаттың жинақтаған тəжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам

заңдарын тану нəтижесі

білім

18

Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі,

есінде сақтауы жəне қайта жаң,ыртуы ол

білім

19

АКТ қолдануда "көрсету" оқыту аспектісін қолданудың мысалы

оқу жəне талқылау мақсатында

оқушылардың жұмыстарды алмастыруы

20

Александердің зерттеуіне сəйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау

үнемі қайталап отыру арқылы

фактілерді, ойларды жаттау

21

Ата - анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілердің, ерекшеліктердің берілуі

тұқым қуалаушылық

22

Аударма жасау, интерпретация, экстраполяцияны қамтитын Блум таксономиясының

кезеңі

Түсіну

23

Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандару,

лайықсыз қылықтарын елемеу немесе жаза қолдану

оперантты шарттылы

24

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі

оқушылардың өзін – өзі бағалауға

қатыстырылуы

25

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нəтижелерінің интерпретациясы

алынған мəліметтердің мəнін анықтау

26

Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. "Интерпретация" сипаттамасына

сəйкес мұғалім əрекеті

Оқушының жауабын критерийге

сəйкестендіру

27

Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. "Қадағалау" сипаттамасына сəйкес

мұғалімнің əрекеті

оқушының сұраққа жауабын тыңдау

28

Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Қорытынды»ссипаттамасына тəн

мұғалім əрекетін көрсетіңіз

оқушының жауабына сəйкес шешім

қабылдау

29

Бағалаудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген нормаларымен

немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен ара - қатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады

оқуды бағалау

30

Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке

негізделген оқыту ортасы

Оқушыға бағдарланған

31

Балаларды сүйетін, жүрек қалауымен əрбір педагогтың қол жетерлік тəрбие мен

оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнер

педагогикалық шеберлік

32

Баланы өз ықтиярымен оқыту - бұл

педагогикалық жаңашылдықтың

идеясы

33

Бейнелеу көрнекілігіне жатады

макет

34

Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақты критерий

жаңашылдық

35

Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілетін алгоримтдерін нақты

пайдалануға негізделген ойлаудың түрі

репродуктивті

36

Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тəн? Асқар, ережені жақсы айттыңыз. Енді

мысал келтіре аласыз ба?

сынақтан өткізу

37

Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тəуелсіз болатын типті жүйенің сипатын көрсетіңіз

жұмыстың құндылығын айқындап,

мақсатын, орындалу ұзақтығын, нəтижесін белгілейді

38

Білім беру мазмұны

ғылыми білімдер, іскерліктер мен

дағдылар жүйесі

39

Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар

білім беру стандарты

40

Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы

озық педагогикалық тəжірибені

зерттеу, жинақтау жəне тарату

41

Білімді іс-əрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен жəне практикамен байланысын

тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі

белсенділік

42

Білімнің педагогикалық аспектісі

Оқушыларға ғылымды оңтайлы

түсіндіру тəсілі

43

Бірегей, жоғары сапалы жəне дана нəтижелер шығатын тұлғаралық жəне тұлғаішілік

үдеріс

шығармашылы

44

Бітіруші түлектерге ұлттық біріңгай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты

стандартты бақылау жəне орындау

45

Блум таксономиясына сəйкес жаңа үлгідегі əртүрлі тəсілдермен элементтерді қиыстыру

арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі

жинақтау

46

Бұл өлшемге тəн оқушыларда "қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен

тапсырмаларға ұмтылу" байқалады

күрделілікке деген сүйспеншілік

47

Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тəжірибесіне қадағалау қабілетін

дамытады

метатану

48

В.В.Давыдов бойынша оқу іс-əрекетінің басты нəтижесі

теориялық сана мен ойлау

49

Ғылыми - жаратылыс пəндері

физика, математика, химия, биология

50

Ғылыми білімді игеру, арнайы жəне жалпы білімділік іскерлік пен дағдыларды

қалыптастыру оқытудың қай функциясына жатады

білімділік

51

Ғылыми педагогикалық тəжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық

инновацияның негізгі критерийлері

52

Дарынды жəне талантты балаларды анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ

жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының өлшемі

ойлау қабілетінің жылдамдығы

53

Дарынды жəне талантты балаларды анықтауды "өз білімін жетілдіру" өлшеміне сəйкес

келетін балаларда көрініс табатын ерекшелік

олар өздерінің оқуларын реттей алады

54

Дарынды жəне талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші

кезеңі (Ренцулли мен Райс)

жалпы зерттеу жаттығулары

55

Дарынды жəне талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын

көрсетіңіз

өзін-өзі сынайды, бағалай алады

56

Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша "Оқуда жəне проблемаларды

шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алады" деп анықталған өлшем

икемділік

57

Дəйектілікті дамытуда АКТ қолдану жəне оқыту аспектісінің мысалы

Талдау жəне бағалау

58

Дж.Флейвелл бойынша, оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес

берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы

өнімділік тапшылығы

59

Дидактиканың нақты түсініктері

сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

60

Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына

сəйкес келетінін көрсетіңіз

тапсырманы орындауда балама

шешімдерді көріп, қабылдай алады

61

Ең үздік оқушыларды анықтауға көмектесетін сипаттамалар ішінен "ақпаратты

толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтай алатын жəне оның мəніне тез жететін" өлшем

мəселені шешу

62

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы "өз білімін жетілдіру" сенімді өлшемнің

сипаттамасы

Олар өздерінің оқуларын реттей

алады

63

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемнің сипаттамасы

басқаларға қарағанда ойлау

қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

64

Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген

əдіс

орын əдісі

65

Əр сабаққа дайындалу үшін ең алдымен оның мақсатын анықтауды талап ететін

принцип

мақсаттылық

66

Əрқайсысында анықталған тапсырмаларды шешетін əртүрлі жəне қайталанатын

істердің көмегімен оқушылардың оқу іс - əрекетін басқару əдісі

жаттығу

67

Əрқашанда пайымдау, қорыту жəне дəлелдеуді талап ететін оқыту əдісі

түсіндіру

68

Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің жəне басқалардың алдында кінəлі сезінуге

шақыратын əдіс

жазалау

69

Жазалау əдісі

келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу

үшін қолданылатын педагогикалық ықпал

70

Жазалау əдістерін таңдауда ескеретін жағдайлар

оқушының жасы

71

Жаңа білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум

таксономисының қай қадамына сəйкес

қолдану

72

жаңа оқулықтың пəнді оқытудағы тиімділігін тəжірибе жүзінде сынақтан өткізудегі

бағалау мақсаты

бағдарлама мазмұнын бақылау

73

Жарыс əдісі

өз нəтижесін басқалармен салыстыра

отырып, тұлға қасиеттерін қалыптастыру жəне бекіту

74

Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ

төмен дəрежелі

75

Жеке адамның қалыптасуындағы жетекші фактор

отбасы

76

Жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тəрбиелік əсер етуге таңдаған əдістемелерді

жүзеге асрыатын білім, шеберлік, дағдылардың жиынтығы

педагогикалық технология

77

Жеке тəжірибенің дамуы, басқалар жасаған тəжірибені жəне ғылыми басылымдарды

меңгеру, қателер мен сынақтар əдісі, эксперимент

мектепті жаңарту жолдары

78

Жеке тəжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір

жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі

семантикалы

79

Жеке тұлғаны дамыту, базалық мəдениетін қалыптастыруда негізгі құрал болып

табылады

білім беру

80

Жекелеп оқыту

оқушылардың дербес ерекшеліктерін

ескере отырып оқыту процесін ұйымдастыру

81

Жетекші іс-əрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі

мектепке дейінгі жас

82

Жинақталған мəліметтерді талдау, саралау, жинақтау жəне бағалау сияқты

динамикалық үдерістер жүретін жады түрі

жұмыс

83

Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту

аспектісінің мысалы болып табылады

тестілеу жəне растау

84

Зерттеу тəжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлері жиынтығын анықтауға болады

жаңашылдық, оптималдық, жоғары

нəтижелілік, тəжірибеде

шығармашылықпен қолдану мүмкнідігі

85

Зерттеушілік əңгіме жүргізу кезінде оқушылардың əрекеті

айтқандарын дəлелдейді

86

Идея қайталанады жəне жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін əңгіме түрі

кумулятивтік əңгіме

87

Инновациялық білім беру үдерісінің негізінде педагогиканың басты мəселесі

педагогикалық тəжірибені зерттеу жəне психология мен педагогика

ғылымының жетістіктерін тəжірибеге жеткізу

88

Инновациялық педагогикалық технологиялар

мұғалімдердің даралығын жетілдіру,

оларға кəсіби іс – əрекет аумағында жаңашылдық тұрғысынан шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы білім, білік жəне дағдның көмегімен меңгеру арқылы мұғалім шеберлігін

қалыптастыру

89

Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол

Педагогикалық-психологиялық

ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

90

Іс - əрекеттер арқылы дамитын білімді сақтау жадысы

рəсімдік

91

Іс - əрекетті зерттеу тəсіліндегі басты үрдіс

сабақты зерттеу

92

Іс - əрекетті зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны

міндеттеме алу

93

Іс-əрекеттегі зерттеу үдерісіне ықпалдастыру нəтижесі

оқушының оқу тəжірибесін

жақсартады

94

Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу жəне мұрағаттау үдерістерін білуді

қамтитын білім саласы

технологиялық білім

95

Көру (визуальды), есту (аудиалды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне

əсер ететін оқыту принципі

көрнекілік

96

Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық

жұмысының кешендісі

практикумдар

97

Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мəселелерін көтерген кім

Ы.Алтынсарин

98

Қайта тəрбиелеу адамның қандай қасиеттерін жоюдан басталады

жағымсыз

99

Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап

беретін жады түрі

рəсімдік

100

Қоғамдық түрдегі тəрбие принципінің талаптары

азаматты тəрбиелеу

101

Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері

технологиялық, əдістемелік,

ұйымдастырушылық

102

Құқықтық тəрбие негізі

отбасы

103

Құқықтық тəрбие нəтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады

құқықтық сананы қалыптастыру

деңгейі

104

Қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылатын

оқушыға тəн өлшем

күрделілікке деген сүйспеншілік

105

Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы

мəдени-тарихи даму теориясы

106

Л.Шульман құзырлы мұғалімге тəн үш белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тəжірибелік дағдыларының сипаттамасы

оқушылардың білімін бағалау,

ынталандыру, сабақты жоспарлау əдістемелерін меңгеруі

107

Латын тілінен аударғанда "бағалау" термині

"білім алу"

108

М.Чиксентмихайдың "Өзіндік мақсат" сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға

төмен міндет қоюдың нəтижесі

зерігу

109

Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласы

Педагогикалық білім

110

Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан өткізудегі бағалаудың мақсаты

стандартты бақылау жəне орындау

111

Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде

мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін қамтитын оқыту əдісі

лабораториялық жұмыс

112

Мектеп шеберханасында, оқу-тəжірибе участігінде, оқушылардың өндірістік

бригадаларында оқытуды іске асыруға бағытталған оқыту əдісі

практикалық жұмыстар

113

Мектептен жəне сыныптан тыс тəрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне

сабақ кестесін жасау

жатпайды

114

Мемлекет саясатының өзекті мəселелерінің бірі

халыққа білім беру ісін жетілдіру

115

Меңгерген білім мен өмірлік тəжірибе негізінде тез, нақты, саналы орындалатын

практикалық жəне теориялық іс-əрекетке даярлық

білік

116

Метатануды өлшеудің екінші өлшемі

тапсырмаға бағытталған

117

Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар

педагогикалық əдеп жəне ұстаздық

шеберлік

118

Мұғалім іс-əрекетінің нəтижелілігі

Тиімділігімен анықталады

119

Мұғалім қызметіндегі оң нəтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін

педагогикалық инновацияның критерийі

нəтижелілілк

120

Мұғалім қызметіндегі сындырлы оқыту теориясына сəйкес маңызды басымдықтардың

бірі

Оқушылардың сабақты қабылдау

ерекшеліктерін түсіну

121

Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы

психологиялық-педагогикалық

зерттеулердің нəтижесін педагогикалық қызметтің тəжірибесіне ендіру

122

Мұғалім өз пəнінен оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзін - өзі тəрбиелеу,

өзін-өзі дамыту жəне өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей

іс-əрекет пен мінез құлықты жүйелік- модельдеуші деңгей

123

Мұғалім педагогикалық іс-əрекет құралдары мен тəсілдерін пайдалануда ескішілдік

танытатын стиль

пайымдаушы-əдісқойлық стильі

124

Мұғалім сабақты жоспарлауды

əрбір жеке сабақтың тақырыптық

жоспарға сəйкестігін нақтылаудан бастауды

125

Мұғалім тəжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы

педагогикалық тəсіл

сабақты зерттеу

126

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

Оқушының оқу материалын меңгеру

тереңдігін байқау

127

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік

 өзінің сабақты түсіндіруі мен қойған сұрақтарына оқушылардың жауабын

реакцияларын қабылдау

128

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

балалардың психофизикалық

күйлерін байқау

129

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

оқушының жеке дара бейімділіктері

мен қабілеттерін байқау

130

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

оқушының материалды түсінуін,

жұмыс қарқынын байқау

131

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

сабақ барысында өзінің мінез - құлқы

мен сөйлеуін қадағалау

132

Мұғалімдердің белгілі бір тəсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында

оқушылардың оқу үдерісін зерделеуі

сабақты зерттеу

133

Мұғалімнің инновациялық іс - əрекеті

озық педагогикалық тəжірибелерді

оқу - тəрбие үрдісіне енгізу

134

Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың əртүрлі сыныптан тыс іс-əрекеттері

жəне басқа іс-шаралар көрсетіледі

сынып жетекшісінің тəрбие жұмыс

жоспарында

135

Мұғалімнің озық педагогикалық тəжірибесінің жай тəжірибеден артықшылығы

логикасы, əдісі, тəсілі жағынан ерекше

тиімді нəтиже береді

136

Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі

сабақтарды тақырып бойынша

жоспарлау

137

Мұғалімнің субъект, пəн жүргізуші, əдіскер, зерттеуші, оқушылардың іс-əрекетін

ұйымдастырушы ретінде қарастырылуы

кəсіби педагогикалық позициялар

138

Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дəйектеуінің үш түрін

анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік əңгіме сипаттамасын көрсетіңіз

ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау

арқылы жалғасады

139

Н.Мерсер зерттеуіне сəйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын

идеяларды төзімділікпен тындайтын əңгіме түрі

Кумулятивтік

140

Н.Мерсердің зерттеуіне сəйкес, ұжымдық əңгіме түсіну мен білім беруге қол жеткізу

аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие болатын əңгіменің түрі

зерттеушілік əңгіме

141

Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын жəне əрекеттерді қалай орындау керектігі туралы

білімді сақтайтын жадының түрі

рəсімдік

142

Нəтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының жұмсаған күшінің шығыны мен

қолданылған тəсілдерінің тиімділігін анықтайтын педагогикалық инновациялық критерий

оптималдық

143

Озық тəжірибенің ең жоғарғы деңгейі

жаңашылдық

144

Ойын - тəрбиенің қай бөлімінің негізгі құралы

ақыл - ой

145

Оқу бағдарламасы, пəндік мазмұн қамтылатын жоспар

ұзақ мерзімді жоспар

146

Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауына

көмектесетін тəсілді көрсетіңіз

көрсетілім

147

Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына

көмектесетін тəсілді көрсетіңіз

тəжірибе жасау

148

Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі

өзгелерді оқыту

149

Оқу сабақтарының стандартсыз формалары

сабақ-конференция, панарама-сабақ,

интеграцияланған сабақ

150

Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей

алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем

өз білімін жетілдіру

151

Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктері мен дамуы туралы хабарлау

кері байланыс

152

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі

балалардың қалай оқитынын

мұғалімнің түсінуі

153

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі

нені оқу керектігін түсіну

154

Оқу үшін бағалаудың мақсаты

табысқа жетуге бағыт беру

155

Оқуға қызығуды ынталандыру əдісі - бұл

танымдық ойындар

156

Оқуда қолданылатын зерттеушліік əңгімеге тəн белгі

əркімнің идеясы пайдалы деп

саналғанмен, мұқият бағаланады

157

Оқуды бағалаудың мақсаты

баға қойып, нəтижені тіркеу

158

Оқуды даралаудың шешуші критерий

Білім алуда тəуелсіздікті қамтамасыз

ету

159

Оқулыққа қойылатын талаптар

оқу материалдарының жоғары

идеялық жəне ғылыми деңгейінде түсінікті болып баяндалуы

160

Оқушы жетістіктерін белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар

тобының қол жеткізген деңгейімен салыстырған соң қорытынды жасалады

оқуды бағалау

161

Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау

нəтижелерін кейін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі

метатану

162

Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмгендіктен, оқушының қабілеті жетіп

тұрса да, тапсырманы орындай алауы (Дж.Флейвелл)

өнімділік тапшылығы

163

Оқушылар бір - біріне сұрақ қойып, айтқандарын дəлелдейтін жəне өзара келісімге

жетуге тырысатын əңгіме түрі

зертеушілік

164

Оқушылар бір - бірінің үлесін сынамайтын жəне сындарлылыққа негізделетін əңгіме

түрі

кумулятивтік

165

Оқушылар жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп, көзқарасын дəлелдеп шығуға

көмектесетін оқыту əдісі

дискуссиялық

166

Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс жасау уақытын ұлғайтуы

жауаптарын түзетуге, нақтылауға,

дұрыстауға мүмкіндік береді

167

Оқушылар іс - əрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тəжірибесіне,

күш-қуаты мен мүмкіндіктеріне сəйкес болуы

Тəрбиенің оқушылардың жас жəне

дербес ерекшеліктеріне сəйкестігі

168

Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын

дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тəсілі

түрткі болу

169

Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында дағдылар мен міндеттердің

сəйкес келуінің нəтижесі

ағын

170

Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру жəне

талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы

қорытындылау

171

Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін

сұрақ тəсілі

сынақтан өткізу

172

Оқушылардың барлығына оқу ептілігі жəне білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің

қолайлы жағдай қалыптастыруы

оқыту ортасын құру

173

Оқушылардың барлық қорытындылары бағалап, болжамды көзқарастар мен

мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлау ерекшелігі

сыңаржақтылықтың болмауы

174

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын басқаға бағыттау, сұрақ қою

мысалын көрсетіңіз

Көмектесе алатындар бар ма

175

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізуде сұрақ қою

мысалы

осы ойыңызды дəлелдейтін мысал бар

ма

176

Оқушылардың кəсіби бағдарлығын анықтайтын əдістеме

"Менің қалауым" дифференциалды-

диагностикалық сауалнамасы

177

Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты

мұғалімнің қолданған əдіс-тəсілі

178

Оқушылардың нені білетіндігін жəне не істей алатындығын, сонымен қатар олар

қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау үшін мұғалім өткізетін бағалау кезеңі

қадағалау

179

Оқушылардың өзін - өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен

қызығушылықтарының пайда болуы

ішкі уəж

180

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктері «сыңаржақтылықтың

болмауына » сəйкес келетін сипаттама

көзқарастардың барлығын қарастыру

181

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі

өзге идеяларды қабылдауға ашық

болуы

182

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "пайымға" тəн

сипаттама

дəлелдердің деңгейін, маңызын

мойындау

183

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "тəртіпке" тəн

сипаттама

тиянақты, нақты жəне жан-жақты

болуы

184

Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің

стилі

демократиялық

185

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі

Оқушының жауабына сəйкес шешім

қабылдау

186

Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы

осы айтқандарыңызға мысал келтіре

аласыз ба

187

Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы

сыртқы уəж

188

Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі

оқушы өз жауабын түзетуге,

нақтылауға мүмкіндік алады

189

Оқушының сабаққа ықыласты болуы жəне өзін - өзі ынталандыруы

ішкі уəж

190

Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы "дəлелдерді талап етіп, кез келген дəлелді

есепке алып отыруын" көрсететін ерекшелігі

ұтымдылық

191

Оқып үйренуге деген уəжін қиынырақ, ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы

арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем.

күрделілікке деген сүйіспеншілік

192

Оқыту барысында оқушылардың меңгеруі тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы

ғылыми білімдер, дағды,

дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

193

Оқыту əдістемесінің əдістемелік негіздері

таным теориясы

194

Оқыту əдістері анықталмайды

оқушылардың қызығушылығымен

195

Оқыту заңдылықтары мен құбылыстарына қатысты ілімдер мен оқыту ілімі

дидактика

196

Оқыту мазмұны оқушыларды объективті ғылыми дəйектермен, теориялармен,

заңдармен таныстырса жəне ғылымның қазіргі жағдайын көрсете алса, ол қай принципке жатады

ғылымилық

197

Оқыту принципінің мəні

дидактикалық процесті

ұйымдастырдағы жəне өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар

198

Оқыту процесінде оқушылар меңгеруге тиіс іс - əрекеттер тəсілдері мен ғылыми білім,

білік жəне дағды жүйесі - бұл

білім беру мазмұны

199

Оқыту үдерісі кезінде ең үздік оқушыларды анықтауға арналған өлшемдерінің бірі

болып табылатын икемділік сипаттамасы

тапсырманы орындауда балама

шешімдерді көріп, қабылдай алады

200

Оқытуда басшылыққа алатын идея, негізгі талап

принцип

201

Оқытудағы саналық пен белсенділік принципі немен сипатталады

оқыту процесінде оқушылардың

белсенді қатысуымен оқу материалын меңгерумен

202

Оқытудағы тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық - коммуникациялық технологиялар

көмегімен "бағалау жəне талдау" акспектілері арасындағы сəйкестік

əртүрлі жұмыстарды салыстыру

203

Оқытудағы тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық - коммуникациялық технологиялар

көмегімен "көрсету" аспектілері арасындағы сəйкестік

өлшеулерді қалай жүргізу керектігін

көрсету

204

Оқытудың ғылымилылық принципі

оқушылардың дүниетанымдық

көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану

205

Оқытудың жаңа тəсілдерін əзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды

көздейтін сабақты зерттеу тəсілінің түйінді сипаты

креативтілік

206

Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, əдістерін, оқытудың мақсаты мен

заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі

дидактикалық принциптер

207

Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын

талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен əдістері туралы нұсқаулар, қажетті əдебиеттер қайда көрсетіледі

оқу бағдарламасының құрамында

208

Оқытудың негізгі компоненттері

білім, іскерлік, дағды

209

Оқытудың тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың

көмегімен "модельдеу" аспектілері арасындағы сəйкестік

ықтимал əсерлерді имитациялау

210

Оқытудың тиімділігін, сапасын жақсарту үшін оқушылардың білімдерінің толық,

терең, нақты қамтитын оқыту принципі

беріктік

211

Орта бірлесуден гөрі, бəсекеге бағытталатын əңгіменің түрі

əңгіме - дебат

212

Орта бірлесуден гөрі, бəсекеге бағытталған əңшіменің түрі

Əңгіме - дебат

213

Орта мерзімді жоспардың қызметі

тізбектелген сабақтар жоспарын құру

214

Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге

бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі

оқушылар нені білуге тиіс

215

Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын мазмұн

тізбектелген сабақтар топтамасы

216

Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге

асыратын оқушыға сəйкес өлшем

ойлау қабілетінің жылдамдығы

217

Өзін - өзі тəрбиелеудің негізгі əдісі

өзіндік талдау өзіндік бағалау, өзіндік

бақылау, өзіндік жүзеге асу

218

Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу

мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ

түрткі болу

219

Өткен сабақты талдаудың негізгі мəселесі

сабақтың дидактикалық жəне

тəрбиелік міндеттері қалай шешіледі

220

Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы

сауаттылық дағдыларын жетілдіреді

221

Педагогика ғылымының саласы

Педагогика тарихы

222

Педагогикалық жаңалықтарды жасау, оларды педагогикалық қауымдастықтың игеруі,

бағалануы, пайдалануы мен оқыту жəне тəрбиелеу практикасына ендіру үрдісі

инновациялық

223

Педагогикалық жаңалықтардың пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен

пайдаланудың ортасы

инновациялық орта

224

Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру жəне пайдалануға негізделген мұғалім қызметі

инновациялық бағыттылығын

көрсетеді

225

Педагогикалық зерттеудің негізгі əдістерін білу мұғалімге не үшін қажет

тəрбие мен оқытудың міндеттерін

шешу үшін

226

Педагогикалық процестің бағыттылық принципі

оқыту мен тəрбие үйлесімділігіне

ықпалы

227

Педагогтың өз ішкі дүниесін түсіну, ұғыну, вербализациялау арқылы психологиялық

талдау жасау күйі

педагогикалық рефлексия

228

Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым

А.Б.Оралов

229

Пəн бойынша білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум

таксономиясының қай қадамына сəйкес

қолдану

230

Пəн бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз

ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру

тəсілі

231

Проблемалық ситуация

бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық

жағдайы

232

Проблеманы шешуде дəстүрлі тəсілді қолдануды меңзейтін жəне нəтижесінде сол

тəріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі

конвергентті

233

Ренцулли мен Райстың дарынды жəне талантты оқушылардың білімін жетілдіру

моделінің үш кезеңі

жетілдіру, үдеріс, нəтиже

234

Рефлекциялаушы практиктің өзгеріп жатқан жағдайға сай əрекет ететін көмектесетін

үдеріс

іс-əрекеттегі толғаныс

235

Саабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағын

жоспарлауға дейінгі кезеңі

Топ мүшелерінің бақылауға алынатын

оқушыларды анықтауы

236

Сабақ беруде пайдаланылатын тəсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған

мұғалімнің рефлекциялық іс - əрекеті

сабақты психологиялық талдау

237

Сабақ жоспарының соңғы кезеңі

сабақты қорытындылау

238

Сабаққа психологиялық талдау жасау ол

мұғалімнің проективті - рефлексивті

іс-əрекеті

239

Сабақты жоспарлау жəне оны өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі

сабақ мақсатын, оның əрбір қадамын

терең ойластыру

240

Сабақты жоспарлауда жəне оны өткізу технологияларын дайындауда өзара байланысты

қанша бөлік бар

2

241

Сабақты жоспарлауда мұғалім алдында қойылатын алғашқы сұрақ

сабақтың мақсаты қандай

242

Сабақты зертеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымының

соңғы кезеңінде қарастырылады

Келесі сабақты зерттеуді жоспарлау

243

Сабақты зерттеу (Lesson Study) тəсіліндегі ең басты үдеріс

сабақты зерттеу

244

Сабақты зерттеу тəсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мəн беріледі

«Бақылаудағы» оқушылардың

сабақта өтілетін материалды игеру

245

Сабақты зерттеу тəсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі

мұғалім зерттеу барысында

жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады

246

Сабақты зерттеу тəсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі

оқыту мен сабаққа берілген кез келген

баға тұтас топ жұмысына қатысты

247

Сабақты зерттеу тəсілінің қажеттілігі

оқу сапасын арттыру

248

Сабақты зерттеу тəсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді

жинауды көздейтін түйінді сипаты

ғылыми дəлділік

249

Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымына сай

бірінші қарастырылады

"бақыланатын" оқушылардың оқуы

250

Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тəсілді дамыту жолын

анықтау үшін зерделенеді

оқушылардың оқу үдерісі

251

Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады

бүкіл зерттеу тобы

252

Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар

оқытудың жаңа тəсілін модельдейді

253

Сабақты зерттеудің (Lesson Study) түйінді сипатының бірі

креативтілік

254

Сабақты психологиялық талдау - бұл

мұғалімнің проективті - рефлексивті іс

- əрекеті

255

Сабақтың мазмұнын ойластырып алу...оқыту принципіне негізделеді

бірізділік

256

Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны

түсіну, бағалау қабілеті

ақпараттық сауаттылық

257

Сандық технологияны пайдалана отырып, мəліметтердің орналасқан жерін анықтап,

оны түсіну, бағалау қабілеті

педагогикалық сауаттылық

258

Сендірудің маңызды əдісі

өнеге - үлгі

259

Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де

кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді

өз жауабын түзетуге, нақтылауға

260

Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау

жəне толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ тəсілі

түрткі болу

261

Сын тұрғысынан ойлау, қарым - қатынас жасау дағдыларын дамытудың негізгі тəсілі

дəлелдеу

262

Сынақтан өткізу сұрағы

осы айтқандарыңызға дəлел келтіре

аласыз ба

263

Сынып сағатына жатады

форма

264

Сыныпта талқылау кезінде өз сөзін дəйектеудің əңгіме - дебат түрі

басқа адамдардың көзқарасын

қабылдауды қаламайды

265

Табитғат, қоғам, мəдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап ететін оқыту

принципі

ғылымилылық

266

Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ

жоғары дəрежелі

267

Танымдық үдерістерді білу, түсіну, реттеу

метатану

268

Танымдық, эмоционалдық жəне психомоторлық бағыттар бойынша оқушыларды оқыту

мақсаттарының тізімін жасауға негізделген модель

Блум таксономиясы

269

Тəрбие əдісі ретінде жаттығудың мəне неде

мінез - құлық нормалары мен

ережелеріне сай тəрбиешінің əр түрлі іс əрекетті ұйымдастыру

270

Тəрбие əдістеріне жатады

əңгімелесу

271

Тəрбие əдістерінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады

көрнекілік

272

Тəрбие процесі көпфакторлы процесс

объективті, субъективті

273

Тəрбие процесі нəтижелігінің басты белгісі

Тəрбиеленушілердің өз жас

ерекшеліктеріне қарай мінез - құлыө нормаларын жəне ережелерін білу

274

Тəрбие процесі нəтижелігінің маңызды сипаты

тəрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне

сəйкес білімі

275

Тəрбие процесіндегі субъективті факторлар

тұлғаның ішкі қажеттіліктерін

білдіріп, тұлға қалыптасып, өмір сүретін объективті жағдай

276

Тəрбие процесінің диалектикалық қайшылығы

өзіндік алғашқы түсінігін өзіне

қойылатын талаптар мен оларды орындау мүмкіндігі арасныда

277

Тəрбие процесінің ерекшеліктері

тəрбиелік іс-əрекеттер нəтижесінің

мақсаттылығы, көпфакторлылығы, үздіксіздігі

278

Тəрбие процесінің қиындықтары

өзгерісті, динамикалық, қозғалмалы

279

Тəрбие процессі

сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен

тұлғаның өзін - өзі тəрбиелеуін кірістіре жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі

280

Тəрбие тəсілі

жалпы əдістің бөлігі, жеке дара əрекет,

нақты іс

281

Тəрбиелік ықпалдардың тізбектілігі, жүйелілігі, беріктігі жəне үздіксіздік принципі

Əрбір бөліктері мен элементтері түгел

бір тұтастықты құрайтын педагогикалық жүйе

282

Тəрбиенің идеялылығы мен мақсаттылығы

Тəрбиенің алдына қоғам болашағына

берік сенімі бар азаматтарды қалыптастыру міндеті қойылады

283

Тəрбиенің құрамды бөлігі

дене тəрбиесі

284

Тəрбиенің мақсаты

жеке тұлғаны жан - жақты дамыту

285

Тəрбиенің негізгі құрамдас бөліктері

ақыл-ой, дене, адамгершілік,

экономикалық, еңбек

286

Тəрбиенің негізгі мақсаты

жеке адамды қалыптастыру жəне

оның жан-жақты толыққанды дамуын қамтамасыз ету

287

Тəрбиенің объективті факторлары

тұрмыстың шарттары, қоғамдық

қатынастар

288

Тəрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғам құрылысының тəжірибесімен байланыс принципі

қоғамның экономикалық, əлеуметтік

жəне рухани қатынастарын, өмір шыңдығының моралі жəне əсемділікке көзқарасын тəрбие ісінде қолдану

289

Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін

жəне тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ

сынақтан өткізу

290

Топ бəсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын əңгіме түрі

əңгіме - дебат

291

Тұлғаның білім алуында ақыл - ой үдерістеріне мəн беретін оқу тəсілі

танымдық тəсіл

292

Тұлғаның өмір жолында өзін – өзі дамытуына, мүмкіншілктеріне жете білуіне

бағытталған тұтас процесс

білім беру

293

Ұжымдық танымдық іс - əрекет формасына кірмейді

оқушының сабақтағы жауабы

294

Ұзақ мерзімді жадыда тəжірибелердің толық тізімі алғашқы болып сақталатын

компонент

эпизодты

295

Факультатив

оқытудың қосымша формасы

296

Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады

оқу пəндері

297

Эстетикалық тəрбиенің міндеттері

оқушылардың əсемдікті тануға

орайласқан санасын, қасиетін, бағалау-эстетикалық қатынастарын ашу

298

Эстетикалық ұғым, пайымдау тəрбиенің қай саласы

эстетикалық

299

Этикалық əңгіме

оқушылардың бойындағы белгілі

қасиеттерді тəрбиелеу жоспарлы түрде өткізіледіТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу