👈 қаріп өлшемі 👉

Алгебра_10 сынып ҚГБ


«Алгебра және анализ бастамалары» пәні бойынша жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

11-сынып

(қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

Нұр-Сұлтан, 2020

МАЗМҰНЫ

«Алғашқы функция және интеграл»бөлімі бойынша жиынтық бағалау3

«Дәреже мен түбір. Дәрежелік функция» бөлімі бойынша жиынтық бағалау7

«Иррационал теңдеулер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау10

«Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау13

«Математикалық статистика элементтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау19

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Алғашқы функция және интеграл»бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған интеграл қасиеттері

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл.

Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу.

Оқу мақсаты

    • Анықталмаған интеграл қасиеттерін білу және қолдану
    • Негізгі анықталмаған интегралдарды

nxn1

x dx C, n  1;

1.n 1

     • cos xdx  sin x C;
     • sin xdx  cos x C ;

dxtgx C

     • cos2 x;

dx ctgx C

     • sin 2 xбілу және оларды есептер

шығаруда қолдану

    • Қисықсызықты трапецияның анықтамасын білу және оның ауданын табу үшін Ньютон-Лейбниц формуласын қолдану

11.3.1.6 Берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын есептеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Алғашқыфункциянытабуүшінанықталмаған интегралдың формулаларын қолданады
 • Алғашқы функцияны анықтау үшін анықталмаған интегралдың қасиеттерін қолданады
 • Қисықсызықтытрапецияныңауданынтабуда Ньютон-Лейбниц формуласын қолданады
 • Берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданынесептеудеанықталғанинтегралды

қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

25 минут

Тапсырмалар

 • Келесі функцияның алғашқы функциясын табыңыз:

f (x)  5x4  4 5.

x2sin2 x

2.

  • Егер 𝑓(𝑥) = 2𝑠𝑖𝑛𝑥 және 𝑓(𝜋) = 7 екені белгілі болса, онда 𝑓(𝑥) анықтаңыз.

b) 𝑓(𝑥) = ∫ 𝑑(𝑥3 − 2𝑥2 + 1) берілген. 𝑓(1) = 0 екені белгілі болса, 𝑓(2) табыңыз.

3.

  • Келесісызықтарменшектелгенфигураныңауданынанықталған

интегралдыңкөмегімен есептеңіз:

y  sin x, y  0, x .

2

  • Суретте

y  sin x, y  1, x  0

сызықтарымен шектелген фигура көрсетілген. а)

пунктіндегі тапсырманы қолдана отырып, суреттегі штрихталған фигураның ауданын табыңыз.

Бағалау критерийі

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Алғашқы

функцияны табу үшін анықталмаған интегралдың

формулаларын қолданады

1

алғашқы функцияны табу үшін функцияны

анықталмаған интеграл түрінде жазады;

функцияның әр қосылғышын дұрыс интегралдайды;

1

1

алғашқы функцияны табу үшін х-ке мән беріп 7-

ге теңестіреді;

1

Алғашқы

функцияны анықтау үшінанықталмаған интегралдың қасиеттерін қолданады

2a

белгісіз босмүшенің мәнін табады;

табылған мәнді алғашқы функцияға қойып, дұрыс жауабын жазады;

1

1

2b

алғашқы функцияны анықтау үшін анықталмаған

интеграл қасиетін қолданады;

х-ке мән бере отырып, белгісіз босмүшенің мәнін

табады;

1

1

алғашқы функциядағы х-ке мән беріп, өрнектің

мәнін табады;

1

қисық пен түзудің қиылысу нүктелерін дұрыс

1

Қисықсызықты трапецияның

ауданынтабуда Ньютон-Лейбниц

формуласын қолданады

3a

анықтайды;

фигура ауданын анықталған интеграл арқылы

өрнектейді;

функцияның анықталмаған интегралын табады;

интегралдың жоғарғы және төменгі шектерін

дұрыс көрсетеді;

1

1

1

функцияныңанықталғанинтегралындұрыс

есептейді;

1

Берілген

сызықтармен

ізделінді фигураның ауданын табу үшін аудандар

айырымын табу керектігін көрсетеді;

1

шектелгенжазық

тіктөртбұрыштың ауданын табады;

1

фигураның ауданын

есептеуде

3b

боялған фигураның ауданын табады.

анықталған

интегралды

1

қолданады

Барлығы:

16

«Алғашқы функция және интеграл» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен

Алғашқы функцияны табу үшін анықталмаған интегралдың

формулаларын қолданады

Анықталмағанинтегралдың формулаларыныңкөмегімен алғашқы функцияны анықтауда қиналады.

Алғашқыфункциянытабуда анықталмаған интегралды қолданады, бірақ дәрежелік / тригонометриялық функцияны есептеуде қателіктер жібереді.

Алғашқы функцияны табуда анықталмаған интегралды дұрыс есептейді.

Алғашқыфункцияны анықтауүшін анықталмаған интегралдың қасиеттерін қолданады

Анықталмағанинтегралдың қасиеттерін қолданып, алғашқы функцияны анықтауда қиналады.

Анықталмаған интегралдың қасиеттерін қолданады, бірақ белгілі бір нүктедегі алғашқы функцияның мәнін анықтауда / есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді

Белгілі бір нүктеден өтетін алғашқы функцияны анықтауда берілгендерді дұрыс қолданады.

Қисықсызықты

трапецияның ауданын табуда Ньютон-Лейбниц формуласын қолданады

Қисықсызықтытрапецияның ауданын табу үшін Ньютон- Лейбниц формуласын қолдануда қиналады.

Қисықсызықты трапецияның ауданын табуда / анықталған интегралдың шектерін анықтауда / есептеулер жүргізу кезінде қателіктер жібереді.

Қисықсызықтытрапецияның ауданын дұрыс табады

Берілген сызықтармен шектелгенжазық

фигураның ауданын есептеуде анықталған интегралды қолданады.

Берілген қисықтармен шектелген фигураның ауданын табуда қиналады.

Жазық фигураның ауданын табу үшін анықталған интегралды қолданады, бірақ шектерін анықтауда / шектерін қолданып интегралды есептеуде / тиісті аймақтың ауданын анықтауда / есептеулер жүргізу кезінде қателіктер жібереді.

Берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын анықталған интегралды қолданып дұрыс анықтайды.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Дәреже мен түбір. Дәрежелік функция» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері.

Рационал көрсеткішті дәреже. Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру.Иррационал өрнектерді түрлендіру.

Оқу мақсаты

11.1.1.5 Иррационал өрнектерді түрлендіруде n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолдану

11.3.1.8 Дәрежелік функция анықтамасын білу және дәреже көрсеткішіне тәуелді дәрежелік функция графигін салу

11.1.1.4 Алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Иррационал өрнекті түрлендіруде n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолданады
 • Дәрежелік функцияның анықталу облысын табады
 • Дәрежелік функцияның графигін салады
 • Рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

25 минут

Тапсырмалар

 • Есептеңіз:

i) 4 0, 0081 68 ;

39

ii) 3;

0,125

 • Өрнекті n A түріне келтіріңіз: 4 4 3 34 .

343

1

 • y  (x  3)4 1 функциясы берілген.
  • Оның анықталу облысын табыңыз.
  • Функцияның графигін салыңыз.
 • Өрнекті ықшамдап, x  8 болғандағы мәні есептеңіз:

21 

xx 3  23 x 1 x31

11

x3 1x3 1

Бағалау критерийі

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Иррационал өрнекті түрлендіруде n-ші

дәрежелі түбір қасиеттерін қолданады

1(і)

түбір астындағы сандарды санның дәрежесі

түрінде жазады / түбір қасиетін қолданады;

түбірден шығарады;

1

1

1(іі)

түбір астындағы сандарды санның дәрежесі

түрінде жазады / түбір қасиетін қолданады;

түбірден шығарады;

1

1

2

өрнекті түбір астына енгізеді / түбір қасиетін

қолданады;

бөлшекті қысқартып, өрнекті n A түрінде жазады;

2

1

Дәрежелік функцияның анықталу облысын

табады

3(a)

функцияның анықталу облысын табады;

1

Дәрежелік функцияның графигін салады

3(b)

функция өспелілігі мен, дөңестігі графиктен

көрінеді;

Ox және Oy осьтерімен қиылысу нүктелері

дұрыс көрсетілген;

1

1

Рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады

4

ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып,

бөлшекті қысқартады;

өрнекті екі өрнектің айырмасының квадраты

түрінде жазады;

бөлшекті қысқартады;

өрнектің мәнін табады.

1

1

1

1

Барлығы:

14

«Дәреже мен түбір. Дәрежелік функция» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен

Иррационалөрнекті

түрлендірудеn-ші

дәрежелітүбір қасиеттерін қолданады

Иррационал өрнекті түрлендіруде n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолдануда қиналады.

Иррационал өрнекті түрлендіруде n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолдануда / есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді.

Иррационал өрнекті түрлендіруде n- ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолданып өрнектің мәнін дұрыс анықтайды.

Дәрежелік функцияның анықталуоблысын табады

Дәрежелік функцияның анықталу облысын табуда қиналады.

Дәрежелікфункцияныңанықталу облысын табуда қателіктер жібереді.

Дәрежелікфункцияныңанықталу облысын дұрыс табады.

Дәрежелікфункцияның графигін салады

Дәрежелікфункцияныңграфигін салуда қиналады.

Дәрежелік функцияның графигін салуда қателіктер жібереді.

Дәрежелік функцияның қасиеттерін қолданып, графигін дұрыс салады.

Рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады

Алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолдануда қиналады.

Алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационалкөрсеткіштідәреже қасиеттерін қолдануда / есептеулер жүргізу барысында қателіктер жібереді.

Алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін дұрыс қолданады.

«Иррационал теңдеулер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Иррационал теңдеулер. Иррационал теңдеулерді шешу әдістері.

Оқу мақсаты

    • Иррационал теңдеудің анықтамасын білу, оның мүмкін болатын мәндер жиынын анықтай алу
    • Теңдеудің екі жағын n дәрежеге шығару әдісі арқылы иррационал теңдеулерді шеше алу
    • Айнымалыны алмастыру әдісі арқылы иррационал теңдеулерді шеше алу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Иррационал теңдеуді анықтайды
 • Иррационал теңдеудің мүмкін мәндер жиынын табады
 • Иррационал теңдеуді шешуде теңдіктің екі жағын бірдей дәрежеге шығарады
 • Айнымалыныалмастыруәдісіарқылыиррационал теңдеулерді шешеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

25 минут

Тапсырмалар

 • Иррационал теңдеулерді белгілеп көрсетіңіз: A) x5  5  2x  8

B) √5,5 ∙ 𝑥 + 1 = 2

C) 3x  5  x

D)x2  5  2

E)45  x 1  2

x  215

 • Төменде берілген теңдеулердің мүмкін мәндер жиынын табыңыз: a)x  3  8  x  1b) 3 x2  2  3 7
 • Теңдеуді шешіңіз: a) 3 y2 1  2

b)x2x  3  1 2x

 • Теңдеуді шешіңіз: x2  3x x2  3x  2  0 .

Бағалау критерийі

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Иррационалтеңдеуді анықтайды

1

иррационал теңдеудің біреуін көрсетеді;

иррационал теңдеудің екеуін де көрсетеді;

1

1

Иррационал теңдеудің мүмкін мәндер

жиынын табады

2

әр теңдеудің мүмкін мәндер жиынын табады;

2

Иррационал теңдеуді шешуде теңдіктің екі жағын бірдей

дәрежеге шығарады

3a

теңдіктің екі жағын бірдей дәрежеге шығарады;

алынған теңдеуді шешеді;

1

1

3b

теңдіктің екі жағын бірдей дәрежеге шығарады;

алынған теңдеуді шешеді;

теңдеудің бөгде түбірлерін анықтайды (ммж немесе

тексеру арқылы);

теңдеудің шешімін бөгде түбірсіз жазады;

1

1

1

1

Айнымалыны алмастыру әдісі арқылы иррационал теңдеулерді шешеді

4

жаңа айнымалыны енгізеді;

алынған теңдеуді шешеді;

бастапқы айнымалыға қайта көшеді;

теңдеуді шешуде арифметикалық түбірдің қасиетін қолданады;

түбірлерді тауып, бөгде түбірдің болмауына көңіл аударады.

1

1

1

1

1

Барлығы:

15

«Иррационал теңдеулер» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен

Иррационалтеңдеуді анықтайды

Иррационал теңдеулерді анықтауда қиналады.

Иррационалтеңдеулердіанықтауда қателіктер жібереді.

Иррационалтеңдеулердідұрыс анықтайды.

Иррационал теңдеудің мүмкін мәндер жиынын табады

Иррационалтеңдеудіңмүмкін мәндер жиынын табуда қиналады.

Иррационал теңдеудің мүмкін мәндер жиынын анықтауда қателіктер жібереді.

Иррационалтеңдеудіңмүмкін мәндер жиынын дұрыс табады.

Иррационал теңдеуді шешуде теңдіктің екі жағын бірдей дәрежеге шығарады

Иррационал теңдеуді шешуде теңдіктің екі жағын бірдей дәрежеге шығаруда қиналады.

Иррационал теңдеуді шешу үшін теңдіктің екі жағын дәрежеге шығарады, бірақ мүмкін мәндер жиынын ескеруде / түбірлерін анықтауда / есептеулер кезінде қателіктер жібереді.

Мүмкін мәндер жиынын ескере отырып, дәрежеге шығаруды қажет ететін иррационал теңдеуді дұрыс шешеді.

Айнымалыны алмастыру әдісі арқылы иррационал теңдеулерді шешеді

Айнымалыны алмастыру әдісін қолданып, иррационал теңдеулерді шешуде қиналады.

Айнымалыны алмастыру әдісін қолданады, бірақ бастапқы айнымалыға көшу барысында / арифметикалық түбір қасиетін қолдануда / теңдеу шешімін жазуда / есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді.

Айнымалыны алмастыру әдісін қолданып, иррационал теңдеудің түбірлерін дұрыс табады.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері мен графигі. Сан логарифмі және оның қасиеттері.

Логарифмдік функция, оның қасиеттері мен графигі. Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы. Логарифмдік функцияның туындысы.

Оқу мақсаты

11.3.1.14 Логарифм қасиеттерін білу және оны логарифмдік өрнектерді түрлендіруде қолдану

11.3.1.12 Көрсеткіштік функцияның негізіне қатысты қасиеттерін білу

    • Көрсеткіштік функцияның туындысы мен мен интегралын табу
    • Логарифмдік функцияның туындысын табу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Логарифмқасиеттерінқолданаотырып,өрнектің мәнін табады
 • Көрсеткіштік функция қасиеттерін қолдана отырып, сандарды салыстырады
 • Логарифмдікжәнекөрсеткіштікфункцияның туындысын табады
 • Көрсеткіштік функцияның интегралын табады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

25 минут

Тапсырмалар

 • log 2,5 log 1 log183 2 өрнегінің мәнін есептеңіз.

3

6

 • Сандарды салыстырыңыз.

 1 0,1 1 0,1

a) 21,5 және 2 2 ;b)  және 

 3  3 

 • Келесі функциялардың туындысын табыңыз:
  • y   2 x
  • y  log 3 (x  3)
  • y  4x ln x
 • y f (x) функциясының y  6e2x4 туындысы берілген. (2;1) нүктесі осы функцияның бойында жатыр. Функцияны анықтаңыз.

Бағалау критерийі

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Логарифм қасиеттерін қолдана отырып,өрнектің мәнін табады

1

логарифмделетін санды логарифм негізінің

дәрежесіне келтіреді;

сатылап логарифмдеуді орындайды;

log𝑎 𝑎 және log𝑎 1 мәндерін біледі;

дұрыс жауап алынады;

1

1

1

1

Көрсеткіштік функция қасиеттерін қолданаотырып, сандарды салыстырады

3a

көрсеткіштікфункциямонотондығын

ескереді;

сандарды салыстырады;

1

1

3b

көрсеткіштікфункциямонотондығын

ескереді;

сандарды салыстырады;

1

1

Логарифмдікжәне көрсеткіштік функцияның

туындысын табады

4a

4b

көрсеткіштікфункцияныңтуындысын

табады;

логарифмдікфункцияныңтуындысын

табады;

1

1

функцияларкөбейтіндісініңтуындысын

табады;

көрсеткіштікжәнелогарифмдік

функциялар туындысын табады;

жауабы дұрыс көрсетіледі;

1

1

1

Көрсеткіштік функцияның интегралын табады

5

туынды функциясынан интеграл табады;

берілгеннүктеніңкоординаталарын

алғашқы функцияға қою арқылы теңдеу құрады, белгісіз босмүшені табады;

берілген функцияны анықтайды.

1

1

1

Барлығы:

16

«Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен

Логарифм қасиеттерін қолдана отырып, өрнектің мәнін табады

Логарифм қасиеттерін қолданып, өрнектердің мәнін табуда қиналады.

Логарифм қасиеттерін қолданады, бірақ өрнектерді ықшамдауда / өрнектің мәнін табуда / есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді.

Логарифмқасиеттерінқолданып, өрнектің мәнін дұрыс табады.

Көрсеткіштік функция қасиеттерін қолдана отырып, сандарды салыстырады

Көрсеткіштік функция қасиеттерін қолдана отырып сандарды салыстыруда қиналады.

Көрсеткіштікфункцияқасиеттерін қолданады, бірақ дәрежелерін есептеуде

/сандарынсалыстырудақателіктер жібереді.

Көрсеткіштік функция қасиеттерін дұрыс қолдана отырып, сандарды салыстырады.

Логарифмдік және көрсеткіштік

функцияның туындысын табады

Логарифмдік / көрсеткіштік функцияның туындысын табуда қиналады

Логарифмдік/көрсеткіштік функцияның туындысын / функциялар көбейтіндісінің туындысын табуда қателіктер жібереді.

Логарифмдік және көрсеткіштік функциялардың және олардың көбейтіндісінің туындысын дұрыс табады

Көрсеткіштік

функцияның интегралын табады

Көрсеткіштік функцияның интегралын табуда қиналады

Көрсеткіштік функция интегралын табады, алғашқы функцияны табуда / есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді

Көрсеткіштік функцияның алғашқы функциясын дұрыс табады.

«Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер»

бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Көрсеткіштік теңдеулер. Логарифмдік теңдеулер. Көрсеткіштік теңсіздіктер. Логарифмдік теңсіздіктер.

Оқу мақсаты

11.1.2.5 Логарифмдік теңдеулерді шеше алу

11.1.2.4 Көрсеткіштік теңдеулерді шеше алу

    • Логарифмдік теңсіздіктерді шеше алу
    • Көрсеткіштік теңсіздіктерді шеше алу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Көрсеткіштік теңдеуді шешудің әдістерін қолданып теңдеуді шешеді
 • Логарифмдік теңдеуді шешудің әдістерін қолданып теңдеуді шешеді
 • Көрсеткіштіктеңсіздіктердішешудіңәдістерін қолданып теңсіздікті шешеді
 • Логарифмдіктеңсіздіктердішешудіңәдістерін қолданып теңсіздікті шешеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

25 минут

Тапсырмалар

 • Теңдеуді шешіңіз:

3x  3x1  3x2  117 .

 • Теңдеуді шешіңіз:

log0,3 (5x  2) 1.

 • Теңсіздікті шешіңіз:

3 2x 18 2x  29 .

 • Теңсіздіктің бүтін шешімдерінің санын анықтаңыз:

log0.4 (2x  5)  log0.4 (x 1) .

Бағалау критерийі

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Көрсеткіштік

теңдеуді шешудің әдістерін қолданып теңдеуді шешеді

1

ортақеселіктіжақшасыртынашығаруәдісін

қолданады;

қарапайым көрсеткіштік теңдеуге келтіреді;

теңдіктің екі жағын бір негізге келтіреді;

теңдеудің түбірін табады;

1

1

1

1

Логарифмдік

теңдеудішешудің әдістерінқолданып

теңдеуді шешеді

2

логарифм анықтамасын қолданады;

сызықтық теңдеу алады;

теңдеудің түбірін табады;

1

1

1

Көрсеткіштік теңсіздіктерді

шешудің әдістерін қолданып теңсіздікті шешеді

3

жаңа айнымалы енгізеді;

жаңа айнымалыға қатысты теңсіздікті шешеді;

қайта түрлендіру арқылы қарапайым көрсеткіштік

теңдеудікөрсеткіштікфункциямонотондығын ескере отырып шешеді;

теңсіздік шешімін жазады;

1

1

1

1

Логарифмдік теңсіздіктерді

шешудің әдістерін қолданып теңсіздікті шешеді

4

логарифмдік функция монотондығын ескере отырып

теңсіздікті потенциалдайды;

логарифмдікфункцияныңанықталуоблысын

табады;

теңсіздік шешімін анықтайды;

теңсіздікшешіміндегібүтінмәндерсанын

анықтайды.

1

1

1

1

Барлығы:

15

«Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен

Көрсеткіштік шешудің қолданып шешеді

 теңдеуді әдістерін теңдеуді

Көрсеткіштік қиналады.

теңдеуді

шешуде

Көрсеткіштік теңдеуді шешу үшін әдістер қолданады, бірақ есептеулер жүргізуде / бір негізге келтіруде / теңдеудің түбірін анықтауда қателіктер жібереді.

Көрсеткіштік шешеді.

теңдеуді

дұрыс

Логарифмдік шешудің қолданып шешеді

 теңдеуді әдістерін теңдеуді

Логарифм қасиеттерін логарифмдік қиналады.

анықтамасы қолдана теңдеуді

 мен отырып, шешуде

Теңдеуді шешу үшін логарифмнің анықтамасын қолданады, бірақ анықталу облысын анықтауда / теңдеу түбірін табуда қателіктер жібереді.

Логарифм анықтамасын қолданып, логарифмдік теңдеудің түбірін дұрыс табады.

Көрсеткіштік

теңсіздіктерді шешудің әдістерінқолданып теңсіздікті шешеді

Айнымалыны ауыстыру әдісін қолданып, көрсеткіштік теңсіздікті шешуде қиналады.

Көрсеткішті теңсіздікті шешу үшін жаңа айнымалы енгізеді, бірақ квадрат теңсіздікті шешуде / көрсеткіштік теңсіздіктің шешімін табуда қателіктер жібереді.

Айнымалыны ауыстыру әдісін қолдана отырып көрсеткіштік теңсіздікті дұрыс шешеді.

Логарифмдік

теңсіздіктерді шешудің әдістерінқолданып теңсіздікті шешеді

Логарифмдіктеңсіздіктерді шешуде қиналады.

Логарифмдік теңсіздікті шешу үшін потенциалдауды қолданады, бірақ анықталу облысын табуда / теңсіздікті шешуде / бүтін шешімдерінің санын анықтауда қателіктер жібереді.

Логарифмнің анықталу облысын ескере отырып, теңсіздіктің бүтін шешімдерінің санын дұрыс анықтайды.

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Математикалық статистика элементтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

    • Дискретті және аралық вариациялық қатарларды құрастыру үшін таңдаманы өңдеу
    • Таңдама бойынша кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Дискретті және аралық вариациялық қатарды құруда таңдаманы өңдейді
 • Кездейсоқшамалардыңсандықсипаттамаларын таңдама бойынша есептейді
 • Кездейсоқшаманыңсандықсипаттамаларын бағалайды

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

25 минут

Калькулятор қолдануға рұқсат етіледі.

Тапсырмалар

 • 1140 адамның пазлды жинауға жұмсалған уақыты, t секундпен, төмендегі кестеде берілген.

Уақыт0 ≤ 𝑡 < 2020 ≤ 𝑡 < 4040 ≤ 𝑡 < 6060 ≤ 𝑡 < 100100 ≤ 𝑡 < 140

(t сек)

Адамдар320280220220100

саны

а) Кестедегі мәліметті көрсететін гистограмманы торкөзге салыңыз.

b) Пазлды жинауға кеткен орташа уақытты жуықтап есептеп табыңыз.

 • Гистограммада бақшадағы жұлдызқұрттардың ұзындығы жайлы ақпарат көрсетілген.
 • Гистограмманы пайдаланып, аралық вариациялық қатар құрыңыз.
 • Бақшадағы жұлдызқұрттардың ұзындықтарын бейнелейтін кумулята қисығын салыңыз.
 • Алынған графикті қолданып, бақшадағы жұлдызқұрттардың ұзындықтарының медианасы мен квартильаралық ауқымын жуықтап есептеңіз.

Бағалау критерийі

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Дискретті және аралық вариациялық қатарды құруда таңдаманы

өңдейді

1a

жиілік тығыздықтарын табады;

координат осьтерін белгілейді;

әр координат осьтерінің масштабын сақтайды;

гистограмманы салады;

1

1

1

1

Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын таңдама бойынша

есептейді

1b

орташа уақытты табу формуласын

қолданады;

орташа уақытты табады;

1

1

Дискретті және аралық вариациялық қатарды құруда таңдаманы

өңдейді

2a

жиілікті табу формуласын қолданады;

аралық вариациялық қатарды құрады;

1

1

2b

жинақталған жиіліктердің кемінде үшеуін

табады;

кордината осьтерін дұрыс белгілеп, әр

осьтің масштабын сақтайды;

кемінде үш нүктені белгілейді;

өспелі қисық графикті салады;

1

1

1

1

Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын бағалайды

2c

жинақталған жиілік графигі бойынша

медиананы жуықтап табады;

жинақталғанжиілікграфигібойынша

квартильаралық ауқымды жуықтап табады.

1

1

Барлығы:

16

«Математикалық статистика элементтері» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейлері

Төмен

Дискретті және аралық вариациялық қатарды құрудатаңдаманы өңдейді

Таңдаманы өңдеуде қиналады.

Таңдаманыөңдеудеаралық вариациялық қатар / кумулята / гистограмма құруда / жиіліктерін табуда / оқуда қателіктер жібереді.

Дискретті және аралық вариациялық қатарды құруда таңдаманы дұрыс өңдейді.

Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын таңдамабойынша есептейді

Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын таңдама бойынша есептеуде қиналады.

Таңдамабойыншакездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын табу әдісін біледі, бірақ есептеуде қателіктер жібереді.

Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын таңдама бойынша дұрыс есептейді.

Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын бағалайды

Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларынбағалауда қиналады.

Кездейсоқшаманыңсандық сипаттамаларын бағалауда / есептеулер жүргізуде қателіктер жібереді.

Кездейсоқшаманыңсандық сипаттамаларын дұрыс бағалайды.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022
» Мектепте оқушы зорланды: мектеп директоры мен мұғалімдері соттала ма? 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы