Психология пәні бойынша тест сұрақтары. Психологияның мән - мағынасы


Психология пәні бойынша тест сұрақтары
Психологияның мән - мағынасы

1. Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс:
A) саясат
B) адам болмысы
* C) адам физиологиясы 
D) математика
E) әлеумет өмірі
2. Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым: A) философия
B) педагогика
C) экология
* D) социология
E) психология
3. Әлеуметтік процестерді зерттеуді барша гуманитарлық ғылымдар үшін қажетті деректер негізі:
A) философияда
B) психологияда
* C) географияда
D) социологияда
E) логикада С
4. Психология зерттеуіндегі ерекше құбылыстар ауқымы:
A) саясат мәселелері
B) экологиялық жағдайлар
C) этногеографиялық процестер
D) демографиялық құбылыстар
* E) адам ықылас - ниеттері
5. Психологиялық дүниенің бірінші ерекшелігі:
A) әр адамның өзіндік білімі
B) өзіндік дағды ептілігі
C) өзіндік көзқарасы
*D) өзіндік толғанысы
E) өзіндік талғамы
6. Әр адамның өзіндік толғанысы ең алдымен көрінеді: A) моральдық қатынасында
*B) іс - әрекетінде
C) түйсік сезімінде
D) ойлау қабілетінде
E) қимыл - қозғалыста
7. Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы:
A) нақтылығында
B) тылсым сыр болуында
*C) айқындығында
D) көрнекілігінде
E) жалпылығында
8. Әр қандай нақты заттың қабылдаудағы кейпі мен заттың өзі:
A) сәйкес
B) сәйкес емес
C) тіпті ұқсамайды
*D) ажыралып тұрады
E) айнадағыдай дәл
9. Алғашқы адамдардың жан жөніндегі жалпы түсінгі
A) тәннен ажыралмас құбылысы B) тәнмен бірге сөнеді
C) тәннен уақытша бөлінеді
* D) тәннен бөлек жасайды
E) тән жасауы үшін жанның қажеті жоқ
10. Ғылымдық деңгейге дейінгі жай психологиялық пайымдалулардың жинақталу көзі:
*A) әр адамның күнделікті өз өмір тәжірибесінен
B) ғылымдық деректерден
C) жоспарлы зерттеу негізінде
D) қандайда сыртқы күш ықпалынан
E) оқытудан
11. Психологияның дербес ғылым болып қалыптасқанына:
A) 1000 жыл
B) 400 жыл
C) 70 жыл
*D) 200 жылға жуық
E) әлі қалыптасқан жоқ
12. Психологияның философиядан бөлініп жаратылыстану ғылымдарымен байланыстырыла зерттеу дәуірі:
A) Аристотель мен Әл - Фараби дәуірлерінен
*B) 18 ғасыр басынан
C) 19 ғасырдың соңғы ширегінен
D) 20 ғасырдың 30 - жылдарынан
E) бастау кезеңі белгісіз
13. Психологияның пәндік аймағының кемелденуімен орайлас бірінші кезең аты:
A) іс - әрекет жөніндегі ғылым
B) сана туралы ғылым
*C) жан туралы ғылым
D) инстроспекттік сана тағылымы
E) психологиялық паралеллизм теориясы
14. Психологиядағы алғашқы теориялардың бәріне ортақ қате түсінік
A) адам жан дүниесі қоршаған орта ықпалында B) адам сыртқы дүниемен белсенді қатынаста
*C) адам болмысын өзіндік сана белсенділігі айқындайды
D) сан адамаралық қатынастар жемісі
E) қоршаған орта іс - әрекет – сана ажыралмас байланысты
15. Дене әрекетінің жанға ешқандай қатысы жоқтығын алғашқы дәлелдеген ғалым:
A) Аристотель
B) Рубейнштейн
*C) Декарт
D) Маслоу
E) Торндайк
16. Психологияға рефлекс және сана категорияларын енгізген Декарт тұжырымы:
A) жан мен тән өзара тәуелді
B) жан алғашқы
* C) жан мен тән өзара тәуелсіз
D) тән - алғашқы
E) жан ми өнімі
17. Декарт тағылымының психологияда алған атауы:
A) субъективизм
B) объективизм
*C) дуализм
D) материализм
E) психологиялық параллелизм
18. Жан, сана және іс - әрекет психологиясының кризиске келуінің басты себебі:
A) ғылыми негізінің болмауы B) эксперименталды зерттеулердің кемдігі
* C) капиталистік өндірістің дамуына практикалық тұрғыдан сай болмауы
D) ғылыми аралық байланыстардың жоқтығы
E) зерттеу нәтижелерінің объективсіздігі
19. Лейпциптегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабораторияны ұйымдастырушы:
A) 1960, Торндайк
B) 1910, Фрейд
*C) 1879, Вундт
D) 1930, Крамер
E) 1760, Декарт С
20. Әрекет қылық психологиясын ғылымға енгізген бағыт:
A) фрейдизм
B) гуманизм
C) когнитивизм
*D) бихевиоризм
E) прагматизм
21. Саналық психологияның әдіснамалық негізі:
*A) идеолизм
В) сенсуализм
C) материализм
D) метафизика
E) дуализм
22. Бихевиористік психологияның әдіснамалық негізі:
A) субъектив идеолизм
*B) дөрекі материализм
C) интроспектік теория
D) психоанализ
E) когнитивизм
23. Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының әдіснамалық тұғыры:
A) объектив идеализм
*B) диалектикалық материализм
C) діни догматика
D) дуалистік философия
E) метафизикалық көзқарас
24. Диалектикалық материализмге негізделген психикалық дүниенің негізі:
A) ой
B) іс - әрекет
*C) материя
D) сана
E) қабілет С
25. Материя эволюциясының шындыққа сай схемасы:
A) жануар - өсімдік - адам
B) адам - жануар - өсімдік
*C) өсімдік - жануар - адам
D) жануар - адам - өсімдік
E) өсімдік - адам - жануар
26. Ғылыми психологияның объектив мәнін анықтауға негіз болған философиялық категория A) интроспектік бақылау
B) сана біріншілігі
*C) бейнелеу теориясы
D) гештальтизм
E) психоанализ
27. Психикалық бейне негізі:
*A) материя қасиеті, ми қызметі
B) табиғаттан тыс күштер туындысы
C) тумадан берілген қабілет
D) адамға өздігінен қосылатын қасиет
E) адам миының өзіндік қасиеті
28. Психиканың бастапқы қызметі
A) адам іс - әрекетін жоспарлау
B) тұжырымдамалар беру
*C) дүние байланыстарын бейнелеу
D) анализдеу
E) синтездеу
29. Психология ғылымының міндеті:
A) субъектив ойды баяндау
B) процестерді сол күйінде суреттеу
*C) психологиялық құбылыстардың объектив заңдарын ашу
D) табиғаттан тыс болмысты деректеу
E) адам дүниесінен тыс жағдайларды зерттеу
30. Сана деректерін, заңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым:
A) логика
B) френология
C) хиромантия
* D) психология
E) психопатология
31. Психиканың рефлекторлы принципін алғашқы айқындаған ғалым психолог:
A) И. П. Павлов
* B) Л. С. Рубейнштейн
C) А. М. Леонтьев
D) М. И. Сеченев
E) Б. Ф. Ломов
32. Бас ми рефлекс доғасының ортаңғы бірлігі:
A) сыртқы тітіркендіргіштер
B) сыртқы қозғалыстар
*C) қозу және тежелу процестері
D) сезімдер
E) ой
33. Қандай да әрекеттің бастапқы себебі:
A) ішкі ой толғанысында
*B) тысқы сезімдік қозуда
C) табиғаттан тыс күште
D) тума жаратылыста
E) ішкі сезімдік шарпуда
34. Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті:
A) ойлау және қорытындылау
B) анализдеу
C) синтездеу
D) жалпылау және нақтылау
* E) сигнал жеткізу және реттеу
35. Психика рефлекстігі мен іс - әрекеті мен психикалық басқарылуы жөніндегі идеяның авторы:
A) И. П. Павлов
B) Л. С. Рубейнштейн
*C) А. М. Леонтьев
D) М. И. Сеченев
E) Б. Ф. Ломов
36. И. П. Павловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы:
A) бейнелеу теориясы
B) сана мен рефлекс түсініктері
*C) шартты рефлекстер жөніндегі теория
D) саналық әрекеттер теориясы
E) саналық элементтер теориясы
37. Психикалық іс - әрекеттің негізгі физиологиялық механизмі:
A) рефлекс
B) қозу
C) тежелу
* D) уақытша байланыс
E) тітіркену
38. Мида түзілетін қалаған уақытша байланыстың соңғы нәтижесі:
A) ой
B) қиял
C) елес
D) ес
*E) сырттай көрінген әрекет
39. Екі сигналдық жүйе теориясының авторы:
A) Р. Декарт
*B) И. П. Павлов
C) Маслоу
D) И. М. Сеченов
E) А. Н. Леонтьев
40. Жануарлар әрекетінің негізі:
A) екі сигнал бірдей
*B) бірінші сигналдық жүйе
C) екінші сигналдық жүйе
D) логикалық жүйе
E) қозғалыс жүйесі
41. Екі сигналдық жүйенің көрініс құралы
A) бейне
B) қозғалыс
C) тербеліс
*D) сөз
E) сезім
42. Қоршаған дүние заттарының мидағы бейнесін туындатушы жүйе:
A) екінші сигналдық
B) сигналдар сигналы
C) бірінші сигналдық
*D) бірінші және екінші сигналдық жүйелер бірлігі
E) тітіркендіруші жүйе
43. Психологиялық зерттеулер аймағы кеңейіп, жаңа ғылыми бағыттар мен салалардың дүниеге келуі:
A) 19 ғасыр бассында
*B) 20 ғасырдың соңы
C) 18 ғасырдың соңғы ширегінде
D) 20 ғасырдың 20 жылдары
E) әуел бастан
44. Осы заманғы психологияның тірек категорияларын айқындаған ғалым:
A) Рубинштейн
B) С. Д. Выготский
C) И. М. Сеченов
*D) Б. Ф. Ломов
E) И. П. Павлов
45. Психологиялық кәсіби қызметтің ерекше саласы
A) жалпы психология
B) эксперименталды психология
C) теориялық психология
D) таным психологиясы
*E) қолданбалы психология
46. Психологияны қамтушы ғылымдар тобы:
A) философиялық
B) гуманитарлық
C) философиялық - жаратылыстану
*D) гуманитарлық - жаратылыстану
E) жаратылыстану
47. Гуманитарлық ғылымдардың негізгі зерттеу объектісі
A) жануарлар дүниесі
B) жалпы тіршілік
C) өсімдіктер дүниесі
*D) адам табиғаты мен болмысы
E) бүкіл дүние заттары мен құбылыстары
48. Зерттеу объекті адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп, байланыстырушы білім саласы:
A) кибернетика
B) социология
*C) психология
D) философия
E) антропология
49. Психология экспериментал әдістер мен рефлекторлық теорияның келуіне ықпал жасаған ғылымдар тобы:
A) философиялық
B) техникалық
C) гуманитарлық
*D) жаратылыстану
E) өнертану
50. Тіршілік иелерінің қоршаған ортаның құбылмалы жағдайларына икемделудегі психиканың рөлін айқындауға негіз болған теория:
A) Фрейдтің психоанализі
*B) Дарвиннің эволюциялық танымы
C) Торндайктың прагматистік бағыты
D) Кречмердің френологиясы
E) Пиаженің гуманистік көзқарасы
51. Психологиялық факторларды түсінуге қажет әлеуметтік деректер талдауын беретін ғылымдар тобы:
A) философиялық
B) гуманитарлық
C) жаратылыстану
D) техникалық
*E) қоғамдық
52. Оқу процесінде білім, ептілік, дағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы:
A) салыстырмалы психология
*B) педагогикалық психология
C) еңбек психологиясы
D) жас ерекшеліктер психологиясы
E) арнайы психология
53. Психология малаларын классификациялаудың негізгі принципі:
A) психиканың рефлекторлығы
B) психиканың доминанттығы
C) психиканың мекендігі
*D) психиканың іс - әрекетте дамуы
E) психиканың детерменизмі
54. Психологиялық бітістерді қазіргі заманның әлемдік проблемаларына байланысты зерттеуші ғылым:
*A) ғарыштық психология
B) әлеуметтік психология
C) жалпы психология
D) арнайы психология
E) салыстырмалы психология
Мақала ұнаса, бөлісіңіз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» БАСШЫЛЫҚ ҚАНЫМЫЗДА!!! 27.09.2021, 0
» Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл: Білім саласында қандай жетістік бар 21.09.2021, 1
» Мамин: Білім мекемелерінде санитария нормаларының сақталуын ерекше бақылауда ұстау керек 21.09.2021, 0

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз.
Жақсы