Жанар Айжанова жастардың ажырасуына не себеп болатынын тізіп берді

Отандық телетуындыларда ененің рөлін жиі ойнайтын Жанар Айжанова жастардың ажырасуына әсер ететін бірнеше факторды атады. Әнші келін мен ененің қарым-қатынасын айта келе, әр қыз біреудің үкілеп өсірген баласы екенін ұмытпауды ескертті деп хабарлайды "7" арнаның "Гу-гу-лет" бағдарламасына сілтеме жасаған nur.kz.
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Өкпе)

Жүрегің тастан ба еді, мұздан ба еді,
Әлде менен жақын бір қыз бар ма еді?
Көңілімді суыттың үнсіз қалып,
Мен де айналсам жұмбаққа қызғанба енді!
Қызғанба енді біреумен билесем де,
Шақыра ғой басқаны биге сен де.
Мен жүрейін жанында жат біреудің,
Өлең оқып берейін сүймесем де.......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Мен бір бақыт іздеп жүрмін достарым)

Мен бір бақыт іздеп жүрмін, достарым,
Ұқсамайтын бақытына басқаның.
Жұлдыздардай жарық әрі биік тым,
Сол бақытты іздеп жүріп жиі ұқтым:
Ортақ болу керек оған Отаным,
Бауырларым, сәбилерім, сүйіктім.......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Қыздарға)

Шақырып алдан шың-құздар,
Бәйгеге қосты мені елім.
Саламатсыңдар ма, жан қыздар,
Жаныма тілектестерім!
Сағындым, ауыл аман ба,
Аңсаумен жаным жаншылар.
Өртеніп жүрген маған да
Өкпелі жандар бар шығар.
Адамда түрлі тілеулер,......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Өкініш өлеңі)

Ғашықтардың тіл ұшында не тұрар?
Тіл ұшында сүйгенінің аты бар.
Бір кездегі махаббатым түсті еске,
Сені көріп, қирап жатқан Отырар!
Кәусар сулы, гүлзар бақты, қорғанды
Менің де бір арман қалам болған-ды.
Жастық сәулет, салтанатпен кеудемде
Жасайтұғын сияқты еді ол мәңгі.......
Подробнее

Өлең: Кенен Әзірбаев (Соңғы сөз)

[quote]Жамбылды өлді деуге ауыз бармас,
Сұм ажал көрнеу келіп, бауыздамас.
Туған соң топыраққа қайтады әркім,
Қара жер қайсымызбен ауызданбас.
Адамға аз жас емес жүз жыл деген,
Қуармыз басқан ізді білдірмеген.
Өлмесе ата-баба қайда кетті,
Мәңгіге ешкім тегі бір жүрмеген.
Жүз жасқа Жамбыл ата келіп кетті,
Жеңісін Ұлы Отанның көріп кетті.......[quote]
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Әпке)

Есімде жас күндерім...
Сіз едіңіз елдегі тамаша қыз.
Ететін атыңызды
Талас аңыз.
Ілесіп кететіндей еді жігіт,
Бұрылып жай ғана сіз қарасаңыз.
Біреулер қол соза алмай, қалса арманда,
Біреулер асығатын қарсы алғанға.
Тыңдайтын
Талас бойы түгел ұйып
Әпке, сіз сызылтып бір ән салғанда.......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Әке сөзі)

— Жанарынан жау жүзі жасқанатын,
Қадамынан жақсылық басталатын,
Кірлетпейтін замандас жастар атын,
Қуантатын ата-ана — қос қанатын
Ұл болу үшін, әке, не істеу керек?
— Зер сал, балам, мынадай ұлағатқа.
Ұяны атпа! Арам ой ұялатпа!
Адамдарға күдіксіз сене біл де......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Уақыт)

Барасыңдар қай жаққа кетіп бәрің?
Сырт-сырт етіп тоқтамай өкінтті әр үн.
Бір сөз, бір ой, бір демге ұзарыңдар,
Құдіретті, қуатты секундтарым!
Сағаттардың тілімен құйғып бәрің
Алып қашып өмірдің сыйлықтарын,
Зырлайсыңдар, қуамын күні-түні......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Сағыныш туралы жыр)

Іздейді адам бақытын, аңсағанын,
Зарығу бар үздіккен үнді әнінде.
Жапырақтар да сағынып таң самалын,
Бөленетін сияқты мұңға күнде.
Бұлбұл әнін тыңдашы ояуыңда,
Тіршілікке, құдай-ау, бәрі құштар.
Батар күннің қып-қызыл бояуында......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Достық жыры)

— Досым!
Сен сезінесің бе?
Мұңайған кезім есімде:
Көңіл гүлін сарғайтып күз дегенің,
Әрі аударып қуаныш бізден өңін,
Жалғыздықтан жүрегім сыздағанда
Жұбаныш қып
Өзіңді іздеп едім.
Ал кейін: ұғынасың ба?
Шаттықтың шұғыласында......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Ана тілі)

Өнер дерті көтеріп ыстығымды,
Өлең жазып өткіздім қысқы түнді.
Барлық тілді білем мен, Муза келсе,
Адам түгіл түсінді құс тілімді.
Бұл сөзіме айтпассың дау, қарағым,
Бір құдірет барлығын баурағаным.......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Табиғат даусы)

Дауыстар:
Сыңғырлы,
Сүйкімді.
Дауыстар:
Мың түрлі,
Сиқырлы,
Бөледі
ойымды,
Көңілімді.
Бұзады
Тыншымды,
Ұйқымды.
Самал жел,
Шашымды тарама.
Думанды бақтарды арала!
Жапырақ түн бойы жана ма?
Жайдары жаз өтіп бара ма?
Дір еткен...
Шық қонған гүл шығар,
Гүлдерді тербетіп Күн шығар.......
Подробнее

Дипломная работа: Государственное регулирование предпринимательской деятельности в рамках стратегии развития Казахстана

Переход Казахстанской экономики к рынку обусловил необходимость создания эффективной системы налогообложения. С помощью налогов госу-дарство не только формирует доходы бюджета, но и осуществляет регулирова¬ние экономики.
Глава Государства Н.Назарбаев выступая 6 февраля 2008 года на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана подчеркнул, что «Необходимо привести налоговую систему в соответствие с задачами нового этапа развития Казахстана. Действующий Налоговый кодекс сыграл позитивную роль в экономическом росте, однако в настоящее время его потенциал практически исчерпан. Кодекс насчитывает свыше 170 видов льгот и преференции, которые постоянно и бессистемно растут. Правительству следует разработать новый Налоговый кодекс. Он должен способствовать модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из «тени».
Регулирующее воздействие налогов на хозяйственную жизнь имеет мно¬госторонний характер. Исходное условие в выборе методов налогового регули¬рования должно быть одно-единственное: императивное вмешательство в ход воспроизведенных процессов должно быть экономически целесообразным и взвешенным.
Теорию государственного регулирования экономики еще в середине XX века разработал Д.Кейнс. Концепция Д.Кейнса предполагала расширение ем¬кости рынка, увеличение массового потребления, смягчение циклических коле¬баний и в конечном итоге обеспечение стабильно высоких темпов роста эко¬номики регулирование хозяйства осуществлялось посредством манипулирова¬ния спросом с помощью фискальной и кредитно-денежной политики. Счита¬лось, что государственные расходы служат действенным рычагом, поскольку сильно влияют на увеличение спроса и производства.....
Подробнее

Дипломная работа: Понятие и формы финансового контроля

Трудный путь экономических реформ, проводимых в нашей стране, свидетельствует о необходимости синхронности, слаженности в перестройке не только государственных приоритетов в области той или иной политики, но и управленческих функций государства, в числе которых важное место отводится контрольным.
Государственный контроль как один из общих и обязательных элементов государственного управления реализуется в различных направлениях, но от имени и в интересах государства. Государственное управление можно рассматривать в самых разных аспектах: административном, финансовом, экологическом и т.д. Каждой из областей управления соответствует своя функция контроля: административный, экологический и т.д. В данной работе рассматриваются особо актуальные в настоящее время вопросы финансового контроля.
Государство всегда старалось создать эффективную систему управления финансами, и соответственно, эффективную систему финансового контроля, так как от этого в конечном счете зависело само его благополучие.
Целью настоящей выпускной работы является изучение вопросов, касающихся определения понятия финансового контроля, раскрытии его сущности, определение функций.
Эти вопросы очень подробно исследованы и освещены в специальной литературе многими авторами, в частности Ю.А.Данилевским, Л.Н.Овсянниковым, О.Н.Горбуновым, В.В. Бурцевым, Н.И.Химичевым и др.Что касается степени разработанности данной проблемы в нашем государстве, то можно назвать А.И.Худякова.
Хотелось бы отметить, что в периодической печати очень часто выходят статьи, которые освещают практическую деятельность органов финансового контроля. Это статьи зам.директора Департамента работы с налогоплательщиками З.Атыгаева, старшего инспектора отдела налогового аудита Налогового комитета по г. Шымкенту А.С.Раимкулова.....
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Бақ құсы)

Дүние — кезек, қайырымы мен қаттысы,
Қайда деп, кім деп жүрегі, жаны пәк кісі.
Жынысқа, жасқа, орынға, текке қарамай,
Көрінбей ұшып жүреді дейді бақ құсы.
Мұратын танып қариядан да, жастан да,
Қанаты талып дариядан да, тастан да......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Қар жауып тұр қалада)

Қар жауып тұр қалада баяғыдай,
Адамдарды бақытты ет, ая, құдай."-
Туған жерге аспаннан суық гүлдер
Түсіп жатыр қанатын жая құлай.
Қай кезде де қазақтың даласы кең,
Біреу — бақыт, біреулер — жарасына ем,
Іздей ме екен, адамдар бара жатыр
Аппақ-аппақ қарлардың арасымен.......
Подробнее

Өлең: Қасым Аманжолов (Ақын ажалы)

Мерт болды ақын, бықсық өсек
Ар пендесін кетті жұлып.
Кеудесінде оқ, шөлдетіп кек,
Абзал басын иді сұлық.
Ұсақ ғайбат қорлығына
Төзе алмады ақын жаны,
Озбыр қауым зорлығына
Көнбей, жалғыз шықты тағы. ....
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Уақыт пен жастық жыры)

— Ақ таң едім,
Алаулы кештер едім,
Күн боп,
Түн боп мезгілді кестеледім.
Сырласайық,
Жас ұрпақ, мен бар жерде
Не айтар едің, сонан соң не істер едің?
— Алтын Күнім!
Ақ нұрын жайған Айым!
Айтарымды ақылмен ойға алайын.......
Подробнее

Өлең: Кенен Әзірбаев (Көз жіберсем өткенге)

[quote]Құлағым елеңдейді ән дегенде,
Кежегем кейіп тартар мал дегенде.
Қалмайды қойға барсам ала мысық,
Ақ күшік арт жағымда дәндегендей.
Маған жолдас ақ күшік, ала мысық,
Ақ лақ үшеуі жүр бірге ілесіп,
Ақтиін, қоян қуса қоймаушы еді,
Мысығым мәулеп тұрар көзін қысып.
Үш достың біреуі еді ақ лағым,
Жарысып, озып алған нақ лағым.......[quote]
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Қуаныш еді)

Бәрі шаттық. Бәрі ұнау,
уайым-қайғы жоқ тегі...
Басқалау ма еді, Тәңір-ау,
балалық шақтың көктемі.
Құйғанда лезде жаңбыр да,
құйынын басып көп шаңның.
Қаулайтын үйдің алдында
кеудеге дейін көк шалғын.
Жуатын көзін әйнектің......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Жас күніммен сырласу)

Бәрі жақсы болса деппін мен баста,
Жанымды ашып жалбақтаппын жолдасқа.
Бәрі жақсы болса деумен шаршаппын,
Бәлкім, енді бәрі жақсы болмас та.
Жұртқа ұнадым,
Өз көңілім пәс бүгін.
Тасқа барып соғылғандай тасқыным.
Бауырларды,
Жақынды ойлап,
Жасыппын,
Жарқ-жұрқ етіп жайнамапты жастығым.......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Аппақ қар жасыл шыршалар)

Қол бұлғайды мың үміт, мың сан арман,
Құралатын сияқты жыл солардан.
Жұлдыз біткен қонғанда жылтыр қарға,
Жылдың иісі шығады шыршалардан.
Шырша сатып алғандар оны құптар,
Жатыр жермен жаңадан жолығып қар.......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Толғақ)

...Дөңбекшиді бір отырып, бір құлап,
Бебеулейді беймаза бір күй құрап.
Қары талып қалғанына қарамай,
Жатыр біреу сегізкөзін бұрғылап.
Шайқағандай мұзды мұхит сеңі ұрып,
Қаратпайды қара құйын еліріп.......
Подробнее

Өлең: Кенен Әзірбаев (Кененнің Ләтипамен айтысы)

К е н е н:
Мен едім Кенен аңын Қордайдағы,
Төгейін өлеңімді таңдайдағы.
Ләтипа, дабысыңды естіп келдім,
Жатсаң да Төмен Балқаш шалғайдағы.
Өзіңдей өнерпазды көргенімде,
Қайнайды зығырданым қай-қайдағы.
Топардың тоғайында сен бір бұлбұл,
Әніңді құбылжытып салғай-дағы,
Ақиық Алатаудың қыранымын,
Қондырып бұтағыңа алғай-дағы.
Л ә т и п а:
Сен бе едің Қордайдағы Кенен деген,
Құлағым келеді деп елеңдеген.
Сыртыңнан естуші едім атағыңды,
Ойда жоқ түлеп түртіп келер деген.
Ашадан Сауытбек пен Жидебай кеп,
Айтысып менен көңлі төмендеген.......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Жапырақ — жаздың жүрегі)

Жапырақтар,
әр түрлі ән құрарсыңдар,
Алдарыңда әртүрлі тұрар сындар.
Нәзіктерім,
сендермен сырласайын,
Менің нәзік жанымды ұғарсыңдар.
Ұғарсыңдар,
ұғу да,
тану да арман,
Жасарыңдар,
жасқанбай жауын, қардан.......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Таңертең)

Түнгі жауын басылған да ашылған,
Таң күлкісі табиғатқа шашылған.
Таза сурет табылады қасыңнан
Дүние ашық бұлт пенен түн жасырған.
Бусанып тұр үйдің бұғат, жапсары,
Таңдағы ауа — таза иісі жақсы әрі.......
Подробнее

Өлең: Кенен Әзірбаев (Бұлбұл мен көкек)

[quote]Саяда бұлбұл тұрса сайрап әнге,
Ұйытып жан-жануар күллі әлемге,
«Көк - көк» деп таста отырған тау көкегі,
Мақтанды ұялмастан жалғыз әнге.
К ө к е к:
Ау, бұлбұл, көрінсеңші, үнің өшкір,
Дүниеден жасырынып күнің өткір!
Күн-түні көз ілмейсің қақсап босқа,
Гүл құсап үш күн жайнап мүрдем кеткір!
Б ұ л б ұ л:
Мақтаншақ, тәкаппарсың, көкек есер,
Қарғысың маған айтқан тасты тесер,
Әуелеп аспанға айтқан жалғыз әнді,
Шақырып өз атыңды жүрсің бекер.......[quote]
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова ("Соңғы хабар")

Қарашы!
Ақ пен көктің арасы,
Хақ пен көптің арасы,
Бар мен жоқтың арасы,
Аш пен тоқтың арасы,
Қасірет пен шапағаттың арасы,
Зұлымдық пен махаббаттың арасы,
Адалдық пен арамдықтың арасы,
Жақсылық пен жамандықтың арасы,
Өтірік пен шындықтардың арасы ......
Подробнее

Өлең: Күләш Ахметова (Балкондағы гүл мұңы)

Қалайша қырда өскен боп түс көрмейін,
Қалайша оянғанда тістенбейін.
Таңғы нұрға тапшы екен батыс балкон,
Күннің нұры түседі түстен кейін.
Далада жайқалуға жаралмаған
Жаныма таңның нұры таралмаған.
Шығыстан соққан самал,
сұранамын,
Түн ішінде оңаша орал маған!......
Подробнее