Үйден оқытуға арналған күнтізбелік - тақырыптық (ұзақ мерзімді) жоспар


Үйден оқытуға арналған

күнтізбелік - тақырыптық (ұзақ мерзімді) жоспар

Пәннің атауы: математика

Сыныбы: 5- сынып

Мұғалімі: Ахметова Н.О

Барлық сағат саны: 68 сағат

Аптасына: 2 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері

Тақырыптар/

Ұзақ мерзімді жоспар

бөлімінің мазмұны

 Сағат саны

 Мерзімі

1 тоқсан

5.1А Натурал сандар және нөл саны

(6 сағ)

1.Натурал сандар және нөл

2.Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік

3.Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану

4.Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау

5.Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу.

6. Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі

1

1

1

1

1

1

5.1В Натурал сандардың бөлінгіштігі

(7 сағ)

7. Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері

8.Жай және құрама сандар

9.Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері

10. 2, 3, 5, 9, 10 бөлінгіштік белгілері

11.Дәреже

12.Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу

13. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік

1

1

1

1

1

1

1

5.1C Жай бөлшектер

(5 сағ)

14.Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу

15.Жай бөлшектің негізгі қасиеті

16.Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер

1

1

1

2 тоқсан

17.Аралас сандар

18.Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу

1

1

5.2A Жай бөлшектерге амалдар қолдану

(10 сағ)

19.Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру.

20.Жай бөлшектерді және аралас сандарды салыстыру

21.Жай бөлшектерді косу және азайту

22.Жай бөлшектерді косу және азайту

23.Аралас сандарды қосу және азайту

24.Аралас сандарды қосу және азайту

25.Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту.

26. Өзара кері сандар

27.Жай бөлшектерді бөлу

28. Аралас сандарды бөлу

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3A Мәтінді есептер

(4 сағ)

29.Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер

30.Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер

31.Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер

1

1

1

32.Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер

1

3 тоқсан

5.3В Ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану

(12сағ)

33.Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу.

34.Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру

35. Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу.

36. Ондық бөлшектерді салыстыру

37.Ондық бөлшектерді қосу және азайту

38.Ондық бөлшекті натурал санға көбейту.

39.Ондық бөлшектерді көбейту

40.Ондық бөлшекті натурал санға бөлу.

41. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу

42.Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000;... және 0,1; 0,01; 0,001;... сандарына көбейту

43.Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000;... және 0,1; 0,01; 0,001;... сандарына бөлу

44.Ондық бөлшектерді дөңгелектеу

45.Мәтінді есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.3C Жиын

(4 сағ)

46.Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу

47.Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын

48. Жиындардың бірігуі мен қиылысуы

49.Мәтінді есептерді шығару

1

1

1

1

5.4А Пайыз

(3 сағ)

50.Пайыз

51.Санның пайызын табу

52. Пайызы бойынша санды табу

1

1

1

4 тоқсан

53.Мәтінді есептерді шығару

1

5.4B Бұрыштар.

Көпбұрыштар (3 сағ)

54.Бұрыш.

55. Бұрыш.

56.Көпбұрыш

1

1

1

5.4C Диаграмма

(3 сағ)

57.Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор

58.Диаграмма

59.Статистикалық деректерді көрсету тәсілдері

1

1

1

5.4D Кеңістік фигураларының жазбалары (2 сағ)

60.Тік бұрышты параллелепипед (текше) және оның жазбасы

61.Фигураларды қиюға берілген есептер. Фигураларды құрастыруға берілген есептер

1

1

5-сыныптағы математика курсын қайталау (7 сағат)

62.Натурал сандар және нөл

63. Натурал сандардың бөлінгіштігі

64.Жай бөлшектер оларға амалдар қолдану

65.Ондық бөлшектер оларға амалдар қолдану

66.Жиындар

67.Проценттер

1

1

1

1

1

1

68.Көпбұрыштар,диаграммалар

1

Үйде жеке оқыту бойынша

ПӘН МҰҒАЛІМІНІҢ ЖУРНАЛЫ

___5__

(сынып)

______Османов Алиайдар Микаилович____

(тегі, аты / фамилия, имя)

____2020-2021___

(оқу жылы / учебный год)

Пән мұғалімі:__Ахметова Назым Оразхановна_

(ТАӘ толық )

Пәні : _математика_

Үйде жеке сабақтарды есепке алу журналы

......I.... - тоқсан

Пәннің аты...математика....

Наименование предмета

Мұғалімнің ТАӘ

ФИО учителя ........Ахметова Н.О.............

Айы, күні

Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы

Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі

Заметки учителя

Ата-ана қолы

Подпись родителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

№126 «Айнатас» негізгі орта мектебі

Үйде жеке оқыту бойынша

ПӘН МҰҒАЛІМІНІҢ БАҚЫЛАУ КҮНДЕЛІГІ

___________________________

(сынып, тип / класс, тип)

___________________________

(тегі, аты / фамилия, имя)

___________________________

(оқу жылы / учебный год)

Пән мұғалімі:

Учитель: __________________________________

(ТАӘ толық / ФИО полностью)

Пәні / предмет: __________________________________

Үйде оқитын оқушының білім меңгеру сапасы мен динамикалық дамуын

бақылау күнделігі

Сабақ өткізген Күні,тақырыбы

Мұғалімнің сабақ-тағы іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Пед.бақылау

динамикасы («+» , «-»)

Ата-анасына нұсқау беру

Ата-ананың қолы

Мұғалімнің қолы

Коррекция-лық жұмыс

Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Айнатас т.ү.а

№126 «

Үйде жеке тегін оқытудың

ҮЛГЕРІМ ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ

Индивидуального обучения на дому

___________________________

(сынып, тип / класс, тип)

___________________________

(тегі, аты / фамилия, имя)

___________________________

(оқу жылы / учебный год)

Сынып жетекшісі:

Классный руководитель__________________________________

(ТАӘ толық / ФИО полностью)

__________________________________

Мазмұны

Оглавление

Оқу пәнінің атауы

Наименование учебного предмета

Беті

Стр.

1

Қазақ тілі

2

Қазақ әдебиеті

3

Орыс тілі

4

Орыс әдебиеті

5

Ағылшын тілі

6

Алгебра

7

Геометрия

8

География

9

Биология

10

Физика

11

Қазақстан тарихы

12

Дүниежүзі тарихы

13

Оқушының оқу үлгерімін және тәртібін көрсететін жиынтық тізімдемесі

Сводная ведомость учета успеваемости и поведения учащегося

14

Оқушы туралы мәлімет / Общие сведения об учащемся

15

Педагогтар туралы жалпы мәліметтер / общие сведения о педагогах

16

Сынып журналын жүргізу туралы мәліметтер / замечание о ведении классного журнала

Просмотр содержимого документа«обуч на дому РУП»

«Қабылданды» «Бекітілді»

Педагогикалық кеңес шешімімен мектеп директоры

Хаттама № Амренова Л.С

____ ____________ ____ ____________

«Келісілді» ___________

Анасы: Бопалай Ака

____ ____________

ЕҢБЕК ОРТА МЕКТЕБІ

ҮЙДЕН ОҚЫТУ

7 «А» сынып оқушысы

Аманханұлы Бақберген

ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Cынып жетекшісі: Адарыш Б

2017-2018 оқу жылы

Түсінік жазба

Үйде жеке тегін оқытудың жұмыс бағдарламасы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру жергілікті ұйымдарымен көрсетілетін мемлекеттік қызмет ретіндегі үйде жеке тегін оқыту Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 174 бұйрығымен бекітілген «Арнайы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары»-на сәйкес әзірленген.

2017-2018 оқу жылында 7-сыныпта «Алгебра» пәнін оқытуға арналған жеке оқу жұмыс жоспары келесідей нормативтік құжаттардың негізінде әзірленген:

1. Үйде жеке тегін оқытуға «Дәрігерлік-консультациялық комиссияның қызметі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 321 бұйрығына сәйкес үйде оқыту мерзімі көрсетілген баланың денсаулық жағдайы туралы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы;

2. Мүгедектік тағайындалған жағдайда Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 бұйрығымен бекітілген «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларының» №12 қосымшасына сәйкес формада мүгедектік туралы анықтамасы;

3. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2017 жылғы 19 мамырдағы №6 хаттамасы)

Үйде оқытылатын балаларды жалпы білім беру мектебінің оқу бағдарламаларымен оқыту бойынша әдістемелік ұсынымдар.– Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2017. – 108 б.

Оқыту, жеке оқу жұмыс жоспарына сәйкес 7 - сыныптың жалпы білім беру бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады.

Мемлекеттік жалпыға міндетті негізгі орта білім беру стандартына сәйкес оқу жылының ұзақтығы 34 оқу аптасын құрайды.

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін үйде жеке тегін оқытатын негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспарына сәйкес апталық оқу жүктемесінің көлемі 10 сағатты құрайды.

Сабақтың ұзақтығы 20-40 минут. Қажет болған жағдайда баланың жағдайын есепке ала отырып сабақтар үзілуі мүмкін.

Жеке оқу жұмыс жоспарын орындауда ата-ананың (немесе заңды өкілдердің) және дәрігердің келісімімен мектептегі кейбір сабақтарға тікелей және онлайн қатысуға рұқсат етіледі.

Әлеуметтік бейімдеу және қоғамға кіріктіру, балалар ұжымында өзін жайлы сезіну, әлеуметтік мәртебесін көтеру мақсатында мектептің ісшараларына және қосымша білім беруге қатысуы қарастырылады.

«Әзірленді» «Бекітілді»

Сынып жетекшісі мектеп директоры

Адарыш Б Амренова Л.С

____ ____________ ____ ____________

«Келісілді»

Анасы: Бопалай Ака

____ ____________

№126 «Айнатас» негізгі орта мектебінің

5 сынып оқушысы Османов Алиайдар Микаилович

2020-2021 оқу жылына

Күні,

сабақ уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

1-сабақ

09.00-

09.30

Қазақ тілі

Математика

2-сабақ:

09.35-

10.05

-

Математика

Қазақ тілі

Технология және өнер

3-сабақ:

10.10-

10.40

Айналадағы әлем

Танымдық әрекеттерін сөйлеу тілінің кемшіліктерін түзету

Орыс тілі

Танымдық әрекеттерін сөйлеу тілінің кемшіліктерін түзету

4-сабақ

10.45

11.15

Оқу және тіл дамыту

Барлығы: 10с

ЖЕКЕ САБАҚ КЕСТЕСІ

ПЕДАГОГТАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

(үйден оқыту)

Педаготың ТАӘ / ФИО педагога

Қызметі/ Деятельность

Байланыс телефондары/ Контакты

Электрондық пошта/ электронная почта

Ескертулер/ Примечание

1

Темирбулатова Раиса Амангелдиновна

ОІМ

87474683613

2

Адарыш Бахытгуль

Сынып жетекшісі

87472137341

3

Шаймуханова Назгуль Амангельдиновна

Психолог

4

Хандық

Ботагоз

Соцпедагог

87476020256

5

Эльмира Радикона

Медбике

87057810449

6

Хуандык Ботагоз

Хуандыковна

Қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі

87024153006

7

Сибирцева Евгения Ивановна

Орыс тілі мен әдебиет мұғалімі

87779340606

8

Барасбаева Алия Алтынбековна

Ағылшын тілі мұғалімі

87022949894

9

Адарыш Бахытгуль

Адарышқызы

Математика,

физика мұғалімі

87052297343

adarysh_b@mail.ru

10

Рахимова Алия Айтенкызы

География,биология мұғалімі

87770810465

11

Хуандаг Аяғаз Хуандыковна

Тарих мұғалімі

87479882746

Алгебра 7-сынып

(аптасына 2 сағат,барлығы 68 сағат)

(үйден оқыту)

ж/с

т/с

Сабақ тақырыбы

с/с

Мерзімі

жур.

Ескерту

факт.

I-тоқсан, 16сағат

I.5-6-сыныптардағы математика курсын қайталау

1

1

Роционал сандарға арифметикалық амалдар қолдану.Санның модулі. Координаталық жазықтық

1

2

2

Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер,теңсіздіктер және олардың жүйелері

1

II.Натурал көрсеткішті және бүтін көрсеткішті дәреже

3

3

Натурал көрсеткішті және көрсеткіші

нөлге тең дәреже

1

4

4

Бүтін көрсеткішті дәреже. Санның стандарт түрі

1

5

5

Дәрежені, көбейтінді және бөлшекті дәрежеге шығару

1

6

6

Құрамында дәрежелері бар өрнектерді түрлендіру

1

7

7

y=ax функциясы, оның қасиеттері және графигі

1

8

8

y=ax функциясы, оның қасиеттері және графигі қайталау

1

9

9

y=(k

1

10

10

II.Натурал көрсеткішті және бүтін көрсеткішті дәреже тарауын қайталау есептер

1

11

11

II.Натурал көрсеткішті және бүтін көрсеткішті дәреже тарауын қайталау есептер

1

12

12

II.Натурал көрсеткішті және бүтін көрсеткішті дәреже тарауын қайталау есептер

1

13

13

II.Натурал көрсеткішті және бүтін көрсеткішті дәреже тарауын қайталау есептер ТЖБ №1

1

III.Бір мүше және көпмүше с

14

14

Бір мүше

1

15

15

Бір мүше есептер шығару

1

16.

16.

Көпмүше

1

II-тоқсан, 16 сағат

17

1

Бірмүше және көпмүшенің дәрежесі

1

18

2

Бір мүше және көпмүшенің стандарт түрі

1

19

3

Көпмүшелерді қосу,азайту және көбейту

1

20

4

Бірмүше және көпмүшені бірмүшеге бөлу

1

21

5

Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару және топтау тәсілі арқылы көпмүшелерді жіктеу

1

22

6

Көпмүшелерді тепе-тең түрлендіру

1

23

7

Бір мүше және көпмүше ТБЖ №2

1

IV.Қысқаша көбейту формулалары

24

8

Екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы

1

25

9

Екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы

1

26

10

Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырымының квадратының формуласы

1

27

11

Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырымының квадратының формуласы есептер шығару

1

28

12

Екі өрнектің қосындысының кубы және айырымының кубының формуласы

1

29

13

Екі өрнектің қосындысының кубы және айырымының кубының формуласы қайталау есептер шығару

1

30

14

Қысқаша көбейту формулалары

1

31

15

І-нші жарты жылдық бақылау жұм/сы

Қысқаша көбейту формулалары

1

32.

16.

Қысқаша көбейту формулалары

1

III-тоқсан, 20сағат

33

1

Екі өрнектің қосындысының кубы және айырымының кубының формуласы қайталау есептер шығару

1

34

2

Екі өрнектің қосындысының кубтарының қосындысы мен кубтарының айырымының формуласы

1

35

3

Өрнектерді тепе-тең түрлендіру

1

36

4

Өрнектерді тепе-тең түрлендіруге есептер

1

37

5

Қысқаша көбейту формулаларын қайталау

1

V.Рационал бөлшектер және оларға амалдар қолдану

38

6

Бүтін өрнек

1

39

7

Бөлшек өрнек

1

40

8

Рационал бөлшек

1

41

9

Рационал бөлшектің негізгі қасиеті

1

42

10

Рационал бөлшектің негізгі қасиетіне есептер

1

43

11

Рационал бөлшектің негізгі қасиеті, рационал бөлшекті қысқарту

1

44

12

Рационал бөлшектерді қосу

1

45

13

Рационал бөлшектерді азайту

1

46

14

Рационал бөлшектерді көбейту

1

47

15

Рационал бөлшектерді бөлу

1

48

16

Рационал бөлшектер және оларға амалдар қолд

1

49

17

Рационал бөлшектер және оларға амалдар қолд

1

50

18

Рационал бөлшектер және оларға амалдар қолдану ТБЖ №3

1

51

19

Рационал бөлшектер және оларға амалдар

1

52.

20.

Рационал бөлшектерді қайталау

1

IV-тоқсан, 16сағат

VI.Жуықтап есептеу элементтері

53

1

Жуық сан .Жуық шама

1

54

2

Жуық мәннің абсолют қателігі

1

55

3

Жуық мәннің салыстырмалы қателігі қателік

1

56

4

Жуық сандарға амалдар қолдану

1

57

5

Жуықтап есептеу элементтері

1

VII.7-сынып алгебра курсын қайталау

58

6

y=kx+b, y=ax, y=ax, y= (k)функциялары

1

59

7

Рационал сандарға арифметикалық амалдарды қолдану

1

60

8

Координаталық жазықтық

1

61

9

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйелері

1

62

10

Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері.Көпмүше

1

63

11

Қысқаша көбейту формулалары

1

64

12

Рационал өрнектерді тепе-тең түрлендіру

1

65

13

Мәтінді есептер шығару ТБЖ №4

1

66

14

7-сынып курсын қортындылау

1

67

15

7-сынып курсын қортындылау

1

68

16.

7-сынып курсын қортындылау

1

(аптасына 2 сағат,барлығы 68 сағат)

Геометрия 7-сынып

(үйден оқыту)

ж/с

т/с

Сабақ тақырыбы

с/с

Мерзімі

жур.

Ескерту

фак.

I-тоқсан, 8сағат

I.Геометрияның алғашқы ұғымдары

1

1

Геометрияның негізгі ұғымдары

1

2

2

Нүкте,түзу,сәуле,кесінді, жазықтық

1

3

3

Фигуралардың теңдігі

1

4

4

Кесінділерді өлшеу

1

5

5

Бұрыш,бұрыштың градустық өлшемі

1

6

6

Геометрияның аксиомалары.Теоремалар

1

7

7

Бұрыштың биссектрисасы

1

8

8

Геометрияның негізгі ұғымдарын кайталау

1

II-тоқсан, 8 сағат

II.Үшбұрыштар

9

1

Үшбұрыш және оның түрлері

1

10

2

Бізді қоршаған әлемдегі үшбұрыштар

1

11

3

Үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы ж.е биіктігі

1

12

4

Үшбұрыштың сыртқы бұрышы

1

13

5

Үшбұрыштардың теңдігі

1

14

6

Теңбүйірлі үшбұрыштың қасиеттері мен белгілері

1

15

7

Перпендикуляр және түзулер. Көлбеу

1

16

8

Тікбұрышты үшбұрыш. Сүйір бұрышы 30°, 45° мәні

1

III-тоқсан,20 сағат

III.Түзулердің озара орналасуы

17

1

Қиылысқан түзулер қайталау

1

18

2

Параллель түзулер,түзулердің -дік белгілері

1

19

3

Бізді қоршаған әлемдегі параллель түзулер

1

20

4

Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы

1

21

5

Түзулердің өзара орналасуы

1

IV.Шеңбер. Геометриялық салулар

22

6

Шеңбер элементтері (хорда, диаметр,радиус,доға)

1

23

7

Шеңберге жанама және оның қасиеттері

1

24

8

Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы

1

25

9

Екі шеңбердің өзара орналасуы

1

26

10

Центерлік бұрыштар,доғаның градустық өлшемі

1

IV-тоқсан, 8 сағат

27

1

Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер

1

28

2

Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер

1

29

3

Салу есептері,салу есептерін шешу кезеңдері

1

V.Қайталау. Есептер шығару

30

4

I.Геометрияның алғашқы ұғымдары тарауды қайталау,есептер шығару

1

31

5

II.Үшбұрыштар тарауды қайталау,есептер шығару

1

32

6

III.Түзулердің озара орналасуы тарауды қайталау,есептер шығару

33

7

IV.Шеңбер. Геометриялық салулар тарауды қайталау,есептер шығару

34

8

7-сынып геометрия курсын қортындылау

(аптасына 1 сағат,барлығы 34 сағат)Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Салымдар түрі: қалайша неғұрлым көп пайда табуға болады
» Қауіпсіз каникул: балаларыңызды алаяқтардан қалай қорғауға болады
» 🙌 ҚАРЫЗ ҚАЙТАРУМЕН ҒАНИБЕТ
Пікір жазу