Баяндама: Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі

Баяндама: Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі казакша Баяндама: Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі на казахском языке


Ақтөбе қаласы, №38 орта мектебінің
бастауыш класс мұғалімі
Сырлыбаева Галия Кашкарбаевна

Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың кепілі. Оны өз дәрежесінде пайдалану – оқушыны шығармашылыққа төселдіруге ықпалы өте зор. Оқытудың тиімділігін арттыру үшін ”Модульдік оқыту технологиясы”, ”Әдебиетті оқытудың инновациялық технологиялары”, ”Тілді оқыту әдістемесі”, ”Сатылай кешенді талдау әдістері”, бағдарламалары негізіндегі ”Дебат” технологияларының ықпалы зор. Бұл технологиялардың ерекшелігі – оның оқушыға жан-жақты ықпал етуі. Яғни тек білімді немесе оқу бағдарламасын меңгертіп қоймай, жеке тұлғаның танымдық қабілеттерін, танымдық процестерін (есту, көру), өзін-өзі өзектендіру, бекіту, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, белсенді сөздік қорын дамытуға, өз бетімен білім алуға, ізденуге деген ықыласы мен іскерлігін, оқу-танымдық ынтасын жетілдіру, әрі жеке тұлғаны жан-жақты дамытуға жетелейді.
Мысалы: модульдік оқыту технологиясында оқушының психологиялық ерекшеліктерін ескеру алдынғы орынға қойылады. Әр балаға жеке тұлға ретінде қарап даралау, мүмкіндігіне қарай деңгейлік тапсырмаларды өздеріне таңдату арқылы оқушының өз деңгейін өзі анықтауға – жұмыстың түрін қызықтыра түсуіне әсер ететіні анық. Модульдік жүйеде материалдарды оқып үйрету ”жалпыдан жекеге” қағидасы негізінде жүргізіледі. Бұл технология:
1. Оқушытұлғасыныңтанымдыққабілеттеріндамытуға;
2. Танымдықпроцестерді (жады, ойлау, зейін, елестеу, қабылдау) дамытуға;
3. Оқуғажағымдықызығушылығынқалыптастыруға;
4. Белсендісөздікқорынауызша, жазбашатіліндамытуға;
5. Тұлғаныңқиындықтарғадаярболуы, оны жеңебілу, қарым-қатынас, ойын, танымдыққауіпсіздік, сыйласу, шығармашылық, өзін-өзіөзектілендіру, қажеттіліктерінқанағаттандыруғаықпалетеді.
Қазақтілі мен әдебиетіпәніноқытудақазіргікүніжиіқолданылыпжүргенәдістердіңбірі – стратегиялар. Олардыатапөтетінболсақ:
1. «Қызығушылықтыояту» («Ой қозғау», «Ой шақыру», «Миғашабуыл») стратегиясы
2. «Топтастыру» (Жинақтауәдісі) стратегиясы
3. «Шығармашылық» стратегиясы
4. «Кубизм» стратегиясы
5. «Мағынанытану» стратегиясы
6. «Ойтолғаныс» стратегиясы
7. «Әуезбенәсерлеу» стратегиясы
8. «Көрнекілік» стратегиясы
9. «Бағытталғаноқу» стратегиясы
Жоғарыдакөрсетілгенәрстратегияғатоқталарболсақ, «Қызығушылықтыояту» («Ой қозғау», «Ой шақыру», «Миғашабуыл») стратегиясы — сабақбарысындаоқушыныңестесақтаужәнежадыларыныңқабілетінсұрыптап, байқауүшінарналған стратегия. Мысалы, тақырыпқабайланыстымақал-мәтелдер, афоризмдер, өлеңжолдары,т.б. ескетүсіру. Не болмаса, сұрақтар мен тапсырмалардайындату, сөзжұмбақтаршешу.
«Топтастыру» стратегиясы, мұны «кластер», «жинақтауәдісі», т.б. атаулармен де атайды, Бұлстратегияныкөбінебілімдіжинақтаукезеңінденемесекейіпкермінезінашу, екіұқсасбейнелердіңортаққаиеттерінанықтауда (Ана, Күн) және де мұғалімніңәдістемеліктәжірибесінеқарайтүрлендіріпқолдануғатиімдітәсілдердіңбірідесек те болады. Себебібұл стратегия сонаубалабақшаданжоғарысыныпоқушыларынадейінқолданылады. Осы «топтастыру» стратегиясынанегізделген «Ассоциация» аттытәсілоқушыныңтанымынкеңейтудеүлесізор.
«Шығармашылық» стратегиясы, бұл стратегия оқушыныңшығармашылыққабілетіндамытып, түрліформадажұмысістейбілугебаулиды.Сабақбарысындарөлдікойындаркөрсету, сөзжұмбақнемесесұрақ-тапсырмаларқұрастыру, тақырыпқабайланыстысурет салу, т.б. тәсілдердіпайдаланыпсабақтықызықтыетіпөткізугеболады
«Кубизм» стратегиясы, бұл стратегия шаршыяғникубтыңәрқырынатүрлітапсырмаларберіліп, солтапсырмалардыорындаудыміндеттейді. Мұндакубтыңәрқырына «Түсіндіріңіз», «Суреттеңіз», «Зерттеңіз», «Талдаңыз», «Қолданыңыз», «Салыстырыңыз» дегенсияқтыжұмысатауларыжазылады, ал мұғалім осы тапсырмалардың мән-мазмұнынашыпайтады, әріжауаптардыңқатенемеседұрысынқадағалапотырады. Қосымшатүсініктемелер де беріпотыруына да болады.
«Мағынанытану» стратегиясы, бұл стратегия сабақтытүсіндіруде, мәтіндіоқу, сабақмазмұнынмеңгерукезеңідесек те болады.
«Ойтолғаныс» стратегиясы, мұны «Брейн-стролинг» әдісідеп те атайды. Бұл стратегия жұмысмазмұныжағынан «шығармашылық» стратегияғаұқсас, айырмашылығымұндаоқушыданішкіжан-дүниесінкеңіненашуға, сезімін, дүниетанымын, руханибейнесін, адамиасылқасиеттерінкөрсетугебаулиды. Негізгітапсырмаларкөбінеойтолғаужазу, шығармажазу, өлеңшығару, мақалажазу, ертегі, аңыз, әңгімеқұрастырыпжазут.б.
«Әуезбенәсерлеу» стратегиясы, бұл стратегия баланыңмузыкалықтанымынкеңейтугезорәсерінтигізеді. Мұндааудиотаспа, видеотаспат.б. құралдарарқылыоқушығаөтіпжатқан материал бойыншаән не күйтыңдату, немесемәнерлепоқудыжаттықтыру, не болмасаақындардыңөзорындауындағыәндерінұсынусияқтыжұмыстаржүргізіледі.
«Көрнекілік» стратегиясы, өзатыайтыптұрғандай, мұндатүрлікөрнекіқұралдардытақырыпқасайқолданылады. Олар: кеспеқағаздар, перфокарталар, семантикалықкарталар, схемалар, кестелер, түрлі тест мәтіндері, т.б.
«Бағытталғаноқу» стратегиясы, бұл стратегия арқылыоқушылардыңортасындашығармашылық, ынтымақтастықаурасынтуғызумақсатындаоқушылардыңөздерінеережежасату, әріолереженіоқытубарысындаұстану.
Мысалы:
1. Жұмысқабелсендіқатысу.
2. Бір-біріміздібөлмейтыңдау.
3. Бір-біріміздімұқатпау.
4. Сөйлеушінің (айтушының) пікірінқұрметтеу.
Жалпықазіргікүнгіқазақтілі мен әдебиетіпәндеріноқытуда сын тұрғысынанойлаудыдамытутехнологиясы, деңгейлеп-саралапоқытутехнологиясы, модульдікоқытутехнологиясы, сатылайкешендіталдаутехнологиясы, «Дебат» технологиялары, тілдамытутехнологияларытүрліәдіс-тәсілдерменқатарқолданылыпсабақтардықызықтыетіпөткізугекөптегенмүмкіндіктержасалуда.
Осы жаңапедагогикалықтехнологиялардың тек қанамұғалімніңғанаемес, оқушыбойында да, қызығушылықтудырарысөзсіз.Себебі, бала жаныжаңашылдыққақұмаркеледі.
Шығармашылық тапсырмаларға буклет жасау, альбом жасау, реферат қорғау, тест құрастыру, семантикалық карта дайындау жатады. Оқушы өз таңдауы бойынша жоғарыда аталған тапсырмалардың біріне дайындалып келеді.
Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында осындай инновациялық технологияларды пайдалану оқыту тиімділігін арттырады. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттар ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту мектептің басты міндеті болып тұр. Ол бүгінгі білім кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару мұғалімнің қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылығының жемісімен келмек. Сондықтан әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді.
«Жақсы мұғалім әр уақытта қат, қымбат, өйткені ол — мектептің жүрегі» деп ағартушы-педагог Ы.Алтынсарин айтқандай, мектеп үшін ең керегі – жақсы мұғалім.
Бүгінгі күннің мұғалімнен маман ретінде талап ететіні — белсенділік, өзіндік сыни көзқарасы бар, педагогикалық ситуациялардың шешімін таба білетін, мәдениетті, рухани жаны таза, дүниетанымы кең, адами асыл қасиеттердің қазынасы, әрі кәсіби білікті маман болу. ”Мектептің тірегі де, тілеуі де оқыта білетін мұғалім” деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, жас ұрпаққа заман талабына сәйкес білім беру мүмкін емес. Осы мақсаттарды жүзеге асырудың алғы шарты – оқу-тәрбие жұмысын басқаруды әрі жүйелі жоспарлай білу, сол жоспарды жүзеге асыру.Біздің жалпы білім беретін орта мектеп жұмысында инновациялық процесті жобалау және бағдарлы білім берудегі мақсатымыз – шығармашылық ізденістегі ұстаздар қатарын толықтыру, білім беру мен оқыту әдістемесін жаңа технологиялармен байыту, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге қабілетті жеке тұлғасын тәрбиелеу.Жүктеу батырмасы 50 секундта ашылады!!!
KZ » Сабақ жоспары » Баяндамалар жинағы, баяндама қазақша Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі, баяндамалар қазақша, баяндама на казахском языке, баяндама казакша, баяндама қазақ тілі мен әдебиеті, Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі, қазақша баяндама Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі, баяндама Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі, баяндама қазақша Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі, баяндамалар қазақша, баяндама на казахском языке, баяндама казакша, баяндама қазақ тілі мен әдебиеті, Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі, қазақша баяндама Жаңа технология – сап, Баяндама: Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі