Informational and educational
portal №1 in Qazaqstan.
» » » Реферат: Биология | Шала туған баланың АФЕ-рі күтімі

Реферат: Биология | Шала туған баланың АФЕ-рі күтімі

Реферат:  Биология | Шала туған баланың АФЕ-рі күтімі казакша Реферат:  Биология | Шала туған баланың АФЕ-рі күтімі на казахском языке
Шала туған баланың АФЕ-рі, күтімі.Шала туылғандықтың анықтамасы.

Шала туудың себептері.

Шала туған балалардың белгілері.

Шала туған баланың дәрежесін анықтау. Шала туған балалардың күтімі.

ШТБ-ны "Кенгуру” әдісімен және кювезде жетілдіру.

ШТБ-ны зонд арқылы , қасықпен тамақтандыру туралы.

ШТБ-ны тамақтандыру және егу ерекшеліктері.

Егер нәресте құрсақтағы дамудың 38-40 апталық мерзіміненбұрын дүниеге келіп,салмағы 2500г,бойының ұзындығы 45см –ден кем болса-бұл бала шала туылған деп есептеледі.Дене салмағының мөлшеріне байланысты шала туған балаларды4 дәрежеге бөледі:І дәреже 2000гр-2500грІІ дәреже-1500гр-2000грІІІ дәреже 1000гр-1500грІУ дәреже-1000гр төменГестациондық жасына байланысты жіктелуі:І дәреже 37-35аптаІІ дәреже 34-32 аптаІІІ дәреже 31-29 аптаІУ дәреже 28-22 аптаШала туылғандықтыңбелгілері:1. дауысыжіңішкешіңкілдек

2. қимылдарыжай

3. терісіқызғылт,шалбарланыптұрады

4. теріастымайынашардамыған

5. Құлаққалқандарыжұмсақ,соңдықтанбасынажабысыптұрады.

6. Қызбалалардыңүлкенжыныстықеріндерітолығыпжетілмеген,

ал ұлбалалардыңұмасы бос болуымүмкін7. Кіндіксақинасысемсертәріздесөсінді мен шатсүйектердің

қосылысының орта аралығынантөменірекорналасқан.8. Кішіеңбектеріашық

9. Тырнақтарыжұқа,нәзік,ұясынтолықжаппайтұрады.

Шала туылудыңсебептері:1. аяғыауырәйелдердің токсикозы

2. аяғыауыркездежұқпалыаураларменауыру/әсірессетұмау/

3. әйелдердіңжынысоргандарыныңаурулары

4. алкоголь мен темекініңзияндыәсері

5. Жиі аборт жасату,түсіктер

6. Психикалықжәнефизикалықкүшстресстері

7. 18 жасқадейінжәне 30жастан кейін бала көтеру

Шала туғанбаланыңбарлықжүйелері мен органдарыныңқызметтеріжақсыдамыпжетілмеген.осығанбайланысты шала туған Баланыкүтудіңөзерекшеліктері бар.Орталықнерв жүйесініңдамыпжетілмеуінебайланысты шалатуғанбалалардыңденетемпературасынреттеу,тынысалу,асқорытуж/е иммундықжүйесініңқызметідұрысжетіпдамылмаған.Температуранысақтауорталығыныңдұрысжетілмеуінебайланысты шала туған бала тез тоңғыш ж/е тез қызғышболады.Шала туғанбаланыңтоңғышболуынатеріастымайыныңжұқалығы, жалпыжылубөлінудіңтөмендігісебепболады. Осыныескеалып,шалатуғанбалағаерекшекүтімжағдайынжасаукерек:1. бөлмедегі температура 22-24 0Сболуыкерек

2. баланы 4 жөргеккеорайды,жылыкөрпеменжабады

3. баланыңкүтімінжылытқышлампаныңқасындаөткізукерек.

4. ІІІ,ІУ дәрежедегі шала туғанбалалардыкювезге

салыпжылытады.Кювездіңішіндегіжағдайжатырдағыжағдайға жақын:Т32-34 0 С,ылғалдығы-60-70%,әрдайынылғалдыкювезден шығармай күтім жасауға болады.5. Кювез жоқ болса немесе баланың шалалығы І-ІІ дәрежеде болса

оны 3 жылытқышпенжылытуғаболады.6. Шала туғанбаланыңкелесіерекшелігітынысалуының

дамып жетілмеуі.олар 1 минутта 40-80рет дем алады,дем алу үстірт,бір қалыпсыз,дем алуы кей кездерде тоқтап қалуы мүмкін-апноэ.7. Бұның себебі тыныс алу орталығының дамып жетілмегендігінен

ж/е демалуоргандарыныңанатомиялықфизикалықерекшеліктерінен.Күтімі:1. Бөлменіжиіжелдетіптұрукерек

2. Баланың бас жағынкөтеріңкіжатқызу

3. Бос жөргектеу,немесекювезгежалаңаш салу

4. Оқтын-оқтынылғалдатылғаноттегіберіптұру

5. Сөткесіне 2 реткеудесінеқышақағазынқою.Бұләрекетбаланың

демалысынсиретеді ж/е тереңдетеді.ІІІ-ІУ дәрежедетуылған шала балаларда ему ж/е жұтушартсыз рефлекстері болмайды. Бұл балаларды тамақтандыру өте қиын.Бірінші рет шала туған бала дәрежесіне байланысты анасыныңемшегіне 3-4 рет тәулігіне беріледі.Баланың салмағына байланысты алғашқы тамақтандыруУақытыЖағдайыСалмағыУақыт- ауыремес,шалатуғандықдәрежесінесәйкес

- ауыр700-900901-12501251-15001501-20002000салмағынабайланыстыемес24-32сағсоң17-24 сағсоң14-18 сағсоң10-16 сағсоң8-12 сағ.соң48-72сағ соң.Баланы тамақтандыруәдісішартсызрефлекстергебайланысты:А. егер шала туғанбалада ему ж/е жутушартсызрефлекстеріжоқболсаолбаланымұрынанжіберілген полиэтилен зондарқылытамақтандырадыБ. егербалада ему рефлексіжоқ,бірақжұтурефлексіболсаолбаланықасықпеннемесе пипетка мен тамақтандырады.В. егербалада ему ж/е жұтурефлекстеріжақсыдамығанболса,емшекпентамақтандырады.Тамақтандыружиілігібаланынсалмағына,емуқабілетінебайланысты,оларда 7-11 реттамақтандырады.Тамақтыңкөлемі:1күні-5-10мл2күні-10-15 мл3күн 15-20млалғашқы 10күндеТамақтыңтәуліктіңкөлеміРоммельформуласыменесептеленеді:/10+п/ х м:100пөмір суру күнім-баланыңсалмағыграммен15 күніденесалмағының 1/7 бөлімінайдыңаяғында 1/5 бөлімінқұрайды.10күннен бастаптамақтыңтәуліктікмөлшерінкаллорияныңтәсілменесептейді: /10хп/ккал х мп-өмір суру күнім-салмағы/кг/15 күні 120ккал/кг1 айлығында 140ккал/кг1 жасында 120ккал/кг100мл анасүтініңкаллориялығы 70ккал,молозивоның /уыздың/ каллориясы140ккал.Шала туғанбаланыңорганизмінде витамин қорыаз,соңдықтаноларғабіріншікүндерденбастапвитаминдерұнтағыберіледі,шырындар 3-4 апталығында,қосымшатамақ 4-4,5 айындаберіледі.Ауруларданқорғаужүйесініңдамыпжетілмеуінебайланысты шалатуған бала жиіауыруғабейімді.соңдықтанбөлімшедеолардыжекебокстарғажатқызукерек.Бұлбөлімініңсанитарлықтазалығын, барлыққызметкерініңжекегигиенасынқаталсақтауынқадағалапотырукерек.І-ІІ дәрежедегі шала туғанбалалар 1 жасындаөзқұрдастарынқуыпжетеді,ал ІІІ-ІУ дәрежедегілер 2 жасында.Біздіңелімізде шала туғанбаланыңкүтімі 3 этаптантурады:1 арнайыперзентханаІІ балаларауруханасыныңарнайыбөлімшесіІІІ балаларемханасындағыдиспансерлікесеп.
Материалдың толық нұсқасын 50 секундтан кейін жүктеп алыңыз!!!!

Автор: araylym94 | 132 | 19.10.2018Загрузка...

KZ / Қазақша Рефераттар жинағы, реферат Шала туған баланың АФЕ-рі күтімі туралы реферат биология казакша на казахском, реферат Шала туған баланың АФЕ-рі күтімі на казахском языке биология скачать бесплатно, биология пәні рефераттар жинағы жоспарымен, казакша реферат жоспар биология рефераты на казахском referat, реферат Шала туған баланың АФЕ-рі күтімі туралы реферат биология казакша на казахском реферат Шала туған баланың АФЕ-рі күтімі на казахском языке биология скачать бесплатно биология пәні рефераттар жинағы жоспарымен казакша реферат жоспар биология, Реферат: Биология | Шала туған баланың АФЕ-рі күтімі реферат қазақша жоспар қазақша рефераттар сайты тегін referat-kz.kz қазақша рефераттар сайты)) Қазақша Рефераттар жинағы