алу
👈 қаріп өлшемі 👉
қосу

Есептер шығару. Физика, 8 сынып, сабақ жоспары.


Қысқа мерзімді сабақ жоспары

Сынып:

8-сынып

Мұғалімнің аты-жөні:

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

8.3А Тұрақты ток

Сабақ тақырыбы

Есептер шығару

Сабақта іске асатын оқу мақсаты

8.4.3.7 – есептер шығару кезінде өткізгіштің меншікті кедергісінің формуласын қолдану.

8.4.3.9 –тізбек бөлігі үшін Ом заңын есептер шығару кезінде қолдану.

8.4.3.8 температурасы тұрақты металл өткізгіштің вольт-амперлік сипаттамасын зерттеу.

Бағалау критерийі

Оқушы

 • Сымның кедергісінің геометриялық параметрлері мен материалға тәуелділігін түсіндіреді;
 • Есептер шығару кезінде өткізгіштің кедергісін анықтау формуласын қолданады;
 • Өткізгіштің меншікті кедергінің өлшем бірліктерін біледі (Ом*м, Ом*мм2/м);
 • Тізбек бөлігі үшін Ом заңын есептер шығару кезінде қолдана алады.
 • Графикте өткізгіштің вольт-амперлік сипаттамасын тұрғыза алады;
 • Ток күшінің кернеу мен кедергіге тәуелділігін түсіндіре алады;
 • График бойынша өткізгіштің кедергісін анықтай алады;

Тілдік мақсаттар

Оқушылар орындай алады:

Ток күшінің кернеуге тәуелділігін түсіндіре алады.

Пәнге тән лексика мен терминология

қазақша

русский

english

Электр тогы

Электрический ток

Electric current

Электр заряды

Электрический заряд

Electric charge

Өткізгіш

Проводник

Conductor

Ток күші

Сила тока

Current

Өткізгіш арқылы заряд өткен кезде...

При прохождении заряда через проводник...

As charge flows (passes) through the conductor…

Электрондардың реттелген бағытталған қозғалысы

Направленное упорядоченное движение электронов

Directed ordered movement of electrons

Оң полюсынан теріс полюсына қарай...

От положительного полюса к отрицательному полюсу...

From the plus pole to the minus pole

Амперметр

Амперметр

Ammeter

Тізбектей

Последовательно

Series

Электр тогының пайда болу мен бар болу шартттары

Условия возникновения и существования электрического тока

Conditions of appearance and existence of electric current

Параллель

Параллель

Parallel

Вольтметр

Вольтметр

Voltmeter

Кернеу

Напряжение

Voltage

Заряд

Заряд

Charge

Электр тогының жұмысы

Работа электрического тока

Electric current

Кедергі

Сопротивление

Resistance

Ом

Ом

Ohm

Вольт

Вольт

Volt

Ампер

Ампер

Ampere

Реостат

Реостат

Rheostat

Омметр

Омметр

Ohmmeter

Меншікті кедергі

Удельное сопротивление

Resistivity

Амперметр тізбекке... тізбектей жалғанады (қосылады)

Амперметр подключается в цепь последовательно...

Ammeter is connected to the circuit in series to…

Вольтметр тізбекке... параллель жалғанады (қосылады)

Вольметр подключается в цепь параллельно...

Voltmeter is connected to the circuit in parallel to…

Тізбегін тұйықтау

Замкнуть цепь

Closed circuit

Ом заңы

Закон Ома

Ohm’s law

Кернеудің ток күші тәуелділігі ... көрсетеді

Зависимость напряжения от силы тока показывает ...

The relation of voltage to current shows us…

Вольт-амперлік сипаттамасы (ВАС)

Вольт-амперная характеристика (ВАХ)

Volt-Amper characteristics (VAC)

ВАС графигіндегі сызықтың тангенсі ... тең

Тангенс угла на графике ВАХ равен ...

The tangent of an angle on VAC graph is equal to…

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:

Егер өткізгіш ұштарына түсірілген кернеу …… сайын, онда ток күші …….

Графиктің көлбеулік бұрышының мәні кедергіге ..... (тура, кері) пропорционал.

Тізбектегі ....... өзгерту (реттеу) үшін реостат қолданылады.

При увеличении/уменьшении напряжения на концах проводника сила тока увеличивается/уменьшается.

Угол наклона графика прямо/обратно пропорционален сопротивлению проводника.

Для изменения (регулировки) … в цепи применяется реостат.

In case of increase/decrease in voltage on the conductor ends, the current strength increases/decreases.

The diagram angle is directly/reversely proportionate to the conductor's resistance.

To change (regulate) …, a resistor is applied in the circuit.

Құндылықтар

Сыни тұрғыда ойлау қабілетін дамытуға жағдай жасау;

Коммуникативті дағдыларын жетілдіру;

Ұқыптылыққа мен адамгершілікке баулу.

Жаһандық азаматтыққа тәрбиелеу

Ом заңын неміс физигі Г.Ом ашты. Электр тогымен жұмыс жасаған кездегі қауіпсіздік техникасы.

Өмірмен байланыс

Энергияның баламалы көздерін қолдану.

Пәнаралық байланыс

Математика, геометрия, сызу.

Алдыңғы білім

ХБЖ; электр заряды; электр өрісі; электр тогы; ток күші; кернеу; тізбек элементтері; амперметр; вольтметр, мультиметр.

Сабақ барысы

Жоспарланған кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Дереккөздер

1 сабақтың басы

1-3 мин

4-9 мин

(W) Ұйымдастыру кезеңі.

Оқушылармен амандасып, сыныпты түгендеу.

(І) Физикалық диктант

 • Дескрипторлар:
 • Шамалардың белгіленуін, өлшем бірлігін дұрыс жазады.
 • Ток күшінің анықтама бойынша формуласын жазады.
 • Кернеудің анықтама бойынша формуласын жазады.
 • Кедергінің формуласын жазады.
 • Тізбек бөлігі үшін Ом заңын жазады.
 • Шамаларды формулалардан қорытады.

Презентация

1 слайд

2-3 слайдтар

1 сабақтың ортасы

7-12 мин

13-20 мин

21-37 мин

(W) Қайталау сұрақтары:

 • Өткізгіштің кедергісі деген не?
 • Кедергінің белгіленуі, өлшем бірлігі?
 • Кедергіні өлшейтін құрал қалай аталады?
 • Кедергі өткізгіштің қандай параметрлеріне тәуелді?
 • Егер өткізгіштің ұзындығын 2 есе арттырып, көлденең қимасының ауданын 4 есе кемітетін болсақ, өткізгіштің кедергісі қалай өзгереді?
 • Тізбек бөлігі үшін Ом заңын тұжырымдаңыз және формуласын жазыңыз.
 • Резистордың кедергісі ток күшіне/ кернеуге тәуелді ме? Неге?

(W) 1-тапсырмаОқушы зертханалық жұмыс орындау барысында келесі екі графикті тұрғызды. 1 және екінші графикте қандай шамалардың тәуелділігі көрсетілген?

 • 2-тапсырма.

Оқушы зертханалық жұмысты орындау барысында алынған амперметр мен вольтмертлердің мәндерін келесі кестеге енгізді.

Берілген мәліметтер брйынша вольт-амперлік сипаттаманы және ток күшінің кедергіге тәуелділік графигін тұрғызыңыз. Оқушы резистор әлде шамды қолданды?

(І) Есептер шығару

1. Ток күшінің кернеуге тәуелділік графигінен әр өткізгіштің кедергісін анықтаңыз.

Дескрипторлар:

+/-

Графиктен нүктелерді таңдайды.

Таңдалған нүктеге сійкес ток күші мен кернеу мәндерін жазады.

Тізбек бөлігі үшін Ом заңын жазады.

Математикалық амалдарды қолданады

Есептің жауабын дұрыс жазады

2. Алюминий өткізгіштің ұзындығы 500 м, оның көлденең қимасының ауданы 4 мм2 . Өткізгіштің кедергісін анықтаңыз.

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

ХБЖ айналдырады.

Кедергінің формуласын жазады.

Математикалық амалдарды қолданады.

Есептің жауабын дұрыс жазады.

3. Көлденең қимасының ауданы 0,85 мм2 мыс сымы 4 Ом кедергіге ие. Өткізгіштің ұзындығын анықтаңыз.

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

ХБЖ айналдырады.

Кедергінің формуласын жазады.

Ұзындықты формуладан қорытады.

Математикалық амалдарды қолданады.

4. Күміс өткізгіштің ұзындығы 0,6 м, ал оның кедергісі 0,015 Ом. Өткізгіштің көлденең қимасының ауданын анықтаңыз.

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

ХБЖ айналдырады.

Кедергінің формуласын жазады.

Көлденең қимасының ауданын қорытады.

Математикалық амалдарды қолданады.

Есептің жауабын дұрыс жазады.

Дифференциация: 

Есептер шығару кезінде мұғалім әр оқушыға жеке кеңестер беріп отырады. Кейдір оқушылар тапсырмаларды тезірек орындайды, оларға қосымша тапсырма ұсынылады.

Бағалау:

Есептер шығару кезінде дайын дұрыс жауаптар арқылы өзін

бағалау, өзара бағалау, қалыптастырушы бағалау.

4 слайд

5-6 слайдтар

7-8 слайдтар

9-10 слайдтар

Қосымша 1

11 слайд

1 сабақтың соңы

38-40 мин

Рефлексия.

 • Не жүзеге асты?
 • Немен әлі де жұмыс жасау керек?

12 слайд

2 сабақтың басы

1-2 мин

Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты, бағалау критерийлерін қайталау.

13-14 слайдтар

2 сабақтың ортасы

3-20 мин

21-38 мин

(І) Есептер шығару

5. Электр желілерінде қолданылатын алюминий сымының көлденең қимасының ауданы 2 мм2. Желідегі сымның ұзындығы мен кедергісі өзгермейтіндей етіп, алюминий сымының орнына көлденең қимасы қандай никель сымын қолдануға болады.

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

ХБЖ айналдырады.

Бірінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Екінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Екінші өткізгіштің көлденең қимасының ауданын қорытады.

Математикалық амалдарды қолданады.

Есептің жауабын дұрыс жазады.

6. Ұзындықтары бірдей екі болат сымдардың көлденең қималары сәйкесінше 0,05 және 1 мм2. Сымдардың қайсысы азырақ кедергіге ие? Неше есе?

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

Бірінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Екінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Екінші өткізгіштің көлденең қимасының ауданын қорытады.

Өткізгіштер кедергілеріңің қатынасын жазады.

Математикалық амалдарды қолданады.

Есептің жауабын дұрыс жазады.

7. Ұзындығы 1 км өткізгіштің кедергісі 5,6 Омға тең. Ұзындығы 100 м әр бөліктегі кернеуді анықтаңыз, егер ток күші 7 мА екені белгілі болса.

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

ХБЖ айналдырады.

Бірінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Екінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Бірінші өткізгіштің кедергсін қорыады және мәнін анықтайды.

Тізбек бөлігі үшін Ом заңын жазады.

Кернеудің формуласын қорытады.

Математикалық амалдарды қолданады.

Есептің жауабын дұрыс жазады.

8. Оқушының қолында біртекті екі өткізгіш бар. Бірінші өткізгіш екінші өткізгіштен 8 есе ұзынырақ. Екінші өткішгіштің көлденең қимасының ауданы бірінші өткізгішке қатысты 2 есе көбірек. Қай өткізгіш көбірек кедергіге ие? Неше есе?

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

Бірінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Екінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Өткізгіштер кедергілеріңің қатынасын жазады.

Математикалық амалдарды қолданады.

Есептің жауабын дұрыс жазады.

9. Телефонды ток көзіне қосатын өткізгіш көптеген жұқа мыс сымдардан тұрады. Осындай өткізгіштің кедергісін есептеңіз, егер өткізгіш 20 мыс сымынан тұратын болса және әр мыс сымының көлденең қимасының ауданы 0,05 мм2 тең болса.

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

Өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Өткізгіш ішіндегі сымдар санын ескере өткізгіштердің көлденең қимасының форммуласын жазады.

Математикалық амалдарды қолданады.

Есептің жауабын дұрыс жазады.

Есептің шартын жазады.

10. Реостат қысқыштарындағы кернеу 45 В тең. Реостат ұзындығы 50 м және көлденең қимасының ауданы 1 мм2 никель сымдардан жасалған. Реостаттағы ток күшін анықтаңыз.

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

Тізбек бөлігі үшін Ом заңын жазады.

Өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Кедергінің мәнін анықтайды.

Математикалық амалдарды қолданады.

Есептің жауабын дұрыс жазады.

11.Көлденең қимасының ауданы 0,1 мм2 өткізгіштің кедергісі 180 Омға тең. Оқушы 36 Ом кедергіні алу үшін дәл сол материалдан жасалған, дәл сондай ұзындыққа ие көлденең қимасы қандай өткізгішті қолдану керек.

Дескрипторлар:

+/-

Есептің шартын жазады.

Бірінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Екінші өткізгіштің кедергісінің формуласын жазады.

Өткізгіштер кедергілеріңің қатынасын жазады.

Екінші өткізгіштің көлденең қимасын қорытады.

Математикалық амалдарды қолданады.

Есептің жауабын дұрыс жазады.

Дифференциация: 

Есептер шығару кезінде мұғалім әр оқушыға жеке кеңестер беріп отырады. Кейдір оқушылар тапсырмаларды тезірек орындайды, оларға қосымша тапсырма ұсынылады.

Бағалау:

Есептер шығару кезінде дайын дұрыс жауаптар арқылы өзін бағалау, өзара бағалау, қалыптастырушы бағалау.

15-16 слайдтар

17-18 слайдтар

2 сабақтың соңы

39-40 мин

Рефлексия: Өздік жұмыс бойынша оқушыларға кері байланыс жасау.

19 слайд

Үй жұмысы

«Тұрақты ток» бөлімін толығымен қайталау, БЖБ-ға дайындық.

20 слайд

Денсаулықты және қауіпсіздікті сақтау

Қауіпсіздікті сақтау бойынша нұсқаулық жүргізіледі. Оқушылар танысқандығы туралы белгі қалдырады

Қорытынды бағалау

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сабақтың қандай аспектілері жақсы өтті (оқыту және оқу туралы ойлаңыз)?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сабақты жақсартуға не көмектесе алады (оқу және оқу туралы ойлаңыз)?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сабақ туралы сабақта не жеке оқушылардың жетістіктерімен / қиындықтарынан не таптым, келесі сабақтарда неге наздару керек?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:

Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Оқу-ағарту бірінші вице-министрі: ЖАЗҒЫ КАНИКУЛ 90 КҮНГЕ СОЗЫЛАДЫ 29.05.2023
» Шетелге шығу турларының құны бір жыл ішінде қалай өзгерді ? 19.05.2023
» Соңғы қоңырау 2023 жылы қашан болады ? 15.05.2023

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы