Дипломная работа: Роль и значение развития деятельности коммерческого банка

Для управления процессами денежного обращения, кредитования и банковских расчетов в экономике необходимо располагать оперативной и достоверной информацией о состоянии и движении денежных средств по счетам банковских организаций. Разносторонняя, достоверная, оперативно получаемая и обрабатываемая информация, объективно отражающая экономический климат в стране, обстановку в регионах и различных сферах экономической деятельности, налоговую и таможенную политику государства, конъюнктуру цен, спроса и предложения на финансовых рынках, необходима для принятия управленческих решений как на государственном уровне, так и для успешной коммерческой деятельности в различных секторах экономики, в том числе и банковском секторе.
Значимость разносторонней информации для успешной и эффективной деятельности как банковской системы в целом, так и для отдельных банков трудно переоценить. Это обусловлено многообразием их связей с клиентами и акционерами, партнерами и конкурентами, Центральным банком и органами власти, населением, средствами массовой информации.
Особую актуальность приобретает анализ информации при принятии стратегически важных решений в настоящее время, когда казахстанские банки поставлены в центр чрезвычайных обстоятельств, вызванных действием множества противоречивых, труднопрогнозируемых кризисных процессов в экономике, политике, общественной жизни. ....
Подробнее

Өлең: Абай Құнанбаев (Жүректе көп қазына бар бәрі жақсы)

Жүректе көп қазына бар, бәрі жақсы,
Теңіздің түбіндей-ақ қарап бақшы.
Сол жүректен жылылық, достық пенен
Бұлақша ағып ғаламға тарамақшы.
Жан шөлдер өзіңдеймен танысқанша,
Бірінен бірі үлесіп алысқанша.
Құмарланар, сүйісер жүрек тауып,
Қытықсыз қызықпенен бас қосқанша. .....
Подробнее

Өлең: Абай Құнанбаев (Не іздейсің көңілім не іздейсің?)

Не іздейсің, көңілім, не іздейсің?
Босқа әуре қылмай, шыныңды айт.
Шарқ ұрып, тыныштық бермейсің,
Сырласалық, бермен қайт.
Абұйыр, атақ сол жанда —
Кімді көп жұрт мақтаса. .....
Подробнее

Өлең: Абай Құнанбаев (Ал сенейін сенейін)

Ал, сенейін, сенейін,
Айтқаныңа көнейін.
Шалма ораған сопының
Ішін арам демейін.
Ақ көңілді әділ жан
Табылар деп көрейін.
Я сүйсе, я күлсе,
Елжірейін, төнейін. .....
Подробнее

Өлең: Абай Құнанбаев (Рахат мені тастап қоймадың тыныш)

Рахат, мені тастап, қоймадың тыныш,
Ғашық жар, ағайын, дос — бәрі алдағыш.
Жастық құмар үміттің нұры қайтып,
Күңгірт тартты, бәрінің аяғы реніш.
Ұнатпаймын тағдырды, дүниені, .....
Подробнее

Өлең: Абай Құнанбаев (Ғашықтық құмарлықпен – ол екі жол)

Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол,
Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол.
Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым,
Мен не болсам болайын, сен аман бол. .....
Подробнее

Өлең: Абай Құнанбаев (Жолға шықтым бір жым-жырт түнде жалғыз)

Жолға шықтым бір жым-жырт түнде жалғыз,
Тастақ жол жарқырайды буға амалсыз.
Елсіз жер тұрғандай боп хаққа мүлгіп,
Сөйлесіп ымдасқандай көкте жұлдыз
Подробнее

Өлең: Абай Құнанбаев (Ескілік киімі)

Ойланып, ойға кеттім жүз жылғы өткен,
Тон қабаттап кигенім — шидем шекпен.
Жейде-дамбал ақ саңнан, жарғақ шалбар,
Жырым балақ матамен әдіптеткен.
Мықшима аяғымда былғары етік, .....
Подробнее