👈 қаріп өлшемі 👉

  Эсселер ✍️

  01.05.2022
  57


Мамандығым – мақтанышым

Тусупаева Ж.Т.


Мен үшін де осынауөмірімдегіеңқастерліәріқасиеттімамандықол – тәрбиешілік. «Жолтаңдаудажалтаңдауғаболмайды» дегендей, әу баста ұлтымыздың, тәуелсіз еліміздің ертеңі боларлықбүлдіршіндердітәрбиелеужолынтаңдағанымаешөкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен жауаптылығы қырық атанға жүк боларлық осы кәсіпті таңдау арқылы қоғамдық дамуға өлшеусізүлесқосыпкележатқанымдымақтанетемін. Адам баласыныңөміріндеболуғатиісбақыттыңбірі не десек, ол – өзқалауыңментаңдағанкәсіп-мамандығыңадегенсалиқалыынтызарлықәріыстықықылас дер едім. Өзеңбегінежан-тәніменберілгенжанғанаөмірдіңмән-мағынасын, қоғамдықортадағыжауапкершілікті, тұтастайұлттыңертеңінеқосааларөзіндікүлесінтереңненсалмақтайалсакерек. Бірсөзбенайтқанда, өмірдіңмәніадаләрімағыналы, жемісті әрі нәтижелі еңбекте жатқандығын түбегейлі түйсінеалғанәрадамбиіккебастаржолдыңқадірінсалмақтайбіледі. Қалағанісіңеғашықтықпейілменқарайбілсең, өмірден өз орныңды тапқандығың! Мұндай философиялық қағида бағзыданқалыптасқанжоғарыадагершіліктікұғымдарменастасыпжатыр. «Кәсібің – нәсібің» дейдіқазақданалығы. Шынжүрекпенқалағанкәсіпарқылығанажәнежемістіеңбекарқылыөмірлік несібеңді, абырой-беделіңді, қоғамалдыңдағықұрметіңдіеселейаласың. Ал, тәрбиеші болу – айтуғағанаоңайшаруаболғанымен, бұлмамандықтың қоғам үшін қаншалықтымаңызыбарлығынсолкәсіптітаңдағандар, осы жолдаеңбекетіпжүргенжандаржақсытүсінеді.
КөрнектітұлғаАхметБайтұрсынұлы: «Балам дейтін ел болмаса, елімдейтін бала қайданболсын» дегенекен. Балабақша тәрбиешілеріқайкезеңдеболсынертеңгіелімдеп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұлжолдаүлкенізденіс, парасат қажет. Ендеше, тәрбиешініңәркүніізденіспен, ертеңгіазаматтықалыптастыружауапкершілігіменұштасыпжатады. Тәуелсізелдіңжасұрпағынлайықтытүрдетәрбиелеу – біздергеартылған аса жоғарыміндет. Осы міндеттіорындауүшінәрбіртәрбиешіжанынсалады. Ендеше, олардыңәрқайсысыныңеңбегіқашандақұрметкелайықдепбілемін.
ТӘРБИЕШІ! Бұл әрдайым үлкенәріптерменжазылуғатиісмазмұндысөздептанимын. Өйткені, бізелдіңертеңгіазаматтарын тәрбиелеудеміз. Өйткені, бізжасұрпаққақазыналы да бай анатілі – қазақтілінсіңірудеміз. Тіларқылы бала бойына ұлттық құндылықтарды, дәстүр мен салтты, ұлтымызғатәнізгіліктерді, жалпыадамзатқаортақөркениеттікұстанымдардыжұғыстыетудеміз.
«Ұстаздықеткенжалықпас, үйретуденбалаға» депұлы Абай атамызайтқандай, менің де осынауқастерлімамандықтыңиесіатанғанымажиырмаүшжылболғанекен. Қиындығы мен қызығы, ауартпалығы мен жауапкершілігіқатаржүретін осы еңбектің жолындағы педагогикалық ұстанымым — үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну жәнеәртәрбиленушімніңбойынанжылтеткенжақсылықты, талап пен таланттытауып, бұлақтыңкөзінашу, биіккежетелеу, сондайізденістерарқылыбиікмақсаттардыорындау. Сондықтан да бұлісекініңбірініңқолынанкелебермейді. Өйткені, бұл – бала жанынтереңненсезінетін, өзісінжан-жақтыбілетін, бүлдіршіндердіжан-тәнәменсүйеалатын, олардыбағалайбілетін нағыз маманныңқолынанғанакелетінжұмыс. Ұлы педагог Г.Песталоцци: «Егер де сүйебілмесең, тәрбиелеуқұқығанжоқ», дегенекен.
Балалардыңшығармашылыққабілеттеріндамытуеңбеккедегенруханиадамгершіліктіңқалыптасуынасерпінберіп, негізболады. Бірақ бұл қажеттілікбалағакүшсалмайіскеасуымүмкінемес, сондықтан оны еңбексүйгіштікке, шыдамдылыққа, ұқыптылыққа, дербестікке, белсенділіккежәнеөз еңбегімен айналасындағыларғақуанышсыйлауғаталпынуынатәрбиелеуқажет.
Халқымызда «Жаскелсе — іске» дегенкереметсөз бар. Демек, мен бойымдағыжастықжігерімді, күш-қуатымды, жаңашылдығымдыталаптыәріталанттышәкірттәрбиелеугежұмсауымкерек. Болашақтаөзтәрбиеленушілерімдібиікбелестерденкөріпжатсам, солүшінөзімнің аз да болсаүлесімтиіпжатса, мен өзімді бақыттытәрбиеші-ұстаз, бақыттыжанмындепбілемін.
Батыр БауыржанМомышұлы: «Ешкіміштен батыр болыптумайды: батырлық та мінезсекілдіөскен орта, көргентәрбиегебайланыстықалыптасады» депұлы ой айтқанболатын. Бізбақшадағыбүлдіршіндердіжақсылықатаулығатәрбиелеуге, тамашаортадатәлімдітәрбиеберугеәрдайымжауаптымыз.
«Баланы еңәуелімейір-шапағатқа, одансоңақыл-парасатқа, ақырынданағызпайдалығылымға, еңбекке баулы», дейдіғұламаА.Құнанбаев.
Мұндай қағидалардың барлығы біздің күнделікті жұмысымыздабасшылыққаалынуғатиісекенінұмытпай, еңбегімізді осы бағытта құрамыз. Жиырма үшжылдан аса тәрбиешілік еңбекте жүріп түйгенім – тәрбиешілік еңбекке мен басыбүтін бой ұсынып, әбден қалыптастым. Бүгіндебалаларғамейірімтөгеотырып, биік белестерге жетуіне жауапты екенімді еш уақытта естен шығармаймын.


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:Пікір жазу


Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы