👈 қаріп өлшемі 👉

Алгебра_9 сынып


«Алгебра» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 9-сынып

Нұр-Сұлтан 2019

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 9-сынып білім алушыларына «Алгебра» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныста бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийі мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейі (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

 Әдістемелік ұсыныс мұғалімдерге, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсынысты дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Екі айнымалысы бар теңдеулер, теңсіздіктер, және олардың жүйелері» бөлім бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу

Мәтінді есептерді теңдеулер жүйелері арқылы шешу Есеп шарты бойынша математикалық модель құру Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешу

Оқу мақсаты

9.2.2.2 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу

9.4.2.1 Мәтінді есептерді теңдеулер жүйелері арқылы шығару

9.4.3.1 Есеп шарты бойынша математикалық модель құру

9.2.2.4 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесін шешу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу әдістерін қолданады
 • Мәтінді есептерді теңдеулер жүйелері арқылы шешеді
 • Екіайнымалысыбарсызықтықеместеңсіздіктер жүйесін шешеді

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

x y  14

 • Теңдеулер жүйесін шешіңіз: x2  y2  100

(x  3)2  ( y 1)2  9

 • Теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңіз: y  1

 • Тіктөртбұрыштыңпериметрі28см,алдиагоналі10см.Тіктөртбұрыштың қабырғаларын теңдеулер жүйесін құрып табыңыз.

х2у  3

 • Төмендегі суретті пайдаланып, x  2 y  2 теңсіздіктер жүйесінің шешімдер жиынын

бейнелеңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу әдістерін қолданады

1

бірайнымалыныекіншіайнымалы

арқылы өрнектейді;

екіншітеңдеудегіайнымалыны

ауыстырады;

бірайнымалыдантәуелдітеңдеуді

шешеді;

теңдеулер жүйесінің шешімін жазады;

1

1

1

1

2

бірінші теңдеу бойынша график құрады;

екінші теңдеу бойынша график құрады;

графиктердіңқиылысунүктесін анықтап, теңдеулер жүйесінің шешімін

табады;

1

1

1

Мәтінді есептерді теңдеулер жүйелері арқылы шешеді

3

шарты бойынша бірінші теңдеу құрады;

шарты бойынша екінші теңдеу құрады;

теңдеулер жүйесін шешеді;

есеп шартына сәйкес жауабын жазады;

1

1

1

1

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесін шешеді

4

сызықтықеместеңсіздікті қанағаттандыратын нүктелер жиынын

белгілейді;

сызықтықтеңсіздікті қанағаттандыратын нүктелер жиынын

белгілейді;

теңсіздіктержүйесін

қанағаттандыратын нүктелер жиынын белгілейді.

1

1

1

Барлығы:

14

 «Екі айнымалысы бар теңдеулер, теңсіздіктер, және олардың жүйелері » бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу әдістерін қолданады

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешуде қиналады

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешуде әдісті дұрыс қолданады, айнымалыларды бірін-біріарқылыөрнектеу барысында / айнымалылардың мәнін табуда / теңдеу графиктерін құруда қателіктер жібереді

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін әртүрлі әдістерді қолданып шешеді

Мәтінді есептерді теңдеулер жүйелері арқылы шешеді.

Мәтінді есептерді теңдеулер жүйелері арқылы шешуде қиналады

Белгісіз шаманы енгізеді, бірақ есеп шартына сәйкес белгісіздерді қолданып, математикалық модель құрастыруда/ теңдеулер жүйесін шешуде / есеп шартына сәйкес жауапты анықтауда қателіктер жібереді

Есепшартынасәйкес математикалық модель құрады. Теңдеулер жүйесін дұрыс шешіп, есеп шартына сәйкес жауапты жазады

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесін шешеді

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесін шешуде қиналады

Сызықтықтеңсіздіктерді қанағаттандыратын нүктелер жиынын белгілеуде/сызықтықемес теңсіздіктерді қанағаттандыратын нүктелер жиынын белгілеуде қателіктер жібереді

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесінің шешімдерін дұрыс көрсетеді

«Комбинаторика элементтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Комбинаториканың негізгі ережелері

Қайталанбайтынтерулер,орналастыруларжәне алмастырулар

Ньютон биномы формуласы

Оқу мақсаты

9.3.1.1 Комбинаториканың ережелерін білу (қосу және көбейту ережелері)

    • Қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру сандарын есептеу үшін комбинаторика формулаларын қолдана отырып, есептер шығару
    • Ньютон биномы формуласын және оның қасиеттерін білу және қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қарапайым есептер шығаруда комбинаториканың ережелерін пайдаланады
 • Комбинаториканыңформулаларынқолданып, есептерді шешеді
 • Ньютон биномы формуласын қолданып, сәйкес мүшелерінің коэффициенттерін табады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • А қаласынан В қаласына баратын 5 жол бар, ал В қаласынан С қаласына баратын 3 жол бар. А қаласынан С қаласына В арқылы неше түрлі тәсілмен баруға болады?
 • 9 «А» сыныбында 28 оқушы оқиды, оның ішінде 15 қыз бала және 13 ер бала бар.

а) Оқушылардың ішінен көшбасшы мен оның көмекшісін неше тәсілмен таңдауға болады.

  • Үш оқушыдан тұратын кезекшілерді таңдаудың неше тәсілі бар?
  • Кезекшілер ішіндекемінде 2 қыз бала болсын деген шарт енгізген жағдайда, 3 кезекшіні таңдаудың неше тәсілі бар?
 • Ньютон биномы формуласын пайдаланып:
 • (1  ax)5 өрнегінің алғашқы 3 мүшесін жазыңыз (х дәрежесінің өсу реті бойынша);
 • (1  2x)(1  ax)5 өрнегінің жіктелуіндегі х айнымалысының коэффициенті 0-ге тең екені белгілі болса, а-ның мәнін табыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қарапайым есептер шығаруда комбинаториканың

ережелерін пайдаланады

1

комбинаториканыңкөбейтуережесін

қолданады;

шешімін жазады;

1

1

Комбинаториканың формулаларын қолданып, есептерді шешеді

қайталанбайтынорналастыру формуласын қолданады;

есептеулержүргізедіжәнежауабын

жазады;

1

1

2b

теру формуласын қолданады;

есептеулержүргізедіжәнежауабын

жазады;

1

1

теру формуласын қолданады;

комбинаториканыңқосуережесін

қолданады;

комбинаториканыңкөбейтуережесін

қолданады;

есептеулержүргізедіжәнежауабын

жазады;

1

1

1

1

Ньютон биномы формуласын қолданып сәйкес мүшелерінің коэффициенттерін табады

Ньютонбиномыформуласын

қолданады;

өрнектіңалғашқы3мүшесін

анықтайды;

1

1

3b

ізделінді айнымалының коэффициентін

0-ге теңестіреді;

белгісіз а-ның мәнін табады.

1

1

Барлығы:

14

«Комбинаторика элементтері» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Қарапайым есептер шығаруда комбинаториканың ережелерін пайдаланады

Комбинаториканың ережелерін пайдалануда қиналады

Комбинаториканыңкөбейту ережелерін пайдалануда/ есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді

Комбинаториканың ережелерін пайданаланып, есептерді дұрыс шығарады

Комбинаториканың формулаларын қолданып, есептерді шешеді

Есептікомбинаториканың формулаларынқолданып шығаруда қиналады

Терудің/орналастырудың/ алмастырудыңформулаларын қолдануда/ есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді

Комбинаториканың формулаларынқолданып, есептерді дұрыс шығарады

Ньютон биномы формуласын қолданып, сәйкес мүшелерінің коэффициенттерін табады

Ньютон биномы формуласын қолданып, сәйкес мүшелердің коэффициенттерінтабуда қиналады.

Ньютон биномы формуласын қолданады, есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді

Ньютон биномы формуласын қолданып, сәйкес мүшелердің коэффициенттерін дұрыс табады

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Тізбектер» бөлім бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Сандық тізбектер Арифметикалық прогрессия Геометриялық прогрессия

Оқу мақсаты

9.2.3.2 Тізбектің n-ші мүшесін табу, мысалы:

1 ; 1 ; 1 ; 1 ;...

2 3 3 4 4 5 5 6

    • Арифметикалық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану
    • Геометриялық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы:

 • Тізбектің заңдылығын анықтайды
 • Арифметикалық прогрессияны қолданып, есептер шығарады
 • Геометриялықпрогрессиянықолданып,есептер шығарады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • a1 =10, an+1 = 5an рекуррентті формуласымен тізбек берілген: а)Тізбектің 2-ші және 3-ші мүшелерін жазыңыз;

b)Тізбектің n-ші мүшесінің формуласын n арқылы жазыңыз;

с)Айбек 6250 саны осы тізбектің мүшесі болатынын айтты. Айбектің тұжырымы дұрыс па? Жауабыңызды негіздеңіз.

 • Арифметикалық прогрессияның алғашқы екі мүшесі берілген: 30, 24,18, ...
  • Прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын жазыңыз.
  • Прогрессияның оң мүшелерінің санын анықтаңыз.
  • Қосындысы -78-ге тең болатын осы прогрессияның тізбектелген мүшелердің санын анықтаңыз.
 • Геометриялық прогрессияда: b2b1 = 18, b3b1 = -18 болса, онда:

а)Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі мен еселігін анықтаңыз.

b)Геометриялық прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Тізбектің заңдылығын анықтайды

1

тізбектің2-шіжәне3-шімүшелерін

анықтайды;

тізбектің n-ші мүшесінің формуласын n

арқылы жазады;

тұжырымның ақиқаттығын анықтау үшін

өрнек құрады;

санның тізбекке тиістілігін анықтайды;

1

1

1

1

Арифметикалық прогрессияны қолданып, есептер шығарады

2

n-ші мүшесінің формуласын жазады;

прогрессияныңоңмүшелерініңсанын

анықтайды;

алғашқыnмүшелерініңқосындысы

формуласын қолданады;

қосындысы берілген санға тең болатын тізбектелгенмүшелердіңсанын

анықтайды;

1

1

1

1

Геометриялық прогрессияны қолданып, есептер шығарады

3

есеп шарты бойынша теңдеулер жүйесін

құрады;

теңдеулержүйесіншешудіңәдісін

таңдайды;

геометриялықпрогрессияныңеселігін

табады;

геометриялықпрогрессияныңбірінші

мүшесін табады;

геометриялық прогрессияның алғашқы n

мүшелерінің қосындысының формуласын қолданады ;

алғашқыnмүшелерініңқосындысын

табады.

1

1

1

1

1

1

Барлығы:

14

«Тізбектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Тізбектің заңдылығын анықтайды

Сантізбегініңзаңдылығын анықтауда қиналады

Сантізбегініңзаңдылығын анықтауда/ жалпы мүшесінің формуласын жазуда / тұжырымның ақиқаттығын анықтауда қателіктер жібереді

Тізбектің заңдылығын анықтап, n-ші мүшесін дұрыс табады

Арифметикалық прогрессияны қолданып, есептер шығарады

Арифметикалық прогрессияны қолданып, есептер шығаруда қиналады.

Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің/қосындысының формуласын қолдануда/ есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді.

Арифметикалық прогрессия формулаларынқолданып, есептерді дұрыс шығарады

Геометриялық прогрессияны қолданып, есептер шығарады

Геометриялық прогрессияны қолданып, есептер шығаруда қиналады

Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің / қосындысының формулаларын қолдануда/ теңдеулер жүйесін шешуде / есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді

Геометриялықпрогрессия

формулаларынқолданып, есептерді дұрыс шығарады

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Тригонометрия» бөлім бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Бұрыштың радиандық өлшемі. Бірлік шеңбер Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері Тригонометриялық формулалар

Оқу мақсаты

9.1.2.1 Градусты радианға және радианды градусқа айналдыру

    • Бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығару және қолдану
    • Келтіру формулаларын қорытып шығару және қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Градустықрадианға,радиандыградусқа түрлендіреді
 • Бұрыштардыңқосындысыменайырымының тригонометриялық формулаларын қолданады
 • Қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады
 • Келтіру формулаларын қолданады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1.

 • -120°, 150° градуспен берілген бұрыштарды радиан арқылы өрнектеңіз және оны бірлік шеңбер бойына белгілеп көрсетіңіз.
 • ; 3 радианмен берілген бұрыштарды градус арқылы өрнектеңіз және оны бірлік

8

шеңбер бойына белгілеп көрсетіңіз.

 • Өрнекті ықшамдаңыз: cos(60  )  cos 60 cos .

sin(60  )  1  sin

2

 • Егер cos  7 , 3  2екендігі белгілі болса, sin 2 және cos 2 мәндерін

252

табыңыз.

 •   900k, k Z, үшін теңбе -теңдікті дәлелдеңіз:

tg (90  ) cos(270  ) cos( )  sin

ctg (180  )  sin(270  )

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Градустық радианға, радианды градусқа түрлендіреді

1

градустықөлшемдеберілген

бұрыштарды радианға айналдырады;

бірлікшеңбербойындабұрышты

градуспен белгілеп көрсетеді ;

радиандықөлшемдеберілген

бұрыштарды градусқа айналдырады;

бірлікшеңбербойындабұрышты

радианмен белгілеп көрсетеді;

1

1

1

1

Бұрыштардың қосындысы мен айырымының тригонометриялық формулаларын қолданады

2

бұрыштардың айырымының косинусын

түрлендіру формуласын қолданады;

бөлшектің алымын ықшамдайды;

бұрыштардың қосындысының синусын

түрлендіру формуласын қолданады;

бөлшектің бөлімін ықшамдайды;

бөлшектіңқысқартылғанжауабын

табады;

1

1

1

1

1

Қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады

3

қосбұрыштыңтригонометриялық

формуласын қолданады;

sin 2 мәнін дұрыс анықтайды;

cos 2 мәнін дұрыс анықтайды;

1

1

1

Келтіру формулаларын қолданады

4

келтіру формуласын пайдаланады;

функцияныңтақ-жұпқасиетін

пайдаланады;

өрнекті ықшамдайды.

1

1

1

Барлығы:

15

«Тригонометрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Градустық радианға, радианды градусқа түрлендіреді

Градустық өлшемде берілген бұрышты радианға, радианды – градустықөлшемге айналдыруда қиналады

Градустық өлшемін анықтауда / градустық өлшемде берілген бұрышты радианға айналдыруда қателіктер жібереді

Градустық өлшемде берілген бұрышты радианға, радианды – градустық өлшемге дұрыс айналдырады

Бұрыштардың қосындысы мен айырымының тригонометриялық формулаларын қолданады

Бұрыштардың қосындысы мен айырымының формулаларын қолдануда қиналады

Бұрыштардың қосындысы / айырымыныңформулаларын қолдануда қателіктер жібереді

Бұрыштардың қосындысы мен айырымының формулаларды дұрыс қолданады

Қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қолданады

Қос бұрыштың формулаларын қолдануда қиналады

Қос бұрыштың формулаларын қолданады, есептеулерде қателіктер жібереді

Қосбұрыштыңформулаларын дұрыс қолданады

Келтіру формулаларын қолданады

Келтіруформулаларын қолдануда қиналады

Келтіруформулаларынқолданады, ықшамдауда қателіктер жібереді

Келтіруформулалардыдұрыс қолданады

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Тригонометрия» бөлім бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Тригонометриялықфункциялардыңқосындыларын көбейтіндіге түрлендіру

Тригонометриялықфункциялардыңкөбейтіндісін қосындыларға түрлендіру

Тригонометриялықөрнектерді тепе-тең түрлендіруді орындау

Оқу мақсаты

    • Тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге және көбейтіндісін қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларын қорытып шығару және қолдану
    • Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіруді орындау

Бағалау критерийі

Білім алушы:

 • Тригонометриялықфункциялардың көбейтіндісін қосындыға немесе айырмаға түрлендіру формулаларын қолданады
 • Тригонометриялықфункциялардың қосындысын және айырмасын көбейтіндіге түрлендіру формулаларын есептеу барысында қолданады
 • Тригонометриялық өрнектерге тепе-тең түрлендірулер жүргізеді.

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Қосынды түрінде жазыңыз: cos(x 1) cos(x 1)
 • Теңдік тура екендігін көрсетіңіз: cos 840  cos 360  cos 240  0 .
 • Тепе-теңдікті дәлелдеңіз:

sin 2 sin 22  cos 2  cos 22  4cos2 ( )

 • sin 750  sin150 өрнегінің мәнін табыңыз.

сos   cos

 4 4

 • Өрнекті ықшамдаңыз: .

sin   sin

 4 4

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Тригонометриялық функциялардың қосындысын және айырмасын көбейтіндіге түрлендіру формулаларын есептеу барысында қолданады.

5

бөлшектің түрлендіреді;

бөлшектің

түрлендіреді;

өрнекті ықшамдайды;

алымын

бөлімін

1

көбейтіндіге

көбейтіндіге

1

1

Тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға немесе айырмаға түрлендіру формулаларын қолданады.

1

косинустардың көбейтіндісін қосындыға

түрлендіру формуласын қолданады;

жауапты ықшамдап жазады

1

1

4

синустардыңкөбейтіндісінайырмаға түрлендіру формуласын қолданады;

бұрыштың косинусының мәнін табады;

өрнектің мәнін табады;

1

1

1

Тригонометриялық өрнектерге тепе-тең түрлендірулер жүргізеді.

3

синустардың қосындысын көбейтіндіге түрлендіру формуласын қолданады;

косинустардың қосындысын көбейтіндіге түрлендіру формуласын қолданады;

түрлендірулер орындайды;

тепе-теңдікті дәлелдейді;

1

1

1

1

2

косинустардың қосындысын көбейтіндіге

түрлендіру формуласын қолданады;

косинустың бұрышының мәнін табады;

теңдіктің тура екендігін көрсетеді.

1

1

1

Барлығы:

15

«Тригонометрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен

Тригонометриялық функциялардың қосындысын және айырмасын көбейтіндіге түрлендіру формулаларын есептеу барысында қолданады.

Тригонометриялық функциялардыңқосындысын жәнеайырмасын көбейтіндіге түрлендіруформулаларын қолдануда қиналады.

Тригонометриялық функциялардың қосындысын/айырмасын көбейтіндіге түрлендіру формуласын қолданады, өрнекті ықшамдауда қателіктер жібереді.

Тригонометриялық функциялардыңқосындысын және айырмасын көбейтіндіге түрлендіруформулаларын дұрысқолданады,өрнектерді ықшамдайды.

Тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға немесе айырмаға түрлендіру формулаларын қолданады.

Тригонометриялық функциялардыңкөбейтіндісін қосындығанемесеайырмаға түрлендіруформуласын қолдануда қиналады.

Косинустардыңкөбейтіндісін қосындыға/синустардың көбейтіндісін айырмаға түрлендіру формуласын қолдануда / өрнекті ықшамдауда қателіктер жібереді.

Тригонометриялық функциялардыңкөбейтіндісін қосындығанемесеайырмаға түрлендіру формулаларын дұрыс қолданады.

Тригонометриялық өрнектерге тепе-тең түрлендірулер жүргізеді.

Тригонометрияформулаларын қолдануда қиналады.

Тригонометрияформуларын қолдануда / өрнекті ықшамдауда / тепе-теңдікті дәлелдеуде қателіктер жібереді.

Тригонометрия формуларын қолданып,тепе-теңдікті дәлелдейді.

«Ықтималдық теориясының элементтері» бөлім бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Ықтималдықтың классикалық анықтамасы Геометриялық ықтималдық

Оқу мақсаты

9.3.2.3 Ықтималдықтың классикалық анықтамасын білу және есептер шығару үшін оны қолдану

9.3.2.5 Геометриялық ықтималдықты есептер шығаруда қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы:

 • Есептершығарудаықтималдықтыңклассикалық анықтамасын қолданады
 • Есептершығарудаықтималдықтыңгеометриялық анықтамасын қолданады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Жәшікте 5 қара, 4 қызыл және 3 ақ шарлар бар.

а)Жәшіктен бір шар алынды. Алынған шардың қызыл болуының ықтималдығын табыңыз.

  • Жәшіктен бірінен соң бірі 3 шар алынды. Бірақ алынған шарлар келесі шарды алғаннан бұрын, қайтадан орнына салынып отырды. Бірінші алынған шардың қара, екінші алынған шардың қызыл, үшінші алынған шардың ақ болу ықтималдығын есептеңіз.
 • Радиустары 2 см және 4 см болатын екі концентрлі (центрлері беттескен) дөңгелектер берілген. Үлкен дөңгелек ішінен кездейсоқ белгіленген нүктенің:

а)кіші дөңгелекке

  • осы шеңберлермен шектелген сақинаға тиісті болу ықтималдығы қандай?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Есептер шығаруда ықтималдықтың классикалық анықтамасын қолданады.

1a

ықтималдықтыңклассикалық анықтамасыформуласынқолданып,

есептейді;

1

1b

біріншіалынғаншардыңқараболу ықтималдығын анықтайды;

екінші алынған шардың қызыл болу

ықтималдығын анықтайды;

үшіншіалынғаншардыңақболу ықтималдығын анықтайды;

оқиға ықтималдығын есептейді;

1

1

1

1

Есептер шығаруда ықтималдықтың геометриялық анықтамасын қолданады

үлкен дөңгелектің ауданын табады;

кіші дөңгелектің ауданын табады;

геометриялық ықтималдық формуласын

қоладанады;

ықтималдықты есептейді;

1

1

1

1

2b

қарама-қарсыоқиғаықтималдығын

пайдаланады;

есептің жауабын жазады.

1

1

Барлығы:

11

«Ықтималдық теориясының элементтері» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен

Есептер шығаруда ықтималдықтың классикалық анықтамасын қолданады

Ықтималдықтың классикалық анықтамасын қолдануда қиналады

Ықтималдықтыңклассикалық анықтамасын қолданып, есептеулерде қателіктер жібереді.

Ықтималдықтың классикалық анықтамасынқолданып, есептерді дұрыс шығарады

Есептер шығаруда ықтималдықтың геометриялық анықтамасын қолданады

Геометриялық ықтималдық анықтамасын қолдануда қиналады

Ықтималдықтыңгеометриялық анықтамасын қолданады, есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді

Ықтималдықтың геометриялық анықтамасынқолданып, есептерді дұрыс шығарады


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы