Сайтқа материал қосу
Сайттың материал жариялау бетіне кіргеннен кейін, сізге арналған форма ашылады. Сайтқа материал қосу үшін тақырып (заголовок), текст (егер материал word немесе PowerPoint құжатында болса босқалдырып, астында Word, PowerPoint или Excell файл деген жерге жүктеңіз), E-mail арқылы сізге жауабы келеді, автор және матриалдың сапасы жақсы суретің жүктеңіз . Бұл форманы толықтай толтырған соң қосу (добавить) батырмасын басыңыз.