Баяндама: Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісіндегі маңызы

Баяндама: Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісіндегі маңызы казакша Баяндама: Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісіндегі маңызы на казахском языке


Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы,Баршақұм ауылы,
Баршақұм орта мектебінің
бастауыш класс мұғалімі
Идрисова Бибінұр Жанаманқызы

Қазіргі педагогикалық технологиялар пәнінен теорялық біліммен, тәжірибелік іскерлік пен дағдыны игеру, болашақ бастауыш мектеп педагогикасы және әдістемесі маманына қажет, себебі пән базалық білім беретін пәндер санын құрайды.
Қазіргі педагогикалық технологиялар пәні екі бөлімнен тұрады:
Бірінші бөлімде білім беру саласындағы түбегейлі өзгерістер туралы, студенттің білім спасын жақсарту, кәсіби біліктілігін жетілдіру, өзіндік позициясын қалыптастыру үшін «жаңа педагогикалық технология» пәнін оқытудың қажеттілігі, «педагогикалық технология» туралы түсінік, педагогикалық технологияның классификациясы, құрылымы, педагогикалық технологияларды таңдап енгізу белгілері, педагогикалық процеске қолданудағы болашақ мұғалімнің дайындығының қалыптасу жолдары туралы сөз болады.
Екінші бөлімде түрлі педагогикалық технологияларға сипаттама беріліп, мазмұны, мәні анықталып, қолдану жолдары қарастырылады.
Педагогикалық технология туралы түсінік алып ,зерттеген ғалымдар, педагогикалық технологиялардың түрлі классификацияларымен, таңдап енгізу белгілерімен, қажеттілігімен, мұғалімнің білімі, шеберлігі, дайындығының қалыптасу жолдарын білу;
- түрлі педагогикалық технологиялардың ерекшеліктерін , мәнін, мазмұнын, қолдану жолдарымен танысу;
- жаңа педагогикалық технологияларды педагогикалық процеске қолдану үшін болашақ мұғалімдердің білімдерін жетілдіріп, іскерліктерін асырудың қажеттілігін түсіну;
- Жаңа педагогикалық технологияларды педагогикалық процеске таңдан енгізуде әртүрлі критерилермен танысып, енгізу жолдарын меңгеру;
- Педагогикалық технология туралы білімдерін жетілдіріп отыру арқылы, тәжірибеде іскерліктерін, дағдыларын арттыру.
Технологияның артықшылықтары. Әдістемеге қарағанда технологияның артықшылықтары көп. Біріншіден технологияда түпкі нәтиже дәл анықталады. Дәстүрлі педагогикада мақсатқа жету жолдары анық болмайды. Технологияда мақсат негізгі болғандықтан оны дәл анықтауға мүмкіндік бар. Екіншіден мақсат сүйеніп қойылғандықтан, оған жету үшін істелетін жұмыстардың нәтижесі объективтік әдістер арқылы тексеріледі. Үшіншіден мұғалім дайындықсыз оқыту процесін жүзеге асыра алмайды. Төртіншіден әдістемеде сабақ жоспарлары – мұғалімнің жоспары, оқыту процесінде жұмыс істейтін мұғалім. Ал технологияда оқушылардың оқу іс – әрекетінің түрлері және мазмұны көрсетілген жоба жасалады. Әдістеме бойынша әр мұғалім сабақ жоспарын өзінше тәсілдерін ғылыми тұрғыдан суреттеу. Технологияныпедагогикадақолданушекарасы бар, себебітехнологияныңнақтымақсатыболады. Білімберудемақсатқоюмүмкінбе? Білімоқыту мен тәрбиедегенанықтамағасүйенсек, ондаболмайды. Оқытумақсаты – оқушыныболашақтағымамандығынакеректііс - әрекеттәсілдерінеүйрету. Оқушыныңоқуматериалынқалаймеңгергеніноңайтексеругеболады. Олайболсаоқытудатехнологиянықолдануәбденмүмкін. жасайды, демексабақтаоқушылардыңіс - әрекеті де түрлішеұйымдастырылады.
Өндірістікжәнеәлеуметтіктехнологиялардыңайырмашылықта. Технологияларөндірістікжәнеәлеуметтікдепекігебөлінеді. Өндірістіккетабиғишикізаттарды(мұнай, ағаш т. б.) өңдеутехнологиясынемесеоданалынғанөнімдержатады.Әлеуметтіктехнологиядаадамменжұмысістеліп, оныңбастыбірнемесебірнешеқасиеттеріөзгертіледі. Әлеуметтіктехнологияғаоқушылардыоқытутехнологиясынжатқызуғаболады. Әлеуметтіктехнологияныңөндірістіктехнологияданкөпайырмашылығы бар.Бастыайырмашылығыөндірістіктехнологияныңнақтыжүйеліоперациялардантұруында. Біржердеөзгерісболса, іс – қимылдардыңорындарыалмастырылып, нәтиженітөмендейді.Әлеуметтіктехнологиядатүрлішаралардыіріктеужақсынәтиженіңкепіліемес, себебіадамғаоданбасқа да жағдайларәсеретеді. Сондықтанәлеуметтіктехнологияғанақтыіріктеліппроцестердіңжүйесідепанықтамаберугеболмайды. Әлеуметтіктехнологиядакерібайланысорасанзор роль атқарады. Мұғалімоқушылардыңдайындықдеңгейлерінқайта - қайтатексеріп, оқуматериалынмеңгермейтіндерменқосымшажұмысістеп, стандарттымеңгертеді. Соныменбізжаңаматериалдытүсіндіру мен бекітудіңқайталанатындығынбайқаймыз. Бірақоқушылардыңбәріемес, тек оқуматериалын шала түсінгендерғанақайталайды.Оқушылардұрыстүсінбегентақырыптар да қайталайды.
Соныменәлеуметтік технология әдістеменіңкемшіліктерінтүзетеалады. Әлеуметтіктехнологияныұйымдастыружәнежүзегеасыруөндірістіктехнологияғақарағандақиындау. Бірақекі технология негізіненбір - бірінежақын. Екеуі де технологияныұйымдастырушығабелгіліөнімбереді. Сондықтан «Әлеуметтік технология» ұғымын «Өндірістік технология» ұғымыменқатарқолдануғаболады. Әлеуметтіктехнологияныңөндірістіктехнологияданайырмашылығыоныңжүйесініңоншақатаңеместігі, керібайланыстың (нашаржердіанықтаужәнесолжердеқосымшажұмыстарістеу) болуында.Педагогикалықтехнологияныңмақсаттары.Қазіргімектептіңірікемшілігімақсаттыңжалпыламақойылуы. Түпкімақсатадамдыжан - жақтыжәнеүйлесімдідамыту. Жақсыұсыныс, бірақәлде де мағынасыдұрысашылмаған. Мақсаттыңоқытумазмұныніріктеуге, педагогикалықпроцестіқұруғаықпалыәлі де жеткіліксіз.
Мақсатбізгекеректітүпкінәтиже, нәтиженікөріп «Мақсатқажеттікпе?»- дегенсұрақтарғажауап беру. Мұндаймақсаттыпедагогикада «диагностика арқылыанықталғанмақсат» дейді. Диагностика арқылыоқушылардыңбілім, іскерлік, дағдыдеңгейлеріжәнеқабілетіанықталады, нәтижесіндеоқушығатағы да қандайбілім, іскерлік, дағдылар беру керектігіжоспарланады.
Оқытутехнологияныңерекшеліктері:
• Түрліқұралдарарқылыоқушылардыңбілім, іскерліктерінжиітексеру.
• Үлгермеушілердіанықтаужәнеіріктеу.
• Оларменқосымшажұмыстарөткізу, материалдардықайталау. Осы жұмыстарданкейіноқушылардыңбілім, іскерліктерінтағытексеру.
• Оқушылардыңжаңаматериалдымеңгермеусебептерінзерттеужәнеанықтау.Жүктеу батырмасы 50 секундта ашылады!!!
KZ » Сабақ жоспары » Баяндамалар жинағы, баяндама Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісіндегі маңызы қазақша, баяндамалар қазақша, баяндама на казахском языке, баяндама казакша, баяндама қазақ тілі мен әдебиеті, қазақша баяндама Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісіндегі маңызы, Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісіндегі маңызы, баяндама Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісіндегі маңызы қазақша, баяндамалар қазақша, баяндама на казахском языке, баяндама казакша, баяндама қазақ тілі мен әдебиеті, қазақша баяндама Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісіндегі маңызы, Педаг, Баяндама: Педагогикалық технологиялардың оқыту үрдісіндегі маңызы