» » » Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ (8 сынып, III тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ (8 сынып, III тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ (8 сынып, III тоқсан ) казакша Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ (8 сынып, III тоқсан ) на казахском языке
Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Махаббат және абырой
Сабақтың тақырыбы: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ
Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: 8.2.4.1 - шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп,креативті жазу.
Сабақ мақсаты: Шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп, креативті жазады.
Сабақ барысы:
1-сабақ
Қызығушылықты ояту
Психологиялық ахуал орнату.
Адасқан әріптер
Ж Е С М А И П Л Д Э
А Л А И Қ Е Н Х О К
М С Ә Р С Е Н Б А Й
А Т К У Б П А Д О Р
Л М С А У Р М Е К Ш
М С А У М А Л К Ө Л
Топқа бөлу.
Оқушыларды стикер түстеріне байланысты 4 топқа бөлу.

Үй жұмысын сұрау.
1-тапсырма. «Журналистіксұрақтар» әдісі
 Оқушылар репортер ретіндеөзәңгімелерінжазуүшінсұрайтынсұрақтарынсұрайды.
Кім?
Не?
Қалай?
Қашан?
Қайда?
2-тапсырма. «Кереге диктанты» әдісі
 Әр топ үшінмәтіні бар түрлі-түстіпарақбелгіленеді.
 Парақтардыоқушыларотырғанжерденаулағырақкерегегеілінеді.
 Берілгенүзіндідегіоқиғаныестесақтап, мәтіндердімейіліншежылдамөздәптерлерінетүсіреді.
 Әртоптанбірадаммәтіндерінебарып, оныңбірсөйлеміноқып, есінесақтап, соданкеріөзтобынакеліп, басқаларғаоқыпбереді.
 Оқушыларкезекпенкерегедегіпарақтажазылғанмәтінніңбірсөйлемінтобынаесінесақтапәкеліпжазғызады.
 Біроқушықайтыпоралыпәкелгенақпаратынайтыпжатқанда, келесіоқушыкерегеге бет алуыкерек.
 Оқушылардыңжазбаларындакемістік болуы қорқыныштыемес. Оларқалдырыпкеткенжерлердіартынанкерегедегіпарақпенсалыстыраотырыптолықтыраалады.
1-топ
Шешесі Жамалдың бір қағаз жазып отырып, қасына бір хат танитын кісі барса жасыра қойып жүргенін көруші еді. «Бұның жазып жүргені немене?» - деп, Шолпан азырақ шүбәланып, Жамалға білгізбей, оңашада Жамалдың қалталарын ақтарып, онан еш нәрсе шықпаған соң қағаз, кітап салатын сандықшасын қараса, бір кітаптың арасынан мынау өлең шықты. Манағы Жамалдың жазып жүргені сол екен.
Алланың рақматына созамын қол,
Адасқан мен бір ғаріп таба алмай жол.
Ашылып біздің басқа түскен тұман,
Шаттықпен өткіз деймін - тілегім сол.
Сыртым сау, ішім түтін қапалықта,
Бұл күнде көңілім жүдеу, қасіретім мол
Тереңге түсіп кетем, ұстар тал жоқ,
Бір алла, жалғыз өзің жәрдемші бол!
Бақшадасайрапжүргенсандуғаш ем,
Кезболды мен сорлығақұрылған тор,
Көл болып көздің жасы өткенім ғой,
Болмаса арылмаған маңдайда cop.
Жайлаған аққу едім шалқар көлді,
Бұл күні көрініп тұр жаман да зор.
Оралдың ілер деуші ем ақиығы.
Шыныменжапалаққаболам ба қор?!
Мен қайранатаммалғасатқанына,
Біртаздыжалпақелдентапқанына.
АтыөшіптумайкеткірЖұмандеген!
Мал беріп, меніөзімсіпжатқанына.
Атанып бай баласықарабасқыр –
Жұманның не берерсіңмақтанына?
Қазақтыңкүлліғайыпғадетінде
Түскенім бар қасқырдыңқақпанына.
Атама мен не жаздымқорқылғандай,
Болмасабірмінезбенжақпадым ба?
асымнантәрбиелі хан қызындай,
Қасіретақырындатартқаным ба?
Әлпештепұлданартыққызбасымды,
Өсіргенатамаобалартқаным ба?
Бұлсөздіоқыпкөргенсоқ, анасыныңкөзіненазырақжаскетіп, қызыныңмұндайқайғыдажүргенінбіліп, әлгіқағазды да орнынасалыпқойды.
2-топ
Ғали бұл арада айтып болдым деп домбыраны Жамалға ұсынғанда, отырған халық:
«Мырза, тағы айта түсіңіз?»- деп өтініш айтқан соң, Ғали тағы да мынау өлеңді айта бастады.
Жақсы қыз баға жетпес бір гауһар тас
Он алты, он жетігежеткендежас
Жәннаттыңпісіптұрғаналмасындай,
Қолжетпес, қандайжігітләззаталмас,
Сұлуқызрақаттыңкілтіемеспе?
Қолынатүсіреалсаң, бардағыаш.
Тізілгенмеруерттейотызтісі.
Нұрлыжүз, жайнағанкөз, қиылғанқас.
Шекедекамшатбөрік, киген асыл,
Сылдырлап алтын шолпы, иықташаш,
Бұралған тоты құстай мүшелері,
Бозбала сұхбаттасқан болмай ма мас.
Сертайтыпуағдамен бел байласа.
Айтар ма жақсы жігіт жұртқа сыр фаш?
Шәрбатын ғашықтықтың татпағандар
Ант беріп айтсаң дағы сірә нанбас
Магниті сұлу қыздың күшті емес пе,
Жігітті көңілі сүйген қайтіп тартпас,
Астынан ақ тамақтың деміңді алсаң,
Мойныңнан ақ білекті қайтіп артпас?!
Ғали бұл өлеңді айтып болған соң, отырған ретінше Жамал айтты:
Сөйле, тілім, шешіліп осындайда,
Құрбылармен бір жерге қосылғанда.
Отырмассың үнемі төрде бүйтіп,
Еріксіз-ақ қоярсың тосылғанда.
Қыз байғұс ел-жұртына келген қонақ,
Мысалы, қызғалдақтай ғұмыры шолақ.
Күн келер өз басынан ерік кетер,
Жігіттің еркі өзінде - жылдың құсы,
Ұшса да, я келсе де отырғысы.
Мысалы, жазы болған жаққакетер
Біржердіңқарыжауып, тусақысы.
Қызбайғұсқолғатүскенсандуғаштай,
Торындағұмырыөтеркілтінашпай.
Сатады мал көпбергенкісіболса,
Кетедіжылапсорлықарсыласпай.
3-топ
Елден кісі келіп, Жамалды Байжандарға апарып берген соң, ертеңіне бауыры суық қара жерге тапсырды. Манағы Жамалдың қалтасынан шыққан қағазды жолаушылар өздері оқып һәм солай деп мәнісін айтып, елдеріне таратқан еді.
Сондағы Жамалдың Байжанның үйінде жазып жүрген зары мынау екен:
Қыздың құны бес байтал,
Сатылып кетті базарға.
Басымнан кешкен уақиға
Емес пе лайық жазарға?
Жаны ашыған шахбазлар
Ала жүрсін назарға.
Рақимлы пенде ғаріпке
Нақақтан ор қазар ма?
Миһрибанлы атамыз,
Қарамай берді ажарға
Теңіне барған қыз болса,
Мендей жүдеп азар ма?
Көрмеді алла лайық
Ғали сынды сабазға.
Көрген түстей күн өтті.
Болған соң солай азалды.
Қуанышыңды көрсетіп,
Тартқызған қайғы жазаң да.
Қараңғыда қалдым мен,
Шамшырақсөнгензаманда,
Ғалиданқалып не болдым,
Жетпедіменіңқазам да.
Ішіметүстіыстықдерт
Қайнағансудайқазанда.
Бұзылдыкүлкі, түнгіұйқы,
Тілеймінхақтаназанда.
Махшаркүніболғанда
Қосуғааллажазарма?
Алтын-гауһар - асылды
Жергекөміпжоқеттің.
Тотықұседімбақшада,
Қарақұсқажеметтің,
Хан қызындайбасымды
Біржаманғатеңеттің,
Ботасызнардайбоздатып,
Мінекей, меніеңіреттің,
Қаһарыңдыжіберіп,
Теңқұрбымнан кем еттің,
Мұндайзарлы, Ғалижоқ,
Ісінекөдімқұдіреттің!
3-тапсырма. «Сюжет және көзқарас» әдісі
 Оқушылар роман желісі бойынша өздеріне берілген сюжеттерді көрсетіп жазады.
 Сюжетті талдай отырып, өзіндік көзқарас білдіреді, тұжырым жасайды.
 Сюжетке тақырып береді.....Полную версию материала можете скачать через 30 секунд !!!

Автор: Анна | 18 |


Загрузка...
Читайте также
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Жүніс Сахиев «Дабыл» фантастикалық әңгімесі 2-сабақ (8 сынып, IV тоқсан )
Сабақ жоспары жинағы
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Жүніс Сахиев «Дабыл» фантастикалық әңгімесі 2-сабақ (8 сынып, IV тоқсан )
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы Шығармашылық иірімдері (8 сынып, III тоқсан )
Сабақ жоспары жинағы
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы Шығармашылық иірімдері (8 сынып, III тоқсан )
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 6-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Сабақ жоспары жинағы
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 6-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 2-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Сабақ жоспары жинағы
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 2-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» шығармасы 1-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Сабақ жоспары жинағы
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» шығармасы 1-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулат Исабеков «Әпке»  драмасы 2-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Сабақ жоспары жинағы
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулат Исабеков «Әпке» драмасы 2-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Бауыржан Момышұлы  «Ұшқан ұя» романы 4-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Сабақ жоспары жинағы
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» романы 4-сабақ (8 сынып, III тоқсан )
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Мұрат Мөңкеұлы «Үш қиян» өлеңі 4-сабақ (8 сынып, II тоқсан )
Сабақ жоспары жинағы
Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Мұрат Мөңкеұлы «Үш қиян» өлеңі 4-сабақ (8 сынып, II тоқсан )

KZ / Сабақ жоспары жинағы, сабақ жоспары Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ 8 сынып қазақ әдебиеті, қазақ әдебиетінен қысқа мерзімді сабақ жоспары, поурочные планы на казахском языке, казак адебиет кыска мерзимди сабак жоспары, Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ, сабақ жоспары Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ 8 сынып қазақ әдебиеті қазақ әдебиетінен қысқа мерзімді сабақ жоспары поурочные планы на казахском языке казак адебиет кыска мерзимди сабак жоспары Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ, Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы 4-сабақ (8 сынып, III тоқсан )